EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0594

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

COM/2020/594 final

Брюксел, 24.9.2020

COM(2020) 594 final

2020/0267(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

(Текст от значение за ЕИП)

{SEC(2020) 308 final} - {SWD(2020) 201 final} - {SWD(2020) 202 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Настоящото предложение е част от пакет от мерки за допълнително разкриване и насърчаване на потенциала на цифровите финансови услуги за иновациите и конкуренцията, при същевременно ограничаване на рисковете. То е съобразено с приоритетите на Комисията за привеждане на Европа в готовност за цифровата ера и за изграждането на приспособена към бъдещите предизвикателства икономика, която функционира в интерес на хората. Пакетът за цифровите финансови услуги включва нова стратегия за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС 1 , чиято цел е в ЕС да се внедрят цифровите технологии и с тяхна помощ европейските иновативни дружества да заемат водеща роля, така че ползата от цифровите финансови услуги да бъде достъпна за европейските граждани и предприемачи. В допълнение към това предложение пакетът включва предложение за регламент за изграждане на пазар на криптоактивите 2 , предложение за регламент относно оперативната устойчивост на цифровите услуги 3 и предложение за директива за изясняване или изменение на някои разпоредби за финансовите услуги в ЕС 4 .

Сред заложените в стратегията приоритети е нормативната уредба на финансовите услуги в ЕС да благоприятства иновациите и да не възпрепятства внедряването на нови технологии. Настоящето предложение и предложението за специална уредба на криптоактивите представляват първите конкретни действия в тази сфера; тяхната цел е да се защитят адекватно потребителите и инвеститорите, да се предостави правна сигурност относно криптоактивите, да се позволи на иновативните дружества да използват блоковите вериги, технологията на децентрализирания регистър (ТДР) и криптоактивите, както и да се осигури финансова стабилност.

Криптоактивите са едно от основните приложения на технологията на блоковите вериги в сферата на финансовите услуги. Откакто Комисията публикува през март 2018 г. своя план за действие в областта на финансовите технологии 5 , тя непрестанно анализира възможностите, които криптоактивите откриват, и предизвикателствата, които те също така пораждат. В плана за действие от 2018 г. в областта на финансовите технологии Комисията възложи на Европейския банков орган (ЕБО) и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да оценят доколко действащото финансово законодателство е приложимо и подходящо за криптоактивите. В отправеното през януари 2019 г. становище 6 се посочва, че макар някои криптоактиви да могат да бъдат обхванати от законодателството на ЕС, ефективното му прилагане спрямо тях може да срещне трудности. В становището също така се посочва, че някои разпоредби от действащото законодателство на ЕС биха могли да възпрепятстват използването на ТДР. Същевременно ЕБО и ЕОЦКП подчертават, че, освен в аспекта на законодателството на ЕС, свързан с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, повечето криптоактиви не са уредени от финансовото законодателство на ЕС, поради което са извън обхвата на норми като тези относно защитата на потребителите и инвеститорите или относно лоялните пазарни отношения, въпреки че пораждат съответните рискове. Освен това редица държави членки неотдавна предприеха нормотворчески действия за регламентиране на емитирането на криптоактиви, което разпокъса пазара.

Предвид така създалата се конюнктура, както и по-мащабната стратегия на Комисията в областта на цифровите технологии, председателят Урсула фон дер Лайен подчерта необходимостта от „общ подход с държавите членки към криптовалутите, така че да е ясно как да извличаме максимална полза от възможностите, които те откриват, и да се предпазваме от новите рискове, които те могат да породят 7 . Комисията и Съветът признаха, че криптоактивите могат да породят рискове, но в съвместното си изявление през декември 2019 г. обявиха решимостта си „да се създаде уредба, която да позволи да се реализират потенциалните възможности, които криптоактивите откриват 8 . От своя страна Европейският парламент работи в последно време по доклад за цифровите финансови услуги, в който на криптоактивите е отделено специално внимание 9 .

С цел да се отговори на всички тези въпроси и да се въведе уредба, която да позволи както създаването на пазари на криптоактиви, така и трансформирането под формата на токени на традиционните финансови активи и по-широкото използване на ТДР при финансовите услуги, настоящото предложение ще се придружава от други законодателни предложения. Комисията предлага да се изясни действащото определение на „финансови инструменти“ — което определя обхвата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) 10 , така че то да включва основаните на ТДР финансови инструменти 11 ; тя също така предлага да се създаде специална уредба на криптоактивите, които не са уредени от действащото финансово законодателство, както и на токените за електронни пари 12 .

Настоящото предложение, което е под формата на регламент, представлява пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, и има четири общи взаимосвързани цели. Първата цел е да има правна сигурност. Вторичните пазари на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти, не могат да се развиват в ЕС, без точно да се знае къде уредбата вече не е подходяща в тази връзка. Втората цел е да се подпомагат иновациите. Сред целите, заложени в стратегията на Комисията за цифровизиране на финансовите услуги, е да не се възпрепятства внедряването на нови технологии във финансовия сектор. Пилотната уредба е необходима, за да се насърчи навлизането на технологиите и отговорните иновации, както и да се подплатят с фактически доказателства по-мащабните промени в действащото финансово законодателство. Третата цел е да се защитят потребителите и инвеститорите, както и да не се допуснат нелоялни пазарни отношения, а четвъртата — да се осигури финансова стабилност. В пилотната уредба ще бъдат предвидени подходящи предпазни мерки, например ограничаване на видовете търгуеми финансови инструменти. Освен това никоя пазарна инфраструктура, основана на ТДР, няма да стои извън обхвата на разпоредбите, специално насочени към осигуряването на финансова стабилност и защитата на потребителите и инвеститорите.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящето предложение е част от по-широка уредба на криптоактивите и технологията на децентрализирания регистър (ТДР), защото се придружава от предложения, чиито цели са да се гарантира, че действащите правни норми не възпрепятстват навлизането на технологиите — без при това да се засягат целите им, и да се създаде специална уредба на криптоактивите, които не са уредени от действащото финансово законодателство, както и на токените за електронни пари.

В контекста на приетия през март 2018 г. план за действие в областта на финансовите технологии 13 Комисията възложи на ЕНО да се произнесат доколко действащото финансово законодателство на ЕС е приложимо и подходящо за криптоактивите. В настоящото предложение са взети предвид становищата на ЕБО и ЕОЦКП 14 . То е съобразено и с първостепенната цел на стратегията за цифровизиране на финансовите услуги за създаване на уредба, която благоприятства иновациите.

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Както посочи председателят Урсула фон дер Лайен в политическите си насоки 15 и както бе обявено в съобщението „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ 16 , Европа на всяка цена трябва да се възползва изцяло от потенциала на цифровата ера и да засили промишления и иновативния си капацитет при съблюдаването на подходяща защита и етични принципи.

Предложението е съобразено и с политиката на Съюза за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП). В частност то представлява отговор на окончателния доклад на Форума на високо равнище, където се изтъква нереализираният потенциал на криптоактивите, а Комисията се приканва да повиши правната сигурност и да създаде ясни правила за използването на криптоактивите 17 . 

Накрая, предложението е напълно съобразено с посочените в Стратегията за Съюза на сигурност препоръки за създаване на нормативна уредба на криптоактивите предвид все по-голямото въздействие на тези технологии върху начина, по който финансовите активи се емитират, търгуват, обменят и биват достъпни 18 .

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се основава на член 114 от ДФЕС, който оправомощава европейските институции да определят подходящи разпоредби за сближаване на законодателствата на държавите членки, които имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар. Целта на предложението е да се въведе експериментално използване на ТДР при търгуването на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти, както и при операциите след търгуване на такива активи, като се дерогира от действащото законодателство там, където то изключва или ограничава използването им.

Понастоящем ТДР при финансовите услуги се използва ограничено, в частност от пазарни инфраструктури (места на търговия или централни депозитари на ценни книжа). Като основни причини за ограниченото въвеждане на тази потенциално революционна технология в пазарните инфраструктури най-често се посочват нормативните пречки и правната сигурност. ЕС следва принципа на технологична неутралност, но пазарните реалности обуславят допълнително нормотворчество, като освен това действащото финансово законодателство не е замислено с оглед на ТДР и криптоактивите, което означава, че някои негови разпоредби понякога ограничават и дори възпрепятстват използването на ТДР. Отсъствието на вторичен пазар, основан на ТДР, затруднява постигането на по-висока ефективност и устойчивото развитие на първичен пазар на финансовите инструменти, които са под формата на криптоактиви.

