EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022BP1768

Резолюция (ЕС) 2022/1768 на Европейския парламент от 4 май 2022 година, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) за финансовата 2020 година

OJ L 258, 5.10.2022, p. 315–318 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2022/1768/oj

5.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/315


РЕЗОЛЮЦИЯ (ЕС) 2022/1768 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 4 май 2022 година,

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) за финансовата 2020 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2020 година,

като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0118/2022),

А.

като има предвид, че според отчета за приходите и разходите (1) на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2020 година възлиза на 18 048 883 EUR, което представлява минимално намаление с 0,71 % спрямо 2019 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно (90 %) от бюджета на Съюза;

Б.

като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2020 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.

отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2020 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100 % – същата степен, както през 2019 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е била 94,73 %, което представлява намаление с 3,56 % в сравнение с предходната година;

Резултати от дейността

2.

подчертава важната роля на Центъра, който предоставя на създателите на политики и практикуващите специалисти анализи и информация относно наркотиците и наркоманиите, както и относно нововъзникващите тенденции с оглед на ефективната борба с незаконната употреба и трафика на наркотици, и допринася за една по-здрава Европа чрез разглеждане на важни проблеми на общественото здраве, свързани с наркотиците; припомня, че трафикът на наркотици е определен като основен източник на печалба и канал за набиране на участници в организираната престъпност и тероризма, и поради това подчертава приноса на Центъра и за една по-сигурна Европа;

3.

отбелязва със задоволство 35-те публикации на Центъра, включително стратегически и ситуационни анализи и оценки на заплахите, които са в основата на политиката и практиката; приветства тясното сътрудничество между Центъра и други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), като Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европол, и съвместните им публикации през 2020 г.;

4.

приветства организирането на Европейското лятно училище за борба с наркотиците през 2020 г. в изцяло цифров формат с включването на 49 участници от 30 държави; счита, че е от решаващо значение да продължи повишаването на осведомеността относно това колко е важно за всички политики в областта на наркотиците да има подход, основан на превенцията и психичното здраве;

5.

подчертава приноса на Центъра, посредством неговите годишни доклади, за разработването на програмата и плана за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г., както и ролята, която Центърът ще играе в тяхното изпълнение;

6.

отбелязва, че моделът на Центъра за измерване на резултатите определя ограничен брой (10) съставни ключови показатели за ефективност (КПЕ), които се използват за измерване на ефективността при постигането на желаните резултати и ефикасността на използването на разпределените ресурси, и се допълват от КПЕ от по-високо равнище, съсредоточаващи се върху резултатите и въздействието; отбелязва, че Центърът е определил 55 цели за показателите за ефективност от по-високо равнище; отбелязва, че през 2020 г. две цели са се оказали неприложими, 81 % са били постигнати, а 19 % – частично постигнати;

7.

отбелязва, че по-голямата част от работата на Центъра през 2020 г. беше посветена на проучването на въздействието на COVID-19 върху положението с наркотиците в Европа и че през 2020 г. Центърът стартира дванадесет нови ресурса, включително специални доклади и уебстраници, с цел да допринесе своевременно с информация и ресурси за борбата с COVID-19;

8.

отбелязва, че Центърът е постигнал частично целта си за броя на дните за обучение на член на персонала (цел от 3 дни, постигнати 1,9 дни), тъй като в резултат на пандемията няколко планирани обучения е трябвало да бъдат анулирани поради форсмажорни обстоятелства; отбелязва, че целта за предоставяне на оправдателните документи на националните фокусни точки (НРП) две седмици преди заседанията е била частично постигната, като се има предвид несигурността около много от заседанията на Центъра, породена от неочакваните ограничителни мерки и несигурността по отношение на формата на заседанията; отбелязва, че КПЕ относно изпълнението на работната програма и ефективното изпълнение на проектите за техническа помощ с трети държави са постигнати само частично поради въздействието на пандемията;

9.

приветства сътрудничеството на Центъра с други агенции и неговия принос към мрежата на агенциите в областта на ПВР;

Политика относно персонала

10.

