EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0130

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)

COM/2021/130 final

Брюксел, 17.3.2021

COM(2021) 130 final

2021/0068(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)

(Текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Правото на гражданите на ЕС да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз е едно от най-високо ценените постижения на ЕС, както и важна движеща сила на неговата икономика.

Съгласно член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) всеки гражданин на ЕС има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Някои от ограниченията, приети от държавите членки с цел ограничаване на разпространението на тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), който причинява заболяването коронавирус 2019 (COVID-19), обаче оказаха въздействие върху правото на гражданите на свободно движение. Тези мерки често включваха ограничения за влизане или други специфични изисквания, приложими спрямо трансграничните пътници, като например поставяне под карантина или самоизолация, или подлагане на тест за инфекция със SARS-CoV-2 преди и/или след пристигането. Особено засегнати бяха лицата, живеещи в граничните региони, и тези, които пресичат границите като част от ежедневието си, било то с цел работа, образование, здравно обслужване, по семейни или други причини.

За да се осигури добре координиран, предвидим и прозрачен подход за въвеждане на ограничения върху свободата на движение, на 13 октомври 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 1 . С Препоръката на Съвета беше установен координиран подход по следните основни въпроси: прилагането на общи критерии и прагове при вземането на решение дали да се въведат ограничения върху свободното движение, картографиране на риска от предаване на COVID-19, публикувано от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 2 , въз основа на съгласуван цветови код и координиран подход по отношение на мерките, ако има такива, които могат по подходящ начин да се прилагат за лицата, които се движат между районите, в зависимост от степента на риска от предаване в тези райони.

Целта на Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета е да се гарантира засилена координация между държавите членки, когато се обмисля приемането на мерки, ограничаващи свободното движение по съображения, свързани с общественото здраве, в контекста на пандемията. При приемането и прилагането на ограничения върху свободното движение държавите членки следва да спазват правото на ЕС, по-специално принципите на пропорционалност и недискриминация. По-късно Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета беше изменена с оглед на много високото ниво на вирусното предаване в общностите в целия ЕС, което може да е свързано с по-голямата заразност на будещите безпокойство нови варианти на SARS-CoV-2 3 .

В съответствие с точка 17 от Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета държавите членки може да изискват от лицата, пътуващи от рискови райони в друга държава членка, да бъдат поставени под карантина/самоизолация и/или да се подложат на тест за инфекция със SARS-CoV-2 преди и/или след пристигането. Съгласно точка 17 от Препоръката на Съвета пътниците, пристигащи от райони, класифицирани като „тъмночервени“, следва да подлежат на засилени мерки в областта на общественото здраве.

От пътниците се иска да представят различни видове документни доказателства, като медицински свидетелства, резултати от тестове или декларации, за да докажат спазването на различните изисквания. Липсата на стандартизирани и сигурни формати доведе до проблеми за пътуващите при приемането на документите им, както и до представянето на доклади за фалшиви или подправени документи 4 .

Вероятно тези въпроси, които могат да доведат до ненужни забавяния и пречки, ще придобиват още по-голямо значение в контекста на все по-големия брой европейци, които си правят тест и се ваксинират срещу COVID-19, като получават документни доказателства за това. За Европейския съвет това е тема, която буди нарастващо безпокойство. В изявлението си, прието след неформалните видеоконференции от 25 и 26 февруари 2021 г. 5 , членовете на Европейския съвет призоваха работата по общ подход спрямо удостоверенията за ваксинация да продължи.

Налице е консенсус между държавите членки относно използването на такива удостоверения за медицински цели, например за да се гарантира подходящо проследяване между първата и втората доза, както и между всякакви необходими последващи усилващи дози. Държавите членки работят по разработването на удостоверения за ваксинация, като често се осланят на наличната информация в имунизационните регистри.

Комисията си сътрудничи с държавите членки в рамките на мрежата за електронно здравеопазване — доброволна мрежа, която свързва националните органи, отговарящи за електронното здравеопазване — по подготовката на оперативната съвместимост на удостоверенията за ваксинация. На 27 януари 2021 г. мрежата за електронно здравеопазване прие насоки относно удостоверяването на ваксинацията за медицински цели, които актуализира на 12 март 2021 г. 6 . В тези насоки се определят основните елементи на оперативната съвместимост, а именно минимално необходим набор от данни за удостоверенията за ваксинация, и уникален идентификатор. Мрежата за електронно здравеопазване и Комитетът за здравна сигурност, създаден съгласно член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 7 , работят също така и по общ стандартизиран набор от данни за удостоверенията за резултат от направен тест за COVID-19 8 , по насоки относно удостоверенията за преболедуване и съответните набори от данни, както и по проект за оперативната съвместимост на здравните удостоверения 9 .

Въз основа на извършената досега техническа работа Комисията предлага да се създаде обща за ЕС рамка за издаването, проверката и приемането на удостоверения за ваксинация в рамките на ЕС като част от „цифрово зелено удостоверение“. Същевременно тази рамка следва да обхваща и други удостоверения, издавани по време на пандемията от COVID-19, а именно документи, удостоверяващи отрицателен резултат от направен тест за инфекция със SARS-CoV-2, както и документи, удостоверяващи, че съответното лице е преболедувало преди това инфекция със SARS-CoV-2. Това позволява и на лицата, които не са ваксинирани или които все още не са имали възможност да бъдат ваксинирани, да се възползват от подобна оперативно съвместима рамка, като се улесни свободното им движение. Макар за момента децата например да нямат възможност да се възползват от ваксинацията срещу COVID-19, те следва да могат да получат удостоверение за направен тест или преболедуване, което да може да бъде получено от тяхно име и от родителите им.

Освен това следва да се поясни, че целта на удостоверенията, включени в „цифровото зелено удостоверение“, е да се улесни упражняването на правото на свободно движение. Притежаването на „цифрово зелено удостоверение“, по-специално на удостоверение за ваксинация, не следва да бъде предварително условие за упражняването на правото на свободно движение. Лицата, които не са ваксинирани, например по медицински причини, тъй като не са част от целевата група, за която понастоящем се препоръчва ваксината, като например децата, или защото все още не са имали възможност или не желаят да бъдат ваксинирани, трябва да имат възможността да продължат да упражняват основното си право на свободно движение — когато е необходимо — при спазване на ограничения, като задължително тестване и карантина/самоизолация. По-специално настоящият регламент не може да се тълкува като установяващ задължение за ваксинация или право на ваксинация.

Необходими са еднакви условия за издаването, проверката и приемането на удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19, за да се осигури оперативна съвместимост между различните технически решения, които се разработват от държавите членки, някои от които вече започнаха да приемат доказателства за ваксинация с цел да се освободят пътуващите от определени ограничения.

В рамката на „цифровото зелено удостоверение“, която предстои да бъде създадена, следва да се определят форматът и съдържанието на удостоверенията за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19. Комисията предлага също така рамката на „цифровото зелено удостоверение“ да гарантира, че тези удостоверения могат да се издават в оперативно съвместим формат и да бъдат надеждно проверявани, когато се представят от притежателя в други държави членки, като по този начин се улеснява свободното движение в рамките на ЕС.

Удостоверенията следва да съдържат единствено необходимите за целта лични данни. Като се има предвид, че личните данни включват чувствителни медицински данни, следва да се гарантира много високо равнище на защита на данните, както и да се запази принципът за свеждане на данните до минимум. Рамката на „цифровото зелено удостоверение“ по-специално не следва да включва изискване за създаване и поддържане на база данни на равнище ЕС, а следва да позволява децентрализирана проверка на цифрово подписани оперативно съвместими удостоверения.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

С предложението се допълват и доразвиват други инициативи на политиката, приети в областта на свободното движение по време на пандемията от COVID-19, като например Препоръки 2020/1475 и 2021/119 на Съвета. В Препоръка 2020/1475 на Съвета по-специално се описват общите принципи, въз основа на които държавите членки следва да координират действията си, когато приемат и прилагат мерки в областта на свободното движение за защита на общественото здраве в отговор на пандемията от COVID-19.

В Директивата 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 10 се определят условията за упражняване на правото на свободно движение и (временно и постоянно) пребиваване в ЕС за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. В Директивата 2004/38/ЕО се предвижда, че държавите членки могат да ограничат свободата на движение и пребиваване на граждани на ЕС и на членове на техните семейства, независимо от националността им, от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

Действащото законодателство на ЕС не съдържа разпоредби относно издаването, проверката и приемането на удостоверения, документиращи здравния статус на притежателя, дори ако представянето на такива удостоверения може да е необходимо, за да отпаднат определени ограничения на правото на свободно движение, наложени по време на пандемия. Поради това е нужно да бъдат установени разпоредби за гарантиране на оперативната съвместимост и сигурността на тези удостоверения.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Настоящото предложение е част от пакета от мерки на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19. То се основава по-специално на предишната техническа работа, извършена в рамките на Комитета за здравна сигурност и мрежата за електронно здравеопазване.

Настоящото предложение се допълва от предложение COM(2021)/xxx, чиято цел е да се гарантира, че правилата, определени в настоящото предложение, се прилагат по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на настоящото предложение и които престояват или пребивават законно на територията на държава, за която се прилага предложението за регламент, и които имат право да пътуват до други държави в съответствие с правото на Съюза.

Настоящото предложение не засяга шенгенските правила по отношение на условията за влизане на граждани на трети държави. Предложеният регламент не следва да се разбира като насърчаващ или улесняващ повторното въвеждане на граничен контрол, който остава крайна мярка и е подчинен на условията на Кодекса на шенгенските граници.

В настоящото предложение се вземат предвид продължаващите усилия на международно равнище, като тези под егидата на специализираните агенции на Организацията на обединените нации, включително Световната здравна организация (СЗО), въз основа на Международните здравни правила, за установяване на спецификации и насоки за използването на цифрови технологии за документиране на ваксинационния статус. Третите държави следва да се насърчават да признаят „цифровото зелено удостоверение“, когато се отказват от ограниченията върху неналожителните пътувания.

Настоящото предложение също така е съобразено изцяло с отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика (член 168 от ДФЕС).

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Съгласно член 21, параграф 1 от ДФЕС на гражданите на ЕС се предоставя правото свободно да се движат и да пребивават в рамките на територията на държавите членки. В член 21, параграф 2 се предвижда възможността ЕС да предприема действия и да приема разпоредби с оглед улесняване на упражняването на правото на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки, ако са необходими действия за постигането на тази цел, така че да се улесни упражняването на това право. Прилага се обикновената законодателна процедура.

