EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0711(01)

Известие на Комисията относно информацията, свързана с рисковете и несъответствието в контекста на периодичните преразглеждания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията 2022/C 265/01

C/2022/4679

OJ C 265, 11.7.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 265/1


ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА

относно информацията, свързана с рисковете и несъответствието в контекста на периодичните преразглеждания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията

(2022/C 265/01)

1.   Въведение

В настоящото известие на Комисията се обясняват съответните критерии и съображения в контекста на периодичните преразглеждания по член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията (1). Целта на настоящото известие е да се внесе прозрачност относно процеса за гражданите, стопанските субекти и националните компетентни органи както в Съюза, така и на територии и трети държави, от които в Съюза се внасят храни и фуражи от неживотински произход, за които се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793.

Настоящото известие има за цел да помогне на гражданите, стопанските субекти и националните компетентни органи да разберат по-добре прилагането на член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Единствено Съдът на Европейския съюз е компетентен да тълкува правото на Съюза. Изразените в настоящото известие становища не предопределят позицията, която Комисията би могла да заеме пред Съда на Европейския съюз и националните съдилища.

2.   Обхват на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 се определят правила относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои храни и фуражи от неживотински произход от някои трети държави, въз основа на правомощията, предвидени в член 47, параграф 2, буква б) и член 54, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (2), както и в член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Целта на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 е да се защитят потребителите в Съюза от известни или нововъзникващи рискове за здравето или поради наличието на доказателства за широкоразпространено и съществено несъответствие със законодателството на Съюза в областта на агрохранителната верига (вж. член 1, параграф 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) 2017/625 за храни и фуражи от неживотински произход). В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 се предвижда хармонизиран подход към официалния контрол на някои храни и фуражи от неживотински произход, въвеждани в Съюза, като той има за цел да гарантира прилагането на законодателството на Съюза в областта на агрохранителната верига по отношение на тези стоки.

Стоките с произход от трети държави, които са предмет на временно засилване на контрола, спешни мерки или преустановяване на въвеждането в Съюза, са включени в списъци в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на стоки, подлежащи на временно засилване на контрола и спешни мерки, се определя, като се вземат предвид по-специално равнището на риска, свързан с разглежданата опасност, несъответствията, установени по време на официалния контрол от компетентните органи на вътрешния пазар, и действителната честотата на случаите на отхвърляне на границата. В зависимост от конкретната опасност ще трябва да се вземат предвид различни критерии, а относителната тежест на критерия също ще се различава (вж. раздели 3.1 и 3.2.2 по-долу).

В приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 храните и фуражите от неживотински произход от някои трети държави и съответните мерки са включени в списъци, както следва:

в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 е включен списък на храните и фуражите от неживотински произход от някои трети държави, които подлежат на временно засилване на официалния контрол при въвеждането им в Съюза;

в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 е включен списък на храните и фуражите, за които се прилагат специални условия — например изискване за предоставяне на официален сертификат и резултати от лабораторни анализи — уреждащи въвеждането им в Съюза поради риск от замърсяване с микотоксини, включително афлатоксини, остатъчни вещества от пестициди, пентахлорофенол и диоксини, както и от микробиологично замърсяване;

в приложение IIa към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 е включен списък на храните и фуражите от неживотински произход, чийто внос в Съюза е преустановен.

Приложения II и IIa представляват спешни мерки по смисъла на член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Стоките са изброени въз основа на тяхната трета държава на произход, описанието на стоката, комбинацията от кода по Комбинираната номенклатура (КН) и класификацията по Интегрираната тарифа на Европейския съюз (ТАРИК) и опасността. Стоките от трета държава могат да подлежат едновременно на временно засилване на официалния контрол и/или спешни мерки (с изключение на преустановяването на въвеждането в Съюза) за повече от една опасност.

Съгласно член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 от Комисията се изисква редовно и не по-рядко от веднъж на шест месеца да преразглежда списъците, посочени в приложенията, с оглед на новата информация във връзка с рисковете и несъответствието. Освен това при нововъзникващ риск или когато има доказателства за широкоразпространено и съществено несъответствие със законодателството на Съюза в областта на агрохранителната верига, във всеки един момент може да бъде наложена защитна мярка, варираща от специални условия за внос (включване на стоката в приложение I или приложение II) до преустановяване на въвеждането в Съюза (включване в приложение IIa), независимо от редовните преразглеждания.

