EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0499

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Програма LIFE)

COM/2021/499 final

Брюксел, 1.9.2021

COM(2021) 499 final

2021/0282(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи
 
(Програма LIFE)

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.Предмет на предложението

Настоящото предложение се отнася до решението за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предвиденото приемане на решението на Съвместния комитет за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

2.Контекст на предложението

2.1.Споразумението за ЕИП

Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) гарантира равни права и задължения в рамките на вътрешния пазар за гражданите и икономическите оператори в ЕИП. В него се предвижда включването на законодателство на ЕС, обхващащо четирите свободи, в тридесетте държави от ЕИП, включващи държавите — членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Освен това Споразумението за ЕИП обхваща сътрудничеството в други важни области, като научноизследователската и развойната дейност, образованието, социалната политика, околната среда, защитата на потребителите, туризма и културата, наричани заедно „съпътстващи и хоризонтални“ политики. Споразумението влезе в сила на 1 януари 1994  г. Европейският съюз заедно със своите държави членки е страна по Споразумението.

2.2.Съвместен комитет на ЕИП

Съвместният комитет на ЕИП отговаря за управлението на Споразумението за ЕИП. Той е форум за обмен на мнения, свързани с функционирането на Споразумението за ЕИП. Той приема решенията си с консенсус. В съответствие с Договора от Лисабон отговорност за координиране от страна на ЕС на въпросите, свързани с ЕИП, има Европейската служба за външна дейност.

2.3.Предвиденият акт на Съвместния комитет на ЕИП

Очаква се Съвместният комитет на ЕИП да приеме решението на Съвместния комитет на ЕИП („предвидения акт“) във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

Целта на предвидения акт е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП, така че да включва участието на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ в Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE). Поради това Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на тази програма и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 1 следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП. 

Тъй като Лихтенщайн и Норвегия не заявиха интерес за участие в Програмата LIFE, проектът на решение на Съвместния комитет на ЕИП се отнася само до Исландия.

В съответствие с бюджетната политика на ЕС всяко участие в дейност на ЕС може да бъде осъществено само след като бъде платена съответната сума за финансово участие. Плащането обаче може да се извърши, след като настоящият проект на решение на Съвета бъде приет и последващата покана на ЕС за внасяне на средства, отправена от Европейската комисия, бъде представена на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ.

Ето защо, за да се покрие периодът между 1 януари 2021 г. и получаването на съответното плащане, проектът на решение на Съвместния комитет следва да се прилага с обратно действие от 1 януари 2021 г. Обратното действие не засяга правата и задълженията на съответните лица и е в съответствие с принципа на оправданите правни очаквания.

Предвиденият акт ще бъде обвързващ за страните в съответствие с членове 103 и 104 от Споразумението за ЕИП.

3.Позиция, която трябва да се заеме от името на Съюза

Комисията представя проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП пред Съвета, който да го приеме като позиция на Съюза. Комисията се надява да има възможност да го представи пред Съвместния комитет на ЕИП възможно най-скоро.

Съдържанието и естеството на проекта на приложеното решение на Съвместния комитет на ЕИП надхвърлят това, което може да се счита за чисто технически корекции по смисъла на Регламент № 2894/94 на Съвета. Поради това позицията на Съюза следва да бъде определена от Съвета.

4.Правно основание

4.1.Процесуалноправно основание

4.1.1.Принципи

В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда приемането на решения за установяване на „позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението“.

Понятието „актове с правно действие“ включва актове с правно действие по силата на нормите на международното право, които уреждат съответния орган. То включва и инструменти, които нямат задължителен характер съгласно международното право, но са „годни да окажат съществено въздействие върху съдържанието на приеманата от законодателя на Съюза нормативна уредба“ 2 .

4.1.2.Приложение в конкретния случай

Съвместният комитет на ЕИП е орган, създаден със споразумение, а именно Споразумението за ЕИП. Актът, който Съвместният комитет на ЕИП има за задача да приеме, представлява акт с правно действие. Предвиденият акт ще бъде задължителен по силата на международното право в съответствие с членове 103 и 104 от Споразумението за ЕИП.

Предвиденият акт не допълва, нито изменя институционалната рамка на Споразумението. Поради това процесуалноправното основание за предложеното решение е член 218, параграф 9 от ДФЕС във връзка с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство.