Предложението има за цел да се улесни упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез създаване на обща рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19. Това следва да позволи на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства, упражняващи правото си на свободно движение, да докажат, че спазват изискванията в областта на общественото здраве, наложени от държавата членка по местоназначение в съответствие с правото на ЕС. Предложението също така има за цел да се гарантира, че ограниченията върху свободното движение, които понастоящем са въведени с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, могат да бъдат отменени по координиран начин при наличие на повече научни доказателства.

Субсидиарност

Целите на настоящото предложение, а именно улесняването на свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез установяване на сигурни и оперативно съвместими удостоверения за статуса на притежателя по отношение на ваксинацията, тестването и преболедуването, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а поради мащаба и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнище ЕС. Поради това са необходими действия на равнище ЕС.

Липсата на действия на равнище ЕС вероятно ще доведе до приемането от държавите членки на различни системи, в резултат на което гражданите, упражняващи правата си на свободно движение, ще срещнат проблеми при приемането на документите си в други държави членки. Необходимо е по-специално да се постигне съгласие относно техническите стандарти, които да се използват за осигуряване на оперативна съвместимост, сигурност и проверимост на издаваните удостоверения.

Пропорционалност

Действията на равнище ЕС могат да допринесат значително за справяне с посочените по-горе предизвикателства и са единственият начин за постигане и поддържане на единна, рационализирана и приета рамка.

Приемането на едностранни или некоординирани мерки по отношение на удостоверенията за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19 вероятно ще доведе до непоследователни и фрагментирани ограничения върху свободното движение, които ще създадат несигурност за гражданите на ЕС, когато упражняват своите права, предоставени от ЕС.

В предложението обработването на лични данни е ограничено до необходимия минимум, като в удостоверенията, които предстои да бъдат издадени, се включва само ограничен набор от лични данни, определя се, че данните, получени при проверката на удостоверенията, не следва да се запазват, и се установява рамка, за която не се изисква създаването и поддържането на централна база данни.

Прилагането на разпоредбите на предложения регламент относно издаването на удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване, както и на рамката за доверие следва да бъде спряно, когато пандемията от COVID-19 бъде преодоляна, тъй като след този момент ще липсва основание да се изисква от гражданите да представят здравни документи, когато упражняват правото си на свободно движение. Същевременно тяхното прилагане следва да бъде възобновено, ако СЗО обяви друга пандемия поради разпространение на SARS-CoV-2, негов вариант или сходни инфекциозни болести с епидемичен потенциал.

Избор на инструмент

Регламентът е единственият правен инструмент за осигуряване на пряко, непосредствено и общо прилагане на правото на ЕС във всички държави членки.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

В предложението са взети предвид обсъжданията, проведени на редовни интервали от време с държавите членки в рамките на различни форуми.

Събиране и използване на експертни становища

Предложението се основава на техническия обмен в рамките на Комитета за здравна сигурност и мрежата за електронно здравеопазване, на публикуваната от ECDC информация относно епидемичната обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, и на съответните налични научни доказателства.

Оценка на въздействието

Поради спешния характер на въпроса Комисията не е извършила оценка на въздействието.

Основни права

Настоящото предложение има положително въздействие върху основното право на свободно движение и пребиваване по силата на член 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата). Това се постига чрез предоставяне на гражданите на оперативно съвместими и приемани между страните удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19, които те могат да използват при пътуване. Когато държавите членки отменят определени ограничения върху свободното движение за лицата, които притежават доказателство за ваксинация, направен тест или преболедуване, установените с настоящото предложение удостоверения ще позволят на гражданите да се възползват от тези освобождавания. В течение на натрупването на повече научни данни, по-специално относно въздействието на ваксинацията срещу инфекция със SARS-CoV-2, оперативно съвместимата рамка от здравни удостоверения следва да позволи на държавите членки да отменят ограниченията по координиран начин.

Настоящият регламент не следва да се разбира като улесняване или насърчаване на приемането на ограничения върху свободното движение по време на пандемията. Целта му е по-скоро да се осигури хармонизирана рамка за признаването на здравните удостоверения във връзка с COVID-19, в случай че държава членка прилага подобни ограничения. Всички ограничения на свободата на движение в ЕС, обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, трябва да бъдат необходими, пропорционални и основани на обективни и недискриминационни критерии. Решението дали да се въведат ограничения върху свободното движение остава отговорност на държавите членки, които трябва да действат при спазване на изискванията на правото на ЕС. По същия начин държавите членки си запазват гъвкавостта да не въвеждат ограничения върху свободното движение.

Това предложение предполага обработването на лични данни, включително данни за здравословното състояние. Възможно е предложението да има въздействие върху основните права на лицата, а именно зачитането на личния живот съгласно член 7 от Хартата и правото на защита на личните данни съгласно член 8. Обработването на лични данни на лицата, включително събирането, достъпът и използването на лични данни, засяга правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни съгласно Хартата. Намесата в тези основни права трябва да бъде обоснована.

По отношение на правото на защита на личните данни, включително сигурността на данните, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 11 . Не се предвижда дерогация от режима за защита на данните на ЕС и държавите членки трябва да прилагат ясни правила, условия и солидни гаранции в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните. С предложения регламент не се създава европейска база данни относно ваксинацията, тестването или преболедуването от COVID-19. За целите на предложения регламент личните данни трябва единствено да бъдат включени в издаденото удостоверение, което следва да бъде защитено срещу фалшифициране или подправяне.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Комисията ще използва средства от Инструмента за спешна подкрепа за първоначално финансиране на най-спешните мерки по инициативата, а след влизането в сила на правното основание на програмата „Цифрова Европа“ ще проучи как някои от разходите могат да бъдат поети по тази програма. За инициативата може да е необходимо използването на един или на съчетание от специални инструменти, както е определено в Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета 12 . С настоящото предложение се представя законодателна финансова обосновка.

Предвид извънредната ситуация, свързана със здравето, по-голямата част от подготвителните разходи ще бъдат осигурени по линия на Инструмента за спешна подкрепа преди влизането в сила на предложения регламент. Всяка система за подпомагане на равнище ЕС ще бъде задействана едва след влизането в сила на предложения регламент.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Комисията ще изготви доклад относно прилагането на настоящия регламент една година след като СЗО обяви пандемията от COVID-19 за приключила.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

В членове 1 и 2 от предложението се описва предметът на предложения регламент и се установяват редица определения. С предложения регламент се създава цифрово зелено удостоверение, което представлява рамка за издаване, проверка и приемане на оперативно съвместими здравни удостоверения с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19.

В член 3 са описани подробно трите вида удостоверения, съставляващи рамката „цифрово зелено удостоверение“, а именно удостоверението за ваксинация, удостоверението за направен тест и удостоверението за преболедуване. В него също така се определят общите изисквания, на които трябва да отговарят тези удостоверения, като например включването на оперативно съвместим баркод, и се предвижда създаването на необходимата техническа инфраструктура. Удостоверенията, издадени в съответствие с настоящия регламент от държавите от ЕИП — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез интегрирането му в рамката на ЕИП, следва да бъдат приемани. Удостоверенията, издадени въз основа на настоящия регламент от Швейцария на лица, ползващи се от правото си на свободно движение, следва да бъдат приемани вследствие на решение за изпълнение на Комисията, ако тя се е уверила, че приемането се извършва на реципрочна основа.

С член 4 се създава рамката за доверие „цифрово зелено удостоверение“, която следва да осигури, когато е възможно, оперативна съвместимост с технологичните системи, създадени на международно равнище. В него също така се предвижда приемането, вследствие на решение за изпълнение на Комисията, на сигурни и проверими удостоверения, издадени от трети държави на граждани на ЕС и на членове на техните семейства, в съответствие с международен стандарт, оперативно съвместим с установената с настоящия регламент рамка за доверие, и съдържащи необходимите лични данни.

В членове 5—7 се предвиждат допълнителни подробности относно издаването, съдържанието и приемането на удостоверението за ваксинация, удостоверението за направен тест и удостоверението за преболедуване.

С член 8 на Комисията се предоставя правомощие да приема техническите спецификации, необходими за рамката за доверие, при необходимост — чрез ускорена процедура.

В член 9 се съдържат правила за защита на данните.

С член 10 се установява процедура по уведомяване, целта на която е да се гарантира, че другите държави членки и Комисията са информирани за ограниченията на правото на свободно движение, наложени от пандемията.

В членове 11 и 12 се съдържат правила относно упражняването на делегирането от страна на Комисията, при необходимост — чрез процедура по спешност.

В член 13 се съдържат правилата за комитета, чиято задача е да подпомага Комисията при прилагането на Регламента.

В член 14 се посочва, че Комисията следва да представи доклад относно прилагането на регламента една година след като СЗО обяви пандемията от SARS-CoV-2 за приключила, като посочи по-специално нейното въздействие върху свободното движение и защитата на данните.

В член 15 се предвижда ускорено влизане в сила на Регламента. В него също така се посочва, че прилагането на членове 3, 4, 5, 6, 7 и 10 следва да бъде спряно по силата на делегиран акт, когато СЗО обяви пандемията от COVID-19 за приключила. Същевременно тяхното прилагане следва да бъде възобновено по силата ма делегиран акт, ако СЗО обяви друга пандемия поради разпространение на SARS-CoV-2, негов вариант или сходни инфекциозни болести с епидемичен потенциал.

Приложението съдържа личните данни, които трябва да бъдат включени в удостоверенията, попадащи в обхвата на Регламента.

2021/0068 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 21, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. В Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 13 се определят подробни правила относно упражняването на това право.

(2)На 30 януари 2020 г. генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, във връзка с глобалното разпространение на тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), който причинява заболяването коронавирус 2019 (COVID-19). На 11 март 2020 г. СЗО прецени, че COVID-19 може да бъде характеризирана като пандемия.

(3)С цел ограничаване на разпространението на вируса държавите членки приеха различни мерки, някои от които имаха последици за правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, например ограничения за влизане или изисквания към трансграничните пътници да бъдат поставени под карантина/самоизолация или да се подложат на тест за инфекция със SARS-CoV-2.

