EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0614

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на системата Евродак за сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818

COM/2020/614 final

Брюксел, 23.9.2020

COM(2020) 614 final

2016/0132(COD)

Изменено предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на системата Евродак за сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Контекст и основания за предложението

През юли 2019 г. в политическите насоки на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше обявен нов пакт за миграцията и убежището, който се основава на цялостен подход към външните граници, системите за убежище и връщане, Шенгенското пространство на свободно движение, външното измерение на миграцията, законната миграция и интеграцията, за да се стимулира взаимното доверие между държавите членки.

Съобщението относно Нов пакт за миграцията и убежището, представено заедно с набор от законодателни предложения, включително настоящото предложение за изменение на предложението от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак, представлява ново начало в областта на миграцията. Въз основа на общите принципи на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите в новия пакт е застъпена идеята за интегрирано изготвяне на политики, като се обединяват политиките в областта на убежището, миграцията, връщането, защитата на външните граници и отношенията с ключови трети държави.

Предизвикателствата в областта на управлението на миграцията, включително тези, които са свързани с незаконно пристигане и връщане, не следва да се преодоляват само от отделните държави членки, а от ЕС като цяло. Необходимо е да има европейска рамка, която може да управлява взаимозависимостта между политиките и решенията на държавите членки. Тази рамка трябва да отчита непрекъснато променящата се действителност в сферата на миграцията, която се изразяваше във все по-голяма сложност и засилена необходимост от координация. Въпреки че от 2015 г. насам броят на незаконно пристигащите в Съюза е намалял с 92 % , все още са налице редица структурни предизвикателства, които подлагат на натиск системите за убежище, приемане и връщане на държавите членки.

Макар и с течение на времето броят на незаконно пристигащите да е намалял, делът на мигрантите, пристигащи от държави с процент на признаване под 25 %, се е увеличил от 14 % през 2015 г. на 57 % през 2018 г. Освен това нараства делът на сложните случаи, тъй като пристигането на граждани на трети държави с ясни нужди от международна закрила през 2015—2016 г. бе частично заменено от пристигането на лица с по-разнородни проценти на признаване. Също така независимо от факта, че от 2015 г. насам незаконните пристигания намаляват в целия ЕС, броят на молбите за международна закрила продължи да се увеличава, като надхвърли четирикратно броя на пристигащите. Тези тенденции свидетелстват за постоянно по-нататъшно придвижване и множество молби за международна закрила в рамките на ЕС. Накрая, естеството на пристигащите след операции по търсене и спасяване изисква специфичен отговор като част от цялостната система за управление на миграцията, предвид че държавите членки, които се борят с последиците от пристиганията след търсене и спасяване, са изправени пред специфични предизвикателства.

В резултат на нарастващия дял на кандидатите за убежище, за които е малко вероятно да получат международна закрила в ЕС, се утежнява повече не само обработването на молбите за убежище, но и връщането на незаконни мигранти, чиито молби са били отхвърлени, включително като недопустими. Към това се добавя връщането на незаконни мигранти, които не са подавали молба за международна закрила. Ето защо е по-важно от всякога да има неразривна връзка между процедурите за предоставяне на убежище и процедурите за връщане. Също толкова важно е да се работи за изграждането по-европейска система за връщане. Незаконните мигранти, които нямат намерение да кандидатстват за международна закрила, следва незабавно да бъдат насочвани към процедурата за връщане, а не да се включват по подразбиране в процедурата за предоставяне на убежище.

Освен това натискът върху системите за убежище на държавите членки продължава да представлява голяма тежест за тези от тях, които са държави на първо пристигане, както и за системите за предоставяне на убежище на други държави членки чрез неразрешени движения. Настоящата система е недостатъчна за справяне с тези реалности. По-специално понастоящем не съществува ефективен механизъм за солидарност.

Новият пакт се основава на предложенията на Комисията за реформа на общата европейска система за убежище от 2016 г. и на предложението за преработване на Директивата за връщането от 2018 г., като с него се въвеждат и допълнителни нови елементи, за да се гарантира балансът, необходим за обща рамка, обединяваща всички аспекти на политиката в областта на убежището и миграцията. Предложението за изменение на предложението от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак 1 създава ясна и последователна връзка между конкретни лица и процедурите, на които са подложени, с цел да се подпомогнат по-добре контролът на незаконната миграция и откриването на неразрешени движения. С него се подкрепя също така прилагането на новия механизъм за солидарност и се въвеждат последващи изменения, които ще позволят Евродак да функционира в рамката за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС.

Заедно с настоящото предложение Комисията представя предложение за нов Регламент относно управлението на убежището и миграцията 2 , който въвежда обща рамка за управление на убежището и миграцията на равнището на ЕС като част от цялостен подход.

Освен това с предложението за изменение на предложението от 2016 г. за Регламент за процедурите за предоставяне на убежище 3 и предложението за Регламент за установяване на скрининг 4 се гарантира неразривна връзка между всички етапи от процедурата за миграция, като се започне от нова процедура преди влизане и се стигне до връщането на граждани на трети държави и лица без гражданство, които нямат право да останат в Съюза. Този скрининг ще се състои в проверки на самоличността и здравословното състояние и проверки за сигурност при пристигането с оглед на бързото насочване на съответното лице към приложимата процедура, т.е. връщане, отказ за влизане или разглеждане на молба за международна закрила.

Цели на предложението

Предложението на Комисията от 2016 г. вече разшири обхвата на Евродак, като добави нови категории лица, за които следва да се съхраняват данни, позволи използването на системата за установяване на самоличността на незаконни мигранти, намаляване на възрастта за снемане на дактилоскопични отпечатъци, предоставяне на възможност за събиране на информация за самоличността заедно с биометричните данни и удължаване на срока на съхранение на данните.

Предложението за изменение на предложението от 2016 г. се основава на предварителното споразумение между съзаконодателите, като допълва тези промени и има за цел превръщането на Евродак в обща европейска база данни в подкрепа на политиките на ЕС в областта на убежището, презаселването и незаконната миграция. Поради това тази база данни следва да подкрепя прилагането на различните мерки и правила, предвидени в предложението за нов Регламент относно управлението на убежището и миграцията (напр. преместване, прехвърляне на компетентност) и да гарантира съгласуваност с предложението за Регламент за скрининга. Освен това тя има за цел събирането на по-точни и пълни данни, които да се използват при изготвянето на политики, като по този начин подпомага по-добре контрола на незаконната миграция и откриването на неразрешени движения чрез преброяване и на отделните кандидати, освен на молбите. Тя има за цел също така да подкрепи определянето на подходящи политически решения в тази област, като позволи изготвянето на статистически данни, които съчетават данни от няколко бази данни. Друга цел е да се предостави допълнителна подкрепа на националните органи, които се занимават с кандидатите за убежище, чиято молба вече е била отхвърлена в друга държава членка, чрез маркиране на отхвърлените молби. Накрая, регламентите за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС, по-специално Регламент (ЕС) 2019/818, включват в своя обхват Евродак. Измененията, произтичащи от рамката за оперативна съвместимост и свързани с достъпа до данни в Евродак, все още не могат да бъдат направени в момента на приемане на регламентите за оперативната съвместимост, тъй като настоящата база данни на Евродак не съдържа буквено-цифрови данни за самоличност. В резултат на това настоящото предложение включва редица изменения, с които се цели да се гарантира, че Евродак ще функционира правилно в рамките на новата рамка за оперативна съвместимост, и със същата цел са представени допълнителни необходими изменения на два други правни инструмента, а именно регламентите за ВИС и за ETIAS.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящото предложение е напълно съгласувано със съобщението относно Новия пакт за миграцията и убежището и Пътната карта с придружаващите го инициативи, включително предложението за Регламент относно управлението на убежището и миграцията, предложението за Регламент за скрининга и измененото предложение за Регламент за процедурите за предоставяне на убежище.

В настоящото предложение се определят сроковете за снемане и предаване на биометричните данни на кандидатите за международна закрила. Моментът, от който започват да текат тези срокове, е определен, като се вземат предвид етапите преди влизане, предвидени в предложението за Регламент за скрининга. Що се отнася до предложението за Регламент относно управлението на миграцията и убежището, с настоящото предложение се гарантира, че когато е приложимо, е на разположение цялата необходима информация за преместване или прехвърляне по механизма за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила. С настоящото предложение се гарантира също така съгласуваност със специалния режим, предложен за третирането на лицата, свалени на брега след операция по търсене и спасяване, който е предвиден в Регламента относно управлението на убежището и миграцията.

Що се отнася до предложението за преработване на Директивата за връщането, с настоящото предложение се добавя необходимата информация в Евродак, за да се улесни връщането на лица, чиято молба за международна закрила е била отхвърлена.

В регламенти (ЕС) 2019/817 5 и (ЕС) 2019/818 6 относно оперативната съвместимост Евродак се включва изрично сред базите данни, между които се прави обмен чрез оперативна съвместимост. Това е видно от факта, че системата Евродак е включена в обхвата на оперативната съвместимост, както е посочено в двата регламента за оперативната съвместимост, че се правят многократни позовавания на нея в съображенията като част от платформата за оперативна съвместимост, както и че фигурира в оперативните членове като предмет на търсене в общото хранилище на данни за самоличност за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. По-специално в член 69 от Регламент (ЕС) 2019/817 се предвижда Евродак да бъде сред четирите системи на ЕС, чиито данни ще бъдат свързани по време на преходния период за детектора за откриване на множество самоличности (ДМС) и преди пускането му в експлоатация. От текста на двата регламента за оперативната съвместимост обаче е видно също, че повечето от процесите, които те въвеждат, няма да се прилагат по отношение на Евродак преди датата, на която започва да се прилага преработеният текст на действащия Регламент (ЕС) № 603/2013 за Евродак 7 . Но за да може пълното прилагане на оперативната съвместимост да стане ефективно, са необходими редица изменения на Регламент (ЕС) 2019/818 и на самия регламент за Евродак. Тези изменения, които са свързани именно с достъпа до данни в Евродак, все още не могат да бъдат направени в момента на приемане на регламентите за оперативната съвместимост, тъй като в настоящия си вид базата данни Евродак не съдържа буквено-цифрови данни за самоличност. Измененията, въведени в Евродак с настоящото предложение, и по-специално всички категории лични данни, които ще бъдат записани по този повод, правят пълноценното участие на Евродак в платформата за оперативна съвместимост смислено и оперативно.

И накрая, съгласуваността се гарантира също така с вече постигнатите временни политически споразумения по Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище, Директивата относно условията на приемане, Регламента на ЕС относно рамката за презаселване и Регламента за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, тъй като измененото предложение не е променило елементите на предложението за Евродак от 2016 г., които се отнасят до посочените предложения.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Настоящото предложение е тясно свързано и допълва други политики на Съюза, а именно:

а)Оперативната съвместимост, доколкото настоящото предложение трябва да гарантира функционирането на Евродак в рамката за оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС.

б)Защитата на данните, доколкото настоящото предложение трябва да осигури защитата на основните права за неприкосновеност на личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват в Евродак.

в)Сигурността, доколкото тя взема предвид етапа преди влизане, предвиден в предложението за Регламент за скрининга, в който се предвижда проверка за сигурност.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

В настоящото предложение член 78, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се използва като правно основание за въвеждането на снемането на биометрични данни като задължителна стъпка в рамките на процедурата за международна закрила. Член 78, параграф 2, буква д) се използва като правно основание във връзка с критериите и механизмите за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище или субсидиарна закрила. Също така член 78, параграф 2, буква ж) се използва в настоящото предложение като правно основание за разпоредбите, свързани с презаселването. Освен това член 79, параграф 2, буква в) се използва като правно основание по отношение на елементите за установяване на самоличността на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство във връзка с незаконната имиграция и неразрешеното пребиване, включително извеждането и репатрирането на лица, пребиваващи без разрешение; член 87, параграф 2, буква а) се използва като правно основание за елементите, свързани със събирането, съхраняването, обработването, анализирането и обмена на съответната информация за целите на правоприлагането; и член 88, параграф 2, буква а) се използва като правно основание за областта на действие и задачите на Европол, включително събирането, съхраняването, обработването, анализирането и обмена на информация.

Променлива геометрия

Ирландия е обвързана от Регламент (ЕС) № 603/2013, след като е уведомила за желанието си да участва в приемането и прилагането на посочения регламент въз основа на горепосочения протокол.

В съответствие с Протокол 21 относно позицията на Ирландия тази държава членка може да реши да участва в приемането на настоящото предложение. Тя разполага с тази възможност и след приемането на предложението.

Съгласно Протокола относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и ДФЕС, Дания не участва в приемането от Съвета на мерките по дял V от ДФЕС (с изключение на „мерките, определящи третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза при пресичането на външните граници на държавите членки, или [...] мерките относно установяването на уеднаквен визов модел“). Следователно Дания не участва в приемането на настоящия регламент, не е обвързана от него и не го прилага. Въпреки това, предвид факта, че Дания прилага настоящия Регламент за Евродак вследствие на международно споразумение, сключено с ЕС през 2006 г., тя трябва съгласно член 3 от това споразумение 8 да уведоми Комисията за решението си дали ще прилага съдържанието на изменения регламент.

Въздействие на предложението върху Дания и върху държави извън ЕС, асоциирани към (предишния вариант на) системата от Дъблин

Успоредно с асоциирането на няколко държави извън ЕС към достиженията на правото от Шенген, Общността сключи няколко споразумения за асоциирането на тези държави и към (предишния вариант на) достиженията на правото „Дъблин/Евродак“:

споразумението за асоцииране на Исландия и Норвегия, сключено през 2001 г. 9 ;

споразумението за асоцииране на Швейцария, сключено на 28 февруари 2008 г. 10 ;

протокола за асоцииране на Лихтенщайн, сключен на 18 юни 2011 г. 11

За да бъдат създадени права и задължения между Дания — която, както е обяснено по-горе, бе асоциирана към (предишния вариант на) достиженията на правото „Дъблин/Евродак“ чрез международно споразумение — и асоциираните държави, посочени по-горе, бяха сключени други два акта между Общността и асоциираните държави 12 .

Съгласно трите горепосочени споразумения асоциираните държави приемат без изключение (предишния вариант на) достиженията на правото „Дъблин/Евродак“ и тяхното развитие. Те не участват в приемането на актове, изменящи или надграждащи (предишния вариант на) достиженията на правото от Дъблин (а следователно и настоящото предложение), но трябва да уведомят Комисията в определен срок за решението си дали ще приемат съдържанието на този акт, след като той бъде одобрен от Съвета и Европейския парламент. В случай че Норвегия, Исландия, Швейцария или Лихтенщайн не приемат даден акт, изменящ или надграждащ (предишния вариант на) достиженията на правото „Дъблин/Евродак“, се прилага клаузата „гилотина“ и съответните споразумения се прекратяват, освен ако съвместният/смесеният комитет, създаден със споразуменията, не вземе друго решение с единодушие.

Приложното поле на цитираните по-горе споразумения за асоцииране с Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, както и паралелното споразумение с Дания, не включва достъпа до Евродак за целите на правоприлагането. За тази цел тече процес на ратификация на допълнителни споразумения с тези асоциирани държави.

Субсидиарност

В настоящото предложение се посочва, че данни за дактилоскопични отпечатъци могат да бъдат сравнявани чрез използването на Евродак само ако сравняването с националните бази данни за дактилоскопични отпечатъци и автоматизираните бази данни за дактилоскопични отпечатъци на други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета (споразуменията от Прюм) даде отрицателни резултати. Това правило означава, че ако дадена държава членка не е изпълнила горепосоченото решение на Съвета и не може да извършва проверка съгласно критериите от Прюм, тя не може също така да извършва проверка в Евродак за целите на правоприлагането. По същия начин всички асоциирани държави, които не са изпълнили или не участват в споразуменията от Прюм, не могат да извършват такава проверка в Евродак.

Предлаганата инициатива доразвива Регламента относно управлението на убежището и миграцията и политиката на ЕС в областта на миграцията, за да се гарантира, че общите правила за снемане на дактилоскопични отпечатъци и заснемане на портретни снимки на граждани на трети държави за целите на Евродак се прилагат по един и същ начин във всички държави членки. С нея се създава инструмент, който предоставя на Европейския съюз информация за броя на гражданите на трети държави, които влизат на територията на ЕС незаконно или след операции по търсене и спасяване и подават молба за международна закрила. Това е необходимо за създаването на стабилна и основана на факти политика в областта на миграцията и визите.

