EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0348

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на допълнителни процедурни правила във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679

COM/2023/348 final

Брюксел, 4.7.2023

COM(2023) 348 final

2023/0202(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


за определяне на допълнителни процедурни правила във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Ефективното прилагане на правилата на ЕС относно защита на личните данни е предпоставка за гарантиране на защитата на правото на защита на личните данни, заложено в член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“).

Независимите национални органи за защита на личните данни са натоварени със задачата да прилагат Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД) 1 от неговото влизане в сила през 2018 г. С децентрализираната система за правоприлагане „обслужване на едно гише“ се цели осигуряване на последователност в тълкуването и прилагането на ОРЗД, като същевременно се запазва принципът на близост, при който лицата имат възможност да се свържат с местния орган за защита на личните данни, както и да получат отговор. При „трансгранични“ случаи тези системи изискват сътрудничество между органите за защита на личните данни. В такива случаи „водещият“ орган за защита на личните данни (органът за защита на личните данни на основното място на стопанска дейност на разследвания администратор или обработващ лични данни) провежда разследването и от него се изисква да си сътрудничи с други „заинтересовани“ органи за защита на личните данни в опит да постигне консенсус чрез пристъпване към диалог в духа на искрено и ефективно сътрудничество. Водещият орган за защита на личните данни трябва да упражнява своята компетентност в рамките на тясно сътрудничество със съответните органи за защита на личните данни. Когато органите за защита на личните данни не са в състояние да постигнат консенсус относно трансграничен случай, в ОРЗД се предвижда разрешаване на спорове по конкретни въпроси, повдигнати от така наречените „относими и обосновани възражения“, от Европейския комитет по защита на данните („Комитетът“), който се състои от ръководителите на органите за защита на данните на всяка държава членка, както и Европейския надзорен орган по защита на данните, в който участва и Комисията.

В своя доклада, идващ две години след прилагането на ОРЗД, Комисията отбеляза, че е необходим допълнителен напредък, за да стане обработването на трансгранични случаи по-ефикасно и хармонизирано в целия ЕС 2 . В доклада се отбелязват съществени различия в националните административни процедури, както и тълкуванията на понятията в механизма за сътрудничество на ОРЗД. В своята резолюция по доклада на Комисията относно ОРЗД от 2020 г. Европейският парламент призовава Комисията да оцени дали националните административни процедури затрудняват пълната ефективност на сътрудничеството по член 60 от ОРЗД, както и неговото ефективно прилагане 3 . Европейският парламент призова Комитета да установи основните елементи на обща административна процедура за разглеждане на жалби при трансгранични случаи съгласно установеното по член 60 от ОРЗД сътрудничество. През 2020 г. Комитетът даде началото на процес на размисъл относно подобряването на сътрудничеството между органите за защита на личните данни в трансграничните случаи, който завърши през април 2022 г. с приемането на декларация относно сътрудничеството в областта на правоприлагането, с която се поема ангажимент за определяне на списък с процедурни аспекти, които могат да бъдат допълнително хармонизирани в правото на ЕС 4 . През октомври 2022 г. Комитетът предаде този списък на Комисията 5 .

Настоящото предложение се основава на доклада на Комисията относно ОРЗД от 2020 г., на списъка на Комитета от октомври 2022 г. и на заключенията, които Комисията направи от наблюдението на прилагането на ОРЗД след влизането му в сила, от многостранната експертна група на заинтересованите страни по ОРЗД 6 и от експертната група на държавите членки по ОРЗД 7 , както и на коментарите, които Комисията получи в отговор на поканата за представяне на данни, отправена през февруари 2023 г. То е част от работната програма на Комисията за 2023 г. 8 (под общото заглавие „Нов тласък за европейската демокрация“).

Последователността в прилагането на ОРЗД зависи от ефективното функциониране на системата за трансгранично прилагане на ОРЗД. Процедурните различия, които органите за защита на личните данни прилагат, затрудняват безпроблемното и ефективно функциониране на предвидените в ОРЗД механизми за сътрудничество и разрешаване на спорове при трансгранични случаи. Тези различия имат значителни последици и по отношение на правата на разследваните страни и жалбоподателите (като субекти на данни). Правилното прилагане на ОРЗД е предпоставка за гарантиране на общественото доверие при по-широкия процес на цифровизация, както и гаранция за равнопоставени условия на конкуренция за всички обработващи лични данни субекти.

С предложението се цели справяне с проблемите в следните области:

·Жалби: Жалбите представляват съществен източник на информация при установяването на нарушения на правилата за защита на личните данни. Органите за защита на личните данни тълкуват по различни начини изискванията за формата на жалбата, участието на жалбоподателите в процедурата, както и отхвърлянето на жалби. Например: жалба, която е приета от някои органи за защита на личните данни, може да бъде отхвърлена от други поради недостатъчност на предоставената информация; някои органи за защита на личните данни осигуряват на жалбоподателите равни права с разследваните страни, докато други не включват жалбоподателите или ги включват в много ограничена степен; някои органи за защита на личните данни приемат официално решение, с което отхвърлят всички неразгледани жалби, докато други органи за защита на личните данни не го правят. Тези различия означават, че разглеждането на жалбите и участието на жалбоподателите варира в зависимост от това къде е подадена жалбата или кой е водещият орган за защита на личните данни в конкретния случай. В резултат на това те забавят приключването на разследването, както и предоставянето на правна защита на субекта на данни при трансграничните случаи. Европейският парламент подчертава в своята резолюция относно доклада на Комисията относно ОРЗД от 2020 г. необходимостта от изясняване на позицията на жалбоподателите в случай на трансгранични жалби.

·Процесуални права на разследваните страни: Правото на защита на разследваните страни представлява основен принцип в правото на Съюза, който трябва да се спазва при всякакви обстоятелства, по-специално при процедури, които могат да доведат до налагането на високи санкции. Като се има предвид потенциалната тежест на санкциите, които може да бъдат наложени, разследваните за нарушения на ОРЗД страни трябва да се ползват от гаранции, подобни на тези, които са предвидени в процедурите с наказателен характер. Процесуалните права на разследваните страни, като например обхвата на правото на изслушване и правото на достъп до досието, се различават в значителна степен в отделните държави членки. Степента, в която се изслушват страните, продължителността на изслушването и документите, които се предоставят на страните, за да могат те да упражнят правото си на изслушване, са елементи, по отношение на които държавите членки прилагат различни подходи. Тези различни подходи невинаги са съвместими с предвидената в член 60 от ОРЗД процедура, която се основава на презумпцията, че разследваните страни са упражнили своите права на справедлив съдебен процес, преди водещият орган за защита на личните данни да внесе проекта на решение. При предаване на случай на Комитета за разрешаване на спорове, степента, в която страните са изслушани по въпросите, повдигнати в проекта за решение, както и възраженията на засегнатите органи за защита на личните данни може да варират. Освен това липсва яснота относно степента, в която разследваните страни следва да се изслушат по време на разрешаването на спорове от страна на Комитета съгласно член 65 от ОРЗД. Ако правото на изслушване не е гарантирано, това може да направи решенията на органите за защита на личните данни, с които се установяват нарушения на ОРЗД, по-уязвими към това да бъдат оспорени в съда.

·Сътрудничество и разрешаване на спорове: Процедурата за сътрудничество в член 60 от ОРЗД е очертана в широки граници. При трансгранични случаи се изисква органите за защита на личните данни да обменят „относима информация“ в стремеж за постигане на консенсус. След като водещият орган за защита на личните данни представи проекта за решението по делото, другите органи за защита на личните данни разполагат с възможността да повдигнат „относими и обосновани възражения“. С тези възражения се разглежда възможността за разрешаване на спорове (когато те не са последвани от водещия орган за защита на личните данни). Въпреки че предвидената в член 65 от ОРЗД процедура за разрешаване на спорове е съществен елемент от гарантирането на последователност в тълкуване на ОРЗД, тя следва да се запази за изключителни случаи, в които искреното сътрудничество между органите за защита на личните данни не е довело до консенсус. От опита в прилагането на ОРЗД при трансгранични случаи става ясно, че сътрудничеството между органите за защита на личните данни преди внасянето на проекта за решение от страна на водещия орган за защита на личните данни е недостатъчно. Липсата на сътрудничество в достатъчна степен, както и на постигане на консенсус по ключови въпроси, свързани с разследването, на този ранен етап доведе до подаването на множество случаи за разрешаване на спорове.

Съществуват различия във формата и структурата на относимите и обосновани възражения, представени от засегнатите органи за защита на личните данни по време на процедурата за трансгранично сътрудничество. Тези различия затрудняват ефективното приключване на процедурата за разрешаване на спорове и включването на всички засегнати органи за защита на личните данни в процедурата, по-специално органите за защита на личните данни на по-малките държави членки, които разполагат с по-малко ресурси в сравнение с органите за защита на личните данни на по-големите държави членки.

·В ОРЗД не се предвиждат крайни срокове по отношение на различните етапи на процедурата за сътрудничество и разрешаване на спорове. Предвид различната сложност на разследванията и правото на преценка на органите за защита на личните данни в разследването за установяване на нарушения на ОРЗД, определянето на крайни срокове за всеки етап от процедурата не е желателно. Въпреки това налагането на крайни срокове, когато това е целесъобразно, ще спомогне за предотвратяването на неоправдано забавяне при приключването на случаите.

С предложението се цели разрешаване на тези въпроси чрез определяне на процедурни правила за някои етапи от процеса на разследване при трансгранични случаи, като по този начин се подпомага безпроблемното функциониране на механизмите за сътрудничество и разрешаване на спорове на ОРЗД. По-специално с предложението се уреждат посочените проблеми по следните начини:

·Форма на жалбите и позиция на жалбоподателите: В предложението се предоставя формуляр, в който се посочва информацията, която се изисква за всички жалби по член 77 на ОРЗД във връзка с трансграничното обработване, като се уточняват процедурните правила за участието на жалбоподателите в процедурата, включително правото им за излагане на становища. В него се определят процедурни правила за отхвърляне на жалби при трансгранични случаи и се изясняват ролите на водещия орган за защита на личните данни и на органа за защита на личните данни, до който е подадена жалбата в тези случаи. В него се признават значението и законосъобразността на уреждането по взаимно съгласие на основаните на жалби случаи.

·Целева хармонизация на процесуалните права при трансгранични случаи: С предложението на разследваните страни се предоставя правото на изслушване в ключови етапи от процедурата, включително по време на разрешаването на спорове от страна на Комитета, като се изясняват съдържанието на административното досие и правата на страните за достъп до досието. По този начин с предложението се укрепва правото на защита на страните, като се гарантира последователността в спазването на тези права, независимо от това кой е органът за защита на личните данни, който води разследването.

·Рационализиране на сътрудничеството и разрешаването на спорове: С предложението се предоставят на органите за защита на личните данни инструментите, необходими за постигане на консенсус, като допълнително се конкретизира изискването органите за защита на личните данни да си сътрудничат и да обменят „относима информация“, както се посочва в член 60 от ОРЗД. С настоящия регламент се създава рамка за всички органи за защита на личните данни в оказването на значимо въздействие върху конкретен трансграничен случай чрез предоставяне на техните становища на ранен етап от процедурата по разследване и използване на всички предвидени в ОРЗД инструменти. От изключително голямо значение е това, че така ще се улесни постигането на консенсус и ще се намали вероятността от възникване на разногласия на по-късен етап от процедурата, което би наложило използването на механизма за разрешаване на спорове. При възникване на разногласия между органите за защита на личните данни по ключовия въпрос, свързан с обхвата на разследването в основани на жалби случаи, в предложението се предвижда Комитетът да изиграе роля в разрешаването на разногласието чрез приемане на неотложно обвързващо решение. Участието на Комитета в този отделен въпрос осигурява на водещия орган за защита на личните данни необходимата яснота за продължаване на разследването, като гарантира, че разногласията относно обхвата на разследването няма да наложат използването на механизма за разрешаване на спорове по член 65.

