EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0374

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение по кафето от 2007 г.

COM/2021/374 final

Брюксел, 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Препоръка за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за разрешаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение по кафето от 2007 г.


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Настоящата препоръка се отнася до решение за упълномощаване на Комисията да участва от името на Съюза в преговорите за частично преразглеждане на Международното споразумение по кафето от 2007 г., които Международният съвет по кафето (МСК) реши да започне.

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕПОРЪКАТА

Международното споразумение по кафето от 2007 г.

Европейският съюз е страна по Международното споразумение по кафето.

Международното споразумение по кафето от 2007 г. (наричано по-нататък „Споразумението“) цели да се гарантира засилено международно сътрудничество по отношение на свързаните с кафето глобални въпроси и други свързани въпроси, да се осигури форум за междуправителствени консултации относно кафето и начини за подобряване на световната търговия с кафе, да се улесни търговията чрез събиране и предоставяне на информация за световния пазар на кафе и да се насърчи повишеното търсене на кафе в световен мащаб. Основна цел на Споразумението е да се насърчават договарящите се страни да развиват устойчив сектор на кафето в икономическо, социално и екологично отношение.

Споразумението беше подписано през 2007 г. и влезе в сила на 2 февруари 2011 г. за срок от десет години, който впоследствие беше удължен с една година (до 1 февруари 2022 г.). Ако е необходимо, срокът на действие на Споразумението може да бъде удължен за най-много осем години.

Международната организация по кафето и Международният съвет по кафето

В член 6 от Споразумението се посочва, че Международната организация по кафето (МОК или „Организацията“), създадена по силата на Международното споразумение за кафето от 1962 г., управлява разпоредбите и следи за функционирането на Споразумението.

Съгласно член 9 от Споразумението Международният съвет по кафето (МСК или „Съветът“), в качеството си на върховен орган на Международната организация по кафето, отговаря за изпълнението на всички функции, необходими за прилагането на разпоредбите на Споразумението. Международният съвет по кафето се състои от всички членове на Международната организация по кафето (член 8 от Споразумението).

Съгласно член 49 от Споразумението МСК може да предлага изменения на Споразумението и да ги съобщава на всички договарящи се страни. В член 14 от Споразумението се постановява, че по принцип всички решения на МСК се вземат с консенсус. Ако не може да бъде постигнат консенсус, МСК взема решения и отправя препоръки чрез гласуване с разпределено мнозинство от 70 % или повече от гласовете на присъстващите и участващите в гласуването членове износители и 70 % или повече от гласовете на присъстващите и участващите в гласуването членове вносители, преброени поотделно.

Съгласно член 12 от Споразумението членовете на МСК притежават общо 2 000 гласа. Всеки член на МСК притежава определен брой гласове, който се адаптира ежегодно от Съвета съгласно определените в Споразумението критерии. Разпределението на гласовете определя също и размера на вноската на членовете (член 20, параграф 2 от Споразумението). Понастоящем Съюзът има най-големия членски внос в МОК.

Преразглеждане на Международното споразумение по кафето

Необходим е частичен преглед за реформиране на Споразумението, като Съюзът има явен интерес да го приведе в съответствие с практиките, насърчавани от Съюза в други международни органи по суровините, и за да се отчете развитието на световния пазар на кафе от 2007 г. насам. Това беше редовно посочвано по време на последните сесии на МСК през 2019—2020 г.

През 2019 г. по искане на МСК Международната организация по кафето създаде работна група за преразглеждане на Споразумението.

Основните промени, които ще бъдат предложени при преразглеждането на Споразумението, засягат управлението на Международната организация по кафето, евентуалното преразглеждане на системата за гласуване и вноските на членовете и участието на частния сектор и гражданското общество в работата на Международната организация по кафето.

Не се предвижда промяна на общата цел на Споразумението, както е посочена в член 1 от него.

Указанията на Комисията за препоръчаните промени са изложени в приложението.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

В член 218, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда разрешаване на започването на преговорите и назначаване, в зависимост от областта на предвиденото споразумение, на преговарящ на Съюза или ръководител на преговарящия екип на Съюза.

