EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0955

Предложение за ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите

COM/2021/955 final

Брюксел, 8.10.2021

COM(2021) 955 final

2021/0326(BUD)

Предложение за

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите






















Като взе предвид:

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз 1 , което влезе в сила на 1 юни 2021 г. (РСР 2020 г.)

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (...) 2 , и по-специално член 44 от него,

общия бюджет на Европейския съюз за 2021 финансова година, приет на 18 декември 2020 г. 3 ,

коригиращ бюджет № 1/2021 4 , приет на 18 май 2021 г.,

коригиращ бюджет № 2/2021 5 , приет на 6 юли 2021 г.,

коригиращ бюджет № 3/2021 6 , приет на 15 септември 2021 г.,

проект на коригиращ бюджет № 4/2021 7 , приет на 2 юли 2021 г.,

проект на коригиращ бюджет № 5/2021 8 , приет на 9 юли 2021 г.,

С настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета проект на коригиращ бюджет № 6/2021 към бюджета за 2021 г.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в общата приходна част и в раздел III са достъпни в EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm ).



Съдържание

1.    Въведение    

2.    Ваксини срещу COVID-19 в световен мащаб    

3.    Подсилване на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС/rescEU)    

4.    Споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР)    

5.    Прилагане на членове 14 и 26 от РОР и въздействие върху номенклатурната структура        

6.    Актуализация на приходната част на бюджета, за да се включи актуализираната прогноза за собствения ресурс на база пластмаси    

7.    Адаптиране на бюджетните забележки за Европейския фонд за развитие    

8.    Финансиране    

9.    Обобщаваща таблица по функции от МФР    

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.Въведение

Целта на проекта на коригиращ бюджет (ПКБ) № 6 за 2021 г. е да се осигурят допълнителни бюджетни кредити за ускоряване на ваксинациите в световен мащаб, за покриване на активирането на Механизма за гражданска защита на Съюза и на разходите, произтичащи от външни споразумения в областта на рибарството, както и за някои корекции на разходите и приходите.

По-специално той обхваща следните елементи:

·увеличаване на средствата по Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа 9 със сума в размер на 450 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в контекста на глобалните здравни мерки във връзка с COVID-19, за да бъдат дарени 200 милиона дози ваксини срещу COVID-19 на държави с ниски и по-ниски средни доходи до средата на следващата година;

·увеличаване на средствата по Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС/rescEU) 10 със сума в размер на 57,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения, за да се осигури допълнително финансиране за покриване на нови извънредни ситуации, включително полетите за репатриране от Афганистан, ответните мерки в Хаити след неотдавнашното земетресение и текущите операции, включително горски пожари, разходите по които надвишават съществуващите наличности до края на годината;

·увеличаване на размера на бюджетните кредити за поети задължения по бюджетния ред за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) със сума в размер на 3,5 милиона евро предвид актуализираните бюджетни нужди след приключването на преговорите по новите протоколи с островите Кук и Мавритания;

·коригиране на бюджетната номенклатура вследствие на конкретни искания на държавите членки за прехвърляне на ресурси съгласно член 26 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) 11 ;

·актуализиране на приходната част на бюджета, за да се вземат предвид преразгледаните прогнози за собствения ресурс на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса.

Като цяло нетното отражение на този ПКБ върху разходите възлиза на увеличение от 473,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения. Не са поискани допълнителни бюджетни кредити за плащания.