В предложението се определят подробни изисквания за формата и структурата на относимите и обосновани възражения, повдигнати от съответните органи за защита на личните данни, като по този начин се улесняват ефективното участие на всички органи за защита на личните данни и целенасоченото и бързо разрешаване на случая.

·В предложението се определят процедурните крайни срокове относно процедурата за разрешаване на спорове, уточнява се информацията, която трябва да бъде предоставена от водещия орган за защита на личните данни при внасянето на въпроса за разрешаване на спор, и се изяснява ролята на всички участници в разрешаването на спорове (водещия орган за защита на личните данни, засегнатите органи за защита на личните данни, както и Комитета). Така с предложението се улеснява навременното приключване на процедурата за разрешаване на спорове за разследваните страни и субектите на данни.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Предложението допълва ОРЗД, като с него се уточняват процедурните правила за установените в ОРЗД ключови етапи от процеса на разследване. С него не се засягат правата на субектите на данни, задълженията на администраторите и обработващите лични данни, нито законните основания за обработване на лични данни, както се посочва в ОРЗД.

Предложението е изградено на основните принципи на ОРЗД относно жалбите, сътрудничеството и разрешаването на спорове, като с него тези разпоредби се допълват с целенасочени добавки за повишаване на ефективността и ефикасността на правоприлагането в трансгранични случаи.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението е напълно съгласувано и съвместимо със съществуващите в други области политики на Съюза.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на предложението е член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 16 от ДФЕС оправомощава Европейския парламент и Съвета да определят правила относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни. Предложението се отнася до прилагането на ОРЗД при трансграничните случаи. Целта на това прилагане е гарантирането на правото на субектите на данни техните лични данни да бъдат защитени. В този смисъл подходящото правно основание за предложението е член 16 от ДФЕС.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

ЕС е в най-добра позиция да действа, тъй като предложението е свързано със съществуваща и установена с ОРЗД процедура, в която участват органите за защита на личните данни на няколко държави — членки на ЕС, както и Европейският комитет по защита на данните (орган на ЕС). Следователно установените по-горе проблеми не могат да бъдат разрешени от държавите — членки на ЕС, действащи самостоятелно.

Пропорционалност

С настоящото предложение се гарантира подходящ баланс между постигането на целта за гарантиране на безпроблемното функциониране на трансграничното прилагане на ОРЗД, като същевременно не се оказва неоправдана намеса в националните правни системи. 

С предложението се цели гарантиране на безпроблемното функциониране на създадения с ОРЗД механизъм за сътрудничество и разрешаване на спорове. Съответно предложението се отнася единствено до трансграничните случаи съгласно ОРЗД. В тези случаи участват органите за защита на личните данни на няколко държави — членки на ЕС, както и Комитетът.

Степента, в която разследваните страни се изслушат, както и участието на жалбоподателите в административната процедура понастоящем влизат в обсега на националните процесуални правила. Тези елементи оказват влияние върху начина, по който се провежда разследването от началото до края. По този начин целевата хармонизация на правото на изслушване и участието на жалбоподателите в ключови етапи от процедурата и единствено при трансгранични случаи е от съществено значение за постигане на целта на предложението — рационализиране на трансграничното правоприлагане — без да се излиза от рамките на необходимото при тези обстоятелства. От изключително голямо значение е това, че правото на изслушване на разследваните страни вече се прилага към разследванията, извършвани от органите за защита на личните данни съгласно ОРЗД, тъй като правото на изслушване е съществен елемент от правото на защита и правото на добра администрация, които се гарантират от Хартата. По същия начин жалбоподателят трябва да се уведомява относно напредъка на своите жалби съгласно член 77, параграф 2 от ОРЗД. Предложението основно хармонизира и оформя модалностите на тези процедурни стъпки.

Избор на инструмент

Регламентът е подходящ за предложението инструмент. Предложението допълва процедура, установена в съществуващ регламент — ОРЗД. С него се цели уреждане на въпроса с различните процедурни подходи на органите за защита на личните данни чрез хармонизиране на някои аспекти на административната процедура, която органите за защита на личните данни използват при прилагането на ОРЗД. Следователно е необходим регламент (с пряко прилагане в държавите членки) за ограничаване на правната разпокъсаност и гарантиране на необходимата степен на хармонизация, която дава гаранция за безпроблемното функциониране на създадените с ОРЗД механизми за сътрудничество и съгласуваност, както и за осигуряване на правна сигурност за жалбоподателите, разследваните страни и органите за защита на личните данни. Директива, осигуряваща на държавите членки свобода на преценка по отношение на начина за постигане на желаните резултати, не би гарантирала необходимата степен на хармонизация в постигането на целите на предложението.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

В своя доклада, идващ две години след прилагането на ОРЗД, Комисията отбеляза, че е необходим допълнителен напредък, за да стане обработването на трансгранични случаи по-ефикасно и хармонизирано в целия ЕС 9 . В работния документ на службите на Комисията, придружаващ доклада 10 , Комисията установи необходимостта от преодоляване на различията в следните области:

·националните административни процедури, отнасящи се по-специално до: процедурите за разглеждане на жалби, критериите за допустимост на жалбите, продължителността на производствата поради различни срокове или липсата на срокове, момента в процедурата, когато се предоставя правото на изслушване, информацията за жалбоподателите и участието им в хода на процедурата;

·тълкуване на понятия, свързани с механизма за сътрудничество; както и

·подхода, свързан с времето на започване на процедурата за сътрудничество, на включване на засегнатите органи за защита на личните данни и на предаване на информация към тях.

В своята резолюция по доклада на Комисията относно ОРЗД от 2020 г. Европейският парламент призовава Комисията да оцени дали националните административни процедури затрудняват пълната ефективност на сътрудничеството по член 60 от ОРЗД, както и неговото ефективно прилагане 11 . Европейският парламент призова Комитета да установи основните елементи на обща административна процедура за разглеждане на жалби при трансгранични случаи съгласно установеното по член 60 от ОРЗД сътрудничество. През 2020 г. Комитетът даде началото на процес на размисъл относно подобряването на сътрудничеството между органите за защита на личните данни в трансграничните случаи. В резултат на този размисъл 12 през октомври 2022 г. Комитетът предаде на Комисията списък, в който се посочват процедурните аспекти на сътрудничеството между органите за защита на личните данни, които биха могли да бъдат хармонизирани на равнището на ЕС 13 .

В доклада, идващ две години след прилагането на ОРЗД, Комисията отбеляза, че все още няма примери за разрешаването на спорове на равнището на Комитета. След публикуването на доклада през 2020 г. Комитетът е приел осем обвързващи решения съгласно член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Участието на Комисията в Комитета ѝ позволи да извлече поуки относно функционирането на механизма за разрешаване на спорове. По-специално според оценката на Комисията навременността на разследването може да се подобри, а разрешаването на спорове да се избегне чрез повишаване на равнището на сътрудничество между органите за защита на личните данни, преди водещият орган за защита на личните данни да представи проекта за решението.

Консултации със заинтересованите страни

Приносът на широк кръг от заинтересовани страни стои в основата на изготвянето на предложението. Съществува широко съгласие между заинтересованите страни по отношение на възможността да се направи повече относно подобряването на ефективността на трансграничното правоприлагане на ОРЗД.

По-специално Комисията получи информация относно предложението от следните канали:

·Комитетът: Комитетът е съставен от органите за защита на личните данни, с които се прилага ОРЗД. Наред с останалите си задачи, той отговаря за разрешаването на спорове по трансгранични случаи съгласно ОРЗД. Комисията надлежно взе предвид приноса на Комитета в тази негова роля във всички етапи от подготвителния процес. На първо място предложението е в отговор на списъка с въпроси, предаден на Комисията от Комитета през октомври 2022 г., в който се посочват аспектите на процедурата за трансгранично правоприлагане, които биха могли да бъдат хармонизирани на равнището на ЕС. В предложението се разглеждат повечето от посочените в списъка на Комитета въпроси. В някои случаи Комисията взе решение да не разглежда въпросите, посочени от Комитета, по-специално когато според Комисията въпросът се урежда адекватно от ОРЗД или когато въпросът следва да остане в обхвата на правото на преценка на водещия орган за защита на личните данни или да бъде определен от националното право. Освен това в предложението се разглеждат въпроси, които са извън посочените в списъка на Комитета, в случаите когато Комисията счита, че това е необходимо, за да се гарантира безпроблемното функциониране на трансграничното правоприлагане и спазването на справедлив съдебен процес. На заседанията на 21 март 2023 г. и на 24 април 2023 г. Комисията проведе с подгрупите на Комитета, които се занимават с трансгранично сътрудничество и правоприлагане, целева консултация по отношение на част от аспектите на предложението, за да се възползва от експертния опит на органите за защита на личните данни, които се занимават с тези въпроси в своята ежедневна дейност. Комитетът подкрепи изцяло предприемането на действия от страна на Комисията в тази област, като по време на заседанията през март и април 2023 г. предостави своя ценен принос на Комисията.

·Многостранната експертна група по ОРЗД: Тази експертна група е създадена с цел подпомагане на Комисията в прилагането на ОРЗД. Тя се състои от представители на гражданското общество, бизнеса, академичните среди и практикуващите юристи. Комисията получи широка подкрепа от представителите на групата за предприемането на действия чрез законодателно предложение в тази област. На проведеното на 19 октомври 2022 г. заседание се проведе първото обсъждане на списъка на Комитета от октомври 2022 г., а на проведеното на 21 април 2023 г. второ заседание Комисията проведе консултации относно конкретни аспекти на предложението. Като се има предвид широкият набор от представените в тази група заинтересовани страни, съществуваха различния в мненията на заинтересованите лица относно конкретни аспекти на предложението. Всички заинтересовани страни подкрепиха предвиждането на правна рамка за уреждане на спорове по взаимно съгласие в предложението. НПО приветстваха намерението на Комисията да хармонизира формата на жалбите, като подкрепиха участието на жалбоподателя в процедурата и посочиха големите различия при разглеждането на жалбите в държавите членки. Отрасловите групи, представляващи администраторите и обработващите лични данни, подчертаха необходимостта от предоставяне на право на изслушване на разследваните страни и от насърчаване на разрешаването на разногласията между органите за защита на личните данни на ранен етап от процеса на разследване.

·Експертната група на държавите членки по ОРЗД: Посочената експертна група служи като форум за обмен на мнения и информация между Комисията и държавите членки относно прилагането на ОРЗД. Преди началото на процеса на изготвяне на проекта, Комисията поиска мнението на държавите членки относно списъка на Комитета от октомври 2022 г. Държавите членки широко подкрепиха и приветстваха идеята за предложение за законодателна инициатива за подобряване на трансграничното правоприлагане на ОРЗД. Въпреки това някои държави членки с приложими към всички административни процедури хоризонтални процесуални правила установиха възможна намеса в тези правила, по-специално по отношение на хармонизацията на правата на страните на изслушване и участието на жалбоподателите в процедурата. Съответно Комисията внимателно ограничи хармонизацията на тези аспекти в предложението до трансгранични случаи и до степента, необходима за гарантиране на безпроблемното функциониране на механизма за сътрудничество и разрешаване на спорове. На 19 април 2023 г. Комисията проведе специална среща с експертната група на държавите членки по ОРЗД.

