EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0451

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО

COM/2021/451 final

Брюксел, 4.8.2021

COM(2021) 451 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА


относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО


1.Въведение

Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители е основният законодателен инструмент за постигането на целите за 2030 г. на Програмата за чист въздух 1 . В тази директива се определят национални задължения за намаляване на емисиите за всяка държава — членка на ЕС, за периода 2020—2029 г., както и по-амбициозни задължения за периода от 2030 г. нататък, насочени към пет замърсителя на въздуха, които имат значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда: серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ПЧ2,5).

Освен това в директивата се установяват изисквания за мониторинг и докладване на националните емисии на горепосочените замърсители, както и на други замърсители, които подлежат на мониторинг и докладване съгласно съответните протоколи към Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР), по която държавите – членки на ЕС, са страни. Докладването по тези емисии се извършва в съответствие с методиките, определени в КТЗВДР.

Съгласно Директива (ЕС) 2016/2284 всяка държава членка е задължена да приеме национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, която представлява основен инструмент за управление, който дава възможност на държавите членки да координират и съгласуват своите политики и мерки, за да гарантират изпълнението на националните задължения за намаляване на емисиите.

Директива (ЕС) 2016/2284 съдържа изискването държавите членки да извършват мониторинг на отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха върху екосистемите.

С Директива (ЕС) 2016/2284 се предоставя на Комисията правомощието да приема делегирани актове за изменение на директивата с оглед на адаптиране на приложения I, III, IV и V към техническия и научния прогрес или към новостите в рамките на КТЗВДР.

По силата на член 6, параграф 8 от директивата на Комисията се предоставя правомощието да адаптира част 2 от приложение III към новостите, включително техническия прогрес, в рамките на КТЗВДР. В приложение III се съдържат мерки за намаляване на емисиите, включително позовавания на Рамковия кодекс на ИКЕ на ООН за добра земеделска практика за намаляване на емисиите на амоняк от 2014 г. и ръководството на ИКЕ на ООН за азотните бюджети, които да бъдат взети предвид при разработването на националните програми за контрол на замърсяването на въздуха.

По силата на член 8, параграф 7 от директивата на Комисията се предоставя правомощието да адаптира приложения I и IV към новостите, включително техническия и научния прогрес, в рамките на КТЗВДР. В приложение I се определят емисиите на замърсители, които подлежат на мониторинг от държавите членки, както и изискванията за докладване, които до голяма степен са приведени в съответствие с изискванията съгласно КТЗВДР. В приложение IV се съдържат методиките за подготовката на националните инвентаризации и прогнози за емисиите, информационните доклади за инвентаризацията и коригираните национални инвентаризации на емисиите.

По силата на член 9, параграф 3 от директивата на Комисията се предоставя правомощието да адаптира приложение V за допълнителните показатели за мониторинг на въздействието на замърсяването на въздуха върху екосистемите към техническия и научния прогрес и към новостите в рамките на КТЗВДР.

2.Правно основание

Съгласно член 16, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/2284 Комисията трябва да докладва относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 8, член 8, параграф 7 и член 9, параграф 3.

Съгласно тази разпоредба правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 31 декември 2016 г. и срокът му се удължава автоматично за срок с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на този срок.

3.Упражняване на делегирането

Делегирането на правомощието беше счетено за необходимо за допълване или адаптиране на някои разпоредби, посочени в приложения I, III, IV и V към директивата, за да се вземат предвид техническият и научният прогрес или новостите в рамките на КТЗВДР.

 

Комисията докладва, че все още не е приемала съответни делегирани актове.

Причините за това са свързани със следното:

1)липса на новости в рамките на КТЗВДР, които биха наложили да се обмисли адаптиране на съответните приложения;

2)липса на достатъчно стабилен технически или научен прогрес, който би наложил адаптиране на съответните приложения.

4.Заключение

От влизането в сила на Директива (ЕС) 2016/2284 на 31 декември 2016 г. Комисията не е упражнявала делегираните правомощия, предоставени ѝ по силата на посочената директива.

Комисията счита, че всички делегирани правомощия следва да останат в сила, тъй като в бъдеще може да е необходимо адаптиране на приложения I, III, IV и V към техническия и научния прогрес или към новости в рамките на КТЗВДР.

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да вземат под внимание настоящия доклад.

(1)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Програма за чист въздух за Европа“, COM (2013) 918, 18.12.2013 г.

Top