Освен това чрез настоящото предложение ще се съдейства на държавите членки да установяват самоличността на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и лица, които са влезли незаконно в Европейския съюз, на външните граници, за да може тази информация да спомогне за това съответната държава членка да издаде документ на гражданин на трета държава за целите на неговото връщане.

Поради транснационалния характер на проблемите, свързани с убежището и закрилата на бежанците, ЕС е в състояние да предложи решения в рамките на общата европейска система за убежище на въпросите, описани по-горе като проблеми по отношение на Регламента за Евродак.

Освен това е необходимо да се направи и изменение на Регламента за Евродак, за да може към него да се добави допълнителна цел, а именно за контрол на незаконната миграция и неразрешените движения на незаконните мигранти в рамките на ЕС, както и във връзка с това да се въведе изменение, което би позволило освен молбите, да се броят и кандидатите. Тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен само от държавите членки. По същия начин ефикасното прилагане на основанията за отказ съгласно Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването] не може да бъде извършвано от държавите членки, действащи самостоятелно. И накрая, измененията, необходими за ефективното прилагане на рамката за оперативна съвместимост, могат да бъдат предложени само от Комисията и приложени на равнище ЕС, а не от държавите членки, действащи самостоятелно.

Пропорционалност

Член 5 от Договора за Европейския съюз гласи, че действията на ЕС не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договора. Избраната форма за настоящото действие на ЕС трябва да позволи на предложението да постигне целта си и да бъде приложено по възможно най-ефективния начин.

Предложението се основава на принципите за неприкосновеност на личния живот по подразбиране и на етапа на проектирането, които изискват работните процеси в Евродак да бъдат разработени от самото начало в съответствие с принципите за защита на данните и да бъдат пропорционални от гледна точка на правото на защита на личните данни, тъй като за да може системата да функционира и да постига целите си, тя не изисква да се събират и съхраняват повече данни за по-дълъг период от време, отколкото е стриктно необходимо. Освен това ще бъдат предвидени и въведени всички гаранции и механизми, необходими за ефективната защита на основните права на гражданите на трети държави и на лицата без гражданство, обхванати от приложното поле на Евродак, особено защитата на личния им живот и личните им данни.

На равнището на ЕС няма да бъдат необходими допълнителни процеси или хармонизация, за да се осигури функционирането на системата. Предвидената мярка е пропорционална, тъй като не надхвърля необходимото по отношение на действията на равнище ЕС за постигане на определените цели.

Избор на инструмент и законодателна техника

С настоящото предложение се изменя предложението от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак. Въпреки че Комисията подкрепя всички елементи на временното споразумение между съзаконодателите относно предложението от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак, настоящото изменено предложение включва от това временно споразумение само членовете, за които се предлага да бъдат съществено изменени. Поради това не са включени някои членове, които са предварително договорени между съзаконодателите (например членовете относно лицата, за които тече процедура за приемане, и презаселените лица). Следователно по отношение на три от членовете в настоящото изменено предложение (член 9 относно статистиката, член 19 относно маркирането и блокирането на данни и член 40а, с който се въвеждат изменения на Регламент (ЕС) 2019/818) не беше възможно да бъдат включени някои от елементите на временното споразумение (а именно частите относно лицата, за които тече процедура за приемане, и презаселените лица), тъй като нямаше как да се направи кръстосана препратка към съответните членове. Освен това ще трябва да бъдат направени някои допълнителни технически корекции на други членове, обхванати от временното споразумение, за да се отразят промените, въведени с настоящото изменено предложение.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

С настоящото предложение се изменя съществуващо предложение и следователно няма налична последваща оценка/проверка за пригодност на действащото законодателство. Въпреки това са налице доказателства от други източници, които сочат, че тези изменения са необходими. Що се отнася до данните, събирани в областта на убежището, по този начин при обсъжданията с държавите членки (напр. в подготвителните органи на Съвета), проведени от 2016 г. насам, бяха изтъкнати редица елементи, които засягат ефикасността на ответното създаване на политики. В този смисъл позициите, изразени по време на преговорите по пакета за общата европейска система за убежище от 2016 г., обсъжданията в рамките на различни други форуми, било то на техническо или на политическо равнище, и приносът на различните държави членки към новия пакт изтъкнаха натиска, който упражнява неразрешеното движение върху системите за убежище на държавите членки. От тях станаха ясни също така ограниченията на текущия анализ 13 в тази област, които не създават точна представа за това явление. Това е свързано с факта, че наличните за такива цели данни се отнасят до административни процедури, а не до физически лица. Тъй като в момента няма точни данни за това колко лица, подали (за първи път) молба, има в ЕС и колко от тях се местят от една държава членка в друга, всички по-нататъшни опити за анализ на това явление (напр. мотивите за такива действия, профилите, предпочитаните дестинации) са спекулативни по подразбиране. Вследствие на това когато се определя какви са подходящите ответни мерки на политическо ниво за справяне с тези движения, липсва целенасоченост и ефикасност.

Също така при обсъжданията беше изтъкната необходимостта да се укрепи връзката между убежището и връщането, включително чрез незабавно предоставяне на необходимата информация на съответните органи.

Консултации със заинтересованите страни

Преди стартирането на Новия пакт за миграцията и убежището, от декември 2019 г. до юли 2020 г. Комисията проведе редица консултации с държавите членки, Европейския парламент и заинтересованите страни, за да събере техните мнения относно бъдещия Пакт за миграцията и убежището. Успоредно с това румънското, финландското и хърватското председателство проведоха както стратегически, така и технически обмен относно бъдещето на различни аспекти на миграционната политика, включително убежището, връщането, отношенията с трети държави в областта на обратното приемане и реинтеграцията. От консултациите и обмена стана ясно, че е налице подкрепа за ново начало на европейската политика в областта на убежището и миграцията с цел спешно преодоляване на недостатъците на общата европейска система за убежище, подобряване на ефективността на системата за връщане, по-добра структура и инструментариум за нашите отношения с трети държави в областта на обратното приемане и постигане на устойчива реинтеграция на завръщащите се мигранти.

По време на финландското председателство бяха организирани редица работни срещи и дискусии в рамките на различни форуми на Съвета, включително конференцията „Тампере 2.0“, проведена на 24 и 25 октомври 2019 г. в Хелзинки, и Залцбургския форум, проведен във Виена на 6 и 7 ноември 2019 г., където държавите членки приветстваха намерението на Европейската комисия да даде нов тласък на реформата на системата „Дъблин“, за да бъдат намерени нови форми на солидарност, за които ще се изисква приносът на всички държави членки. Държавите членки подчертаха, че мерките за солидарност следва да вървят ръка за ръка с мерки за определяне на компетентността. Освен това те изтъкнаха спешната нужда от действия за борба с неразрешените движения в рамките на ЕС, както и от принудително връщане на лицата, които не се нуждаят от международна закрила.

Комисар Йохансон и службите на Комисията проведоха няколко целенасочени консултации с организации на гражданското общество, с представители на Инициативата за децата мигранти и със съответни местни неправителствени организации в държавите членки. По време на тези консултации бяха представени конкретни препоръки за общ подход по отношение на стандартите, насочени към децата, в съответствие със Съобщението от 2017 г. относно децата мигранти 14 . Проведени бяха и консултации с гражданското общество по време на консултативния форум, организиран от EASO, по теми като първоначалните стъпки в процедурата за предоставяне на убежище (2019 г.).

Комисията взе предвид много препоръки на национални и местни органи 15 , неправителствени и международни организации, като ВКБООН 16 , МОМ 17 , както и мозъчни тръстове и академични среди, относно това как да се предвиди ново начало и да се отговори на настоящите миграционни предизвикателства в съответствие със стандартите в областта на правата на човека. По тяхно мнение с новото начало на реформата следва да се преразгледат определени правила за определяне на компетентността и да се предвиди механизъм за задължителна солидарност, в това число за лицата, свалени на брега след операция по търсене и спасяване. Неправителствените организации се застъпват и за общо разбиране за компетентността сред държавите членки и призоваха преразгледаните правила от Дъблин да включват по-траен механизъм за преместване 18 . В рамките на проекта MEDAM, например, Центърът за миграционна политика препоръчва включването на табло с показатели за миграционната политика с цел наблюдение на напредъка в областта на убежището и миграцията на равнището на ЕС 19 .

Комисията също така взе предвид приноса и проучванията на Европейската мрежа за миграцията 20 , които бяха стартирани по нейна инициатива и през последните години доведоха до няколко специализирани проучвания и ad hoc запитвания.

Изготвяне на политики въз основа на факти

Комисията предпочита политиките да се изготвят въз основа на факти и упоменава отделния документ (XXX), който съдържа подробна информация за данните и елементите в подкрепа на предложения подход за различните предизвикателства, идентифицирани от 2016 г. насам, за завършването на реформата на общата европейска система за убежище.

По отношение на Евродак това се отнася основно до настоящите ограничени възможности за анализ на неразрешените движения, които се дължат на ограниченията, свързани с наличните данни (данни за молбите, а не за лицата), до необходимостта да бъдат взети предвид новите правила, въведени с предложението за Регламент относно управлението на убежището и миграцията, както и до необходимостта в Регламента за Евродак да бъдат внесени изменения, които ще позволят на системата да функционира в рамката за оперативна съвместимост.

Основни права

Обясненията в областта на основните права, свързани с предложения през 2016 г. преработен регламент, остават валидни.

Сред новите елементи, въведени с измененото предложение, свързването на всички групи от данни, принадлежащи на едно лице, в една последователност, за да се даде възможност освен молбите, да се броят и кандидатите, няма да промени начина, по който се събират и обработват биометричните данни. Няма да се създава ново досие. Държавите членки ще продължат да притежават предаваната група от данни и ще се прилагат всички правила за гаранциите, съхраняването и сигурността на данните, предвидени в първоначалното предложение от 2016 г. Освен това ще бъдат предвидени и подходящи гаранции по отношение на процедурата за свързване, тъй като групите от данни ще бъдат свързвани в последователност само когато положителният резултат бъде потвърден от държавите членки (при необходимост с проверка от експерт по дактилоскопичните отпечатъци). Що се отнася до новата категория лица, свалени на брега след операции по търсене и спасяване, тези лица вече са регистрирани в Евродак в категорията на лицата, задържани във връзка с незаконно преминаване на външната граница. Новата отделна категория ще създаде по-точна представа за миграционните потоци и ще улесни прилагането на съответните разпоредби на Регламента относно управлението на убежището и миграцията. Такива правила в крайна сметка ще бъдат от полза за лицата, доведени на брега след операции по търсене и спасяване, тъй като те ще дадат възможност за по-точно отразяване на статута на тези лица, които няма да бъдат регистрирани като лица, преминаващи границата незаконно. Ще се събират същите данни като при другите категории, като се прилагат същите правила и гаранции за предаване, обработване и съхранение.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение води до техническо изменение на централната система Евродак, като целта е да се предостави възможност за сравняване за всички категории данни, както и за съхраняване и на трите категории данни. За допълнителни функции, като например съхраняването на биографични данни заедно с портретна снимка, ще са необходими повече изменения на централната система.

Общите прогнозни разходи, възлизащи на 29,872 милиона евро, включват разходите за техническо усъвършенстване, по-големи възможности за съхраняване и по-голям капацитет на централната система. Те включват също така услуги, свързани с ИТ, софтуер и хардуер, и ще обхващат дейности по усъвършенстване и персонализиране, даващи възможност за търсения за всички категории данни както за целите, свързани с предоставянето на убежище, така и за целите, свързани с незаконната миграция. Общите прогнозни разходи отразяват и допълнителните разходи за персонал, изисквани от eu-LISA.

Финансовата обосновка, приложена към настоящото предложение, отразява тези елементи. В нея са отразени и разходите, свързани с измененията, въведени от съзаконодателите (създаване на две нови категории, а именно лица, регистрирани с цел провеждане на процедура за приемане, и лица, презаселени в съответствие с национална схема за презаселване, съхраняването на цветни копия на документите за самоличност или за пътуване и възможността правоприлагащите органи да извършват търсене в Евродак чрез буквено-цифрови данни), както и проучването относно лицевото разпознаване, предвидено в предложението за преработка от 2016 г. (7 милиона евро).

Измененията, свързани с оперативната съвместимост, въведени с настоящото изменено предложение, са обхванати от финансовата обосновка за рамката за оперативна съвместимост (15 милиона евро).

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Мерки за мониторинг, оценка и докладване 

В член 42 от текста на предложението от 2016 г., договорен предварително от съзаконодателите, се предвиждат три вида задължения за докладване, както следва:

Веднъж годишно eu-LISA представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните доклад за дейностите на централната система (въз основа на информацията, предоставена от държавите членки);

Седем години след приемането и на всеки четири години след това Комисията прави цялостна оценка на Евродак, която разглежда постигнатите резултати по отношение на определените цели и въздействието върху основните права (въз основа на информацията, предоставена от eu-LISA, държавите членки и Европол);

На всеки две години всяка държава членка и Европол изготвят доклади относно ефективността на сравняването на биометрични данни с данните в Евродак за целите на правоприлагането. Тези доклади се предават на Комисията до 30 юни на следващата година. На всеки две години Комисията събира тези доклади в доклад относно достъпа на правоприлагащите органи до Евродак, който се предава на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните. Този доклад е различен от доклада, описан в предходното тире.

Годишният доклад, който eu-LISA ще трябва да изготвя относно дейностите на централната система, ще включва информация за управлението и резултатите на Евродак спрямо предварително определени количествени показатели (напр. общ брой групи от данни и по категории, брой на положителните резултати, как държавите членки спазват сроковете за предаване на биометрични данни на Евродак, включително закъснения, и др.).

В доклада, съдържащ цялостната оценка на Евродак, който Комисията ще трябва да изготви, ще се проследяват постигнатите резултати спрямо целите, определени в регламента, и ще се измерва въздействието върху основните права, по-специално защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот, включително дали достъпът за целите на правоприлагането е довел до непряка дискриминация срещу лица, обхванати от Регламента за Евродак.

В докладите относно ефективността на сравняването на биометричните данни с данните в Евродак, които се изготвят от Европол и от всяка държава членка, ще се оценяват, наред с другото, точната цел на сравняването, основанията, изложени при основателни подозрения, броят и видът на случаите, приключили с успешно идентифициране.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Настоящото изменено предложение трябва да бъде разгледано в контекста на междуинституционалните преговори по предложението на Комисията от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак и следва да се възприема като допълващо тези обсъждания. Посочените преговори доведоха до временно споразумение между съзаконодателите, което Комисията подкрепя и за което счита, че ще подобри съществено функционирането на Евродак.

За улеснение включеният в настоящото предложение текст, който е договорен от съзаконодателите, е обозначен с получер шрифт, за да се отличава от предложението на Комисията от 2016 г. Новите целеви изменения са обозначени с получер шрифт и са подчертани.

1.Преброяване и на кандидатите, освен на молбите

От неотдавнашните обсъждания в рамките на различни форуми (подготвителни органи на Съвета, консултативни групи) и от приноса на държавите членки за новия пакт по време на консултациите стана ясно, че са налице редица пропуски при събирането на информация и анализа на равнището на ЕС в областта на убежището и миграцията. Това е от особено значение при анализа на неразрешените движения в тази област: понастоящем няма възможност да се разбере колко кандидати има в ЕС, тъй като бройката се отнася до молбите и следователно няколко молби може да са подадени от едно и също лице. Предвид това е необходимо системата Евродак да се превърне от база данни, в която се броят молбите, в база данни, в която да се броят кандидатите. Това може да стане чрез свързване в една последователност на всички групи от данни в Евродак, принадлежащи на едно и също лице, независимо от тяхната категория, което ще позволи да се броят лицата. Освен това ако има специална разпоредба, eu-LISA ще може да изготвя статистически данни за броя на кандидатите за убежище и лицата, подаващи молба за първи път, като създава точна представа за това колко граждани на трети държави и лица без гражданство подават молба за убежище в ЕС. Обобщаването на тези данни с други видове данни, като например данните за прехвърляния по силата на Регламента относно управлението на убежището и миграцията, ще осигури подходяща информация за правилния вид ответни мерки на политическо ниво във връзка с неразрешените движения.