Също така по искане на Комисията по предложението се проведоха двустранни срещи с неправителствени организации, национални органи и представителни организации на индустрията.

От 24 февруари до 24 март 2023 г. Комисията публикува покана за представяне на данни, като и получи 73 отговора. Комисията получи обратна връзка от широкия набор от заинтересовани страни, включително неправителствени организации и асоциации на индустрията.

Комисията надлежно взе предвид обратната връзка на всички заинтересовани страни при изготвянето на предложението.

Събиране и използване на експертни становища

В предложението са взети предвид редица получени от заинтересованите страни по време на подготвителния процес данни и по-специално експертният опит, предоставен от Комитета, многостранната експертна група по ОРЗД, както и експертната група на държавите членки по ОРЗД.

В основата на предложението е и съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС), по-специално на съдебната практика относно създадените с ОРЗД механизми за сътрудничество и съгласуваност, както и на съдебната практика относно правото на изслушване и правото на добра администрация в член 41 от Хартата.

Оценка на въздействието

За предложението не е извършена оценка на въздействието. С предложението не се засягат правата на субектите на данни, задълженията на администраторите и обработващите лични данни, нито законните основания за обработване на лични данни, както се посочва в ОРЗД.

Предложението целенасочено допълва ОРЗД, като в него се уточняват процесуалните правила за установената в глава VII от ОРЗД процедура за трансгранично правоприлагане. По този начин предложението функционира в рамките на установената от ОРЗД процедурна рамка.

В тази своя роля предложението ще е с въздействие, което е ограничено до подобряване на функционирането на установената от ОРЗД процедура за трансгранично правоприлагане. С предложението не се променят ролите на участниците в процедурата — жалбоподателите, водещия орган за защита на личните данни, съответните органи за защита на личните данни, както и Комитета — които са определени в ОРЗД. Поради това предложението няма да доведе до значителни икономически, екологични или социални въздействия, нито до значителни разходи.

Хармонизацията на посочените процедурни аспекти ще има положително въздействие върху органите за защита на личните данни, жалбоподателите, разследваните страни и общественото доверие в ОРЗД:

·Органите за защита на личните данни — инициативата ще подкрепи процедурата за сътрудничество и ще осигури яснота относно договореностите и сроковете за сътрудничество при трансгранични случаи. Това ще позволи на органите за защита на личните данни да използват по по-ефективен начин своите ресурси. Освен това, като предоставя на органите за защита на личните данни инструменти за подобряване на тяхното сътрудничество по отношение на трансграничните случаи, инициативата ще улесни постигането на консенсус между органите за защита на личните данни, като ограничи броя на разногласията и насърчи духа на сътрудничество.

·Жалбоподателите и субектите на данни — рационализирането на сътрудничеството между органите за защита на личните данни при правоприлагането на ОРЗД ще подпомогне своевременното приключване на разследванията. Това ще спомогне за по-ефективно справяне с нарушенията на ОРЗД и за навременно преодоляване на трудностите пред субекта на данни. Освен това жалбоподателите ще имат еднаква възможност за участие в процедурата при трансгранични случаи, независимо от това къде е подадена жалбата или кой орган за защита на личните данни е водещият орган за защита на личните данни.

·Разследвани страни — подобряването на сътрудничеството по трансграничните случаи ще спомогне за съкращаване на разследванията и ще гарантира за предоставянето на необходимите гаранции, като например правото на изслушване и на достъп до досието, като по този начин ще се гарантира защитата на правото на добра администрация (член 41 от Хартата) и правото на защита (член 48 от Хартата) на разследваните страни. Хармонизацията на тези права също така ще стабилизира в по-висока степен окончателното решение.

·Общественото доверие в GDPR — инициативата ще засили общественото доверие в ОРЗД, като улесни навременното разрешаване на разследванията и ограничи броя на разногласията между органите за защита на личните данни при трансграничните случаи.

Пригодност и опростяване на законодателството

Не е приложимо

Основни права

Като улеснява навременното разрешаване на трансграничните случаи, предложението подкрепя правото на субектите на данни на защита на техните лични данни съгласно член 8 от Хартата и правото на ефективна защита съгласно член 47 от Хартата.

Чрез хармонизация на правото на изслушване на разследваните страни, както и на тяхното право на достъп до досието предложението гарантира зачитане на правото им на добра администрация съгласно член 41 от Хартата и на правото им на защита съгласно член 48 от Хартата.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение няма да има съществено отражение върху бюджета.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за наблюдение, оценка и докладване

Комисията ще наблюдава прилагането на регламента наред със своето текущо наблюдение на прилагането на ОРЗД.

Обяснителни документи (за директивите)

Не е приложимо

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

В глава I се определя предметът на регламента и се посочват определенията, използвани в целия инструмент. Използваните в ОРЗД определения се прилагат към предложението. Предложението се отнася единствено до трансграничното правоприлагане на ОРЗД.

В глава II се съдържат подробни правила относно подаването и обработването на жалбите. В нея се установява формулярът, в който се посочва информацията, необходима за трансграничните жалби, подадени въз основа на член 77 от ОРЗД, като се посочват факторите, с които органите за защита на личните данни трябва да се съобразят, когато оценяват целесъобразността на разследването на жалбата. Предоставянето на общ формуляр за всички трансгранични жалби опростява процедурата за подаване на жалби от страна на субектите на данни и премахва разпокъсаните подходи спрямо понятието за жалба. В член 3 се изисква органите за защита на личните данни да предоставят на жалбоподателя потвърждение на жалбата. В член 5 се предвижда правна рамка за уреждане по взаимно съгласие на спорове по жалби с цел улесняване на използването на уреждане по взаимно съгласие на спорове по жалби за органите за защита на личните данни, както и с цел изясняване на правните последици за жалбоподателите и органите за защита на личните данни при уреждането на спорове по взаимно съгласие. В член 6 се съдържат подробни правила относно превода на документи по време на трансгранично сътрудничество.

Глава III се отнася до сътрудничеството между надзорните органи при трансгранични случаи.

В раздел 1 на органите за защита на личните данни се предоставят допълнителни инструменти с цел постигане на консенсус при трансгранични случаи. В нея се уточнява, че „относимата информация“ за споделяне от страна на надзорните органи по време на трансграничното сътрудничество, следва да включва определени документи и че тези документи следва да бъдат споделени възможно най-скоро от органите за защита на личните данни. С тази разпоредба се гарантира, че засегнатите органи за защита на личните данни ще разполагат с цялата необходима информация, за да предоставят своето мнение относно разследването на водещия орган за защита на личните данни.

В член 9 се предвижда, че след като водещият орган за защита на личните данни сформира предварително мнение по разследването, той изпраща „обобщение на основните въпроси“, в което се посочват основните фактически констатации, както и мнението на водещия орган за защита на личните данни по случая до съответните органи за защита на личните данни. Целта на обобщението на основните въпроси е да се даде възможност на засегнатите органи за защита на личните данни да окажат на ранен етап значимо въздействие върху хода на разследването, като представят своето мнение относно оценката на водещия орган за защита на личните данни. Това ще подпомогне органите за защита на личните данни за ранното разрешаване на разногласия, например по отношение на правната оценка, или в основани на жалби случаи ̶̶̶— по отношение на обхвата на разследването, като по този начин се намалява вероятността за разрешаване на спорове на по-късен етап от процедурата. Когато на този етап не е постигнато споразумение относно обхвата на разследването в основаните на жалби случаи или относно комплексната правна или технологична оценка, предприета от водещия орган за защита на личните данни, в член 10 се изисква органът за защита на личните данни, който не е съгласен с водещия орган за защита на личните данни, да отправи искане до водещия орган за защита на личните данни съгласно член 61 („Взаимопомощ“) или член 62 („Съвместни операции“) от ОРЗД. С тази разпоредба се гарантира, че органите за защита на личните данни ще използват всички предвидени в ОРЗД инструменти, за разрешаване на различията по ключови проблеми по време на процедурата за сътрудничество. Когато органите за защита на данните не могат да постигнат съгласие относно обхвата на разследването в основани на жалби случаи в член 10 се предвижда водещият орган за защита на личните данни да поиска спешно решение със задължителен характер от Комитета съгласно член 66, параграф 3 от ОРЗД. В този случай се приема, че се налага спешна необходимост от действие. С тази разпоредба се гарантира, че разногласията относно обхвата ще се разрешат по бърз и ефективен начин, като с нея водещият орган за защита на личните данни получава необходимата яснота, за да продължи разследването.

В раздел 2 от глава III са предвидени подробни правила относно пълно или частично отхвърляне на жалбите. С тези разпоредби се гарантира, че органът за защита на личните данни, до който е подадена жалбата, разполага с необходимата информация, за да може да приеме решение за отхвърляне на жалбата, и че решението за отхвърляне на жалбата се приема във всички случаи, когато жалбата не е разгледана или оттеглена. Жалбоподателят също разполага с възможността да изрази своето мнение преди пълното или частично отхвърляне на жалбата.

С раздел 3 от глава III се хармонизира правото на изслушване на разследваните страни. В нея се предвижда, че водещият орган за защита на личните данни представя на разследваните страни своите предварителни констатации, като излага повдигнатите възражения, относимите факти, подкрепящите ги доказателства, правния анализ и, когато е приложимо, предложените корективни мерки. С предварителните констатации ще се даде възможност на разследваните страни да разберат напълно отправените обвинения и да отговорят на тези обвинения, като се гарантира спазването на тяхното право на защита. В член 15 се предвижда, че жалбоподателите ще получат възможност за писмено представяне на забележки по отношение на предварителните констатации. В член 17 се предвижда разследваните страни да имат възможност да представят своето мнение, когато водещият орган за защита на личните данни възнамерява да представи преработен проект за решение с оглед на относимите и обосновани възражения, изразени от съответните органи за защита на личните данни.

В раздел 4 от глава III се определят подробни изисквания за формата и структурата на относимите и обосновани възражения, повдигнати от съответните органи за защита на личните данни, като по този начин се улеснява ефективното участие на всички органи за защита на личните данни и навременното разрешаване на случая.

В глава IV се определят подробни правила относно достъпа до досието и разглеждането на поверителната информация. С тези разпоредби се предоставя яснота относно документите, които следва да бъдат част от административното досие при трансграничните случаи, както и относно момента, в който на разследваните страни се предоставя достъп до досието.

В глава V се посочват процедурните правила относно предвидената в член 65 от ОРЗД процедура за разрешаване на спорове. В член 22 се уточнява информацията, която водещият орган за защита на личните данни трябва да предостави на Комитета при представяне на въпрос за разрешаване на спор. В него се посочват сроковете и механизмите за определяне на допустимостта на относимите и обосновани възражения от страна на Комитета. В член 24 се предвижда изслушване на разследваните страни или в случай на отхвърляне на жалбата, на жалбоподателя преди вземането на решение със задължителен характер от Комитета съгласно член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Чрез изясняване на ролите на всички участници и предвиждане на крайни срокове за някои процедурни стъпки с посочените разпоредби ще се улесни навременното и ефикасно приключване на процедурата за разрешаване на спорове.

