EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0920(02)

Известие за започване на частичен междинен преглед на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Република Турция 2021/C 380/05

C/2021/6688

OJ C 380, 20.9.2021, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/15


Известие за започване на частичен междинен преглед на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Република Турция

(2021/C 380/05)

Европейската комисия („Комисията“) реши по своя инициатива да започне частичен междинен преглед в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“).

1.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на настоящия преглед, е дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)

жива, с единично тегло, равно на или по-малко от 1,2 kg, или

прясна, охладена, замразена и/или пушена:

под формата на цели риби (с глави), независимо дали с хриле, независимо дали изкормени, с единично тегло, равно на или по-малко от 1,2 kg, или

без глави, независимо дали с хриле, независимо дали изкормени, с единично тегло, равно на или по-малко от 1 kg, или

под формата на филе с единично тегло, равно на или по-малко от 400 g,

с произход от Република Турция („засегнатата държава“) и понастоящем класирана в кодове по КН ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 и ex 0305 43 00 (кодове по ТАРИК 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 и 0305430011) („продуктът, предмет на прегледа“). Кодовете по КН и ТАРИК са посочени само за информация.

2.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/823 на Комисията (2).

3.   Основания за прегледа

Има достатъчно доказателства, че обстоятелствата във връзка със субсидирането, въз основа на които са наложени съществуващите мерки, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер.

По-конкретно от 2016 г. насам са настъпили значителни промени в структурата и условията за прилагане на субсидиите, предоставяни от турското правителство на производителите на дъгова пъстърва. Тези промени, които изглежда имат дълготраен характер, са довели до намаляване на преките субсидии, получавани от турските производители на дъгова пъстърва.

С оглед на гореизложеното Комисията смята, че са налице достатъчно доказателства, че обстоятелствата във връзка със субсидирането са се променили съществено, че тези промени са с дълготраен характер, и че поради това следва да бъдат подложени на преглед мерките по отношение на всички производители износители.

Комисията си запазва правото да разследва всички съответни практики на субсидиране, които може да бъдат установени в хода на разследването.

4.   Процедура

След като установи, след предоставянето на информация на държавите членки, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на частичен междинен преглед, ограничен до разглеждане на равнището на субсидиране, Комисията започва преглед в съответствие с член 19, параграф 1 от основния регламент. Бележка, в която се съдържа цялата съответна информация на този етап, е на разположение на всички заинтересовани страни за справка. При разследването ще бъде разгледано равнището на субсидиране, за да се установи необходимостта от по-нататъшното прилагане на мерките на настоящото им равнище.

Правителството на засегнатата държава бе поканено за консултации в съответствие с член 10, параграф 7 от основния антисубсидиен регламент.

Комисията насочва вниманието на страните към факта, че във връзка с разпространението на COVID-19 бе публикувано Известие (3) относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания, което може да е приложимо по отношение на настоящата процедура.

4.1.   Разследван период в рамките на прегледа

Разследването ще обхване периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. („разследвания период в рамките на прегледа“).

4.2.   Разследване на производителите износители

Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в засегнатата държава

а)   Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура производители износители в засегнатата държава и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 27 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да предоставят на Комисията информация за своите дружества в срок от 7 дни от датата на публикуване на настоящото известие. Тази информация трябва да бъде предоставена чрез електронната платформа TRON.tdi на следния адрес:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R749_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER

Информация за достъпа до Tron може да бъде намерена в точка 4.3.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията се свърза също така с органите на засегнатата държава, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Ако е необходима извадка, производителите износители може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

След като Комисията получи необходимата информация за подбор на извадка от производители износители, тя ще информира съответните страни за своето решение дали те ще бъдат включени в извадката. Включените в извадката производители износители ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 30 дни от датата на уведомяване за решението за тяхното включване в извадката, освен ако е посочено друго.

Копие от въпросника за производителите износители е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543

Комисията ще добави бележка, представяща подбора на извадката, към досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Всякакви коментари във връзка с подбора на извадката трябва да бъдат получени в срок от 3 дни от датата на уведомяване за решението за извадката.

Въпросникът ще бъде предоставен и на всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на засегнатата държава.

Без да се засяга прилагането на член 28 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“). Без да се засяга буква б) по-долу, изравнителното мито, което може да бъде наложено върху вноса от невключените в извадката оказали съдействие производители износители, няма да превишава среднопретегления размер на субсидиране, установен за включените в извадката производители износители (4).

б)   Индивидуален размер на подлежащото на изравняване субсидиране за невключените в извадката дружества

В съответствие с член 27, параграф 3 от основния регламент невключените в извадката оказали съдействие производители износители могат да поискат от Комисията да им бъде определен индивидуален размер на подлежащото на изравняване субсидиране. Производителите износители, които желаят да им бъде определен индивидуален размер на подлежащото на изравняване субсидиране, трябва да поискат въпросник и да го върнат надлежно попълнен в срок от 30 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго. Копие от въпросника за производителите износители е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543

Комисията ще провери дали за невключените в извадката оказали съдействие производители износители може да бъде определен индивидуален размер на подлежащото на изравняване субсидиране в съответствие с член 27, параграф 3 от основния регламент.

Невключените в извадката оказали съдействие производители износители, поискали да им бъде определен индивидуален размер на подлежащото на изравняване субсидиране, следва обаче да имат предвид, че въпреки всичко Комисията може да реши да не определя индивидуален размер на подлежащото на изравняване субсидиране за тях, ако например броят на невключените в извадката оказали съдействие производители износители е толкова голям, че определянето на такъв размер би представлявало прекомерна тежест и би възпрепятствало навременното приключване на разследването.

