EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0515(05)

Съобщение на Комисията Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници — COVID-19 2020/C 169/03

C/2020/3250

OJ C 169, 15.5.2020, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 169/30


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници — COVID-19

(2020/C 169/03)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентна извънредна здравна ситуация във всички европейски държави. Липсата на ефективно лечение или ваксина, съчетана с експоненциалния растеж на броя на заразените в Европа от февруари 2020 г. насам, накара много държави — членки на ЕС, и асоциирани към Шенген държави (1) (наричани по-нататък „държавите членки“) да приложат широкообхватни мерки за обществото, в това число ограничаване на движението на гражданите и физическо дистанциране. В почти всички държави членки тези мерки включваха ограничения на свободното движение, целящи защитата на общественото здраве, в това число временен контрол по вътрешните граници (2). Освен това, след препоръките на Комисията от 16 март (3), 8 април (4) и 8 май (5) и указанието от 30 март (6), по външните граници на Съюза бяха наложени ограничения на неналожителните пътувания.

През последните седмици Комисията и държавите членки задълбочиха координацията, общите действия и обмена на информация. Това спомогна за смекчаване на въздействието на тези ограничения, което позволи да се възстановят някои аспекти от функционирането на вътрешния пазар, в това число доставката на основни стоки и услуги в цяла Европа и свободното движение в рамките на наложителни трансгранични пътувания. С тези първи мерки се целеше постигането на баланс между, от една страна, целта да се забави разпространението на епидемията и да се намали рискът от прекомерен натиск върху здравните системи, и от друга страна, необходимостта да се ограничат отрицателните последици за свободното движение на хора, стоки и услуги.

С постепенното подобряване на здравната обстановка този баланс следва да се промени, като целта е да се възстановят неограниченото свободно движение на хора и целостта на Шенгенското пространство — едно от основните постижения на европейската интеграция. Вдигането на ограниченията е от ключово значение за икономическото възстановяване. Ограничаването на свободното движение и повторното въвеждане на вътрешни граници вредят на единния пазар и пречат на гладкото функциониране на веригите на доставки. Нещо повече — те вредят на нашия европейски начин на живот в Съюз, в който гражданите могат да пътуват свободно през границите, било като работници, студенти, членове на семейството или туристи. Трябва да работим за възстановяването на това ключово постижение на европейската интеграция.

Целта на настоящото съобщение е да прикани държавите членки да започнат процес на възстановяване на неограниченото трансгранично движение в рамките на Съюза. Възстановяването на свободното движение на хора и премахването на контрола по вътрешните граници трябва да бъдат поетапен процес, като животът и здравето на гражданите са от първостепенно значение. Следователно основното условие за възобновяването на пътуванията ще бъде епидемиологичната обстановка, в съчетание с мерки като например изисквания във връзка със здравната сигурност при различните видове транспорт и настаняване, за да се намалят рисковете за здравето. Разрешаването отново на трансграничното движение е една от предпоставките за възобновяване на туризма и транспорта.

Заедно с настоящото съобщение Комисията предлага пакет от мерки за възстановяване на туристическия сектор, като се има предвид, че това е един от икономическите, социалните и културните двигатели на Европа. В настоящото съобщение се посочва как постепенното премахване на националните и трансграничните ограничения в съответствие с принципа за недискриминация следва да бъде придружено от постепенно възобновяване на свободното движение за европейците и премахване на контрола по вътрешните граници.

II.   СЪВМЕСТНА ЕВРОПЕЙСКА ПЪТНА КАРТА

На 15 април 2020 г. председателят на Европейската комисия заедно с председателя на Европейския съвет публикуваха Съвместна европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 (наричана по-долу „Съвместната пътна карта“). В нея са включени редица препоръки към държавите членки за постепенното прекратяване на предприетите мерки и се призовава за поетапен подход за възстановяване на неограниченото свободно движение на хора и за премахване на временния граничен контрол по вътрешните граници, прилаган от повечето държави членки. Като втори етап се предвижда също премахването на ограниченията върху неналожителните пътувания до ЕС през външната граница, което е предмет на непрекъсната оценка от страна на Комисията.

