EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0471

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет ЕС/Фарьорски острови

COM/2022/471 final

Брюксел, 21.9.2022

COM(2022) 471 final

2022/0285(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет ЕС/Фарьорски острови


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.Предмет на предложението

Настоящото предложение се отнася до решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна 1 („споразумението“). То се отнася по-специално до член 31, параграф 3 от споразумението, в който се предвижда, че Съвместният комитет приема правилник за работата си (процедурен правилник).

2.Контекст на предложението

2.1.Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна

Споразумението има за цел:

да насърчава, чрез разширяване на взаимната търговия, хармоничното развитие на икономическите отношения между Европейския съюз (ЕС) и Фарьорските острови, подпомагайки по този начин напредъка на икономическите дейности в ЕС и Фарьорските острови, подобряването на условията за живот и трудова заетост, и увеличаването на производителността и финансовата стабилност;

да осигури лоялни условия на конкуренция за търговията между договарящите се страни;

да съдейства по този начин за отстраняване на пречките пред търговията, за хармоничното развитие и разширяване на световната търговия 2 .

Споразумението влезе в сила на 1 януари 1997 г.

2.2.Съвместният комитет

Съвместният комитет ЕО/Фарьорски острови („Съвместният комитет“), създаден съгласно член 31, параграф 1 от споразумението, отговаря за управлението на споразумението, за правилното му прилагане и за даването на препоръки и вземането на решения относно търговските отношения между ЕС и Фарьорските острови. Съгласно член 31, параграф 3 от споразумението Съвместният комитет отговаря и за приемането на свой процедурен правилник.

2.3.Предвиденият акт на Съвместния комитет

Към настоящия момент Съвместният комитет функционира в съответствие с остарял процедурен правилник, който предхожда влизането в сила на споразумението. Поради това през третото тримесечие на 2022 г. Съвместният комитет трябва да приеме решение чрез писмена процедура за установяване на свой процедурен правилник („предвидения акт“).

Целта на предвидения акт е да се приеме процедурен правилник, за да се гарантира правилното прилагане и администриране на споразумението и да се спази задължението по член 31, параграф 3 от споразумението.

3.Позиция, която трябва да се заеме от името на Съюза

С предложеното решение на Съвета се установява позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет.

За основа на въпросната позиция следва да послужи проектът на решение на Съвместния комитет, приложен към предложеното решение на Съвета. От своя страна, проектът на процедурен правилник на Съвместния комитет е приложен към проекта на решение на Съвместния комитет. В проекта на процедурен правилник е посочена информация за ролята и наименованието на Съвместния комитет, неговия състав и председател, секретариата, организацията на заседанията, състава на делегациите, дневния ред на заседанията, отправянето на покани до експерти, протоколите, решенията и препоръките, прозрачността, езиците, разходите, работните групи и измененията на процедурния правилник.

4.Правно основание

4.1.Процесуалноправно основание

4.1.1.Принципи

В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда приемането на решения за установяване на „позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението“.

4.1.2.Приложение в конкретния случай

Съвместният комитет е орган, създаден със споразумение, а именно Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна. Актът, който Съвместният комитет има за задача да приеме, представлява акт с правно действие. Предвиденият акт ще бъде обвързващ съгласно международното право в съответствие с член 31 от споразумението.

Предвиденият акт не допълва, нито изменя институционалната рамка на споразумението.

Поради това процесуалноправното основание за предложеното решение е член 218, параграф 9 от ДФЕС.

4.2.Материалноправно основание

4.2.1.Принципи

Материалноправното основание за дадено решение съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС зависи преди всичко от целта и съдържанието на предвидения акт, във връзка с който се заема позиция от името на Съюза. Ако предвиденият акт преследва две цели или се състои от две части и ако едната от целите или частите може да се определи като основна, докато другата е само акцесорна, решението съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС трябва да се основава на едно-единствено материалноправно основание, а именно на изискваното от основната или преобладаващата цел или част.

4.2.2.Приложение в конкретния случай

Целта и съдържанието на предвидения акт са свързани единствено с общата търговска политика.

