EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023IR3286

Становище на Европейския комитет на регионите — „Европейска водородна банка“

COR 2023/03286

OJ C, C/2024/1047, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1047/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1047/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1047

9.2.2024

Становище на Европейския комитет на регионите — „Европейска водородна банка“

(C/2024/1047)

Докладчик:

Arianna CENSI (IT/ПЕС), член на местната изпълнителна власт на Милано

Отправeн документ:

COM(2023) 156 final

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ (КР):

Регулаторна рамка и общи условия

1.

приветства съобщението относно Европейската водородна банка (ЕВБ); отбелязва, обаче, че наименованието „Европейска водородна банка“ може да бъде подвеждащо, тъй като това не е банка, а инициатива, която координира дейности и финансиране за стимулиране на производството и вноса на водород от възобновяеми източници в ЕС и в подкрепа на проекти за производство на водород от възобновяеми източници;

2.

подчертава, че създаването на икономика, основана на водород от възобновяеми източници, е основен градивен елемент за постигане на целите на Зеления пакт и неутралност по отношение на климата. Постигането на амбициозните цели на REPowerEU за производство на водород от възобновяеми източници в синергия с Промишления план на Зеления пакт трябва да гарантира увеличаването на промишления капацитет в Европа и да ѝ осигури конкурентно предимство;

3.

призовава Европейската комисия значително да ускори процеса на уведомяване за проектите за водород по важните проекти от общ европейски интерес. Заинтересованите страни във водородните долини на европейските региони спешно се нуждаят от сигурност по отношение на инвестициите и планирането. На прага сме именно на предстоящата трета вълна от уведомления за инфраструктурни проекти. (1)

4.

изразява съжаление, че в съобщението не се обръща достатъчно внимание на местните и регионалните власти (МРВ), и призовава Европейската комисия да преразгледа ролята на МРВ за бъдещото функциониране на ЕВБ, тъй като МРВ ще играят важна роля в изпълнението на проекти на територията на ЕС както по отношение на енергийното програмиране и планиране, така и по отношение на процеса на издаване на разрешения; призовава Европейската комисия да разгледа този аспект в обявената от нея пътна карта за водородните долини (2);

5.

припомня, че единствената устойчива форма на водород, съвместима с амбициите на Зеления пакт, е водородът от възобновяеми източници, и подчертава, че инструментът ЕВБ трябва да се стреми към намаляване на разходите за неговото производство. Признава, че други нисковъглеродни източници на водород биха могли да играят роля в краткосрочен план, за да се гарантира възможно най-бързо плавен преход към водород от възобновяеми източници;

6.

посочва, че електролизьорите осигуряват по-малко от 4 % от общото производство на водород в ЕС и признава спешната необходимост от увеличаването на производствения им капацитет в ЕС. Същевременно КР отчита значението на вноса на водород от възобновяеми източници от държави извън ЕС за постигането на целите на REPowerEU; подчертава, че усилията на тези държави извън ЕС да постигнат целите си в сферата на енергията и климата не трябва да бъдат подкопавани; приканва Европейската комисия да обмисли осъществяването на внос единствено от съседните на ЕС държави, който да се извършва в съответствие с ценностите на ЕС, при спазване на принципите на устойчивостта и без генериране на допълнителни емисии по веригата на доставки. Припомня, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите ще се прилага за водорода и призовава Комисията да осигури стабилна схема за сертифициране на вноса на водород от възобновяеми източници въз основа на същите критерии, които се прилагат за производството в ЕС; остава предпазлив по отношение на потенциалните рискове от ново създаване на зависимости;

7.

приветства факта, че Европейската водородна банка се основава на вече създадения инструмент H2Global за търгове за внос на водород, и във връзка с това призовава за национална, специфична подкрепа за вноса, която да допълва инструмента на Европейската водородна банка за внос на водород; във връзка с вноса на водород вижда голям потенциал за развитието на пристанищата и настоящите терминали за втечнен природен газ в крайбрежните региони като енергийни центрове на бъдещето;

8.