Съвместната пътна карта призовава Комисията (1) да продължи да анализира пропорционалността на мерките, предприети от държавите членки за справяне с пандемията от COVID-19, като отчита променящата се обстановка, и (2) да поиска вдигане на мерките, считани за непропорционални, особено когато те оказват въздействие върху единния пазар. В нея също така се подчертава общият интерес на ЕС да се намалят мерките срещу COVID-19 по координиран начин. Освен спешната необходимост за борба с пандемията от COVID-19 и нейните непосредствени последици, европейските общества и икономики трябва да се върнат към нормалното си функциониране. Премахването на ограниченията за пътуване и на контрола по вътрешните граници следва да се разглежда успоредно с процеса на премахване на ограниченията в рамките на територията на държавите членки. Всички стъпки трябва да бъдат предприети при пълно осъзнаване на рисковете от втора вълна на разпространение на заразата в обществото, което ще изисква отново въвеждането на по-строги мерки за ограничаване на движението. Съвместната пътна карта също така посочва необходимостта да се обърне внимание на положението в съседните на ЕС държави. В съответствие със съобщението си „Подкрепа за Западните Балкани за борба с COVID-19 и за възстановяване след пандемията“ (7) Комисията е готова да асоциира тясно региона към изпълнението на своята Съвместна пътна карта.

В Съвместната пътна карта се посочват три въпроса, които трябва да бъдат взети предвид, когато се оценява дали е настъпил моментът за постепенно премахване на ограниченията за пътуване и на контрола по вътрешните граници: (1) епидемиологични критерии; (2) капацитет на системите на здравеопазване и (3) подходящ капацитет за наблюдение. В този контекст в пътната карта се пояснява, че контролът по вътрешните граници и ограниченията за пътуване, които се прилагат понастоящем, следва да бъдат отменени, след като епидемиологичната обстановка стане достатъчно сходна и прилаганите правила за физическо дистанциране станат широко разпространени и се прилагат по отговорен начин. (8) В нея се подчертава, че при постепенното премахване на ограниченията пред свободното движение и отварянето на границите следва да се даде приоритет на трансграничните и сезонните работници и да се избягва всякаква дискриминация срещу мобилните работници от ЕС (9).

III.   ВДИГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ВЪТРЕШНИТЕ ГРАНИЦИ: КРИТЕРИИ И ЕТАПИ

Процесът на вдигане на ограниченията за пътуване и премахване на контрола по вътрешните граници ще изисква претеглянето и балансирането на различни критерии, като се вземат предвид конкретната епидемиологична обстановка във всяка държава членка, която на свой ред може да се различава в отделните региони. Тази обективна основа е от съществено значение, за да се гарантира, че ограниченията се вдигат по недискриминационен начин. Етапите, които се предлагат в настоящото съобщение, следва да се изпълняват координирано. Това изпълнение следва също така да бъде гъвкаво, включително като се предвижда възможността за повторно въвеждане на определени мерки, ако епидемиологичната обстановка го изисква, или за по-ускорено вдигане на ограничителните мерки, ако обстановката го позволява. Графикът на процеса ще се влияе и от това доколко гражданите спазват мерките за физическо дистанциране. Всички етапи следва да се основават на оценка на променящата се обстановка и постоянно наблюдение на критериите. За тази цел механизмът за координация, посочен в раздел IV, ще бъде от основно значение при осигуряването както на взаимно доверие, така и на оперативна съгласуваност.