отбелязва, че към 31 декември 2020 г. щатното разписание е било запълнено на 93,69 %, като са били назначени седем длъжностни лица и 62 срочно наети служители от общо 10-те работни места за длъжностни лица и 66-те работни места за срочно наети служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 76 разрешени работни места през 2019 г.); отбелязва, че освен това през 2020 г. за Центъра са работили 34 договорно наети служители, един командирован национален експерт и три временни работници и консултанти;

11.

повтаря своята загриженост, че Палатата е установила повтарящ се недостатък, отнасящ се до няколко агенции, при използването на външен персонал и временни работници; призовава да бъде разгледана зависимостта от външен персонал в тази важна област и да се спазва приложимото трудово право; отбелязва решението на Съда на ЕС от 11 ноември 2021 г. по дело C-948/19 (2), съгласно което работниците, наети чрез агенции за временна заетост в агенциите на Съюза, се считат за част от приложното поле на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3); призовава Центъра да разчита във възможно най-голяма степен на постоянен персонал, а Комисията да гарантира подходящо заделяне на човешки ресурси за тази цел;

12.

отбелязва със загриженост липсата на баланс между половете във висшето ръководство на Центъра, а именно две жени (22,2 %) и седем мъже (77,8 %), и в неговия управителен съвет, а именно 22 мъже (69 %) и 10 жени (31 %); отбелязва, че общо персоналът се състои от 46 мъже (45,1 %) и 56 жени (54,9 %); призовава Центъра в бъдеще да осигури баланс между половете на управленско равнище; призовава Комисията и държавите членки при номинирането на своите членове на управителния съвет на Центъра да вземат предвид, че е важно да се осигури баланс между половете;

Обществени поръчки

13.

приветства факта, че през 2020 г. Центърът е сключил споразумение за нивото на обслужване с Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT) на Комисията за предоставянето на услуги, свързани с обществените поръчки в областта на ИКТ и електронните обществени поръчки (услуги e-Prior); отбелязва, че по отношение на изпълнението на обществените поръчки планът за възлагане на обществени поръчки за 2020 г. е бил въведен в съответствие с плана за управление на Центъра за 2020 г. и е бил успешно изпълнен в тясно сътрудничество с всички отдели; приветства факта, че Палатата не е имала забележки относно прилагането от страна на Центъра на правилата за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.

отчита съществуващите мерки и продължаващите усилия на Центъра за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и предоставяне на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва, че Центърът е публикувал на своя уебсайт автобиографиите на членовете на своя управителен съвет, на своя директор и на външните експерти, които са членове на неговия научен комитет; приветства факта, че Центърът публикува декларациите за интереси на членовете на своя управителен съвет;

15.

отбелязва, че наличието на риск от конфликт на интереси се оценява под ръководството на директора на Центъра и че управителният съвет приема мерки, насочени към предотвратяване или избягване на конфликт на интереси, по целесъобразност; отбелязва, че през 2020 г. не е докладван, разследван или приключен случай на конфликт на интереси;

Мерки в отговор на COVID-19 и непрекъснатост на дейността

16.

приветства факта, че през март 2020 г. Центърът е създал работна група за координиране на действията в областта на общественото здраве в отговор на пандемията, след като е задействал плана на Центъра за управление при извънредни ситуации и е въвел мерки за гарантиране на безопасността на персонала и непрекъснатост на дейността; отбелязва, че Центърът е задействал своя план за непрекъснатост на дейността и че в допълнение към дистанционната работа на служителите основните мерки са включвали ежеседмични заседания на екипа за реагиране при инциденти (състоящ се от директора на Центъра, ръководителя за непрекъснатост на дейността, медицинския съветник на Центъра и други ключови служители), установяване на ясни протоколи и процедури за достъп до помещенията на Центъра и за комуникация относно събития, свързани с COVID-19, ново определяне на работните процеси в някои ключови области с цел преминаване от схеми на работа на хартиен носител към изцяло електронни работни вериги и гарантиране, че инфраструктурата на ИКТ подпомага усилията на организацията за дистанционна работа;

17.

