EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1130(01)

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент относно географските означения на Европейския съюз за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество на селскостопанските продукти 2022/C 454/04 [Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД https://edps.europa.eu]

OB C 454, 30.11.2022, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 454/112


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент относно географските означения на Европейския съюз за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество на селскостопанските продукти

(2022/C 454/04)

[Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД https://edps.europa.eu]

На 2 май 2022 г. Европейската комисия прие предложение за регламент относно географските означения на Европейския съюз за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество на селскостопанските продукти, за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/787 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1151/2012 („предложението“).

Общите цели на предложението са двойни: да се гарантира ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в Съюза, включително ефикасни процеси на регистрация, за да се възнаградят справедливо производителите за техните усилия, и да се улесни възприемането на географските указания (ГУ) в целия Съюз.

ЕНОЗД отбелязва със задоволство, че предложението определя ролите на Комисията, EUIPO и компетентните органи на държавите членки по отношение на обработката на лични данни в процедурите по настоящото предложение.

Същевременно ЕНОЗД препоръчва изрично да се посочи ролята на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) като съвместен администратор заедно с Европейската комисия. Освен това ЕНОЗД препоръчва да се предвиди договореност, както е предвидено в член 28 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (1) (EUDPR) и/или член 26 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (2) (Общ регламент относно защитата на данните) (ОРЗД). Във връзка с това ЕНОЗД препоръчва да се включи оправомощаване на Комисията да приеме акт за изпълнение, който да обхваща подробни договорености за гарантиране на спазването на изискванията за защита на данните.

ЕНОЗД препоръчва в самото предложение да се определят различните категории лични данни, които да бъдат включени в придружаващата документация, придружаваща заявленията за регистрация, възраженията и официалните коментари, извлеченията от регистъра на Съюза и единния документ. В предложението следва също така да се посочи при какви обстоятелства и/или условия и кои категории лични данни е необходимо да се оповестяват публично и ясно да се определи за какви цели. Освен това, за да се ограничи излагането на лични данни на обществеността, ЕНОЗД препоръчва да се прецени дали би било целесъобразно да се въведе процедура, съгласно която само лица, които докажат основателен интерес, да имат достъп до допълнителни категории лични данни, като например данни за контакт.

Накрая ЕНОЗД счита, че избраният срок за запазване на данните за документацията, свързана с отмяната на географски указания, следва да бъде допълнително обоснован или съкратен.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 2 май 2022 г. Европейската комисия публикува предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно географските указания на Европейския съюз за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и схемите за качество на селскостопанските продукти, за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/787 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1151/2012 (3)(„предложението“).

2.

Общите цели на предложението са: а) осигуряване на ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в Съюза, включително ефикасни процеси на регистрация, и б) увеличаване на използването на географските указания (ГУ) в целия Съюз в полза на икономиката в селските райони (4).

3.

С предложението ще се измени настоящата законодателна рамка за ГУ, за да се хармонизират правилата, които са общи за всички сектори, по-специално процедурите за регистрация на наименование или за изменение на продуктовата спецификация, защитата на наименованията, както и проверките и правоприлагането (5). С него също така се въвежда участието на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (наричана по-нататък „EUIPO“) в процедурата по регистрация. По-конкретно, въпреки че оценката на национално равнище ще остане в правомощията на държавите членки, EUIPO ще предоставя техническа помощ на Комисията по време на разглеждането на заявленията и възраженията на равнище ЕС (6).

4.

Настоящото становище на ЕНОЗД се издава в отговор на консултация на Европейската комисия от 23 май 2022 г. съгласно член 42, параграф 1 от Регламента на ЕС за защита на данните. Във връзка с това ЕНОЗД приканва съзаконодателите да включат изрично позоваване на тази консултация в едно от съображенията на предложението.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

23.

В светлината на гореизложеното ЕНОЗД:

(1)

приветства изричното определяне на администратори във връзка с обработването на лични данни в процедурите, предвидени в предложението;

(2)

препоръчва изрично да се определи ролята на EUIPO като „съвместен администратор“ заедно с Европейската комисия съгласно член 3 по смисъла на членове 28 от Регламента и член 26 от ОРЗД;

(3)

препоръчва в предложението да се уточнят категориите лични данни, които са необходими за правилното управление на процедурите за регистрация, изменение или заличаване на географски указания и храни с традиционно специфичен характер, така че да се гарантира, че обработването на лични данни е ограничено до това, което е пряко относимо и необходимо за постигане на посочените цели на предложението;

(4)

препоръчва в предложението да се определи кои категории лични данни следва да бъдат публично достъпни и ясно да се определи за какви цели и дали следва да се предвиди процедура, за да се гарантира, че само физически лица, които докажат законен интерес, имат достъп до допълнителни категории лични данни, като например данни за контакт;

(5)

при липса на допълнителна обосновка препоръчва да се намали предвиденият срок за съхранение на документацията, свързана с отмяната на регистрацията на ГУ, доколкото той се отнася до личните данни.

Брюксел, 18 юли 2022 г.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(3)  COM(2022) 134 окончателен.

(4)  COM(2022) 134 окончателен, стр. 2.

(5)  COM(2022) 134 окончателен, стр. 4.

(6)  COM(2022) 134 окончателен, стр. 10.


Top