2.Ваксини срещу COVID-19 в световен мащаб

Като се има предвид, че в държавите с ниски и по-ниски средни доходи са поставени по-малко от 1 % от глобалните дози ваксини срещу COVID-19, съществува ясна и неотложна необходимост от ускоряване на ваксинирането в световен мащаб. ЕС вече пое ангажимент да предостави 250 милиона дози. За да се осигурят допълнителни 200 милиона дози за държавите с ниски и по-ниски средни доходи, ще трябва да бъдат мобилизирани 1,3 милиарда евро. Предлага се това да бъде финансирано по-специално чрез оставащите суми в Инструмента за спешна подкрепа и чрез трансфер от резерва на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (NDICI-GE). С цел допълване на тези два приноса и достигане на 1,3 милиарда евро и като се има предвид, че във функция 6 не е останал марж и не са установени допълнителни възможности за преразпределяне, Комисията предлага да се мобилизират 450 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания от Инструмента за гъвкавост 12 . Това ще даде възможност за незабавни действия за предоставянето на още 200 милиона дози ваксини през първата половина на 2022 г.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

14 02 02 40

Хора — глобални предизвикателства

450 000 000

450 000 000

Общо    

450 000 000

450 000 000

Бюджетните кредити за плащания могат да бъдат компенсирани чрез съответно намаление на „Видове интервенции в областта на развитието на селските райони — програми за периода 2014—2022 г.“ в рамките на ЕЗФРСР. Това намаление е оправдано от еднократните плащания по ЕЗФРСР във връзка с COVID-19 за земеделските стопани и МСП в хранително-вкусовата промишленост под максималния праг от 2 % от разпределените средства по ЕЗФРСР за по-голямата част от програмите, които са кандидатствали за него. Освен това късното приемане на удължаването на срока на действие на програмите за развитие на селските райони съгласно преходния регламент относно общата селскостопанска политика също доведе до по-ниски плащания по отпуснатите средства за ЕЗФРСР за 2021 г. Въз основа на получените до момента декларации за разходи и на анализа на последните прогнози на държавите членки, представени до края на август 2021 г., установеният излишък възлиза на 617 милиона евро. Частта от този излишък, която не е включена в настоящия ПКБ (167 милиона евро), е включена в глобалния трансфер (DEC 20/2021).

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

08 03 01 02

Видове интервенции в областта на развитието на селските райони — програми за периода 2014—2022 г.

0

-450 000 000

Общо    

0

-450 000 000

3.Подсилване на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС/rescEU)

След като и през предходното шестмесечие имаше извънредно голям брой искания за помощ по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) поради COVID-19, в това число една от най-големите операции в историята на МГЗС в полза на Индия и Непал, МГЗС/rescEU беше задействан през лятото за евакуации от Афганистан, за операции в Хаити след последното земетресение и за борба с горските пожари и последиците от наводненията в Европа. Освен това се очаква активиране преди края на годината след сезона на тропическите циклони в Латиноамериканския регион и в Тихоокеанския регион. През 2021 г. се очаква броят на исканията за помощ от МГЗС да надхвърли извънредното равнище от 2020 г. (102 искания). Към 29 септември 2021 г. до МГЗС са подадени общо 91 искания за помощ. Като цяло осигуряването на подходящ отговор в рамките на МГЗС ще изисква допълнителни бюджетни кредити за поети задължения, които се оценяват на 57,8 милиона евро. Настоящото равнище на наличните бюджетни кредити за плащания е достатъчно, за да се изпълнят задълженията за плащане до края на годината.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

06 05 01

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

57 811 000

0

Общо    

57 811 000

0

Като се има предвид, че в настоящия бюджет са установени два източника на преразпределение, се предлага 37,8 милиона евро от допълнителните нужди да бъдат финансирани чрез преразпределение на съответно 20 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и 17,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения от вноската на Съюза за Европейската агенция по лекарствата (EMA).

През 2021 г. ECDC беше подсилен с коригиращ бюджет 1/2021 за три конкретни дейности в отговор на COVID-19 на обща стойност 106 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания:

·възлагане на подизпълнители на цялото геномно секвениране, за което агенцията вече е върнала 12 милиона евро поради по-ниската степен на секвениране;

·национална инфраструктурна подкрепа, за която са върнати 6 милиона евро в резултат на по-нисък интерес от страна на държавите членки и държавите от ЕИП;

·и трансгранична подкрепа за изграждане на капацитет, за която са върнати 2 милиона евро в резултат на текущите обществени поръчки.