2.Междусистемна статистика

Нова разпоредба, която се основава на съответните разпоредби на регламентите за оперативната съвместимост 21 (член 39), ще позволи на eu-LISA да изготвя междусистемни статистически данни, като използва данни от Евродак, Системата за влизане/излизане (СВИ), ETIAS и Визовата информационна система (ВИС). Една от целите ще бъде да се разбере например колко от гражданите на трети държави са получили виза за краткосрочно пребиваване от дадена държава членка или в дадена трета държава, пристъпили са към законно влизане (и къде са го направили) и след това са пристъпили към кандидатстване за международна закрила (и къде са го направили). Благодарение на това ще се разполага с общата информация, необходима за оценяването на тези явления и за подходящите ответни мерки на политическо ниво. В разпоредбата се предвижда също така освен Комисията и държавите членки, достъп до тази статистика да получат и бъдещата Агенция на Европейския съюз в областта на убежището и Frontex, тъй като в рамките на съответния си мандат и двете агенции ще изготвят ценен анализ в областта на миграцията и убежището.

3.Създаване на нова категория за лицата, свалени на брега след операция по търсене и спасяване

В новото предложение за Регламент относно управлението на миграцията и убежището се предвижда критерий за компетентност за разглеждането на молба за международна закрила, когато молбата е била регистрирана, след като засегнатото лице е било свалено на брега след операция по търсене и спасяване (съгласно действащите правила тези лица са обхванати от критерия за незаконно влизане). Това отразява по-добре в достиженията на правото в областта на убежището задълженията, произтичащи от Международната конвенция за търсене и спасяване по море 22 . Макар че правилата за компетентност за тази нова категория са същите като правилата за лицата, които влизат незаконно, разграничението е от значение във връзка с факта, че държавите членки на сваляне на брега са изправени пред специфични предизвикателства, тъй като не могат да прилагат спрямо свалянията на брега след операции по търсене и спасяване същите инструменти като при незаконно преминаване на сухопътна или въздушна граница. Например по отношение на пристигащите след операции по търсене и спасяване не се правят официални гранични проверки, което означава не само, че е по-трудно да се определят местата на влизане, но и че гражданите на трети държави не разполагат с места, на които да поискат официално да влязат. Поради това е необходимо да има отделна категория за тези лица в Евродак, вместо те да бъдат регистрирани като лица, които преминават границата незаконно (какъвто е случаят понастоящем). Също така това ще доведе и до по-точна представа за състава на миграционните потоци в ЕС.

4.Осигуряване на пълна съгласуваност с предложението за Регламент относно убежището и миграцията

Освен че се създава новата категория за лицата, свалени на брега след операция по търсене и спасяване, в настоящото изменено предложение се добавя и набор от разпоредби, които отразяват всички съответни аспекти във връзка с компетентността на дадена държава членка (различните критерии за определяне на компетентността, нейното прехвърляне и прекратяването ѝ). Тези разпоредби допълват разпоредбите, които вече бяха включени в първоначалното предложение от 2016 г. И накрая, настоящото изменено предложение съдържа разпоредби относно преместването на лица, на които е предоставена международна закрила, като по този начин се вземат изцяло предвид различните сценарии, посочени в предложението за Регламент относно убежището и миграцията.

5.Осигуряване на съгласуваност със скрининга

За да се осигури съгласуваност с предложението за Регламент за скрининга, бяха необходими ограничен брой промени. В този смисъл моментът, от който започва да тече срокът за снемане и предаване на биометрични данни на кандидатите, трябваше да бъде адаптиран, така че да обхване различните възможни сценарии, предвидени в посоченото предложение, за да се гарантира гладкото протичане на процедурата по предоставяне на убежище.

6.Указване на отхвърлените молби

Ще бъде създадено ново поле, в което държавите членки ще посочват случаите, в които дадено заявление е било отхвърлено и кандидатът няма право, нито позволение да остане в съответствие с Регламента за процедурите за предоставяне на убежище. Това няма да промени нищо по отношение на приложимите правила и правата на отделните лица, но ще засили връзката с процедурите за връщане и ще осигури допълнителна подкрепа за националните органи, занимаващи се с кандидат за международна закрила, чието заявление е било отхвърлено в друга държава членка, тъй като това ще им позволи да изберат правилния вид приложима процедура (напр. последваща молба), като по този начин ще рационализира целия процес.

7.Указване на това дали е предоставена помощ за доброволно връщане и реинтеграция

Ще бъде създадено ново поле, в което да се указва дали е предоставяна помощ за доброволно връщане и за реинтеграция. Това е необходимо, тъй като ще подобри капацитета за мониторинг на държавите членки в тази област и ще предотврати „купуването на помощ за доброволно връщане и за реинтеграция“.

8.Указване на това дали след скрининга се счита, че лицето може да представлява заплаха за вътрешната сигурност

Ще бъде създадено ново поле, в което да се отбелязва дали след скрининга се счита, че лицето може да представлява заплаха за вътрешната сигурност. Това е необходимо, тъй като ще улесни прилагането на преместването, защото тези лица ще бъдат изключени от преместването в съответствие с правилата в Регламента относно управлението на убежището и миграцията. Освен това ще се ускори обработването на молбите за международна закрила. В този смисъл по отношение на кандидатите, за които е сигнализиран проблем със сигурността и които са обозначени в Евродак, оценката на молбата може да се съсредоточи преди всичко върху преценката дали това представлява достатъчно сериозен довод, за да доведе до отказ/отхвърляне.

9.Указване на това дали е издадена виза

Ще бъде създадено поле, в което да се указва държавата членка, издала или удължила виза на кандидата или от името на която е издадена виза, както и номерът на заявлението за издаване на виза. Това е необходимо, тъй като ще улесни прилагането на критериите за компетентност за държавите членки или асоциираните държави, които не са обвързани от Регламента за ВИС 23 , но въпреки това са засегнати от издаването на виза.

10.Изменения, произтичащи от оперативната съвместимост, и изменения, свързани с Регламента за оперативната съвместимост, ETIAS 24 и регламентите за ВИС

Необходимо е да се въведе набор от последващи технически изменения, произтичащи от Регламента за оперативната съвместимост (напр. позовавания и определения на общото хранилище на данни за самоличност и на данните за самоличност или пояснения относно начина, по който съхранените данни ще бъдат разделени между общото хранилище на данни за самоличност и централната система). Необходимостта от въвеждане на тези промени в Регламента за Евродак беше посочена още при представянето на двете предложения за регламентите за оперативната съвместимост. Тези изменения ще осигурят правилното правно основание за функционирането на Евродак в рамките на новата рамка за оперативна съвместимост. Също така е необходимо да се внесат изменения в Регламента за оперативната съвместимост, за да се включат различните съответни позовавания на Евродак. И накрая, необходимо е също така да се въведе набор от последващи изменения, произтичащи от Регламента за ETIAS и от Регламента за ВИС, с които се урежда достъпът до Евродак съответно на националните звена на ETIAS и на компетентните за издаването на визи органи, тъй като въпросът за правата на достъп до различните бази данни остава аспект, който следва да бъде разгледан в законодателния акт, уреждащ съответните бази данни.

2016/0132 (COD)

Изменено предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на системата Евродак за сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, букви г), д) и ж), член 79, параграф 2, буква в), член 87, параграф 2, буква в) и член 88, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)След съображение 4 се вмъкват следните съображения:

„(4а) Освен това, за целите на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и в съответствие с неговите правила е необходимо в Евродак да се обозначи ясно фактът, че е налице прехвърляне на компетентността между държавите членки, включително в случаите на преместване. Освен това, за да се отразят точно задълженията, които държавите членки трябва да изпълняват при операции по търсене и спасяване, както и за да се помогне на тези държави членки да се справят със специфичните предизвикателства, пред които са изправени поради факта, че по отношение на лицата, свалени на брега след такива операции, те не могат да прилагат същите инструменти като при незаконно преминаване на сухопътна или въздушна граница, е необходимо също така гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които са свалени на брега след операции по търсене и спасяване, да се регистрират като отделна категория в Евродак.

(4б) Освен това за целите на прилагането на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на миграцията и убежището] е необходимо да се сигнализира дали след проверките за сигурност по време на скрининга се счита, че дадено лице може да представлява заплаха за вътрешната сигурност.“;

(2)След съображение 5 се вмъкват следните съображения:

„(5а) Необходимо е също да се въведат разпоредби, които да гарантират функционирането на тази система в рамката за оперативна съвместимост, установена с Регламент (ЕС) 2019/817 25 и Регламент (ЕС) 2019/818 26 на Европейския парламент и на Съвета.

(5б) Освен това е необходимо да се въведат разпоредби, които да определят достъпа до Евродак на националните звена на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и на компетентните за издаването на визи органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1240 27 и Регламент (ЕО) № 767/2008 28 на Европейския парламент и на Съвета.

(5в) По същия начин за целите на управлението на незаконната миграция е необходимо да се позволи на eu-LISA да изготвя междусистемни статистически данни, като използва данни от Евродак, Визовата информационна система, ETIAS и Системата за влизане/излизане. За да се уточни съдържанието на тези междусистемни статистически данни, следва да се предоставят изпълнителни правомощия на Комисията. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.“; 

(3)Съображение 6 се заменя със следното:

„(6) За тези цели е необходимо да се създаде система, наречена Евродак, която се състои от централна система и от общото хранилище на данни за самоличност, създадено с Регламент (ЕС) 2019/818, която да управлява централна информационна база данни с биометрични данни за дактилоскопични отпечатъци и за портретни снимки, както и от електронни средства за предаване на информация между тях [централната система и общото хранилище на данни за самоличност] и държавите членки, наричана по-нататък „комуникационната инфраструктура“.“;

(4)След съображение 11 се вмъква следното съображение:

„(11a) За тази цел е необходимо също така в Евродак да се обозначи ясно фактът, че дадена молба за международна закрила е била отхвърлена, когато гражданинът на трета държава или лицето без гражданство няма право, нито е получило позволение да остане в съответствие с Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище].“;

(5)Съображение 14 се заменя със следното:

„(14) Освен това, за да може Евродак да съдейства ефективно за контрола на незаконната миграция и за откриването на вторични движения в рамките на ЕС, е необходимо да се позволи на системата освен молбите, да брои и кандидатите, като свързва в една последователност всички групи от данни, съответстващи на едно лице, независимо от тяхната категория.“;

(6)След съображение 24 се вмъква следното съображение:

„(24а) За целите на настоящия регламент се припомня, че за дадено лице се счита, че пребивава незаконно на територията на държавата членка на преместване, ако това лице не подаде молба за международна закрила след преместване или по друг начин не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, определени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399, или на други условия за влизане, престой или пребиваване в държавата членка на преместване.“;

(7)След съображение 60 се вмъква следното съображение:

„(60a) Настоящият регламент следва да не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 29 .“;

(8)Съображение 63 се заличава.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

(9) Член 1 се заменя със следното:

Член 1

Цел на Евродак

1. Създава се система, която се нарича „Евродак“, чиято цел е:

а)да допринесе за определянето на държавата членка, която по силата на Регламент (ЕС)  XXX/XXX [Регламент относно управлението на миграцията и убежището] е компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена регистрирана в дадена държава членка от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, и да улесни в други отношения прилагането на Регламент (ЕС)  XXX/XXX [Регламент относно управлението на миграцията и убежището] при предвидените в настоящия регламент условия;

б)да допринесе за прилагането на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването] при условията, определени в настоящия регламент;

в)да допринесе за контрола върху незаконната незаконната имиграция към Съюза и откриването на вторичните движения в него и за идентифицирането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и лица без гражданство с цел определяне на подходящи мерки, които да бъдат взети от държавите членки, в това число извеждане и репатриране на лица, пребиваващи без разрешение;

г)да определи условията, при които определените органи на държавите членки и Европейската полицейска служба (Европол) могат да искат сравняване на биометрични или буквено-цифрови данни за дактилоскопични отпечатъци и за портретни снимки с тези, съхранявани в централната система, за целите на правоприлагането за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

д)да допринесе за точното идентифициране на лицата в Евродак при условията и за целите, посочени в член 20 от Регламент (ЕС) 2019/818, чрез съхраняване на данни за самоличност, данни от документи за пътуване и биометрични данни в общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС), създадено с посочения регламент;

е)да подкрепи целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), създадена с Регламент (ЕС) 2018/1240;

ж)да подкрепи целите на Визовата информационна система (ВИС), посочени в Регламент (ЕО) № 767/2008.

2. Без да се засяга обработването на данните, предназначени за Евродак, от държавата членка по произход в базите данни, създадени по силата на нейното национално право, биометричните данните за дактилоскопичните отпечатъци и другите лични данни могат да бъдат обработвани в Евродак само за целите, които са предвидени в настоящия регламент, и в Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и в Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването][член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013].“;

(10) Член 3 се изменя, както следва:

а) в параграф 1, буква б) се добавя следната подточка iv):

„iv) в случай на лице, което попада в обхвата на член 14a, параграф 1, държавата членка, която предава личните данни на централната система и на общото хранилище на данни за самоличност и получава резултатите от сравняването;“;

б) в параграф 1 се добавят следните букви п), р) и с):

„п)„ОХДС“ означава общото хранилище на данни за самоличност, определено в член 17 от Регламент (ЕС) 2019/818;

р)„данни за самоличност“ означава данните, посочени в член 12, букви в)—е) и з), член 13, параграф 2, букви в)—е) и з), член 14, параграф 2, букви в)—е) и з) и член 14а, букви в)—е) и з);

с) „група от данни“ означава съвкупността от информацията, регистрирана в Евродак въз основа на членове 12, 13, 14 или 14а, която съответства на един набор от дактилоскопични отпечатъци на субект на данни и се състои от биометрични данни, буквено-цифрови данни и когато има такива, сканирани цветни копия на документ за самоличност или за пътуване.“;

(11) Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Структура на системата и основни принципи 

1. Евродак се състои от:

а)централна система, съставена от:

i)централно звено,

ii)план и система за осигуряване на непрекъснатост на дейността;

б)комуникационна инфраструктура между централната система и държавите членки, която предоставя защитен и криптиран канал за комуникация за данните в Евродак („комуникационна инфраструктура“);

в)общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС), посочено в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/818;

г)защитена комуникационна инфраструктура между централната система и централните инфраструктури на европейския портал за търсене, общата услуга за биометрично съпоставяне, ОХДС и детектора за множество самоличности, създаден с Регламент 2019/818.

2. ОХДС съдържа данните, посочени в член 12, букви а)—е), з) и и), член 13, параграф 2, букви а)—е), з) и и), член 14, параграф 2, букви а)—е), з) и и) и член 14а, букви а)—е), з) и и). Останалите данни в Евродак се съхраняват в централната система.

23. Комуникационната инфраструктура на Евродак ще използва съществуващата мрежа за защитени трансевропейски телематични услуги между администрациите (TESTA). В съществуващата виртуална частна мрежа на TESTA се създава отделна виртуална частна мрежа, посветена на Евродак, за да се осигури логичното отделяне на данните в Евродак от други данни. За да се гарантира поверителност, личните данни, предавани на или от Евродак, се криптират. 

34. Всяка държава членка разполага с едно-единствено национално звено за достъп. Европол разполага с едно-единствено звено за достъп на Европол.

45. Данните за лицата, предвидени в член 10, параграф 1, член 13, параграф 1, член 14, параграф 1 и член 14а, параграф 1, които се обработват от централната система, се обработват от името на държавата членка по произход при предвидените в настоящия регламент условия и се отделят по подходящ технически начин.

6. Всички групи от данни в Евродак, съответстващи на един и същи гражданин на трета държава или лице без гражданство, се свързват в една последователност. Когато се извършва търсене по дактилоскопичните отпечатъци в групата от данни на гражданин на трета държава или на лице без гражданство и се получи положителен резултат с най-малко един друг набор от дактилоскопични отпечатъци в друга група от данни, съответстващ на същия гражданин на трета държава или лице без гражданство, Евродак автоматично свързва тези групи от данни въз основа на сравняването на дактилоскопични отпечатъци. Ако е необходимо, сравняването на дактилоскопични отпечатъци се проверява и потвърждава от експерт по дактилоскопичните отпечатъци в съответствие с член 26. Когато получаващата държава членка потвърди положителния резултат, тя изпраща уведомление до eu-LISA, с което ще се потвърди свързването.

57. Правилата за Евродак се прилагат и за дейностите, които се извършват от държавите членки от предаването на данните на централната система до използването на резултатите от сравняването им.“;

(12) Вмъкват се следните членове 8а, 8б, 8в и 8г:

„Член 8a

Оперативна съвместимост с ETIAS 

1. От [датата на прилагане на настоящия регламент] централната система на Евродак се свързва към европейския портал за търсене, посочен в член 6 от Регламент (ЕС) 2019/818, за да се създаде възможност за извършване на автоматизираното обработване, посочено в член 11 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

2. Автоматизираното обработване, посочено в член 11 от Регламент (ЕС) 2018/1240, дава възможност да се извършват проверките, предвидени в член 20, и последващите проверки, предвидени в членове 22 и 26 от посочения регламент.