Поради това материалноправното основание за предложеното решение е член 207, параграф 4, първа алинея от ДФЕС.

4.3.Заключение

Правното основание за предложеното решение следва да бъде член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от ДФЕС.

5.Публикуване на предвидения акт

Тъй като с акта на Съвместния комитет ще се допълни правната рамка на споразумението, е целесъобразно след приемането му този акт да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

2022/0285 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет ЕС/Фарьорски острови

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна („споразумението“), бе сключено от Съюза с Решение 97/126/ЕО на Съвета 3 и влезе в сила на 1 януари 1997 г.

(2)С член 31, параграфи 1 и 2 от споразумението се учредява Съвместен комитет, който, inter alia, обезпечава правилното прилагане на споразумението.

(3)В член 31, параграф 3 от споразумението се предвижда, че Съвместният комитет следва да приеме свой процедурен правилник.

(4)Тъй като процедурният правилник ще бъде обвързващ за Съюза, е целесъобразно да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, e да се подкрепи приемането на проекта на решение на Съвместния комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Решението на Съвместния комитет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

(1)    OВ L 53, 22.2.1997 г., стр. 2.
(2)    Член 1 от споразумението.
(3)    Решение 97/126/ЕО на Съвета от 6 декември 1996 г. относно сключването на споразумение между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (ОВ L 53, 22.2.1997 г., стр. 1).
Top

Брюксел, 21.9.2022

COM(2022) 471 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за решение на Съвета

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет ЕС/Фарьорски островиПРИТУРКА

ПРОЕКТ 
НА РЕШЕНИЕ № 1/2022 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕО/ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ

от xx.xx.2022 година

за приемане на неговия процедурен правилник

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕО/ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга 1 , и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)С член 31, параграф 1 и 2 от Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна („споразумението“) се учредява Съвместен комитет, който, inter alia, отговаря за обезпечаване на правилното прилагане на споразумението.

(2)В съответствие с член 31, параграф 3 от споразумението Съвместният комитет изготвя свой процедурен правилник.

(3)Поради това процедурният правилник, приложен към настоящото решение, следва да бъде приет, за да се регламентира функционирането на Съвместния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:


Член 1

Приема се изложеният в приложението към настоящото решение процедурен правилник на Съвместния комитет.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на xx.xx.2022 година.

   За Съвместния комитет

   Председател

   Marco Düerkop

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕО/ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ

установен с член 31, параграф 1 от Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна

ЧЛЕН 1

Роля и наименование на Съвместния комитет

1.Комитетът, създаден в съответствие с член 31, параграф 1 от Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (наричано по-долу „споразумението“), отговаря за всички въпроси, посочени в 31 от споразумението.

2.В документите си, включително решения и препоръки, горепосоченият комитет се нарича „Съвместен комитет ЕО/Фарьорски острови“ (наричан по-долу „Съвместният комитет“).

ЧЛЕН 2

Състав и председател

1.В съответствие с член 32 от споразумението Съвместният комитет се състои от представители на Европейския съюз и на правителството на Фарьорските острови на ниво висши служители или от съответните техни представители.

2.Всяка от страните поема поред председателството на Съвместния комитет. Страната, която поема председателството, се представлява от висш служител, който е председател на Съвместния комитет. Председателят се счита за упълномощен да представлява страната, която поема председателството, до момента, в който страната уведоми другата страна за определянето на нов председател.

3.При прилагането на параграф 2 председателството се предава от едната страна на другата в началото на всяка календарна година, като то е с продължителност една година. Първото председателство започва от датата на приемане на настоящия процедурен правилник и приключва на 31 декември същата година.

4.Страните гарантират, че страната, която председателства Съвместния комитет, е също така страната, която организира годишното заседание на Съвместния комитет в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от настоящия процедурен правилник през годината на председателството.

ЧЛЕН 3

Секретариат

1.Длъжностно лице от Европейската комисия и от Фарьорските острови изпълняват съвместно функциите на секретар на Съвместния комитет.