Необходимите изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 145, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Възможно е да са необходими преходни периоди, за да се даде възможност в Съюза да бъдат въвеждани пратки със стоки, изпратени от държавата на произход преди влизането в сила на дадено изменение на регламента. Тези периоди позволяват на операторите и на трети държави да се адаптират към изискванията, установени в регламента, с който се изменят изброените в приложенията стоки, а при необходимост — и на компетентните органи на трети държави да организират система за сертифициране. В определени ситуации, въз основа на нивото на риска, може да не се предвижда преходен период.

3.   Етапи на преразглеждането в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793

3.1.    Опасности, включени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793

Стоките са изброени въз основа на комбинацията от произхода/кода по КН/опасностите.

Списъкът на опасностите, които могат да бъдат основание за засилване на официалния контрол или спешните мерки в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, не е изчерпателен. Понастоящем Регламентът за изпълнение включва, наред с другото, следните опасности:

а)

микробиологична: Salmonella;

б)

химическа:

i)

замърсители: афлатоксини, пентахлорофенол и диоксини;

ii)

остатъчни вещества от пестициди: остатъчни вещества от пестициди, изброени в координираната многогодишна контролна програма на Общността, приета от Комисията в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (4), и други остатъчни вещества от пестициди, например амитраз, никотин, толфенпирад, диафентиурон, дикофол, дитиокарбамати, динотефуран, фолпет, прохлораз, тиофанат-метил, трифорин, ацефат, фентоат, хлорбуфам, форметанат, протиофос, хиналфос, карбофуран, метрафенон;

iii)

други опасности: оцветители тип „Судан“, родамин B, сулфити, цианид, етиленов оксид.

Горепосоченият списък на опасностите може да бъде допълнен на определен етап, когато е необходимо определени стоки от дадени държави да бъдат въведени; това е по отношение конкретна опасност, поради което предоставеният списък не е изчерпателен, а в настоящото известие са посочени само сегашните опасности.

3.2.    Събиране на информация

Източниците на информация, информацията, извлечена за всяка стока, и референтният период за събиране на информацията, са описани по-долу.

3.2.1   Източници на информация

За събирането на информацията, необходима в контекста на оценката на възможните изменения на Регламент (ЕС) 2019/1793, се използват няколко източника на информация:

а)

информация, обменяна между Комисията и държавите членки — предложения за нови списъци на комбинации от продукти и опасности, коментари, искания за изменения;

б)

информация, получена от трети държави, действия, предприети от трети държави за гарантиране на спазването на съответните изисквания на Съюза;

в)

информация относно контрола, извършен от Комисията в трети държави в съответствие с член 120 от Регламент (ЕС) 2017/625 — одитни доклади;

г)

информация от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

д)

записи на резултатите от официалния контрол в системата TRACES-NT.

3.2.2   Информация, извлечена за всяка стока

а)

Резултати от официалния контрол, извършен от държавите членки за включени в списъка стоки, регистрирани в TRACES-NT:

i)

общ брой на внесените в Съюза пратки с храни и фуражи от неживотински произход;

ii)

общ брой на проверките за идентичност и физическите проверки, извършени от компетентните органи на държавите членки на пратки с храни и фуражи от неживотински произход, внесени в Съюза;

iii)

общ брой неблагоприятни резултати от контрола, установени по време на физическите проверки (лабораторен анализ) за конкретната опасност, за която стоката е включена в списъка;

iv)

процент на неблагоприятните резултати от контрола спрямо броя на проверките за идентичност и физическите проверки на пратките по отношение на опасността, за която стоката е включена в списъка;

б)

Уведомления, подадени в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и уведомления за несъответствие в системата за административна помощ и сътрудничество (система АПС), както и уведомления за измама с храни в системата АПС: брой уведомления за отхвърляне на границата, подадени в RASFF, и уведомления за несъответствие, подадени в системата АПС, както и уведомления за измама с храни в системата АПС за комбинации от произход/продукт/опасност;

в)

Обем на търговията за съответните стоки, както е посочено от Евростат.

3.2.3   Референтен период за събиране на информация

Референтният период, през който Комисията събира информацията, описана в точка 3.2.2., за всяка стока, съответства на цялото шестмесечие (през предходната година или през същата година) преди започването на нов процес на преразглеждане. Референтният период (шестмесечие) е периодът от януари до юни и от юли до декември през дадена година. Вземат се предвид последните развития и тенденции, когато те са от значение в контекста на оценката на конкретни тенденции, за да се гарантира вземането на напълно информирано решение. За стоки, които ще бъдат включени за първи път в списъците в приложенията, може да се вземе предвид информация от няколко шестмесечия.