III.1.   Критерии

Вдигането на ограниченията за пътуване и премахването на контрола по вътрешните граници трябва да се основават на внимателно отчитане на епидемиологичната обстановка в Европа и в отделните държави членки. Мерките, които се предприемат на национално равнище за постепенното премахване на ограниченията за пътуване, следва да вземат предвид: а) оценката на сближаването на епидемиологичната обстановка в държавите членки, заедно с б) необходимостта да се прилагат противоепидемични мерки, включително физическо дистанциране, докато същевременно се изгражда и поддържа доверието в обществата, и в) пропорционалността, т.е. като се сравняват ползите от запазването на общи ограничения с икономическите и социалните съображения, включително въздействието върху трансграничната трудова мобилност и търговията в ЕС (10). Тези критерии ще позволят поетапен, гъвкав и координиран подход към премахването на контрола и ограниченията за пътуване.

Въз основа на консултациите, проведени в Групата за информиране във връзка с COVID-19 — Вътрешни работи, и като взема предвид научните становища на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Комисията препоръчва на държавите членки да отчитат следните елементи и съображения на политиката за премахването на ограниченията пред свободното движение и контрола по вътрешните граници.

а)   Епидемиологична обстановка

Ограниченията за пътуване в рамките на ЕС следва най-напред да бъдат премахнати в райони, където епидемиологичната обстановка е сходна, въз основа на насоките, издадени от ECDC, и когато е налице достатъчно капацитет по отношение на болниците, тестването, наблюдението и проследяването на контакти. Това е необходимо, за да се предотвратят дискриминационни мерки и да се гарантира, че действията се предприемат по координиран начин в целия ЕС. Освен това, в сътрудничество с държавите членки ECDC разработва и постоянно ще поддържа карта (11) на степента на предаване на COVID-19, включително на поднационално равнище (равнище NUTS3). Предназначението на тази карта е да предоставя информация на равнището на ЕС, която да се използва от органите, транспортните оператори и доставчиците на услуги. За да може картата да бъде непрекъснато актуализирана и използвана като надежден източник на данни, в това число и от гражданите, от съществено значение е държавите членки да предоставят на ECDC необходимата информация за наблюдение. Държавите членки следва да докладват необходимите данни на ECDC или на Комитета за здравна сигурност, за да се осигури възможно най-точен, сравним и ефикасен регионален мониторинг на степените на предаване, включително нивата на предаване и заразяване, процента на прием в отделения за интензивно лечение и процентите на тестване.

Актуалното състояние във всеки един момент в отделните държави членки или региони или области на поднационално равнище трябва да бъде част от интензивни и непрекъснато актуализирани комуникационни кампании. Това е необходимо, за да могат хората, които преминават границите, да планират и да действат въз основа на прозрачна информация и цялостно познаване на обстановката, което им позволява да поемат индивидуална отговорност да следват здравните препоръки, когато пътуват. Комисията ще подпомага тези комуникационни усилия, като продължи да публикува на своя уебсайт, наред с друга информация, списъка на вътрешните граници, на които се извършва контрол във всеки един момент (12).

б)   Противоепидемични мерки, включително физическо дистанциране

Предварително условие за премахването на ограниченията за пътуване, включително в трансграничен контекст, е способността да се гарантира, че противоепидемичните мерки, като например физическото дистанциране, могат да се спазват по време на цялото пътуване от началото до крайната дестинация, включително когато се преминава граница. В случаите, когато е по-трудно да се постигне физическо дистанциране, следва да се въведат допълнителни предпазни действия и мерки, водещи до еквивалентни нива на защита, в съответствие с препоръките, издадени за транспортния сектор и сектора на настаняването (13). В този контекст са полезни приложенията за проследяване на контакти, като в съответствие с неотдавнашните насоки на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (14) и Насоките за мобилните приложения, които подпомагат борбата с пандемията от COVID-19, във връзка със защитата на данните (15), Комисията и държавите членки публикуваха протокол относно принципите за оперативна съвместимост, за да се гарантира, че одобрените приложения на доброволна основа могат да функционират отвъд националните граници и са надеждни, независимо къде в Европа се намират потребителите (16).