(4)На 13 октомври 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 14 . С Препоръката се установява координиран подход по следните основни въпроси: прилагането на общи критерии и прагове при вземането на решение дали да се въведат ограничения върху свободното движение, картографиране на риска от предаване на COVID-19 въз основа на съгласуван цветови код и координиран подход по отношение на мерките, ако има такива, които могат по подходящ начин да се прилагат за лицата, които се движат между районите, в зависимост от степента на риска от предаване в тези райони. В Препоръката също така се подчертава, че с оглед на специфичното им положение пътуващите по наложителни причини, изброени в точка 19 от нея, и трансграничните работници, чийто живот е особено засегнат от подобни ограничения, по-специално лицата, упражняващи функции, които са ключови или от основно значение за критичната инфраструктура, по принцип следва да бъдат освободени от ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19.

(5)Като използва критериите и праговете, установени в Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) публикува веднъж седмично карта на държавите членки, с разбивка по региони, за да подпомогне вземането на решения от държавите членки 15 .

(6)Както се подчертава в Препоръка (ЕС) 2020/1475, всички ограничения върху свободното движение на хора в рамките на Съюза, въведени с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, следва да се основават на конкретни и ограничени основания от обществен интерес, а именно опазването на общественото здраве. Необходимо е тези ограничения да се прилагат в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, по-специално пропорционалност и недискриминация. Следователно всички предприемани мерки следва да не надхвърлят строго необходимото за опазване на общественото здраве. Освен това те следва да съответстват на мерките, предприети от Съюза за осигуряване на безпроблемно свободно движение на стоки и основни услуги в рамките на единния пазар, включително на медицински материали и персонал, чрез т.нар. „зелени ленти за преминаване“, посочени в Съобщението на Комисията относно прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги 16 .

(7)Свободното движение на хора, които не представляват риск за общественото здраве, например поради обстоятелството, че са имунизирани и не могат да предават SARS-CoV-2, не следва да бъде ограничавано, тъй като подобни ограничения не са необходими за постигането на преследваната цел.

(8)Много държави членки стартираха или планират да стартират инициативи за издаване на удостоверения за ваксинация. За да могат обаче те да се използват ефективно в трансграничен контекст, когато гражданите упражняват правото си на свободно движение, тези удостоверения трябва да бъдат напълно оперативно съвместими, сигурни и проверими. Изисква се съгласуван между държавите членки общ подход по отношение на съдържанието, форма́та, принципите и техническите стандарти на тези удостоверения.

(9)Едностранните мерки в тази област могат да причинят съществени смущения при упражняването на правото на свободно движение, тъй като националните органи и услугите за превоз на пътници, като авиокомпании, влакове, автобуси или фериботи, се сблъскват с широк набор от различаващи се формати на документи, отнасящи се не само до ваксинационния статус на дадено лице, но и до тестовете и евентуалното преболедуване от COVID-19.

(10)С оглед на улесняването на упражняването на правото на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки следва да се създаде обща рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19, наречена „цифрово зелено удостоверение“.

(11)Настоящият регламент не следва да се разбира като улесняване или насърчаване на приемането на ограничения върху свободното движение или на други основни права в отговор на пандемията. По-специално следва да продължат да се прилагат освобождаванията от ограничението върху свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19, посочени в Препоръка (ЕС) 2020/1475. Същевременно рамката на „цифровото зелено удостоверение“ ще гарантира, че оперативно съвместимите удостоверения ще бъдат достъпни и за пътуващите по наложителни причини.

(12)Доверието е в основата на общия подход спрямо издаването, проверката и приемането на такива оперативно съвместими удостоверения. Фалшивите удостоверения за COVID-19 могат да представляват значителен риск за общественото здраве. Органите в дадена държава членка се нуждаят от уверение, че информацията, съдържаща се в удостоверение, издадено в друга държава членка, е достоверна, че удостоверението не е било подправено и принадлежи на лицето, което го представя, и че всеки, който проверява тази информация, има достъп единствено до минималното количество необходима информация.

(13)Рискът, породен от фалшивите удостоверения за COVID-19, е реален. На 1 февруари 2021 г. Европол издаде уведомление за ранно предупреждение във връзка с незаконната продажба на фалшиви удостоверения за направен тест за COVID-19 с отрицателен резултат 17 . Предвид наличните и леснодостъпни технологични средства, като например принтери с висока разделителна способност и разнообразен графичен софтуер, измамниците са в състояние да издават висококачествени подправени, фалшифицирани или фалшиви удостоверения. Докладвани са случаи на незаконни продажби на фалшиви удостоверения за направен тест, свързани както с по-организирани престъпни кръгове, занимаващи се с подправяне на документи, така и с отделни измамници, възползващи се от случая, които продават фалшиви удостоверения офлайн и онлайн.

(14)За да се гарантират оперативна съвместимост и равен достъп, държавите членки следва да издават удостоверенията, съставляващи цифровото зелено удостоверение, в цифров формат, на хартиен носител или и по двата начина. Това следва да позволи на евентуалния притежател да поиска и получи копие на удостоверението на хартиен носител или да съхранява и визуализира удостоверението на мобилно устройство. Удостоверенията следва да включват оперативно съвместим и четим в цифров формат баркод, който да съдържа съответните данни, свързани с удостоверенията. Държавите членки следва да гарантират автентичността, валидността и целостта на удостоверенията чрез електронни печати или други подобни средства. Информацията в удостоверението следва да бъде налична и в четим от човека формат — отпечатана или визуализирана като обикновен текст. Оформлението на удостоверенията следва да бъде лесно за разбиране и да осигурява простота и удобство за ползване. За да се избегнат пречките пред свободното движение, удостоверенията следва да се издават безплатно, а гражданите следва да имат право да изискват издаването им. Държавите членки следва да издават удостоверенията, съставляващи цифровото зелено удостоверение, автоматично или при поискване, като гарантират възможност за лесното им получаване, а при необходимост да предоставят необходимата подкрепа, за да бъде осигурен равен достъп за всички граждани.

(15)Сигурността, автентичността, целостта и валидността на удостоверенията, съставляващи цифровото зелено удостоверение, и тяхното съответствие със законодателството на Съюза за защита на данните са от ключово значение за приемането им във всички държави членки. Поради това е необходимо да се създаде рамка за доверие, в която да се определят правилата и инфраструктурата за надеждното и сигурно издаване и проверка на удостоверения. Проектът за оперативната съвместимост на здравните удостоверения 18 , приет на 12 март 2021 г. от мрежата за електронно здравеопазване, създадена съгласно член 14 от Директива 2011/24/ЕС 19 , следва да послужи за основа на рамката за доверие.

(16)Съгласно настоящия регламент удостоверенията, съставляващи цифровото зелено удостоверение, следва да се издават на бенефициентите, посочени в член 3 от Директива 2004/38/ЕО, т.е. на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, независимо от гражданството им, от държавата членка, в която се извършва ваксинацията или се прави тестът, или в която се намира преболедувалото лице. Когато е приложимо или целесъобразно, удостоверенията следва да се издават от името на ваксинираното, тестваното или преболедувалото лице, например от името на обявени за недееспособни лица или на родители от името на техните деца. По отношение на удостоверенията не следва да се изискват легализация или други подобни формалности.

(17)Удостоверенията, съставляващи цифровото зелено удостоверение, могат да се издават и на граждани на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана/Светия престол или на лица, пребиваващи в тях, по-специално когато тези лица са ваксинирани от държава членка.

(18)Необходимо е да се вземе предвид, че споразуменията относно свободното движение на хора, сключени от Съюза и неговите държави членки, от една страна, и някои трети държави, от друга страна, предвиждат възможността за ограничаване на свободното движение по причини, свързани с общественото здраве. Когато такова споразумение не съдържа механизъм за включване на актовете на Европейския съюз, удостоверенията, издадени на бенефициенти по такива споразумения, следва да се приемат при условията, предвидени в настоящия регламент. Това следва да бъде обвързано с приемането от Комисията на акт за изпълнение, с който се установява, че третата държава издава удостоверения в съответствие с настоящия регламент и че е предоставила официални гаранции, че ще приема удостоверения, издадени от държавите членки.

(19)Регламент (ЕС) 2021/XXXX се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на настоящия регламент и които престояват или пребивават законно на територията на държава, за която се прилага този регламент, и които имат право да пътуват до други държави в съответствие с правото на Съюза.

(20)Рамката, която ще бъде създадена за целите на настоящия регламент, следва да има за цел гарантирането на съгласуваност с глобалните инициативи, по-специално тези, в които участва СЗО. Това следва да включва, когато е възможно, оперативна съвместимост между установените на световно равнище технологични системи и тези, създадени за целите на настоящия регламент, за да се улесни свободното движение в рамките на Съюза, включително чрез участие в инфраструктура за публични ключове или чрез двустранен размяна на публични ключове. За да се улесни упражняването на правото на свободно движение на гражданите на Съюза, ваксинирани от трети държави, в настоящия регламент следва да се предвиди приемането на удостоверения, издадени от трети държави, на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези удостоверения се издават в съответствие със стандарти, равностойни на установените съгласно настоящия регламент.

(21)За да се улесни свободното движение и да се гарантира, че ограниченията върху свободното движение, които понастоящем са в сила по време на пандемията от COVID-19, могат да бъдат отменени по координиран начин въз основа на най-новите налични научни доказателства, следва да се създаде оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация. Това удостоверение за ваксинация следва да служи за потвърждение, че на притежателя му е поставена ваксина срещу COVID-19 в държава членка. Удостоверението следва да съдържа само необходимата информация за ясно идентифициране на притежателя, както и ваксината срещу COVID-19, номера, датата и мястото на ваксинацията. Държавите членки следва да издават удостоверения за ваксинация на лицата, на които са поставени ваксини, за които е издадено разрешение за търговия съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета 20 , за ваксини, за които е издадено разрешение за търговия съгласно Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 21 , или ваксини, чието разпространение е било временно разрешено съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО.

(22)Лицата, ваксинирани преди датата на прилагане на настоящия регламент, включително като част от клинично изпитване, следва също да имат възможност да получат удостоверение за ваксинация срещу COVID-19 в съответствие с настоящия регламент. Същевременно държавите членки следва да запазят свободата си да издават доказателства за ваксинация в други формати за други цели, по-специално за медицински цели.

