EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0368

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно предоставянето на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета

COM/2023/368 final

Брюксел, 28.6.2023

COM(2023) 368 final

2023/0211(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно предоставянето на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

{COM(2023) 364 final} - {COM(2023) 369 final} - {SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Настоящото предложение допълва Регламент (ЕС) № (XXX/XXX) за създаване на цифровото евро по отношение на свързаните с цифровото евро услуги, предоставяни от доставчиците на платежни услуги, учредени в държава членка, чиято валута не е еврото. Регламент (XXX/XXX) за създаване на цифровото евро е адресиран до държавите членки, чиято валута е еврото. За да се гарантира, че предоставянето на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държава членка, чиято валута не е еврото в еврозоната, се контролира по подходящ начин от компетентните органи на държавата членка, чиято валута не е еврото, е необходимо да се установят определени правила, които ще се прилагат за тези доставчици на платежни услуги. Правилата, уреждащи достъпа до и използването на цифровото евро в държави членки, чиято валута не е еврото, се съдържат в член 18 от Регламент (ЕС) № (XXX/XXX) относно създаването на цифровото евро.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящият регламент е в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, изменена с Директива (ЕС) XXX/23. В директивата за платежни услуги се предвиждат хармонизирани правила, уреждащи свободното предоставяне на платежни услуги в целия Съюз и следва да се прилага и за платежни операции в цифрово евро. По-специално, настоящият регламент ще позволи на доставчиците на платежни услуги, учредени в държава членка, чиято валута не е еврото, да предлагат на пребиваващите лица в еврозоната платежни услуги в цифрово евро заедно с други платежни или банкови услуги чрез безплатно предоставяне на услуги или безплатно установяване.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Настоящият регламент е необходим, за да се избегне всякакво разпокъсване в рамките на вътрешния пазар, тъй като всички доставчици на платежни услуги в ЕС, независимо къде са лицензирани, следва да бъдат в състояние да предоставят подобни услуги, за да обслужват най-добре предприятията и хората.

Настоящият регламент е в съответствие със стратегиите за цифрово финансиране и малки по размер плащания 1 на Комисията. В това съобщение се подчертава, че цифровото евро ще действа като катализатор за иновации в плащанията, финансите и търговията в контекста на продължаващите усилия за намаляване на разпокъсването на пазара на малки по размер плащания в ЕС. Следователно доставчиците на платежни услуги, учредени където и да е в Съюза, следва да разпространяват свързани с цифровото евро услуги, така че да се гарантира високо ниво на конкуренция между доставчиците на платежни услуги.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Настоящият регламент се основава на член 114 от ДФЕС, също като Директива (ЕС) 2015/2366. Като управлява разпространението на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държава членка, чиято валута не е еврото, с настоящото предложение ще се гарантира свободното движение на платежни услуги в целия Съюз. С настоящото предложение ще се гарантира, че доставчиците на платежни услуги, учредени където и да е в Съюза, ще подлежат на сходни изисквания и стандарти за надзор, което е необходимо за целите на запазването на финансовата стабилност и гарантирането на еднакви условия на конкуренция за всички доставчици на платежни услуги.

Субсидиарност

С настоящия регламент ще станат приложими съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № XX относно създаването на цифровото евро за доставчиците на платежни услуги (ДПУ), учредени в държави членки, чиято валута не е еврото. Регламент (ЕС) № XX относно създаването на цифровото евро се основава на член 133, който е от изключителната компетентност на Съюза.

Освен това, като се има предвид, че целта на предложените мерки е да гарантира, че съществуващото законодателство на Съюза, основаващо се на член 114 от ДФЕС, ще бъде приложимо по отношение на предоставянето на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, това може да се постигне най-добре на равнище ЕС, а не чрез различни национални инициативи.

Пропорционалност

Настоящият регламент е необходим, за да се предотвратят пречките на вътрешния пазар между доставчиците на платежни услуги, учредени във и извън еврозоната. Задълженията, съдържащи се в настоящия регламент, са подобни на тези, определени в регламента за създаване на цифровото евро, и са в съответствие с принципа на пропорционалност по причините, изложени в обяснителния меморандум, придружаващ това предложение.

Избор на инструмент

Регламентът е подходящият инструмент, който да допринесе за създаването на единна нормативна уредба, която има общо приложение, задължителна е в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки, като по този начин се премахва възможността за различия в прилагането в отделните държави членки.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Настоящото предложение се основава на последващите оценки, консултациите със заинтересованите страни и оценката на въздействието, извършени в контекста на подготовката на предложението за регламент относно създаването на цифровото евро. Оценката на въздействието на предложението за регламент относно създаването на цифровото евро беше представена на комитета за регулаторен контрол (RSB) на 14 октомври 2022 г. и одобрена на 25 април 2023 г.

