EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0320(04)

Съобщението на Комисията Насоки за държавите членки във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426 на Комисията 2020/C 91 I/02

OJ C 91I , 20.3.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 91/10


СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Насоки за държавите членки във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426 на Комисията

(2020/C 91 I/02)

На 15 март 2020 г. — като част от отговора на последиците от избухването на причинената от коронавируса епидемиологична криза, Комисията публикува Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 (1) (регламента за изпълнение), с който за износа на определени лични предпазни средства (ЛПС) се въвежда условие за представяне на разрешение за износ.

На 19 март 2020 г. Комисията прие изменение на регламента за изпълнение.

Тъй като измененият регламент за изпълнение налага на компетентните органи на държавите членки и на икономическите оператори нови задължения, които се прилагат от деня на публикуването, настоящите насоки се издават, за да се окаже подпомагане в процеса на изпълнение.

Настоящите насоки не са правно обвързващи и са само с информативна цел. Те не заменят изменения регламент за изпълнение. Те не засягат тълкуването на регламента от Съда.

1.   Процедура

Комисията прие посочения регламент за изпълнение и неговото изменение по процедура по спешност съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за износ (2).

Регламентът е валиден за шестседмичен период, по време на който ще бъдат провеждани консултации с държавите членки в рамките на комитета по защитните мерки относно i) потвърждаването на подхода и ii) вземането на решение относно необходимостта от предприемане на подходящи мерки за следващия период.

2.   Цел на мерките

Тези мерки бяха приети с оглед на нарасналата нужда от ЛПС и очакванията, че търсенето на тези продукти ще продължи да нараства значително в бъдеще, успоредно с възникналия недостиг в няколко държави — членки на ЕС.

Въпреки въведените стимули за по-интензивно производство текущото равнище на производство на Съюза и съществуващите запаси няма да бъдат достатъчни, за да се отговори на търсенето в рамките на Съюза. Това важи в особено голяма степен, тъй като ЛПС могат да бъдат изнасяни без ограничения за други части на света, докато някои трети държави решиха — официално или неофициално, да ограничат износа на ЛПС. Някои от тези държави са също така традиционни доставчици на пазара на Съюза, с което допълнително се увеличава натискът върху него.

ЛПС са основен продукт за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта и за защита на здравето на медицинския персонал, лекуващ болни пациенти.

Следователно целта на тези извънредни мерки е да се ограничи и предотврати възникването на критична ситуация.

В същото време Съюзът не възнамерява да ограничава износа повече от абсолютно необходимото, като желае също така да се придържа към принципа на международна солидарност в тази ситуация на световна пандемия. Ето защо държавите членки могат и следва да предоставят разрешения за износ, наред с другото, в изброените в член 2, параграф 3 от регламента за изпълнение случаи, но също и в случаите, когато въпросната доставка не представлява заплаха за действителната необходимост от ЛПС в Съюза и служи за задоволяване на законна необходимост от официална или професионална медицинска употреба в трета държава.

За всякакви въпроси, свързани с доставката на ЛПС в рамките на ЕС, държавите членки могат да се обръщат към съществуващия Координационен център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) (3).

3.   Връзка с мерките на държавите членки (4)

Недостигът при снабдяването с ЛПС през последните дни накара някои държави членки да предприемат конкретни мерки на национално равнище. В същото време една от целите, преследвани от Комисията по време на настоящата криза, е запазването на целостта на единния пазар, за да се даде решителен съвместен отпор на предизвикателството, свързано със защитата на здравето в контекста на ограничените доставки на ЛПС.

Регламентът за изпълнение беше приет с разбирането, че държавите членки следва да отменят всякакви ограничителни национални действия — предприети официално или неофициално, по отношение на износа за трети държави или търговията между държавите членки в рамките на единния пазар, които надхвърлят действията, предназначени да гарантират приоритетен достъп до тези средства за онези, които най-много се нуждаят от тях (напр. болници, пациенти, здравни работници, органи за гражданска защита) (5).

4.   Практически насоки

4.1.   Обхванати продукти

Изискването за разрешаване за износ се отнася за продуктите, изброени в колона„Описание“ в приложение I към регламента за изпълнение.

В това приложение се описват подробно личните предпазни средства, които са от жизнена необходимост за болниците, пациентите, лицата, работещи на място, и органите за гражданска защита в рамките на Съюза.