В член 218, параграф 4 от ДФЕС се предвижда Съветът да дава указания до преговарящия и да определи специален комитет, като преговорите трябва да се водят в консултация с този комитет.

Предвидените указания за водене на преговори следва да дадат на преговарящия от името на Съюза средствата за постигане на общите цели, определени в точка 1. Те са изложени в приложението.

Поради това процесуалноправното основание за предложената препоръка е член 218, параграфи 3 и 4 от ДФЕС.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Съюзът е страна по Международното споразумение по кафето, като в МСК е представляван от Комисията. Държавите — членки на ЕС, не са отделни договарящи се страни по Споразумението. Преговорите на Съюза по частичното преразглеждане на Споразумението са от изключителната компетентност на Съюза.

Пропорционалност

Преразглеждането на Споразумението с цел подобряване на договореностите, водещо до модернизиране на Споразумението, е в интерес на Съюза. Понастоящем участието на ЕС в МОК е от полза както за Съюза, така и за останалите държави, членуващи в МОК. Очаква се модернизирането на Споразумението да засили интереса към МОК, като потенциално привлече нови членове и увеличи значението на нейната работа.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

Съюзът е страна по Международно споразумение по кафето и като цяло неговото членство се подкрепя от 2007 г. насам от сектора на кафето в ЕС, както и от повечето държави — членки на ЕС. Не беше счетено за необходимо да се проведат консултации със заинтересованите страни по отношение на процес, който има за цел единствено да се продължи членството на Съюза в МОК, и то по набор от правила, които съответстват на правилата на други международни органи за суровини, в които ЕС членува.

Оценка на въздействието

Цялостна оценка на въздействието не е необходима, тъй като няма вероятност мярката да окаже значително икономическо, екологично или социално въздействие. Успешното изменение на Споразумението ще доведе до реформирано управление, което се счита за ключова отправна точка за модернизирането на Споразумението и следва също така да доведе до по-активно участие в МОК от страна на нейните членове.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Започването на преговори няма отражение върху бюджета.

Препоръка за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за разрешаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение по кафето от 2007 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Съюзът е договаряща се страна по Международното споразумение по кафето от 2007 г. („Споразумението“) и член на Международната организация по кафето (МОК). Споразумението бе сключено от Съюза с Решение 2008/579/ЕО на Съвета 1 и влезе в сила на 2 февруари 2011 г.

(2)Съгласно член 9 от Споразумението Международният съвет по кафето (МСК), в качеството си на върховен орган на МОК, отговаря за изпълнението на всички функции, необходими за прилагането на разпоредбите на Споразумението.

(3)Съгласно член 49 от Споразумението МСК може да предлага изменения на Споразумението и да ги съобщава на всички договарящи се страни. В член 14 от Споразумението се постановява, че по принцип всички решения на МСК се вземат с консенсус. При липсата на консенсус МСК взема решения чрез гласуване с разпределено мнозинство от 70 % или повече от гласовете на присъстващите и участващите в гласуването членове износители и 70 % или повече от гласовете на присъстващите и участващите в гласуването членове вносители, преброени поотделно.

(4)По искане на МСК беше създадена работна група за преразглеждане на Споразумението. Тази работна група установи, че трите основни области от Споразумението, които подлежат на частично преразглеждане, са управлението на МОК, системата за гласуване и вноските на членовете и участието на частния сектор и гражданското общество в работата на МОК. Във връзка с това работната група изготвя предложения за изменения на Споразумението, които да бъдат одобрени от МСК.

(5)Съюзът има явен интерес да реформира Споразумението, за да го приведе в съответствие с практиките, насърчавани от Съюза в други международни органи по суровините, и за да се отчете развитието на световния пазар на кафе от 2007 г. насам.

(6)Поради това е целесъобразно Комисията да бъде упълномощена да започне преговори за частичното преразглеждане на Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Комисията се упълномощава да води преговори от името на Съюза за изменения на Международното споразумение по кафето от 2007 г.

Член 2

Указанията за водене на преговорите са изложени в приложението.