В членове 25 и 26 се определят подробни механизми за подаване на въпроси за разрешаване на спорове съгласно член 65, параграф 1, букви б) и в) от ОРЗД.

В глава VI се определят подробни процедурни правила относно процедурата по спешност по член 66 от ОРЗД.

В глава VII се съдържат заключителните разпоредби на регламента, които се отнасят до крайните срокове, преходните правила и влизането в сила на регламента.

2023/0202 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


за определяне на допълнителни процедурни правила във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 14 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 15 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 16 се създава децентрализирана система за правоприлагане, с която се цели гарантиране на последователно тълкуване и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 при трансгранични случаи. При случаи, свързани с трансгранично обработване на лични данни, тази система изисква сътрудничество между надзорните органи, с което се цели постигане на консенсус, а когато надзорните органи не могат да постигнат консенсус, се предвижда разрешаване на спорове от страна на Европейския комитет по защита на данните („Комитетът“).

(2)За да се осигури безпроблемното и ефективно функциониране на предвидения в членове 60 и 65 от Регламент (ЕС) 2016/679 механизъм за сътрудничество и разрешаване на спорове, е необходимо да се определят правила относно провеждането на производствата от страна на надзорните органи при трансгранични случаи и от страна на Комитета при разрешаване на спорове, включително разглеждането на трансгранични жалби. Поради тази причина също така е необходимо да се определят правила относно това как разследваните страни упражняват своето право на изслушване преди приемането на решения от страна на надзорните органи и, в зависимост от случая, от страна на Комитета.

(3)Жалбите представляват съществен източник на информация при установяването на нарушения на правилата за защита на личните данни. Необходимо е определянето на ясни и ефикасни процедури за разглеждане на жалби при трансгранични случаи, тъй като жалбата може да бъде разгледана от надзорен орган, различен от този, до който е подадена жалбата.

(4)За да бъде допустима дадена жалба, тя следва да съдържа определена информация. Ето защо, за да се подпомогнат жалбоподателите в представянето на необходимите данни пред надзорните органи, следва да се предостави формуляр за подаване на жалба. Посочената в този формуляр информация следва да се изисква единствено в случаите на трансгранично обработване по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, въпреки че надзорните органи могат да използват формуляра и за случаи, които не са свързани с трансгранично обработване. Формулярът може да се подава по електронен път или по пощата. Предоставянето на посочената в този формуляр информация следва да бъде условие за разглеждането на свързаната с трансгранично обработване жалба в това нейно качество, както се посочва в член 77 от Регламент (ЕС) 2016/679. За да се счита жалбата за допустима, не следва да се изисква допълнителна информация. Надзорните органи следва да могат да улеснят подаването на жалби в лесен за ползване от страна на потребителя електронен формат и като се отчитат нуждите на лицата с увреждания, стига информацията, която се иска от жалбоподателя, да съответства на исканата във формуляра информация и да не се иска допълнителна информация, за да се приеме жалбата за допустима.

(5)Надзорните органи са длъжни да вземат решение по жалбите в разумен срок. Разумният срок зависи от обстоятелствата по всеки случай и по-специално от неговия контекст, различните следвани от водещия надзорен орган процедурни стъпки, поведението на страните в хода на процедурата и сложността на случая.

(6)Всяка жалба, разглеждана от надзорен орган съгласно член 57, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да бъде разследвана с цялата дължима грижа, доколкото е целесъобразно, като се има предвид, че всяко използване на правомощията от страна на надзорния орган трябва да бъде целесъобразно, необходимо и пропорционално с оглед осигуряване на спазването на Регламент (ЕС) 2016/679. Решението за това до каква степен дадена жалба следва да бъде разследвана попада изцяло в обхвата на правото на преценка на всеки компетентен орган. При оценяването на степента на целесъобразност на разследването надзорните органи следва да се стремят да постигнат задоволително решение за жалбоподателя, което може да не изисква непременно изчерпателно разследване на всички възможни правни и фактически елементи, произтичащи от жалбата, но което да осигурява ефективно и бързо средство за защита на жалбоподателя. Оценката на обхвата на необходимите действия по разследването може да се основава на тежестта на предполагаемото нарушение, неговия системен или повтарящ се характер или, в зависимост от случая, на факта, че жалбоподателят се е възползвал също така от правата си по член 79 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

(7)Водещият надзорен орган следва да предостави на надзорния орган, до който е била подадена жалбата, необходимата информация относно напредъка на разследването с цел предоставяне на актуална информация на жалбоподателя.

(8)Компетентният надзорен орган следва да предостави на жалбоподателя достъп до документите, въз основа на които надзорният орган е стигнал до предварителното заключение за цялостното или частично отхвърляне на жалбата.

(9)За да могат надзорните органи да прекратят бързо нарушенията на Регламент (ЕС) 2016/679 и да предоставят на жалбоподателите бързо решение, надзорните органи следва да се стремят, когато това е целесъобразно, да решават жалбите по взаимно съгласие. Решаването на дадена индивидуална жалба чрез уреждане на спора по взаимно съгласие не възпрепятства компетентния надзорен орган да заведе дело служебно, например в случай на системни или повтарящи се нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679.  

(10)От голямо значение за гарантиране на ефективното функциониране на механизмите за сътрудничество и съгласуваност в глава VII от Регламент (ЕС) 2016/679 е разрешаването на трансграничните случаи да се извършва своевременно и в съответствие с духа на искрено и ефективно сътрудничество, който е в основата на член 60 от Регламент (ЕС) 2016/679. Водещият надзорен орган следва да упражнява своята компетентност в рамките на тясно сътрудничество с другите засегнати надзорни органи. По подобен начин засегнатите надзорни органи следва да взимат активно участие на ранен етап в разследването в стремежа си да постигнат консенсус, като използват пълноценно предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 инструменти.

(11)Особено важно е надзорните органи да постигнат консенсус по ключовите аспекти от разследването във възможно най-ранен етап и преди съобщаването на обвиненията на разследваните страни и приемането на проекта за решението, посочено в член 60 от Регламент (ЕС) 2016/679, като по този начин се ограничава броят на случаите, които се отнасят до механизма за разрешаване на спорове, посочен в член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679, и впоследствие се гарантира бързото разрешаване на трансграничните случаи.

(12)Сътрудничеството между надзорните органи следва да се основава на открит диалог, с който се дава възможност на засегнатите надзорни органи да оказват пълноценно въздействие върху хода на разследването, като споделят своите опит и мнение с водещия надзорен орган, при надлежно спазване на правото на преценка, с което се ползва всеки надзорен орган, включително при оценката на степента, в която е целесъобразно да се разследва даден случай, както и при различните традиции на държавите членки. За тази цел водещият надзорен орган следва да предостави на засегнатите надзорни органи обобщение на основните въпроси, в което да изложи своето предварително мнение по отношение на основните въпроси относно разследването. То следва да се предостави на достатъчно ранен етап, за да се даде възможност на засегнатите надзорни органи да се включат ефективно, но същевременно на етап, в който мнението на водещия надзорен орган по случая да е достатъчно обосновано. Засегнатите надзорни органи следва да имат възможност да предоставят своите коментари относно широк спектър от въпроси, като например обхвата на разследването и определянето на комплексните фактически и правни оценки. Като се има предвид, че обхватът на разследването определя въпросите, които водещият надзорен орган трябва да разследва, надзорните органи следва да се стремят към възможно най-ранно постигане на консенсус относно обхвата на разследването.

(13)В интерес на ефективното приобщаващо сътрудничество между всички засегнати надзорни органи и водещия надзорен орган коментарите на засегнатите надзорни органи следва да бъдат кратки и формулирани по достатъчно ясен и точен начин, за да се разбират лесно от всички надзорни органи. Правните аргументи следва да се групират в зависимост от частта от обобщението на основните въпроси, за която се отнасят. Коментарите на засегнатите надзорни органи могат да се допълнят с допълнителни документи. Въпреки това простото позоваване на допълнителни документи в коментарите на засегнатия надзорен орган не може да замести липсата на основни правни или фактически аргументи, които следва да се включат в коментарите. Основните правни и фактически данни, на които се позовават тези документи, следва да се посочат в самия коментар, най-малко в обобщен вид, последователно и разбираемо.

(14)Случаите, които не повдигат спорни въпроси, не изискват задълбочено обсъждане между надзорните органи с цел постигане на консенсус, като от това следва, че те могат да бъдат разгледани по-бързо. Когато нито един от засегнатите надзорни органи не отправи коментари относно обобщението на основните въпроси, водещият надзорен орган следва да съобщи в срок от девет месеца предвидените в член 14 предварителни констатации.

(15)Надзорните органи следва да използват всички необходими средства за постигане на консенсус в съответствие с духа на искрено и ефективно сътрудничество. Ето защо, ако има разминаване в становищата на засегнатите надзорни органи и водещия надзорен орган по отношение на обхвата на основаното на жалба разследване, включително разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, чието нарушение ще бъде разследвано, или когато коментарите на засегнатите надзорни органи са свързани с важно изменение в комплексната правна или технологична оценка, засегнатият орган следва да използва предвидените в членове 61 и 62 от Регламент (ЕС) 2016/679 инструменти.

(16)Ако използването на тези инструменти не допринесе за това надзорните органи да постигнат консенсус относно обхвата на основаното на жалба разследване, водещият надзорен орган следва да поиска спешно решение със задължителен характер от Комитета съгласно член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. За тази цел следва да се приеме, че е налице изискване за спешни действия. За целите на предварителните констатации водещият надзорен орган следва да извлече подходящи заключения от спешното решение със задължителен характер на Комитета. Спешното решение със задължителен характер на Комитета не може да предопределя резултата от разследването на водещия надзорен орган или ефективността на правото на изслушване на разследваните страни. По-специално Комитетът не следва да разширява обхвата на разследването по своя собствена инициатива.

(17)За да може жалбоподателят да упражни своето право на ефективна съдебна защита съгласно член 78 от Регламент (ЕС) 2016/679, надзорният орган, който цялостно или частично отхвърля жалбата, следва да направи това чрез решение, което може да се оспори пред национален съд.

(18)Жалбоподателите следва да имат възможност за изразяване на мнение преди взимането на решение, което ги засяга по неблагоприятен начин. Ето защо в случай на цялостно или частично отхвърляне на жалба по трансграничен случай жалбоподателят следва да има възможност да изрази своето мнение преди подаването на проект за решение съгласно член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, преработен проект за решение съгласно член 60, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 или решение със задължителен характер на Комитета съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Жалбоподателят може да поиска достъп до неповерителната версия на документите, на които се основава решението за цялостно или частично отхвърляне на жалбата.

(19)В случай на отхвърляне на жалба при трансграничен случай е необходимо изясняване на разделението на отговорностите между водещия надзорен орган и надзорния орган, до който е подадена жалбата. В качеството си на звено за контакт за жалбоподателя по време на разследването надзорният орган, до който е подадена жалбата, следва да получи мнението на жалбоподателя относно предложеното отхвърляне на жалбата, като също така следва да е отговорен за цялата комуникация с жалбоподателя. Цялата съответна комуникация следва да се споделя с водещия надзорен орган. Тъй като съгласно член 60, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕС) 2016/679 надзорният орган, до който е подадена жалбата, носи отговорност за приемането на окончателното решение за отхвърляне на жалбата, този надзорен орган следва да носи отговорност и за изготвянето на проекта за решението съгласно член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(20)Ефективното прилагане на правилата на Съюза относно защитата на личните данни следва да e съвместимо с цялостното зачитане на правото на защита на страните, което представлява основен принцип на правото на Съюза, който трябва да се спазва при всички обстоятелства, и по-специално при процедури, които могат да доведат до санкции.