Комисията може да преразглежда списъка с оглед на промените, настъпили както по отношение на нови доказателства за недостиг на доставки, така и на увеличения производствен капацитет, позволяващ да се намалят опасенията по отношение на недостига. В такъв случай тя ще измени регламента за изпълнение или ще приеме нов регламент.

Информацията относно последното развитие във връзка с мерките на Комисията в отговор на коронавируса се предоставя на специален уебсайт: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#latest. Компетентните органи в държавите членки и икономическите оператори се приканват следователно да се консултират ежедневно с него.

Регламентът за изпълнение се прилага независимо от това дали съответният продукт е с произход от Съюза, или не.

4.2.   Обхваната дейност

Регламентът за изпълнение се прилага за целия износ извън Съюза.

Това включва всички държави извън ЕС, включително преференциалните партньори.

С оглед обаче на задълбочената интеграция на вътрешния пазар с всичките четири държави — членки на Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), както и на интеграцията на производствените вериги на добавената стойност и дистрибуторските мрежи със същите държави, регламентът за изпълнение не се прилага по отношение на износа за тези четири държави, за който следователно не се прилагат ограничения. Като се има предвид особената зависимост на отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към Договора, и на Фарьорските острови от градските вериги на доставка на държавите членки, както и на Андора, Сан Марино и града държава Ватикан от веригите на доставка на съседните държави членки, същото се прилага и за тях.

Регламентът за изпълнение не се прилага за търговията между държавите — членки на ЕС. Съгласно член 127, параграф 3 от Споразумението за оттегляне Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия следва да се счита за държава членка, а не за трета държава.

Регламентът за изпълнение не се прилага за вноса на ЛПС в Съюза, посочен в приложение I към регламента за изпълнение. Във връзка с улесняването на вноса и предотвратяването на закъснения Комисията представи Препоръка 2020/403 относно процедурите за оценка на съответствието и надзор на пазара в контекста на COVID-19 (6).

4.3.   Задължение за подаване на заявление

Износителят трябва да подаде заявление за разрешение за износ.

Съдържанието на формуляра за заявление се определя от държавите членки. С изискваната във формуляра информация следва да се даде възможност на държавата членка да издаде разрешение за износ в съответствие с приложение II към регламента за изпълнение. С цел да се увеличи координираният подход, в приложение I към настоящите насоки е включен примерен образец за формуляр за заявление.

Доколкото е възможно, държавите членки следва да предоставят възможност за подаване на заявления чрез електронни средства.

5.   Компетентни органи на държавите членки

Заявлението се подава до компетентния орган в държавата членка, в която е установен износителят.

Ако предпазните средства се намират в една или повече държави членки, различни от тази, в която е подадено заявлението за разрешение за износ, това обстоятелство се посочва в заявлението. В случай че местоположенията са повече от едно, следва да се посочат всички местоположения.

Държавите членки се приканват да уведомят генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия заимената и данните за контакт на компетентните органи, на които е възложено издаването на разрешения за износ, най-късно до полунощ на 20 март 2020 г. Тази информация ще бъде публикувана на сайта на генерална дирекция „Търговия“ (7). Уведомяването трябва да направи по електронен път, като се използва функционалната пощенска кутия, посочена в точка 6.

5.1.   Оценка на заявлението от компетентните органи

Системата не означава забрана за износ. Целият износ обаче, попадащ в приложното поле на регламента, се осъществява при условие на представяне на разрешение за износ.

Когато решават дали да предоставят разрешение за износ, държавите членки трябва да изпълнят целта на акта за изпълнение, т.е. да гарантират достатъчност на снабдяването в Съюза, с цел да се отговори на жизненоважното търсене на ЛПС.

С други думи, разрешения за износ могат да се издават, само когато въпросната пратка не представлява заплаха за наличието на ЛПС на пазара на въпросната държава членка или някъде другаде в Съюза, с цел постигане на целта на регламента.

В границите на тази доминираща цел компетентните органи разполагат със свобода на преценката, като износът на определени количества от конкретни ЛПС може да бъде разрешаван при специфични обстоятелства, зависещи от нуждите на държавите членки.

В член 2, параграф 3 от регламента за изпълнение е включен примерен списък със съображения, които трябва да се вземат предвид, когато е уместно, при вземането на решение дали дадено разрешение за износ може да бъде издадено.

Тези съображения засягат, наред с другото, изпълнението на дадено задължение за доставка при съвместно възлагане на обществени поръчки от Съюза и държавите членки, подкрепата на дейности на Световната здравна организация (СЗО), подкрепата на координирано на равнището на ЕС реагиране на кризисни ситуации или искането за помощ от страна на трети държави или международни организации, включително необходимостта от спешни доставки, поискани от хуманитарни неправителствени организации или международни организации за осъществяването на собствените им операции за предоставяне на хуманитарна помощ в трети държави.

