EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AT40410(02)

Резюме на Решение на Комисията от 14 юли 2020 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT. 40410 — Етилен) (нотифицирано под номер C(2020) 4817 final) (само текстът на английски език е автентичен) 2021/C 24/09

C/2020/4817

OB C 24, 22.1.2021, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/14


Резюме на Решение на Комисията

от 14 юли 2020 година

относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(Дело AT. 40410 — Етилен)

(нотифицирано под номер C(2020) 4817 final)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2021/C 24/09)

На 14 юли 2020 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

На 14 юли 2020 г. Комисията прие решение относно единично и продължително нарушение на член 101 от Договора.

(2)

Нарушението се е състояло в обмен на чувствителна търговска и свързана с ценообразуването информация и в определяне на ценови елемент, свързан с покупките на етилен. То е продължило от 26 декември 2011 г. до 29 март 2017 г. От географска гледна точка нарушението е обхващало териториите на държавите — членки на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюзът“), в Белгия, Франция, Германия и Нидерландия.

(3)

Продуктът, до който се отнася решението, е етиленът, закупуван на търговския пазар. То не се отнася до етилена, произвеждан и използван от производителите за собствено потребление.

(4)

Етиленът е безцветен запалим газ, получаван от нафта и газ чрез крекинг с водна пара. Използва се широко в химическата промишленост за производство на различни химически продукти.

(5)

Покупната цена на етилена зависи от нестабилни пазарни фактори (например цените на суровините, връзката между търсенето и предлагането и собственото потребление на етилен). С цел рискът от нестабилност на цените да се отрази в споразуменията за доставка на етилен — и да се разполага с референтна стойност, спрямо която да се определят цените за търговия с етилен — тези споразумения, по-специално в Белгия, Франция, Германия и Нидерландия, често включват т. нар. месечна договорна цена (МДЦ) на етилена, която се докладва от частни и независими агенции за докладване на цените.

(6)

МДЦ не е нетна цена на етилена, а част от формулата за ценообразуване в някои споразумения за доставка на етилен, по-специално в Белгия, Франция, Германия и Нидерландия. По този начин МДЦ оказва пряко влияние върху действителната покупна цена на етилена, заплащана при сделки, извършвани по силата на някои споразумения за доставка на етилен, по-специално в Белгия, Франция, Германия и Нидерландия, както и при някои сделки на спот пазара на етилен.

(7)

За да се определи МДЦ на етилена за даден предстоящ месец, трябва да бъдат постигнати две отделни, но идентични двустранни споразумения между две различни двойки доставчици и купувачи („правило 2 + 2“), както е описано в съображение 8.

(8)

След като двойка доставчик и купувач постигнат споразумение относно цената за следващия месец, те я съобщават на частните и независими агенции за докладване на цените. Агенциите публикуват това споразумение („първоначалното споразумение“) на пазара. Когато друга двойка купувач и доставчик постигнат споразумение за същата цена, тя става МДЦ за следващия месец посредством публикация от тези агенции. Агенциите се конкурират, за да докладват първи МДЦ.

(9)

Предприятията участват доброволно в процеса на споразумяване за МДЦ. Това означава, че е възможно някои предприятия да участват много често в него, а други — изобщо да не участват. Освен това участващите предприятия не са длъжни да предоставят цялата съответна информация на агенциите за докладване на цените. Преговорите за постигане на споразумение обикновено се провеждат след публикуването на прогнозите за цените на съответните пазарни анализатори през последните няколко дни на предходния месец. Адресатите на настоящото решение (наричани също „страните“ или поотделно „страната“) са участвали редовно в преговорите за постигане на споразумение всеки месец; те също са били сред страните, постигнали споразумение.