За целите на извършването на проверките, посочени в член 20, параграф 2, буква к) от Регламент (ЕС) 2018/1240, централната система на ETIAS използва европейския портал за търсене, за да сравни данните в ETIAS с данните в Евродак, събрани въз основа на членове 12, 13, 14 и 14а от настоящия регламент, съответстващи на лица, които са напуснали или са били изведени от територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане или заповед за извеждане, като използва съответствията, изброени в таблицата в приложение II към настоящия регламент.

Проверките се извършват, без да се засягат специалните правила, предвидени в член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

Член 8б

Условия за достъп до Евродак за ръчното обработване от националните звена на ETIAS 

1. При извършването на справки в Евродак от националните звена на ETIAS се използват същите буквено-цифрови данни като използваните при автоматизираното обработване, посочено в член 8а.

2. За целите на член 1, параграф 1, буква е) националните звена на ETIAS имат достъп до базата данни Евродак и могат да правят справки с данните в нея във формат само за четене за целите на разглеждането на заявления за разрешение за пътуване. По-специално националните звена на ETIAS могат да правят справки с данните, посочени в членове 12, 13, 14 и 14а.

3. След справка и достъп съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член резултатът от оценката се записва само в досиетата на заявленията в ETIAS.

Член 8в

Достъп до Евродак на компетентните за издаването на визи органи 

За целите на ръчното проверяване на положителните резултати, получени при автоматизираните търсения, извършвани от Визовата информационна система в съответствие с членове [9а и 9в] от Регламент (ЕО) № 767/2008, и на разглеждането на заявления за издаване на визи и вземането на решение по тях в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета 30 компетентните за издаването на визи органи имат достъп до Евродак, за да правят справки в данните във формат само за четене.

Член 8г

Оперативна съвместимост с Визовата информационна система 

Считано от [датата на прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX за изменение на Регламента за ВИС], както е предвидено в член [9] от същия регламент, Евродак се свързва с европейския портал за търсене, посочен в член 6 от Регламент (ЕС) 2019/817, за да се създаде възможност за извършване на автоматизираното обработване, посочено в член [9а] от Регламент (ЕО) № 767/2008, с цел да се направи търсене в Евродак и да се сравнят съответните данни във Визовата информационна система със съответните данни в Евродак. Проверките се извършват, без да се засягат специалните правила, предвидени в член 9, буква б) от Регламент (ЕО) № 767/2008.“;

(13) Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Статистика

1. eu-LISA изготвя всеки месец статистически отчети за работата на централната система, които съдържат по-конкретно:

а)броя кандидати и лица, подаващи молба за първи път, получен в резултат на процеса на свързване, посочен в член 4, параграф 6;

б)броя отхвърлени кандидати, получен в резултат на процеса на свързване, посочен в член 4, параграф 6 и в съответствие с член 12, буква ща);

aв)броя групи от данни, които са били предадени относно лицата по член 10, параграф 1, член 13, параграф 1, и член 14, параграф 1 и член 14a, параграф 1;

бг)броя положителни резултати за лицата по член 10, параграф 1:

i)за които е била регистрирана молба за международна закрила които впоследствие са подали молба за международна закрила в друга държава членка,

ii)които са били задържани за неправомерно преминаване на външна граница, и

iii)за които е било установено, че пребивават са пребивавали незаконно в държава членка,

iv)които са били свалени на брега след операция по търсене и спасяване;

вд)броя положителни резултати за лицата по член 13, параграф 1:

i)за които е била регистрирана молба за международна закрила които впоследствие са подали молба за международна закрила,

ii)които са били задържани за неправомерно преминаване на външна граница, и 

iii)за които е било установено, че пребивават са пребивавали незаконно в държава членка,

iv)които са били свалени на брега след операция по търсене и спасяване;

ге)броя положителни резултати за лицата по член 14, параграф 1:

i)за които е била регистрирана молба за международна закрила които впоследствие са подали молба за международна закрила в друга държава членка,

ii)които са били задържани за неправомерно преминаване на външна граница, и 

iii)за които е било установено, че пребивават са пребивавали незаконно в държава членка,

iv)които са били свалени на брега след операция по търсене и спасяване;

ж) броя положителни резултати за лицата по член 14a, параграф 1:

i)за които е била регистрирана молба за международна закрила,

ii)които са били задържани за неправомерно преминаване на външна граница,

iii)които са пребивавали незаконно в държава членка,

iv)които са били свалени на брега след операция по търсене и спасяване;

дз)броя биометрични данни за дактилоскопични отпечатъци, които централната система е трябвало да поиска повече от веднъж от държавите членки по произход, защото биометричните данните за дактилоскопични отпечатъци, предадени първия път, не са могли да послужат за сравняването, което е извършено с компютърнатаите системаи за разпознаване на дактилоскопични отпечатъци и портретни снимки;

еи)броя групи от данни, които са маркирани и отмаркирани, блокирани и отблокирани, в съответствие с член 19, параграфи 1, и член 17, параграфи 2, 3 и 4;

жй)броя на положителните резултати за лицата по член 19, параграфи 1 и 4, за които са регистрирани положителни резултати съгласно букви б), в) и г)—ж) от настоящия член;

зк)броя на исканията и на положителните резултати, посочени в член 21, параграф 1;

ил)броя на исканията и на положителните резултати, посочени в член 22, параграф 1;

йм)броя на исканията, подадени за лицата по член 31;

зн) броя на положителните резултати, получени от централната система, както е посочено в член 26, параграф 6.

2. Месечните статистически данни за лицата по параграф 1, букви а)—зн) се публикуват и оповестяват публично за всеки месец. В края на всяка година eu-LISA публикува и оповестява публично годишната статистика за лицата по параграф 1, букви а)—зн). Статистическите данни съдържат разбивка на данните за всяка държава членка, с разбивка по държави членки. Когато е възможно, статистическите данни за лицата по параграф 1, буква в) се разбиват по година на раждане и пол.

3. За целите на подпомагането на целта, посочена в член 1, буква в), eu-LISA изготвя месечни междусистемни статистически данни. Тези статистически данни не позволяват идентифициране на лицата и за тях ще се използват данни от Евродак, Визовата информационна система, ETIAS и Системата за влизане/излизане.

Тези статистически данни се предоставят на Комисията, на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на държавите членки. Комисията определя съдържанието на месечните междусистемни статистически данни посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 41a, параграф 2.

34. По искане на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистика относно специфични аспекти за извършването на изследвания и анализи, без да се дава възможност да се установи конкретна самоличност, както и за изготвянето на редовна статистика по силата на параграф 1. Тази статистика се споделя с други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, ако те са от значение за изпълнението на задачите им, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и на статистическите данни съгласно параграф 1, и при поискване ги предоставя на разположение на държава членка и на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището]. 

5. eu-LISA съхранява данните, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член, които не позволяват идентифициране на лицата, за научноизследователски и аналитични цели, като по този начин дава възможност на органите, посочени в параграф 3 от настоящия член, да получават доклади и статистически данни, които могат да бъдат персонализирани, в централното хранилище за докладване и статистика, посочено в член 39 от Регламент (ЕС) 2019/818.

6. Достъп до централното хранилище за докладване и статистика, посочено в член 39 от Регламент (ЕС) 2019/818, се предоставя на eu-LISA, на Комисията, на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и на органите, определени от всяка държава членка в съответствие с член 28, параграф 2. Достъп може да бъде предоставен и на оправомощени ползватели на други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, ако този достъп е от значение за изпълнението на техните задачи.“;

(14) Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Събиране и предаване на биометрични данни 

1. Всяка държава членка незабавно снема отпечатъци от всички пръсти и заснема портретна снимка биометричните данни на всяко лице на възраст минимум шест години, подало молба за международна закрила, по време на скрининга, посочен в Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за скрининга], или в случай че биометричните данни не могат да бъдат снети по време на скрининга или кандидатът не е бил подложен на скрининг, при регистрацията на молбата за международна закрила, посочена в член 27 от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище], и във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след снемането на биометричните данни след подаването на неговата молба за международна закрила, определена в член 20, параграф 2 [21(2)] от Регламент (ЕС) № , ги предава на централната система и на ОХДС, както е целесъобразно в съответствие с член 4, параграф 2, заедно с данните по член 12, букви в)—п) от настоящия регламент.

Когато се прилага член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за скрининга] и лицето кандидатства за международна закрила по време на скрининга, за всяко лице на възраст минимум шест години, подало молба за международна закрила, всяка държава членка използва биометричните данни, снети по време на скрининга, и ги предава заедно с данните, посочени в член 12, букви в)—п) от настоящия регламент, на централната система и на ОХДС, както е целесъобразно в съответствие с член 4, параграф 2, не по-късно от 72 часа след регистрацията на молбата, посочена в член 27 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище].

Неспазването на 72-часовия срок не освобождава държавите членки от задължението да снемат биометричните данни и да ги предадат дактилоскопичните отпечатъци на централната система ОХДС. Когато състоянието на върховете на пръстите не позволява снемане на дактилоскопични отпечатъци с качество, позволяващо добро сравняване съгласно член 26, държавата членка по произход снема повторно дактилоскопичните отпечатъци на лицето и ги изпраща отново във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след успешното им повторно снемане.

2. Чрез дерогация от параграф 1, ако на лице, подало молба за международна закрила, не е възможно да бъдат снети дактилоскопични отпечатъци и да бъде заснета портретна снимка биометрични данни поради предприемане на мерки във връзка с неговото здраве или с опазването на общественото здраве, държавите членки вземат и изпращат тези дактилоскопични отпечатъци и портретна снимка биометрични данни във възможно най-кратък срок най-скоро и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка със здравето.

При наличие на сериозни технически проблеми държавите членки могат да удължат 72-часовия срок, посочен в параграф 1, с най-много още 48 часа с цел да изпълнят своите национални планове за непрекъснатост на дейността.

3. Данните за дактилоскопични отпечатъци В случай че засегната държава членка отправи искане, биометричните данни могат също така да бъдат снемани и предавани от името на същата държава членка от членовете на екипите на европейската гранична [и брегова] охрана или от експерти в областта на убежището от държавите членки от екипите за подкрепа в областта на убежището, когато изпълняват задачи и упражняват правомощия в съответствие с [Регламента относно европейската гранична [и брегова] охрана и за отмяна на Регламент (EО) № 2007/2004, Регламент (EО) № 863/2007 и Решение 2005/267/EО на Съвета] и [Регламент (EС) № 439/2010] Регламент (ЕС) 2019/1896 и Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището].

4. Всяка група от данни, която се събира и предава в съответствие с параграф 1, се свързва с други групи от данни, съответстващи на същия гражданин на трета държава или лице без гражданство, в последователност, определена в член 4, параграф 6.“;

(15) Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Информация за статута на субекта на данни 

1. Веднага щом компетентната държава членка бъде определена в съответствие с Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията], държавата членка, която извършва процедурите за определяне на компетентната държава членка, актуализира своята група от данни, записани съгласно член 12 от настоящия регламент, относно съответното лице, като добавя компетентната държава членка.

Когато държава членка стане компетентна поради наличието на основателни причини да се счита, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или за обществения ред на тази държава членка в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията], тя актуализира своята група от данни, записани съгласно член 12 от настоящия регламент, относно съответното лице, като добавя компетентната държава членка.

12. Следната информация се изпраща на централната система, за да бъде съхранявана в съответствие с член 17, параграф 1 за целите на предаването по членове 15 и 16:

а)когато лице, подало молба за международна закрила, или друго лице по член 21, параграф 1 26, параграф 1, буква б), в) или г) от Регламент (ЕС)  XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] пристигне в компетентната държава членка след прехвърляне по силата на уведомление за обратно приемане на лицето съгласно член 26 31 от него същия регламент, компетентната държава членка актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 12 от настоящия регламент и свързани с въпросното лице, като добавя датата на неговото пристигане;

б)когато лице, подало молба за международна закрила, пристигне в компетентната държава членка след прехвърляне по силата на решение, приемащо искане за поемане на отговорност за него съгласно член 24 30 от Регламент (ЕС)  XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията], компетентната държава членка изпраща група от данни, регистрирани в съответствие с член 12 от настоящия регламент, относно въпросното лице и добавя датата на неговото пристигане;

в)когато лице, подало молба за международна закрила, пристигне в държавата членка на разпределение съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № […/…], тази държава членка изпраща група от данни, регистрирани в съответствие с член 12 от настоящия регламент, относно въпросното лице, добавя датата на неговото пристигане и отбелязва, че тя е държавата членка на разпределение;

гв)веднага щом държавата членка по произход се увери, че съответното лице, чиито данни са регистрирани в Евродак в съответствие с член 12 от настоящия регламент, е напуснало територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане или заповед за извеждане, които тя е издала след оттегляне или отхвърляне на молбата за международна закрила, тя актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 12 от настоящия регламент, относно въпросното лице, като добавя датата на неговото извеждане или датата, на която лицето е напуснало територията;

д)държавата членка, която става компетентна в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […/…], актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 12 от настоящия регламент, относно лицето, подало молба за международна закрила, като добавя датата, на която е взето решението за разглеждане на молбата.

3. Когато компетентността се прехвърля към друга държава членка съгласно член 27, параграф 1 и член 58, параграф 3 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията], компетентната държава членка се посочва от държавата членка, която установява, че отговорността е прехвърлена, или от държавата членка на преместване.

4. Когато се прилагат параграфи 1 и 3 от настоящия член или член 19, параграф 6, във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след това централната система уведомява всички държави членки по произход за предаването на такива данни от друга държава членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване с предадени от тях данни относно лицата, посочени в член 10, параграф 1, член 13, параграф 1, член 14, параграф 1 или член 14а, параграф 1. Тези държави членки по произход също актуализират компетентната държава членка в съответните групи от данни.“;

(16) Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Регистриране на данните 

В централната система и в ОХДС, по целесъобразност, се регистрират само следните данни:

а)данните за дактилоскопични отпечатъци;

б) портретна снимка;

в)фамилно и собствено име, име при раждането и предишни имена, както и всички псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно;

г)гражданство;

д)място и дата на раждане;

е)място на раждане;

еж)държава членка по произход, място и дата на подаване на молбата за международна закрила; в случаите по член 11, параграф 2, буква б) датата на молбата е датата, вписана от държавата членка, която е прехвърлила лицето, подало молбата за международна закрила;

жз)пол;

зи)ако са налични, вид и номер на документа за самоличност или за пътуване;  трибуквен код на издаващата държава и срок на валидност дата на изтичане;

й)ако е налично, сканирано цветно копие на документ за самоличност или за пътуване, заедно с обозначение за неговата автентичност, или, ако това не е налично, друг документ, който улеснява идентифицирането на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство, заедно с обозначение за неговата автентичност;

ик)референтен номер, даден от държавата членка по произход;

й)уникален номер на молбата за международна закрила съгласно член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […/…];

л)компетентната държава членка в случаите, посочени в член 11, параграфи 1, 2 или 3;

км)държавата членка на разпределение преместване в съответствие с член 14б, параграф 1 11, буква в);

лн)датата, на която са снети дактилоскопичните отпечатъци и/или е направена портретната снимка биометричните данни;

мо)датата, на която данните са предадени на централната система и на ОХДС, по целесъобразност;

нп)потребителско име на оператора;

ор)когато е приложимо в съответствие с случаите, посочени в член 11, параграф 2, буква а), датата на пристигане на съответното лице след успешно прехвърляне;

пс)когато е приложимо в съответствие с случаите, посочени в член 11, параграф 2, буква б), датата на пристигане на съответното лице след успешно прехвърляне;

р)когато е приложимо в съответствие с член 11, буква в), датата на пристигане на съответното лице след успешно прехвърляне;

ст)когато е приложимо в съответствие с случаите, посочени в член 11, параграф 2, буква гв), датата, на която съответното лице е напуснало територията на държавите членки или е било изведено от нея;

у) когато е приложимо в съответствие със случаите, посочени в член 14б, параграф 2, датата на пристигане на съответното лице след успешно прехвърляне;

т)когато е приложимо в съответствие с член 11, буква д), датата, на която е взето решението за разглеждане на молбата;

ф)когато има данни, че на кандидата е издадена виза, държавата членка, която е издала или удължила визата или от името на която е издадена визата, и номера на заявлението за издаване на виза;

х)факта, че лицето може да представлява заплаха за вътрешната сигурност след скрининга, посочен в Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламент за скрининга], или след разглеждане в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № XXX/ XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията];

ч)когато е приложимо, факта, че молбата за международна закрила е била отхвърлена, когато кандидатът няма право, нито е получил позволение да остане в държава членка съгласно Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище];

щ)когато е приложимо, факта, че е предоставена помощ за доброволно връщане и реинтеграция.