подчертава необходимостта от укрепване на инфраструктурата на ЕС за производство, съхранение, пренос, разпределение и потребление на водород в целия ЕС. Освен това изтъква необходимостта от интегрирано планиране на мрежите за електроенергия, топлинна енергия и газ, за да се гарантира безпроблемното интегриране на водорода в енергийните системи. Търговете на ЕВБ могат да бъдат организирани по сектори (3), което позволява еднакви условия на конкуренция между конкурентите със сходни структури на разходите и изисквания;

9.

отчита факта, че първата покана на ЕВБ за представяне на предложения представлява пример за по-нататъшното насърчаване на водорода от възобновяеми източници с цел декарбонизация на промишлените дейности, доставките на енергия и тежкотоварния транспорт в ЕС. След първата покана за представяне на предложения би трябвало да се организират търгове, за да се даде приоритет на декарбонизацията на промишлените сектори (включително сектора на енергопроизводството) с най-голям потенциал за намаление на емисиите на парникови газове и които ще се нуждаят най-много от покритие на разликата между текущата пазарна цена и цената, която позволява да се реализира печалба. Следва да се даде приоритет и на секторите, в които електрификацията не е технически и икономически обоснован вариант, и най-вече на предприятията, които са от стратегическо значение за съответната държава или регион;

10.

призовава съзаконодателите да гарантират създаването на регулаторната рамка за водорода от възобновяеми източници, за да се подкрепи нововъзникващата икономика на водород от възобновяеми източници, с подходяща защита на потребителите и значителни инвестиции. Законодателният пакет „Подготвени за цел 55“ и други основни инициативи като Законодателният акт за промишленост с нулеви нетни емисии и Законодателният акт за суровините от критично значение, трябва да бъдат приети възможно най-скоро, за да се позволи навременното провеждане на търгове в рамките на ЕВБ, като се вземат предвид местните и регионалните перспективи;

11.

приветства първоначалния финансов пакет, предвиден за първия търг в рамките на ЕВБ в размер на 800 милиона евро, и призовава Комисията да се ангажира бързо с провеждането и оценката на този пилотен търг. Призовава обаче Европейската комисия и държавите членки да гарантират, че общото налично финансиране за бъдещите търгове на ЕВБ ще бъде увеличено, например с допълнителни ресурси по системата за търговия с емисии (СТЕ), европейски и национални ресурси. Наскоро въведената платформа „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) също би могла да играе роля;

12.

отново подчертава значението на географския баланс, за да се даде възможност за производство и използване на водород от възобновяеми източници в целия ЕС; настоятелно призовава Комисията да разработи макрорегионални търгове и за тази цел да определи макрорегиони, които да бъдат достатъчно големи, за да се осигури подходяща конкуренция, като същевременно се гарантира географски баланс; отправя искане Комисията да предложи коефициент на разпределение с цел разпределяне на финансовия пакет между различните региони на равни начала, въз основа по-специално на възможността да се допринесе за трансформацията на европейската промишленост с цел засилване на конкурентоспособността в световен мащаб и намаляване на въздействието върху климата. Тази регионална диференциация би трябвало да отчита специфичните предизвикателства, пред които са изправени най-отдалечените региони, островите, планинските райони и периферните региони, както и градовете и регионите, характеризиращи се с наличието на енергоемки промишлени дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и са трудни за електрифициране;

13.

признава значението на регионите, които посредством вноса и транспорта на водород имат цялостна роля за балансираното в географско отношение разпределение на водород в ЕС, и призовава Комисията да създаде компенсаторен механизъм за тези региони, така че те да бъдат компенсирани за особената тежест, която понасят в резултат на тази транзитна функция;

Регионите като катализатори на Европейската водородна банка

14.

освен това подчертава в този контекст, че инфраструктурата за водород трябва да се развива както на национално, така и на транснационално и трансгранично равнище, за да се доставя водород там, където той е необходим преди всичко в промишлените сектори в рамките на ЕС;

15.