От съображения за съгласуваност с Директивата за платежните услуги всички доставчици на платежни услуги в ЕС следва да имат правото да разпространяват платежни услуги в цифрово евро в еврозоната. Това допълнително ще допринесе за иновативен и конкурентен пазар на малки по размер плащания.

По отношение на основните права с настоящото предложение по-конкретно се гарантира, че доставчиците на платежни услуги, учредени в държава членка, чиято валута не е еврото, се ползват от свободата на стопанска дейност (предоставяне на свързани с цифровото евро услуги) съгласно член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Спазването на други основни права е допълнително уточнено в обяснителния меморандум на предложението за регламент относно създаването на цифровото евро.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящият регламент не оказва отражение върху бюджета.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за наблюдение, оценка и докладване

Целта да се гарантира, че емитираните от централната банка пари — еврото — могат да подпомогнат ЕС, като удовлетворяват нуждите, свързани с плащанията в цифровата ера, може да бъде наблюдавана постоянно въз основа на данни от доставчиците на платежни услуги, търговците и Европейската централна банка. Общият брой и обем на плащанията на дребно в цифрово евро и техният относителен дял в сравнение с други платежни средства могат да бъдат основните показатели за наблюдение на използването на цифрово евро в цифровизираната икономика на ЕС.

Предложението включва общ план за наблюдение и оценка на въздействието върху конкретните цели, който изисква от Комисията да извърши първи преглед три години след датата на прилагане на регламента (и на всеки три години след това) и да докладва на Европейския парламент и на Съвета за основните си констатации. Прегледът трябва да се извърши в съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Предмет (член 1)

Целта на настоящия регламент е да се установят правила относно специфичните задължения, които доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, трябва да спазват, когато разпространяват цифровото евро, както и относно надзора и правоприлагането на тези задължения.

Разпространение на цифровото евро (член 3)

Без да се засягат разпоредбите на глава V от Регламент (ЕС) № (XXX/XXX) относно създаването на цифровото евро, уреждащ достъпа и използването на цифровото евро извън еврозоната, предоставянето на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, следва да бъдат насочени основно към i) физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държавите членки, чиято валута е еврото, ii) физически или юридически лица, които са открили сметка в цифрово евро по времето, когато са пребивавали или са били установени в държавите членки, чиято валута е еврото, но вече не пребивават или са установени в такива държави членки, iii) посетители, които са предмет на условията, определени в член 20 от Регламента за създаване на цифровото евро.

Доставчиците на платежни услуги, лицензирани извън еврозоната, може да предоставят тези услуги по силата на свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.

Приложимо право и компетентни органи (членове 4 до 6)

В член 5 се пояснява, че Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, заменена с Директива (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги и свързаните с електронни пари услуги на вътрешния пазар, за изменение на Директива 98/26/ЕО и за отмяна на директиви 2015/2366/ЕС и 2009/110/ЕО — COM(2023) 366 final], се прилага за цифровото евро. Тази директива предвижда, че парите на централната банка, емитирани за операции на дребно, а не само банкнотите и монетите, следва да се считат за „средства“ по смисъла на същата директива. По същия начин рамката за борбата с изпирането на пари и борбата с финансиране на тероризма (БИП/БФТ), установена в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, следва да се прилага по отношение на цифровото евро.

Доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, могат да разпространяват цифровото евро при спазване на механизмите за надзор и режимите на санкции на държавите членки, чиято валута не е еврото.

Макар че компетентните органи съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 и Директива (ЕС) 2015/849 ще отговарят за надзора и правоприлагането на всички задължения, установени в тези актове на Съюза, въз основа на член 114 от ДФЕС същите компетентни органи ще отговарят и за гарантиране на спазването на съответните разпоредби от регламента за създаване на цифровото евро, както е посочено в настоящия регламент.

Договореностите за надзор между компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащите държави членки, определени в Директива (ЕС) 2015/2366 и Директива (ЕС) 2015/849, следва да се прилагат и по отношение на цифровото евро.

