EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0404(01)

Съобщение на Комисията Изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 2020/C 112 I/01

C/2020/2215

OJ C 112I , 4.4.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 112/1


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

(2020/C 112 I/01)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 19 март 2020 г. Комисията прие Съобщението „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ (1) („Временната рамка“), в което, наред с другото, се определят възможностите, които държавите членки имат съгласно правилата на Съюза, за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия („МСП“), които през този период са изправени пред внезапен недостиг на средства, за да им се даде възможност да се възстановят от настоящото положение. Целта е да се определи рамка, която да дава възможност на държавите членки да подкрепят предприятията, които изпитват затруднения вследствие на настоящия епидемичен взрив от COVID-19, като същевременно се запази целостта на вътрешния пазар на ЕС, като се гарантират равни условия на конкуренция.

2.

Целенасоченото и пропорционално прилагане на контрола на ЕС върху държавната помощ има за цел да гарантира, че националните мерки за подкрепа помагат ефективно на засегнатите предприятия по време на епидемичния взрив от COVID-19, но също така че те позволяват на засегнатите предприятия да се възстановят от сегашното положение, като не се забравя важността на постигането на зелен и цифров двоен преход в съответствие с целите на ЕС.

3.

Целта на настоящото съобщение е да се набележат допълнителни временни мерки за държавна помощ, които Комисията счита за съвместими по член 107, параграф 3 от ДФЕС с оглед на епидемичния взрив от COVID-19.

4.

Комисията счита, че освен гарантирането на достъп до ликвидност и финансиране, от основно значение е също така да се улесни научноизследователската и развойна дейност, свързана с COVID-19, да се подпомогнат изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване на продукти, свързани с COVID-19, както и създаването на допълнителен капацитет за производството на продукти, необходими, за да се отговори на епидемичния взрив. Това включва съответните лекарствени продукти (включително ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска апаратура (включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство, и инструменти за събиране и обработка на данни.

5.

Освен това при сегашните обстоятелства е от съществено значение да се запази заетостта. Отсрочването на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски може да бъде ценен инструмент за намаляване на ликвидните затруднения на предприятията и за запазване на заетостта. Ако подобно отсрочване се прилага за цялата икономика, то не попада в обхвата на контрола върху държавната помощ. Ако отсрочването предоставя на предприятията избирателно предимство, какъвто може да е случаят, ако то е ограничено до определени сектори (например транспорт, туризъм, здравеопазване), региони или видове предприятия, то включва помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

6.

По същия начин, за да запазят заетостта, държавите членки могат да предвидят финансов принос към разходите за заплати на предприятия, които иначе биха съкратили персонал вследствие на епидемичния взрив от COVID-19. Ако подобни схеми за подкрепа се прилагат за цялата икономика, те не попадат в обхвата на контрола върху държавната помощ. Ако те са ограничени, например до определени сектори (като транспорт, туризъм, здравеопазване), региони или видове предприятия, те включват помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

7.

Комисията има положително отношение спрямо мерки, предприети от държавите членки с цел да се повишат едновременно гъвкавостта и сигурността и да се избегнат масови съкращения. Общоприложими схеми за временно освобождаване, които имат за цел да предоставят на наетите лица пълно или частично обезщетение за загубата на тяхното възнаграждение за периода на принудителен дългосрочен отпуск, обикновено не са избирателни.

8.

Освен това прилагането на Временната рамка показа необходимостта от въвеждането на допълнителни разяснения и изменения по отношение на някои разпоредби, по-специално в раздел 3.1, раздел 3.2, раздел 3.3 и раздел 3.5.

2.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА РАМКА

9.

Следните изменения на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 ще влязат в сила от 3 април 2020 г.

10.

Въвежда се точка 16а:

„16а. В допълнение Комисията счита, че освен мерките за помощ, разрешени по член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, и съществуващите възможности по член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, от основно значение е също така да се ускори научноизследователската и развойната дейност, свързана с COVID-19, да се подкрепят инфраструктурите за изпитване и мащабиране, които спомагат за разработването на продукти, свързани с COVID-19, както и да се подкрепи производството на продукти, необходими, за да се отговори на епидемичния взрив. С оглед на това в настоящото съобщение се определят условията, при които Комисията ще счита такива мерки за съвместими с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС. Комисията отчете надлежно общата цел, преследвана с такива мерки за помощ, и положителните ефекти от тях за справяне със здравната кризисна ситуация вследствие на епидемичния взрив от COVID-19, и ги съпостави с потенциалното отрицателно въздействие на такива мерки върху вътрешния пазар.“

11.