Въпреки че се очаква противоепидемичните мерки да бъдат смекчени като част от цялостната стратегия за изход, ще продължат да са необходими някои действия, включително индивидуални мерки за физическо дистанциране и организационни мерки за дистанциране.

Всички държави членки следва да прилагат конкретни целеви мерки за намаляване на риска от предаване на вируса (17). От първостепенно значение са тестването и увеличаването на капацитета за тестване, проследяването на контактите и налагането на изолация и карантина в случай на предполагаеми случаи на COVID-19. Държавите членки могат също така да обмислят използването на тестване — независимо дали системно, на случаен принцип или въз основа на риска — като средство за наблюдение на рисковете от подновяване на разпространението на вируса за пътниците след завръщането им в страната.

ECDC, с подкрепата на Комисията и държавите членки, ще продължи да събира съответната информация от държавите членки, за да получи обзор на въведените в държавите членки противоепидемични мерки, включително за физическо дистанциране.

Гражданите трябва да имат възможността да предпазват себе си и другите чрез отговорно поведение. Това изисква координиран подход за мерките за физическо дистанциране между държавите членки, които са започнали да премахват ограниченията за пътуване. Във възможно най-голяма степен трябва да се избягват ситуации, при които предоставянето на противоречива информация води до объркване и неспазване на мерките за физическо дистанциране. За тази цел държавите членки биха могли например да осигурят за пътниците единен, достъпен уебсайт за предварителна консултация и да гарантират, че при влизане на тяхна територия гражданите ще получават автоматично SMS с информация за националното или регионалното информационно бюро относно специалните мерки и ограничения, прилагани по време на пандемията от COVID-19, както и информация за това към кого да се обърнат, ако имат симптоми, свързани с COVID-19.

в)   Икономически и социални съображения

Единният пазар е споделено пространство. Веригите на доставки и доставчиците на услуги не функционират в затворено пространство, по-специално в граничните региони. Мерките, които се прилагат за защита на общественото здраве, са очевидно необходими, но те имат висока икономическа и социална цена и следователно трябва да включват задълбочено отчитане на въздействието върху единния пазар. Особено с оглед на безпрецедентните съвместни европейски усилия за съживяване на икономиката, ограниченията трябва да бъдат ефективни и пропорционални и да не надхвърлят необходимото за овладяване на пандемията и опазване на общественото здраве.

Като цяло ограниченията, въведени за защита на общественото здраве в борбата с кризата, свързана с COVID-19, доведоха до сериозни икономически и социални последици, включително до срив при търсенето на продукти и услуги и фактическо прекъсване на дейността в някои сектори, по-специално по-широката туристическа екосистема, както и до смущения във веригите на доставки и свободното движение на работници и услуги през границите.

Когато държавите членки успяват да намалят разпространението на вируса, общите ограничения на свободното движение към и от други райони или области в държави членки със сходен цялостен рисков профил следва да бъдат заменени с по-целеви мерки, в допълнение към мерките за физическо дистанциране и ефективно проследяване и тестване на всички предполагаеми случаи. Облекчаването на оставащите ограничения на трансграничното движение в ключови области на здравеопазването, социалната и икономическата дейност следва да продължи да бъде приоритет, докато свободното движение бъде напълно възстановено.

Това е важно не само за да се подпомогне пълното възстановяване на икономиката, но и по социални и семейни съображения. Много семейства бяха разделени за дълъг период, за да помогнат за овладяването на бързото разпространение на вируса. Често някои граждани се въздържаха да се върнат у дома при семействата си, за да дадат своя принос в тази криза, било то в болниците, домовете за медико-социални грижи, селскостопанския сектор или сектора на услугите. Веднага щом епидемиологичната обстановка го позволява, хората трябва да могат да пътуват безопасно, за да се съберат отново със семействата си.

Тези въпроси бяха обсъдени с представители на държавите членки и диаграмата по-долу обобщава критериите и принципите за координиран подход.