Заключителни разпоредби (член 8)

Настоящият регламент следва да влезе в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2023/0211 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно предоставянето на свързани с цифровото евро услуги от доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка 2 ,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 3 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)В стратегиите за цифровизиране на финансовите услуги и за плащанията на дребно 4 от септември 2020 г. Комисията подчерта, че цифровото евро като цифрова валута на централната банка за плащания на дребно ще действа като катализатор за иновации в областта на плащанията, финансите и търговията в контекста на продължаващите усилия за намаляване на разпокъсаността на пазара на плащания на дребно в ЕС.

(2)С Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final] относно създаването на цифровото евро се създава цифровото евро и се определят правила за него, по-специално по отношение на статута му на законно платежно средство, разпространението му, използването му и основните му характеристики, с оглед адаптирането на еврото към технологичните промени и гарантирането на използването му като единна валута.

(3)От съществено значение е да се гарантира, че всички доставчици на платежни услуги, независимо дали са учредени в държави членки, чиято валута е еврото, или в държави членки, чиято валута не е еврото, могат да разпространяват цифровото евро и следователно да упражняват свободата си да предоставят услуги в Съюза. Предоставянето на платежни услуги в цифрово евро от всички доставчици на платежни услуги би допринесло за високо ниво на иновации, би улеснило плащанията и увеличило конкуренцията в целия Съюз и е необходимо за запазване на целостта на единния пазар. Поради това всички доставчици на платежни услуги, учредени в Съюза, следва да могат да разпространяват платежни услуги в цифрово евро при същите условия на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държавите членки, чиято валута е еврото, на физически или юридически лица, които са открили сметка в цифрово евро по времето, когато са пребивавали или са били установени в държавите членки, чиято валута е еврото, но вече не пребивават или са установени в такива държави членки, и на посетители в еврозоната. Доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, също следва да могат да разпространяват цифровото евро за всички други физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държави членки, чиято валута не е еврото, и в други държави от Европейското икономическо пространство или която и да е трета държава, предмет на условията, определени в Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final].

(4)Доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, следва да прилагат същите правила като доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута е еврото, за целите на разпространението на цифровото евро. Това е от съществено значение, за да се гарантира, че разпространението на цифровото евро от всички доставчици на платежни услуги, учредени в Съюза, се извършва по еднакъв начин.

(5)Предоставянето на платежни услуги в цифрово евро от доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, следва да подлежи на същите стандарти за надзор като тези, прилагани за доставчици на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута е еврото. За тази цел съответните разпоредби на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета 5 , заменена с Директива (ЕС)  [моля, въведете препратка — предложение за директива относно платежните услуги и свързаните с електронни пари услуги на вътрешния пазар — COM(2023) 366 final], и Директива (ЕС) 2015/843 6 , заменена с Директива (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за директива относно борбата с изпирането на пари — COM(2021) 423 final] следва да се прилагат за надзора от страна на компетентните органи, режима на санкции и договореностите за надзор между компетентните органи на държавите членки по произход и на приемащите държави членки по отношение на дейностите на доставчиците на платежни услуги, установени в държави членки, чиято валута не е еврото.

(6)Аналогично, както в случая на компетентните органи на държавите членки, чиято валута е еврото, съгласно Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final], компетентните органи, отговарящи съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 за надзора върху предоставянето на платежни услуги, следва също така да си сътрудничат с Европейската централна банка за целите на надзора върху прилагането на задълженията, свързани с плащанията, определени в Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final].

(7)В съответствие с член 4, точка 25 от Директива 2015/2366 парични средства означава банкноти и монети, безналични пари или електронни пари. Като нова форма на пари на централна банка със статут на законно платежно средство цифровото евро следва да се счита за „средства“ съгласно Директива 2015/2366, заменена с Директива (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за директива относно платежните услуги и свързаните с електронни пари услуги на вътрешния пазар — COM(2023) 366 final], с която определението за средства се разширява, за да обхване всички форми на пари на централната банка, емитирани за операции на дребно. Същото определение за средства следва да бъде включено в Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. относно презграничните плащания в рамките на Съюза.