(10)

Адресати на решението са следните юридически лица, които са част от следните предприятия („страните“):

а)

Westlake Chemical Corporation, Westlake Germany GmbH & Co. KG, Vinnolit GmbH & Co. KG и Vinnolit Holdings GmbH (наричани по-нататък Westlake);

б)

ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. de C.V. (2) и VESTOLIT GmbH (наричани по-нататък Orbia);

в)

Clariant AG и Clariant International AG (наричани по-нататък Clariant);

г)

Celanese Corporation, Celanese Services Germany GmbH и Celanese Europe B.V. (наричани по-нататък Celanese).

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(11)

През юни 2016 г. WESTLAKE подаде заявление за освобождаване от глоби, съгласно условията на Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер (3), във връзка с тайни контакти с други купувачи на етилен в ЕИП. След като бяха извършени внезапни проверки, на 23 май 2017 г. ORBIA подаде заявление за освобождаване от глоби или, при условията на евентуалност, за намаляване на техния размер съгласно Известието. На 6 юни 2017 г. CLARIANT подаде заявление за освобождаване от глоби или, при условията на евентуалност, за намаляване на техния размер съгласно Известието. На 3 юли 2017 г. CELANESE подаде заявление за освобождаване от глоби или, при условията на евентуалност, за намаляване на техния размер съгласно Известието.

(12)

На 10 юли 2018 г. Комисията образува производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 срещу страните, за да започне разговори за постигане на споразумение с тях. През периода от септември 2018 г. до ноември 2019 г. между Комисията и всяка страна бяха осъществени срещи и контакти за постигане на споразумение. Впоследствие всички страни представиха свое официално искане за постигане на споразумение съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (4).

(13)

На 7 февруари 2020 г. Комисията прие изложение на възраженията, адресирано до страните. Всички страни отговориха на изложението на възраженията, като потвърдиха, че съдържанието му отразява техните заявления за постигане на споразумение и че те продължават да са ангажирани с процедурата за постигане на споразумение.

(14)

На 10 юли 2020 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище.

(15)

Комисията прие решението на 14 юли 2020 г.

2.2.   Резюме на нарушението

(16)

С решението се установява единично и продължително нарушение, което се е състояло в обмен на чувствителна търговска и свързана с ценообразуването информация и в определяне на ценови елемент, а именно МДЦ, свързан с покупките на етилен в държавите — членки на Съюза, в Белгия, Франция, Германия и Нидерландия. Целта на нарушението е била да се повлияе на преговорите за МДЦ в полза на купувачите, така че да бъде закупен етилен на възможно най-ниската цена, приета от продавачите в процеса на постигане на споразумение. Страните са съгласували бъдещото си поведение чрез двустранни контакти, осъществени във връзка с МДЦ, с бъдещото им пазарно поведение по време на преговорите за постигане на споразумение за МДЦ с продавачите на етилен и с мненията за пазарните тенденции; всички тези контакти са осъществявани преди и по време на преговорите за постигане на споразумение за МДЦ.

2.2.1.   Продължителност

(17)

Продължителността на участието на всяка страна в нарушението е посочена по-долу:

Нарушение

Предприятие

Начало

Край

 

Westlake

26.12.2011 г.

29.6.2016 г. (5)

Orbia

17.11.2015 г.

28.3.2017 г.

 

Clariant

26.12.2011 г.

29.3.2017 г.

 

Celanese

18.1.2012 г.

28.3.2017 г.

2.3.   АДРЕСАТИ

2.3.1.   Westlake

(18)

Считат се за солидарно отговорни за нарушението Vinnolit GmbH & Co. KG (поради прякото му участие от 26 декември 2011 г. до 29 юни 2016 г.), Westlake Chemical Corporation (като крайно предприятие майка на Vinnolit GmbH & Co. KG от 31 юли 2014 г. до 29 юни 2016 г.), Westlake Germany GmbH & Co KG (като непряко предприятие майка на Vinnolit GmbH & Co. KG от 31 юли 2014 г. до 29 юни 2016 г.) и Vinnolit Holdings GmbH (като пряко предприятие майка на Vinnolit GmbH & Co. KG от 26 декември 2011 г. до 29 юни 2016 г.).