ECDC успя да усвои 86 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и плащания и отбеляза излишък в размер на 20 милиона евро през 2021 г. Съответните плащания са предоставени в глобалния трансфер. Ще са необходими още 10 милиона евро, за които ще бъде предложено да се предоставят отново през 2022 г.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

06 10 01

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

-20 000 000

0

Общо    

-20 000 000

0

EMA установи излишък от 17,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Това е резултат от ИТ разработките и инвестициите, свързани с новия мандат на EMA. Агенцията започна и постигна добър напредък по подробните спецификации за ИТ разработките, свързани с новите задачи, но няма да бъде в състояние да поеме всички бюджетни задължения през 2021 г. Ще бъде предложено сумата от 17,8 милиона евро да бъде предоставена отново през 2022—2023 г.

Съответните плащания са предоставени в глобалния трансфер.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

06 10 03 01

Вноска на Съюза за Европейската агенция по лекарствата

-17 811 000

0

Общо    

-17 811 000

0

Като се има предвид преразпределението, описано по-горе, съществува допълнителна нужда от финансиране в размер на 20 милиона евро през 2021 г. Предвид липсата на марж в подфункция 2б, се предлага да се мобилизира Инструментът за гъвкавост за това увеличение.

4.Споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР)

Комисията направи преглед на общите бюджетни нужди за 2021 г., като взе предвид:

·приключването на преговорите с островите Кук и Мавритания по споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР),

·съответните споразумения и протоколи се очаква да започнат да се прилагат временно от средата на ноември 2021 г.;

·забавеното подписване на някои протоколи (Кирибати, Мадагаскар, Либерия, отложени за 2022—2023 г.); както и

·икономиите, направени по споразуменията с Гренландия и Габон, които бяха подписани за годишна такса, по-ниска от първоначално предвидената.

Комбинираното въздействие води до допълнителна нужда от около 3,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения, които се предлага да бъдат взети от маржа по функция 3.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

08 05 01

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави

3 487 290

0

Общо    

3 487 290

0

Като се има предвид, че решението на Съвета за двете споразумения ще се приеме през октомври и ще бъде в сила към момента на приемането на настоящия ПКБ, се предлага бюджетните кредити да бъдат вписани директно в основния оперативен ред.

5.Прилагане на членове 14 и 26 от РОР и въздействие върху номенклатурната структура

В член 26 от РОР за периода 2021—2027 г. се предвижда, че държавите членки могат да поискат в споразумението за партньорство или в искане за изменение на дадена програма да бъдат прехвърлени до 5 % от първоначално разпределените за всяка държава средства от всеки фонд към всеки друг инструмент с пряко или непряко управление или към фондове със споделено управление. Подобна възможност е предвидена в член 14 във връзка с трансфери в споразумението за партньорство в размер до 2 % от първоначално разпределените средства от ЕФРР, ЕСФ+, КФ и ЕФМДРА към InvestEU.

Програмирането е в ход и няколко държави членки вече са поискали или заявили намерението си да използват разпоредбите на членове 14 и 26 и да извършат такива трансфери на ресурси. С цел да се изпълнят тези искания и да се спазят таваните на МФР и в съответствие с подхода, възприет за трансферите от ЕФРР и ЕСФ+ към ФСП и от КФ към Механизма за свързване на Европа, Комисията предлага да се създадат 18 нови бюджетни реда в рамките на съответните програми (без бюджетни кредити), както следва:

 EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

05 02 06

Фонд InvestEU — Вноска от ЕФРР

p.m.

p.m.

05 02 07

Инструмент за управление на границите и визите (ИУГВ) — Вноска от ЕФРР

p.m.

p.m.

05 02 08

ЕФМДРА — Вноска от ЕФРР

p.m.

p.m.

05 02 09

„Хоризонт Европа“ — Вноска от ЕФРР

p.m.

p.m.

05 02 10

„Цифрова Европа“ — Вноска от ЕФРР

p.m.

p.m.

05 03 04

Фонд InvestEU — Вноска от КФ

p.m.

p.m.