Image 1

III.2.   Поетапен подход

В своята оценка на риска ECDC заключава, че твърде бързото и некоординирано вдигане на мерките, без да е налице необходимият капацитет за наблюдение и капацитет на здравните системи, може да доведе до внезапно възобновяване на незатихващото предаване на заразата сред населението (18). Поради тази причина, така както се извършва постепенно облекчаване на националните ограничения, следва да се обмисли подход за постепенно премахване и на ограниченията за пътуване и граничния контрол. Процесът може да се осъществи на три етапа, като се вземат под внимание критериите, посочени в раздел III.1. Преминаването от етап 0, а именно настоящото положение, към следващите етапи следва да бъде гъвкаво и ако е необходимо, да се направи крачка назад, в случай че епидемиологичната обстановка се влоши. В тази връзка следва да се изготвят целесъобразни планове за подготвеност, които да позволяват бързото въвеждане или по-ранно от планираното вдигане на съответните мерки в зависимост от променящата се епидемиологична обстановка.

При постепенното премахване на ограниченията за пътуване може да се обмисли възможността да се вземе под внимание практическият напредък при постигането на физическо дистанциране или равностойни противоепидемични мерки в свързаните с пътуването сфери, по-специално при различните видове транспорт и настаняването. Насоките относно постепенното възстановяване на транспортните услуги и свързаността и насоките за протоколи в областта на здравеопазването в обектите за настаняване, които бяха приети от Комисията заедно с настоящото съобщение (19), съдържат конкретни елементи, за да могат компетентните органи или промишлените структури да уточнят, а икономическите оператори да приложат мерки, осигуряващи равностойно ниво на защита, по-специално в транспортния и туристическия отрасъл. При вземането на решение за премахване на ограниченията за пътуване и контрола по вътрешните граници следва да се вземе под внимание практическото прилагане на тези насоки и принципи.

Що се отнася по-специално до туризма и транспорта специално, при постепенното премахване на ограниченията за пътуване и контрола е необходимо да се отчете и икономическото и социалното отражение на пандемията и на свързаните с нея превантивни мерки. Новите насоки (20), протоколи и стандарти за COVID-19 могат да бъдат уверение, че за да се намалят рисковете при пътуване, са взети реални, финансово осъществими и пропорционални мерки за различните видове транспорт на пътници, наемането на автомобили, любителското корабоплаване, различните видове настаняване, туристическите атракции, изложбите и т.н. След като реално бъдат въведени такива протоколи, ограниченията за пътуване за тези видове транспорт и за някои категории туристически дейности могат да бъдат премахнати при планирането на ваканционни пътувания, както беше посочено в Съвместната пътна карта.

—    Етап 0: Настоящо положение

Пандемията от COVID-19 накара много държави членки да предприемат широкообхватни мерки, засягащи населението, в това число мерки за изолация в домашни условия и физическо дистанциране, които имаха драматични последици за движението в държавите и между тях. В почти всички държави членки беше въведен временен контрол на вътрешните граници с цел опазване на общественото здраве. В допълнение към това, вследствие на указанието на Комисията от 30 март бяха наложени ограничения на неналожителните пътувания по външните граници на Съюза.

За да се отстранят сериозните проблеми, причинени от възобновяването на контрола по вътрешните граници и ограниченията за пътуване, и за да се намали отражението върху функционирането на вътрешния пазар, Комисията мобилизира всички необходими ресурси и осигури координацията на равнището на ЕС. Тя представи също така практически насоки за обезпечаване на непрекъснатостта на потока от жизненоважни продукти в ЕС чрез зелени ленти за преминаване, за улесняване на въздушния товарен транспорт и за гарантиране на свободното движение на работниците (21).