С уреждането на равнище ЕС — в пилотен и експериментален вид — на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, дружествата в ЕС ще могат да се възползват изцяло от предимствата на действащата уредба, а надзорните и законодателните органи — да установят нормативните пречки, като същевременно и двете страни натрупат ценни знания за функционирането на ТДР. Така би се улеснило изграждането на по-надежден и сигурен вторичен пазар на криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти. Освен това, предвид факта, че други юрисдикции вече са въвели мерки, които позволяват да се експериментира с ТДР при финансовите услуги, това би позволило на доставчиците от ЕС на финансови услуги да продължат да бъдат конкурентоспособни на световния пазар. Накрая, пилотната уредба ще позволи възникването на реални случаи на използване и ще спомогне за натрупването на необходимия емпиричен опит с оглед на една постоянна нормативна уредба на равнище ЕС.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Финансовите услуги и в частност пазарните инфраструктури в Съюза са до голяма степен уредени на равнище ЕС. Ето защо дерогациите или изключенията от дадени разпоредби трябва да се въвеждат на равнище ЕС.

Освен това действия на равнище ЕС като настоящото предложение за регламент осигуряват съгласуваност и равнопоставени условия чрез възлагането на ЕОЦКП на надзора и координирането на експериментите, докато компетентните органи на държавите членки представят оценени заявления от пазарните участници.

Накрая, дългосрочната цел за натрупване на опит за това как се прилага действащото финансово законодателство към пазарните инфраструктури, основани на ТДР, и какви са ограниченията му в тази връзка, налага тези стъпки да бъдат направени на равнище ЕС. По този начин ЕОЦКП ежегодно ще оценява резултатите и най-късно след изтичането на петгодишния период ще направи заедно с Комисията оценка на пилотната уредба и ще докладва на Съвета и Парламента.

Пропорционалност

Съгласно принципа на пропорционалност съдържанието и формата на действията на ЕС следва да не надхвърлят необходимото за постигането на целите на Договорите. Предложените норми няма да надхвърлят необходимото за постигането на целите на предложението. От своя страна то ще обхваща само аспектите, които държавите членки не могат да постигнат самостоятелно и където административното бреме и разходите са съизмерими с конкретните и общите цели, които трябва да бъдат постигнати.

Пропорционалността в предложената пилотна уредба ще се осигури чрез предвиждането на адекватна възможност за надзорните органи да определят кои разпоредби да не взимат предвид при тестването на даден пазарен участник, така че да се позволят различни тестови сценарии. Благодарение на пилотната уредба регулаторните органи ще могат да премахнат нормативните ограничения, възпрепятстващи развитието на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, което ще позволи преход към финансови инструменти под формата на токени и към пазарни инфраструктури, основани на ТДР, с което ще се даде възможност за иновации и ще се съхрани конкурентоспособността на ЕС на световния пазар.

На този етап създаването на пилотна уредба се смята за най-близкия до целите подход, тъй като все още няма достатъчно факти в подкрепа на по-значителни и мащабни постоянни промени в действащото финансово законодателство с оглед на използването на ТДР. Това е подробно описано и в придружаващата оценка на въздействието, например в глави 6 и 7 19 .

Избор на инструмент

Член 114 от ДФЕС позволява приемането на актове под формата на регламенти или директиви. За настоящото предложение бе избран регламент с цел да се установи набор от незабавно приложими на единния пазар норми.

С предложения регламент с определят единни изисквания за пазарните участници, които желаят да им се разреши да въведат пазарна инфраструктура, основана на ТДР. Такива пазарни инфраструктури не трябва да подлежат на специални национални правила. Поради това един регламент е по-подходящ от една директива.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

При изготвянето на настоящото предложение Комисията се консултира със заинтересованите страни. По-конкретно:

i)Комисията проведе открита обществена консултация по тази тема (19 декември 2019 г. — 19 март 2020 г.) 20

ii)Комисията се допита до обществеността по първоначалната оценка на въздействието (19 декември 2019 г. — 16 януари 2020 г.) 21

iii)На два пъти (18 май 2020 г. и 16 юли 2020 г.) службите на Комисията се допитаха до експерти от държавите членки в Експертната група по банково дело, плащания и застраховане 22

С обществената консултация Комисията целеше да събере информация с оглед на потенциалното изготвяне на уредба на ЕС на криптоактивите. В нея бяха включени въпроси за криптоактивите — както за неуредените от действащото финансово законодателство на ЕС, така и за уредените от него (като тези, които могат да се приемат за прехвърлими ценни книжа или електронни пари), целенасочени въпроси за т.нар. „стабилни криптопари“, както и по-общи въпроси за прилагането на ТДР при финансовите услуги.

Множество респонденти посочиха, че прилагането на ТДР при финансовите услуги би могло като цяло да повиши ефективността, както и че би могло да окаже въздействие върху настоящата инфраструктура на финансовите пазари. Изразено бе също така общо разбиране, че към приетите за финансови инструменти криптоактиви следва да се прилага действащата уредба на финансовите инструменти, както и че прилагането на действащите норми спрямо криптоактивите и основаващите се на ТДР модели на стопанска дейност може да повдигне сложни въпроси от правен и надзорен характер.

Представителите на държавите членки изразиха обща подкрепа за избрания подход на създаване на пилотна уредба, която да позволи да се експериментира с прилагането на ТДР при финансовите услуги. Те подчертаха, че тя следва да не бъде твърде рестриктивна, без това обаче да разпокъсва пазара, нито да подкопава важните действащи нормативни изисквания.

В предложението са взети предвид и становищата, получени при срещите със заинтересованите страни и с органите и институциите на ЕС.

Събиране и използване на експертни становища

При изготвянето на настоящото предложение Комисията се базира на качествен и количествен емпиричен материал от реномирани източници, в т.ч. докладите от ЕБО и ЕОЦКП 23 . Този материал бе допълнен с поверителни сведения и обществено достъпни доклади от надзорни органи, международни органи за стандартизация и водещи научноизследователски институти, както и с количествени и качествени данни от установените заинтересовани страни от световния финансов сектор.

Оценка на въздействието

Настоящото предложение е придружено от оценка на въздействието, която бе представена на Комитета за регулаторен контрол (КРК) на 29 април 2020 г. и бе одобрена на 29 май 2020 г. 24 КРК препоръча подобрения в някои области с оглед на: i) по-умело поставяне на инициативата в контекста на текущата нормотворческа работа в ЕС и в международен план; ii) разясняване на начина, по който инициативата ще намали риска от измами, хакерски атаки и пазарна злоупотреба, както и на нейната съгласуваност с предстоящия преглед на законодателството в областта на борбата с изпирането на пари; както и iii) разясняването на опасенията за финансовата стабилност, свързани със „стабилните криптопари“, както и на начина, по който надзорните органи ще защитят инвеститорите и потребителите. Оценката на въздействието бе съответно изменена, като бяха взети предвид и по-подробните коментари на КРК.

Комисията проучи следните варианти на подход към криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти по Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II)) 25 :

Вариант 1: незаконодателни мерки за предоставяне на насоки за приложимостта на финансовото законодателство на ЕС спрямо криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти, и ТДР

Вариант 2: целеви изменения на финансовото законодателство на ЕС

Вариант 3: пилотна уредба — създаване на пазарна инфраструктура, основана на ТДР

При вариант 1 се разяснява кога криптоактивите могат да се приемат за финансови инструменти по ДПФИ II. С насоките би могло да се подпомогне първичният пазар (например като се разясни как се прилага регламентът за проспектите към такъв вид емисии), а донякъде и вторичният (като се посочи съобразеното с ДПФИ II/РПФИ 26 функциониране на дадена платформа за търгуване на криптоактиви), както и развитието на инфраструктурите, предназначени за операциите след търгуването на финансови инструменти под формата на криптоактиви. Ефектът на незаконодателните мерки при вариант 1 обаче ще е ограничен. По своя характер мерките с незадължителен характер не са обвързващи и всяка държава членка или национален компетентен орган (НКО) може да реши да не ги прилага. Ефектът на насоките за това кои криптоактиви представляват „финансови инструменти“ по ДПФИ II ще е ограничен поради различното транспониране в националните законодателства на термина „финансови инструменти“.

При вариант 2 пазарните участници и НКО ще разполагат със значителна правна сигурност за начина, по който финансовото законодателство на ЕС се прилага за услугите по емитиране, търгуване и сетълмент на финансовите инструменти, които са под формата на криптоактиви, както и за използването на ТДР. По принцип с едни целеви изменения в ясно определени области (например Регламента за проспектите 27 , Регламента за централните депозитари на ценни книжа 28 и Директивата за окончателността на сетълмента 29 ) би могло да се позволи на пазарните участници да използват ТДР. Такива изолирани целеви изменения обаче няма да успеят да подкрепят в достатъчна степен възприемането от страна на финансовия сектор на финансовите инструменти под формата на криптоактиви, както и на ТДР. При вариант 2 броят на измененията на действащото законодателство ще е относително ограничен. ТДР и финансовите инструменти под формата на криптоактиви са в начален етап на развитие, поради което е трудно да се установят всички нормативни пречки, които налагат незабавни нормотворчески действия.