(23)Държавите членки следва да издават такива удостоверения за ваксинация и на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които са били ваксинирани в трета държава и предоставят надеждни доказателства за това.

(24)На 27 януари 2021 г. мрежата за електронно здравеопазване прие насоки относно удостоверяването на ваксинацията за медицински цели, които актуализира на 12 март 2021 г. 22 Тези насоки, по-специално предпочитаните стандарти за кодове, следва да съставляват основата за техническите спецификации, приети за целите на настоящия регламент.

(25)Вече няколко държави членки освобождават ваксинираните лица от определени ограничения върху свободното движение в рамките на Съюза. Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят ограниченията върху свободното движение, въведени в съответствие с правото на Съюза, за да ограничат разпространението на COVID-19, като например изисквания за поставяне под карантина/самоизолация или извършване на тест за инфекция със SARS-CoV-2, от тях следва да се изисква да приемат при същите условия валидни удостоверения за ваксинация, издадени от други държави членки в съответствие с настоящия регламент. Тяхното приемане следва да се извършва при същите условия, което означава, че когато държава членка счита например, че е достатъчна само една доза ваксина, тя следва да приеме това и за притежателите на удостоверение за ваксинация, указващо само една доза от същата ваксина. От съображения, свързани с общественото здраве, това задължение следва да бъде ограничено до лицата, ваксинирани срещу COVID-19 с ваксини, получили разрешение за търговия съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004. Това не следва да възпрепятства държавите членки да решат да приемат удостоверения за ваксинация, издадени за други ваксини срещу COVID-19, като например ваксини, получили разрешение за търговия от компетентния орган на държава членка в съответствие с Директива 2001/83/ЕО, ваксини, чието разпространение е било временно разрешено въз основа на член 5, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО, или ваксини, включени в списък на СЗО за употреба при извънредни ситуации.

(26)Необходимо е да се предотврати дискриминацията срещу лица, които не са ваксинирани, например по медицински причини, защото не са част от целевата група, за която понастоящем се препоръчва ваксината, или защото все още не са имали възможност да бъдат ваксинирани, или са предпочели да не се ваксинират. Поради това притежаването на удостоверение за ваксинация или притежаването на такова удостоверение, указващо конкретен ваксинационен лекарствен продукт, не следва да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение, по-специално когато лицата са в състояние да докажат по друг начин, че спазват законовите изисквания, свързани с общественото здраве, и не може да бъде предварително условие за използването на трансгранични услуги за превоз на пътници като авиокомпании, влакове, автобуси или фериботи.

(27)Много държави членки изискват от лицата, пътуващи до тяхната територия, да се подложат на тест за инфекция със SARS-CoV-2 преди или след пристигането. В началото на пандемията от COVID-19 държавите членки обикновено разчитаха на теста за обратна транскриптазна полимеразна верижна реакция (RT-PCR), която е тест за амплификация на нуклеинови киселини (NААТ) за диагностика на COVID-19, който СЗО и ECDC считат за „златен стандарт“, т.е. най-надеждната методика за тестване на заразени лица и на хората, с които са били в контакт 23 . С развитието на пандемията на европейския пазар се предлагат по-бързи и по-евтини тестове от ново поколение — т. нар. бързи тестове за антигени, които откриват наличието на вирусни протеини (антигени) за откриването на настъпила инфекция. На 18 ноември 2020 г. Комисията прие Препоръка (ЕС) 2020/1743 относно използването на бързи тестове за антигени за диагностициране на инфекция със SARS-CoV-2 24 .

(28)На 22 януари 2021 г. Съветът прие Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета относно обща рамка за използването и валидирането на бързите тестове за антигени и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в ЕС 25 , в която се предвижда разработването на общ списък на бързите тестове за антигени за COVID-19. Въз основа на това на 18 февруари 2021 г. Комитетът за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите тестове за антигени за COVID-19, подбор на бързи тестове за антигени, чиито резултати държавите членки взаимно ще признават, и общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в удостоверенията за резултати от тестовете за COVID-19 26 .

(29)Въпреки тези общи усилия гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение, все още срещат проблеми, когато се опитват да използват в една държава членка резултатите от тестове, получени в друга държава членка. Тези проблеми често са свързани с езика, на който се издава резултатът от теста, или с липсата на доверие в автентичността на показания документ.

(30)За да се подобри приемането на резултатите от тестовете, извършени в друга държава членка, при представянето им за целите на свободното движение, следва да бъде създадено оперативно съвместимо удостоверение за направен тест, съдържащо необходимата информация за ясно идентифициране на притежателя, както и вида, датата и резултата от теста за инфекция със SARS-CoV-2. С цел да се гарантира надеждността на резултата от теста, само резултатите от NAAT тестовете и бързите тестове за антигени, включени в списъка, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета, следва да са допустими за удостоверение за направен тест, издаден въз основа на настоящия регламент. Общият стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в удостоверенията за резултати от тестовете за COVID-19, одобрени от Комитета за здравна сигурност въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета, по-специално предпочитаните стандарти за кодове, следва да съставлява основата за техническите спецификации, приети за целите на настоящия регламент.

(31)Удостоверенията за направен тест, издадени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, следва да се приемат от държавите членки, които изискват доказателство за направен тест за инфекция със SARS-CoV-2 в контекста на ограниченията върху свободното движение, въведени с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.

(32)Според наличните доказателства лицата, които са преболедували COVID-19, все още могат да дават положителен резултат за SARS-CoV-2 за определен период от време след появата на симптомите 27 . Когато от тези лица се изисква да се подложат на тест при опит да упражнят правото си на свободно движение, това действително може да ги възпрепятства да пътуват, въпреки че вече не са заразни. За да се улесни свободното движение и да се гарантира, че ограниченията на свободното движение, които понастоящем са в сила по време на пандемията от COVID-19, могат да бъдат отменени по координиран начин въз основа на най-новите налични научни доказателства, следва да се създаде оперативно съвместимо удостоверение за преболедуване, съдържащо необходимата информация с цел ясно идентифициране на засегнатото лице и датата на предишен положителен тест за инфекция със SARS-CoV-2. Удостоверението за преболедуване следва да се издаде най-рано от единадесетия ден след първия положителен тест и следва да бъде валидно за не повече от 180 дни. Според ECDC последните данни показват, че въпреки разпространението на жизнеспособен SARS-CoV-2 между десетия и двадесетия ден от появата на симптомите, качествените епидемиологични изследвания не показват по-нататъшно предаване на болестта след десетия ден. Комисията следва да бъде оправомощена да променя този период въз основа на насоки от Комитета за здравна сигурност или от ECDC, които проучват внимателно доказателствената база за продължителността на придобития след преболедуването имунитет.

(33)Вече няколко държави членки освобождават преболедувалите лица от определени ограничения върху свободното движение в рамките на Съюза. Когато държавите членки приемат доказателство за преболедуване, за да отменят ограниченията върху свободното движение, въведени в съответствие с правото на Съюза, за да ограничат разпространението на SARS-CoV-2, като например изисквания за поставяне под карантина/самоизолация или извършване на тест за инфекция със SARS-CoV-2, от тях следва да се изисква да приемат при същите условия валидни удостоверения за ваксинация, издадени от други държави членки в съответствие с настоящия регламент. В сътрудничество с Комитета за здравна сигурност, мрежата за електронно здравеопазване работи също по насоки относно удостоверенията за преболедуване и съответните набори от данни.

(34)За да е възможно бързо да получи обща позиция, Комисията следва да може да поиска от Комитета за здравна сигурност, създаден по силата на член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 28 , да издаде насоки относно наличните научни доказателства за последиците от медицинските събития, документирани в удостоверенията, създадени в съответствие с настоящия регламент, сред които ефективността и продължителността на имунитета, придобит с ваксините срещу COVID-19, дали ваксините предотвратяват асимптоматичната инфекция и предаването на вируса, положението на хората, преболедували вируса, и въздействието на новите варианти на SARS-CoV-2 върху вече ваксинираните или заразени хора.

(35)За да се гарантират еднакви условия за прилагането на удостоверенията, съставляващи рамката за доверие, създадени с настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 29 .

(36)Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение в надлежно обосновани случаи, свързани с техническите спецификации, необходими за установяване на оперативно съвместими удостоверения, когато това се налага поради наложителни причини за спешност или когато се появят нови научни доказателства.

(37)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 30 се прилага за обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. Настоящият регламент установява правното основание за обработването на лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква в) и член 9, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2016/679, необходимо за издаването и проверката на оперативно съвместимите удостоверения, предвидени в настоящия регламент. Той обаче не урежда обработването на лични данни, свързани с документирането на ваксинацията, направения тест или преболедуването за други цели, като например за целите на фармакологичната бдителност или за поддържането на индивидуални лични здравни досиета. Правното основание за обработването за други цели трябва да бъде предвидено в националното право, което трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза за защита на данните.

(38)В съответствие с принципа за свеждане на личните данни до минимум удостоверенията следва да съдържат само личните данни, необходими за улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза по време на пандемията от COVID-19. Специфичните категории лични данни и полета с данни, които трябва да бъдат включени в удостоверенията, следва да бъдат определени в настоящия регламент.

(39)За целите на настоящия регламент личните данни могат да се предават/обменят през граница единствено с цел получаване на информацията, необходима за потвърждаване и проверка на статуса на притежателя на удостоверение за ваксинация, направен тест или преболедуване. По-специално, обменът следва да дава възможност автентичността на удостоверението да бъде проверена.

(40)Настоящият регламент не създава правно основание личните данни, получени чрез удостоверение, да бъдат запазени от държавата членка на местоназначение или от операторите на трансгранични услуги за превоз на пътници, от които се изисква съгласно националното законодателство да прилагат определени мерки в областта на общественото здраве по време на пандемията от COVID-19.

(41)За да се осигури координация, държавите членки и Комисията следва да бъдат информирани, когато държава членка изисква след влизането им на нейна територия притежателите на удостоверения да бъдат поставени под карантина/самоизолация или да се подложат на тест за инфекция със SARS-CoV-2, или дали отказва влизането на такива лица.