изтъква присъщата слабост на избрания тръжен подход — недостатъчна защита срещу неизпълнение на задължения. Търговете само между един доставчик и купувач увеличават риска от неизпълнение на задължения от страна на един от двамата участници за периода на оперативното изпълнение (който може да трае до 10 години), с потенциално фатални икономически последици за участниците. Поради това КР настоятелно препоръчва да се обмисли как да се намали рискът от неизпълнение на задължения от страна на участник в търга по време на оперативното изпълнение. Както производителите, така и купувачите би трябвало да използват ефективни и основани на пазара методи. За следващите търгове е необходимо да се прецени и дали изборът на алтернативни тръжни механизми (напр. двойни търгове, по модела на H2Global) може да минимизира подобни рискове;

16.

посочва, че до 2027 г. няма да бъде възможно ефективно транспортиране на водород по тръбопроводи в дадена страна или още повече в цяла Европа. Поради това при първите търгове за водород се очаква регионалните аспекти да играят по-голяма роля. КР посочва, че в този процес Комисията следва да предприеме ефективни мерки за проверка, за да предотврати нарушаващи цените споразумения между продавачи и купувачи, както и да се изключат взаимовръзки по отношение на собствеността между продавача и купувача (напр. продажбата на собствено дружество, дъщерни дружества или други дружества от собствена група);

17.

счита, че МРВ ще действат като посредници за развиването на водородната икономика, тъй като те служат като естествена платформа за създаване на силни връзки между производителите и купувачите на водород. За пълноценното оползотворяване на тази посредническа роля трябва да се въведат инструменти за подкрепа, които да предоставят допълнителна техническа помощ и изграждане на капацитет на МРВ. Важно е също така да се премахнат правните пречки, които възпрепятстват самите местни и регионални власти да допринасят за производството и продажбата на водород. Призовава Европейската комисия да разгледа този въпрос в обявената от нея пътна карта за водородните долини (4);

18.

призовава Европейската комисия да привлече МРВ за активно участие с цел обединяване на търсенето и предлагането и събиране на точни данни за това къде в целия ЕС ще бъдат разпределени основните места на производство и използване на водород от възобновяеми източници, като се обърне внимание на териториите, изправени пред структурни пречки;

19.

изтъква необходимостта от декарбонизация на енергоемките промишлени дейности, тежкотоварния транспорт и градските райони, като се даде приоритет на намаляването на емисиите на парникови газове и същевременно се създават нови възможности за заетост, особено в регионите и градовете с висок въглероден интензитет. Поканите на ЕВБ за представяне на предложения следва да насърчат осигуряването на водород от възобновяеми източници за декарбонизация на градовете и промишлените процеси, замяната на изкопаемите горива за производството на производни продукти (напр. амоняк) или прякото подаване на водород за производство на стомана, където пълната електрификация не е възможна;

20.

приканва Европейската комисия да насърчава бъдещи търгове за мобилност с нулеви емисии, по-специално за мобилността на дълги разстояния, що се отнася до влаковете, самолетите, камионите и корабите. Наличието на голямо предлагане на водород от възобновяеми източници ще спомогне за изграждането на многобройни станции за зареждане с водород в целия ЕС, както се посочва в Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива;

21.

подчертава значението на водородната инфраструктура за подкрепа на ефективността на поканите на ЕВБ за представяне на предложения за разпространението на производството и използването на субсидиран водород от възобновяеми източници в целия ЕС. Доказано е, че тръбопроводите за водород са по-евтин начин за транспортиране на водород. Подчертава обаче, че е важно да се насърчи във възможно най-голяма степен местното и регионалното производство и използване на водород от възобновяеми източници, включително в духа на концепцията за водородните долини;

22.