Накрая, при вариант 3 съществуващите инвестиционни посредници и пазарни участници ще могат да изпробват функционирането на ТДР в по-голям мащаб, като същевременно предлагат услуги по търгуване и сетълмент. ТДР може да позволи сетълмент в почти реално време, намалявайки по този начин риска от контрагента при процеса на сетълмент. Освен това децентрализираният характер на ТДР дава възможност да се ограничат и някои кибернетични рискове, които присъстват при централизираните пазарни инфраструктури, като например рискът отказ на един-единствен елемент да доведе до срив на цялата система. Използването на ТДР може да доведе и до намаляване на разходите — чрез освобождаването на капитал поради намалената необходимост от внасяне на обезпечения, както и благодарение на автоматизирането на процесите (използване на „интелигентни“ договори), които биха могли да опростят някои процеси на обработка (напр. равнение).

Трите варианта бяха приети за съобразени с действащото законодателство и с целите на Комисията за цифровата икономика, като освен това те не бяха разглеждани като взаимно изключващи се, а по-скоро като взаимно допълващи се в рамките на едно постепенно регламентиране, което започва с пилотна уредба.

Основни права

Защитата на основните права въз основа на високи стандарти е един от ключовите ангажименти на ЕС. В този контекст няма вероятност предложението да окаже пряко въздействие върху правата, посочени в основните конвенции на ООН за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз, която представлява неразделна част от Договорите на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Отражението на настоящото предложение е върху разходите и административното бреме за националните компетентни органи и ЕОЦКП. Величината и разпределението на тези разходи ще зависят от конкретните изисквания към пазарните инфраструктури, основани на ТДР, и свързаните с това контролни и надзорни задачи.

Разчетните разходи по надзора на всяка отделна пазарна инфраструктура, основана на ТДР (в т.ч. за персонал, обучение, информационна инфраструктура), са между 150 000 и 250 000 евро годишно на държава членка. Тези разходи обаче ще бъдат частично компенсирани от надзорните такси, които НКО ще начисляват на тези пазарни инфраструктури.

За ЕОЦКП разчетните разходи по прегледа и координацията са общо 150 000 — 300 000 евро; те не са за всяка отделна пазарна инфраструктура, основана на ТДР, тъй като ЕОЦКП няма да упражнява пряк надзор. Тези разходи ще бъдат покрити от оперативния бюджет на ЕОЦКП, който ще бъде увеличен. Освен това от ЕОЦКП се очаква да поддържа регистър на активните пазарни инфраструктури, основани на ТДР, като свързаните с това разходи се приемат за покрити от разходите по поддържане на регистъра — както е посочено в предложението за регламент относно пазарите на криптоактиви.

Всички бюджетни последици от настоящото предложение са изложени подробно в законодателната финансова обосновка, приложена към предложението за регламент относно пазарите на криптоактиви.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Целта на настоящото предложение е да се осигури на пазарните участници, които желаят да управляват пазарна инфраструктура, основана на ТДР, правна сигурност и гъвкавост чрез установяването на единни изисквания за такава дейност. Разрешенията, предоставяни по силата на настоящия регламент, ще позволят на пазарните участници да управляват пазарна инфраструктура, основана на ТДР, и да предоставят своите услуги във всички държави членки.

В член 1 се определят предметът и обхватът. По-специално, с настоящия регламент се установяват условията на функциониране на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, разрешенията за използването им, а така също и надзорът и сътрудничеството между компетентните органи и ЕОЦКП. Регламентът се прилага спрямо пазарните участници (инвестиционни посредници, пазарни оператори и централни депозитари на ценни книжа — ЦДЦК), получили разрешение в съответствие с член 7 или член 8. В член 2 се определят термините, сред които са: „пазарна инфраструктура, основана на ТДР“, „многостранна система за търговия, основана на ТДР“ („МСТ-ТДР“), „система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР“ и „прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР“. В член 3 се посочват наложените върху пазарните инфраструктури, основани на ТДР, ограничения по отношение на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, които могат да бъдат допуснати за търгуване на тези инфраструктури или регистрирани от тях. За акциите пазарната капитализация или ориентировъчната пазарна капитализация на емитента на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, следва да бъде под 200 млн. евро; за публичните облигации, които не са държавни облигации, покрити облигации, нито корпоративни облигации, ограничението е 500 млн. евро. Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, не следва да допускат за търгуване държавни облигации, нито да ги регистрират. Освен това общата пазарна стойност на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или от МСТ-ТДР, получила разрешение да регистрира такива прехвърлими ценни книжа, следва да не надхвърля 2,5 млрд. евро.

В член 4 се установяват изискванията за МСТ-ТДР, които са същите като за МСТ по силата на Директива 2014/65/ЕС, и се посочват възможните освобождавания съгласно настоящия регламент. В член 5 се установяват изискванията за ЦДЦК, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, които са същите като за ЦДЦК по силата на Регламент (ЕС) № 909/2014, и се посочват възможните освобождавания съгласно настоящия регламент. В членове 4 и 5 се съдържа ограничен списък на освобождаванията, които пазарните инфраструктури, основани на ТДР, могат да поискат, и се посочват условията за такива освобождавания.

В член 6 се установяват допълнителните изисквания за пазарните инфраструктури, основани на ТДР, с оглед на новите рискове, които използването на ТДР поражда. Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, трябва да предоставят на всички членове, участници, клиенти и инвеститори ясна и недвусмислена информация за това как изпълняват своите функции, услуги и дейности, и как се различават от традиционните МСТ или ЦДЦК. Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, трябва също така да осигурят, във връзка с използването на ТДР, адекватни процедури за информационните технологии и киберсигурността. Когато бизнес моделът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, включва съхранение на клиентски налични средства или прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, или на средствата за достъп до тях, те трябва да разполагат с подходящи механизми за защитата на тези активи.

В членове 7 и 8 се установява процедурата за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР и на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР; в тях също така се посочва подробно информацията, която трябва да бъде предоставяна на компетентния орган.

В член 9 се определя сътрудничеството между пазарната инфраструктура, основана на ТДР, компетентните органи и ЕОЦКП. Сред елементите, за които пазарните инфраструктури, основани на ТДР, трябва да уведомяват компетентните органи и ЕОЦКП, са: предложени съществени промени на техния бизнес план, в т.ч. на възловия персонал; доказателства за хакерски атаки, измами или други сериозни нарушения; съществени промени в информацията, съдържаща се в първоначалното заявление; технически или оперативни трудности при предоставянето на обхванатите от разрешението дейности или услуги; както и възникнали рискове за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност, които не са били предвидени към момента на предоставяне на разрешението. Когато получи такава информация, компетентният орган може да поиска от пазарната инфраструктура, основана на ТДР, да подаде заявление за друго разрешение или освобождаване, или да предприеме корективните мерки, които той сметне за подходящи. Пазарната инфраструктура, основана на ТДР, е длъжна да предоставя на издалия разрешението компетентен орган и ЕОЦКП всяко изискано сведение. След консултация с ЕОЦКП компетентният орган може да препоръча на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, корективни мерки с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност. Пазарната инфраструктура, основана на ТДР, трябва да опише подробно начина, по който се е съобразила с препоръките. Освен това пазарната инфраструктура, основана на ТДР, изготвя и представя на компетентния орган и ЕОЦКП доклад, в който подробно се излагат всички горепосочени сведения, в т.ч. потенциални трудности при прилагането на финансовото законодателство на ЕС. ЕОЦКП редовно уведомява всички компетентни органи за горепосочените доклади, изготвени от пазарните инфраструктури, основани на ТДР, и за освобождаванията, предоставени по силата на членове 7 и 8, наблюдава прилагането на тези освобождавания и представя на Комисията годишен доклад за начина, по който те се прилагат на практика.

В член 10 се посочва, че най-късно след изтичането на петгодишен срок ЕОЦКП ще представи на Комисията подробен доклад за пилотната уредба. Въз основа на оценката на ЕОЦКП Комисията ще изготви доклад с анализ на разходите и ползите за това дали пилотната уредба следва да бъде запазена — със или без изменения, дали в обхвата ѝ да бъдат включени нови категории финансови инструменти, дали следва да се проучи въвеждането на целеви изменения на законодателството на ЕС, за да се позволи широко използване на ТДР, или дали тази пилотна уредба следва да бъде прекратена.

В член 11 се посочва, че регламентът започва да се прилага 12 месеца след влизането му в сила.