05 03 05

Инструмент за управление на границите и визите (ИУГВ) — Вноска от КФ

p.m.

p.m.

05 03 06

ЕФМДРА — Вноска от КФ

p.m.

p.m.

05 03 07

„Хоризонт Европа“ — Вноска от КФ

p.m.

p.m.

05 03 08

„Цифрова Европа“ — Вноска от КФ

p.m.

p.m.

07 02 08

Фонд InvestEU — Вноска от ЕСФ+

p.m.

p.m.

07 02 09

Инструмент за управление на границите и визите (ИУГВ) — Вноска от ЕСФ+

p.m.

p.m.

07 02 10

ЕФМДРА — Вноска от ЕСФ+

p.m.

p.m.

07 02 11

„Хоризонт Европа“ — Вноска от ЕСФ+

p.m.

p.m.

07 02 12

„Цифрова Европа“ — Вноска от ЕСФ+

p.m.

p.m.

07 02 13

„Еразъм+“ — Вноска от ЕСФ+

p.m.

p.m.

08 04 04

Фонд InvestEU — Вноска от ЕФМДРА

p.m.

p.m.

08 04 05

Инструмент за управление на границите и визите (ИУГВ) — Вноска от ЕФМДРА

p.m.

p.m.

Общо    

0

0

Бюджетните кредити ще бъдат прехвърлени към тези редове след приемането на споразуменията за партньорство.

Съответните бюджетни забележки са представени в бюджетното приложение.

6.Актуализация на приходната част на бюджета, за да се включи актуализираната прогноза за собствения ресурс на база пластмаси

РСР 2020 г. беше ратифицирано от всички държави членки на 31 май 2021 г. и вследствие на това влезе в сила на 1 юни 2021 г. С РСР 2020 г. бе създаден нов собствен ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса. Комисията предложи да се приложи въздействието на РСР 2020 г. в ПКБ 4.

Нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки са резултат от разликата между отпадъците от пластмасови опаковки и рециклираните количества от тях. Прогнозата за отпадъците от пластмасови опаковки, използвана от Комисията, се основава на следния метод: годишните темпове на растеж на БНД по постоянни цени за 2017/2018—2021 г. съгласно последната налична икономическа прогноза на Комисията се прилагат към последните данни за отпадъците от опаковки от пластмаса.

Приема се, че процентите на рециклиране в държавите членки следват линейна конвергенция между процента на рециклиране въз основа на последните налични данни (2017/2018 г.) и целта на ЕС за рециклиране от 50 %, която трябва да бъде постигната до 2025 г. Увеличението на процента на рециклиране е ограничено до 2 процентни пункта годишно с цел да се осигури реалистична конвергенция. Процентът на рециклиране на държавите членки, които вече са достигнали или надхвърлили целта за 2017/2018 г., се запазва непроменен.

Въз основа на този метод и с включване на актуализираните прогнозни бази, предоставени от Люксембург, Португалия и Румъния, прогнозата за всички държави членки беше договорена на 181-вото заседание на Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР) на 26 май 2021 г. и беше включена в ПКБ 4.

В изпълнение на член 15 от Регламента относно предоставянето на собствените ресурси на основата на пластмаси (MAR2) 13 държавите членки бяха приканени да изпратят на Комисията актуализираните си прогнози за обема на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки до 31 юли 2021 г.

Чешката република, Германия, Испания, Хърватия, Италия, Унгария, Австрия и Словакия изпратиха актуализираните си прогнози за нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки за 2021 г. и 2022 г. Белгия, България, Полша и Швеция потвърдиха прогнозите, договорени по време на заседанието на ККСР на 26 май 2021 г. Останалите държави членки не изпратиха актуализирани прогнози за нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки за 2021 г. и 2022 г.

В този контекст и като изключение от годишната процедура за прогнозиране на ККСР, която се провежда веднъж годишно през май, на заседанието на ККСР през септември Комисията договори с всички държави членки актуализиран набор от прогнози за 2021 г. и 2022 г. само за собствения ресурс на база нерециклирани пластмаси.