2.Всяка страна уведомява другата страна за името, длъжността и данните за контакт на длъжностното лице, което е член на секретариата на Съвместния комитет за съответната страна. Счита се, че това длъжностно лице продължава да изпълнява функциите на член на секретариата за съответната страна до момента, в който страната уведоми другата страна за избора на нов член.

ЧЛЕН 4

Заседания

1.Съвместният комитет заседава веднъж годишно, за да направи преглед на общото функциониране на настоящото споразумение, освен ако председателят и представителят на другата страна в Съвместния комитет предвидят друго. Освен това Съвместният комитет заседава, когато това се налага поради особени обстоятелства или в спешни случаи по искане на някоя от страните.

2.Заседанията се провеждат на договорена дата и час последователно в Брюксел и в Торсхавен, освен ако председателят и представителят на другата страна в Съвместния комитет решат друго.

3.Заседанията се свикват от председателя.

4.Заседанията може да се провеждат присъствено, чрез видеоконферентна връзка или по всеки друг начин.

ЧЛЕН 5

Делегации

В разумен срок преди заседанието длъжностното лице, изпълняващо функциите на секретар на Съвместния комитет за всяка страна, уведомява длъжностното лице, изпълняващо функциите на секретар на другата страна, за очаквания състав съответно на делегациите на Европейския съюз и на Фарьорските острови. В списъците се посочват името и длъжността на всеки член на делегацията.

ЧЛЕН 6

Дневен ред на заседанията

1.Най-малко 14 дни преди всяко заседание секретарят на Съвместния комитет изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание въз основа на предложение, представено от страната домакин на заседанието, с краен срок за другата страна да представи коментари.

2.Дневният ред се приема от Съвместния комитет в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат включени в дневния ред с консенсус.

ЧЛЕН 7

Покана за участие на експерти

Страните в рамките на Съвместния комите могат, по взаимно съгласие, да поканят експерти (т.е. лица, които не са държавни служители) да присъстват на заседанията на Съвместния комитет, за да представят информация относно специфични теми, и то само по време на съответните части от заседанието, когато се обсъждат тези специфични теми.

ЧЛЕН 8

Протокол от заседанията

1.Проектът на протокол за всяко заседание се изготвя от длъжностното лице, изпълняващо функциите на член на секретариата на страната домакин на заседанието, в рамките на 15 дни от края заседанието, освен ако председателят и представителят на другата страна в Съвместния комитет решат друго. Проектът на протокола се предава за коментари на члена на секретариата от другата страна.

2.Когато настоящите правила се прилагат за заседанията на подкомитетите, протоколът от заседанието на съответния подкомитет се предоставя на разположение при всички последващи заседания на Съвместния комитет.

3.Като правило в протокола се обобщава всяка точка от дневния ред, като се посочва следното, когато е приложимо:

а)всички документи, представени на Съвместния комитет;

б)всички изявления, които представителите на страните в Съвместния комитет са поискали да бъдат включени в протокола; както и

в)взетите решения, направените препоръки, декларациите, по които е постигнато съгласие, и приетите заключения по конкретни въпроси.

4.Протоколът включва списък с всички решения, взети чрез писмена процедура от Съвместния комитет в съответствие с член 9, параграф 2, считано от последното заседание на Съвместния комитет.

5.Приложение към протокола съдържа също така списък на имената, званията и длъжностите на всички лица, които са присъствали на заседанието на Съвместния комитет.

6.Секретарят коригира проекта на протокола въз основа на получените коментари, а редактираният проект на протокола се одобрява от страните в 30-дневен срок от датата на заседанието или до която и да е друга договорена от страните дата. След като протоколът бъде одобрен, секретариатът изготвя два оригинални екземпляра от него, като всяка от страните получава един от тях.

ЧЛЕН 9

Решения и препоръки

1.Съвместният комитет може да приема решения и препоръки по отношение на всички въпроси, когато това е предвидено в споразумението. Съвместният комитет приема решения и препоръки с консенсус, както е предвидено в член 31, параграф 1 и член 32, параграф 2 от споразумението.

2.В периода между заседанията Съвместният комитет може да приема решения или препоръки чрез писмена процедура.