 

2020/0267 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 30 ,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка 31 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Съобщението на Европейската комисия относно стратегия за цифровизиране на финансовите услуги 32 е насочено към привеждането на финансовото законодателство на Съюза в съответствие с цифровата ера и изграждането на приспособена към бъдещите предизвикателства икономика, която функционира в интерес на хората — като сред пътищата за постигане на тази цел е използването на иновативни технологии. Съюзът има политически интерес да развива и насърчава внедряването във финансовия сектор на революционни технологии като блоковите вериги и технологията на децентрализирания регистър (ТДР). Криптоактивите са сред основните приложения на ТДР във финансовия сектор.

(2)По-голямата част от криптоактивите не са уредени от законодателството на ЕС и пораждат, наред с другото, предизвикателства пред защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. Поради това те трябва да бъдат специално уредени на съюзно равнище. За разлика от тях, други криптоактиви могат да се приемат за финансови инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II ) 33 . Доколкото криптоактивите могат да се приемат за финансови инструменти по посочената директива, спрямо техните емитенти и дружествата, които извършват свързани с тях дейности, принципно е приложим пълен набор от финансови разпоредби на Съюза: Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за проспектите) 34 , Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директива за прозрачността) 35 , Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент относно пазарната злоупотреба) 36 , Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за късите продажби) 37 , Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) 38 и Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за окончателността на сетълмента) 39 . Очаква се, че трансформирането под формата на токени на финансовите инструменти, така че да могат да се емитират, съхраняват и прехвърлят чрез децентрализиран регистър, ще направи по-ефективни всички операции по търгуване и след търгуването.

(3)Финансовото законодателство на ЕС не е замислено с оглед на ТДР и на криптоактивите 40 , поради което някои негови действащи разпоредби могат да ограничат и дори възпрепятстват използването на ТДР при емитирането, търгуването и сетълмента на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти. Освен това понастоящем дори няма пазарни инфраструктури, основани на ТДР, които позволяват предоставянето на услуги по търгуване и сетълмент на криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти. Без вторичен пазар, който да е в състояние да осигурява ликвидност и да позволява на инвеститорите да търгуват с такива активи, първичният пазар на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти, никога няма да се развие по устойчив начин.

(4)Същевременно са налице нормативни пропуски, дължащи се на правните, техническите и оперативните особености на използването на ТДР и на криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти. Например за протоколите и „интелигентните“ договори, върху които се базират криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти, няма никакви изисквания за прозрачност, надеждност и защитеност. От своя страна базовата технология може да породи някои нови форми на киберриск, които не са обхванати по подходящ начин от съществуващите норми. В Съюза вече има разработени няколко проекта във връзка с търгуването на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти, и с операциите след търгуването на такива активи, но малко от тях функционират или пък мащабът им е ограничен. Предвид този малък опит с търгуването на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти, и с операциите след търгуването на такива активи би било преждевременно на настоящия етап да се внасят значителни промени във финансовото законодателство на Съюза с оглед на широкото навлизане на такива криптоактиви и на техните базови технологии. От друга страна, създаването на финансовите пазари на инфраструктури за криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти, понастоящем се ограничава от някои изисквания във финансовото законодателство на Съюза, които не са напълно съобразени с тези криптоактиви, нито с използването на ТДР. Например платформите за търгуване на криптоактиви обикновено предоставят пряк достъп на непрофесионалните инвеститори, докато достъпът до традиционните места на търговия обикновено се осъществява чрез финансови посредници.

(5)С цел да се позволи навлизането на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти, и на ТДР, като същевременно се запазят лоялните пазарни отношения, висока степен на финансова стабилност, прозрачност и защита на инвеститорите, изглежда уместно да се създаде пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на ТДР. Една такава пилотна уредба следва временно да освободи тези инфраструктури от някои специфични изисквания на финансовото законодателството на Съюза, които иначе биха им пречели да разработват решения за търгуване и сетълмент на сделките с криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти. Пилотната уредба следва също така да позволи на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и на компетентните органи да натрупат опит с възможностите и специфичните рискове при криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти, и при свързаните с тях технологии.

(6)С оглед на тази цел следва да бъде създаден нов съюзен статус на пазарните инфраструктури, основани на ТДР. Този статус на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва да бъде незадължителен и да не възпрепятства инфраструктурите на финансовите пазари — места на търговия, централни депозитари на ценни книжа и централни контрагенти — да разработват съгласно действащото финансово законодателство на Съюза различни услуги, свързани с търгуването на криптоактиви, които могат да се приемат за финансови инструменти или почиват на ТДР, и с операциите след търгуване на такива активи.

(7)Пазарната инфраструктура, основана на ТДР, следва да бъде дефинирана като многостранна система за търговия, основана на ТДР (МСТ-ТДР), или като система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.

(8)МСТ-ТДР следва да бъде ползваща се от специално разрешение по настоящия регламент многостранна система за търговия, управлявана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, който управлява стопанската дейност на регулиран пазар, а може би самият регулиран пазар, лицензиран по Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II). Тази МСТ-ТДР следва да подлежи на всички изисквания, приложими към многостранните системи за търговия по силата на Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II), Регламент ( ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за пазарите на финансови инструменти — РПФИ) 41 или останалото финансово законодателство на ЕС, освен ако националният ѝ компетентен орган не ѝ е предоставил по силата на настоящия регламент и Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета 42 едно или няколко освобождавания.

(9)Използването на технологията на децентрализирания регистър, при която всички операции се регистрират в децентрализиран регистър, може да ускори и доближи търгуването и сетълмента до почти реално време, както и да позволи сливането на операциите по търгуване и след търгуването. В действащите норми обаче е предвидено търгуването и сетълментът да се извършват от отделни пазарни инфраструктури. В Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) се изисква финансовите инструменти, допуснати за търгуване на място на търговия по смисъла на Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II), да бъдат регистрирани при централен депозитар на ценни книжа („ЦДЦК“) — докато децентрализираният регистър би могъл потенциално да бъде използван като децентрализирана форма на такъв депозитар. Поради това е уместно на МСТ-ТДР да се позволи да извършват някои дейности, които обичайно се извършват от ЦДЦК. По този начин получилата съответните освобождавания МСТ-ТДР следва да може да осигурява първоначалното регистриране на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, уреждането на сделките с тях, както и тяхното съхраняване.

(10)Системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да бъде система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, лицензиран по Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) и получил специално разрешение съгласно настоящия регламент. Системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и управляващият я ЦДЦК следва да удовлетворяват съответните изисквания на Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа), освен в случаите, когато по силата на настоящия регламент националният компетентен орган е освободил от някои от тях ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.

(11)МСТ-ТДР или ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да допускат за търгуване или регистриране в децентрализирания си регистър само прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР. Прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, следва да бъдат криптоактиви, които се приемат за „прехвърлими ценни книжа“ по смисъла на Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II) и се емитират, прехвърлят и съхраняват в децентрализиран регистър.

(12)С цел да се позволят иновациите и експериментирането в стабилна нормативна среда, без при това да се уронва финансовата стабилност, видът на прехвърлимите ценни книжа, допуснати за търгуване на МСТ-ТДР или регистрирани в ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да обхваща само неликвидните акции и облигации. С цел да се определи дали дадена акция или облигация е ликвидна или не, в настоящия регламент следва да се определят прагове и стойности. С цел да се избегне всякакъв риск за финансовата стабилност следва да се ограничи и общата пазарна стойност на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, които се регистрират от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или се допускат за търгуване от МСТ-ТДР. Също така, пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва да не могат да допускат държавни облигации за търгуване или регистриране в децентрализирания регистър. С цел да се провери дали прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, търгувани или регистрирани от пазарна инфраструктура, основана на ТДР, удовлетворяват условията на настоящия регламент, националните компетентни органи следва да могат да изискват от такава пазарна инфраструктура да им представя доклади.

(13)С цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция с прехвърлимите ценни книжа, търгувани на традиционните места на търговия — както са определени в Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II), както и безупречни пазарни отношения, прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, които се търгуват на МСТ-ТДР, следва винаги да бъдат обхванати от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014 (Регламент относно пазарната злоупотреба), с които се забранява пазарната злоупотреба.

(14)МСТ-ТДР следва да може да поиска от компетентния орган да я освободи временно от едно или няколко изисквания — както са посочени в настоящия регламент, ако удовлетворява условията за такива освобождавания и допълнителните изисквания на настоящия регламент с оглед на новите форми на риск, които използването на ТДР поражда. МСТ-ТДР следва също така да спазва всяка насрещна мярка, наложена от компетентния орган с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които се иска освобождаване.