В много части на ЕС хора, упражняващи критични професии, живеят в една държава членка, а работят в друга. Поради това въведените от държавите членки ограничения при преминаването на границите водят до допълнителни затруднения и дори могат да попречат на усилията за борба с кризата с COVID-19. Въпреки че след приемането на насоките относно упражняването на свободното движение на работници ситуацията на място се подобри, все още има значителни проблеми при преминаването на някои вътрешни граници. Държавите членки следва да разрешават на работниците, по-специално на транспортните, пограничните, командированите и сезонните работници, и на доставчиците на услуги да преминават границите и да стигат безпрепятствено до работното си място (22). Това следва да се прави и когато тези работници и доставчици на услуги преминават само транзитно през държавата членка. Освен това държавите членки следва да уведомяват работодателите, че е необходимо да осигуряват подходяща защита на здравето и безопасността.

Комисията работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да финализира възможно най-скоро текущото преразглеждане на правилата за координация на социалната сигурност (регламенти (ЕО) № 883/2004 и 987/2009), което трябва да приключи бързо, за да могат мобилните работници, засегнати от кризата и най-вече от затварянето на границите, да разчитат на добре функционираща система за координация на социалната сигурност с осъвременени правила, които в още по-голяма степен ще гарантират зачитането на правата им.

Посочените по-горе насоки на Комисията допринесоха за съществено намаляване на отражението на ограниченията върху единния пазар и свободното движение и следва да се прилагат до премахването на контрола по вътрешните граници и на по-общите ограничения за пътуване.

—    Етап 1: Към възстановяване на свободата на движение чрез частично премахване на ограниченията и контрола по вътрешните граници

Ограниченията за пътуване и граничният контрол следва да бъдат премахнати постепенно в целия ЕС, ако настоящата положителна тенденция в развитието на епидемиологичната обстановка в Европа продължи, по-специално когато бъде достигнато достатъчно ниско равнище на предаване на заразата. Ако това не може да бъде направено незабавно, ограниченията за пътуване и граничният контрол следва да бъдат премахнати за региони, области и държави членки, в които епидемиологичната обстановка се развива в положителна посока и е достатъчно сходна. Когато епидемиологичната обстановка не е толкова сходна, биха могли да се въведат допълнителни предпазни действия и мерки.

Първият критерий, за да бъде това възможно, е националната епидемиологична обстановка да позволява облекчаване на националните ограничения на свободното движение. По отношение на международния транспорт трябва да бъдат изпълнени указанията за изискванията за безопасност за различните видове транспорт, както се посочва в насоките за постепенното възстановяване на транспортните услуги и свързаността, и трябва да може да бъде осигурен мониторинг, когато епидемиологичната обстановка не е толкова сходна. Когато една държава членка реши да разреши пътуването на своята територия или до определени региони и области на своята територия, тя следва да направи това по недискриминационен начин, а именно да разреши пътуването от всички региони или държави в ЕС със сходна епидемиологична обстановка.

Ако все още не е взето решение за пълното премахване на контрола по вътрешните граници, могат да се предприемат стъпки за започване на премахването на ограниченията, като например замяна на системния граничен контрол с граничен контрол въз основа на оценка на риска или с полицейски мерки на място.

За премахването на ограниченията на свободното движение и граничния контрол ще бъде необходима, наред с другото, тясна координация между държавите членки. Всички държави членки трябва да се уведомяват предварително за всяка нова договореност и винаги трябва да бъде ясно, че всяко избирателно решение за ограничаване на пътуването до или от определени региони в една държава членка е взето напълно обективно: всички ограничения, за които се предвижда да останат в сила, следва да се основават единствено на съображения, свързани с общественото здраве, и да бъдат пропорционални и недискриминационни. По-специално когато държава членка реши да премахне ограниченията на движението до и от друга държава членка или по отношение на региони или области в друга държава членка, това трябва да важи без дискриминация за всички граждани на ЕС и за всички лица, пребиваващи в тази държава членка, независимо от тяхното гражданство, и следва да се прилага за всички части на Съюза, в които епидемиологичната обстановка е сходна. Премахването на контрола не следва да бъде ограничено до географската близост на съседни държави членки, а да се основава на съпоставима епидемиологична обстановка и на прилагането на свързани със здравето насоки в регионите, независимо от близостта им. Безпроблемното транзитно преминаване както по професионални, така и по лични причини, следва да бъде улеснено.