(42)В съответствие с Препоръка (ЕС) 2020/1475 всички ограничения на свободното движение на хора в рамките на Съюза, въведени с цел ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2, следва да бъдат отменени веднага щом епидемичната обстановка позволява това. Това се отнася и за задълженията да бъдат представяни документи, различни от тези, които се изискват съгласно правото на Съюза, по-специално Директива 2004/38/ЕО, като например удостоверенията, обхванати от настоящия регламент. Поради това изпълнението на предвидените в регламента разпоредби относно рамката „цифрово зелено удостоверение“, уреждаща издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19, следва да бъде спряно, когато генералният директор на СЗО обяви, в съответствие с международните здравни правила, че извънредната ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, предизвикана от SARS-CoV-2, е приключила. Същевременно тяхното прилагане следва да бъде възобновено, ако генералният директор на СЗО обяви друга извънредна ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, поради избухването на SARS-CoV-2, негов вариант или подобни инфекциозни болести с епидемичен потенциал. В такъв случай изпълнението на съответните разпоредби следва отново да бъдат спряно, след като приключи извънредната ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве.

(43)Комисията следва да публикува доклад относно поуките, извлечени от прилагането на настоящия регламент, включително относно неговото въздействие върху улесняването на свободното движение и защитата на данните, една година след като генералният директор на СЗО обяви, че е приключила извънредната ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, предизвикана от SARS-CoV-2.

(44)С цел да се вземат предвид епидемичната обстановка и напредъкът в овладяването на пандемията от COVID-19, както и да се гарантира оперативната съвместимост с международните стандарти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с прилагането на някои членове от настоящия регламент, както и на списъка с личните данни, които да бъдат включени в удостоверенията, обхванати от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година 31 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(45)Доколкото целите на настоящия регламент, а именно улесняването на свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез установяване на оперативно съвместими удостоверения за статуса на притежателя по отношение на ваксинацията, тестването и преболедуването, не могат да бъде постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(46)Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права („Хартата“), включително правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на равенство пред закона и недискриминацията, правото на свободно движение и правото на ефективни правни средства за защита. Когато прилагат настоящия регламент, държавите членки следва да се съобразяват с Хартата.

(47)В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните 32 .

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет

С настоящия регламент се установява рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19, с цел притежателите им да упражняват по-лесно правото си на свободно движение по време на пандемията от COVID-19 („цифрово зелено удостоверение“).

В него се предвижда правното основание за обработването на личните данни, необходими за издаването на тези удостоверения, и за обработка на информацията, необходима за потвърждаване и проверка на автентичността и валидността на тези удостоверения.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„притежател“ означава гражданинът на Съюза или членът на неговото семейство, комуто е издадено оперативно съвместимо удостоверение, съдържащо информация за статуса му на ваксиниран, подложил се на тест и/или преболедувал в съответствие с настоящия регламент.

(2)„цифрово зелено удостоверение“ означава оперативно съвместими удостоверения за статуса на притежателя, съдържащи информация за ваксинацията, извършването на тест и/или преболедуването, издадени в контекста на пандемията от COVID-19;

(3)„ваксина срещу COVID-19“ означава имунологичен лекарствен продукт, предписан за активна имунизация с цел предотвратяване на COVID-19;

(4)„тест NAAT“ означава тест за амплификация на нуклеинови киселини (NAAT), като например реверсивна полимеразна верижна реакция (RT-PCR), изотермична амплификация чрез примка (LAMP) и техники с транскрипционна амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина SARS-CoV-2 (RNA);

(5)„бърз тест за антигени“ означава метод за изпитване, който разчита на откриването на вирусни протеини (антигени), използвайки поточно имуноизследване, което дава резултати за по-малко от 30 минути;

(6)„оперативна съвместимост“ означава способността на системите за проверка в дадена държава членка да използват данни, кодирани от друга държава членка;

(7)„баркод“ означава метод за съхраняване и представяне на данни във визуален, машинночетим формат;

(8)„електронен печат“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, за да се гарантират произходът и целостта на последните;

(9)„уникален идентификатор на удостоверението“ означава уникален идентификатор, зададен в съответствие с обща структура на всяко удостоверение, издадено в съответствие с настоящия регламент;

(10)„рамка за доверие“ означава правилата, политиките, спецификациите, протоколите, форматите на данните и цифровата инфраструктура, които регулират и позволяват надеждно и сигурно издаване и проверка на удостоверения, за да се гарантира надеждността им чрез потвърждаване на тяхната автентичност, валидност и цялост, включително чрез евентуално използване на електронни печати.

Член 3
Цифрово зелено удостоверение

1.Оперативно съвместимото цифрово зелено удостоверение дава възможност за издаване, трансгранична проверка и приемане на всяко от следните удостоверения:

а)удостоверение, потвърждаващо, че на притежателя е поставена ваксина срещу COVID-19 в държавата членка, която издава удостоверението („удостоверение за ваксинация“);

б)удостоверение, указващо резултата от и датата на направения от притежателя NAAT тест или бърз тест за антигени, включен в общия и актуализиран списък на бързите тестове за антигени за COVID-19, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета 33 („удостоверение за направен тест“);

в)удостоверение, потвърждаващо, че притежателят е преболедувал инфекция със SARS-CoV-2 след положителен резултат от тест NAAT или положителен бърз тест за антигени, включен в общия и актуализиран списък на бързите тестове за антигени за COVID-19, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета („удостоверение за преболедуване“);

2.Държавите членки издават удостоверенията, посочени в параграф 1, в цифров формат или на хартиен носител, или по двата начина. Удостоверенията, издадени от държавите членки, съдържат оперативно съвместим баркод, позволяващ да бъдат проверени автентичността, валидността и целостта на удостоверението. Баркодът отговаря на техническите спецификации, установени в съответствие с член 8. Информацията, съдържаща се в удостоверенията, се представя също в четима от човека форма и поне на официалния език или езици на издаващата държава членка, както и на английски език.

3.Посочените в параграф 1 удостоверения се издават безплатно. Притежателят има право да поиска да му бъде издадено ново удостоверение, ако съдържащите се в него лични данни не са точни или са станали неточни или неактуални, или ако той вече не разполага с удостоверението.

4.Издаването на удостоверенията, посочени в параграф 1, не засяга валидността на други доказателства за ваксинация, направен тест или преболедуване, издадени преди началото на прилагането на настоящия регламент или за други цели, по-специално за медицински цели.

5.Когато Комисията е приела акт за изпълнение съгласно втора алинея, удостоверения, издадени в съответствие с настоящия регламент от трета държава, с която Европейският съюз и неговите държави членки са сключили споразумение за свободно движение на хора, което позволява на договарящите се страни да ограничат това свободно движение на основания, свързани с общественото здраве, и което споразумение не съдържа механизъм за включване на актове на Европейския съюз, се приемат по условията, посочени в член 5, параграф 5.

Комисията преценява дали тази трета държава издава удостоверения в съответствие с настоящия регламент и дали е предоставила официални гаранции, че ще приема удостоверения, издадени от държавите членки. В такъв случай тя приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

6.Комисията може да поиска от Комитета за здравна сигурност, създаден по член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС, да издаде насоки относно наличните научни доказателства за последиците от медицинските събития, документирани в удостоверенията, посочени в параграф 1.

Член 4
Рамка за доверие „цифрово зелено удостоверение“

1.Комисията и държавите членки създават и поддържат рамка за доверие в цифровата инфраструктура, която дава възможност за сигурно издаване и проверка на удостоверенията, посочени в член 3.

2.Когато е възможно, рамката за доверие осигурява оперативна съвместимост с технологичните системи, създадени на международно равнище.

3.Когато Комисията е приела акт за изпълнение съгласно втора алинея, удостоверенията, издадени от трети държави на граждани на Съюза и членове на техните семейства в съответствие с международен стандарт или технологична система, които са оперативно съвместими с рамката на доверие, създадена въз основа на настоящия регламент, и които дават възможност да бъде проверена автентичността, валидността и целостта на удостоверението, и които удостоверения съдържат данните, посочени в приложението, се третират като удостоверения, издадени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, с цел притежателите им да упражняват по-лесно правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз. За целите на настоящата алинея приемането от държавите членки на удостоверения за ваксинация, издадени от трети държави, се извършва при условията, посочени в член 5, параграф 5.

Комисията преценява дали при удостоверенията, издадени от трета държава, са спазени условията, посочени в настоящия параграф. В такъв случай тя приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Член 5
Удостоверение за ваксинация

1.Всяка държава членка издава автоматично или при поискване удостоверение за ваксинация, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а), на лице, на което е била поставена ваксина срещу COVID-19.

2.Удостоверението за ваксинация съдържа следните категории лични данни:

а)идентификация на притежателя;

б)информация за поставения ваксинационен лекарствен продукт;

в)метаданни на удостоверението, като например идентификатор на издаващия удостоверението орган или уникален идентификатор на удостоверението.

Личните данни се включват в удостоверението за ваксинация в съответствие със специфичните полета за данни, посочени в точка 1 от приложението.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 11 с цел да изменя точка 1 от приложението, като добавя, променя или заличава полета с данни относно категориите лични данни, посочени в настоящия параграф.

3.Удостоверението за ваксинация се издава в сигурен и оперативно съвместим формат, както е предвидено в член 3, параграф 2. В него ясно се указва дали ваксинационният курс е завършен или не.

4.При появили се нови научни доказателства или за да се осигури оперативна съвместимост с международни стандарти и технологични системи, когато това се налага поради наложителни причини за спешност, процедурата, предвидена в член 12, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия член.

5.Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят ограниченията върху свободното движение, въведени в съответствие с правото на Съюза, за да ограничат разпространението на COVID-19, те приемат при същите условия и валидни удостоверения за ваксинация, издадени от други държави членки в съответствие с настоящия регламент за ваксина срещу COVID-19, получила разрешение за търговия съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004.

За същата цел държавите членки могат също така да приемат валидни удостоверения за ваксинация, издадени от други държави членки в съответствие с настоящия регламент, за ваксина срещу COVID-19, получила разрешение за търговия от компетентния орган на държава членка в съответствие с Директива 2001/83/ЕО, ваксина срещу COVID-19, чието разпространение е било временно разрешено въз основа на член 5, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО, или ваксина срещу COVID-19, включена в списък на СЗО за употреба при извънредни ситуации.

6.Когато гражданин на Съюза или член на семейството на гражданин на Съюза е бил ваксиниран в трета държава с един от видовете ваксини срещу COVID-19, посочени в параграф 5 от настоящия член, и когато органите на държава членка са получили цялата необходима информация, включително надеждни доказателства за ваксинация, те издават на съответното лице удостоверение за ваксинация, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а).