(15)Когато даден финансов инструмент е допуснат за търгуване на МСТ, той се регистрира при централен депозитар на ценни книжа, лицензиран по Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа). По принцип регистрирането на прехвърлима ценна книга и уреждането на операциите с нея би могло да се осъществи в децентрализиран регистър, но Регламент (ЕС) № 909/2014 изисква посредничество от ЦДЦК, откъдето би произтекло задължението записът в децентрализирания регистър да бъде повторен в ЦДЦК, с което търгуването на даден финансов инструмент на уредена с настоящия регламент пазарна инфраструктура, основана на ТДР, би било излишно подложено на функционално припокриване. Поради това МСТ-ТДР, които удовлетворяват равностойни на приложимите спрямо ЦДЦК изисквания, следва да могат да поискат да бъдат освободени от изискването на Регламент (ЕС) № 909/2014 за безналична форма и за регистриране от ЦДЦК. МСТ-ТДР следва да регистрират прехвърлимите ценни книжа в своя децентрализиран регистър, да осигуряват целостта на емисиите в децентрализирания регистър, да въведат и поддържат процедури за съхранение на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, да уреждат сделките и да не допускат неуспешен сетълмент.

(16)Когато се уреждат сделките с прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, МСТ-ТДР следва да осигури едновременното плащане от купувача на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, и предаване на тези ценни книжа от продавача („доставка срещу плащане“). Когато е осъществимо и възможно, плащанията следва да се уреждат с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка. С цел да се изпробват иновативни решения и да се позволи извършването на плащания в брой посредством децентрализиран регистър, на МСТ-ТДР следва също така да бъде разрешено да използват т.нар. „пари за сетълмент“, т.е. пари по сметка в търговска банка под формата на токени („токени за електронни пари“ по смисъла на Регламент 2021/XX относно пазарите на криптоактиви 43 ). Когато използва пари по сметка в търговска банка за плащания в брой, МСТ-ТДР следва да ограничи риска от контрагента, като въведе строги критерии за кредитните институции, използвани за плащанията в брой — сред които са тяхното регламентиране, надзор, кредитоспособност, капитализация, достъп до ликвидност и оперативна надеждност, и като следи за спазването на тези критерии.

(17)По силата на Директива (ЕС) .../... 44 , с която се изменя Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II), МСТ-ТДР може да поиска да бъде освободена от задължението за посредничество. Традиционните МСТ могат да приемат за членове или участници само инвестиционни посредници, кредитни институции и други лица, които имат достатъчно компетентност и опит в търгуването и разполагат с подходящи организационни механизми и ресурси. От своя страна редица платформи за търгуване на криптоактиви предлагат неопосредстван достъп, а и пряк достъп на непрофесионалните клиенти. Едно потенциално нормативно препятствие за развитието на МСТ-ТДР е задължението за посредничество, залегнало в Директива 2014/65/ЕС (Директивата за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II). Дадена МСТ-ТДР може да поиска временна дерогация от това задължение за посредничество и да предостави достъп на непрофесионалните инвеститори, стига да е въвела подходящи гаранции за защита на инвеститорите и тези непрофесионални инвеститори да не представляват проблем във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(18)За да получи дерогация съгласно настоящия регламент МСТ-ТДР следва да докаже, че освобождаването е съизмеримо с използването на ТДР — както е описано в нейния бизнес план, и обхваща само това използване, както и че поисканото освобождаване е само за самата нея, т.е. не включва друга МСТ, управлявана от същия инвестиционен посредник или пазарен оператор.

(19)ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да може да поиска от съответния компетентен орган да го освободи временно от едно или няколко изисквания — както са посочени в настоящия регламент, ако удовлетворява условията за такива освобождавания и допълнителните изисквания с оглед на новите форми на риск, които използването на ТДР поражда. ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да спазва всяка насрещна мярка, наложена от компетентния орган с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които се иска освобождаване.

(20)ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, следва да може да поиска да бъде освободен от разни разпоредби, които е вероятно да създадат нормативни пречки за разработването на системи за сетълмент на прехвърлими ценни книжа. Например ЦДЦК следва да може да поиска да бъде освободен от някои определения на Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа), като например „дематериализирана форма“, „сметка за ценни книжа“, „нареждания за прехвърляне“, както и от разпоредбите, в които се споменава терминът „сметка за ценни книжа“, като например тези относно регистрирането на ценните книжа, целостта на емисиите или обособяването на сметките. ЦДЦК управляват система за сетълмент на ценни книжа, като кредитират и дебитират сметките за ценни книжа на своите участници. В системата на ТДР обаче невинаги могат да съществуват сметки за ценни книжа, които позволяват двустранно (или многостранно) счетоводство. Следователно ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да може да поиска да бъде освободен от разпоредбите, в които се посочват термините „сметка за ценни книжа“ или „безналична форма“, ако е необходимо да се позволи регистрирането в децентрализиран регистър на прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, с цел да се гарантира целостта на тяхната емисия в този децентрализиран регистър и да се обособят принадлежащите на различни участници прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР.

(21)По силата на Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) ЦДЦК може, след като получи разрешение от компетентния орган, да възложи на външен изпълнител само една от основните си дейности. ЦДЦК трябва също така да спазва редица условия, така че възлагането на дейността на външен изпълнител да не доведе до делегиране на негова отговорност или до изменение на задълженията на ЦДЦК към неговите участници или емитенти. В зависимост от своя бизнес план ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, може да бъде склонен да сподели отговорността за поддържане на своя децентрализиран регистър, в който прехвърлимите ценни книжа се регистрират при други субекти, в т.ч. при негови участници. Системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да може да поиска да бъде освободена от изискванията за възлагане на дейност на външен изпълнител, така че в тази връзка да може да разработва новаторски модели на стопанска дейност. В такъв случай тя следва да докаже, че разпоредбите относно възлагането на дейност на външен изпълнител са несъвместими с използването на ТДР — както е предвидено в нейния бизнес план, както и че удовлетворява някои минимални изисквания за възлагане на дейност на външен изпълнител.

(22)Задължението за посредничество чрез кредитна институция или инвестиционен посредник, което не позволява на непрофесионалните инвеститори да имат пряк достъп до управляваните от ЦДЦК системи за сетълмент и доставка, представлява потенциална нормативна пречка пред разработването на алтернативни модели на сетълмент — посредством ТДР, които позволяват на непрофесионалните клиенти пряк достъп. Поради това ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да може да поиска да бъде освободен от термина „участник“, както е определен в Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа). ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, който иска освобождаване от задължението за посредничество по Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа), следва да се увери, че тези лица са с достатъчно добра репутация и не представляват проблем във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, следва също така да се увери, че тези участници притежават достатъчно компетентност, опит и познания за операциите след търгуване, както и за функционирането на ТДР.

(23)Субектите, които отговарят на посочените в Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) условия за участие в ЦДЦК, трябва да се основават на субектите, които имат право да участват в система за сетълмент на ценни книжа, която е определена и за която е уведомено според предписаното в Директива 98/26/ЕО (Директива за окончателността на сетълмента), тъй като в Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) се изисква управляваните от ЦДЦК системи за сетълмент на ценни книжа да бъдат определяни и за тях да се уведомява според предписаното в Директива 98/26/ЕО. Системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, която иска да бъде освободена от изискванията за участие в Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа), нарушава изискванията за участие в Директива 98/26/ЕО. Следователно такава система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, не може да бъде определена и за нея не може да бъде уведомено според предписаното в посочената директива. Това обаче не означава, че система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, която удовлетворява всички изисквания на Директива 98/26/ЕО, не може да бъде определена и за нея да бъде уведомено по този начин.

(24)В Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) се насърчава уреждането на сделките да става с пари по сметка в централна банка. Ако не е осъществимо и възможно плащанията в брой да се уреждат с пари по сметка в централна банка, те могат да се уреждат с пари по сметка в търговска банка. Тази разпоредба може да бъде трудно приложима за ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, тъй като такъв ЦДЦК ще трябва да извършва движения по парични сметки едновременно с доставката на ценните книжа в децентрализирания регистър. ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да може да поиска да бъде освободен от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) относно паричния сетълмент с цел да може да разработи новаторски решения, като например използването на разменни пари или „токени за електронни пари“, както са определени в Регламент 2021/XX относно пазарите на криптоактиви 45 .

(25)В Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа) от ЦДЦК се изисква да предоставя достъп до друг ЦДЦК или до други пазарни инфраструктури. Достъпът до ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, може да бъде обременяващ или труден за постигане, тъй като оперативната съвместимост на традиционните системи с ТДР все още не е тествана. Дадена система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва също да може да поиска да бъде освободена от подобни изисквания, ако докаже, че те са прекомерни предвид нейния размер.

(26)Независимо от изискването, от което се иска освобождаване, ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, следва да докаже, че исканото освобождаване е съизмеримо с използването на ТДР и е оправдано от него. Освен това освобождаването следва да обхваща само системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, т.е. да не се простира върху други системи за сетълмент на ценни книжа, управлявани от същия ЦДЦК.