приветства създаването, на Платформата COVID-19, на страница за предоставяне на ресурси и повишаване на осведомеността относно въздействието на заболяванията върху хората, които употребяват наркотици, и върху доставчиците на услуги, свързани с наркотиците, включително местата за лишаване от свобода, както и 28-те нови проекта, разработени от Центъра, 11 от които бяха съсредоточени върху COVID-19;

Вътрешен контрол

18.

отбелязва, че Центърът е приключил последващите действия във връзка с препоръките от одита от 2017 г. на Службата за вътрешен одит (IAS) относно управлението на данните и свързания с него план за действие; отбелязва, че стратегическият план за вътрешен одит на IAS за периода 2020—2022 г. включва две бъдещи одитни теми за Центъра, а именно управление на човешките ресурси и стратегическо планиране и програмиране, и че планът за одит включва също така последващи дейности и резервна тема за одит относно международното сътрудничество; отбелязва, че IAS е започнала предварителните интервюта за одита на управлението на човешките ресурси през ноември 2020 г. и че работата на място е извършена през януари 2021 г.;

19.

отчита, че одитният доклад относно управлението на проекти в областта на информационните технологии в Центъра включва две „много важни“ препоръки за определяне и приемане на процес за управление на изискванията и за приемане на методология за разработването на системи; отбелязва, че и двете препоръки са изпълнени през 2019 г. и официално приключени от Службата за вътрешен одит през 2020 г.; отбелязва, че одитният доклад относно управлението на събирането, валидирането и осигуряването на качеството на данните в Центъра включва една „много важна“ препоръка, насочена към подобряване на определянето на оперативните нужди на Центъра и установяване на съответните ИТ функции в подкрепа на събирането, валидирането и осигуряване на качество на данните; приветства факта, че Центърът е постигнал съгласие с IAS относно план за действие за изпълнение на тази препоръка, който е бил подходящо и ефективно изпълнен, и че препоръката е била официално приключена от IAS през януари 2020 г.;

20.

отбелязва, че след въвеждането на новата рамка за вътрешен контрол (РВК) през 2017 г. и създаването на регистър на актуалното състояние на прилагането през 2018 г., окончателната версия на регистъра на новата РВК беше одобрена от директора на Центъра през март 2019 г.; отбелязва, че Центърът е извършил оценка на своята система за вътрешен контрол през 2020 г., като е стигнал до заключението, че всички компоненти са налице и функционират и че оценката е установила два принципа за вътрешен контрол, при които са необходими някои подобрения по отношение на контролните дейности и информацията и комуникацията, но които не са засегнали цялостната ефективност на системата за вътрешен контрол; приветства факта, че Центърът предприема необходимите корективни действия за подобряване на установените недостатъци;

21.

отбелязва, че стратегията на Центъра за борба с измамите датира от август 2016 г. и че в консолидирания годишен отчет за дейността на Центъра е докладвано, че тя е изцяло приложена; отбелязва, че Центърът е започнал процедурата за преразглеждане на стратегията си за борба с измамите, която се очакваше да бъде изцяло подновена не по-късно от юни 2021 г.; призовава Центъра да ускори актуализацията и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък;

Други коментари

22.

отбелязва, че Центърът активно наблюдава своите екологични резултати и въглероден отпечатък, като циклите на непрекъснато подобрение намаляват неговия въглероден отпечатък през годините в сравнение с установените базови стойности за 2014 г. – от 9,99 тона на член на персонала на 5,66 тона през 2019 г.; отбелязва значителния спад за 2020 г. на 0,82 тона на член на персонала, дължащ се на свързаното с COVID-19 намаляване на командировките и транспорта, както и на преминаването на Центъра към неутрална по отношение на CO2 електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници; призовава Центъра да продължи да наблюдава своето потребление на енергия и да продължи да предприема мерки за намаляване на своя въглероден отпечатък, като същевременно потвърждава, че Центърът е въвел една образцова система;

23.

по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 4 май 2022 г. (4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

 


(1)  ОВ C 114, 31.3.2021 г., стр. 32.

(2)  Решение на Съда от 11 ноември 2021 г. по дело C-948/19, UAB „Manpower Lit“/ E.S. и др., C-948/19, ECLI:EU:C:2021:906.

(3)  Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).

(4)  Приети текстове, P9_TA(2022)0196.


Top