Член 6
Удостоверение за направен тест

1.Всяка държава членка издава удостоверенията за направен тест, посочени в член 3, параграф 1, буква б), на лицата, подложили се на тест за COVID-19, автоматично или по искане на това лице.

2.Удостоверението за направен тест съдържа следните категории лични данни:

а)идентификация на притежателя;

б)информация за направения тест;

в)метаданни на удостоверението, като например идентификатор на издаващия го орган или уникален идентификатор на удостоверението.

Личните данни се включват в удостоверението за направен тест в съответствие със специфичните полета за данни, посочени в точка 2 от приложението.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 11 с цел да изменя точка 2 от приложението, като добавя, променя или заличава полета с данни относно категориите лични данни, посочени в настоящия параграф.

3.Удостоверението за направен тест се издава в сигурен и оперативно съвместим формат, както е предвидено в член 3, параграф 2.

4.При появили се нови научни доказателства или за да се осигури оперативна съвместимост с международни стандарти и технологични системи, когато това се налага поради наложителни причини за спешност, процедурата, предвидена в член 12, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия член.

5.Когато държавите членки изискват доказателство за направен тест за инфекция със SARS-CoV-2 като част от ограниченията върху свободното движение, въведени в съответствие с правото на Съюза, за да ограничат разпространението на COVID-19, те приемат и валидни удостоверения за направен тест, издадени от други държави членки в съответствие с настоящия регламент.

Член 7
Удостоверение за преболедуване

1.При поискване всяка държава членка издава удостоверенията за преболедуване, посочени в член 3, параграф 1, буква в), най-рано от единадесетия ден след като лицето е получило първия си положителен тест за инфекция със SARS-CoV-2.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 11 с цел да измени броя на дните, след които може да бъде издадено удостоверение за преболедуване, въз основа на насоките, получени от Комитета за здравна сигурност в съответствие с член 3, параграф 6, или въз основа на научни доказателства, разгледани от ECDC.

2.Удостоверението за преболедуване съдържа следните категории лични данни:

а)идентификация на притежателя;

б)информация за прекарана инфекция със SARS-CoV-2;

в)метаданни на удостоверението, като например идентификатор на издаващия го орган или уникален идентификатор на удостоверението.

Личните данни се включват в удостоверението за преболедуване в съответствие със специфичните полета за данни, посочени в точка 3 от приложението.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 11 с цел да измени точка 3 от приложението, като добави, промени или заличи полета с данни относно категориите лични данни, посочени в настоящия параграф, включително докога е валидно удостоверение за преболедуване.

3.Удостоверението за преболедуване се издава в сигурен и оперативно съвместим формат, както е предвидено в член 3, параграф 2.

4.При появили се нови научни доказателства или за да се осигури оперативна съвместимост с международни стандарти и технологични системи, когато това се налага поради наложителни причини за спешност, процедурата, предвидена в член 12, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия член.

5.Когато държавите членки приемат доказателство за преболедуване от инфекция със SARS-CoV-2 като основание за отмяна на ограниченията върху свободното движение, въведени в съответствие с правото на Съюза, за да ограничат разпространението на COVID-19, те приемат при същите условия и валидни удостоверения за преболедуване, издадени от други държави членки в съответствие с настоящия регламент.

Член 8
Технически спецификации

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на рамката за доверие, създадена с настоящия регламент, Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи техническите спецификации и правила за:

а)издаване и проверка по сигурен начин на удостоверенията, посочени в член 3;

б)гарантиране на сигурността на личните данни, като се взема предвид естеството на данните;

в)попълване на удостоверенията, посочени в член 3, включително системата за кодиране и всички други елементи от значение;

г)определяне на общата структура на уникалния идентификатор на удостоверението;

д)издаване на валиден, сигурен и оперативно съвместим баркод;

е)осигуряване на оперативна съвместимост с международните стандарти и/или технологични системи;

ж)разпределяне на отговорностите между администраторите и обработващите лични данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, по-специално за да се гарантира своевременното прилагане на рамката за доверие, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 3.

Член 9
Защита на личните данни

1.Личните данни, съдържащи се в удостоверенията, издадени в съответствие с настоящия регламент, се обработват за целите на достъпа до и проверката на информацията, съдържаща се в удостоверението, с цел да се улесни упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза по време на пандемията от COVID-19.

2.Личните данни, включени в удостоверенията, посочени в член 3, се обработват от компетентните органи на държавата членка на местоназначение или от операторите на трансгранични услуги за превоз на пътници, от които съгласно националното законодателство се изисква да прилагат определени мерки в областта на общественото здраве по време на пандемията от COVID-19, да потвърждават и проверяват статуса на притежателя на удостоверение за ваксинация, направен тест или преболедуване. За тази цел личните данни се ограничават до строго необходимото. Личните данни, до които е осъществен достъп съгласно настоящия параграф, не се запазват.

3.Личните данни, обработвани за целите на издаването на удостоверенията, посочени в член 3, включително издаването на ново удостоверение, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целта му и в никакъв случай за по-дълго от срока, през който удостоверенията могат да се използват за упражняване на правото на свободно движение.

4.Органите, отговарящи за издаването на удостоверенията, посочени в член 3, се считат за администратори, както е посочено в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 10
Процедура по уведомяване

1.Когато държава членка изисква от притежателите на удостоверенията, посочени в член 3, след влизането им на нейна територия да бъдат поставени под карантина/самоизолация или да се подложат на тест за инфекция със SARS-CoV-2, или отказва влизането на такива лица, тя уведомява останалите държави членки и Комисията преди планираното въвеждане на такива ограничения. За тази цел държавата членка предоставя следната информация:

а)причините за тези ограничения, включително всички съответни епидемиологични данни в подкрепа на тези ограничения;

б)обхвата на тези ограничения, като уточнява кои пътници подлежат на такива ограничения или са освободени от тях;

в)датата и продължителността на ограниченията.

При необходимост Комисията може да поиска допълнителна информация от съответната държава членка.

Член 11
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграфи 1 и 2 и член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила].

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграфи 1 и 2 и член 15 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграфи 1 и 2 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за същия акт или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12
Процедура по спешност

1.Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В уведомлението относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след уведомлението за решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 13
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 14
Докладване

Една година след като генералният директор на Световната здравна организация обяви, в съответствие с международните здравни правила, че извънредната ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, предизвикана от SARS-CoV-2, е приключила, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

Докладът съдържа по-специално оценка на въздействието на настоящия регламент върху улесняването на свободното движение на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, както и върху защитата на личните данни по време на пандемията от COVID-19.

Член 15
Влизане в сила и приложимост

1.Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 11, уточняващ датата, от която спира прилагането на членове 3, 4, 5, 6, 7 и 10, след като генералният директор на Световната здравна организация обяви, в съответствие с международните здравни правила, че извънредната ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, предизвикана от SARS-CoV-2, е приключила.

3.Комисията е оправомощена да приема делегиран акт в съответствие с член 11, уточняващ датата, от която се възобновява прилагането на членове 3, 4, 5, 6, 7 и 10, ако, след спирането, посочено параграф 2 от настоящия член, генералният директор на Световната здравна организация обяви извънредна ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, свързана със SARS-CoV-2, негов вариант или подобни инфекциозни болести с епидемичен потенциал. След приемането на такъв делегиран акт се прилага параграф 2 от настоящия член.

4.При събития, свързани с извънредни ситуации от международно значение, свързани с общественото здраве, когато това се налага поради наложителни причини за спешност, процедурата, предвидена в член 12, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия член.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.4.1Общи цели

1.4.2Конкретни цели

1.4.3Очаквани резултати и въздействие

1.4.4Показатели за изпълнението

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

1.5.2Добавена стойност от участието на Съюза

1.5.3Изводи от подобен опит в миналото

1.5.4Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

1.5.5Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

1.6.Срок на действие и финансово отражение на предложението/инициативата

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

2.2.2Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

2.2.3Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити 

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

3.2.3.Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение).

1.2.Съответни области на политиката

Свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз

Възстановяване и устойчивост

1.3.Естество на предложението/инициативата

 ново действие 

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 34  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Цели

1.4.1.Обща цел

Общата цел на настоящия регламент е да се гарантира издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19.

1.4.2.Конкретни цели

Конкретна цел № 1

Определяне на формата и съдържанието на удостоверенията за ваксинация, направен тест и преболедуване, издадени от държавите членки с цел улесняване на свободното движение.

Конкретна цел № 2

Осигуряване на оперативна съвместимост, сигурност и проверимост на удостоверенията, издадени от държавите членки.

Конкретна цел № 3

Определяне на правилата за приемане на удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване, издадени от държавите членки, за да се улесни свободното движение.

1.4.3.Очаквани резултати и въздействие

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Предложението има за цел да се улесни упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез създаване на обща рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване от COVID-19. Това следва да позволи на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства, упражняващи правото си на свободно движение, да докажат, че отговарят на изискванията в областта на общественото здраве, наложените от държавата членка по местоназначение в съответствие с правото на ЕС. Предложението също така има за цел да се гарантира, че ограниченията на свободното движение, които понастоящем са въведени с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, могат да бъдат отменени по координиран начин, когато бъдат налични повече научни доказателства.

На държавите членки ще бъде предоставена подкрепа за изграждането на необходимата инфраструктура за оперативно съвместимо издаване и проверка на удостоверения, съставляващи рамката „цифрово зелено удостоверение“. Освен това Комисията и държавите членки ще създадат и поддържат технологичната инфраструктура, необходима за рамката „цифрово зелено удостоверение“.

1.4.4.Показатели за изпълнението

Да се посочат показателите за проследяване на напредъка и на постиженията.

Подготовка за разработване

След одобряването на проекта за регламент и приемането на техническите спецификации на рамката за доверие следва да бъде проектирана подходяща защитена цифрова инфраструктура между националните системи на равнище ЕС, осигуряваща надеждна проверка на удостоверенията. Когато това е технически възможно, за тази инфраструктура може да се използва повторно замисълът на действащи решения, които функционират на равнище ЕС, улесняващи обмена на информация между решенията за данни и функционална логика в държавите членки.

Готовност за експлоатация възможно най-рано през 2021 г.