(27)Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, също следва да подлежат на допълнителни изисквания в сравнение с традиционните пазарни инфраструктури. Тези изисквания са необходими, за да се избегнат рисковете, породени от използването на ТДР или от новия начин на функциониране на пазарната инфраструктура, основана на ТДР. Поради това пазарната инфраструктура, основана на ТДР, следва да изготви ясен бизнес план, в който подробно да опише как ще се използва ТДР и какви правни условия са въведени.

(28)ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или МСТ-ТДР — когато им е разрешено сами да уреждат сделките с прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, следва да установят правилата, по които ще функционира собствената им проектирана ТДР, управлявана от тях, в т.ч. правилата за достъп до ТДР, за допускане в ТДР, за участващите възли и за преодоляване на потенциалните конфликти на интереси, както и мерките за управление на риска.

(29)От пазарната инфраструктура, основана на ТДР, следва да се изиска да уведомява членовете, участниците, емитентите и клиентите за това как възнамерява да извършва дейностите си и как използването на ТДР ще доведе до различен начин на предоставяне на услугата в сравнение с обичайно практикувания от традиционните МСТ или ЦДЦК, управляващи система за сетълмент на ценни книжа.

(30)Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва във връзка с използването на ТДР да разполагат със специални и стабилни процедури за информационните технологии и киберсигурността. Тези процедури следва да бъдат адекватни на естеството, мащаба и сложността на бизнес плана на дадената пазарна инфраструктура, основана на ТДР. С тях следва да се осигурява постоянна надеждност, непрекъснатост и сигурност на предоставяните услуги, в т.ч. надеждност на евентуално използваните „интелигентни“ договори. Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва също така да осигуряват целостта, защитеността, поверителността, наличието и достъпността на всички съхранявани чрез ТДР данни. Компетентният орган на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, следва да има право да поиска одит, за да се увери, че процедурите за информационните технологии и киберсигурността са подходящи за целта. Разходите за такъв одит следва да се поемат от пазарната инфраструктура, основана на ТДР.

(31)Когато бизнес планът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, включва съхранение на клиентски налични средства — парични средства или техни еквиваленти, прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, или средствата за достъп до такива ценни книжа, в т.ч. под формата на криптографски ключове, същата следва да разполага с подходящи механизми за защита на тези клиентски активи. Тя не следва да използва клиентските активи за своя сметка, освен ако предварително не е получила изричното съгласие на клиентите си. Пазарната инфраструктура, основана на ТДР, следва да отделя наличните средства или прехвърлимите ценни книжа, при които се използва ТДР, както и средствата за достъп до тези активи, на даден свой клиент от собствените си активи, както и от активите на останалите си клиенти. С процедурите за информационните технологии и киберсигурността пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва да защитят клиентските активи от измами, киберзаплахи или други нередности.

(32)В момента, в който получи специалното разрешение, пазарната инфраструктура, основана на ТДР, следва също така да разполага с надеждна изходна стратегия, в случай че уредбата на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, бъде прекратена или бъде отнето специалното разрешение или някои от предоставените освобождавания.

(33)Специалното разрешение, което се предоставя на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, следва да става по същите процедури като разрешението на традиционна МСТ или на ЦДЦК, който желае да управлява нова система за сетълмент на ценни книжа. От друга страна, когато подава заявление за разрешение, заявителят — пазарна инфраструктура, основана на ТДР, следва да посочи желаните освобождавания. Преди да предостави разрешение на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, компетентният орган следва да се консултира с ЕОЦКП. ЕОЦКП следва да изготви необвързващо становище и евентуално да отправи препоръки за прилагането или поисканите освобождавания. ЕОЦКП следва освен това да се допита до компетентните органи на другите държави членки. Когато отправя необвързващо становище, стремежът на ЕОЦКП следва да бъде съхраняване на финансовата стабилност, лоялните пазарни отношения и защитата на инвеститорите. С оглед на равнопоставеното третиране и лоялната конкуренция на единния пазар, с необвързващото си становище ЕОЦКП следва също така да се стреми да осигури съгласуваност и съизмеримост на освобождаванията, предоставяни от компетентните органи в Съюза.

(34)Компетентният орган, който разглежда заявлението, подадено от заявител — пазарна инфраструктура, основана на ТДР, следва да може да откаже разрешение, ако има основания да смята, че тази пазарна инфраструктура би изложила на риск финансовата стабилност, защитата на инвеститорите или лоялните пазарни отношения, или ако заявлението представлява опит да се заобиколят приложимите изисквания.

(35)В специалното разрешение, което компетентен орган дава на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, следва да се посочат предоставените ѝ освобождавания. Такова разрешение следва да бъде валидно за целия Съюз. ЕОЦКП следва да публикува на своя уебсайт списък на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, както и на предоставените на всяка от тях освобождавания.

(36)Специалното разрешение и освобождаванията, предоставени от националните компетентни органи, следва да бъдат временни — за период до шест години, считано от датата на специалното разрешение. След като от влизането в сила на регламента изтекат пет години, ЕОЦКП и Комисията ще трябва да направят оценка на тази пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на ТДР. Посоченият по-горе шестгодишен период предоставя на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, достатъчно време, за да интегрират в моделите си на стопанска дейност евентуалните изменения на този режим и да продължат да развиват обхванатата от пилотната уредба дейност по икономически целесъобразен начин. Това ще позволи на ЕОЦКП и на Комисията да съберат полезен набор от данни, обхващащи около три календарни години, за функционирането на пилотната уредба след набирането на критична маса предоставени специални разрешения и свързани с тях освобождавания, както и да докладват за това. От своя страна пазарните инфраструктури, основани на ТДР, ще разполагат с достатъчно време, за да предприемат необходимите стъпки да прекратят операциите си или да възприемат нова нормативна уредба вследствие на докладите на ЕОЦКП и на Комисията.

(37)Без да се засягат съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II) или Регламент (ЕС) № 909/2014 (Регламент за централните депозитари на ценни книжа), компетентните органи следва да имат право да отнемат специалното разрешение и всяко освобождаване, предоставено на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, когато установят недостатък в базовата технология или в предоставяните от тази пазарна инфраструктура услуги или дейности — при условие че този недостатък надхвърля ползата от въпросната услуга, или когато тази пазарна инфраструктура е нарушила условията за освобождаванията, наложени от компетентния орган при предоставянето на специалното разрешение, или когато същата е регистрирала финансови инструменти, които не удовлетворяват условията за прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, съгласно настоящия регламент. В хода на дейността си пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва да могат да искат освобождавания в допълнение към поисканите при разрешението. Тези допълнителни освобождавания, поискани от пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва да подлежат на специално разрешение от компетентните органи — както е било за поисканите от тях при първоначалното разрешение.

(38)Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, могат да получават временни освобождавания от действащото законодателство на Съюза, поради което по време на периода на тяхното специално разрешение те следва да сътрудничат тясно с компетентните органи и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва да уведомяват компетентните органи и ЕОЦКП за всяка съществена промяна в своя бизнес план и във възловия си персонал, за всяко доказателство за киберзаплахи или атаки, измама или сериозно нарушение, за всяка промяна в информацията, предоставена към момента на първоначалното заявление за разрешение, за всякакви технически затруднения, в частност във връзка с използването на ТДР, както и за всички нови рискове за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност, които не са били предвидени към момента на предоставяне на специалното разрешение. Когато бъде уведомен за такава съществена промяна, компетентният орган следва да поиска от пазарната инфраструктура, основана на ТДР, да подаде заявление за ново разрешение или освобождаване, или да предприеме корективните мерки, които той сметне за подходящи. Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва също така да предоставят на компетентните органи и ЕОЦКП всички съответни изисквани от тях данни. Компетентният орган, предоставил специалното разрешение на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, следва след консултация с ЕОЦКП да може да препоръча корективни мерки с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност.

(39)Пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва също така да докладват редовно на своите компетентни органи и на ЕОЦКП. ЕОЦКП следва да организира дискусии по тези доклади, така че всички компетентни органи в Съюза да могат да натрупат опит за ефекта от използването на ТДР и за евентуалните необходими изменения на финансовото законодателство на Съюза с оглед на увеличаване на мащаба на използване на ТДР.

(40)Пет години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП следва да докладва на Комисията за тази пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, в т.ч. за потенциалната полза от използването на ТДР, възникналите рискове и техническите трудности. Въз основа на доклада на ЕОЦКП Комисията следва да докладва на Съвета и на Европейския парламент. В нейния доклад следва да се оценят разходите и ползите от тази уредба на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, при следните сценарии: продължаването ѝ за следващ период; включването в нея на нови видове финансови инструменти; придаването ѝ на постоянен характер — със или без изменения; внасяне на промени във финансовото законодателство на Съюза; прекратяването ѝ.