3.Текстът на проект на решение или препоръка се представя в писмена форма от члена на секретариата на предлагащата страна на члена на секретариата на другата страна на работния език на Съвместния комитет. Другата страна разполага с един месец или по-дълъг период от време, посочен от предлагащата страна, за да изрази съгласието си с проекта на решение или препоръка. Ако другата страна не изрази съгласие, предложеното решение или препоръка се подлага на обсъждане и може да бъде прието на следващото заседание на Съвместния комитет. Проектите на решения или препоръки се считат за приети, когато другата страна изрази своето съгласие, след което се записват в протокола от заседанието на Съвместния комитет в съответствие с член 8, параграф 3.

4.Когато Съвместният комитет е оправомощен съгласно споразумението да приема решения или препоръки, тези актове носят съответно наименованието „Решение“ или „Препоръка“. Секретариатът на Съвместния комитет дава на всяко решение или препоръка пореден номер, придружен от датата на приемане и описание на неговия предмет. Във всяко решение и препоръка се посочва датата на влизането им в сила.

5.Решенията и препоръките, приети от Съвместния комитет, се изготвят в два екземпляра, удостоверяват се от страните и се предават на всяка страна.

ЧЛЕН 10

Прозрачност

1.Страните могат да се споразумеят да проведат открито заседание.

2.Всяка от страните може да реши дали да публикува решенията и препоръките на Съвместния комитет в съответното си официално издание или онлайн.

3.Всички представени от някоя от страните документи следва да се считат за поверителни, освен ако председателят и представителят на другата страна в Съвместния комитет решат друго.

4.Предварителният дневен ред на заседанията се оповестява публично преди провеждане на заседанието на Съвместния комитет. Протоколите от заседанията се оповестяват публично след тяхното одобрение в съответствие с член 8.

5.Публикуването на документите, упоменати в параграфи 2—4, се извършва при спазване на приложимите правила за защита на данните на всяка страна.

ЧЛЕН 11

Езици

1.Работният език на Съвместния комитет е английски език.

2.Съвместният комитет приема решения относно изменението или тълкуването на споразумението на езиците на автентичните текстове на споразумението. Всички други решения на Съвместния комитет, включително решението, по силата на което се приема настоящият процедурен правилник, се приемат на работния език, посочен в параграф 1.

3.Всяка страна отговаря за превода на решенията и другите документи на собствения(ите) си официален(ни) език(ци), ако това се изисква в съответствие с настоящия член, и покрива свързаните с тези преводи разходи.

ЧЛЕН 12

Разходи

1.Всяка страна поема за своя сметка всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Съвместния комитет, по-специално по отношение на разходите за длъжностните лица и пътните и дневните разходи, а също по отношение на видео- или телеконференциите и пощенските и телекомуникационните разходи.

2.Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документите се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

3.Разходите във връзка с услугите за устен превод по време на заседанията от работния език на Съвместния комитет и към него се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

ЧЛЕН 13

Работни групи

1.За ефективното изпълнение на своите задачи Съвместният комитет може да създаде работни групи на свое подчинение, отговарящи за разглеждането на конкретни въпроси, свързани със споразумението. За тази цел Съвместният комитет определя състава и задачите на тези работни групи.

2.В съответствие с член 33, параграф 3 от споразумението Съвместният комитет упражнява надзор върху работата на всички работни групи, създадени съгласно споразумението.

3.Съвместният комитет бива информиран писмено за звената за контакт, определени от работните групи, създадени съгласно споразумението. Цялата съответна кореспонденция, документи и съобщения между звената за контакт на всяка работна група във връзка с прилагането на споразумението се изпращат едновременно с това и на секретариата на Съвместния комитет.

4.Работните групи докладват на Съвместния комитет за резултатите и заключенията от всяко от заседанията си.

5.Настоящият процедурен правилник се прилага mutatis mutandis по отношение на работните групи, създадени съгласно споразумението.

ЧЛЕН 14

Изменения на процедурния правилник

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян в писмена форма с решение на Съвместния комитет в съответствие с член 9.

(1)    ОВ L 53, 22.2.1997 г., стр. 2.
Top