(8)Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като правилата, приложими за доставчиците на платежни услуги, следва да бъдат едни и същи, независимо дали са учредени в държава членка, чиято валута е еврото или не, но по-скоро могат поради мащаба или ефектите от действието за гарантиране на целостта на единния пазар могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(9)В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните и с Европейския комитет по защита на данните, които представиха съвместно становище на [XX XX 2023 г.],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет и обхват

В настоящия регламент се определят правила относно:

а)специфичните задължения, които доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, трябва да спазват, когато предоставят платежни услуги в цифрово евро;

б)надзора и правоприлагането на задълженията по буква а) от държавите членки, чиято валута не е еврото;

в)специфичните задължения, които производителите на оригинално оборудване на мобилни устройства и доставчиците на електронни съобщителни услуги по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/1972, установени в държави членки, чиято валута не е еврото, трябва да спазват във връзка с цифровото евро.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.„цифрово евро“ означава цифровата форма на единната валута, достъпна за физически и юридически лица, съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final];

2.„доставчик на платежни услуги“ означава доставчик на платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 11 от Директива 2015/2366;

3.„платежна услуга в цифрово евро“ означава платежна услуга в цифрово евро съгласно определението в член 2, точка 8 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final];

4.„местопребиваване“ означава мястото, където физическо лице пребивава законно в Съюза съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 7 ;

5.„посетител“ означава физическо лице съгласно определението в член 2, точка 22 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final];

6.„държава членка, чиято валута не е еврото“ означава държава членка съгласно определението в член 2, точка 23 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final];

7.„мобилно устройство“ означава мобилно устройство съгласно определението в член 2, точка 31 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final].

Член 3
Предоставяне на платежни услуги в цифрово евро

В рамките на Директива (ЕС) 2015/2366 доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, може да предоставят платежни услуги в цифрово евро на:

а)физически и юридически лица, пребиваващи или установени в държавите членки, чиято валута е еврото;

б)физически и юридически лица, които са открили сметка в цифрово евро по времето, когато са пребивавали или са били установени в държавите членки, чиято валута е еврото, но вече не пребивават или не са установени в тези държави членки;

в)посетители;

г)физически и юридически лица, пребиваващи или установени в държави членки, чиято валута не е еврото, при спазване на условията, определени в член 18 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final];

д)физически и юридически лица, пребиваващи или установени в трети държави, включително територии с парично споразумение с Европейския съюз, при спазване на условията, определени в членове 19 и 20 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final].

Член 4
Приложимо право

1.Изискванията, определени в член 13, член 14, параграф 1, глава V, член 18, глава VII, глава VIII и глава IX от Регламент (ЕС) № X относно създаването на цифровото евро, се прилагат за доставчиците на платежни услуги, учредени на територията на държави членки, чиято валута не е еврото, които предоставят платежни услуги в цифрово евро в съответствие с член 1 от настоящия регламент.

Изискването, определено в член 33 от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final] се прилага за производителите на оригинално оборудване на мобилни устройства и доставчици на електронни съобщителни услуги по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/1972, установени в държави членки, чиято валута не е еврото.

2.В съответствие с член 4, параграф 25 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, заменена с Директива (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за директива относно платежните услуги и свързаните с електронни пари услуги на вътрешния пазар — COM(2023) 366 final], разпоредбите на тази директива се прилагат за платежните операции в цифрово евро.

3.В съответствие с член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. относно презграничните плащания в рамките на Съюза разпоредбите на този регламент се прилагат за платежните операции в цифрово евро.

4.Без да се засяга член 37 от Регламент [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final], Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, се прилагат по отношение на цифровото евро.

Член 5
Компетентни органи

1.Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета се прилага за надзора от страна на компетентните органи и режима на санкции и договореностите за надзор между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка по отношение на дейностите на доставчиците на платежни услуги, установени в държави членки, чиято валута не е евро, във връзка с цифровото евро за целите на прилагането на настоящия регламент и задълженията, посочени в глави IV, V, VI и VII от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка — предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final].

2.Директива (ЕС) 2015/843 се прилага за надзора от страна на компетентните органи и режима на санкции и договореностите за надзор между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка по отношение на дейностите на доставчиците на платежни услуги, учредени в държави членки, чиято валута не е еврото, във връзка с цифровото евро за целите на прилагането на настоящия регламент и задълженията, съдържащи се в глава IX от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final].  

Член 6
Сътрудничество с Европейската централна банка

За целите на надзора върху прилагането на глави IV, V и VII от Регламент (ЕС) [моля, въведете препратка – предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро — COM(2023) 369 final] компетентните органи, посочени в член 4, параграф 1, си сътрудничат с Европейската централна банка.

Член 7
Изменения

В Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. относно презграничните плащания в рамките на Съюза параграф 10 от член 2 се заменя със следното: „„средства“ означава пари на централна банка, емитирани за операции на дребно, безналични пари или електронни пари“.

Член 8
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегия за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС (COM(2020) 591 final).
(2)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(3)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(4)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегия за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС (COM(2020) 591 final).
(5)    Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).
(6)    Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(7)    Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).
Top