В сравнение с резултатите на ККСР през май актуализираната прогноза налага промени за няколко държави членки. Това води до общо увеличение на собствените ресурси от нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки в размер на 20 милиона евро. Ресурсите от БНД ще бъдат коригирани в посока намаляване със същата сума.

2021 г. — Собствен ресурс на база отпадъците от опаковки от пластмаса — Въздействие в сравнение с предходната прогноза

Брутна вноска на СР на база пластмаси

Корекция с фиксирана сума на СР на база пластмаси

Нетна вноска на СР на база пластмаси (ККСР от май/ПКБ 4)

Нетна вноска на СР на база пластмаси (ККСР от септември)

Разлика във вноската на СР на база пластмаси

Вноска от БНД (ККСР от май/ПКБ 4)

Вноска от БНД (ККСР от септември)

Разлика във вноската от БНД поради преразгледаната прогноза за СР на база пластмаси 14

Обща разлика (СР на база пластмаси + вноска от БНД)

 

ККСР от май

ККСР от септември

Δ

BE

151

151

0

0.0%

0

151

151

0

4 049

4 048

-0.7

-0.7

BG

44

44

0

0.0%

22

22

22

0

534

534

-0.1

-0.1

CZ

91

84

-7

-8.1%

32

59

52

-7

1 816

1 815

-0.3

-7.6

DK

125

125

0

0.0%

0

125

125

0

2 803

2 803

-0.5

-0.5

DE

1 323

1 357

34

2.6%

0

1 323

1 357

34

30 221

30 216

-5.0

29.1

EE

26

26

0

0.0%

4

22

22

0

237

237

0.0

0.0

IE

146

146

0

0.0%

0

146

146

0

2 462

2 462

-0.4

-0.4

EL

81

81

0

0.0%

33

48

48

0

1 444

1 444

-0.2

-0.2

ES

628

621

-7

-1.2%

142

486

479

-7

10 143

10 141

-1.7

-9.1

FR

1 247

1 247

0

0.0%

0

1 247

1 247

0

20 795

20 792

-3.4

-3.4

HR

29

31

2

5.6%

13

16

18

2

446

446

-0.1

1.6

IT

933

928

-5

-0.5%

184

749

744

-5

14 771

14 769

-2.5

-7.1

CY

6

6

0

0.0%

3

3

3

0

179

179

0.0

0.0

LV

21

21

0

0.0%

6

15

15

0

258

258

0.0

0.0

LT

20

20

0

0.0%

9

11

11

0

415

415

-0.1

-0.1

LU

14

14

0

0.0%

0

14

14

0

362

362

-0.1

-0.1

HU

185

182

-3

-1.5%

30

155

152

-3

1 180

1 180

-0.2

-3.0

MT

9

9

0

0.0%

1

7

7

0

104

104

0.0

0.0

NL

205

205

0

0.0%

0

205

205

0

6 985

6 983

-1.2

-1.2

AT

148

156

8

5.3%

0

148

156

8

3 287

3 287

-0.5

7.4

PL

489

489

0

0.0%

117

372

372

0

4 404

4 404

-0.7

-0.7

PT

199

199

0

0.0%

31

167

167

0

1 771

1 771

-0.3

-0.3

RO

177

177

0

0.0%

60

117

117

0

1 941

1 941

-0.3

-0.3

SI

17

17

0

0.0%

6

10

10

0

405

405

-0.1

-0.1

SK

52

51

-2

-3.2%

17

35

34

-2

795

795

-0.1

-1.8

FI

69

69

0

0.0%

0

69

69

0

2 106

2 106

-0.3

-0.3

SE

102

102

0

0.0%

0

102

102

0

4 510

4 509

-0.7

-0.7

EU27

6 538

6 558

20

0.3%

711

5 827

5 847

20

118 424

118 405

-20

0.0

7.Адаптиране на бюджетните забележки за Европейския фонд за развитие

Комисията предлага да се измени бюджетната забележка за бюджетна статия 16 01 05 — Разходи за подкрепа за Европейския фонд за развитие.