3.3.    Анализ на информацията

3.3.1.   Етапи от процеса на анализ на информацията

Процесът на редовно преразглеждане започва със събиране на съответната информация, както е описано в точка 3.2.3, и анализ на наличната информация. Резултатите от анализа, преразглеждането на комбинацията от произход/стока/опасност и предложените изменения на приложенията се обсъждат с държавите членки в рамките на работна група на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF). Съгласуваните с държавите членки резултати се представят на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF) (5) за становище от държавите членки.

3.3.2.   Съображения за анализ на информацията

При оценката на информацията, събрана за евентуални изменения на Регламент (ЕС) 2019/1793, се вземат предвид няколко фактора.

Анализът се основава на цялата събрана информация, както е посочено в точка 3.2.2, относно определена стока. Въпреки това се прави оценка на всеки отделен случай в зависимост от комбинацията от произход/стока/опасност. По-специално мерките могат да бъдат запазени дори ако действителната търговия е преустановена, когато няма доказателства за подобряване на управлението на риска по отношение на съответната опасност — опасността на мястото на произход на стоката, и следователно, въз основа на наличната информация, рискът от изнасяне на опасни стоки за Съюза продължава да съществува.

Сред разглежданите фактори са сезонните търговски модели, тенденциите във времето и обемите на търговията.

Когато бъде установен потенциално системен проблем в трета държава, който е извън предмета на констатациите, свързани с отговорността на отделните оператори за съответствието на техния износ с правилата на Съюза, и когато държавите членки докладват за нива на несъответствие, при които не се отбелязва значително подобрение, се въвежда хармонизиран и постепенен отговор в зависимост от обхвата на проблема и предвидимото управление:

а)

включване в приложение I/увеличаване на честотата на проверките за продукти, които вече са включени в приложение I (като мярка, засягаща операторите, които внасят пратки с храни и фуражи от неживотински произход в Съюза, и непряко — третите държави);

б)

включване в приложение II/специални условия за внос се въвеждат, когато на компетентните органи на третите държави износителки е възложена конкретна отговорност, чрез задължение за тях да извършват изпитвания в мястото на произход и да удостоверяват съответствието на пратките с правилата на Съюза;

в)

включване в приложение IIa/когато внасяните в Съюза храни или фуражи от неживотински произход представляват сериозен риск за здравето на човека, здравето на животните или околната среда, може да бъде наложено преустановяване на въвеждането в Съюза на определени стоки като най-строгата мярка поради сериозни/повтарящи се проблеми по отношение на здравето и/или нерешени системни проблеми.

3.4.    Възможни изменения в резултат на анализа на информацията

Решенията за всяка отделна стока се основават на анализи на информацията и на обсъждане с държавите членки по време на заседанията на работната група относно временните мерки за внос на храни и фуражи от неживотински произход. Решението се взема за всеки отделен случай за всяка отделна стока, като се взема предвид многофакторната комбинация от опасности, честота на несъответствията, търговски обеми, обхват на проблема и прогнозата за задоволителното му управление.

Възможните решения за изменение на приложенията към Регламент (ЕС) 2019/1793 са следните:

а)

включване на стока в приложение;

б)

заличаване на стока от приложение;

в)

заличаване на стока от едно приложение и преместване в друго приложение;

г)

промени в честотата на проверките за идентичност и физическите проверки, изисквани при въвеждане в Съюза: увеличаване или намаляване. Честотите са определени на 5 %, 10 %, 20 %, 30 % и 50 %.

Честотата на проверките за идентичност и физическите проверки може да варира за всеки отделен случай въз основа на комбинация от множество фактори, описани в точки 3.1 и 3.2 по-горе, и със съгласието на държавите членки по време на заседанията на работната група.

3.5.    Процедура

Проектът на акт за изменение, изготвен въз основа на анализа на информацията и резултатите от обсъжданията с държавите членки по време на заседанията на работната група, се представя за становище на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF). След като получи положително становище по време на гласуването в Комитета PAFF, проектът на акт за изменение се приема от Комисията и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. В периода между получаването на положително становище от Комитета PAFF и преди приемането му от Комисията последната информира съответната трета държава с писмо за предвидените промени (например включване/заличаване от приложенията, промени в честотата на проверките за идентичност и физическите проверки) за стоките, изброени в приложенията към проекта на акта за изменение. След публикуването в Официален вестник на ЕС Съюзът представя на Световната търговска организация (СТО) уведомление за санитарните и фитосанитарните мерки (СФС).