Целта на последното е да се осигури, доколкото е възможно, наличието на ЛПС, когато са необходими извън Съюза, в трети държави, които в даден момент могат да са изправени пред остра нужда от ЛПС. Това е израз на принципа на международната солидарност както по принцип, така и в ситуация на световна пандемия с последици за целия свят, както и на факта, че международната търговия може да допринесе за наличието на продукти, където е необходимо и когато е необходимо.

Списъкът в член 2, параграф 3 не е изчерпателен и държавите членки могат да вземат предвид други елементи. Въпреки това те трябва да спазват общата цел на регламента за изпълнение, припомнена по-горе.

По-специално държавите членки следва да вземат предвид степента на пазарна интеграция за съответните продукти, постигната в рамките на споразумение или на договореност за установяване на зона за свободна търговия с предвидената държава на износ. Ще бъде контрапродуктивно да се нарушават тясно интегрираните вериги на добавената стойност и дистрибуторските мрежи, които са вече изградени въз основа на тези споразумения или договорености, по-специално в случая на съседни държави и икономики. Поради това Комисията настоятелно призовава държавите членки да предоставят разрешения в необходимата степен, за да се предотврати такова нарушаване.

Сред другите елементи, които компетентните органи биха могли да вземат предвид, е фактът дали въпросната пратка е в изпълнение на договорни задължения, поети преди даден референтен период. За да се засили координираният подход в целия ЕС, държавите членки могат да използват като референтен период предходната календарна година (т.е. 2019 г.). Държавите членки са длъжни да гарантират, че тези допълнителни елементи подлежат на отмяна от съображението за нуждите на ЕС, ако тези нужди не могат да бъдат изпълнени по друг начин.

5.2.   Съответни срокове

Държавите членки трябва да обработват заявленията за разрешение за износ в срок от 5 работни дни от датата, на която на компетентните органи е предоставена цялата необходима информация.

Срокът може да бъде удължен с допълнителни 5 работни дни при надлежно обосновани обстоятелства.

Ако продуктът се намира в една или повече държави членки, различни от тази, в която е подадено заявлението за разрешение за износ, държавата членка, до която е подадено заявлението, следва незабавно да се консултира с компетентните органи на въпросната държава членка или държави членки и да предостави съответната информация.

Органите, с които се извършва консултацията, трябва да изложат писмено в срок от 10 работни дни възраженията, които могат да имат срещу издаването на такова разрешение. Тези възражения са обвързващи за държавата членка, в която е подадено заявлението.

Същевременно предвид спешните нужди, произтичащи от бързото разпространение на коронавируса, държавите членки се приканват да обработват заявленията възможно най-бързо и преди посочените срокове от съответно 5 или 10 работни дни.

5.3.   Разрешение за износ

Без да е предоставено разрешение за износ, износът е забранен.

За да се увеличи координираният подход в целия ЕС, образецът за разрешението за износ е даден в приложение II към регламента за изпълнение.

6.   Уведомяване

Целта на тези изключителни мерки е да се гарантира подходящо равнище на снабдяването във всички държави членки в зависимост от нуждите им от ЛПС.

За да се осигури прозрачен процес, от държавите членки се изисква да уведомяват по електронен път Комисията за предоставените и отказаните разрешения посредством образеца в приложение II. Това уведомяване следва да се извършва без забавяне, възможно най-бързо след вземането на решение относно разрешението.

Тази информация следва да се изпраща по електронен път до следната функционална пощенска кутия:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

Функционалната пощенска кутия следва също така да се използва за всякакви въпроси, свързани прилагането на тази система.

Настоящите насоки представляват динамичен документ и могат да бъдат актуализирани, тъй като пред Комисията се поставят нови проблеми и въпроси.


(1)  ОВ L 077 I, 15.3. 2020 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 34.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu

(4)  На 16 март 2020 г. Комисията издаде насоки за държавите членки, в които се определят редица основни принципи за интегриран подход за ефективно управление на границите с цел опазване на здравето при едновременно запазване на целостта на единния пазар, както е посочено в насоките на Комисията, озаглавени „Насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги“, C(2020) 1753.

(5)  Вж. също Насоки относно националните мерки, представени в приложение 2 към Съобщението от 13 март 2020 г. относно координиран икономически отговор на епидемията от COVID-19, COM(2020) 112 final.