2.3.2.   Orbia

(19)

Считат се за солидарно отговорни за нарушението VESTOLIT GmbH (поради прякото му участие) и ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. de C.V. (като предприятие майка на VESTOLIT GmbH от 17 ноември 2015 г. до 28 март 2017 г.).

2.3.3.   Clariant

(20)

Считат се за солидарно отговорни за нарушението Clariant International AG (поради прякото му участие) и Clariant AG (като предприятие майка на Clariant International AG) от 26 декември 2011 г. до 29 март 2017 г.

2.3.4.   Celanese

(21)

Считат се за солидарно отговорни за нарушението Celanese Services Germany GmbH (поради прякото му участие от 18 януари 2012 г. до 20 януари 2016 г.), Celanese Europe B.V. (поради прякото му участие от 21 януари 2016 г. до 28 март 2017 г. и като непряко предприятие майка на Celanese Services Germany GmbH от 18 януари 2012 г. до 20 януари 2016 г.) и Celanese Corporation (като предприятие майка на Celanese Services Germany GmbH и Celanese Europe B.V. от 18 януари 2012 г. до 28 март 2017 г.).

2.4.   Корективни мерки

(22)

С решението се прилагат Насоките за глобите от 2006 г. (6)

2.4.1.   Основен размер на глобата

(23)

Тъй като настоящият случай се отнася до картел за закупуване, е взета предвид съответната стойност на покупките, а не стойността на продажбите (този подход бе потвърден от Общия съд в дело T-222/17 — Recylex, отнасящо се до дело AT.40018 — Рециклиране на автомобилни акумулатори).

(24)

Нарушението не се отнася до всички покупки на етилен, направени от страните. То се отнася до покупките, при които са използвани формули за ценообразуване, свързани с МДЦ. Поради това, за да се отрази този елемент, са взети предвид стойностите на покупките, направени съгласно споразуменията за доставка на етилен, при които се използва формула за ценообразуване, основана на МДЦ, както и на покупките въз основа на МДЦ, направени от страните на спот пазара на етилен през 2016 г. (през 2015 г. от заявителя за освобождаване от глоби WESTLAKE) в Белгия, Германия, Франция и Нидерландия.

(25)

Като се имат предвид естеството на нарушението и географският му обхват, процентът за променливия размер на глобите, както и за допълнителния размер („входната такса“) е определен на 15 % от стойността на покупките, свързани с нарушението.

(26)

Променливият размер се умножава по броя на годините или по части от годината в зависимост от индивидуалното участие на страните в нарушението, за да се отчете напълно действителната продължителност на индивидуалното участие на всяка страна в това нарушение. Коефициентът за продължителност се изчислява въз основа на календарни дни.

2.4.2.   Корекции на основния размер

(27)

В настоящия случай не са установени утежняващи или смекчаващи обстоятелства, с изключение на рецидив на CLARIANT. CLARIANT е извършило картелно нарушение, установено в предходно дело (AT.37773 — Картел в сектора на МХОК). Поради това за CLARIANT основният размер за нарушението се увеличава с 50 %.

2.4.3.   Прилагане на точка 37 от Насоките за глобите

(28)

В съответствие с неотдавнашната практика на Комисията по отношение на картелите за закупуване (дело AT.40018 — Рециклиране на автомобилни акумулатори) (7), с възпираща цел се прилага специфично увеличение на глобите. Това увеличение отразява факта, че участниците в картела са се стремели да постигнат по-ниски цени, а не да поддържат по-високи цени. За картелите за закупуване е характерно, че колкото по-голямо намаляване на покупната цена успеят да постигнат участниците в такъв картел, толкова по-ниска е стойността на покупките, въз основа на която се изчислява глобата.

