EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023DC0710

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013

COM/2023/710 final

Брюксел, 20.11.2023

COM(2023) 710 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно

Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013


1. ВЪВЕДЕНИЕ

С Регламент (ЕС) 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества (наричан по-долу „регламентът“) се установяват хармонизирани правила относно предоставянето, въвеждането, притежаването и употребата на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби с цел незаконно производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността на тези вещества или смеси за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни трансакции по цялата верига на доставки. Контролът и ограниченията съгласно регламента се прилагат за веществата, изброени в приложенията към него, и за смесите и веществата, които ги съдържат.

Съгласно член 15 от регламента на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изменение на регламента чрез: а) промяна на пределно допустимите стойности в приложение I до степен, необходима за отчитане на настъпилите промени във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества или въз основа на изследвания и изпитвания; б) добавяне на вещества в приложение II, когато това е необходимо за отчитане на настъпилите промени във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества.

Постоянният комитет по прекурсорите — експертна група, председателствана от Комисията и съставена от представители на държавите членки и промишлени сдружения — подпомага Комисията в работата ѝ по улесняване и наблюдение на прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1148.

Регламентът е ключов инструмент в борбата с тероризма и престъпността в Европейския съюз, тъй като с него се възпрепятства придобиването от терористи или престъпници на прекурсори на взривни вещества, които биха могли да се използват за производството на „самоделни взривни вещества“ (СВВ). Терористи използваха такива СВВ при няколко терористични нападения в ЕС, включително тези в Париж през 2015 г., Брюксел през 2016 г., Манчестър и Парсънс Грийн през 2017 г. и Лион през 2019 г.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Изготвянето на настоящия доклад се изисква съгласно член 16, параграф 2 от регламента. Съгласно тази разпоредба правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 31 юли 2019 г. Освен това от Комисията се изисква да изготви доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния срок, който изтича на 31 октомври 2023 г.

Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

През периода, обхванат от настоящия доклад — т.е. от 31 юли 2019 г. до 31 октомври 2023 г. — Комисията не е упражнявала правомощието си по член 15 от регламента да приема делегирани актове за промяна на пределно допустимите стойности на веществата в приложение I или за добавяне на вещества в приложение II към регламента.

Въпреки това заплахата, която представляват СВВ, остава висока и продължава да се развива. Това се потвърждава систематично в годишния доклад на Европол за ситуацията и тенденциите при тероризма в ЕС, в който се прави преглед на явлението тероризъм в ЕС през дадена година 1 .

Поради това Постоянният комитет по прекурсорите непрекъснато следи промените във връзка с възможната злоупотреба с нови вещества или нови концентрации или смеси от тях като прекурсори на взривни вещества въз основа на информация от експерти от държавите — членки на ЕС, Европол или други правоприлагащи органи. През периода, обхванат от настоящия доклад, бяха разгледани някои нови вещества с оглед на възможното им включване в приложенията към регламента. През обхванатия от доклада период обаче не беше счетено за необходимо да се отчетат настъпилите промени във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества и да се пристъпи към изготвяне на предложение за делегиран регламент за промяна на пределно допустимите стойности на веществата в приложение I или за добавяне на вещества в приложение II към регламента.

Освен това следва да се отбележи, че през 2016 г. Комисията упражни правомощието си да приема делегирани актове, като добави три вещества в приложение II, а именно алуминиев прах, магнезиев нитрат хексахидрат и магнезиев прах. По това време бе приложим Регламент (ЕС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, който беше предшественикът на Регламент (ЕС) 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комисията е на мнение, че правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено ѝ с регламента, следва да бъде подновено мълчаливо за срок от пет години в съответствие с член 16, параграф 2 от регламента.

(1)

Доклад от 2022 г. за ситуацията и тенденциите при тероризма в ЕС, в който се посочва, че „Самоделните взривни вещества (СВВ) остават предпочитаното оръжие за терористите джихадисти. Въпреки че използването на ТАТП продължи да намалява, през 2021 г. се наблюдава продължаваща тенденция към увеличаване на изработването на самоделни слаби взривни вещества, произведени чрез смесване на придобити прекурсори на взривни вещества (напр. калиев нитрат, алуминиев прах, сяра, амониев нитрат). В указанията, публикувани и споделяни чрез криптирани комуникационни платформи, в повечето случаи се насърчава и предлага използването на СВВ, налични на пазара пиротехнически средства и опростени импровизирани взривни устройства от типа „тръбна бомба“.

Top