Този бюджетен ред се използва за плащане на общите разходи на служителите на Комисията в делегациите на ЕС. Освен това, за да се отговори на постепенното прекратяване на дейностите по предишния Механизъм за подкрепа на мира в Африка, който е част от Европейския фонд за развитие (ЕФР), Комисията предлага бюджетните забележки да бъдат коригирани, за да се предвиди, че ограничен (и намаляващ от 4 през 2021 г. на 0 през 2025 г.) брой служители в централата също ще бъде обхванат от този бюджетен ред за периода 2021—2024 г., за да се осигури преходът към новия извънбюджетен Европейски механизъм за подкрепа на мира. Актуализираната бюджетна забележка е посочена в бюджетното приложение.

8.Финансиране

Като цяло нетното отражение на този ПКБ върху разходите възлиза на увеличение от 473,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения. Не са поискани допълнителни бюджетни кредити за плащания.

Като се има предвид липсата на маржове и възможности за преразпределение по подфункция 2б и функция 6 от МФР, Комисията предлага да се мобилизира Инструментът за гъвкавост в съответствие с член 12 от Регламента за МФР в бюджетни кредити за поети задължения в размер на 20 милиона евро за подфункция 2б „Устойчивост и ценности“ за укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС/rescEU) и 450 милиона евро за функция 6 „Съседните региони и светът“ за укрепване на NDICI-GE, за да се осигури финансиране за допълнителни ваксини за държавите с ниски доходи.

Бюджетните кредити за плащания за 2021 г., свързани с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., възлизат на 1 286,7 милиона евро. Прогнозният график на плащанията за съответните неизплатени суми за тези години е представен подробно в таблицата по-долу:

Инструмент за гъвкавост — профил на плащанията

Година на мобилизиране

2021

2022

2023

2024

Общо

2018

34,2

0,0

0,0

0,0

34,2

2019

135,2

140,9

82,2

0,0

358,4

2020

413,7

66,2

39,9

0,0

519,8

2021

703,7

40,9

10,3

7,6

762,6

Общо

1 286,7

248,0

132,5

7,6

1 674,9



9.Обобщаваща таблица по функции от МФР

(EUR)

 

Бюджет за 2021 г. (вкл. КБ № 1, 2 и 3/2021 и ПКБ № 4 и 5/2021)

Проект на коригиращ бюджет № 6/2021

Бюджет за 2021 г. (вкл. КБ № 1, 2 и 3/2021 и ПКБ № 4, 5 и 6/2021)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1.

Единен пазар, иновации и цифрова сфера

20 816 559 767

17 191 887 232

 

 

20 816 559 767

17 191 887 232

 

Таван

20 919 000 000

 

 

 

20 919 000 000

 

 

Марж

102 440 233

 

 

 

102 440 233

 

2.

Сближаване, устойчивост и ценности

53 077 938 534

66 361 525 904

20 000 000

 

53 097 938 534

66 361 525 904

 

От които по Инструмента за гъвкавост

292 422 534

 

20 000 000

 

312 422 534

 

 

Таван

52 786 000 000

 

 

 

52 786 000 000

 

 

Марж

484 000

 

 

 

484 000

 

2а.

Икономическо, социално и териториално сближаване

48 190 516 000

61 867 897 545

 

 

48 190 516 000

61 867 897 545

 

Таван

48 191 000 000

 

 

 

48 191 000 000

 

 

Марж

484 000

 

 

 

484 000

 

2б.

Устойчивост и ценности

4 887 422 534

4 493 628 359

20 000 000

 

4 907 422 534

4 493 628 359

 

От които по Инструмента за гъвкавост

292 422 534

 

20 000 000

 

312 422 534

 

 

Таван

4 595 000 000

 

 

 

4 595 000 000

 

 

Марж

 

 

 

 

 

 

3.

