EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0930(01)

Известие на Комисията за изменение на Известие на Комисията относно насоки за обществени поръчки в условията на сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността) (текст от значение за ЕИП) 2022/C 374/01

C/2022/6797

OB C 374, 30.9.2022, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 374/1


Известие на Комисията за изменение на Известие на Комисията относно насоки за обществени поръчки в условията на сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността)

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 374/01)

На 8 май 2019 г. Комисията прие известие относно насоки за обществени поръчки в условията на сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (1) (наричано по-долу „известието“). В него се разглеждат начините, по които могат да се провеждат обществени поръчки в условията на сътрудничество в съответствие с Директива 2009/81/ЕО за обществените поръчки в областта на отбраната (2) (наричана по-долу „директивата“).

В известието по-специално се съдържат подробни насоки относно прилагането на изключението по член 13, буква в) от директивата. В този контекст в известието се уточняват подробностите относно уведомяването на Комисията за съвместна програма за сътрудничество от страна на държава(и) членка(и).

Понастоящем в известието се посочва, че нотификацията следва да бъде изпратена до Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (ГД GROW). След реорганизацията на отговорностите в рамките на службите на Комисията и прехвърлянето на отговорността за директивата на Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (ГД DEFIS) данните за връзка трябва да бъдат актуализирани.

Поради това в точка 3.7 четвърти, пети и шести абзац от известието се заменят със следното:

„Нотификациите могат да се изпращат по пощата или по електронна поща до Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (DG DEFIS). Адресът на електронната поща за нотификациите е: EC-DEFENCE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Пощенският адрес е:

European Commission

Directorate-General for Defence Industry and Space (DG DEFIS)

Defence and Security Procurement

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË“.


(1)  Известие на Комисията относно насоки за обществени поръчки в условията на сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността) (ОВ C 157, 8.5.2019 г., стр. 1).

(2)  Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).


Top