(41)В действащите норми на ЕС в областта на финансовите услуги бяха установени някои потенциални пропуски във връзка с прилагането им спрямо криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти 46 . В частност някои регулаторни технически стандарти, приети в изпълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 (Регламент за пазарите на финансови инструменти), с които се установяват изискванията за докладване на данните и за прозрачност преди и след търгуване, не са добре приспособени за финансовите инструменти, емитирани чрез ТДР. Вторичните пазари на финансови инструменти, емитирани чрез ТДР или подобни технологии, са все още новост, поради което техните характеристики може да се различават от пазарите на финансови инструменти, където се използват традиционните технологии. Правилата в тези регулаторни технически стандарти следва да могат да бъдат ефективно прилагани спрямо всички финансови инструменти, независимо от използваната технология. Поради това на ЕОЦКП следва да бъде възложено да извърши обстойна оценка на тези регулаторни технически стандарти, приети в изпълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014, и да предложи всички необходими изменения с оглед на ефективното прилагане на тези правила спрямо финансовите инструменти, емитирани чрез ТДР. При извършването на тази оценка ЕОЦКП следва да вземе предвид специфичните характеристики на тези финансови инструменти, емитирани чрез ТДР, и да прецени дали те изискват адаптирани стандарти, които биха позволили тяхното развитие, без да се засягат целите на правилата, установени в регулаторните технически стандарти, приети по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014.

(42)Там където целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като нормативните пречки пред развитието на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, за криптоактивите, които могат да се приемат за финансови инструменти по Директива 2014/65/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти — ДПФИ II), са заложени във финансовото законодателство на Съюза, тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(43)С цел съюзните норми да са адекватни на иновационните тенденции е важно уредбата на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, да влезе в сила възможно най-скоро след транспонирането от държавите членки на Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета 47 .

(44)В изпълнение на член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 48 бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните и с Европейския комитет по защита на данните, които представиха становището си на... [дата на становището или становищата],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

(1)С настоящия регламент се установяват изискванията към многостранните системи за търговия и системите за сетълмент на ценни книжа, при които се използва технологията на децентрализирания регистър („пазарни инфраструктури, основани на ТДР“), за които по силата на членове 7 и 8 са предоставени специални разрешения за експлоатация.

(2)С настоящия регламент се установяват изискванията за:

а)предоставянето и отнемането на такива специални разрешения;

б)предоставянето, изменението и отнемането на свързаните с това освобождавания;

в)възлагането, изменението и оттеглянето на свързаните с това условия, насрещни или корективни мерки;

г)управлението на подобни пазарни инфраструктури, основани на ТДР;

д)упражняването на надзор върху такива пазарни инфраструктури, основани на ТДР; както и

е)сътрудничеството между операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, компетентните органи и ЕОЦКП.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„технология на децентрализирания регистър“ или „ТДР“ означава клас технологии за децентрализирано регистриране на криптирани данни;

(2)„пазарна инфраструктура, основана на ТДР“ означава „многостранна система за търговия, основана на ТДР“ или „система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР“;

(3)„многостранна система за търговия, основана на ТДР“ или „МСТ-ТДР“ означава „многостранна система за търговия“, управлявана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, където за търгуване се допускат само прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, и за достъпа до която може да се изисква разрешение при прозрачни, обективни и еднакви правила и процедури с цел:

а)да се осигури първоначално регистриране на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР;

б)да се уреждат срещу плащане сделките с прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР; както и

в)да се предоставят, при условие че се използва МСТ-ТДР, услуги по съхранение на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, или когато е приложимо — на свързаните плащания и обезпечения;

(4)„система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР“ означава система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от „централен депозитар на ценни книжа“, която урежда срещу плащане сделките с прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР;

(5)„прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР“ означава „прехвърлими ценни книжа“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 44, букви а) и б) от Директива 2014/65/ЕС, които се емитират, регистрират, прехвърлят и съхраняват, като се използва ТДР;

(6)„многостранна система за търговия“ означава „многостранна система за търговия“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС;

(7)„централен депозитар на ценни книжа“ или „ЦДЦК“ означава „централен депозитар на ценни книжа“ по смисъла на член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

(8)„финансов инструмент“ означава „финансов инструмент“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС;

(9)„сетълмент“ означава „сетълмент“ по смисъла на член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

(10)„работен ден“ означава „работен ден“ по смисъла на член 2, точка 14 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

(11)„доставка срещу плащане“ или „ДСП“ означава „доставка срещу плащане“ по смисъла на член 2, точка 27 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

(12)„неуспешен сетълмент“ означава „неуспешен сетълмент“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

(13)„държавна облигация“ означава облигация, емитирана от емитент на държавни дългови инструменти, който е:

а)Съюзът;

б)държава членка — в т.ч. неин държавен орган, агенция или дружество със специална цел, или друг държавен субект;

в)държавен субект, който не е посочен в букви а) и б);

(14)„друга публична облигация“ означава облигация, емитирана от който и да е от следните емитенти, които са публични субекти:

а)при федерална държава членка — член на тази федерация;

б)дружество със специална цел за няколко държави членки;

в)международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки с цел да набира средства и предоставя финансова подкрепа на своите членове в името на финансовата стабилност на еврозоната като цяло;

г)Европейската инвестиционна банка;

д)публичен субект, който не е емитент на държавна облигация, както е определена в точка 13;

(15)„конвертируема облигация“ означава инструмент, състоящ се от облигация или секюритизиран дългов инструмент с внедрен дериват, като например опция за закупуване на базисния капиталов инструмент;

(16)„покрита облигация“ означава облигацията, посочена в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 49 ;

(17)„корпоративна облигация“ означава облигация, емитирана от Европейско дружество (Societas Europaea), учредено по Регламент (ЕО) № 2157/2001 50 , или от вид дружество, посочен в приложение I към Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета 51 , или от негов еквивалент в трета държава;

(18)„друга облигация“ означава облигация, която не спада към видовете облигации, посочени в точки 13 — 17;

(19)„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

(20)„пазарен оператор“ означава „пазарен оператор“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/65/ЕС;

(21)„компетентен орган“ означава един или няколко компетентни органи, определени съгласно:

а)член 67 от Директива 2014/65/ЕС — за инвестиционните посредници и пазарните оператори, които управляват МСТ-ТДР;

б)член 11 от Регламент (ЕС) № 909/2014 — за ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР; или

в)другояче определени от държавите членки, за да надзирават прилагането на настоящия регламент;

(22)„държава членка по произход“ означава:

а)за инвестиционните посредници, които управляват МСТ-ТДР — държавата членка, определена по член 4, точка 55, буква а), подточки ii) и iii) от Директива 2014/65/ЕС;

б)за пазарните оператори, които управляват МСТ-ТДР — държавата членка, в която е седалището на пазарния оператор, който управлява МСТ-ТДР, а ако съгласно националното право на тази държава членка той няма седалище — държавата членка, в която се намира главното му управление;

в)за ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР — държавата членка, определена съгласно член 2, точка 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

(23)„токени за електронни пари“ означава „токени за електронни пари“ по смисъла на член XX от Регламент 2021/XX относно пазарите на криптоактиви 52 .

Член 3

Ограничения по отношение на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, допуснати за търгуване или сетълмент на пазарна инфраструктура, основана на ТДР

1.За търгуване на МСТ-ТДР и регистриране на децентрализиран регистър от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, се допускат само прехвърлимите ценни книжа, които удовлетворяват следните условия:

а)акции, чиито емитент е с пазарна капитализация или с ориентировъчна пазарна капитализация под 200 млн. евро; или

б)конвертируеми облигации, покрити облигации, корпоративни облигации, други публични облигации и други облигации с размер на емисията под 500 млн. евро.

2.Инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, не допускат за търгуване държавните облигации, както те са определени в настоящия регламент. ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, както и инвестиционните посредници или пазарните оператори, получили в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 разрешение за регистриране на МСТ-ТДР на прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, не регистрират държавните облигации, както те са определени в настоящия регламент.

3.Общата пазарна стойност на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, не надхвърля 2,5 млрд. евро. Когато в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, се регистрират не от ЦДЦК, а от МСТ-ТДР, общата пазарна стойност на тези прехвърлими ценни книжа, регистрирани от инвестиционния посредник или пазарния оператор, управляващ МСТ-ТДР, не надхвърля 2,5 млрд. евро.

4.С оглед на определянето и наблюдаването на общата пазарна стойност на посочените в параграф 1 прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, тази обща пазарна стойност:

а)се определя ежедневно от ЦДЦК или от съответния инвестиционен посредник или пазарен оператор; и

б)е равна на следната сума: ежедневната цена при затваряне на пазара на всяка допусната за търгуване на МСТ-ТДР прехвърлима ценна книга, основана на ТДР, умножена по броя на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, със същия ISIN, уредени този ден — независимо дали изцяло или частично, в съответната система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или на МСТ-ТДР.