4.   Речник

АПС

Системата за административна помощ и сътрудничество (АПС) е система, разработена и управлявана от Комисията, в рамките на която членовете на мрежата на Съюза за борба с измамите с храни обменят информация. Държавата членка може да се свърже с компетентните органи на друга държава членка и да обменя информация по сигурен начин, което може да доведе до административни действия, административни санкции или съдебни производства. През 2020 г. тя беше напълно интегрирана в електронната система за бързо предупреждение за храни и фуражи (iRASFF).

Съответствие

Съответствие с правилата, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Код по КН

Кодът по Комбинираната номенклатура (код по КН) е инструмент за класифициране на стоки, създаден да отговаря на изискванията както на Общата митническа тарифа, така и на статистиката на външната търговия на Съюза. Той се използва главно когато стоките са декларирани пред митническите органи в Съюза и с него се определя коя митническа ставка се прилага. Той съответства на номенклатурата на стоките, установена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета. Кодът включва номенклатурата на хармонизираната система.

Класификация по ТАРИК

Тя съответства на интегрирана тарифа на Съюза въз основа на Комбинираната номенклатура. Класификацията включва, наред с другото, допълнителни подразделения, наричани „тарифни подпозиции по ТАРИК“, които са необходими за описанието на стоките, за които се прилагат специалните мерки на Съюза, и приложимите митнически ставки и други такси, определени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.

Пратка

Съответства на количество стоки, включени в един и същ официален сертификат, официално удостоверение или друг документ, превозвани в едно и също транспортно средство и идващи от една и съща територия или трета държава, които, с изключение на стоките, обвързани с правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/625, са от един и същ вид, клас или с еднакво описание, както е определено в член 3, точка 37 от Регламент (ЕС) 2017/625.

ЕОБХ

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е европейска агенция, създадена през 2002 г. от Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002. Тя отговаря за оценката на рисковете по цялата хранителна верига и за предоставянето на независими научни консултации на лицата, отговорни за вземането на решения, които регулират безопасността на храните в Съюза. Тя функционира независимо от европейските законодателни и изпълнителни институции (Комисията, Съвета и Парламента) и държавите — членки на Съюза.

Въвеждане в Съюза

Действието по въвеждане на стоки в една от териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/625, от места извън тези територии, както е определено в член 3, параграф 40 от същия регламент.

ЕС

Европейски съюз

ЕВРОСТАТ

Евростат е статистическата служба на Съюза. Тя координира статистическите дейности на равнището на Съюза и предоставя висококачествени статистически данни и данни за Съюза.

Храни и фуражи от неживотински произход

Изразът „храни и фуражи от неживотински произход“ се отнася до „храни“, което означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен, или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора, както е определено в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002; и „фуражи“ означава всяко вещество или продукт, включително добавки, изцяло или частично преработени или непреработени, които са предназначени за хранене на животни през устата, както е определено в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002, които са от растителен произход (например плодове и зеленчуци, подправки, чай) или от всякакъв друг неживотински произход, като минерали (сол).

Опасност

Всеки причинител или условие, което потенциално може да има неблагоприятно въздействие върху здравето на хората, животните или растенията, върху хуманното отношение към животните или върху околната среда, както е определено в член 3, точка 23 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Внос на храни и фуражи

„Внос на храни и фуражи“ се отнася за храни и фуражи от неживотински произход извън Съюза, предназначени за пускане на пазара на Съюза или за лична употреба или консумация в рамките на митническата територия на Съюза.

Официален контрол

Официалният контрол е определен в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 като дейностите, извършвани от компетентните органи или от органите с делегирани правомощия или физическите лица, на които са били делегирани определени задачи в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625, с цел да се провери: а) дали операторите спазват посочения регламент и правилата, посочени в член 1, параграф 2, и б) дали животните или стоките отговарят на изискванията, установени с посочените в член 1, параграф 2 правила, включително за издаването на официален сертификат или официално удостоверение.

ОВ на ЕС

Официален вестник на Европейския съюз е официалният вестник за публикуване на документи на Европейския съюз.

PAFF

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите (Комитет PAFF) се състои от представители на всички държави членки и се председателства от представител на Комисията, като той изпълнява ключова роля, за да се гарантира, че мерките на Съюза в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията са практически изпълними и ефективни. Той дава становища относно проектите за мерки, които Комисията възнамерява да приеме. Мандатът на Комитета PAFF обхваща цялата верига за доставки на храни — от въпроси, свързани със здравето на животните в стопанството, до продукта, който е на разположение на потребителите — като помага на Съюза да се справи ефективно с рисковете за здравето на всеки етап от производствената верига.