припомня, че макар производството на водород чрез електролиза да е водоемко и да изисква потребление на между 18 и 24 kg вода на килограм водород (5), то все пак може да предложи устойчив подход към потреблението на вода спрямо други водоемки отрасли. Призовава обаче Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на ефективното използване на ресурсите и на Рамковата директива за водите (6), по-специално за регионите, изложени на риск от суша; избягването на конфликти, свързани с използването на вода, би трябвало да бъде основна цел на партньорствата с трети държави, особено с тези в сухи региони; препоръчва по-нататъшни изследвания в областта на технологиите за ефективност на ресурсите и обезсоляване на водата, както и решения за справяне със замърсяването със солена вода, които да свеждат до минимум потреблението на енергия и въздействието върху околната среда;

Финансиране на прехода към водород от възобновяеми източници — ЕВБ и действия за подкрепа

23.

призовава за по-нататъшно подобряване на бъдещия бюджет, за да се стимулира по-силно разпространение на пазара, да се даде възможност за ефективно ангажиране на по-малките дружества и малките и средни предприятия (МСП) и да се подкрепят по-добре промишлените сектори, в които разходите за прехода ще бъдат по-високи;

24.

призовава Европейската комисия да задели повече ресурси от СТЕ за бюджета на ЕВБ. Преразгледаният Фонд за иновации, с увеличен размер и нови категории проекти, които да бъдат подкрепени, ще даде възможност за увеличаване на обхвата на търговете на ЕВБ и на субсидираните обеми. При този сценарий биха могли да се организират повече покани за представяне на предложения годишно, по сектори или макрорегиони, което би било подходящо, за да се даде тласък на равномерно разпределяне на пазара на водород от възобновяеми източници в Европа;

25.

настоятелно приканва Европейската комисия да вземе предвид факта, че ще са необходими не само повече ресурси за поканите на ЕВБ за представяне на предложения, но и за тяхното изпълнение от МРВ по отношение на способностите, свързани с техническия и/или административния експертен опит. За тази цел би трябвало да се проучат полезните взаимодействия със съществуващите инструменти като Инструмента за техническа подкрепа и Съвместната помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) и да се осигури подходящо специализирано обучение чрез специализирани курсове, финансирани от държавите членки;

26.

призовава Европейската комисия да преосмисли как подкрепата посредством ЕВБ може да бъде обединена с финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие, Фонда за справедлив преход и програмата InvestEU, управлявана от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ, отчасти с цел да се подкрепи въвеждането на водород в промишления цикъл на секторите, в които емисиите трудно могат да бъдат намалени. Този вид подкрепа в крайна сметка ще укрепи разгръщането на производствените съоръжения и тяхната инфраструктура, което ще даде възможност за по-лесно привличане на публични и частни ресурси;

27.

признава, че по-слабо развитите региони може да се нуждаят от допълнителна подкрепа за изпълнението и наблюдението на проектите за водород от възобновяеми източници поради своите специфични нужди и капацитет. Насърчава Европейската комисия да си сътрудничи тясно с местните и регионалните власти в тези региони с цел разработване на персонализирани решения, опростяване на административните процедури и предоставяне на помощ за справяне с регулаторните усложнения;

28.

подчертава, че по-специално първият пилотен търг следва да има за цел също така да привлече по-малки проекти в процес на развитие; ето защо призовава Комисията да облекчи административната тежест и да промени някои елементи на структурата на механизма, а именно изискването за минималния инсталиран капацитет на електролизьора и ограничението за размера на офертата, за да улесни участието на малки и средни предприятия;

29.

настоятелно призовава Европейската комисия да приложи критерий за индексация за предоставените фиксирани премии, за да се защити производството на водород от възобновяеми източници от непредвидени инфлационни колебания;

30.

изразява съгласие с Европейската комисия, че финансовата подкрепа от търговете, с изключения, предвидени в реда и условията на всеки търг, не би трябвало да се кумулира с публична подкрепа на национално равнище; въпреки това призовава Европейската комисия да направи оценка на резултатите от първия търг с цел да облекчи правилата за кумулация за бъдещите търгове, стига това да не води до нарушаване на конкуренцията;

31.

приветства идеята на Европейската комисия за стартиране на концепцията за „търговете като услуга“; счита, че това би могло да намали административните разходи за държавите членки; предлага да се извърши оценка, преди да се разшири обхватът на тази концепция, за да обхване и други форми на подкрепа;

Създаване на работни места и междусекторни мерки

32.