2. Група от данни съгласно параграф 1 се счита за създадена за целите на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818, когато са регистрирани всички данни по букви а)—е) и з).“;

(17) Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Събиране и предаване на биометрични данни 

1. Всяка държава членка снема незабавно дактилоскопични отпечатъци от всички пръсти  и прави портретна снимка биометрични данни на всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст поне шест години, което при незаконно преминаване на сухопътната, морската или въздушната ѝ граница, идвайки от трета държава, е било задържано от компетентните контролни органи и не е било върнато или което остава физически на територията на държавите членки и което не е временно задържано, поставено в изолация или арестувано по време на целия период от време между задържането и извеждането въз основа на решението за неговото връщане.

2. Засегнатата държава членка във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа от датата на задържане предава на централната система и на ОХДС, по целесъобразност, следните данни за всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство по параграф 1, което не е било върнато:

а)    данни за дактилоскопични отпечатъци;

б)    портретна снимка;

в)    фамилно и собствено име, име при раждането и предишни имена, както и всички псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно;

г)    гражданство;

д)    място и дата на раждане;

е)    място на раждане;

еж)    държава членка по произход, място и дата на задържане на лицето;

жз)    пол;

зи)    ако са налични, вид и номер на документа за самоличност или за пътуване; трибуквен код на издаващата държава и срок на валидност дата на изтичане на валидността;

й)    ако е налично, сканирано цветно копие на документ за самоличност или за пътуване, заедно с обозначение за неговата автентичност, или, ако това не е налично, друг документ, който улеснява идентифицирането на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство, заедно с обозначение за неговата автентичност;

ик)    референтен номер, даден от държавата членка по произход;

йл)    датата, на която са снети дактилоскопичните отпечатъци и/или е направена портретната снимка биометричните данни;

км)    датата, на която данните са предадени на централната система и на ОХДС, по целесъобразност;

лн)    потребителско име на оператора;

мо)    когато е приложимо в съответствие с параграф 6, датата, на която съответното лице е напуснало територията на държавите членки или е било изведено от нея;

п)    държавата членка на преместване в съответствие с член 14б, параграф 1;

р)    когато е приложимо, факта, че е предоставена помощ за доброволно връщане и реинтеграция;

с)    факта, че лицето може да представлява заплаха за вътрешната сигурност след скрининга, посочен в Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за скрининга].

3. Чрез дерогация от параграф 2 предаването на данните, посочени в параграф 2, по отношение на лицата, задържани съгласно описаното в параграф 1, които остават физически на територията на държавите членки, но са временно задържани, поставени в изолация или в арест при задържането им за срок повече от 72 часа, се извършва преди освобождаването им от временно задържане, изолация или арест.

4. Неспазването на 72-часовия срок по параграф 2 от настоящия член не освобождава държавите членки от задължението да снемат и предадат дактилоскопичните отпечатъци биометричните данни на централната система ОХДС. Когато състоянието на върховете на пръстите не позволява снемане на дактилоскопични отпечатъци с качество, което позволява добро сравняване съгласно член 26, държавата членка по произход снема повторно дактилоскопичните отпечатъци на лицата, задържани съгласно описаното в параграф 1, и ги изпраща отново във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след успешното им повторно снемане.

5. Чрез дерогация от параграф 1, ако на задържаното лице не е възможно да бъдат снети дактилоскопични отпечатъци и да бъде направена портретна снимка биометрични данни поради предприемане на мерки във връзка с неговото здраве или с опазването на общественото здраве, засегнатата държава членка снема дактилоскопичните отпечатъци и прави портретна снимка биометричните данни на това лице и ги изпраща във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка със здравето.

При наличие на сериозни технически проблеми държавите членки могат да удължат 72-часовия срок по параграф 2 с най-много още 48 часа с цел да изпълнят своите национални планове за непрекъснатост на дейността.

6. Веднага щом държавата членка по произход се увери, че съответното лице, чиито данни са били регистрирани в Евродак в съответствие с параграф 1, е напуснало територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане или заповед за извеждане, тя актуализира своята група от данни, регистрирани съгласно параграф 2, относно съответното лице, като добавя датата на неговото извеждане или датата, на която лицето е напуснало територията.

7. Данните за дактилоскопични отпечатъци В случай че засегната държава членка отправи искане, биометричните данни могат да бъдат снемани и предавани от името на същата държава членка от членовете на екипите на европейската гранична и [брегова] охрана или от експерти от екипите за подкрепа в областта на убежището, когато изпълняват задачи и упражняват правомощия в съответствие с [Регламента относно европейската гранична [и брегова] охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) No 2007/2004, Регламент (ЕО) No 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета] Регламент (ЕС) 2019/1896 и Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището].

8. Всяка група от данни, която се събира и предава в съответствие с параграф 1, се свързва с други групи от данни, съответстващи на същия гражданин на трета държава или лице без гражданство, в последователност, определена в член 4, параграф 6.

9. Група от данни съгласно параграф 2 се счита за създадена за целите на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818, когато са регистрирани всички данни по букви а)—е) и з).“;

(18) Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Събиране и предаване на биометрични данни 

1. Всяка държава членка възможно най-бързо снема дактилоскопичните отпечатъци от всички пръсти и прави портретна снимка биометричните данни на всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст минимум шест години, за което е установено, че пребивава незаконно на нейна територия.

2. Засегнатата държава членка във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа от датата на задържане установяването, че даден гражданин на трета държава или лице без гражданство пребивава незаконно, предава на централната система и на ОХДС, по целесъобразност, следните данни за всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство по параграф 1:

а)    данни за дактилоскопични отпечатъци;

б)    портретна снимка;

в)    фамилно и собствено име, име при раждането и предишни имена, както и всички псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно;

г)    гражданство;

д)    място и дата на раждане;

е)    място на раждане;

еж)    държава членка по произход, място и дата на задържане на лицето;

жз)    пол;

зи)    ако са налични, вид и номер на документа за самоличност или за пътуване; трибуквен код на издаващата държава и срок на валидност дата на изтичане на валидността;

й)    ако е налично, сканирано цветно копие на документ за самоличност или за пътуване, заедно с обозначение за неговата автентичност, или, ако това не е налично, друг документ, който улеснява идентифицирането на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство, заедно с обозначение за неговата автентичност;

ик)    референтен номер, даден от държавата членка по произход;    

йл)    датата, на която са снети дактилоскопичните отпечатъци и/или е направена портретната снимка биометричните данни;

км)    датата, на която данните са предадени на централната система и на ОХДС, по целесъобразност;

лн)    потребителско име на оператора;

мо)    когато е приложимо в съответствие с параграф 6 5, датата, на която съответното лице е напуснало територията на държавите членки или е било изведено от нея;

п)    държавата членка на преместване в съответствие с член 14б, параграф 1;

р)    когато е приложимо в съответствие със случаите, посочени в член 14б, параграф 2, датата на пристигане на съответното лице след успешно прехвърляне;

с)    когато е приложимо, факта, че е предоставена помощ за доброволно връщане и реинтеграция;

т)    когато е приложимо, факта, че лицето може да представлява заплаха за вътрешната сигурност след скрининга, посочен в Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за скрининга].

3. Данните за дактилоскопични отпечатъци на гражданин на трета държава или лице без гражданство по параграф 1 се предават на централната система единствено с цел да бъдат сравнени и се сравняват с данните за дактилоскопични отпечатъци на лицата, на които са снети дактилоскопични отпечатъци за целите на член 10, параграф 1, член 13, параграф 1 и член 14, параграф 1, предадени от други държави членки и вече регистрирани в централната система.

43. Неспазването на 72-часовия срок по параграф 3 2 от настоящия член не освобождава държавите членки от задължението да снемат дактилоскопичните отпечатъци биометричните данни и да ги предадат на централната система ОХДС. Когато състоянието на върховете на пръстите не позволява снемане на дактилоскопични отпечатъци с качество, което позволява добро сравняване съгласно член 26, държавата членка по произход снема повторно дактилоскопичните отпечатъци на лицата, задържани съгласно описаното в параграф 1, и ги изпраща отново във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след успешното им повторно снемане.

54. Чрез дерогация от параграф 1, ако на задържаното лице не е възможно да бъдат снети дактилоскопични отпечатъци и да бъде направена портретна снимка биометрични данни поради предприемане на мерки във връзка с неговото здраве или с опазването на общественото здраве, засегнатата държава членка снема дактилоскопичните отпечатъци и прави портретна снимка биометричните данни на това лице и ги изпраща във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка със здравето.

При наличие на сериозни технически проблеми държавите членки могат да удължат 72-часовия срок по параграф 2 с най-много още 48 часа с цел да изпълнят своите национални планове за непрекъснатост на дейността.

65. Веднага щом държавата членка по произход се увери, че съответното лице, чиито данни са били регистрирани в Евродак в съответствие с член 13, параграф 1 от настоящия регламент параграф 1, е напуснало територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане или заповед за извеждане, тя актуализира своята група от данни, регистрирани съгласно параграф 2, от настоящия член относно съответното лице, като добавя датата на неговото извеждане или датата, на която лицето е напуснало територията.

6. Всяка група от данни, която се събира и предава в съответствие с параграф 1, се свързва с други групи от данни, съответстващи на същия гражданин на трета държава или лице без гражданство, в последователност, определена в член 4, параграф 6.

7. Група от данни съгласно параграф 2 се счита за създадена за целите на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818, когато са регистрирани всички данни по букви а)—е) и з).“;

(19) След член 14 се вмъква следната глава:

Глава IVа

Граждани на трети държави или лица без гражданство, свалени на брега след операция по търсене и спасяване

Член 14a

Събиране и предаване на биометрични данни 

1. Всяка държава членка снема незабавно биометричните данни на всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст минимум шест години, което е било свалено на брега след операция по търсене и спасяване съгласно определението в Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията].

2. Засегнатата държава членка във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа от датата на свалянето на брега предава на централната система и на ОХДС, по целесъобразност, следните данни за всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство по параграф 1:

а)    данни за дактилоскопични отпечатъци;

б)    портретна снимка;

в)    фамилно и собствено име, име при раждането и предишни имена, както и всички псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно;

г)    гражданство;

д)    дата на раждане;

е)    място на раждане;

ж)    държава членка по произход, място и дата на сваляне на лицето на брега;

з)    пол;

и)    ако са налични, вид и номер на документа за самоличност или за пътуване; трибуквен код на издаващата държава и дата на изтичане на валидността;

й)    ако е налично, сканирано цветно копие на документ за самоличност или за пътуване, заедно с обозначение за неговата автентичност, или, ако това не е налично, друг документ, който улеснява идентифицирането на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство, заедно с обозначение за неговата автентичност;

к)    референтен номер, даден от държавата членка по произход;

л)    датата, на която са снети биометричните данни;

м)    датата, на която данните са предадени на централната система и на ОХДС, по целесъобразност;

н)    потребителско име на оператора;

о)    когато е приложимо в съответствие с параграф 6, датата, на която съответното лице е напуснало територията на държавите членки или е било изведено от нея;

п)    държавата членка на преместване в съответствие с член 14б, параграф 1;

р)    когато е приложимо, факта, че е предоставена помощ за доброволно връщане и реинтеграция;

с)    факта, че лицето може да представлява заплаха за вътрешната сигурност след скрининга, посочен в Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за скрининга].

4. Неспазването на 72-часовия срок по параграф 2 от настоящия член не освобождава държавите членки от задължението да снемат и предадат биометричните данни на ОХДС. Когато състоянието на върховете на пръстите не позволява снемане на дактилоскопични отпечатъци с качество, което позволява добро сравняване съгласно член 26, държавата членка по произход снема повторно дактилоскопичните отпечатъци на лицата, свалени на брега съгласно описаното в параграф 1, и ги изпраща отново във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след успешното им повторно снемане.

5. Чрез дерогация от параграф 1, ако на сваленото на брега лице не е възможно да бъдат снети биометрични данни поради предприемане на мерки във връзка с неговото здраве или с опазването на общественото здраве, засегнатата държава членка снема и изпраща биометричните данни на това лице във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка със здравето.

При наличие на сериозни технически проблеми държавите членки могат да удължат 72-часовия срок по параграф 2 с най-много още 48 часа с цел да изпълнят своите национални планове за непрекъснатост на дейността.

6. Веднага щом държавата членка по произход се увери, че съответното лице, чиито данни са били регистрирани в Евродак в съответствие с параграф 1, е напуснало територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане или заповед за извеждане, тя актуализира своята група от данни, регистрирани съгласно параграф 2, относно съответното лице, като добавя датата на неговото извеждане или датата, на която лицето е напуснало територията.

7. В случай че засегната държава членка отправи искане, биометричните данни могат да бъдат снемани и предавани от името на същата държава членка от членовете на екипите на европейската гранична и брегова охрана или от експерти от екипите за подкрепа в областта на убежището, когато изпълняват задачи и упражняват правомощия в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1896 и Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището].

8. Всяка група от данни, която се събира и предава в съответствие с параграф 1, се свързва с други групи от данни, съответстващи на същия гражданин на трета държава или лице без гражданство, в последователност, определена в член 4, параграф 6.

9. Група от данни съгласно параграф 1 се счита за създадена за целите на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818, когато са регистрирани всички данни по букви а)—е) и з).“;

(20) След член 14a се вмъква следната глава:

Глава IVб

Информация относно преместването

Член 14б

Информация относно статута на преместване на субекта на данни

1. Веднага след като държавата членка на преместване бъде задължена да премести съответното лице в съответствие с член 57, параграф 7 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията], ползващата се държава членка актуализира своята група от данни, регистрирани съгласно членове 12, 13, 14 или 14а от настоящия регламент, относно съответното лице, като добавя държавата членка на преместване.

2. Когато дадено лице пристигне в държавата членка на преместване след потвърждението от държавата членка на преместване за преместването на съответното лице в съответствие с член 57, параграф 7 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията], тази държава членка изпраща група от данни, регистрирани в съответствие с член 12 или член 14 от настоящия регламент, относно съответното лице и включва датата на пристигането му. Групата от данни се съхранява в съответствие с член 17, параграф 1 за целите на предаването по членове 15 и 16.“;

(21) Член 17 се изменя, както следва:

а) вмъква се следният параграф 3а:

3а. За целите на член 14а, параграф 1 всяка група от данни по член 14а, параграф 2 относно гражданин на трета държава или лице без гражданство се съхранява в централната система и в ОХДС, по целесъобразност, за срок от пет години, считано от датата на снемане на биометричните данни.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. След изтичането на сроковете на съхранение на данните, посочени в параграфи 1— от настоящия член, централната система автоматично заличава данните на субектите на данни се заличават от централната система и от ОХДС, по целесъобразност.“;

(22) Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Маркиране и блокиране на данни 

1. За целите на член 1, параграф 1, буква а) държавата членка по произход, предоставила международна закрила на лице, подало молба за международна закрила, на лице, чиито данни са регистрирани по-рано в централната система и в ОХДС, по целесъобразност, по силата на член 12, маркира съответните данни съобразно изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от eu-LISA. Тази маркировка се съхранява в централната система в съответствие с член 17, параграф 1 за целите на предаването по член 15 и член 16. Централната система във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след това уведомява всички държави членки по произход за маркирането на данни от друга държава членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване с предадени от тях данни за лицата, посочени в член 10, параграф 1, член 13, параграф 1, или член 14, параграф 1 или член 14а, параграф 1. Тези държави членки по произход също маркират съответните групи от данни.

2. Данните на лицата, на които е предоставена международна закрила, съхранявани в централната система и в ОХДС, по целесъобразност, и маркирани в съответствие с параграф 1 от настоящия член, се предоставят за сравняване за целите на член 1, параграф 1, буква г) за срок от три години след датата, на която субектът на данни е получил международна закрила, докато тези данни бъдат автоматично заличени от централната система и от ОХДС, по целесъобразност, в съответствие с член 17, параграф 4.