Член 3

Преговорите се водят в консултация с работна група „Суровини“.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

(1)    Решение 2008/579/ЕО на Съвета от 16 юни 2008 г. относно подписването и сключването от името на Европейската общност на Международното споразумение по кафето от 2007 година (ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 12).
Top

Брюксел, 8.7.2021

COM(2021) 374 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Препоръка за решение на Съвета


за разрешаване на започването на преговори за изменение на Международното споразумение по кафето от 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Указания за водене на преговори относно Международното споразумение по кафето от 2007 г.

Комисията може да започне преговори с другите договарящи се страни по Международното споразумение по кафето от 2007 г. („Споразумението“) в рамките на Международната организация по кафето (МОК) с оглед на модернизирането на Споразумението, като се отчита развитието в сектора на кафето.

Прегледът на Споразумението следва да подобри управлението на Международната организация по кафето, да направи оценка на баланса между системите за гласуване и за членски внос и да разгледа интегрирането на частния сектор и гражданското общество в работата на МОК.

Съюзът е член на работната група на МОК за бъдещето на Споразумението, която понастоящем работи по препоръки за промените, които да бъдат въведени в Споразумението от 2007 г. и които ще следват целите, поставени от държавите — членки на Съюза, в рамките на международните органи по суровините.

В указанията за водене на преговори следва да се вземат предвид целите за опростяване и рационализиране на Споразумението, като същевременно се запазва междуправителствената роля на МОК, за която нейните членове са поели ангажимент.

1.Управление

Международен съвет по кафето (МСК)

Що се отнася до периодичността на заседанията на МСК, следва да се запази настоящата схема от две заседания годишно. Едно от заседанията може да бъде виртуално.    

Председателят и заместник-председателят на МСК следва да имат едногодишен мандат, за да се улесни участието на всички членове на МОК в процеса на вземане на решения. Заместник-председателят може да има засилена роля в МСК. За да се възползва от придобития опит, заместник-председателят може да изрази пред Съвета своя интерес да стане председател след първата година. Съветът може да изрази одобрението си, ако заместник-председателят се е доказал като подходящ за този пост.

Комитети на Международната организация по кафето

Ако е уместно за тяхната работа, сливането на комитетите на МОК следва да се насърчава като част от нейното рационализиране. Следва да се насърчава по-широкото участие на членовете на МОК в работата на комитетите.

Световна конференция по въпросите на кафето

Настоящата периодичност на Световната конференция по въпросите на кафето на високо равнище на всеки четири или пет години следва да се запази, но с възможност за гъвкаво адаптиране към специфични обстоятелства или конкретна ситуация (напр. промяна в положението на пазара на кафе, външно събитие, имащо отражение върху сектора на кафето, и т.н.).

2.Гласове и вноски на членовете

Членове износители и членове вносители

Разграничението между членове износители и членове вносители следва да се запази като основен принцип от значение за процеса на вземане на решения в много международни органи по суровините.

Метод на изчисляване на гласовете и вноските на членовете

Настоящата договореност, основана на изнесените или внесените количества кафе, изглежда, представлява най-лесната и надеждна система за изчисляване на правото на глас и на финансовите вноски на всеки член в административния бюджет на МОК. Въпреки това приложимостта на други системи (напр. стойността на износа/вноса, смесени системи и т.н.), използвани в други международни органи по суровините, може да бъде проучена, като се посочат последиците от тяхното използване за МОК.

3.Участие на частния сектор и гражданското общество

Частният сектор и гражданското общество следва да бъдат по-добре интегрирани в работния процес на МОК. Следва да се проучат различни форми на участие, за да се установи най-добрият начин те да участват по-активно в контекста на модернизираното споразумение.

Що се отнася до допустимостта на частния сектор, в Споразумението следва да се признае неговото многообразие — от дребни производители до големи мултинационални дружества, както и съответните им потенциални роли в рамките на МОК.

За предпочитане е да се насърчи участието на търговски/професионални сдружения, но ако бъде предложено участието на отделни корпорации в МОК, следва да се проучат конкретните правни гаранции, с които да се гарантира нейната независимост.

Процесът на одобряване на участието на частния сектор и гражданското общество в случая на национални дружества или организации следва да премине през съответния член на МОК.

Независимо от това, всяка мярка за по-добро интегриране на частния сектор следва да запази междуправителствения характер на МОК.

Top