(21)За ефективно осигуряване на правото на добра администрация и правото на защита, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), включително правото на изслушване на всяко лице преди предприемането на засягаща го по неблагоприятен начин индивидуална мярка, е важно да се предвидят ясни правила за упражняването на това право.

(22)С правилата относно административната процедура, изпълнявана от надзорните органи при прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, следва да се гарантира на разследваните страни, че разполагат с ефективна възможност за изразяване на своето мнение относно истинността и релевантността на фактите, възраженията и обстоятелствата, изтъкнати от надзорния орган по време на процедурата, като по този начин им се дава възможност да упражнят своето право на защита. В предварителните констатации се излага предварителната позиция относно предполагаемото нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 след проведеното разследване. Поради това те представляват съществена процесуална гаранция, която прави възможно спазването на правото на изслушване. На разследваните страни следва да се предоставят необходимите документи, за да се защитят ефективно и да представят коментарите си по повдигнатите срещу тях обвинения, като получат достъп до административното досие.

(23)Предварителните констатации определят обхвата на разследването и следователно обхвата на всяко бъдещо окончателно решение (взето, в зависимост от случая, въз основа на решение със задължителен характер, издадено от Комитета съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679), което може да бъде адресирано до администраторите или обработващите лични данни. Предварителните констатации следва да бъдат формулирани по начин, по който, дори и да са кратки, да са достатъчно ясни, за да могат разследваните страни да определят правилно естеството на предполагаемото нарушение  на Регламент (ЕС) 2016/679. Задължението за предоставяне на цялата необходима информация на разследваните страни, за да могат да се защитят по подходящ начин, е изпълнено, ако в окончателното решение не се твърди, че разследваните страни са извършили нарушения, различни от посочените в предварителните констатации, като се вземат предвид единствено фактите, по които разследваните страни са имали възможност да изложат своите становища. Окончателното решение на водещия надзорен орган обаче не е задължително да съвпада изцяло с предварителните констатации. Водещият надзорен орган следва да има право да вземе предвид в окончателното решение отговорите на разследваните страни по предварителните констатации и, когато е приложимо, преработения проект за решение съгласно член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и решението по член 65, параграф 1, буква а), с което се разрешава спорът между надзорните органи. Водещият надзорен орган следва да може да извършва собствена оценка на изтъкнатите от разследваните страни факти и правни квалификации, за да може или да се откаже от възраженията, когато надзорният орган ги намира за неоснователни, или да допълни и преработи своите фактически и правни аргументи в подкрепа на възраженията, които поддържа. Например вземането предвид на изтъкнат от разследвана страна по време на административната процедура аргумент, без тя да е получила възможност за изразяване на мнение в това отношение преди приемането на окончателното решение, само по себе си не може да представлява нарушение на правото на защита.

(24)На разследваните страни следва да се предостави правото на изслушване преди представянето на преработен проект за решение съгласно член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 или преди приемането на решение със задължителен характер от Комитета съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679.  

(25)Жалбоподателите следва да разполагат с възможност за участие в образуваните от надзорния орган производства с оглед установяване или изясняване на въпроси, свързани с потенциално нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679. Фактът, че надзорният орган вече е започнал разследване във връзка с предмета на жалбата или ще разгледа жалбата в рамките на служебно разследване след получаването на жалбата, не възпрепятства квалифицирането на субекта на данни като жалбоподател. Разследването от страна на надзорен орган на възможно нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679, извършено от администратор или обработващ лични данни, обаче не представлява състезателна процедура между жалбоподателя и разследваните страни. Такава процедура се започва от надзорен орган по негова собствена инициатива или въз основа на жалба, в изпълнение на задачите му по член 57, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Следователно разследваните страни и жалбоподателят не са в сходно процесуално положение и жалбоподателят не може да се позове на правото на безпристрастно разглеждане на делото, когато решението не засяга по неблагоприятен начин неговото правно положение. Участието на жалбоподателя в процедурата срещу разследваните страни не може да накърни правото на изслушване на тези страни.

(26)Жалбоподателите следва да получат възможност за писмено представяне на мнение по отношение на предварителните констатации. Въпреки това те не следва да имат достъп до търговски тайни или друга поверителна информация, които принадлежат на други участващи в производството страни. Жалбоподателите не следва да имат право на общ достъп до административното досие.

(27)Когато определят крайни срокове, в които разследваните страни и жалбоподателите да представят своето мнение по предварителните констатации, надзорните органи следва да отчитат сложността на въпросите, повдигнати в предварителните констатации, за да гарантират, че разследваните страни и жалбоподателите разполагат с достатъчно възможности за пълноценно представяне на своето мнение по повдигнатите въпроси.

(28)Обменът на мнения преди приемането на проекта за решение включва открит диалог и задълбочен обмен на мнения, при който надзорните органи следва да положат всички възможни усилия, за да постигнат консенсус относно по-нататъшния напредък при разследването. И обратно, несъгласието, изразено в относимите и обосновани възражения съгласно член 60, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, които увеличават възможността за разрешаване на спорове между надзорните органи съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679 и забавят приемането на окончателно решение от страна на компетентния надзорен орган, следва да възниква в изключителен случай на невъзможност надзорните органи да постигнат консенсус и когато е необходимо да се гарантира последователното тълкуване на Регламент (ЕС) 2016/679. Такива възражения следва да се използват рядко, когато става въпрос за последователно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679, тъй като с всяко използване на относими и обосновани възражения средствата за защита на субекта на данни се отлагат. Тъй като обхватът на разследването и относимите факти следва да се решат преди съобщаването на предварителните констатации, тези въпроси не следва да се повдигат от засегнатите надзорни органи в относимите и обосновани възражения. Те обаче могат да се повдигнат от засегнатите надзорни органи в техните коментари по обобщението на основните въпроси съгласно член 9, параграф 3 преди съобщаването на предварителните констатации на разследваните страни.

(29)За да се достигне до ефективно и всеобхватно приключване на процедурата за разрешаване на спорове, при което всички надзорни органи следва да имат възможност да представят своите мнения, и като се имат предвид времевите ограничения по време на разрешаването на спорове, формата и структурата на относимите и обосновани възражения следва да отговарят на определени изисквания. Ето защо относимите и обосновани възражения следва да бъдат ограничени до определена дължина, в тях следва да се посочва ясно несъгласието с проекта за решение, а също така те следва да бъдат формулирани достатъчно ясно, последователно и точно.

(30)Достъпът до административното досие се предвижда като част от заложените в Хартата право на защита и право на добра администрация. Разследваните страни следва да получат достъп до административното досие при получаване на известие относно предварителните констатации, като следва да се определи срок за представяне на писмен отговор на предварителните констатации.

(31)При предоставянето на достъп до административното досие надзорните органи следва да гарантират защитата на търговските тайни, както и на другата поверителна информация. Категорията „друга поверителна информация“ включва друга информация, освен търговски тайни, която може да се счита за поверителна, доколкото разгласяването ѝ би навредило в значителна степен на администратора, обработващия личните данни или физическото лице. Надзорните органи следва да могат да поискат от разследваните страни, които представят или вече са представили документи или декларации, да посочат коя информация е поверителна.

(32)Когато за доказването на нарушение са необходими търговски тайни или друга поверителна информация, надзорните органи следва да преценяват за всеки отделен документ дали необходимостта от разгласяване е по-голяма от вредата, която би могла да настъпи вследствие на разгласяването.

(33)Когато даден въпрос е отнесен за разрешаване на спорове съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679, водещият надзорен орган следва да предостави на Комитета цялата необходима информация, за да може той да направи оценка на допустимостта на относимите и обосновани възражения, както и да вземе решението съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679. След като Комитетът получи всички изброени в член 23 необходими документи, председателят на Комитета следва да регистрира отнасянето на въпроса по смисъла на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(34)Решението със задължителен характер на Комитета по член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 следва да се отнася изключително до въпросите, които са довели до задействане на процедурата за разрешаване на спорове, и да бъде изготвено по начин, който дава възможност на водещия надзорен орган да приеме окончателното си решение въз основа на решението на Комитета, като запази правото си на преценка.

(35)С цел рационализиране на разрешаването на спорове между надзорни органи, които са подадени до Комитета съгласно член 65, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/679, е необходимо да се определят процедурни правила относно документите, които трябва да се представят на Комитета и въз основа на които той следва да определи решението си. Необходимо е също така уточнение на това кога Комитетът следва да регистрира предаването на въпроса за разрешаване на спорове.

(36)С цел рационализиране на процедурата за приемане на спешни становища и спешни решения със задължителен характер на Комитета съгласно член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 е необходимо определянето на процедурни правила относно сроковете за подаване на искане за спешно становище или спешно решение със задължителен характер, документите, които трябва да бъдат представени на Комитета и въз основа на които Комитетът следва да определи решението си, адресата на становището или на решението на Комитета, както и последиците от становището или решението на Комитета.

(37)Глави III и IV се отнасят до сътрудничеството между надзорните органи, процесуалните права на разследваните страни, както и участието на жалбоподателите. С цел гарантиране на правната сигурност тези разпоредби не следва да се прилагат по отношение на разследвания, които вече са в ход към момента на влизане в сила на настоящия регламент. Те следва да се прилагат по отношение на служебни разследвания, започнати след влизането в сила на настоящия регламент, и при основани на жалби разследвания, когато жалбата е подадена след влизането в сила на настоящия регламент. В глава V са предвидени процедурни правила относно подадените случаи за разрешаване на спорове съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679. Също така от съображения за правна сигурност настоящата глава не следва да се прилага за случаи, които са били подадени за разрешаване на спорове преди влизането в сила на настоящия регламент. Тя следва да се прилага за всички случаи, подадени за разрешаване на спорове след влизането в сила на настоящия регламент.

(38)В съответствие с член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните и с Европейския комитет по защита на данните, които представиха съвместно становище на [ ],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят процедурните правила за разглеждане на жалби и провеждане на разследвания по основани на жалби случаи, както и на служебни разследвания, от страна на надзорните органи при трансграничното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Прилагат се и следните определения:

(1)„разследвани страни“ означава администратор(и) и/или обработващ(и) личните данни, разследван(и) за предполагаемо нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с трансграничното обработване;

(2)„обобщение на основните въпроси“ означава обобщението, което водещият надзорен орган предоставя на засегнатите надзорни органи и в което се посочват основните относими факти, както и мнението на водещия надзорен орган по случая;

(3)„предварителни констатации“ означава документът, предоставен от водещия надзорен орган на разследваните страни, в който се излагат обвиненията, относимите факти, подкрепящите ги доказателства, правният анализ и, когато е приложимо, предложените корективни мерки;

(4)„запазени относими и обосновани възражения“ означава възраженията, които Комитетът определя като относими и обосновани по смисъла на член 4, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Глава II

Подаване и разглеждане на жалби

Член 3

Трансгранични жалби

1.В жалба, основана на Регламент (ЕС) 2016/679, която се отнася до трансгранично обработване, се съдържа информацията, искана във формуляра, както е посочено в приложението. За да бъде жалбата допустима, не се изисква допълнителна информация.

