EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0408(04)

Съобщение на Комисията Временна рамка за оценка на антитръстови въпроси относно икономическо сътрудничество в отговор на спешни ситуации, произтичащи от настоящото разпространение на COVID-19 2020/C 116 I/02

C/2020/3200

OJ C 116I , 8.4.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 116/7


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Временна рамка за оценка на антитръстови въпроси относно икономическо сътрудничество в отговор на спешни ситуации, произтичащи от настоящото разпространение на COVID-19

(2020/C 116 I/02)

1.   Разпространението на COVID-19, въздействието му върху икономиката и възможни последици за прилагането на антитръстовото законодателство

(1)

Разпространението на COVID-19 е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, за гражданите и обществото. То е също голямо и безпрецедентно сътресение за световната икономика и за икономиките на Съюза.

(2)

Това сътресение засяга цялата икономика чрез различни канали и по различни начини. Налице е общо сътресение в предлагането в резултат на прекъсването на веригите на доставки, в съчетание с асиметрично сътресение в търсенето, което се дължи или на рязкото намаляване на търсенето от страна на потребителите на определени продукти и услуги, или на рязкото нарастване на търсенето на други продукти и услуги, по-специално от сектора на здравеопазването (в това число фармацевтични дружества, производители и дистрибутори на медицинско оборудване). На този етап съществува също така несигурност както по отношение на продължителността, така и по отношение на интензивността на сътресението, дължаща се предимно на фактори, някои от които са извън контрола на предприятията, тъй като са свързани по-скоро с решения на публичните органи, които се ръководят наред с другото от съображения, свързани с общественото здраве.

(3)

По този начин предприятията са изправени пред изключителни предизвикателства, дължащи се на кризата с COVID-19, и могат да играят решаваща роля за преодоляване на последиците от кризата. Извънредните обстоятелства през този период и свързаните с тях предизвикателства могат да предизвикат необходимостта предприятията да сътрудничат помежду си, за да преодолеят или поне да смекчат последиците от кризата, което в крайна сметка е в полза на гражданите. Предвид многоаспектното и асиметрично естество на кризата предприятията могат да бъдат изправени пред различни предизвикателства и поради това може да се наложи да прибягват до различни форми на сътрудничество.

(4)

Настоящото съобщение обхваща възможни форми на сътрудничество между предприятията, за да се гарантира снабдяването и адекватното разпределение на основни продукти и услуги с ограничена наличност по време на разпространението на COVID-19, като по този начин се преодолее недостигът на тези основни продукти и услуги, дължащ се преди всичко на бързото и експоненциално нарастване на търсенето (1). Това включва по-специално лекарства и медицинско оборудване (2), които се използват за тестване и лечение на пациенти с COVID-19 или са необходими за смекчаване и евентуално преодоляване на разпространението. Такова сътрудничество би могло да се осъществява между предприятия, извършващи дейност в съответния сектор, за да се преодолее този недостиг, както и между предприятия с дейност в други сектори (например когато някои предприятия преобразуват част от своите производствени линии, за да започнат да произвеждат продукти с ограничена наличност). В зависимост от развитието на кризата Комисията може да измени или допълни настоящото съобщение, за да обхване други форми на сътрудничество.

(5)

Целта на настоящото съобщение е да обясни:

а.

основните критерии, които Комисията ще следва при оценката на тези възможни проекти за сътрудничество, насочени към преодоляване на недостига на основни продукти и услуги по време на разпространението на COVID-19, и при определянето на приоритетите си в областта на правоприлагането по време на тази криза, и

б.

временна процедура, която Комисията по изключение създаде, за да предоставя, по целесъобразност, уверение ad hoc в писмена форма на предприятия във връзка с конкретни и ясно определени проекти за сътрудничество в този контекст.

2.   Основни критерии за оценка от гледна точка на прилагането на антитръстовото законодателство на проекти за икономическо сътрудничество, насочени към преодоляване на недостига на основни продукти и услуги по време на разпространението на COVID-19

(6)

След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (3) предприятията вече могат да не уведомяват Комисията за своите споразумения, за да получат индивидуално освобождаване от член 101 от ДФЕС, а са длъжни сами да направят оценка на законосъобразността на своите споразумения и практики. Тази система за самооценка, очертана в подробните насоки (4), предоставени от Комисията, е вече утвърдена.