Безпроблемното и безопасно пътуване следва да бъде възможно по професионални причини, но то е важно и по лични причини, като например посещения на семейството. Заради кризата членовете на едно и също семейство в различни държави членки бяха разделени за дълго време, а много от тях допринесоха значително за борбата с вируса. Разрешаването на безопасното събиране на семейства от държави членки със сходна епидемиологична обстановка ще бъде важен елемент от отдаването на дължимото за този принос.

—    Етап 2 Общо премахване на ограниченията и контрола по вътрешните граници

На този последен етап, при който епидемиологичната обстановка в ЕС е достатъчно положителна и сходна, ще бъдат премахнати всички свързани с COVID-19 ограничения и проверки на вътрешните граници, като едновременно с това бъдат запазени всички нужни здравни мерки (лична хигиена, физическо дистанциране и т.н.) на (части от) територията на държавите членки, а мащабните информационни кампании ще продължат. За цялостното възстановяване на свободното движение на хора, стоки и услуги обаче трябва да се изпълнят указанията за изискванията за безопасност за различните видове транспорт и настаняване.

IV.   МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ

Комисията може да оказва подпомагане и да извършва координацията при подготвянето на решения за премахване на ограниченията на свободното движение и контрола по вътрешните граници, но държавите членки правят оценка на обстановката въз основа на посочените по-горе критерии и вземат решението за премахване на ограниченията. Също както решенията за въвеждане на временен контрол по вътрешните граници, решенията за премахване на проверките следва да бъдат взети в консултация с другите държави членки, особено с пряко засегнатите.

От началото на избухването на заразата Комисията и държавите членки редовно обменят информация и добри практики в разнообразни форуми, включително на техническо ниво в рамките на Групата за информиране във връзка с COVID-19 — Вътрешни работи и на политическо ниво чрез редовни видеоконферентни заседания, организирани от Комисията. Запазването на тясната координация между държавите членки въз основа на взаимно доверие и работа към постигането на общи цели е от първостепенно значение и следва да продължи да бъде част от постепенния подход. Поради това Комисията ще продължи да предоставя тези форуми за обмен с цел улесняване и подготвяне на вземането на решения относно координираното и поетапно премахване на ограниченията на свободното движение и на контрола по вътрешните граници.

В рамките на стратегия за изход от кризата и във връзка с обмена на информация и последващите действия от работата на Групата за информиране във връзка с COVID-19, координацията следва да бъде засилена, за да се постигне целенасочен и последователен подход към премахването на ограниченията на свободното движение и на контрола по вътрешните граници в съответствие с правилата и принципите на ЕС, като едновременно с това се осигури нужната гъвкавост за засегнатите държави.

За да се избегне създаването на нов механизъм или платформа за координация, Комисията предлага за изготвянето на конкретни препоръки да се използват съществуващите и добре функциониращи рамки. Например това би могло да се направи в рамките на интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи, които в момента са напълно задействани. Съветът би могъл да засили неформалната координация между държавите членки и Комисията, включително за подготвянето на целенасочени препоръки. Комисията, разбира се, ще продължи да изпълнява институционалната си роля, включително като улеснява обмена на информация и най-добри практики на техническо ниво.

V.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящото съобщение предлага начин за подпомагане на държавите членки в усилията им да премахнат ограниченията на свободното движение и контрола по вътрешните граници. С оглед на постоянно променящата се и динамична ситуация с пандемичната криза от COVID-19 обменът на информация между Комисията и държавите членки ще продължи на техническо ниво и когато е полезно, ще бъдат предприети последващи действия на политическо ниво. Както се подчертава в Съвместната пътна карта, възприетият подход ще бъде внимателно премерен, координиран и постепенен. Освен това Комисията ще продължи да анализира пропорционалността на мерките, предприети от държавите членки за справяне с пандемията от COVID-19, във връзка с вътрешните и външните граници и ограниченията за пътуване, и ще се намеси, за да поиска премахване на мерките, считани за непропорционални.