За да може цифровата инфраструктура да бъде пусната в действие на равнище ЕС, Комисията и държавите членки следва да проведат цялостни изпитвания за управлението на очаквания обем трансакции.

Функционираща система

Комисията следва да гарантира, че е налична подкрепа за цифровата инфраструктура на равнище ЕС, както и че тя се експлоатира и наблюдава ефективно.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата 

1.5.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Необходими са еднакви условия за издаването, проверката и приемането на удостоверенията за ваксинация, направен тест и преболедуване, свързани с COVID-19, за да се осигури оперативна съвместимост между различните технически решения, които се разработват от държавите членки, някои от които вече започнаха да приемат доказателства за ваксинация с цел да се освободят пътуващите от определени ограничения.

В рамката „цифрово зелено удостоверение“ се определят форматът и съдържанието на удостоверенията за ваксинация, направен тест и преболедуване, свързани с COVID-19. Рамката „цифрово зелено удостоверение“ следва да гарантира, че тези удостоверения могат да се издават в оперативно съвместим формат и да бъдат надеждно проверявани, когато се представят от притежателя в други държави членки, като по този начин се улеснява свободното движение в рамките на ЕС.

Предложението има също за цел да допълни националните инициативи за създаване на удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване по координиран, съгласуван и оперативно съвместим начин, за да се избегне дублирането на усилия.

Рамката „цифрово зелено удостоверение“ ще се прилага, докато трае пандемията от COVID-19, в качеството ѝ на мярка, улесняваща гражданите да упражняват правото си на свободно движение, и ще бъде спряна, след като бъде обявен краят на пандемията. Нейното действие може да бъде възобновено в случай на бъдещи пандемии.

1.5.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище (ex-ante) Целите на настоящото предложение, а именно улесняването на свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез установяване на сигурни и оперативно съвместими удостоверения за статуса на притежателя по отношение на ваксинацията, тестването и преболедуването, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки, а поради мащаба и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на ЕС. Поради това е необходимо действие на равнище ЕС.

Очаквана генерирана добавена стойност от ЕС (ex-post): Липсата на действия на равнище ЕС вероятно ще доведе до приемането от държавите членки на различни системи, в резултат на което гражданите, упражняващи правата си на свободно движение, ще срещнат проблеми при приемането на документите си в други държави членки. Необходимо е по-специално да се постигне съгласие относно техническите стандарти, които да се използват за осигуряване на оперативна съвместимост, сигурност и проверимост на издаваните удостоверения.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Работата ще се основава на опита, натрупан при създаването на цифровата инфраструктура, известна като „Портална услуга на Европейската федерация“, за трансграничен обмен на данни между националните мобилни приложения за проследяване на контактите и за предупреждаване в рамките на борбата с пандемията от COVID-19. Подкрепата на равнище ЕС за свързването на националните сървъри за данни и функционална логика, както и помощта за разработване и внедряване на решения във всички държави членки е от решаващо значение, за да се гарантира гладкото и равномерно внедряване на предложените решения във всички държави членки.

1.5.4.Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

Комисията възнамерява да подкрепи спешни мерки чрез Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) и на по-късен етап ще проучи как част от финансовата подкрепа може да бъде предоставена от други програми, като например „Цифрова Европа“. Финансирането ще бъде съвместимо с многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. За инициативата може да е необходимо използването на един или на съчетание от специални инструменти, както е определено в Регламента за МФР. Комисията ще предприеме съответната инициатива, за да гарантира, че ресурсите се мобилизират своевременно.

1.5.5.Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

Финансовата подкрепа от Съюза може да обхваща следните действия:

1) Подкрепа по отношение на техническите спецификации за рамката 

а. спецификации, свързани с цялостната архитектура на издаването и проверката на цифровото зелено удостоверение и със структурите на данните (сигурност, цифрови сертификати/печати за цифрово подписване на удостоверенията, съставляващи рамката „цифрово зелено удостоверение“, доверителни органи и др.);

б. спецификации, които държавите членки да следват, за да издават и проверяват удостоверенията, съставляващи рамката „цифрово зелено удостоверение“;

в. спецификации за подходящата система за подпомагане във всички държави членки, която може да функционира на равнище ЕС (комуникация между системите на държавите членки).

2) Доказване на концепцията и пилотни дейности, включително проверки за сигурност в изпълнение на точка 1 по-горе като референтно решение

3) Внедряване в някои пилотни държави членки

а. оценка на въздействието върху защитата на данни (ако е необходимо);

б. одит на сигурността;

в. същинско внедряване на системата и установяване на процес на мигриране.

4) Финансова подкрепа от ЕС за подпомагане на държавите членки и разработване на национални решения за издаване и проверка, които да станат оперативно съвместими на равнище ЕС и, когато е възможно, с технологични системи, установени на международно равнище

5) Процес на мигриране на държавите членки

6) Експлоатация и поддръжка на системите на ЕС в подкрепа на оперативната съвместимост

Комисията ще използва средства от бюджетни кредити по ЕИП, за да подкрепи най-спешните мерки по инициативата и ще проучи, след като правното основание за програмата „Цифрова Европа“ влезе в сила, как някои от разходите могат да бъдат поети от тази програма.

Като се има предвид извънредната ситуация в областта на здравеопазването, по-голямата част от разходите за подготовка ще бъдат поети от ЕИП, преди да влезе в сила правното основание за „цифровото зелено удостоверение“. Система на равнище ЕС ще бъде задействана едва след влизането в сила на правното ѝ основание.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 ограничен срок на действие

   в сила от датата на приемане до спирането на действието на рамката „цифрово зелено удостоверение“, уреждаща издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест или преболедуване от COVID-19, когато генералният директор на СЗО обяви, в съответствие с международните здравни правила, че извънредната ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве, предизвикана от SARS-CoV-2, е приключила.

   Финансово отражение от 2021 г. (бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) Задълженията за ИСП ще трябва да бъдат поети до 31 януари 2022 г.

 неограничен срок на действие

1.7.Планирани методи на управление 35

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

   трети държави или на органите, определени от тях;

   международни организации и техните агенции (да се уточни);

   ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

   органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

   публичноправни органи;

   частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

   органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

   лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, да се поясни в частта „Забележки“.

Забележки

Няма.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Действията, за които се предоставя финансова подкрепа съгласно настоящото предложение, се контролират редовно.

Комисията ще представи доклад относно прилагането на регламента една година след като СЗО обяви, че пандемията от SARS-CoV-2 е приключила, като наблегне на неговото въздействие върху свободното движение и защитата на данните.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол 

Режим на управление

Действията в подкрепа на целите на регламента ще се изпълняват пряко, както е предвидено във Финансовия регламент.

Комисията предоставя всяка необходима и надлежно обоснована от държавите членки подкрепа чрез преки безвъзмездни средства на съответните министерства или органи, упълномощени и оправомощени от тях, или осигурява разработването и експлоатацията на всяка необходима инфраструктура за оперативна съвместимост на равнището на ЕС. Този подход се счита за най-подходящ за постигането на целите на регламента, като изцяло се вземат предвид принципите на икономичност, ефикасност и най-добро съотношение между качество и цена.

Инструменти за финансиране

Действията, които ще бъдат финансирани за постигане на целите на регламента, ще бъдат взети от ИСП. След като правното основание на програмата „Цифрова Европа“ влезе в сила, Комисията ще проучи как някои от разходите могат да бъдат финансирани по тази програма.

Комисията ще използва безвъзмездни средства за държавите членки, за да им помогне да внедрят техническата инфраструктура, необходима за осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

Стратегии за контрол

Стратегиите за контрол ще вземат под внимание риска от съответния механизъм за изпълнение и инструменти за финансиране.

За безвъзмездните средства ще бъде създадена съответна стратегия за контрол, която ще се съсредоточи върху три основни етапа на усвояването на безвъзмездни средства в съответствие с Финансовия регламент:

а. организирането на покани за предложения и подбор на предложенията, които съответстват на целите на политиката, предвидени в регламента;

б. оперативни, мониторингови и предварителни проверки, които обхващат изпълнението на проектите, обществените поръчки, предварителното финансиране, междинните и окончателните плащания;

в. последващи проверки на проектите и плащанията.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Установени са следните рискове:

а. забавяния в изготвянето на спецификациите за рамката за доверие;

б. забавяния във внедряването на инфраструктурите за оперативна съвместимост на държавите членки и/или на управлявания от ЕС портал;

в. възможни грешки или лошо управление/неправомерно използване на средствата от ЕС.

При изпълнението ще се използват безвъзмездни средства, които са по-малко податливи на грешки.

Основните контролни функции, предвидени за програмата, включват акцент върху целите на политиката, като същевременно се вземат под внимание целите на вътрешния контрол (законосъобразност и редовност, ефикасност на контрола и ефективност на разходите). Те ще имат за цел да осигурят участието на всички действащи лица, подходяща бюджетна гъвкавост и последователни предварителни и последващи проверки и могат да бъдат диференцирани съобразно риска.

Прилага се съществуващата система за вътрешен контрол на Комисията, за да се гарантира, че средствата, налични по линия на ИСП (и програмата „Цифрова Европа“, след като влезе в сила), се използват по подходящ начин и в съответствие с приложимото законодателство.

Настоящата система е организирана, както следва:

а. екипът за вътрешен контрол в ГД „СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ се съсредоточава върху спазването на действащите административни процедури и законодателство. За тази цел се ползва рамката за вътрешен контрол на Комисията. Другите служби на Комисията, участващи в прилагането на инструмента, ще следват същата рамка за контрол;

б. в годишните одитни планове ще бъдат включени редовни одити от външни одитори на безвъзмездните средства и договорите, финансирани по линия на настоящия регламент;

в. цялостна оценка на дейностите от външни оценители.

Извършваните действия могат да бъдат одитирани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Сметната палата.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване) 

Изчислен процент грешки

Целта е процентът остатъчни грешки да се поддържа под прага от 2 % за всички разходи, свързани с изпълнението на мерките за постигане на целта на регламента, като същевременно се ограничи тежестта на контрола върху държавите членки, за да се постигне правилният баланс между целта за законосъобразност и редовност с други цели, като ефективността на рамката „цифрово зелено удостоверение“.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

ГД „СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ е решена да се бори с измамите на всички етапи от процеса на управление. Генералната дирекция е разработила и прилага всеобхватна стратегия за борба с измамите, обхващаща всички основни стопански дейности и установени рискове от измама. Това включва интензивно добиване на информация посредством съвременни ИТ инструменти (по-специално при управлението на безвъзмездни средства) и непрекъснато обучение и информиране на персонала. Като цяло предложеният набор от контролни мерки цели също така да окаже положително въздействие върху борбата с измамите.