(7)

Комисията разбира, че сътрудничеството между предприятията може да помогне за по-ефикасно справяне с недостига на основни продукти и услуги по време на разпространението на COVID-19 и в този контекст предприятията може да се нуждаят от конкретни насоки относно своите инициативи за сътрудничество за улесняване на процеса на тяхната самооценка. Може дори да е целесъобразно на предприятията да се предоставя ad hoc обратна информация или уверение по отношение на законосъобразността на конкретни инициативи за сътрудничество. Ето защо Комисията е готова да предоставя такива насоки и уверение на предприятията или сдруженията на предприятия, за да се улеснят инициативи, които трябва да бъдат реализирани бързо, за да се противодейства ефективно на разпространението на COVID-19, особено в случаите, в които все още е възможно да има несигурност относно това дали подобни инициативи са съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията (5). За тази цел Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията вече създаде специална уебстраница (https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html) и специална електронна пощенска кутия (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu), която може да се използва за получаване на неформални насоки относно конкретни инициативи.

(8)

Много държави — членки на ЕС, посочват, че вече са изправени пред недостиг на лекарства, които се използват за лечение на пациенти с COVID-19, или очакват много скоро такъв недостиг (6). През последните седмици Комисията получи няколко искания от предприятия и търговски асоциации за насоки относно планирано сътрудничество, особено в сектора на здравеопазването, и с оглед на риска от недостиг на критични лекарства за болниците, използвани за лечение на пациенти с COVID-19.

(9)

Тези искания представляват полезен пример за видовете сътрудничество, които може да са необходими за справяне с извънредни ситуации, свързани с настоящото разпространение на COVID-19, и тяхната оценка съгласно член 101 от ДФЕС съгласно насоките, очертани по-долу.

(10)

Различни мерки могат да допринесат за преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането. Това може да изисква много значително, бързо увеличаване на производството за продукти, които са необходими, но от които няма достатъчна наличност. Това може да доведе до намаляване на производството на други продукти. Това може също така да наложи преразпределянето на запаси, което пък от своя страна ще изисква предприятията да се съгласят да обменят или съобщават информация за продажбите и запасите. За да се увеличи производството, може да е необходимо предприятията да пренасочат своите производствени линии от производство на някои неосновни/нелипсващи лекарства (или други продукти) към лекарства (или други продукти), необходими за преодоляване на разпространението. Освен това производството може да нарасне допълнително и да стане по-ефективно, ако в даден обект се произвежда само едно лекарство (за разлика от преминаването от производството на едно лекарство към производството на друго, което изисква продължително почистване на машините и т.н.), като трябва да се намери баланс между икономиите от мащаба и необходимостта да се избегне прекомерната зависимост от един определен производствен обект.

(11)

Това показва, че отговорът при извънредни ситуации, свързани с разпространението на COVID-19, може да изисква различни степени на сътрудничество, които пораждат различни по сериозност опасения за нарушение на антитръстовото законодателство.

(12)

Въз основа на неотдавнашния опит Комисията счита, че сътрудничеството в сектора на здравеопазването може например да бъде ограничено до възлагането на търговска асоциация (или независим консултант, независим доставчик на услуги или публичен орган), например:

а.

да координира съвместното транспортиране на суровините;

б.

да допринася за идентифицирането на онези основни лекарства, за които, с оглед на прогнозираното производство, съществуват рискове от недостиг;

в.

да събира информация за производството и капацитета, без обмен на информация за отделни дружества;

г.

да работи по модел за прогнозиране на търсенето на равнището на държавите членки и за установяване на случаи на недостиг по отношение на предлагането;

д.

да обменя обобщена информация за недостиг по отношение на предлагането и да отправя искания към участващите предприятия — на индивидуална основа и без да споделя тази информация с конкурентите — да посочат дали могат да задоволят недостига по отношение на предлагането (чрез съществуващи запаси или чрез увеличаване на производството).

(13)

Тези дейности не пораждат опасения за нарушение на антитръстовото законодателство, при условие че за тях се прилагат достатъчно гаранции (като например непредоставяне на конкурентите на индивидуализирана информация за дружеството), както е посочено в Насоките на Комисията относно приложимостта на член 101 от ДФЕС към споразуменията за хоризонтално сътрудничество (7).