Точка 20 се заменя със следното:

„20. Всички видове помощи в различните раздели на настоящото съобщение могат да се натрупват едни с други, с изключение на:

а.

помощи, предоставени съгласно раздел 3.2 и раздел 3.3, ако помощта се предоставя за един и същ заем и общият размер на заема на предприятие надвишава праговете, определени в точка 25, буква г) или точка 27, буква г) от настоящото съобщение; както и

б.

помощи, предоставени съгласно раздел 3.6, раздел 3.7 и раздел 3.8, ако помощта засяга същите допустими разходи (2).“

12.

В точка 22, въвеждащият параграф и букви а) и в) се заменят със следното:

„22. Комисията ще счита тази държавна помощ за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са изпълнени всички условия, които следват (специалните разпоредби за първичния селскостопански сектор, секторите на рибарството и аквакултурите са изложени в точка 23):

а.

Общият размер на помощта не надвишава 800 000 EUR на предприятие. Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства или други форми, като например подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми и собствен капитал, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 800 000 EUR на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси;“

„в.

Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (3)) към 31 декември 2019 г.“

13.

Точка 23 се заменя със следното:

„23. Чрез дерогация от точка 22, буква а) следните специални условия се прилагат за помощ, която се предоставя на предприятия в секторите на селското стопанство, рибарството и аквакултурите, в допълнение към условията от точка 22, букви б) — д):

а.

общата помощ не надхвърля 120 000 EUR на предприятие, извършващо дейност в сектора на рибарството и аквакултурите (4), или 100 000 EUR на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти (5); помощта може да се предостави под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства или под друга форма, като например подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми и собствен капитал, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 120 000 EUR или съответно 100 000 EUR на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси;

б.

помощта за предприятия, извършващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти, не трябва да се определя въз основа на цената или количеството продукти, пуснати на пазара;

в.

помощта за предприятия, осъществяващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, не засяга никоя от категориите помощ, посочени в член 1, параграф 1, букви а) — к) от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията (6).“

14.

Вмъква се следната точка 23а:

„23а. Когато предприятие извършва дейност в няколко сектора, за които се прилагат различни максимални размери в съответствие с точка 22, буква а) и точка 23, буква а), съответната държава членка гарантира чрез подходящи средства, като например разделно водене на счетоводство, че за всяка от тези дейности е спазен съответният праг.“

15.

Точка 25 се заменя със следното:

„25. Комисията ще счита тази държавна помощ, предоставена под формата на нови публични гаранции по индивидуални заеми в отговор на епидемичния взрив от COVID-19, за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че:

а.

За всеки индивидуален заем гаранционните премии се определят на минимално равнище, което постепенно се увеличава с увеличаването на срока на гарантирания заем, както е посочено в следната таблица:

Вид бенефициер

За 1-та година

За 2 — 3-та година

За 4 — 6-та година

МСП

25 базисни пункта

50 базисни пункта

100 базисни пункта

Големи предприятия

50 базисни пункта

100 базисни пункта

200 базисни пункта

б.

Като алтернатива, държавите членки могат да изпращат уведомления за схеми, като използват за основа горната таблица, при което обаче продължителността на гаранцията, гаранционните премии и гаранционното покритие могат да бъдат модулирани за всяка главница на индивидуален заем, като например по-ниското гаранционно покритие би могло да компенсира по-дълъг срок или да позволи по-ниски гаранционни премии; фиксирана премия може да се използва за цялата продължителност на гаранцията, ако тя е по-висока от минималните премии за 1-та година, посочени в таблицата по-горе за всеки вид бенефициер и е коригирана в зависимост от продължителността на гаранцията и гаранционното покритие в съответствие с настоящия параграф;

в.

Гаранцията се предоставя най-късно до 31 декември 2020 г.;

г.

За заеми с падеж след 31 декември 2020 г. общият размер на заемите на бенефициер не надвишава:

i.

два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера (в това число социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или

ii.

25 % от общия оборот на бенефициера през 2019 г.; или

iii.

с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от бенефициера за собствените му нужди от ликвидност (7), размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП и от момента на предоставяне за следващите 12 месеца за големи предприятия;

д.

За заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата може да бъде по-висок от този по точка 25, буква г), при условие че се предостави подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

е.

Продължителността на гаранцията е ограничена до максимум шест години, освен ако не е модулирана в съответствие с точка 25, буква г), а публичната гаранция не може да надхвърля:

i.

90 % от главницата на заема в случаите, когато загубите са понесени пропорционално и при същите условия от кредитната институция и от държавата; или

ii.

35 % от главницата на заема, когато загубите се приписват първоначално на държавата и едва след това на кредитните институции (т.е. гаранция за първа загуба); както и

iii.

и в двата горепосочени случая, когато размерът на заема намалява с времето, например защото заемът започва да бъде изплащан, гарантираният размер трябва да намалее пропорционално;

ж.

Гаранцията е свързана с инвестиционни нужди и/или със заеми за оборотен капитал;

з.

Гаранцията не може да се предоставя на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (8)) към 31 декември 2019 г.“

16.

Точка 27 се заменя със следното:

„27. Комисията ще счита държавна помощ под формата на субсидии за публични заеми в отговор на епидемичния взрив от COVID-19 за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са изпълнени следните условия:

а.

Заемите могат да бъдат предоставени при по-ниски лихвени проценти, които са поне равни на базовия лихвен процент (1-годишен IBOR или еквивалентен лихвен процент, публикуван от Комисията (9)), приложим към 1 януари 2020 г., плюс маржовете за кредитен риск, както са определени в таблицата по-долу:

Вид бенефициер

Марж за кредитен риск за първата година

Марж за кредитен риск за втората и третата година

Марж за кредитен риск за 4 — 6-та година

МСП

25 базисни пункта (10)

50 базисни пункта (11)

100 базисни пункта

Големи предприятия

50 базисни пункта

100 базисни пункта

200 базисни пункта

б.

Като алтернатива, държавите членки могат да уведомяват за схеми, като използват горната таблица, при което обаче срокът до падежа на заема и маржовете за кредитен риск могат да бъдат модулирани. Така например, фиксиран марж за кредитен риск може да бъде използван за целия срок до падежа на заема, ако той е по-висок от минималния марж за кредитен риск за 1-вата година за всеки вид бенефициер и е коригиран в зависимост от срока до падежа на заема в съответствие с настоящия параграф (12);

в.

Договорите за заем се подписват най-късно до 31 декември 2020 г. и са ограничени до най-много шест години, освен ако не са модулирани в съответствие с точка 27, буква б);

г.

За заеми с падеж след 31 декември 2020 г. общият размер на заемите на бенефициер не надвишава:

i.

два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера (в това число социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на 1 януари 2019 г. или след тази дата, максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваните годишни разходи за заплати за първите две години на дейност; или

ii.

25 % от общия оборот на бенефициера през 2019 г.; или

iii.

с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от бенефициера за собствените му нужди от ликвидност (13), размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП и от момента на предоставяне за следващите 12 месеца за големи предприятия;

д.

При заеми с падеж до 31 декември 2020 г. размерът на главницата на заема за всеки бенефициер може да бъде по-голям от посочения в точка 27, буква г), при условие че е предоставена подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

е.

Заемът следва да е свързан с инвестиционни нужди и/или с нужда от оборотен капитал;

ж.

Заемът не може да се предостави на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (14)) към 31 декември 2019 г.“

17.

Раздел 3.5 се заменя със следното:

„Раздел 3.5: Застраховане на краткосрочни експортни кредити

32.

Съгласно Съобщението на Комисията относно застраховането на краткосрочни експортни кредити продаваемите рискове не се покриват чрез застраховане на експортни кредити с подкрепата на държавите членки. Вследствие на настоящия епидемичен взрив от COVID-19 и след като проведе обществената консултация относно наличието на застраховане на краткосрочни експортни кредити за износ към всички държави, считани понастоящем за държави с продаваеми рискове, Комисията установи, че съществува недостиг на достатъчен частен застрахователен капацитет за краткосрочни експортни кредити като цяло и че покритието за продаваемите рискове е временно недостъпно.

33.

В този контекст Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в приложението към Съобщението на Комисията относно застраховането на краткосрочни експортни кредити, като временно непродаваеми до 31 декември 2020 г. (15).“

18.

Вмъква се следният раздел:

„Раздел 3.6 Помощ за научноизследователска и развойна дейност, свързана с COVID-19

34.