Природни ресурси и околна среда

58 570 566 908

56 806 203 452

3 487 290

-450 000 000

58 574 054 198

56 356 203 452

 

Таван

58 624 000 000

 

 

 

58 624 000 000

 

 

Марж

53 433 092

 

 

 

49 945 802

 

 

От които: Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

40 367 954 000

40 353 742 883

 

 

40 367 954 000

40 353 742 883

 

Подтаван за ЕФГЗ

40 925 000 000

 

 

 

40 925 000 000

 

 

Разлика от закръгляне, изключена от изчислението на подмаржа

 

 

 

 

 

 

 

Нетни трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР

557 046 000

 

 

 

557 046 000

 

 

Нетно салдо, налично за разходите по ЕФГЗ (подтаванът е коригиран с трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР)

40 367 954 000

 

 

 

40 367 954 000

 

 

Подмарж за ЕФГЗ

 

 

 

 

 

 

4.

Миграция и управление на границите

2 278 829 759

2 686 245 978

 

 

2 278 829 759

2 686 245 978

 

Таван

2 467 000 000

 

 

 

2 467 000 000

 

 

Марж

188 170 241

 

 

 

188 170 241

 

5.

Сигурност и отбрана

1 709 261 441

670 628 243

 

 

1 709 261 441

670 628 243

 

Таван

1 805 000 000

 

 

 

1 805 000 000

 

 

Марж

95 738 559

 

 

 

95 738 559

 

6.

Съседните региони и светът

16 247 000 000

10 811 039 356

450 000 000

450 000 000

16 697 000 000

11 261 039 356

 

От които по Инструмента за гъвкавост

0

 

450 000 000

 

450 000 000

 

 

Таван

16 247 000 000

 

 

 

16 247 000 000

 

 

Марж

0

 

 

 

0

 

7.

Европейска публична администрация

10 442 813 002

10 444 088 091

 

 

10 442 813 002

10 444 088 091

 

Таван

10 635 000 000

 

 

 

10 635 000 000

 

 

Марж

192 186 998

 

 

 

192 186 998

 

 

от които: Административни разходи на институциите

8 030 324 720

8 031 599 809

 

 

8 030 324 720

8 031 599 809

 

Подтаван

8 216 000 000

 

 

 

8 216 000 000

 

 

Подмарж

185 675 280

 

 

 

185 675 280

 

Бюджетни кредити за функции

163 142 969 411

164 971 618 256

473 487 290

 

163 616 456 701

164 971 618 256

 

Таван

163 483 000 000

166 140 000 000

 

 

163 483 000 000

166 140 000 000

 

От които по Инструмента за гъвкавост

292 422 534

836 562 086

470 000 000

450 000 000

762 422 534

1 286 562 086

 

Марж

632 453 123

2 004 943 830

 

 

628 965 833

2 454 943 830

 

Тематични специални инструменти

3 216 749 598

3 039 364 598

 

 

3 216 749 598

3 039 364 598

Общо бюджетни кредити

166 359 719 009

168 010 982 854

473 487 290

0

166 833 206 299

168 010 982 854

(1)      Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (ОВ L 424, 15.12.2020 г.).
(2)      Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г.).
(3)      ОВ L 93, 17.3.2021 г.
(4)      ОВ L 266, 26.7.2021 г.
(5)      ОВ L 322, 13.9.2021 г.
(6)      ОВ L XXX, XX.X.2021 г.
(7)      COM(2021) 444 final.
(8)      COM(2021) 460 final.
(9)      Регламент (ЕС) 2021/947 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2021 г. за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/EС и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 и на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета (ОВ L 209, 14.6.2021 г., стр. 1).
(10)      Регламент (ЕС) 2021/836 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(11)      Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).
(12)      Член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).
(13)      Регламент (ЕС, Евратом) 2021/770 на Съвета (ОВ L 165, 11.5.2021 г, стр. 15).
(14)      В сравнение с вноската от БНД в ПКБ 4/2001, която включваше предишната прогноза за собствения ресурс на база пластмаси.
Top