(6)  ОВ L 079I, 16.3. 2020 г., стр. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за заявление за разрешение за износ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Износ на лични предпазни средства (Регламент (ЕС) 2020/402)

1.

Износител (EORI номер, ако е приложимо)

 

5.

Държава на получаване

6.

Краен получател

7.

Продуктов код

8.

Количество

9.

Мерна единица

10.

Описание на стоките

11.

Местоположение

12.

Дата на планирания износ

 

 

13.

Подпис, място и дата, печат

Обяснителни бележки към формуляра за разрешение за износ:

Клетка 1 Износител: пълно име и адрес на износителя, за когото е издадено разрешението, + EORI номер, ако е приложимо.

Клетка 4 Издаващ орган: пълно име и адрес на органа на държавата членка, издал разрешението за износ.

Клетка 5 Държава на получаване: 2-буквен геономенклатурен код на държавата по местоназначение на стоките, за които се издава разрешението.

Клетка 6 Краен получател: пълно име и адрес на крайния получател на стоките, ако е известен към момента на издаване, + EORI номер, ако е приложимо. Ако крайният получател не е известен към момента на издаването, полето се оставя празно.

Клетка 7 Продуктов код: цифровият код от Хармонизираната система или от Комбинираната номенклатура (2), съгласно който стоките за износ са класирани при издаване на разрешението.

Клетка 8 Количество: количеството на стоките, измерено в единицата, декларирана в клетка 9.

Клетка 9 Мерна единица: мерната единица, в която е изразено количеството, декларирано в клетка 8. Мерните единици, които трябва да се използват, са „P/ST“ за стоки, които се отчитат в броя (например маски), и „PA“ за стоки, отчитани в чифтове (напр. ръкавици).

Клетка 10 Описание на стоките: описание на обикновен език, достатъчно точно, за да позволи идентифицирането на стоките.

Клетка 11 Местоположение: геономенклатурен код на държавата членка, в която е местоположението на стоките. Ако местоположението на стоките е в държавата членка на издаващия орган, тази клетка трябва да се остави празна.

Клетка 12: дата, на която стоките, за които се иска разрешение, трябва да бъдат изнесени

Клетка 13: Подпис, печат, място и дата: подпис и печат на издаващия орган; мястото и датата на издаване на разрешението.


Приложение II

Образец за уведомленията на държавите членки

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Износ на лични предпазни средства (Регламент (ЕС) 2020/402)

0.

Име на компетентния орган и данни за контакт с него

1.

Износител (EORI номер, ако е приложимо)

 

2.

Държава на получаване

3.

Краен получател

4.

Продуктов код

5.

Количество

6.

Мерна единица

7.

Описание на стоките

8.

Местоположение

 

 

 

Предоставено ли е разрешение за износ? (да/не)

Причини за приемане/отказ:

Всяка относима информация, отнасяща се до консултациите с други държави съгласно член 2, параграф 2 от регламента за изпълнение:

Клетка 0: пълно име и адрес на органа на държавата членка, издал разрешението за износ.

Клетка 1 Износител: пълно име и адрес на износителя, за когото е издадено разрешението, + EORI номер, ако е приложимо.

Клетка 2 Държава на получаване: 2-буквен геономенклатурен код на държавата по местоназначение на стоките, за които се издава разрешението.

Клетка 3 Краен получател: пълно име и адрес на крайния получател на стоките, ако е известен към момента на издаване, + EORI номер, ако е приложимо. Ако крайният получател не е известен към момента на издаването, полето се оставя празно.

Клетка 4 Продуктов код: цифровият код от Хармонизираната система или от Комбинираната номенклатура, съгласно който стоките за износ са класирани при издаване на разрешението.

Клетка 5 Количество: количеството на стоките, измерено в единицата, декларирана в клетка 6.

Клетка 6 Мерна единица: мерната единица, в която е изразено количеството, декларирано в клетка 5. Мерните единици, които трябва да се използват, са „P/ST“ за стоки, които се отчитат в броя (например маски), и „PA“ за стоки, отчитани в чифтове (напр. ръкавици).

Клетка 7 Описание на стоките: описание на обикновен език, достатъчно точно, за да позволи идентифицирането на стоките.

Клетка 8 Местоположение: геономенклатурен код на държавата членка, в която е местоположението на стоките. Ако местоположението на стоките е в държавата членка на издаващия орган, тази клетка трябва да се остави празна.


Top