Освен съществуващите възможности въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, от основно значение е да се улесни извършването на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в областта на COVID-19 с цел справяне с настоящата здравна кризисна ситуация.

35.

Комисията ще счита за съвместима с вътрешния пазар помощ за проекти за НИРД в областта на COVID-19 и за друга научноизследователска дейност, насочена към борба с вирусите (16), включително проекти, получили специален знак за качество в областта на COVID-19 под формата на печат за високи постижения в рамките на инструмента за МСП по линия на програма „Хоризонт 2020“, при условие че са изпълнени всички от следните условия:

а.

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на възстановяване аванси или данъчни предимства до 31 декември 2020 г.;

б.

За проекти за НИРД, започнали от 1 февруари 2020 г., или за проекти, получили специален печат за високи постижения в областта на COVID-19, се счита, че помощта има стимулиращ ефект; за проекти, започнали преди 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има стимулиращ ефект, ако тя е необходима за ускоряване или разширяване на обхвата на проекта. В такива случаи са допустими само допълнителните разходи, свързани с усилията за ускоряване или с разширения обхват;

в.

Допустими разходи могат да са всички разходи, необходими за проекта за НИРД по време на неговата продължителност, в това число, наред с другото, разходи за персонал, разходи за цифрово и електронно оборудване, разходи за инструменти за диагностика, разходи за инструменти за събиране и обработка на данни, разходи за услуги за НИРД, разходи за предклинични и клинични изпитвания (фази на изпитване I—IV), разходи за получаване, валидиране и защита на патенти и други нематериални активи, разходи за получаване на оценката на съответствието и/или разрешенията, които се изискват за пускането на пазара на нови и подобрени ваксини и лекарствени продукти, медицински изделия, болнична и медицинска апаратура, дезинфектанти и лични предпазни средства; изпитванията по фаза IV са допустими, при условие че те водят до по-нататъшен научен или технически напредък;

г.

Интензитетът на помощта за всеки бенефициер може да покрива 100 % от допустимите разходи за фундаментални научни изследвания и не надвишава 80 % от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и експериментално развитие (17);

д.

Интензитетът на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие може да бъде увеличен с 15 процентни пункта, ако повече от една държава членка подкрепя научноизследователския проект или той се провежда в трансгранично сътрудничество с научноизследователски организации или други предприятия;

е.

Помощта по тази мярка може да бъде съчетана с подкрепа от други източници за същите допустими разходи, при условие че комбинираната помощ не надвишава праговете, определени в букви г) и д) по-горе;

ж.

Бенефициерът на помощта се ангажира да предостави на трети страни в ЕИП неизключителни лицензии при недискриминационни пазарни условия;

з.

Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (18)) към 31 декември 2019 г.“

19.

Вмъква се следният раздел:

„Раздел 3.7 Инвестиционна помощ за инфраструктури за изпитване и мащабиране

36.

Освен съществуващите възможности, които се основават на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, от основно значение е да се подкрепят инфраструктурите за тестване и мащабиране, които спомагат за разработването на продукти, свързани с COVID-19.

37.

Следователно Комисията ще разглежда инвестиционна помощ за изграждане или модернизиране на инфраструктури за изпитване и мащабиране, необходими за разработването, изпитването и мащабирането, до първото промишлено внедряване преди етапа на масово производство, на лекарствени продукти, свързани с COVID-19, както е посочено в раздел 3.8, като съвместима с вътрешния пазар, при условие че са изпълнени следните условия:

а.

Помощта се предоставя за изграждането или модернизирането на инфраструктури за изпитване и мащабиране, необходими за разработването, изпитването и мащабирането, до първото промишлено внедряване преди етапа на масово производство, на свързани с COVID-19 лекарствени продукти (включително ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска апаратура (включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство; както и инструменти за събиране/обработка на данни;

б.

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства или подлежащи на възстановяване аванси до 31 декември 2020 г.;

в.

За проекти, започнали от 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има стимулиращ ефект; за проекти, започнали преди 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има стимулиращ ефект, ако тя е необходима за ускоряване или разширяване на обхвата на проекта. В такива случаи са допустими само допълнителните разходи, свързани с усилията за ускоряване или с разширения обхват;

г.