В случай на положителен резултат централната система предава данните, посочени в член 12, букви б)—т), за всички групи от данни, които отговарят на положителния резултат. Централната система не предава маркировката, посочена в параграф 1 от настоящия член. След изтичането на тригодишния срок, централната система автоматично блокира предаването на тези данни в случай на искане за сравняване за целите на член 1, параграф 1, буква в), като данните остават на разположение за сравняване за целите на член 1, параграф 1, буква а) до момента на тяхното заличаване. Блокираните данни не се предават и централната система връща отрицателен резултат на запитващата държава членка в случай на положителен резултат.

3. Държавата членка по произход премахва маркировката на или отблокира данни за гражданин на трета държава или лице без гражданство, чиито данни са били маркирани или блокирани по-рано в съответствие с параграф 1 или 2 от настоящия член, ако статутът му бъде отнет, прекратен или има отказ за неговото подновяване съгласно [член 14 или 19 от Директива 2011/95/ЕС] оттеглен съгласно член 14 или член 20 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище].

4. За целите на член 1, параграф 1, буква букви а) и в) държавата членка по произход, издала предоставила документ за пребиваване на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство, чиито данни са регистрирани по-рано в централната система и в ОХДС, по целесъобразност, по силата на член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2, или на гражданин на трета държава или лице без гражданство, свалено на брега след операция по търсене и спасяване, чиито данни са регистрирани по-рано в централната система и в ОХДС, по целесъобразност, по силата на член 14а, параграф 2, маркира съответните данни съобразно изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от eu-LISA. Тази маркировка се съхранява в централната система в съответствие с член 17, параграфи 2, и 3 и 3а за целите на предаването по членове 15 и 16. Централната система във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след това уведомява всички държави членки по произход за маркирането на данни от друга държава членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване с предадени от тях данни за лицата, посочени в член 10, параграф 1, член 13, параграф 1, или член 14, параграф 1 или член 14а, параграф 1. Тези държави членки по произход също маркират съответните групи от данни.

5. Данните за незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство, съхранявани в централната система и в ОХДС и маркирани в съответствие с параграф 4 от настоящия член, остават на разположение за сравняване за целите на член 1, параграф 1, буква г), докато тези данни бъдат автоматично заличени от централната система и от ОХДС в съответствие с член 17, параграф 4.

6. За целите на член 58, параграф 4 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] след регистрирането на данните съгласно член 14б, параграф 2 държавата членка на преместване се регистрира като компетентна държава членка и маркира тези данни с маркировката, въведена от държавата членка, предоставила защитата.“;

(23) В член 21 се вмъква следният параграф:

1а. Когато оправомощените органи са извършили справка в ОХДС в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818, те могат да получат достъп до Евродак за извършване на справки при условията, предвидени в настоящия член, ако в отговора, получен в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/818, се посочва, че данните се съхраняват в Евродак.“;

(24) В член 22 се вмъква следният параграф 1a:

1а. Когато Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е извършила справка в ОХДС в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818, тя може да получи достъп до Евродак за извършване на справки при условията, предвидени в настоящия член, ако в отговора, получен в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/818, се посочва, че данните се съхраняват в Евродак.“;

(25) В член 28 се вмъква следният параграф:

3а. Достъпът за целите на справка с данните в Евродак, съхранявани в ОХДС, се предоставя на надлежно упълномощените служители на националните органи на всяка държава членка и на надлежно упълномощените служители на органите на Съюза, които са компетентни за целите, посочени в членове  20 и 21 от Регламент (ЕС) 2019/818. Този достъп се ограничава до необходимото за изпълнението на задачите на тези национални органи и органи на Съюза в съответствие с посочените цели и е пропорционален на преследваните цели.“;

(26) Член 29 се изменя, както следва:

а) вмъкват се следните параграфи 1а и 1б:

„1а. За целите на член 8а eu-LISA поддържа записи за всяка операция по обработване на данни, извършена в рамките на Евродак. Записите за този тип операции включват елементите, предвидени в първия параграф, и положителните резултати, получени при извършване на автоматизираното обработване, определено в член 20 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

1б. За целите на член 8в държавите членки и eu-LISA поддържат записи за всяка операция по обработване на данни, извършена в рамките на Евродак и Визовата информационна система съгласно настоящия член и член 34 от Регламент (ЕО) № 767/2008.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. За целите на член 1, параграф 1, букви а), и б), в), е) и ж) всяка държава членка предприема необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграфи 1, 1а, 1б и 2 от настоящия член, във връзка със своята национална система. Освен това всяка държава членка съхранява данни за персонала, надлежно оправомощен да вписва или извлича данните.“;

(27) В член 39, параграф 2 се вмъква следната буква и):

и)    когато е приложимо, позоваване на използването на европейския портал за търсене за целите на търсенето в Евродак, както е посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/818.“;

(28) След член 40 се вмъква следната глава VIIIa:

ГЛАВА VIIIа

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2018/1240 И (ЕС) 2019/818

Член 40a

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/1240 

Регламент (ЕС) 2018/1240 се изменя, както следва:

(1) В член 11 се вмъква следният параграф 6a:

„6а. С цел да се пристъпи към проверките, посочени в член 20, параграф 2, буква к), автоматизираното обработване съгласно параграф 1 от настоящия член позволява на централната система на ETIAS да извършва търсене в Евродак, създаден с [Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ], по данните, посочени в член 17, параграф 2, букви а)—г):

а) фамилно име, фамилно име по рождение, собствено име или имена, дата на раждане, място на раждане, пол, настоящо гражданство;

б) други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на), ако има такива;

в) друго гражданство (ако има такова);

г) вид, номер и държава, издала документа за пътуване.“;

(2) В член 25a, параграф 1 се вмъква следната буква д):

„д) членове 12, 13, 14 и 14а от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак].“;

(3) В член 88 параграф 6 се заменя със следното:

„6. ETIAS се пуска в действие независимо от установяването на оперативна съвместимост с Евродак или системата ECRIS-TCN.“;

Член 40б

Изменения на Регламент (ЕС) 2019/818

Регламент (ЕС) 2019/818 се изменя, както следва:

(1) В член 4 точка 20) се заменя със следното:

„20). „оправомощени органи“ означава оправомощените органи на държавата членка съгласно определението в член 6 от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак], в член 3, параграф 1, точка 26 от Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета, в член 4, точка 3а от Регламент (ЕО) № 767/2008 и в член 3, параграф 1, точка 21 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета;“;

(2) В член 10, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„Без да се засягат член 39 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак], членове 12 и 18 от Регламент (ЕС) 2018/1862, член 29 от Регламент (ЕС) 2019/816 и член 40 от Регламент (ЕС) 2016/794, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ЕПТ. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:“;

(3) Член 13, параграф 1 се изменя, както следва:

а) буква б) се заменя със следното:

„б) данните, посочени в член 5, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/816;“;

б) добавя се следната буква в):

„в) данните, посочени в член 12, букви а) и б), член 13, параграф 2, букви а) и б), член 14, параграф 2, букви а) и б) и член 14а, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак].“;

(4) Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Търсене на биометрични данни с общата услуга за биометрично съпоставяне

За търсене в биометричните данни, съхранявани в ОХДС и ШИС, ОХДС и ШИС използват биометричните образци, съхранявани в общата УБС. Търсенето с биометрични данни се извършва при съблюдаване на целите, предвидени в настоящия регламент и в регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак], регламенти (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816.“;

(5) В член 16 уводната част на параграф 1 се заменя със следното:

„Без да се засягат член 39 от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак], членове 12 и 18 от Регламент (ЕС) 2018/1862 и член 29 от Регламент (ЕС) 2019/816, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в общата УБС.“;

(6) В член 18 параграф 1 се заменя със следното:

„1. В ОХДС се съхраняват следните данни, разделени логично според информационната система, от която произхождат данните:

„а) данните, посочени в член 12, букви а)—е), з) и и), член 13, параграф 2, букви а)—е), з) и и), член 14, параграф 2, букви а)—е), з) и и) и член 14а, букви а)—е), з) и и) от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак];

„б) данните, посочени в член 5, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 2 и следните данни, посочени в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/816: фамилно име, собствено име или имена, дата на раждане, място на раждане (град и държава), гражданство на една или повече държави, пол и ако е приложимо, предишни имена, ако са налични, псевдоними или други използвани имена, както и ако е налична, информация относно документи за пътуване.“;

(7) В член 23 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Данните, посочени в член 18, параграфи 1, 2 и 2a се заличават по автоматизиран начин от ОХДС в съответствие с разпоредбите относно запазването на данни в Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак] и Регламент (ЕС) 2019/816.“;

(8) Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Поддържане на регистрационни файлове

Без да се засягат член 39 от Регламент (ЕС) XXX/ХХХ [Регламент за Евродак] и член 29 от Регламент (ЕС) 2019/816, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.“;

(9) В член 26, параграф 1 се вмъкват букви аа), аб), ав) и аг):

„аа)    органите, компетентни да извършат оценка на молба за международна закрила, когато извършват оценка на нова молба за международна закрила;

аб)    органите, компетентни да събират данните, предвидени в глава III от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак], когато предават данни на Евродак;

ав)    органите, компетентни да събират данните, предвидени в глава IV от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак], когато предават данни на Евродак;

аг)    органите, компетентни да събират данните, предвидени в глава IVА от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент за Евродак], когато предават данни на Евродак;“;

(10) Член 27 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 се вмъква следната буква аа):

„аа) група от данни се предава на Евродак в съответствие с членове 10, 13, 14 и 14а от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак];“;

б) в параграф 3 се вмъква следната буква аа):

„аа) фамилно име; собствено име; име при раждането, предишни имена и псевдоними; дата на раждане, място на раждане, гражданство и пол, както е посочено в членове 12—14а от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак];“;

(11) В член 29, параграф 1 се вмъква следната буква аа):

„аа) органът, извършващ оценка на молба за международна закрила, както е предвидено в Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак], когато става въпрос за положителни резултати, получени при оценяването на такава молба;“;

(12) В член 39 параграф 2 се заменя със следното:

„2. eu-LISA създава, внедрява и приема в техническите си звена ЦХДС, съдържащо данните и статистиката, посочени в член 42, параграф 8 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак], член 74 от Регламент (ЕС) 2018/1862 и член 32 от Регламент (ЕС) 2019/816, логически разделени от информационната система на ЕС. Достъпът до ЦХДС се предоставя на органите, посочени в член 42, параграф 8 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак], член 74 от Регламент (ЕС) 2018/1862 и член 32 от Регламент (ЕС) 2019/816, чрез контролиран, защитен достъп и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и статистика.“;

(13) В член 47, параграф 3 се вмъква следното ново тире:

„Лицата, чиито данни се записват в Евродак, се информират за обработването на лични данни за целите на настоящия регламент в съответствие с параграф 1, когато нова група от данни се предава на Евродак в съответствие с членове 10, 12, 13, 14 и 14а от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак].“;

(14) Член 50 се заменя със следното:

„Член 50

Предоставяне на лични данни на трети държави, международни организации и

частноправни субекти

Без да се засягат член 31 от Регламент (ЕО) № 767/2008, членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) 2016/794, членове 37 и 38 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за Евродак], член 41 от Регламент (ЕС) 2017/2226, член 65 от Регламент (ЕС) 2018/1240, както и извършването на търсене в базите данни на Интерпол чрез ЕПТ в съответствие с член 9, параграф 5 от настоящия регламент, които са в съответствие с разпоредбите на глава V от Регламент (ЕС) 2018/1725 и глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, личните данни, които се съхраняват или обработват в компонентите за оперативна съвместимост или до които се осъществява достъп посредством тези компоненти, не се предават или предоставят на трети държави, международни организации или частноправни субекти.“;

(29) Вмъква се следният член 41a:

Член 41a

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

1.1.Наименование на предложението/инициативата 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на системата Евродак за сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

11 — Управление на границите

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с: 

 ново действие 

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 31  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата 

Както бе обявено в политическите насоки на председателя фон дер Лайен, Съобщението относно Нов пакт за миграцията и убежището (COM(2020)XXX final) представя ново начало в областта на миграцията за постигане на справедлив баланс между отговорността за кандидатите за международна закрила в Европа, и солидарността между държавите членки за справяне с управлението на миграцията и убежището. В този контекст Комисията предлага и допълнително засилване на Евродак.

Под формата на акт, придружаващ нейното Съобщение относно Нов пакт за миграцията и убежището (COM(2020) XXX final), Комисията представя изменено предложение за Регламент за създаване на системата Евродак за сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818. Настоящото предложение се основава на текста на временното споразумение, постигнато от съзаконодателите по предложението от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак, и с него се добавя нов набор от функции към базата данни.

Тези нови функции ще позволят преброяване на кандидатите, освен на молбите за международна закрила, правилно прилагане на рамката за оперативна съвместимост, установена по-специално с Регламент (ЕС) 2019/818, подходяща подкрепа за новото предложение за Регламент относно управлението на убежището и миграцията (за реформиране на предишната система от Дъблин), по-плавна връзка с връщането и гладко съгласуване с предложението за Регламент за скрининга.

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД 

ГД „Миграция и вътрешни работи“ Конкретна цел № 1: Укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение.

Съответни дейности във връзка с УД/БД: Дейност 11: Управление на границите.

Конкретна цел № 1: Развитие на функционирането на системата Евродак

Конкретна цел № 2: Обновяване на капацитета на базата данни Евродак

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Предложението ще се основава на временното споразумение, постигнато от съзаконодателите по предложението на Комисията от 2016 г. за преработване на Регламента за Евродак.

Целта на представеното през 2016 г. предложение беше да се помогне на държавите членки да гарантират на всеки кандидат за международна закрила, че молбата му ще се разгледа от една-единствена държава членка, и да се намалят възможностите за злоупотреба със системата за предоставяне на убежище чрез възпиране на търсенето на по-изгодни варианти за получаване на убежище в рамките на ЕС. С него също така се цели да се предостави възможност на държавите членки да идентифицират незаконно пребиваващи в ЕС граждани на трети държави чрез съхраняване на данните им. Това ще помогне на държавите членки да издават документи на гражданите на трети държави с оглед на връщането им в тяхната държава по произход. Чрез намаляването на възрастта за снемане на дактилоскопични отпечатъци на 6 години с предложението се целеше да се подпомогне идентифицирането на ненавършили пълнолетие лица и при необходимост, ако са разделени от семействата си, да се спомогне за издирването на семействата, като се позволи на държавите членки да следват определена насока на проучване, когато дактилоскопично съответствие указва присъствието им в друга държава членка. С него се целеше по-голяма закрила на непридружените ненавършили пълнолетие лица, които невинаги официално търсят международна закрила и които се укриват от специализираните институции за грижи или социалните служби за деца, на които е било възложено да се грижат за тях. Следователно регистрирането на ненавършили пълнолетие лица от трети държави в Евродак ще допринесе за проследяването им и за предотвратяването на възможността да попаднат в ситуации на експлоатация.

По време на преговорите съзаконодателите въведоха няколко изменения. По този начин в Евродак бяха добавени две нови категории лица, а именно лицата, регистрирани с цел провеждане на процедура за приемане в съответствие с Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], и лицата, приети в съответствие с национална схема за презаселване. Целта на тези допълнения е да се подпомогнат държавите членки при правилното прилагане на Регламента относно презаселването. В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването] това са две от основанията за отказ за приемане съгласно настоящия регламент; ако такива данни не бъдат регистрирани в Евродак, държава членка, провеждаща процедура за приемане за презаселване, ще трябва да извърши двустранна проверка с всички останали държави членки, за да провери дали въпросното лице се е намирало в някоя от тези две ситуации. Съзаконодателите също така въведоха промени, с които се улеснява достъпът на правоприлагащите органи до Евродак, като им се дава възможност да извършват търсене въз основа на буквено-цифрови данни. Те също така въведоха необходимите разпоредби за съхраняване в Евродак на сканираните цветни копия на документите за самоличност или за пътуване. Целта на тези разпоредби е да се улесни връщането.