(14)

Може да е необходимо дори още по-голямо сътрудничество в сектора на здравеопазването с цел преодоляването на недостиг на доставки от изключителна важност. То може например да трябва да се разшири, за да се координира реорганизацията на производството с цел да се увеличи и оптимизира продукцията, така че да се избегне ситуация, при която всички предприятия насочват дейността си към едно или няколко лекарства, а производството на други лекарства е недостатъчно, когато тази реорганизация би позволила на производителите да задоволят търсенето на лекарства, които са спешно необходими в държавите членки.

(15)

Мерките за адаптиране на производството, управление на запасите и, евентуално, за разпространение в сектора могат да изискват обмен на чувствителна търговска информация и известна координация за това кой обект какви лекарства произвежда, така че не всички предприятия да насочат дейността си към едно или няколко лекарства, докато производството на други лекарства е недостатъчно. При нормални обстоятелства подобни обмен и координация между предприятията са проблематични от гледна точка на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. При сегашните извънредни обстоятелства обаче подобни мерки няма да представляват проблем съгласно правото на ЕС в областта на конкуренцията или — с оглед на извънредната ситуация и временния характер — те няма да се считат за приоритет при правоприлагането от Комисията, доколкото тези мерки: i) са разработени и обективно необходими за действителното увеличаване на производството по най-ефикасния начин за справяне със или избягване на недостиг на доставки на основни продукти или услуги, като например тези, които се използват за лечение на пациенти с COVID-19; ii) са временни по характер (т.е. ще се прилагат само докато съществува риск от недостиг или при всички случаи по време на разпространението на COVID-19); и iii) няма да надхвърлят онова, което е строго необходимо за постигане на целта за справяне със или избягване на недостига на доставки. Предприятията следва да документират всички контакти и споразумения помежду им и да ги предоставят на Комисията при поискване. Фактът, че дадено сътрудничество се насърчава и/или координира от публичен орган (или се извършва в рамка, определена от него), също е релевантен фактор, който трябва да бъде взет предвид, за да се заключи, че такова сътрудничество няма да е проблематично съгласно конкурентното право на ЕС или няма да се счита за приоритет при правоприлагането от Комисията.

(16)

При належащо искане, отправено към предприятия от страна на публични органи, за временно сътрудничество в отговор на спешни ситуации, свързани с настоящото разпространение на COVID-19 (например за организиране на производство и доставка, за да се отговори на спешна необходимост да се запази осигуряването на здравни грижи за пациентите с COVID-19), такова сътрудничество е допустимо.

3.   Извънредна процедура за предоставяне на ad hoc насоки за конкретни проекти за сътрудничество, насочени към преодоляване на недостига на основни продукти и услуги по време на разпространението на COVID-19

(17)

Чрез своята Генерална дирекция „Конкуренция“ Комисията ще продължи да предоставя насоки на предприятията и търговските асоциации във връзка с конкретни инициативи за сътрудничество с европейско измерение, които трябва бързо да бъдат реализирани с цел ефективно справяне с разпространението на COVID-19, особено в случаите, в които все още съществува несигурност относно това дали подобни инициативи са съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията.

(18)

За да се повиши правната сигурност по отношение на насоките в областта на антитръстовото законодателство в срок, който е съвместим със спешността на някои ситуации, свързани с настоящото разпространение на COVID-19, Комисията, чрез своята Генерална дирекция „Конкуренция“ има готовност по изключение и по свое усмотрение да предоставя такива насоки посредством ad hoc писма за „уверение“.

4.   Заключение

(19)

Комисията осъзнава изключителните предизвикателства, пред които са изправени предприятията в резултат на разпространението на COVID-19, и тяхната ключова роля за преодоляване на последиците от тази криза. Комисията насърчава сътрудничество с положително въздействие върху конкуренцията, насочено към преодоляване на тези предизвикателства, по-специално в отговор на неотложни ситуации, свързани с настоящото разпространение на COVID-19, и се ангажира да предоставя насоки и подкрепа в областта на антитръстовото законодателство, за да улесни правилното и бързо осъществяване на инициативи за сътрудничество, необходими за преодоляване на кризата в полза на гражданите.