подчертава факта, че МРВ притежават най-голям потенциал да стимулират развитието на умения и преквалификацията на работната сила, най-вече в трудните за декарбонизация общности. Както за техническите, така и за административните профили, прогнозата за броя на работните места само за сектора за производство на водород възлиза на 249 000 до 2030 г. (7), а до същата година се очаква да бъдат създадени 1 милион нови работни места (8) в цялата верига за създаване на стойност в областта на водорода;

33.

подчертава, че търговете на EВБ и техният успех ще зависят от това как ще бъде разработено изпълнението на програмите в местен и регионален контекст. Водородните долини и свързаната с тях инфраструктура ще играят съществена роля, като групират всички сегменти от веригата за създаване на стойност в областта на водорода, насърчават иновациите и допринасят за местната икономика; приветства създаването на центровете за високи постижения и европейските академии, предложени в Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии (9), имащи за цел също да предоставят специализирано обучение както на техническите, така и на административните служители;

34.

призовава държавите членки, местните и регионалните власти да използват екологосъобразни обществени поръчки, за да се даде предимство на стоките, произвеждани с водород от възобновяеми източници, когато не са налични по-устойчиви варианти. Това ще насърчи развитието на европейските вериги за създаване на стойност за производството на машини и компоненти, свързани с производството на водород, и следователно ще стимулира устойчивото икономическо развитие в целия ЕС;

35.

приканва Европейската комисия да преразгледа основната роля, която МРВ играят в управлението на Водородната банка като цяло, тъй като те са основните участници, що се отнася до издаването на разрешения за допълнително внедряване на възобновяеми източници на енергия, разпределянето на парцели земя за проекти и определянето и прилагането на екологични стандарти, и призовава за създаването от страна на ЕС и държавите членки на благоприятна регулаторна рамка, която да предоставя на местните и регионалните власти поле за действие в областта на енергетиката, промишлеността и опазването на природните ресурси. В този контекст местните и регионалните власти ще играят ключова роля при определянето на мерките за опазване на околната среда по отношение на производствените съоръжения и бъдещата им инфраструктура; при определянето на тези мерки държавите членки могат също така да предоставят на МРВ по-голяма автономност при вземането на решения, за да се ускорят съответните процеси;

36.

подчертава, че е важно да се ограничи разпокъсаността на субектите и инициативите на ЕС (т.е. съвместното предприятие „Чист водород“, Обсерваторията на горивните клетки и водорода, Европейския алианс за чист водород), които се занимават с водорода, без да се намаляват публичните инвестиции за научни изследвания, развойна дейност и иновации;

37.

въпреки че приветства усилията на Комисията за увеличаване на производството на водород от възобновяеми източници, не бива да се пренебрегва принципът на кръговата икономика през целия жизнен цикъл на производството, особено в области, в които морфологичните характеристики намаляват разнообразието от възобновяеми енергийни източници.

Брюксел, 30 ноември 2023 г.

Председател на Европейския комитет на регионите

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)   OB C 528, 30.12.2021 г., стр. 10.

(2)  REPowerEU: увеличаване на броя на водородните долини в ЕС (пътна карта), REPowerEU: увеличаване на броя на водородните долини в ЕС (пътна карта) (europa.eu).

(3)  Например един търг за стомана, един за амоняк, един за производство на гориво на основата на електроенергия, един за мобилност и др.

(4)  REPowerEU: увеличаване на броя на водородните долини в ЕС (пътна карта), REPowerEU: увеличаване на броя на водородните долини в ЕС (пътна карта) (europa.eu).

(5)  Източник: Международна агенция за възобновяема енергия

(6)  Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(7)  Прогнози относно водорода в Европа.

(8)  https://greenskillsforhydrogen.eu/wp-content/uploads/2023/04/Final-deliverable-T2.1.pdf.

(9)  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство на продукти в областта на технологиите за нулеви нетни емисии (законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии) (COM (2023) 161).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1047/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top