Инвестиционният проект следва да е приключил в срок от шест месеца след датата на предоставяне на помощта. Инвестиционен проект се счита за приключен, когато националните органи го приемат за такъв. Когато шестмесечният срок не е спазен, на месец закъснение трябва да се възстановят 25 % от размера на помощта, отпусната под формата на преки безвъзмездни средства или данъчни предимства, освен ако закъснението се дължи на фактори извън контрола на бенефициера на помощта. Когато крайният срок е спазен, помощта под формата на подлежащи на възстановяване аванси се преобразува в безвъзмездни средства; в противен случай подлежащият на възстановяване аванс се връща на равни годишни вноски в срок от пет години след датата на предоставяне на помощта;

д.

Допустими разходи са инвестиционните разходи, необходими за изграждане на инфраструктурите за изпитване и мащабиране, които са необходими за разработването на продуктите, изброени в буква а) по-горе. Интензитетът на помощта не надхвърля 75 % от допустимите разходи;

е.

Максималният позволен интензитет на помощта на преките безвъзмездни средства или данъчното предимство може да бъде увеличен с допълнителни 15 процентни пункта, ако инвестицията е приключена в срок от два месеца след датата на предоставяне на помощта или датата на прилагане на данъчното предимство, или ако подкрепата се предоставя от повече от една държава членка. Ако помощта е отпусната под формата на подлежащ на възстановяване аванс и инвестицията е приключена в срок от два месеца, или ако подкрепата се предоставя от повече от една държава членка, могат да бъдат предоставени допълнителни 15 процентни пункта;

ж.

Помощта по тази мярка не се комбинира с друга инвестиционна помощ за същите допустими разходи;

з.

Гаранция за покриване на загуби може да бъде предоставена в допълнение към преки безвъзмездни средства, данъчно предимство или подлежащ на възстановяване аванс, или като независима мярка за помощ. Гаранцията за покриване на загуби е издадена в срок от един месец, след като предприятието е кандидатствало за нея; размерът на подлежащата на компенсация загуба се установява пет години след приключване на инвестицията. Размерът на компенсацията се изчислява като разликата между, от една страна, сбора от инвестиционните разходи, разумна печалба от 10 % годишно върху инвестиционните разходи за период от пет години и оперативните разходи, и, от друга страна, сбора от получените преки безвъзмездни средства, приходите за петгодишния период и крайната стойност на проекта;

и.

Начислената цена за предоставените услуги от инфраструктурата за изпитване и мащабиране отговаря на пазарната цена;

й.

Инфраструктурите за изпитване и мащабиране са отворени за няколко ползватели и се предоставят на прозрачна и недискриминационна основа. Предприятия, които са финансирали поне 10 % от инвестиционните разходи, могат да получат преференциален достъп при по-благоприятни условия;

к.

Помощ не може да бъде предоставяна на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (19)) към 31 декември 2019 г.“

20.

Вмъква се следният раздел:

„Раздел 3.8 Инвестиционна помощ за производството на продукти, свързани с COVID-19:

38.

Освен съществуващите възможности, които се основават на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, от съществено значение е да се улесни производството на продукти, свързани с COVID-19. Това включва: съответни лекарствени продукти (включително ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска апаратура (включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство; инструменти за събиране/обработка на данни.

39.

Комисията ще счита, че инвестиционна помощ за производството на продукти, свързани с COVID-19, е съвместима с вътрешния пазар, ако са изпълнени следните условия:

а.

Инвестиционната помощ се предоставя за производството на продукти, свързани с COVID-19, като например лекарствени продукти (в това число ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска апаратура (включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство; инструменти за събиране/обработка на данни;

б.

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства или подлежащи на възстановяване аванси до 31 декември 2020 г.;

в.

За проекти, започнали от 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има стимулиращ ефект; за проекти, започнали преди 1 февруари 2020 г., се счита, че помощта има стимулиращ ефект, ако тя е необходима за ускоряване или разширяване на обхвата на проекта. В такива случаи са допустими само допълнителните разходи, свързани с усилията за ускоряване или с разширения обхват;

г.

Инвестиционният проект е приключен в срок от шест месеца след датата на предоставяне на помощта. Инвестиционен проект се счита за приключен, когато националните органи го приемат за такъв. Когато шестмесечният срок не е спазен, на месец закъснение трябва да се възстановят 25 % от размера на помощта, отпусната под формата на преки безвъзмездни средства или данъчни предимства, освен ако закъснението се дължи на фактори извън контрола на бенефициера на помощта. Когато крайният срок е спазен, помощта под формата на подлежащи на възстановяване аванси се преобразува в безвъзмездни средства; в противен случай подлежащият на възстановяване аванс се връща на равни годишни вноски в срок от пет години след датата на предоставяне на помощта;

д.