2.Надзорният орган, до който е подадена жалбата, установява дали жалбата се отнася до трансгранично обработване.

3.В рамките на един месец надзорният орган, до който е подадена жалбата, определя изчерпателността на исканата във формуляра информация.

4.След оценка на изчерпателността на исканата във формуляра информация надзорният орган, до който е подадена жалбата, предава жалбата на водещия надзорен орган.

5.Когато жалбоподателят поиска запазване на поверителност при подаването на жалбата, той представя и неповерителна версия на жалбата.

6.Надзорният орган, до който е подадена жалбата, потвърждава получаването на жалбата в рамките на една седмица. Това потвърждение не засяга оценката за допустимост на жалбата съгласно параграф 3.

Член 4

Разследване по жалби

При оценяване на степента, в която е целесъобразно да се разследва дадена жалба във всеки отделен случай, надзорният орган взема предвид всички относими обстоятелства, включително всички от следните обстоятелства:

а)навременността в предоставянето на ефективно и своевременно средство за защита на жалбоподателя;

б)тежестта на предполагаемото нарушение;

в)системния или повтарящ се характер на предполагаемото нарушение.

Член 5

Уреждане на спорове по взаимно съгласие

Жалбата може да се реши по взаимно съгласие между жалбоподателя и разследваните страни. Когато надзорният орган счита, че е постигнато уреждане на жалбата по взаимно съгласие, той съобщава предложеното уреждане на жалбоподателя. Ако жалбоподателят не възрази в рамките на един месец срещу предложеното от надзорния орган уреждане по взаимно съгласие, жалбата се счита за оттеглена.

Член 6

Преводи

1.Надзорният орган, до който е подадена жалбата, отговаря за:

а)превода на жалбите и мненията на жалбоподателите на езика, използван от водещия надзорен орган за целите на разследването;

б)превода на документите, предоставени от водещия надзорен орган, на езика, използван за комуникация с жалбоподателя, когато е необходимо предоставянето на такива документи на жалбоподателя съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2016/679.

2.В своя процедурен правилник Комитетът определя процедурата за превод на коментари или относими и обосновани възражения, изразени от страна на засегнатите надзорни органи, на език, различен от езика, използван от водещия надзорен орган за целите на разследването.

Глава III

Сътрудничество съгласно член 60 от Регламент (ЕС) 2016/679

Раздел 1

Постигане на консенсус по смисъла на член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Член 7

Сътрудничество между надзорните органи

При сътрудничество със стремеж за постигане на консенсус, както е предвидено в член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, надзорните органи използват всички предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 средства, включително взаимопомощ съгласно член 61 и съвместни операции съгласно член 62 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Разпоредбите в настоящия раздел се отнасят до отношенията между надзорните органи, като с тях не се цели предоставяне на права на физическите лица или на разследваните страни.

Член 8

Имаща отношение информация по смисъла на член 60, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.Водещият надзорен орган редовно информира другите засегнати надзорни органи относно разследването, като възможно най-скоро предоставя на другите засегнати надзорни органи цялата имаща отношение информация, когато тя е налична.

2.Имащата отношение информация по смисъла на член 60, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 включва, когато е приложимо:

а)информация относно започването на разследване на предполагаемо нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679;

б)искания за предоставяне на информация в съответствие с член 58, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679;

в)информация относно използването на други посочени в член 58, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 правомощия за разследване;

г)в случай на предвидено отхвърляне на жалбата — мотивите на водещия надзорен орган за отхвърлянето на жалбата;

д)обобщение на основните въпроси при разследването в съответствие с член 9;

е)информация относно стъпки, с които се цели установяване на нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 преди изготвянето на предварителните констатации;

ж)предварителни констатации;

з)отговора на разследваните страни по отношение на предварителните констатации;

и)мнението на жалбоподателя относно предварителните констатации;

й)при отхвърляне на жалбата — писмените становища на жалбоподателя;

к)всички относими стъпки, предприети от водещия надзорен орган след получаване на отговора от страна на разследваните страни по отношение на предварителните констатации и преди представянето на проект за решение по смисъла на член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 9

Обобщение на основните въпроси

1.След като водещият надзорен орган сформира предварително мнение по основните въпроси на дадено разследване, той изготвя обобщение на основните въпроси за целите на сътрудничеството съгласно член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2.Обобщението на основните въпроси включва всички изброени елементи:

а)основните относими факти;

б)предварителното определяне на обхвата на разследването, по-специално разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, засегнати от предполагаемото нарушение, което ще се разследва;

в)определянето на комплексни правни и технологични оценки, които са от значение за предварителната ориентация за тяхната оценка;

г)предварителното определяне на потенциална(и) корективна(и) мярка/мерки.

3.Засегнатите надзорни органи могат да представят коментари по обобщението на основните въпроси. Такива коментари се представят в рамките на четири седмици след получаване на обобщението на основните въпроси.

4.Коментарите, предоставени съгласно параграф 3, отговарят на следните изисквания:

а)използваният език е достатъчно ясен и съдържа точни термини, за да може водещият надзорен орган и, в зависимост от случая, засегнатите надзорни органи да подготвят своите позиции;

б)правните аргументи са изложени накратко и са групирани в зависимост от частта от обобщението на основните въпроси, за която се отнасят;

в)коментарите на засегнатите надзорни орган могат да бъдат подкрепени с документи, които могат да допълнят коментарите по конкретни точки.

5.Комитетът може да определи в своя процедурен правилник ограничения относно максималната дължина на коментарите, които се представят от засегнатите надзорни органи по отношение на обобщението на основните въпроси.

6.Случаите, при които нито един от засегнатите надзорни органи не е представил коментари съгласно параграф 3 от настоящия член, се считат за неоспорими случаи. В такива случаи посочените в член 14 предварителни констатации се съобщават на разследваните страни в рамките на девет месеца след изтичането на предвидения в параграф 3 от настоящия член срок.

Член 10

Използване на средства за постигане на консенсус

1.Засегнатият надзорен орган отправя искане до водещия надзорен орган съгласно член 61 от Регламент (ЕС) 2016/679, член 62 от Регламент (ЕС) 2016/679 или и двата, когато след коментарите на засегнатите надзорни органи съгласно член 9, параграф 3 засегнатият надзорен орган не е съгласен с оценката на водещия надзорен орган относно:

а)обхвата на разследването по основани на жалби случаи, включително разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, засегнати от предполагаемото нарушение, което ще се разследва;

б)предварителната ориентация във връзка с комплексните правни оценки, определени от водещия надзорен орган съгласно член 9, параграф 2, буква в);

в)предварителната ориентация във връзка с комплексните технологични оценки, определени от водещия надзорен орган съгласно член 9, параграф 2, буква в).

2.Искането по параграф 1 се подава в рамките на два месеца след изтичането на посочения в член 9, параграф 3 срок.

3.Водещият надзорен орган взаимодейства със засегнатите надзорни органи въз основа на техните коментари относно обобщението на основните въпроси и, когато е приложимо, в отговор на исканията по членове 61 и 62 от Регламент (ЕС) 2016/679, като се стреми към постигане на консенсус. Консенсусът се използва като основа, върху която водещият надзорен орган да продължи разследването и да изготви предварителните констатации или, когато е приложимо, да предостави на надзорния орган, до който е подадена жалбата, своите мотиви за целите на член 11, параграф 2.

4.Когато при основано на жалба разследване не се постигне консенсус между водещия надзорен орган и един или повече от засегнатите надзорни органи по посочения в член 9, параграф 2, буква б) от настоящия регламент въпрос, водещият надзорен орган отправя искане за спешно решение със задължителен характер от страна на Комитета съгласно член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай условията за искане на спешно решение със задължителен характер съгласно член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 се считат за изпълнени.

5.Когато се иска спешно решение със задължителен характер от страна на Комитета съгласно параграф 4 от настоящия член, водещият надзорен орган предоставя всичко от изброеното по-долу:

а)посочените в член 9, параграф 2, букви а) и б) документи;

б)коментарите на засегнатия надзорен орган, който не е съгласен с предварителното определяне на обхвата на разследването от страна на водещия надзорен орган.

6.Комитетът приема спешно решение със задължителен характер относно обхвата на разследването въз основа на коментарите на засегнатите надзорни органи, както и на позицията на водещия надзорен орган по тези коментари.

Раздел 2

Цялостно или частично отхвърляне на жалби

Член 11

Изслушване на жалбоподателя преди цялостно или частично отхвърляне на жалбата

1.Водещият надзорен орган предоставя на надзорния орган, до който е подадена жалбата, мотивите за своето предварително становище относно цялостното или частичното отхвърляне на жалбата в съответствие с предвидената в членове 9 и 10 процедура.

2.Надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за мотивите относно предвиденото цялостно или частично отхвърляне на жалбата и определя срок, в рамките на който жалбоподателят може писмено да изложи своето мнение. Срокът е не по-кратък от три седмици. Надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя относно последиците в случай, че жалбоподателят не изложи своето мнение.

3.Ако жалбоподателят не изложи своето мнение в рамките на срока, определен от надзорния орган, до който е подадена жалбата, жалбата се счита за оттеглена.

4.Жалбоподателят може да поиска достъп до неповерителната версия на документите, въз основа на които се предлага отхвърляне на жалбата.

5.Ако жалбоподателят представи своето мнение в рамките на срока, определен от надзорния орган, до който е подадена жалбата, и това мнение не води до промяна на предварителното становище, че жалбата следва да бъде цялостно или частично отхвърлена, надзорният орган, до който е подадена жалбата, изготвя проект за решение съгласно член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, който водещият надзорен орган представя на другите засегнати надзорни органи съгласно член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Член 12

Преработен проект за решение за цялостно или частично отхвърляне на жалба

1.Когато водещият надзорен орган счита, че с преработения проект за решение по смисъла на член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 се повдигат въпроси, по които жалбоподателят следва да има възможност да изрази своето мнение, надзорният орган, до който е подадена жалбата, предоставя на жалбоподателя възможността да изрази своето мнение по тези нови елементи преди представянето на преработения проект за решение съгласно член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2.Надзорният орган, до който е подадена жалбата, определя срок, в рамките на който жалбоподателят може да изложи своето мнение.

Член 13

Решение за цялостно или частично отхвърляне на жалба

При приемането на решение за цялостно или частично отхвърляне на жалба в съответствие с член 60, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/679 надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя относно средствата за съдебна защита, с които той разполага в съответствие с член 78 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Раздел 3

Решения, предназначени за администратори и обработващи лични данни

Член 14

Предварителни констатации и отговор

1.Когато водещият надзорен орган възнамерява да представи на другите засегнати надзорни органи проект за решение по смисъла на член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, с което се установява нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679, той изготвя предварителни констатации.

2.С предварителните констатации повдигнатите обвинения се представят по изчерпателен и достатъчно ясен начин, за да могат разследваните страни да се запознаят с поведението, което водещият надзорен орган разследва. По-специално в тях трябва ясно да се изложат всички факти и цялата повдигната срещу разследваните страни правна оценка, по начин, по който разследваните страни да могат да изразят мнението си относно фактите и правните заключения, които водещият надзорен орган възнамерява да направи в проекта за решение по смисъла на член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и да се изброят всички доказателства, на които се позовава той.