4.2.Материалноправно основание

4.2.1.Принципи

Материалноправното основание за решение съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС зависи преди всичко от целта и съдържанието на предвидения акт, във връзка с който се заема позиция от името на Съюза. Ако предвиденият акт преследва две цели или се състои от две части и ако едната от целите или частите може да се определи като основна, докато другата е само акцесорна, решението съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС трябва да се основава на едно-единствено материалноправно основание, а именно на това, което се изисква от основната или преобладаващата цел или част.

4.2.2.Приложение в конкретния случай

Материалноправното основание на предложеното решение съответства на материалноправното основание на правния акт, който се включва в Споразумението за ЕИП с предложеното решение. Програмата LIFE се основава на член 192, параграф 1 от ДФЕС, дял XX „Околна среда“. Поради това материалноправното основание за предложеното решение е член 192, параграф 1 от ДФЕС.

4.3.Заключение

Правното основание за предложеното решение следва да бъде член 192, параграф 1 от ДФЕС във връзка с член 218, параграф 9 от ДФЕС и член 1, параграф 3 от Регламент № 2894/94 на Съвета относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство.

5.Отражение върху бюджета

Исландия ще участва финансово в бюджета на Съюза. Точният размер на участието ще бъде определен в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП, след като настоящият проект на решение на Съвета бъде приет.

6.Публикуване на предвидения акт

Тъй като с акта на Съвместния комитет на ЕИП ще се измени Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, е целесъобразно той да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз след приемането му.

2021/0282 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи
 

(Програма LIFE)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от ДФЕС във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство 3 , и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Споразумението за Европейското икономическо пространство 4 („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, който съдържа разпоредби относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(3)Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета 5 следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)Поради това Протокол 31 (относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи) към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменен.

(5)Ето защо позицията на Съюза в Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, посочен в приложението към настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 (относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

(1)    OB L 172, 17.5.2021 г., стр. 53.
(2)    Решение на Съда от 7 октомври 2014 г., Германия/Съвет, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, точки 61—64.
(3)    ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6—8.
(4)    ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.
(5)    Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (ОВ L 172, 17.5.2021 г., стр. 53).
Top

Брюксел, 1.9.2021

COM(2021) 499 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


 


(Програма LIFE)


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ […]

от […]

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП, така че да включва Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) 1293/2013 1 .

(2)Целесъобразно е участието на държавите от ЕАСТ в дейностите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2021/783, да започне от 1 януари 2021 г., независимо от това кога е прието настоящото решение и дали изпълнението на евентуалните конституционни изисквания за настоящото решение е нотифицирано след 10 юли 2021 г.

(3)Образуванията, установени в държавите от ЕАСТ, следва да имат право да участват в дейности, които започват да се изпълняват преди влизането в сила на настоящото решение. Разходите, направени за такива дейности, които започват да се изпълняват след 1 януари 2021 г., могат да се считат за допустими при същите условия като за разходите, извършени от субекти, установени в държавите — членки на ЕС, при условие че настоящото решение влезе в сила преди края на въпросната дейност.

(4)Условията за участие на държавите от ЕАСТ и техните институции, предприятия, организации и граждани в програми на Европейския съюз са определени в Споразумението за ЕИП, и по-специално в член 81 от него.

(5)Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменен, за да се създадат условия за започването на това разширено сътрудничество от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 3, параграф 7 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се добавя следната буква:

„е)актове на Общността, които пораждат действие от 1 януари 2021 г.:

32021 R 0783: Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (ОВ L 172, 17.5.2021 г., стр. 53).

Разходите, направени за дейности, чието изпълнение започва след 1 януари 2021 г., могат да се считат за допустими от датата на започване на дейността, определена в съответното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или съответното решение за отпускане на безвъзмездни средства, при заложените в него условия, при условие че Решение на Съвместния комитет на ЕИП № XX/2021 от хх 2021 г. [настоящото решение] влезе в сила преди приключването на дейността.

Лихтенщайн и Норвегия се освобождават от участие в програмата и от финансов принос към нея.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП 2*.

То се прилага от 1 януари 2021 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвместния комитет на ЕИП

   Председател

   […]

   

   Секретари

   на Съвместния комитет на ЕИП

   […]

(1)    OB L 172, 17.5.2021 г., стр. 53.
(2) *    [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]
Top