Безспорно решението за възстановяване на свободата на движение чрез премахване на граничния контрол и ограниченията за пътуване е много чувствително, но то е основна част от постепенното премахване на ограниченията, наложени понастоящем на гражданите и предприятията. Забавянето на този процес повече, отколкото е необходимо по причини, свързани с общественото здраве, ще стовари огромна тежест не само върху функционирането на единния пазар, но и върху живота на милиона граждани на ЕС, лишени от ползите на свободата на движение, която е ключово постижение на Европейския съюз. Възстановяването на безпроблемното функциониране на единния пазар е основно изискване за възстановяването на икономиките на ЕС и особено на важните отрасли на туризма и транспорта.

Комисията е готова да работи съвместно с държавите членки в рамките на Групата за информиране във връзка с COVID-19 — Вътрешни работи и на интегрираните договорености за реакция на политическо равнище при кризи, за да се подготви напредъкът към етапи 1 и 2 веднага щом обстоятелствата го позволят, като основната цел е да се възстанови целостта на Шенгенското пространство и да се възобнови неограниченото и свободно движение без граници на лица, работници, стоки и услуги в ЕС.


(1)  Асоциираните към Шенген държави са Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

(2)  Както е посочено в точка 18 от Насоки C(2020)1753 на Комисията от 16 март 2020 г., държавите членки могат да въведат отново временен граничен контрол на вътрешните граници, ако това е обосновано от съображения, свързани с обществения ред или вътрешната сигурност. В изключително критична ситуация дадена държава членка може да установи необходимостта от повторно въвеждане на граничен контрол като реакция на риска, породен от дадена заразна болест. Държавите членки трябва да уведомят за повторното въвеждане на граничен контрол в съответствие с Кодекса на шенгенските граници.

(3)  COM(2020) 115 final.

(4)  COM(2020 148 final.

(5)  COM(2020) 222.

(6)  Указание относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, относно улесняването на режима за транзитно преминаване с цел репатриране на граждани на ЕС и относно последиците за визовата политика, C(2020) 2050, 30.3.2020 г.

(7)  COM(2020) 315 final.

(8)  Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), в сътрудничество с държавите членки, ще поддържа карта с редовно актуализирани епидемиологични данни на регионално равнище.

(9)  Насоки относно упражняването на свободното движение на работници, приети от Комисията на 30 март 2020 г.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29

(10)  Например погранични и сезонни работници.

(11)  https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

(12)  Вж. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en

(13)  C(2020) 3139 и C(2020) 3251.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.

(15)  C(2020) 2523 final, 16.4.2020 г.

(16)  Протокол относно принципите за оперативна съвместимост за приложения на доброволна основа за проследяване на контакти, 13.5.2020 г.

(17)  Те следва да включват: текуща повтаряща се информация за обществеността, съвети за хората със симптоми по отношение на изолацията и контакта със здравните служби; хигиена на ръцете; респираторен етикет; физическо дистанциране между хората; носене на маски, което може да се счита за средство за контрол при източника (т.е. да се предотврати разпространението на капчици от заразени лица със или без симптоми).

(18)  Оценка на риска, изготвена от ECDC.

(19)  C(2020) 3139 и C(2020) 3251.

(20)  C(2020) 3139.

(21)  Преглед на всички насоки можете да намерите на: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_bg

(22)  За неизчерпателен списък на професиите, които могат да бъдат критични, вж. съображение 2 от Насоките относно упражняването на свободното движение на работници, приети от Комисията на 30 март 2020 г.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29


Top