В предварителните констатации се посочват корективните мерки, които водещият надзорен орган възнамерява да използва.

Когато водещият надзорен орган възнамерява да наложи глоба, той изброява в предварителните констатации съответните елементи, въз основа на които се изчислява глобата. По-специално водещият надзорен орган изброява съществените факти и правни обстоятелства, които могат да доведат до налагането на глобата, както и изброените в член 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 елементи, включително всички утежняващи или смекчаващи обстоятелства, които ще вземе предвид.

3.Водещият надзорен орган уведомява всяка от разследваните страни относно предварителните констатации.

4.Когато водещият надзорен орган уведомява разследваните страни относно предварителните констатации, той определя срок, в който тези страни могат писмено да представят своето мнение. Водещият надзорен орган не е длъжен да взема предвид получени след изтичането на този срок писмени мнения.

5.Когато уведомява разследваните страни относно предварителните констатации, водещият надзорен орган предоставя на тези страни достъп до административното досие в съответствие с член 20.

6.В своя писмен отговор относно предварителните констатации разследваните страни могат да изложат всички факти и правни аргументи, които са им известни и които са относими за тяхната защита срещу обвиненията на водещия надзорен орган. Те прилагат всички имащи отношение документи, които доказват изложените факти. Водещият надзорен орган разглежда в своя проект за решение единствено обвиненията, включително фактите и основаващата се на тези факти правна оценка, по отношение на които разследваните страни са получили възможност за предоставяне на коментари.

Член 15

Предаване на предварителните констатации на жалбоподателите

1.Когато водещият надзорен орган издава предварителни констатации по въпрос, по който е получил жалба, надзорният орган, до който е подадена жалбата, предоставя на жалбоподателя неповерителна версия на предварителните констатации и определя срок, в рамките на който жалбоподателят може писмено да изрази своето мнение.

2.Параграф 1 се прилага също така, когато надзорният орган, когато е целесъобразно, разглежда съвместно няколко жалби, разделя жалбите на няколко части или по какъвто и да е друг начин упражнява правото си на преценка относно обхвата на разследването, както се посочва в предварителните констатации.

3.Когато водещият надзорен орган счита за необходимо жалбоподателят да получи включените в административното досие документи, за да може жалбоподателят да изрази ефективно своето мнение по предварителните констатации, надзорният орган, до който е подадена жалбата, предоставя на жалбоподателя неповерителната версия на тези документи при предоставянето на предварителните констатации съгласно параграф 1.

4.Неповерителната версия на предварителните констатации се предоставя на жалбоподателя единствено за целите на конкретното разследване, в рамките на което са издадени предварителните констатации.

5.Преди да получи неповерителната версия на предварителните констатации, както и всички предоставени съгласно параграф 3 документи, жалбоподателят изпраща на водещия надзорен орган декларация за поверителност, в която се задължава да не оповестява информация или оценка, направена в неповерителната версия на предварителните констатации, нито да използва тези констатации за цели, различни от конкретното разследване, в рамките на което са издадени тези констатации.

Член 16

Приемане на окончателно решение

След предаването на проекта за решение на засегнатите надзорни органи съгласно член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и когато нито един от засегнатите надзорни органи не е възразил срещу проекта за решение в рамките на сроковете, посочени в член 60, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/679, водещият надзорен орган приема своето решение и съобщава за него съгласно член 60, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на основното или единственото място на установяване на администратора или обработващия лични данни, според случая, като уведомява засегнатите надзорни органи и Комитета относно въпросното решение, включително обобщение на относимите факти и основания.

Член 17

Право на изслушване във връзка с преработен проект за решение

1.Когато водещият надзорен орган счита, че с преработения проект за решение по смисъла на член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 се повдигат въпроси, по които разследваните страни следва да разполагат с възможност за излагане на своето мнение, преди представянето на преработения проект за решение съгласно член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 водещият надзорен орган предоставя на разследваните страни възможност да изложат своето мнение по тези нови елементи.

2.Водещият надзорен орган определя срок, в рамките на който разследваните страни могат да изложат своето мнение.

Раздел 4

Относими и обосновани възражения

Член 18

Относими и обосновани възражения

1.Относимите и обосновани възражения по смисъла на член 4, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/679:

а)се основават изключително на включените в проекта за решение фактически елементи; както и

б)не променят обхвата на обвиненията чрез повдигане на съображения, които са равнозначни на определяне на допълнителни обвинения за нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 или променят същността на повдигнатите обвинения.

2.Формата и структурата на относимите и обосновани възражения трябва да отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)обемът на всяко относимо и обосновано възражение, както и на позицията на водещия надзорен орган по всяко такова възражение не надвишава три страници и не включва приложения. При случаи, свързани с особено сложни правни въпроси, максималният обем може да се увеличи до шест страници, освен ако Комитетът не приеме конкретни обстоятелства, с които да се оправдае по-големият обем;

б)несъгласието на засегнатия надзорен орган с проекта за решение се посочва в началото на относимото и обосновано възражение и се формулира достатъчно ясно, последователно и точно, за да се даде възможност на водещия надзорен орган и според случая, на засегнатите надзорни органи да подготви/ят позициите си, а на Комитета — да разреши ефективно спора;

в)правните аргументи се излагат и групират във връзка с разпоредителната част на проекта за решение, към която се отнасят. Всеки аргумент или група от аргументи обикновено се предшества от обобщаващо твърдение.

Глава IV

Достъп до административното досие и разглеждане на поверителната информация

Член 19

Съдържание на административното досие

1.Административното досие при разследване във връзка с предполагаемо нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 се състои от всички документи, които са получени, създадени и/или събрани от водещия надзорен орган по време на разследването.

2.В хода на разследването на предполагаемо нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 водещият надзорен орган може да върне на дадена страна получени от нея документи, които след по-подробно разглеждане се оказват несвързани с предмета на разследването. След като се върнат, тези документи вече не представляват част от административното досие.

3.Правото на достъп до административното досие не обхваща кореспонденцията и обмена на мнения между водещия надзорен орган и засегнатите надзорни органи. Обменяната между надзорните органи информация за целите на разследването по отделен случай е вътрешен документ и не е достъпна за разследваните страни или за жалбоподателя.

4.Достъпът до относимите и обосновани възражения съгласно член 60, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставя в съответствие с член 24. 

Член 20

Достъп до административното досие и използване на документите

1.Водещият надзорен орган предоставя на разследваните страни достъп до административното досие, за да им даде възможност да упражнят своето право на изслушване. Достъпът до административното досие се предоставя, след като водещият надзорен орган уведоми разследваните страни относно предварителните констатации.

2.Административното досие включва всички документи, както уличаващи, така и оневиняващи, включително известните на разследваните страни факти и документи.

3.Заключенията на водещия надзорен орган в проекта за решение по член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в окончателното решение по член 60, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 могат да се основават единствено на цитирани в предварителните констатации документи или на документи, по които разследваните страни са имали възможност да изложат своето мнение.

4.Документите, получени чрез достъп до административното досие съгласно настоящия член, се използват единствено за целите на съдебното или административното производство по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за конкретния случай, за който тези документи са предоставени.

Член 21

Определяне и опазване на поверителна информация

1.Освен ако в настоящия регламент не се предвижда друго, информацията, събрана или получена от надзорен орган в трансгранични случаи съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително всички документи, съдържащи такава информация, не се съобщава, нито се прави общодостъпна от надзорния орган, доколкото тя съдържа търговски тайни или друга поверителна информация за някое лице.

2.Всяка информация, събрана или получена от надзорен орган в трансгранични случаи съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително всеки документ, съдържащ такава информация, се изключва от искания за достъп съгласно правото за публичен достъп до официални документи, докато производството е в ход.

3.Когато водещият надзорен орган съобщава предварителните констатации на разследваните страни и предоставя достъп до административното досие въз основа на член 20, той гарантира, че разследваните страни, на които се предоставя достъп до информация, съдържаща търговски тайни или друга поверителна информация, разглеждат тази информация с най-висока степен на зачитане на нейната поверителност и че тази информация не се използва в ущърб на доставчика на информацията. В зависимост от степента на поверителност на информацията водещият надзорен орган приема подходящи механизми, за да се упражни изцяло правото на защита на разследваните страни, като се зачита надлежно поверителността на информацията.

4.Образуванието, което предоставя считана за поверителна информация, ясно посочва информацията, която счита за поверителна, като обосновава мотивите за исканата поверителност. Образуванието предоставя отделна неповерителна версия на информацията.

5.Без да се засяга параграф 4, водещият надзорен орган може да поиска от разследваните страни или от всяка друга страна, която представя документи съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, да посочат документите или частите от документи, за които смятат, че съдържат търговски тайни или друга поверителна информация, която им принадлежи, както и да посочат страните, по отношение на които тези документи се считат за поверителни.

6.Водещият надзорен орган може да определи срок, в рамките на който разследваните страни и всяка друга предявяваща претенции за поверителност страна:

а)да обосноват твърденията си за търговски тайни и друга поверителна информация за всеки отделен документ или част от документ, декларация или част от декларация;

б)да предоставят неповерителна версия на документите и декларациите, в която търговските тайни и другата поверителна информация са заличени;

в)да предоставят кратко, неповерително описание на всяка заличена информация.

7.Ако разследваните страни или която и да е друга страна не спазят параграфи 4 и 5, водещият надзорен орган може да приеме, че съответните документи или декларации не съдържат търговски тайни или друга поверителна информация.

Глава V

Разрешаване на спорове

Член 22

Отнасяне на въпроса за разрешаване на спорове съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.Ако водещият надзорен орган не приеме относимите и обосновани възражения или е на мнение, че възраженията не са относими или обосновани, той отнася въпроса към посочения в член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679 механизъм за разрешаване на спорове.

2.При отнасяне на въпроса за разрешаване на спорове водещият надзорен орган предоставя на Комитета всички изброени по-долу документи:

а)проекта за решение или преработения проект за решение при спазване на относимите и обосновани възражения;

б)обобщение на относимите факти;

в)предварителните констатации;

г)мнение, изразено в писмен вид от разследваните страни, в зависимост от случая, в съответствие с членове 14 и 17;

д)мнения, изразени в писмен вид от жалбоподателите, в зависимост от случая, съгласно членове 11, 12 и 15;

е)относимите и обосновани възражения, които водещият надзорен орган не е приел;

ж)мотивите, поради които водещият надзорен орган не е приел относимите и обосновани възражения или поради които е счел, че възраженията не са относими или обосновани.

3.В рамките на четири седмици от получаването на изброените в параграф 2 документи Комитетът определя запазените относими и обосновани възражения.

Член 23

Регистрация във връзка с решение по член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679

Председателят на Комитета регистрира отнасянето на въпроса за разрешаване на спорове съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 не по-късно от една седмица след като е получил всички посочени по-долу документи:

а)проекта за решение или преработения проект за решение при спазване на относимите и обосновани възражения;

б)обобщение на относимите факти;

в)мнение, изразено в писмен вид от разследваните страни, в зависимост от случая, в съответствие с членове 14 и 17;

г)мнения, изразени в писмен вид от жалбоподателите, в зависимост от случая, съгласно членове 11, 12 и 15;

д)запазените относими и обосновани възражения;

е)мотивите, поради които водещият надзорен орган не е приел запазените относими и обосновани възражения.