Предвид гореизложено и въз основа на него с настоящото предложение системата ще се преобразува, за да се осигури възможност за преброяване на кандидатите, подали (за първи път) молба за международна закрила. Държавите членки и ЕС ще се възползват от това като първа стъпка за проследяване на неразрешените движения и за осигуряване на подходящ политически отговор за справяне с това явление. Освен това новите разпоредби ще гарантират съгласуваност с предложението за Регламент относно управлението на убежището и миграцията (за реформиране на предишната система от Дъблин). В настоящото предложение се предвижда критерий за компетентност за разглеждането на молба за международна закрила, когато молбата е регистрирана, след като съответното лице е свалено на брега след операция по търсене и спасяване (съгласно действащите правила тези лица са обхванати от критерия за незаконно влизане). Макар че правилата за компетентност за тази нова категория са същите като правилата за лицата, които влизат незаконно, разграничението е от значение във връзка с факта, че държавите членки на сваляне на брега са изправени пред специфични предизвикателства, тъй като не могат да прилагат спрямо свалянията на брега след операции по търсене и спасяване същите инструменти като при незаконно преминаване на сухопътна или въздушна граница. Поради това е необходимо да има отделна категория за тези лица в Евродак, вместо те да бъдат регистрирани като лица, които преминават границата незаконно (какъвто е случаят понастоящем). Прехвърлянето на компетентността между държавите членки също ще бъде ясно отразено в Евродак, като по този начин ще се ускорят процедурите за предоставяне на убежище. Маркирането на нивата на тревога във връзка със сигурността съгласно новата процедура за скрининг ще улесни също прилагането на правилата за преместване, тъй като лицата, които представляват заплаха за сигурността, са изключени от преместването. По същия начин въвеждането на поле за посочване на държавата членка, която е издала или удължила визата на кандидата или от името на която е издадена визата, както и на номера на заявлението за издаване на виза ще улесни прилагането на критериите за компетентност за държавите членки/асоциираните държави, които не са обвързани от Регламента за ВИС, но въпреки това са засегнати от издаването на виза. Следователно благодарение на ясното маркиране на всички тези елементи в Евродак, държавите членки ще се възползват от по-бърз процес на предоставяне на убежище в по-широк смисъл. И накрая, новото предложение ще осигури гладко съгласуване със скрининга чрез адаптиране на крайните срокове и по-плавна връзка с връщането, като се маркира, ако заявлението е било отхвърлено и лицето няма право да остане, както и ако е била предоставена помощ за доброволно връщане и реинтеграция.

С настоящото предложение също така ще се въведе набор от последващи изменения, свързани с рамката за оперативна съвместимост, включително изменения на Регламента за оперативната съвместимост. Необходимите за тях правни и финансови обоснования са предвидени в законодателната финансова обосновка за оперативната съвместимост и няма да бъдат обхванати от настоящия документ.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението 

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

По време на обновяването на централната система, включително с оглед на изпълнението на рамката за оперативна съвместимост

След одобрението на проектопредложението и приемането на техническите спецификации централната система Евродак ще бъде обновена по отношение на капацитета и пропускателната си способност за предаване от страна на националните звена за достъп на държавите членки. eu-LISA ще координира управлението на проекта за обновяване на централната система и националните системи на равнище ЕС и интегрирането на националния единен интерфейс, осъществявано от държавите членки на национално равнище.

Конкретна цел: Готовност за действие при влизане в сила на новия Регламент относно управлението на убежището и миграцията (за реформиране на предишната система от Дъблин).

Показател: За да се задейства, eu-LISA уведомява за успешното приключване на цялостно изпитване на централната система Евродак, което ще се проведе от Агенцията в сътрудничество с държавите членки.

След като новата централна система започне да функционира (член 42 от първоначалното предложение от 2016 г., по текста на което е постигнато временно споразумение между съзаконодателите)

След като системата Евродак започне да функционира, eu-LISA следи за въвеждането на системи за контрол на функционирането на системата по отношение на целите. В края на всяка година eu-LISA следва да представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за дейностите на централната система, включително относно техническото ѝ функциониране и сигурност. Годишният доклад съдържа информация за управлението и резултатите на Евродак по отношение на предварително определени количествени показатели за постигане на целите ѝ.

В рамките на 3 години от приемането на регламента eu-LISA следва да направи проучване на техническата осъществимост на добавянето на софтуер за лицево разпознаване в централната система, който дава надеждни и точни резултати от сравняването на данни за портретни снимки.

В рамките на седем години от приемането и на всеки четири години след това Комисията прави цялостна оценка на Евродак, като разглежда постигнатите резултати по отношение на определените цели и въздействието върху основните права, включително дали достъпът с цел правоприлагане е довел до непряка дискриминация на лица, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и като преценява дали основните принципи остават в сила и какви са евентуалните последици за бъдещите дейности, и прави необходимите препоръки. Комисията предава оценката на Европейския парламент и на Съвета.

Всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади относно ефективността на сравняването на данни за дактилоскопични отпечатъци с данни в Евродак за целите на правоприлагането, съдържащи статистически данни за броя на направените искания и получените положителни резултати.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата 

1.5.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

1) Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила съгласно новото предложение за Регламент относно управлението на убежището и миграцията.

2) Контрол на самоличността на незаконно влизащите в ЕС и незаконно движещите се в рамките на ЕС граждани на трети държави с цел издаване на документи и връщане.

3) Помощ за идентифицирането на уязвими граждани на трети държави, като например ненавършили пълнолетие лица, които често стават жертва на незаконно превеждане през границата.

4) Засилване на борбата срещу международната престъпност, тероризма и други заплахи за сигурността.

4) Съдействие при прилагането на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването] чрез улесняване на прилагането на основанията за отказ (както е обяснено в точка 1.4.3).

5) Оказване на помощ при проследяването на неразрешени движения чрез преброяване на кандидатите, подали (за първи път) молба.

6) Подкрепа при ефективното прилагане на рамката за оперативна съвместимост (включително измененията на Регламента за оперативната съвместимост) и в този контекст — подкрепа за целите на Визовата информационна система (ВИС) и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). По отношение на ВИС компетентните за издаването на визи органи имат достъп до Евродак за справка с данните във формат само за четене; това ще допринесе за процеса по разглеждане и вземане на решения по заявления за издаване на визи. По отношение на ETIAS специални разпоредби в Регламента за Евродак ще позволят сравняването между данните в ETIAS и данните в Евродак, така че да могат да бъдат изпълнени проверките, предвидени в член 20 от Регламента за ETIAS. Освен това националните звена на ETIAS имат достъп до базата данни Евродак и могат да правят справки с данните в нея във формат само за четене за целите на разглеждането на заявления за разрешение за пътуване.

1.5.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище (ex-ante)

Никоя държава членка не може да се справи самостоятелно с незаконната имиграция и неразрешените движения, нито да разгледа всички молби за убежище, подадени в рамките на ЕС. Според дългогодишните наблюдения в ЕС дадено лице може да успее да влезе в ЕС през външните граници, но да не обяви влизането си на определен граничен контролно-пропускателен пункт. Такъв беше случаят по-специално през периода 2014—2015 г., когато над един милион незаконни мигранти пристигнаха в ЕС през централния и южния средиземноморски маршрут. По сходен начин от 2015 г. насам сме свидетели на по-нататъшно придвижване от държавите с външни граници към други държави членки. Мониторингът на спазването на правилата и процедурите на ЕС, като например процедурата за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, следователно не може да бъде извършван от държавите членки, действащи самостоятелно. В пространство без вътрешни граници действията срещу незаконната имиграция следва да се предприемат съвместно. Като се вземе предвид всичко това, ЕС е в по-добра позиция да предприеме подходящи мерки в сравнение с държавите членки.

По същия начин ефикасното прилагане на основанията за отказ съгласно Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването] не може да бъде извършвано от държавите членки, действащи самостоятелно.

Използването на трите съществуващи широкомащабни информационни системи на ЕС (ШИС, ВИС и Евродак) е от полза за управлението на границите. Наличието на по-добра информация относно трансграничните движения на граждани на трети държави на равнище ЕС би спомогнало за осигуряване на фактологична основа за развиване и адаптиране на политиката на ЕС в областта на миграцията. Поради това изменението на Регламента за Евродак беше нужно и за да се прибави допълнителна цел в него, а именно да се разреши достъп с цел контрол на незаконната миграция към ЕС и на неразрешените движения на незаконни мигранти в рамките на ЕС (предложение от 2016 г.). Тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки самостоятелно, тъй като такова изменение може да бъде предложено само от Комисията. В същия смисъл измененията, необходими за ефективното прилагане на рамката за оперативна съвместимост, могат да бъдат предложени само от Комисията.

Очаквана генерирана добавена стойност от ЕС (ex-post)

Очаква се Регламентът за Евродак да има добавена стойност на няколко равнища. Първо, очаква се той да гарантира ефикасното и бързо прилагане на правилата, предвидени в предложението за Регламент относно управлението на убежището и миграцията (предишната система от Дъблин), чрез ясно маркиране на необходимата информация, като например прехвърлянето на компетентността от една държава членка на друга, данните за преместване или данните от значение за установяване на компетентността. Второ, очаква се той да подпомогне по-добре контрола на незаконната имиграция и откриването на неразрешени движения, наред с другото, чрез преброяване на кандидатите за международна закрила, освен на молбите. Трето, от него се очаква да осигури ефикасно прилагане на Регламента относно презаселването чрез предоставяне на необходимата информация за оценката, извършена на етапа на процедурата за приемане. Ако тази информация не бъде налична в Евродак, тя ще трябва да бъде получена от държавата членка, която провежда процедурата за приемане, чрез двустранни контакти с всички останали държави членки. Четвърто, очаква се той да гарантира функционирането на Евродак в рамката за оперативна съвместимост, тъй като за някои от разпоредбите от регламентите за оперативната съвместимост е необходимо да има подходящи съответствия в правните актове, уреждащи базите данни, обхванати от оперативната съвместимост. На последно място, очаква се с него да се улесни връщането и да се гарантира безпрепятствена връзка със скрининга.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Основните поуки, извлечени от обновяването на централната система след приемането на преработения текст на Регламента за Евродак 32 , бяха да се осъзнае колко е важно управлението на проекта да се осъществява на ранен етап от държавите членки и да се гарантира, че проектът за обновяване на националното свързване се управлява спрямо основните показатели. Въпреки че eu-LISA определи стриктен график за управление на проекта за обновяване както на централната система, така и на националните свързвания на държавите членки, редица държави членки не успяха или имаше риск да не успеят да се свържат с централната система до 20 юли 2015 г. (две години след приемането на Регламента).

На семинара за извлечените поуки след обновяването на централната система през 2015 г. държавите членки сигнализираха също, че за следващото обновяване на централната система е необходима фаза на сработване, за да се гарантира, че всички държави членки ще успеят да се свържат с централната система навреме.

За държавите членки, които закъсняха със свързването с централната система през 2015 г., бяха намерени алтернативни решения. Те включваха като решение eu-LISA да заеме на една държава членка национално звено за достъп/система за предаване на дактилоскопични отпечатъци, която беше използвана за изпитвания в симулативни ситуации от Агенцията, тъй като въпросната държава членка не беше успяла да осигури необходимото финансиране, за да започне процедурата за възлагане на обществена поръчка в кратък срок след приемането на Регламента за Евродак. Две други държави членки трябваше да прибегнат до използването на „вътрешно“ решение за свързването си, преди да инсталират решенията за националното звено за достъп/системата за предаване на дактилоскопични отпечатъци, получени в резултат от проведения търг за обществена поръчка.

eu-LISA подписа рамков договор с доставчик на услуги за разработването на функции и услуги по поддръжка на Евродак. Много държави членки използваха този рамков договор за осигуряването на стандартизирано решение за националното звено за достъп/системата за предаване на дактилоскопични отпечатъци, спестявайки време и средства чрез избягване на необходимостта от организиране на национални процедури за възлагане на обществени поръчки. При бъдещото обновяване следва отново да се има предвид подобен рамков договор.

1.5.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Настоящото предложение следва да се разглежда като част от непрестанното развитие на Регламента „Дъблин“ 33 , за който се предлага да бъде заменен от Регламент относно управлението на убежището и миграцията, Съобщението на Комисията относно Нов пакт за миграцията и убежището (COM(2020) XXX final) и съобщението на Комисията „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ 34 , както и във връзка с Регламента за ФВС — граници 35 , като част от МФР и Регламента за създаване на eu-LISA 36 .

В рамките на Комисията ГД „Миграция и вътрешни работи“ е генералната дирекция, която отговаря за създаването на Евродак.

1.6.Срок на действие и финансово отражение 

 ограничен срок на действие

   в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ за бюджетни кредити за поети задължения и от ГГГГ до ГГГГ за бюджетни кредити за плащания.

 неограничен срок на действие

Изпълнение с фаза на разработване през първите три години след приемането,

последвано от въвеждане в експлоатация и поддръжка.

1.7.Планирани методи на управление 

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Комисията ще отговаря за цялостното управление на дейността, а eu-LISA ще отговаря за разработването, експлоатацията и поддръжката на системата.

 

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

2.1.Правила за мониторинг и докладване 

Да се посочат честотата и условията.

Правилата за мониторинг и оценка на системата Евродак са предвидени в член 42 от първоначалното предложение от 2016 г.:

Годишен доклад: мониторинг и оценка

1. eu-LISA представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните годишен доклад за дейностите на централната система, включително относно техническото ѝ функциониране и сигурност. Този годишен доклад съдържа информация за управлението и резултатите на Евродак по отношение на предварително определени количествени показатели за целите по параграф 2.

2. eu-LISA следи за създаването на процедури за мониторинг на функционирането на централната система по отношение на определените цели, свързани с резултата, съотношението разходи/ефективност и качеството на услугите.

3. За целите на техническата поддръжка, отчетността и статистиката eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с операциите по обработка, извършвани в централната система.

3а.    В рамките на три години от приемането на регламента eu-LISA ще направи проучване на техническата осъществимост на добавянето на софтуер за лицево разпознаване в централната система за целите на сравняването на портретни снимки. В проучването ще се оценят надеждността и точността на резултатите от софтуера за лицево разпознаване за целите на Евродак и ще се отправят всички необходими препоръки, преди технологията за лицево разпознаване да бъде въведена в централната система.

4. В рамките на седем години от приемането и на всеки четири години след това Комисията прави цялостна оценка на Евродак, като разглежда постигнатите резултати по отношение на определените цели и въздействието върху основните права, включително дали достъпът с цел правоприлагане е довел до непряка дискриминация на лица, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и като преценява дали основните принципи остават в сила и какви са евентуалните последици за бъдещите дейности, и прави необходимите препоръки. Комисията предава оценката на Европейския парламент и на Съвета.

5. Държавите членки предоставят на eu-LISA и на Комисията необходимата информация за изготвяне на годишния доклад по параграф 1.

6. eu-LISA, държавите членки и Европол предоставят на Комисията необходимата информация за изготвяне на цялостната оценка по параграф 4. Тази информация не може да застрашава методите на работа, нито да включва данни, които разкриват източници, служители или разследвания на оправомощените органи.

7. Като спазват разпоредбите на националното право относно оповестяването на чувствителна информация, всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади относно ефективността на сравняването на данни за дактилоскопични отпечатъци с данни в Евродак за целите на правоприлагането, съдържащи информация и статистически данни за:

   точната цел на сравняването, включително вида терористично или тежко престъпление,

   посочените причини за основателни подозрения,

   основателните причини за неизвършването на сравняване с други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, в съответствие с член 32, параграф 1 от настоящия регламент,

   броя искания за сравняване,

   броя и вида случаи, завършили с успешно идентифициране, и

   необходимостта и използването на процедурата по спешност в извънредни случаи, включително за случаите, при които спешността не е била приета при последващата проверка, извършена от проверяващия орган.

Държавите членки и Европол предават годишните си доклади на Комисията до 30 юни на следващата година.

8. Въз основа на годишните доклади на държавите членки и на Европол, предвидени в параграф 7, и в допълнение към цялостната оценка, предвидена в параграф 4, Комисията изготвя годишен доклад относно достъпа с цел правоприлагане до Евродак и го предава на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.2.Системи за управление и контрол 

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

eu-LISA има за цел да бъде център за високи постижения в областта на разработването и управлението на широкомащабни информационни системи. Тя изпълнява дейностите, свързани с разработването/обновяването и функционирането на централната система Евродак.

Приемане и развитие на правния акт

След приемането на проектопредложението/актовете за изпълнение и на техническите спецификации централната система Евродак ще бъде обновена. През фазата на разработване eu-LISA ще изпълнява всички дейности по разработване. eu-LISA ще координира управлението на проекта за обновяване на централната система и националните системи на равнище ЕС и интегрирането на националния единен интерфейс, осъществявано от държавите членки на национално равнище.