(29)

Като се има предвид, че в настоящия случай картелът е за закупуване, малко вероятно е стойността на покупките сама по себе си да представлява подходящ заместител за отразяване на икономическото значение на нарушението. Това се дължи и на факта, че при функциониращите предприятия стойността на покупките обикновено е по-ниска от тази на продажбите, което систематично води до по-ниска база за изчисляване на глобите.

(30)

Поради това Комисията увеличи с 10 % глобите на всички страни съгласно точка 37 от Насоките за глобите от 2006 г.

2.4.4.   Прилагане на ограничението от 10 % от оборота

(31)

Нито една от изчислените глоби не надвишава 10 % от световния оборот на съответната страна през 2019 г.

2.4.5.   Прилагане на Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер: намаляване на глоби

(32)

WESTLAKE бе първото предприятие, предоставило информация и доказателства, отговарящи на условията по точка 8, буква а) от Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, във връзка с нарушението. Затова WESTLAKE е освободено от глоби за нарушението.

(33)

ORBIA бе първото предприятие, което изпълни изискванията по точки 24 и 25 от Известието от 2006 г. То предостави някои ценни доказателства от съответния период, потвърждаващи участието на страните в нарушението, както и доказателства, предоставящи допълнителна информация относно нарушението, обхвата и целта му, участието на страните в него и засегнатия сектор. Комисията обаче вече разполагаше с част от информацията, предоставена в заявлението. Затова за ORBIA глобата за нарушението е намалена с 45 %.

(34)

CLARIANT бе второто предприятие, което изпълни изискванията по точки 24 и 25 от Известието от 2006 г. То предостави някои ценни доказателства от съответния период за тайните контакти с други участници в картела. Предприятието предостави също потвърждаващи доказателства и подробна допълнителна информация относно нарушението и засегнатия сектор, потвърждаваща нарушението, в определения от Комисията срок. Затова за CLARIANT глобата за нарушението е намалена с 30 %.

(35)

CELANESE бе третото предприятие, което изпълни изискванията по точки 24 и 25 от Известието от 2006 г. То представи доказателства за някои тайни контакти с други страни по нарушението, както и подробна информация за развитието във времето и за действието на разследваното поведение. Освен това предприятието предостави информация относно факти и потвърждаващи доказателства, разясняващи допълнително нарушението и продължаващото участие на други страни в него. Затова за CELANESE глобата за нарушението е намалена с 20 %.

2.4.6.   Прилагане на Известието относно постигане на споразумение

(36)

Вследствие на прилагането на Известието относно постигане на споразумение размерът на глобите за всяка от страните бе намален с 10 %. Това намаление бе добавено към намалението вследствие на прилагането на Известието относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(37)

Съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 за нарушението бяха наложени следните глоби:

а)

На Vinnolit GmbH & Co. KG, Vinnolit Holdings GmbH, Westlake Chemical Corporation и Westlake Germany GmbH & Co. KG, солидарно: 0 EUR;

б)

На Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. и VESTOLIT GmbH, солидарно: 22 367 000 EUR;

в)

На Clariant International AG и Clariant AG, солидарно: 155 769 000 EUR;

г)

На Celanese Services Germany GmbH, Celanese Europe B.V. и Celanese Corporation, солидарно: 66 484 000 EUR;

д)

На Celanese Europe B.V. и Celanese Corporation, солидарно: 15 823 000 EUR.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1).

(2)  До 5 септември 2019 г. юридическото лице се е наричало Mexichem S.A.B. de C.V.

(3)  ОВ С 298, 8.12.2006 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(5)  Датата на подаване на заявлението за освобождаване от глоби.

(6)  ОВ С 210, 1.9.2006 г., стр. 2.

(7)  Потвърдена в дело T-222/17, Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA и Harz-Metall GmbH/Комисия, ECLI:EU:T:2019:356, т. 124 и дело T-240/17, Campine NV и Campine Recycling NV/Комисия, ECLI:EU:T:2019:778, т. 342—349.


Top