Пускане на пазара

Пускането на пазара е определено в член 3, параграф 8) от Регламент (ЕО) № 178/2002 като притежаването на храни или фуражи с цел продажба, в това число предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безплатно или срещу заплащане, продажбата, разпространението и други форми на прехвърляне.

Система RASFF

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) е създадена с член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 като система за бързо предупреждение за уведомяване за пряк или косвен риск за здравето на човека, произтичащ от храни или фуражи, и съответства на мрежа, в която участват държавите — членки на Съюза, Комисията като член и ръководител на системата и ЕОБХ. Тя включва и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Надзорния орган на ЕАСТ. Различните видове уведомления са определени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията. В посочения регламент се определят и мерки за прилагане за ефективното функциониране на RASFF. Уведомленията в RASFF, класифицирани като уведомления за отхвърляне на границата, се отнасят до пратки с храни, фуражи или материали, предназначени за контакт с храни, за които въвеждането в Съюза е било отказано от компетентен орган на граничен пункт в рамките на Съюза поради риск за здравето на човека, здравето на животните или за околната среда.

Риск

Функция на вероятността за неблагоприятно въздействие върху здравето на хората, животните или растенията, върху хуманното отношение към животните или околната среда и на сериозността на това въздействие, вследствие на някаква опасност, както е определено в член 3, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2017/625.

СФС

Санитарни и фитосанитарни мерки (СФС)

TRACES-NT

Експертната система за контрол на търговията (TRACES) е многоезичната онлайн платформа на Комисията за санитарно и фитосанитарно сертифициране, подпомагаща вноса в Съюза на животни, животински продукти, храни и фуражи от неживотински произход и растения, както и търговията вътре в Съюза и износа от Съюза на животни и някои животински продукти. Новата версия на инструмента, наречена TRACES „Нови технологии“ (TRACES-NT), включва практики за електронно сертифициране, като дава възможност на компетентните органи на държави от Съюза и на трети държави да подпечатват по електронен път официалните документи и сертификати или да подписват решение, взето относно дадена пратка, като по този начин използването на сертифициране на хартиен носител става неактуално.

СТО

Световната търговска организация (СТО) се занимава със световните правила за търговия между народите. Основната ѝ функция е да гарантира, че търговските потоци се осъществяват възможно най-гладко, предвидимо и свободно.

В рамките на СТО в Споразумението за СФС се посочва, че държавите следва да уведомяват за промени в своите СФС мерки. СФС мерки са всички мерки, прилагани i) за защита на живота или здравето на хората или животните от рискове, произтичащи от добавки, замърсители, токсини или болестотворни организми в храни, напитки или фуражи; ii) за защита на живота или здравето на хората от рискове, произтичащи от болести, пренасяни от животни, растения или продукти от тях, или от въвеждането, установяването или разпространението на вредители; iii) за защита на живота или здравето на животните или растенията от рискове, произтичащи от въвеждането, установяването или разпространението на вредители, болести, организми, носители на зарази или болестотворни организми; или iv) за предотвратяване или ограничаване на други щети от въвеждането, установяването или разпространението на вредители.

В споразумението се посочва, че: „Санитарните или фитосанитарните мерки включват всички съответни закони, постановления, подзаконови актове, изисквания и процедури, включително, наред с другото, критерии за крайния продукт; процеси и производствени методи; процедури за изпитване, инспекция, сертифициране и одобрение; въвеждане на карантини, включително съответните изисквания, свързани с транспортирането на животни или растения, или с материалите, необходими за тяхното оцеляване по време на транспортиране; разпоредби за съответните статистически методи, процедури за вземане на проби и методи за оценка на риска; и изисквания за опаковане и етикетиране, пряко свързани с безопасността на храните.“

Споразумението за СФС изисква от държавите да уведомяват СТО за предложените нови санитарни и фитосанитарни разпоредби или изменения на съществуващи разпоредби, когато: i) не съществува международен стандарт, указание или препоръка, или ii) съдържанието на предложения регламент относно СФС мерки по същество не е същото като съдържанието на международен стандарт, указание или препоръка, и в двата случая, ако: iii) разпоредбата може да окаже значително въздействие върху търговията на други държави.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 277, 29.10.2019 г., стр. 89).

(2)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение № 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(5)  Комитети PAFF (europa.eu)


Top