Задействане

За да се задейства, eu-LISA трябва да уведоми за успешното приключване на цялостно изпитване на централната система Евродак, което ще се проведе от Агенцията в сътрудничество с държавите членки.

Експлоатация

През фазата на експлоатация eu-LISA извършва техническа поддръжка и мониторинг на функционирането на системата по отношение на целите. В края на всяка година eu-LISA следва да представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за дейностите на централната система, който дава надеждни и точни резултати.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Установени се следните рискове:

1) Затруднения eu-LISA да ръководи разработването и интегрирането на тази система успоредно с разработването на други по-сложни системи (Система за влизане/излизане, AFIS в ШИС II, ВИС и т.н.) в същия период от време.

2) Необходимо е обновеният Евродак да се интегрира в националните информационни системи, които е нужно да бъдат изцяло съобразени с централните изисквания. Обсъжданията с държавите членки с цел да се гарантира уеднаквено използване на системата могат да доведат до забавяне на разработването.

Описаните по-горе рискове представляват присъщи на всеки проект рискове:

1. Риск проектът да не бъде приключен в определения срок;

2. Риск проектът да не бъде приключен в рамките на определения бюджет;

3. Риск проектът да не бъде изпълнен в своята цялост.

Първият риск е най-важен — забавянето във времето води до по-високи разходи, тъй като повечето разходи зависят от продължителността (разходи за персонал, годишни разходи за лицензи и т.н.).

Тези рискове могат да бъдат смекчени чрез прилагането на техники за управление на проекти, включително управление на непредвидени случаи в проекти за разработване, и чрез осигуряването на достатъчно персонал, за да може да се поеме цялата работа в периоди с голямо натоварване. Прогнозите за нужните усилия обикновено се правят въз основа на предполагаемо равномерно разпределяне на работното натоварване във времето, докато в действителност проектите се характеризират с неравномерно натоварване, което се компенсира от предоставянето на повече ресурси.

Съществуват няколко риска във връзка с използването на външен изпълнител за това разработване:

1. по-специално риск изпълнителят да не задели достатъчно ресурси за проекта или да проектира и разработи система, която не отговаря на най-актуалните постижения в областта;

2. риск изпълнителят да не съблюдава в пълна степен административните техники и методи за работа по широкомащабни информационни проекти като начин за намаляване на разходите;

3. и накрая, не може напълно да се изключи рискът изпълнителят да срещне финансови трудности поради причини, които не са свързани с този проект.

Тези рискове се намаляват чрез възлагане на договорите въз основа на строги критерии за качество, проверяване на препоръките на изпълнителите и поддържане на тесни отношения с тях. Като крайна мярка могат да се предвидят строги клаузи за налагане на санкции и прекратяване на договора, които да бъдат приложени при необходимост.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване) 

eu-LISA има за цел да бъде център за високи постижения в областта на разработването и управлението на широкомащабни информационни системи. Тя изпълнява дейностите, свързани с разработването/обновяването и функционирането на централната система Евродак.

Отчетите на Агенцията ще се представят за одобрение от Сметната палата и подлежат на процедурата по освобождаване от отговорност. Службата за вътрешен одит на Комисията ще извършва одити в сътрудничество с вътрешния одитор на Агенцията.

Съотношението „разходи за контрол/стойност на съответните управлявани средства“ се отчита от Комисията. В годишния отчет за дейността на ГД „Миграция и вътрешни работи“ за 2018 г. за това съотношение се отчита стойност от 0,31 % по отношение на субектите, на които са поверени задачи за непряко управление, и децентрализираните агенции, включително eu-LISA. Агенцията не докладва отделно по този показател. еu-LISA получи одитно становище без резерви относно годишните си отчети за 2017 г., което означава процент на грешка под 2 %. Няма признаци процентът на грешка да се влоши през следващите години.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности 

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Предвидените мерки за борба с измамите са посочени в член 50 от Регламент (ЕС) 2018/1726, където се предвижда следното:

1. За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилагат Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (ЕС) 2017/1939.

2. Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и своевременно приема съответните разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията, като използва образеца, съдържащ се в приложението към посоченото споразумение.

3. Сметната палата има правомощия за извършване на одит по документи и на проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Агенцията.

4. OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (49), за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията.

5. Без да се засягат параграфи 1, 2, 3 и 4, в договорите и в споразуменията и решенията за безвъзмездно финансиране на Агенцията се съдържат разпоредби, с които Сметната палата, OLAF и Европейска прокуратура изрично се упълномощават да извършват одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.

Ще се прилага стратегията на ГД „Миграция и вътрешни работи“ за предотвратяване и откриване на измами.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

3.1.Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове 

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на  
разхода

Финансов принос

Функция 4: Миграция и управление на границите

Глава 11: Управление на границите

Многогод./едногод. 37

от държави от ЕАСТ 38

от държави кандидатки 39

от трети държави

по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент

4

11.1002 — Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („eu-LISA“)

Многогод.

НЕ

НЕ

ДА*

НЕ

   * eu-LISA получава вноски от държавите, асоциирани към Шенгенското споразумение (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн)

   

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите 

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова  
рамка

11

Управление на границите

EU LISA

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Дял 1: Разходи за персонал

Поети задължения

(1а)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Плащания

(1б)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Дял 2: Разходи за инфраструктура и оперативни разходи

Поети задължения

(2а)

Плащания

(2б)

Дял 3: Оперативни разходи*

Поети задължения

(3а)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

Плащания

(3б)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

ОБЩО бюджетни кредити 
за eu-LISA

Поети задължения

=1а+2а+3а

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700

Плащания

=1б+2б+3б

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700



Функция от многогодишната финансова  
рамка

7

Европейска публична администрация

Тази част следва да бъде попълнена, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество, която най-напред се въвежда в приложението към законодателната финансова обосновка , което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД „Миграция и вътрешни работи“

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Човешки ресурси

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Други административни разходи

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити  
за всички ФУНКЦИИ  
от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Плащания

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Няма разходи, свързани с Европол, тъй като разходите, свързани със звеното за достъп на Европол, се поемат от Европол.

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити на eu-LISA — таблица на резултатите

·    Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

·    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения, в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

 

 

Година

Година

Година

Година

Година

Година

Година

ОБЩО

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

 

Вид

Средни разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1: Развитие на функционирането на системата Евродак

- Резултат

Изпълнител 40

 

 

0,130

 

0,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,800

Междинен сбор за конкретна цел № 1

-

0,130

-

0,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,800

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2: Обновяване на капацитета на базата данни Евродак

- Резултат

Хардуер, софтуер 41

 

 

7,870

 

11,260

 

8,870

 

 

 

 

 

 

 

 

-

28,000

- Резултат

Поддръжка

 

 

3,400

 

3,500

 

2,700

 

2,400

 

2,400

 

2,400

 

2,400

-

19,200

- Резултат

Проекти+развитие

 

 

0,800

 

0,800

 

0,800

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

-

6,400

- Резултат

Презаселвания

 

 

0,400

 

0,500

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1,000

- Резултат

Търсения по буквено-цифрови данни

 

 

1,000

 

1,000

 

0,500

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,500

- Резултат

Копия на паспорти

 

 

0,100

 

0,300

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,500

- Резултат

Лицево разпознаване ЕВРОДАК

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3,000

- Резултат

Допълнителна поддръжка ЕВРОДАК (хардуер/софтуер/активна.активна)

 

 

 

 

 

 

1,800

 

2,100

 

2,100

 

2,100

 

2,100

-

10,200

Междинен сбор за конкретна цел № 2

 

 

 

20,360

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

70,800

ОБЩО за цели 1—2

 

 

 

21,030

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

71,600

3.2.3.Резюме на очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

(1)Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

(2)Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Извън ФУНКЦИЯ 7 42  
of the multiannual financial framework

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО ГД „Миграция и вътрешни работи“

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.



3.2.3.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

(1)Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

(2)Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

Централа и представителства на Комисията

3

3

3

3

3

3

3

Делегации

Научни изследвания

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) — ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД  43

Функция 7

Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка 

- в централата

- в делегациите

Финансирани от финансовия пакет на програмата  44

- в централата

- в делегациите

Научни изследвания

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО ГД „Миграция и вътрешни работи“

3

3

3

3

3

3

3

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Различни задачи във връзка с Евродак, напр. в контекста на становището на Комисията по годишната работна програма и мониторинга на нейното изпълнение, надзор на изготвянето на бюджета на Агенцията и контрол на неговото изпълнение, оказване на съдействие на Агенцията за развитие на нейните дейности в съответствие с политиките на ЕС, включително чрез участие в срещи на експерти и т.н.

Външен персонал

Очаквано отражение върху персонала (допълнителни ЕПРВ) — щатно разписание на eu-LISA

Длъжности (щатно разписание)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Допълнителни длъжности

2

2

2

2

2

2

2

Набирането на персонал е предвидено за януари 2021 г. Всички служители трябва да бъдат на разположение от началото на 2021 г., за да започнат разработването своевременно и да осигурят въвеждане в експлоатация на Евродак през 2021 г. Новите двама срочно наети служители са необходими, за да покриват нуждите както от изпълнение на проекта, така и от оперативна подкрепа и поддръжка след внедряването в производство. Тези ресурси ще се използват:

·За подкрепа на изпълнението на проекта като членове на работещия по проекта екип, включително за дейности като например: определянето на изисквания и технически спецификации, сътрудничеството и оказването на подкрепа на държавите членки по време на изпълнението, актуализацията на документа за контрол на интерфейса (ДКИ), последващите действия във връзка с изпълнението на договорите, изпитателните дейности по проекта (включително координиране на тестовете на държавите членки), предоставянето и актуализациите на документация и др.

·За подкрепа по време на преходния период на дейностите по въвеждане на системата в експлоатация в сътрудничество с изпълнителя (последващи действия във връзка с пусковете, актуализации на оперативните процеси, обучения (включително дейности по обучение в държавите членки) и др.

·За подкрепа на дългосрочните дейности, определяне на спецификациите, изготвяне на договорите в случай на реорганизиране на системата (напр. поради разпознаването на изображения) или в случай че се налага новият договор за поддръжка в работен режим на Евродак да бъде изменен, за да обхване допълнителни промени (от техническа и бюджетна гледна точка).

·За засилване на подкрепата на второ ниво след въвеждането в експлоатация и по време на текущата поддръжка и експлоатацията.

Двата нови ресурса (срочно наетите служители на еквивалент на пълно работно време) ще допълват способностите на вътрешния екип, които също така ще бъдат оползотворени за дейности по проекта/договорни и финансови последващи действия/оперативни дейности. Използването на срочно наети служители ще предостави адекватна продължителност и непрекъснатост на договорите, за да се осигури непрекъснатост на дейността и използване на същите специалисти за дейностите по оперативна подкрепа след приключване на проекта. Освен това за дейностите по оперативна подкрепа е необходим достъп до средата за производство, който не може да бъде предоставен на договорни изпълнители или на външен персонал.

3.2.4.Финансов принос от трети страни 

Предложението/инициативата:

(1)не предвижда съфинансиране от трети страни

(2)предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите 

(1)Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

(2)Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху другите приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове    

⌧ Съответен разходен бюджетен ред в бюджета на eu-LISA

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Отражение на предложението/инициативата 45

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Съответен приходен бюджетен ред в бюджета на eu-LISA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация). 

еu-LISA получава вноски от държавите, участващи в мерките, свързани с Евродак, както е уредено в съответните споразумения *.

Оценките се основават на изчисленията на приходите за въвеждането на системата Евродак от държавите, които понастоящем внасят в общия бюджет на Европейския съюз (усвоени плащания) годишна сума за съответната финансова година, изчислена в съответствие с брутния вътрешен продукт на съответната държава като процент от брутния вътрешен продукт на всички участващи държави. Тъй като усвоените плащания стават известни едва впоследствие, сумите за съответните години ще бъдат известни едва впоследствие, поради което поставихме символичен запис (p.m.) вместо действителни суми. Действителните суми следва да се основават на данни на Евростат и може да варират в зависимост от икономическата ситуация в участващите държави.

* Споразумение между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка, или в Исландия или в Норвегия (ОВ L 93, 3.4.2001 г., стр. 40).

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 5).

Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (OВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 39).

Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (2006/0257 CNS, сключен на 24.10.2008 г., предстои публикуване в ОВ) и Протокол към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна при разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка, или в Исландия или Норвегия (ОВ L 93, 3.4.2001 г.).

(1)    ОВ L […], […] г., стр. […].
(2)    ОВ L […], […] г., стр. […].
(3)    ОВ L […], […] г., стр. […].
(4)    ОВ L […], […] г., стр. […].
(5)    Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—84).
(6)    Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 85—135).
(7)    Последната алинея от член 79 от Регламент (ЕС) 2019/817, последната алинея от член 75 от Регламент (ЕС) 2019/818.
(8)    Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 66, 8.3.2006 г., стр. 38).
(9)    Споразумение между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка, или в Исландия или в Норвегия (ОВ L 93, 3.4.2001 г., стр. 40).
(10)    Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 5).
(11)    Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (OВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 39).
(12)    Протокол между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (2006/0257 CNS, сключен на 24.10.2008 г., ОВ L 161, 24.6.2009 г., стр. 8), и Протокол към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна при разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия (ОВ L 93, 3.4.2001 г.).
(13)    Вж. например доклада на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно вторичните движения (без публичен достъп).
(14)    С Инициативата за децата мигранти се призовава за общ подход за решаване на проблема с изчезналите (непридружените и отделените от семействата си) деца, за създаване на ефективни механизми за справяне с рисковете от трафик и за приемане на стандарти, насочени към децата, за процедурите за предоставяне на убежище.
(15)    Например Берлинския план за действие относно нова европейска политика в областта на убежището, 25 ноември 2019 г., подписан от 33 организации и общини.
(16)    Препоръки на ВКБООН за предложения от Европейската комисия Пакт за миграцията и убежището, януари 2020 г.
(17)    Препоръки на Международната организация по миграция (МОМ) за новия Пакт на Европейския съюз за миграцията и убежището, февруари 2020 г.
(18)    Доклад за проект на Центъра за европейски политически изследвания, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility? (Договорености за търсене и спасяване, сваляне на брега и преместване в Средиземноморието. Отплаване от отговорност?), юни 2019 г.
(19)    Обзор на политиката, направен от Европейския университетски институт, Migration policy scoreboard: A Monitoring Mechanism for EU Asylum and Migration policy (Табло с показатели за миграционната политика: механизъм за наблюдение на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията), март 2020 г.
(20)    Всички проучвания и доклади на Европейската мрежа за миграцията могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
(21)    Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27) и Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 85).
(22)    Приета в Хамбург, Германия, на 27 април 1979 г.
(23)    Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81).
(24)    Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71).
(25)    Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—84).
(26)    Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 85—135).
(27)    Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71).
(28)    Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81).
(29)    Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).
(30)    Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1—58).
(31)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(32)    ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1.
(33)    Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст). ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31.
(34)    COM(2016) 205 final.
(35)    Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
(36)

   Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011. Член 1, параграф 3 „Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак.“. (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137).

(37)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(38)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(39)    Държави кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(40)    Всички договорни разходи за функционални актуализации се разпределят между първите 2 години, като най-голямата част от бюджета е предвидена за 2-рата година (след приемане).
(41)    Плащанията във връзка с капацитета са разпределени в рамките на 3 години по 40 %, 40 % и 20 %.
(42)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(43)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(44)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(45)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 23.9.2020

COM(2020) 614 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на системата Евродак за сравняване на биометрични данни с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно управлението на убежището и миграцията] и Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно презаселването], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и относно искания за сравняване с данните в Евродак, отправени от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането, и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/818


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствията, посочена в член 8a

Данни, предоставени съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета 1 , които се регистрират и съхраняват в централната система на ETIAS

Съответните данни в Евродак съгласно членове 12, 13, 14 и 14а от настоящия регламент, с които следва да бъдат сверени данните от ETIAS

фамилно име

фамилно име

фамилно име по рождение

име при раждането

собствено име или имена

собствено име

други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на)

предишни

имена, както и всички псевдоними

дата на раждане

дата на раждане

място на раждане

място на раждане

пол

пол

настоящо гражданство

гражданство

друго гражданство, ако има такова

гражданство

вид на документа за пътуване

вид на документа за пътуване

номер на документа за пътуване

номер на документа за пътуване

държава, издала документа за пътуване

трибуквен код на издаващата държава

(1)    Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).    
Top