Законодателството ще гарантира, че ключови проверки като одити и/или проверки на място могат да се извършват от службите на Комисията, включително OLAF, като се използват стандартните разпоредби, препоръчани от OLAF.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на разхода

Финансов принос

Номер  

Многогод./едногод. 36 .

от държави от ЕАСТ 37

от държави кандидатки 38

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

06 07 01 извънредна подкрепа в рамките на Съюза

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

01

02 04 Програма „Цифрова Европа“

Многогод.

ДА

ДА (ако е посочен в годишната работна програма)

Част от програмата

НЕ

Комисията ще използва средствата от ИСП за първоначално подпомагане на най-спешните мерки по инициативата и ще проучи, след като правното основание за програмата „Цифрова Европа“ влезе в сила, как някои от разходите могат да бъдат поети от тази програма.

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка

02

Устойчивост и ценности

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

Година 
2021

Година 
2022

Година 
2023

Година 
2024

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

06 07 01 извънредна подкрепа в рамките на Съюза

Поети задължения

(1а)

46 000

3 000

49 000

Плащания

(2а)

37 900

11 100

49 000

ОБЩО бюджетни кредити 
за ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ за ФУНКЦИЯ 2б

Поети задължения

=1a

46 000

3 000

49 000

Плащания

=2a

37 900

11 100

49 000ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

46 000

3 000

49 000

Плащания

(5)

37 900

11 100

49 000

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 2б 
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4

46 000

3 000

49 000

Плащания

=5

37 900

11 100

49 000Функция от многогодишната финансова рамка

01

Единен пазар, иновации и цифрова сфера

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

Година 
2021

Година 
2022

Година 
2023

Година 
2024

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

02 04 Програма „Цифрова Европа“

Поети задължения

(1б)

p.m

p.m

p.m

Плащания

(2б)

p.m

p.m

p.m

ОБЩО бюджетни кредити 
за ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ за ФУНКЦИЯ 01

Поети задължения

=1б

p.m

p.m

p.m

Плащания

=2б

p.m

p.m

p.mОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

p.m

p.m

p.m

Плащания

(5)

p.m

p.m

p.m

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 01 
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4

p.m

p.m

p.m

Плащания

=5

p.m

p.m

p.m

Функция от многогодишната финансова рамка

7

„Административни разходи“

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година 
2021

Година 
2022

Година 
2023

Година 
2024

ОБЩО

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ + ГД „Правосъдие и потребители“ + ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ + ГД „Информатика“

• Човешки ресурси

2 214

2 518

4 732

• Други административни разходи

ОБЩО ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ + ГД „Правосъдие и потребители“ + ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ + ГД „Информатика“

Бюджетни кредити

2 214

2 518

4 732

ОБЩО бюджетни кредити 
за ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

2 214

2 518

4 732

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година 
2021

Година 
2022

Година 
2023

Година 
2024

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—7
 
от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

48 214

5 518

53 732

Плащания

40 114

13 618

53 7323.2.2.Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая).

Да се посочат целите и крайните продукти

2021

2022

2023

2024

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 39

Среден разход

Разход

Разход

Разход

Разход

Разход

Разход

Разход

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1

Определяне на формата и съдържанието на удостоверенията за ваксинация, направен тест и преболедуване, издадени от държавите членки с цел улесняване на свободното движение.

Разработване и прилагане на рамката за доверие

1

2 000

Междинен сбор за конкретна цел № 1

2 000

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2:

Осигуряване на оперативна съвместимост, сигурност и проверимост на удостоверенията, издадени от държавите членки.

Подкрепено от ЕС внедряване на останалите решения на държавите членки

1

32 000

Връзка с портала на ЕС и непрекъснато функциониране на портала

1

2 000

3 000

Междинен сбор за конкретна цел № 2

34 000

3 000

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3:

Определяне на правилата за приемане на удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване, издадени от държавите членки, за да се улесни свободното движение.

Успешно приключване на пилотното изпитване

1

10 000

Междинен сбор за конкретна цел № 3

10 000

ОБЩО

46 000

3 000

3.2.3.Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи 

   предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година 
2021

Година 
2022

Година 
2023

Година 
2024

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

2 214

2 518

4 732

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

2 214

2 518

4 732

Извън ФУНКЦИЯ 7 40  
of the multiannual financial framework

Човешки ресурси

Други разходи с административен характер

Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

2 214

2 518

4 732

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на генералните дирекции, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на генералните дирекции, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващите генералните дирекции в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Година 
2021 41

Година 
2022

Година 
2023

Година 
2024

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

20 01 02 01 (Централа и представителства на Комисията)

14

16

20 01 02 03 (Делегации)

01 01 01 01  (Непреки научни изследвания)

01 01 01 11 (Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 42

20 02 01 (КНЕ)

1

1

20 02 03 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 xx yy zz   43

- в централата

- в делегациите

01 01 01 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

01 01 01 12 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

15

17

XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на генералните дирекции, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на генералните дирекции, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващите генералните дирекции в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

На персонала ще бъде възложено разработването, мониторинга и изпълнението на настоящия регламент, техническите спецификации, приети въз основа на него, наблюдението на техническото изпълнение (чрез рамков договор и безвъзмездни средства), както и подкрепата за държавите членки за разработването на техните национални приложения.

Външен персонал

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка 

Предложението/инициативата:

   може да се финансира чрез преразпределяне на средства в рамките на съответните функции от многогодишната финансова рамка (МФР).

Комисията ще използва средствата от ИСП, за да подкрепи първоначално инициативата, а след като правното основание на програмата „Цифрова Европа“ влезе в сила, ще проучи как някои от разходите могат да бъдат поети от тази програма.

   налага да се използват неразпределеният марж под съответната функция от МФР и/или специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР.

За инициативата може да е необходимо използването на един или на съчетание от специални инструменти, както е определено в Регламента за МФР.

   налага преразглеждане на МФР.

 

3.2.5.Финансов принос от трети страни 

Предложението/инициативата:

   не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година 
N 44

Година 
N+1

Година 
N+2

Година 
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите 

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

върху собствените ресурси

върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 45

Година 
N

Година 
N+1

Година 
N+2

Година 
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

Статия …

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

(1)    ОВ L 337, 14.10.2020 г., стр. 3.
(2)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(3)    Препоръка (ЕС) 2021/119 на Съвета от 1 февруари 2021 г. за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/1475 относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ L 36I, 2.2.2021 г., стр. 1).
(4)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(5)    SN 2/21.
(6)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(7)    Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
(8)    На разположение на следния адрес:     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(9)    На разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(10)    Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).
(11)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(12)    Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).
(13)    Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).
(14)    ОВ L 337, 14.10.2020 г., стр. 3.
(15)    На разположение на следния адрес: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(16)    ОВ C 96I, 24.3.2020 г., стр. 1.
(17)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(18)    На разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(19)    Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).
(20)    Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
(21)    Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(22)    На разположение на следния адрес:     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(23)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf  
(24)    ОВ L 392, 23.11.2020 г., стр. 63.
(25)    ОВ C 24, 22.1.2021 г., стр. 1.
(26)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(27)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf  
(28)    Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013, стр. 1).
(29)    OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(30)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).
(31)    OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(32)    Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(33)    Препоръка на Съвета относно обща рамка за използването и валидирането на бързите тестове за антигени и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в ЕС (2021/C 24/01) (ОВ C 24, 22.1.2021 г., стр. 1)
(34)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(35)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb:     http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_bg.html
(36)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(37)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(38)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(39)    Резултатите са продукти и услуги, които трябва да бъдат доставени (например: брой финансирани обмени на студенти, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(40)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(41)    Само 10 месеца са включени в изчислението за 2021 г.
(42)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(43)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(44)    Година N е годината, през която започва да се изпълнява предложението/инициативата. Буквата N да се замени с очакваната първа година от изпълнението (например: 2021 г.). Същото за следващите години.
(45)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 17.3.2021

COM(2021) 130 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)


ПРИЛОЖЕНИЕ
Набор от данни за удостоверенията

1.Полета за данни, които трябва да бъдат включени в удостоверението за ваксинация:

а)    име: фамилно(и) име(на) и собствено(и) име(на), в този ред;

б)    дата на раждане;

в)    заболяване или патоген;

г)    ваксина/профилактика;

д)    ваксинационен лекарствен продукт;

е)    титуляр на разрешението за търговия или производител на ваксината;

ж)    пореден номер при серия от ваксинации/дози;

з)    дата на ваксинацията, като се посочва датата на последната получена доза;

и)    държава членка, в която е извършена ваксинацията;

й)    орган, издаващ удостоверението;

к)    уникален идентификатор на удостоверението.

2.Полета за данни, които трябва да бъдат включени в удостоверението за направен тест:

а)    име: фамилно(и) име(на) и собствено(и) име(на), в този ред;

б)    дата на раждане;

в)    заболяване или патоген;

г)    вид на теста;

д)    наименование на теста (посочването е по избор при тест за амплификация на нуклеинови киселини);

е)    производител на теста (посочването е по избор при тест за амплификация на нуклеинови киселини);

ж)    дата и час на вземането на проба за теста;

з)    дата и час на изготвянето на резултата от теста (посочването е по избор при бърз тест за антигени);

и)    резултат от теста;

й)    център или съоръжение за тестване;

к)    държава членка, в която е направен тестът;

л)    орган, издаващ удостоверението;

м)    уникален идентификатор на удостоверението.

3.Полета за данни, които трябва да бъдат включени в удостоверението за преболедуване:

а)    име: фамилно(и) име(на) и собствено(и) име(на), в този ред;

б)    дата на раждане;

в)    заболяване или патоген, което/който гражданинът е преболедувал;

г)    дата на първия положителен тест;

д)    държава членка, в която е направен тестът;

е)    орган, издаващ удостоверението;

ж)    удостоверение, валидно от;

з)    удостоверение, валидно до (не повече от 180 дни след датата на първия положителен тест);

и)    уникален идентификатор на удостоверението.

Top