Допустимите разходи са свързани с всички инвестиционни разходи, необходими за производството на продуктите, изброени в буква а), и с разходите за пробни пускания на нови производствени съоръжения. Интензитетът на помощта не надхвърля 80 % от допустимите разходи;

е.

Максималният позволен интензитет на помощта на преките безвъзмездни средства или данъчното предимство може да бъде увеличен с допълнителни 15 процентни пункта, ако инвестицията е приключена в срок от два месеца след датата на предоставяне на помощта или датата на прилагане на данъчното предимство, или ако подкрепата се предоставя от повече от една държава членка. Ако помощта е отпусната под формата на подлежащ на възстановяване аванс и инвестицията е приключена в срок от два месеца, или ако подкрепата се предоставя от повече от една държава членка, могат да бъдат предоставени допълнителни 15 процентни пункта;

ж.

Помощта по тази мярка не може да се комбинира с друга инвестиционна помощ за същите допустими разходи;

з.

Гаранция за покриване на загуби може да бъде предоставена в допълнение към преки безвъзмездни средства, данъчно предимство или подлежащ на възстановяване аванс, или като независима мярка за помощ. Гаранцията за покриване на загуби е издадена в срок от един месец, след като предприятието е кандидатствало за нея; размерът на подлежащата на компенсация загуба се установява пет години след приключване на инвестицията. Размерът на компенсацията се изчислява като разликата между, от една страна, сбора от инвестиционните разходи, разумна печалба от 10 % годишно върху инвестиционните разходи за период от пет години и оперативните разходи, и, от друга страна, сбора от получените преки безвъзмездни средства, приходите за петгодишния период и крайната стойност на проекта;

и.

Помощ не може да се предоставя на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (20)) към 31 декември 2019 г.“

21.

Вмъква се следният раздел:

„Раздел 3.9 Помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски

40.

Отсрочването на плащането на данъци и/или социалноосигурителни вноски може да бъде ценен инструмент за намаляване на ликвидните затруднения на предприятията (в това число самостоятелно заетите лица) и за запазване на заетостта. Когато отсрочването е общоприложимо и не поставя в по-благоприятно положение определени предприятия или производството на определени стоки, то не попада в обхвата на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Ако отсрочването е ограничено например до определени сектори, региони или видове предприятия, то включва помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС (21).

41.

Комисията ще счита за съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС схеми за помощ, които предвиждат временно отсрочване на данъци или социалноосигурителни вноски, което се прилага за предприятия (в това число самостоятелно заети лица), които са особено засегнати от епидемичния взрив от COVID-19, например в конкретни сектори, региони или предприятия с определена големина. Това се отнася и за мерките, предвидени във връзка с фискалните и социалноосигурителните задължения, които мерки са предназначени да облекчат ликвидните затруднения, с които се сблъскват бенефициерите, включително, но не само, отсрочване на дължимите плащания на вноски, по-лесен достъп до плановете за плащане на данъчни задължения и предоставяне на периоди, през които не се дължат лихви, преустановяване на събирането на данъчни задължения и ускорено възстановяване на данъци. Помощта се отпуска преди 31 декември 2020 г., като крайната дата за отсрочването е не по-късно от 31 декември 2022 г.“

22.

Вмъква се следният раздел:

„Раздел 3.10 Помощ под формата на субсидии за заплати на наетите лица за избягване на съкращения по време на епидемичния взрив от COVID-19

42.

За да се запази заетостта, държавите членки могат да предвидят финансов принос в разходите за заплати на предприятия (в това число самостоятелно заети лица), които в противен случай биха съкратили персонал в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Ако подобни схеми за подкрепа се прилагат за цялата икономика, те не попадат в обхвата на контрола върху държавната помощ. Ако те предоставят на предприятията избирателно предимство, какъвто може да е случаят, ако те са ограничени до определени сектори, региони или видове предприятия, те включват помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

43.

Ако тези мерки представляват помощ, Комисията ще ги счита за съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са спазени следните условия:

а.

Целта на помощта е да се избегнат съкращения, докато трае епидемичният взрив от COVID-19;

б.

Помощта се предоставя под формата на схеми за предприятия в конкретни сектори, региони или с определен размер, които са особено засегнати от епидемичния взрив от COVID-19;

в.