(20)

В същото време Комисията подчертава, че при тези изключителни обстоятелства е по-важно от всякога предприятията и потребителите да получават закрила съгласно законодателството в областта на конкуренцията. Поради това тя ще продължи да следи отблизо и активно за съответни развития на пазара, за да идентифицира случаи, при които предприятия се възползват от създадената понастоящем ситуация, за да нарушават антитръстовото законодателство на ЕС, като участват в антиконкурентни споразумения или злоупотребяват с господстващото си положение. По-специално, Комисията няма да толерира действия на предприятия, които опортюнистично търсят начин да се възползват от кризата като прикритие за антиконкурентни тайни споразумения или злоупотреби с господстващото си положение (включително господстващо положение, произтичащо от конкретните обстоятелства на тази криза), например като експлоатират клиенти и потребители (например чрез налагане на цени над обичайните конкурентни нива) или ограничават производството в ущърб на потребителите (например чрез възпрепятстване на опити за разрастване на производството с цел справяне с недостига на доставки). С оглед на това Комисията насърчава предприятията и гражданите да продължат да докладват за картели и други нарушения на антитръстовото законодателство, включително злоупотреби с господстващо положение, които може да са им известни, чрез обичайните инструменти на тяхно разположение (8).

(21)

Имайки предвид въздействието на разпространението на COVID-19, което изисква незабавни действия, Комисията ще прилага настоящото съобщение от 8 април. Комисията може да преразгледа съобщението въз основа на развитието на разпространението на COVID-19. Съобщението остава в сила, докато Комисията не го оттегли (след като прецени, че вече не са налице първоначалните извънредни обстоятелства).

(1)  Други фактори, които водят до изостряне на недостига, включват масирано превантивно натрупване на запаси по цялата дистрибуторска верига, затваряне на фабрики поради налагането на карантина или мерки за изолация в домашни условия, логистични проблеми, причинени от затварянето на граници, забрани за износ, ограничения на свободата на движение в трети държави, които снабдяват ЕС.

(2)  Освен ако не е посочено друго, позоваванията на лекарства в настоящото съобщение обхващат и медицинското оборудване.

(3)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г. стр. 1).

(4)  Комисията издаде няколко набора от насоки, които могат да помогнат на предприятията да оценят съвместимостта на своите търговски споразумения с правото на ЕС в областта на конкуренцията (вж. по-специално Съобщение на Комисията — Известие — Насоки относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора (ОВ C 101, 27.4.2004 г., стр. 97), („Насоки по член 101, параграф 3“), Съобщение на Комисията — Насоки относно приложимостта на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на споразуменията за хоризонтално сътрудничество (ОВ C 11, 14.1.2011 г., стр. 1) („Насоки за хоризонтално сътрудничество“) и Известие на Комисията — Насоки относно вертикалните ограничения (ОВ C 130, 19.5.2010 г., стр. 1) („Вертикални насоки“). Вж. също Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 36) („Регламент за групово освобождаване за изследвания и разработки“), Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за специализация (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 43) („Регламент за групово освобождаване за специализация“), Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията от 21 март 2014 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за категориите споразумения за трансфер на технологии (ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 17) („Регламент за групово освобождаване в областта на трансфера на технологии“), Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1) („Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения“).

(5)  Вж. също съвместното изявление относно прилагането на антитръстовите правила по време на кризата с COVID-19, издадено съвместно от Европейската комисия, Надзорния орган на ЕАСТ и националните органи за защита на конкуренцията, които заедно образуват Европейската мрежа по конкуренция (https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf).

(6)  Вж. също Насоки относно оптималното и рационално снабдяване с лекарства с цел предотвратяване на недостига по време на пандемията от COVID-19, приети на 8 април 2020 г.

(7)  Съобщение на Комисията — Насоки относно приложимостта на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на споразуменията за хоризонтално сътрудничество (ОВ C 11, 14.1.2011 г., стр. 1–72).

(8)  В допълнение към обичайните канали за контакти с Европейската комисия или подаване на жалба във връзка с картели (https://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.html), физическите лица могат да помогнат анонимно в борбата с картелите и с други антиконкурентни практики чрез инструмента на Комисията за подаването на сигнали за нередности (https://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html). Програмата на Комисията за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер, която позволява на предприятията да докладват собственото си участие в картел в замяна на намаляване на наложената им глоба, също остава напълно приложима в тези извънредни обстоятелства (https://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html).


Top