Член 24

Изложение на мотивите преди приемането на решение съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679

1.Преди приемането на решението със задължителен характер съгласно член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 председателят на Комитета, чрез водещия надзорен орган, предоставя на разследваните страни и/или, в случай на цялостно или частично отхвърляне на жалба, на жалбоподателя изложение на мотивите, в което се обясняват основанията, които Комитетът възнамерява да приеме в своето решение. Когато Комитетът възнамерява да приеме решение със задължителен характер, с което от водещия надзорен орган се изисква да измени своя проект за решение или преработен проект за решение, Комитетът решава дали това изложение на мотивите следва да се придружи от запазените относими и обосновани възражения, въз основа на които Комитетът възнамерява да приеме своето решение.

2.Разследваните страни и/или, в случай на цялостно или частично отхвърляне на жалба, жалбоподателят имат на разположение една седмица след получаването на посоченото в параграф 1 изложение на мотивите, за да изложат своите мнения.

3.Крайният срок в параграф 2 се удължава с една седмица, когато Комитетът удължи срока за приемане на решението със задължителен характер в съответствие с член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

4.Срокът за приемане на решението със задължителен характер на Комитета, който се предвижда в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, не тече по време на предвидените в параграфи 2 и 3 периоди.

Член 25

Процедура във връзка с решение по член 65, параграф 1, буква б)  от Регламент (ЕС) 2016/679

1.При отнасяне на въпрос до Комитета по член 65, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 надзорният орган, който отнася въпроса за компетентността по отношение на основното място на установяване, предоставя на Комитета всички посочени по-долу документи:

а)обобщение на относимите факти;

б)оценка на тези факти, що се отнася до условията на член 56, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

в)мнения, изразени от администратора или обработващия лични данни, чието основно място на установяване представлява предмет на отнасянето на въпроса;

г)мненията на други засегнати от отнасянето на въпроса надзорни органи;

д)други документи или информация, които надзорният орган, отнасящ въпроса, счита за относими и необходими с оглед на уреждането на въпроса.

2.Председателят на Комитета регистрира отнасянето на въпроса не по-късно от една седмица след получаването на посочените в параграф 1 документи.

Член 26

Процедура във връзка с решение по член 65, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679

1.При отнасяне на даден въпрос до Комитета съгласно член 65, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 надзорният орган, който отнася въпроса, или Комисията предоставят на Комитета всички посочени по-долу документи:

а)обобщение на относимите факти;

б)становището, в зависимост от случая, издадено от Комитета в съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) 2016/679;

в)мнението на надзорния орган, който е отнесъл въпроса, или на Комисията относно това дали, в зависимост от случая, надзорният орган е бил длъжен да съобщи на Комитета за проекта за решение съгласно член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, или надзорният орган не се е съобразил със становището на Комитета, издадено съгласно член 64 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2.Председателят на Комитета изисква следните документи:

а)мнението на надзорния орган, за който се предполага, че е нарушил изискването за съобщаване на Комитета на проект за решение или че не се е съобразил със становището на Комитета;

б)други документи или информация, които надзорният орган счита за относими и необходими с оглед на уреждането на въпроса.

Ако надзорен орган заяви нужда от представяне на своето мнение по отношение на отнесения въпрос, той представя това мнение в рамките на две седмици от посоченото в параграф 1 отнасяне на въпроса.

3.Председателят на Комитета регистрира отнасянето на въпроса не по-късно от една седмица след получаването на посочените в параграфи 1 и 2 документи.

Глава VI

Процедура по спешност

Член 27

Спешни становища съгласно член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.Искането за спешно становище на Комитета съгласно член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 се подава не по-късно от три седмици преди изтичането на срока на действие на временните мерки, приети съгласно член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и съдържа всички посочени по-долу елементи:

а)обобщение на относимите факти;

б)описание на временната мярка, приета на негова собствена територия, продължителността ѝ, както и мотивите за приемането ѝ, включително обосновка на спешната необходимост от действие с цел защита на правата и свободите на субектите на данни;

в)обосновка на спешната необходимост от приемане на окончателни мерки на територията на държавата членка на искащия надзорен орган, включително обяснение относно изключителния характер на обстоятелствата, според които се изисква приемането на съответните мерки.

2.Спешното становище на Комитета се адресира до надзорния орган, който е подал искането. То е подобно на становище по смисъла на член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, като с него искащият орган получава възможност да запази или измени своята временна мярка в съответствие със задълженията по член 64, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 28

Спешни решения съгласно член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.Искането за спешно решение на Комитета съгласно член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 се подава не по-късно от три седмици преди изтичането на срока на действие на временните мерки, приети съгласно член 61, параграф 8, член 62, параграф 7 или член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Искането трябва да съдържа всички посочени по-долу елементи:

а)обобщение на относимите факти;

б)временната мярка, приета на територията на държавата членка на отправилия искането за решение надзорен орган, нейната продължителност и мотивите за приемането на временните мерки, по-специално обосновката на спешната необходимост от действие с цел защита на правата и свободите на субектите на данни;

в)информация относно всички мерки за разследване, предприети на нейната собствена територия, както и получените отговори от страна на местното представителство на разследваните страни, или всяка друга информация, с която разполага искащият надзорен орган;

г)обосновка на спешната необходимост от приемане на окончателни мерки на територията на искащия надзорен орган, като се има предвид изключителният характер на обстоятелствата, според които се изисква приемането на окончателната мярка, или доказателство, че надзорният орган не е отговорил на искане по член 61, параграф 3 или член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;

д)когато искащият орган не е водещият надзорен орган — мнението на водещия надзорен орган;

е)когато е приложимо, мнението на местното представителство на разследваните страни, срещу които са предприети временни мерки съгласно член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2.Посоченото в параграф 1 спешно решение се адресира до надзорния орган, който е подал искането, като с него се дава възможност на искащия орган да запази или измени своята временна мярка.

3.Когато Комитетът приеме спешно решение със задължителен характер, в което се посочва, че следва да се приемат окончателни мерки, надзорният орган, до който е адресирано решението, приема такива мерки, преди да изтече срокът на приетите съгласно член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 временни мерки.

4.Надзорният орган, който е подал посоченото в параграф 1 искане, съобщава за своето решение относно окончателните мерки на мястото на установяване на администратора или обработващия лични данни на територията на своята държава членка, като информира Комитета. Когато водещият надзорен орган не е искащият орган, искащият орган уведомява водещия надзорен орган относно окончателната мярка.

5.Когато в спешното решение със задължителен характер се посочва, че приемането на окончателни мерки не е със спешен характер, засегнатите водещ орган и надзорни органи следват процедурата по член 60 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Глава VII

Общи и заключителни разпоредби

Член 29

Начало на сроковете и определяне на работния ден

1.Сроковете, които се предвиждат съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или се определят съгласно него от надзорните органи, се изчисляват в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета 17 .

2.Сроковете започват да текат от работния ден след събитието, за което се отнасят съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679 или на настоящия регламент.

Член 30

Преходни разпоредби

Глави III и IV се прилагат по отношение на служебни разследвания, започнати след влизането в сила на настоящия регламент, и при основани на жалби разследвания, когато жалбата е подадена след влизането в сила на настоящия регламент.

Глава V се прилага за всички случаи, предадени за разрешаване на спорове съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 2016/679 след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 31

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88.
(2)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, Защитата на данните като стълб на оправомощаването на гражданите и на подхода на ЕС по отношение на цифровия преход — две години от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, (COM(2020/264) 264 final).
(3)    Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно доклада на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (2020/2717(RSP)).
(4)     https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-enforcement-cooperation_bg  
(5)     https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_letter_out2022-0069_to_the_eu_commission_on_procedural_aspects_bg_0.pdf  
(6)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=bg&do=groupDetail.groupDetail&groupID=3537  
(7)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=bg&do=groupDetail.groupDetail&groupID=3461  
(8)     https://commission.europa.eu/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_bg  
(9)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, Защитата на данните като стълб на оправомощаването на гражданите и на подхода на ЕС по отношение на цифровия преход — две години от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, (COM(2020/264) 264 final).
(10)    Работен документ на службите на Комисията, придружаващ документа „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Защитата на данните като стълб на оправомощаването на гражданите и на подхода на ЕС по отношение на цифровия преход — две години от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните“ (SWD(2020) 115 final).
(11)    Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно доклада на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (2020/2717(RSP).
(12)     https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-enforcement-cooperation_bg  
(13)     https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_letter_out2022-0069_to_the_eu_commission_on_procedural_aspects_bg_0.pdf  
(14)    ОВ C ,  г., стр. .
(15)    ОВ C ,  г., стр. .
(16)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(17)    Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).
Top

Брюксел, 4.7.2023

COM(2023) 348 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на допълнителни процедурни правила във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679ПРИЛОЖЕНИЕ

Жалба, подадена на основание член 3 1

Част А: Задължителна информация

1.Идентификация на лицето или образуванието, подаващо жалбата

Когато жалбоподателят е физическо лице, да се представи формуляр за идентификация 2 .

Когато жалбата е подадена от структура, посочена в член 80 от Регламент (ЕС) 2016/679, да се представи доказателство, че структурата е надлежно учредена в съответствие със законодателството на държавата членка.

Когато жалбата е подадена въз основа на член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2016/679 — доказателство, че структурата, която подава жалбата, действа въз основа на мандата, възложен от субекта на данни.

2.Координати за връзка 3

Когато жалбата се подава по електронен път — адрес на електронна поща.

Когато жалбата се подава по пощата — пощенски адрес.

Телефонен номер.

3.Образувание, което обработва Вашите лични данни в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679

Посочете цялата информация, с която разполагате, за да улесните идентифицирането на образуванието, което е предмет на Вашата жалба.

4.Предмет на жалбата

Моля, посочете фактите, от които според Вас е ясно, че се извършва или е било извършвано обработване на личните Ви данни в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“). Посочете по-специално контекста, в който са обработени Вашите лични данни.

Част Б: Допълнителна информация

Ако е възможно, посочете разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), за които смятате, че са нарушени от образуванието, обработващо личните Ви данни.

Моля, уточнете дали сте се свързали с образуванието, посочено в точка 3 от част А, преди подаване на Вашата жалба и опишете резултата от тези действия. Ако е възможно, моля, приложете съответната кореспонденция между Вас и въпросното образувание.

Моля, посочете дали сте започнали друго административно и/или съдебно производство във връзка с предмета на Вашата жалба. Ако отговорът е „да“, моля, представете обяснение за статуса и, когато е приложимо, за резултата от тези действия.

Представете цялата документация, с която разполагате, свързана с фактите, посочени в жалбата (например копие от документите, удостоверяващи връзката с администратора на лични данни (напр. фактури, договори); копие от маркетингови съобщения или електронни съобщения; картинки, снимки или снимки на екрани; доклади на вещи лица; свидетелски показания; доклади от проверки).

Част В: Декларация и подпис

Моля, потвърдете, че информацията, предоставена в настоящия формуляр, е предоставена изцяло добросъвестно.

Дата и подпис.

(1)    Жалбата следва да бъде попълнена и подадена по електронен път или попълнена и подадена до надзорния орган по пощата.
(2)    Например паспорт, свидетелство за управление на МПС, национална лична карта.
(3)    В случай че жалбата е подадена от структура, посочена в член 80 от Регламент (ЕС) 2016/679, следва да се предостави цялата информация по точка 2.
Top