4.3.   Заинтересовани страни

Страните ще могат да участват в разследването като заинтересовани страни само след като заявят своя интерес и при условие че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа. Признаването на дадена страна за заинтересована страна не засяга прилагането на член 28 от основния регламент.

Достъпът до досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, е осигурен чрез електронната платформа Tron.tdi на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Моля, следвайте инструкциите на тази страница, за да получите достъп.

4.4.   Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията може да изпрати въпросници на заинтересованите страни, които са заявили своя интерес.

4.5.   Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано, както и да съдържа обобщение на това, което заинтересованата страна желае да обсъди по време на изслушването. Изслушването ще бъде ограничено до въпросите, които заинтересованите страни са изложили предварително в писмен вид.

По принцип изслушванията няма да бъдат използвани за предоставяне на фактологична информация, която все още не е в досието. Независимо от това, в интерес на доброто администриране и за да се даде възможност на службите на Комисията да отбележат напредък в разследването, от заинтересованите страни може да бъде поискано да предоставят нова фактологична информация след изслушване.

4.6.   Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да предоставят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което той изрично дава съгласието си Комисията:

a)

да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и

б)

да предостави информацията и/или данните на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават със „Sensitive“ (5). Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за разглеждане на поверителна основа.

В съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент от страните, предоставящи обозначена със „Sensitive“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация.

Ако предоставилата поверителна информация страна не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме с необходимия формат и качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания, включително сканирани пълномощни и удостоверения, чрез електронната платформа TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Чрез използване на TRON.tdi или електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf.

Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само чрез електронната платформа TRON.tdi или по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща.

За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени чрез електронната платформа TRON.tdi и по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Адрес на електронна поща: TRADE-R749-TROUT-SUBSIDY@ec.europa.eu

5.   График на разследването

В съответствие с член 22, параграф 1 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

6.   Възможност за представяне на коментари във връзка с изявления на други страни

С цел да се гарантира правото на защита, заинтересованите страни следва да имат възможност да представят коментари във връзка с информацията, предоставена от други заинтересовани страни. При това заинтересованите страни могат да разглеждат само въпроси, повдигнати в изявленията на другите заинтересовани страни, и не могат да повдигат нови въпроси.

Коментарите във връзка с информацията, предоставена от други заинтересовани страни в отговор на разгласяването на окончателните констатации, следва да бъдат представени в срок от 5 дни от срока за представяне на коментари във връзка с окончателните констатации, освен ако е посочено друго. Ако е извършено допълнително окончателно разгласяване, коментарите на други заинтересовани страни в отговор на това допълнително разгласяване следва да бъдат представени в срок от 1 ден от срока за представяне на коментари във връзка с това допълнително разгласяване, освен ако е посочено друго.

Изложените срокове не засягат правото на Комисията да изисква допълнителна информация от заинтересованите страни в надлежно обосновани случаи.

7.   Удължаване на определените в настоящото известие срокове

Искане за каквото и да било удължаване на предвидените в настоящото известие срокове следва да бъде отправено само при изключителни обстоятелства и ще бъде уважено само ако е надлежно обосновано при посочени уважителни причини. При всички случаи евентуално удължаване на срока за отговор на въпросниците обикновено се ограничава до 3 дни и по правило не надвишава 7 дни. По отношение на сроковете за предоставяне на друга информация, определена в известието за започване, удължаванията на срока ще бъдат ограничени до 3 дни, освен ако е доказано наличието на изключителни обстоятелства.

8.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, констатациите, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това констатациите се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

9.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и всякакви други искания относно правото на защита на заинтересованите страни и на трети страни, които могат да възникнат по време на процедурата.

Служителят по изслушванията може да организира изслушвания и да действа като медиатор между заинтересованата(ите) страна(и) и службите на Комисията, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита. Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията. Тези изслушвания следва да се провеждат само ако въпросите не са своевременно уредени със службите на Комисията.

Всяко искане трябва да се представи навреме и експедитивно, за да не се възпрепятства правилното протичане на процедурите. За тази цел заинтересованите страни следва да поискат намесата на служителя по изслушванията във възможно най-кратък срок след настъпването на събитието, което оправдава тази намеса. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията за намеса, естеството на повдигнатите въпроси, както и въздействието на тези въпроси върху правото на защита, като надлежно вземе предвид интересите за добро администриране и за своевременно приключване на разследването.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Съобщение за защита на личните данни, с което се информират всички физически лица за обработването на личните данни в рамките на предприеманите от Комисията дейности за търговска защита, е на разположение на уебсайта на ГД „Търговия“:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence.


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/823 на Комисията от 20 май 2021 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 183, 25.5.2021 г., стр. 5).

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29 „Относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания (ОВ C 86, 16.3.2020 г., стр. 6).

(4)  В съответствие с член 15, параграф 3 от основния регламент не се вземат предвид нулевите и de minimis размери на подлежащи на изравняване субсидии, нито размерите на подлежащи на изравняване субсидии, определени при обстоятелствата, посочени в член 28 от основния регламент.

(5)  Документ, който е обозначен със „Sensitive“, се счита за поверителен в съответствие с член 29 от основния регламент и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(6)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


Top