Субсидията за заплати се предоставя за период от не повече от дванадесет месеца след подаването на заявление за помощ, за наети лица, които в противен случай биха били съкратени поради преустановяването или намаляването на стопанската дейност вследствие на епидемичния взрив от COVID-19, и при условие че персоналът, който се възползва от мярката, запазва постоянната си заетост през целия период, за който се предоставя помощта;

г.

Месечната субсидия за заплати не следва да надвишава 80 % от месечната брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя) на персонала, който се възползва от мярката. Държавите членки могат също да изпращат уведомление за алтернативни методи за изчисляване на интензитета на помощта, по-специално в интерес на категориите ниско платен персонал, като например включващи използването на националната средна работна заплата или минималната работна заплата, при условие че продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта;

д.

Субсидията за заплати може да се комбинира с други общодостъпни или избирателни мерки в подкрепа на заетостта, при условие че комбинираната подкрепа не води до свръхкомпенсиране на разходите за заплати на съответния персонал. Освен това субсидиите за заплати могат да бъдат съчетани с отсрочване на плащането на данъци и на социалноосигурителни вноски.“

23.

Точка 34 се преномерира на точка 44 и се заменя със следния текст:

„44. Освен помощта, предоставена по раздел 3.9 и раздел 3.10, държавите членки трябва да публикуват съответна информация (22) за всяка индивидуална помощ, отпусната съгласно настоящото съобщение, на подробния уебсайт за държавните помощи или ИТ инструмента на Комисията (23) в срок от 12 месеца от момента на предоставянето ѝ.“

24.

Точки 35—42 се преномерират на точки 45—52.

(1)  Съобщение на Комисията от 19 март 2020 г., C (2020) 1863 (ОВ C 091I, 20.3.2020 г., стр.1.)

(2)  При условие че са спазени правилата в Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора („Общия регламент за групово освобождаване“) и съгласно различните регламенти за помощ de minimis, временните мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, могат да се натрупват в съответствие с правилата за натрупване в Общия регламент за групово освобождаване и в различните регламенти за помощ de minimis, а именно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1), Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9), Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8).

(3)  Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1.) Когато в настоящата временна рамка се прави позоваване на определението за „предприятие в затруднено положение“, съдържащо се в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014, то следва да се чете като отнасящо се и до определенията, съдържащи се съответно в член 2, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 702/2014 и в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1388/2014.

(4)  Съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45).

(5)  Всички продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, с изключение на продуктите от сектора на рибарството и аквакултурите.

(6)  Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45).

(7)  Планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи.

(8)  Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(9)  Основните лихвени проценти се изчисляват в съответствие със Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (OВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6) и се публикуват на уебстраницата на ГД „Конкуренция“ на адрес: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(10)  Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за кредитен риск) следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно.

(11)  Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за кредитен риск) следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно.

(12)  Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за кредитен риск) следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно.

(13)  Нуждите от ликвидност могат да включват както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи.

(14)  Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(15)  Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщението на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити, C (2020) 2044 final от 27 март 2020 г. (ОВ C 101I, 28.3.2020 г., стр. 1).

(16)  Научноизследователската дейност в областта на COVID-19 и научноизследователската и развойна дейност, насочена към борба с вирусите, е свързана с изследвания във връзка с ваксини, лекарствени продукти и лечение, медицински изделия и болнична и медицинска апаратура, дезинфектанти и защитно облекло и оборудване, както и във връзка с иновации на процеси за ефективно производство на необходимите продукти.

(17)  Както е определено в член 2, параграфи 84, 85 и 86 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(18)  Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(19)  Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(20)  Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(21)  Вж. също точка 118 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, C/2016/2946 (ОВ C 262, 19.7.2016 г., стр. 1—50).

(22)  Препратка към информацията, изисквана в приложение III към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. и приложение III към Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията и приложение III към Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. В случай на подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми и други форми на помощ, номиналната стойност на базисния инструмент може да бъде добавена за всеки бенефициер. За данъчни и платежни предимства размерът на индивидуалната помощ може да бъде посочен в диапазони.

(23)  Функцията за публично търсене в базата данни за прозрачност на държавните помощи дава достъп до данни за отпускането на индивидуални държавни помощи, предоставени от държавите членки, в съответствие с европейските изисквания за прозрачност на държавната помощ, и може да бъде намерена на адрес https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.


Top