5.Операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, предоставя на компетентния орган, издал специалното разрешение в съответствие с член 7 или 8, месечни доклади, удостоверяващи, че всички прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани и уредени на получила разрешение за това в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 МСТ-ТДР или от ЦДЦК — в система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, отговарят на условията по параграфи 1—3.

Когато общата пазарна стойност на докладваните по силата на параграф 1 прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, достигне 2,25 млрд. евро, инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ съответната МСТ-ТДР, или ЦДЦК, управляващ съответната система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, задействат стратегията за преход, посочена в член 6, параграф 6. В месечния си доклад те уведомяват компетентния орган, че са задействали стратегията си за преход и посочват времевия хоризонт на този преход.

Съответният компетентен орган може да разреши на съответната пазарна инфраструктура, основана на ТДР, да продължи да функционира, докато общата пазарна стойност на докладваните по силата на параграф 1 прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, достигне 2,75 млрд. евро, стига съответният оператор на подобна пазарна инфраструктура, основана на ТДР, да е поискал такава възможност и тя да е обективно необходима за подходящото изпълнение на стратегията за преход.

6.Спрямо допуснатите за търгуване на МСТ-ТДР прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, се прилага Регламент (ЕС) № 596/2014.

Член 4

Изисквания и освобождавания за многостранните системи за търговия, основани на ТДР

1.МСТ-ТДР подлежи на всички изисквания, приложими за МСТ по силата на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 2014/600, освен в случаите, когато инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР:

а)е поискал освобождаване съгласно посоченото в параграф 2 или съгласно Директива (ЕС) .../.. 53 и е получил такова освобождаване от компетентния орган, издал специалното разрешение в съответствие с член 7; и

б)спазва задълженията по член 6; и

в)спазва условията по параграфи 2—4 и всякакви допълнителни насрещни мерки, които предоставилият специалното разрешение компетентен орган може да сметне за подходящи с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които се иска освобождаване, или на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и/или финансовата стабилност.

2.По искане на инвестиционния посредник или пазарния оператор, управляващ МСТ-ТДР, на същия може да се разреши да допуска за търгуване прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, които не са регистрирани в ЦДЦК в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, а вместо това са регистрирани в децентрализирания регистър на МСТ-ТДР.

Инвестиционният посредник или пазарният оператор, който иска освобождаването по параграф 1, предлага насрещни мерки с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които иска освобождаване, и за да се осигури минимум следното:

а)регистриране на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, в децентрализирания регистър;

б)броят на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани в МСТ-ТДР, да е равен на общия брой такива прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, присъстващи във всеки един момент в децентрализирания регистър;

в)поддържане от МСТ-ТДР на регистър, който позволява на инвестиционния посредник или пазарния оператор, управляващ МСТ-ТДР, във всеки един момент да отдели незабавно прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, на даден член, участник, емитент или клиент от тези на всеки друг член, участник, емитент или клиент.

Ако МСТ-ТДР не е подала съгласно първа алинея искане за освобождаване, прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, се регистрират в безналична форма в ЦДЦК или в децентрализирания регистър на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.

3.Ако инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, поиска освобождаване по параграф 2, той чрез стабилни процедури и механизми позволява на МСТ-ТДР да:

а)осигурява във всеки един момент броят на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, в дадена емисия или в част от дадена емисия, приета от инвестиционния посредник или пазарния оператор, управляващ МСТ-ТДР, да е равен на броя на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, съставляващи такава емисия или част от такава емисия, регистрирана в децентрализирания регистър;

б)осигурява съхранението на всички прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, както и на всички налични средства за извършване на плащания за такива ценни книжа и на всички обезпечения, предоставени във връзка с такива извършени посредством МСТ-ТДР сделки;

в)позволява ясно, точно и своевременно потвърждаване на данните за всяка сделка с прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, в т.ч. всички плащания по нея, както и освобождаване или задействане на предоставеното във връзка с нея обезпечение;

г)предоставя ясна, точна и своевременна информация за уреждането на всяка сделка, в т.ч. за окончателността на сетълмента, като определя момента, от който никой член, участник, емитент или клиент не може да отменя нареждания за прехвърляне или други предварително определени инструкции;

д)урежда всяка сделка с прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, близо до реалното време или в рамките на деня, но в никой случай не по-късно от втория работен ден след сключването на сделката;

е)осигурява доставка срещу плащане.

Когато е осъществимо и възможно, плащанията могат да се уреждат с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.

Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари; както и

ж)предотвратява неуспешен сетълмент, а ако това не е възможно — търси начин за решаването на този проблем.

4.Когато инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, поиска освобождаване в съответствие с параграф 2 или с Директива (ЕС) .../... 54 , той непременно доказва, че поисканото освобождаване:

а)е съизмеримо с използването на ТДР и е оправдано от него; както и

б)се отнася само до МСТ-ТДР и не обхваща никоя друга управлявана от него МСТ.

Член 5

Изисквания и освобождавания за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР

1.ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, спазва изискванията, приложими към ЦДЦК по силата на Регламент (ЕС) № 909/2014, освен ако:

а)не е поискал — и получил от предоставилия специалното разрешение в съответствие с член 8 компетентен орган — освобождавания по силата на параграфи 2—6;

б)спазва задълженията по член 6; както и

в)спазва условията по параграфи 2—7 и всякакви допълнителни насрещни мерки, които предоставилият специалното разрешение компетентен орган може да сметне за подходящи с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които се иска освобождаване, или на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и/или финансовата стабилност.

2.По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на следните разпоредби от Регламент (ЕС) № 909/2014: член 2, точка 4 „Дематериализирана форма“; член 2, точка 9 „Нареждане за прехвърляне“; член 2, точка 28 „Сметка за ценни книжа“; член 3 — що се отнася до регистрирането на ценните книжа; член 37 „Цялост на емисиите“; както и член 38 — що се отнася до обособяването на активите, при условие че ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР:

а)докаже, че използването на определената в член 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 „сметка за ценни книжа“ или на безналична форма е несъвместимо с използването на неговата конкретна ТДР;

б)предложи насрещни мерки с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които иска освобождаване, и за да се осигури минимум следното:

в)регистриране на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, в децентрализирания регистър;

г)броят на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, в дадена приета от него емисия или в част от нея, да е равен във всеки един момент на броя на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, съставляващи такава емисия или част от такава емисия, регистрирана в децентрализирания регистър; както и

д)поддържане на регистър с цел във всеки един момент да може да отдели незабавно прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, на даден член, участник, емитент или клиент от тези на всеки друг член, участник, емитент или клиент.

3.По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на членове 19 и 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че:

(1)тези разпоредби са несъвместими с използването на предвидената ТДР, управлявана от съответния ЦДЦК; както и

(2)ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съблюдава условията по член 30, параграф 1, букви в) — и) и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

4.По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 2, точка 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014 относно участниците и да му разреши да допусне като участници физически и юридически лица, различни от посочените в член 2, точка 19, при условие че тези лица:

(1)имат достатъчно добра репутация и са подходящи; както и

(2)притежават достатъчно компетентност, опит и познания за операциите след търгуване и за функционирането на ТДР.

5.По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 40 „Паричен сетълмент“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че ЦДЦК осигурява доставка срещу плащане.

Когато е осъществимо и възможно, плащанията могат да се уреждат с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.

Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.

6.По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 50 „Достъп чрез стандартна връзка“ и/или член 53 „Достъп между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, стига да докаже, че използването на ТДР е несъвместимо с традиционните системи на други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури, или че предоставянето на такъв достъп на друг ЦДЦК или на друга пазарна инфраструктура, където се използват традиционни системи, би довело до прекомерни разходи, като се има предвид размерът на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.

7.ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, който иска освобождаване по силата на първа алинея, предоставя достъп на другите ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, или на МСТ-ТДР.

ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, който иска освобождаване по силата на параграфи 2—6, непременно доказва, че:

а)поисканото освобождаване е съизмеримо с използването на неговата ТДР и е оправдано от него; както и че

б)поисканото освобождаване се ограничава до системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и не обхваща никоя друга управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа, както е определена в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

8.Когато ЦДЦК поиска и получи освобождаване по силата на параграф 3, изискването по член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за управляваните от ЦДЦК системи за сетълмент на ценни книжа не се прилага за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР. Горното не пречи на държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, стига такава система да удовлетворява всички изисквания на посочената директива.

Член 6

Допълнителни изисквания за пазарните инфраструктури, основани на ТДР

1.Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, създават ясен и подробен бизнес план, в който описват как възнамеряват да извършват своите услуги и дейности, в т.ч. възловия персонал, техническите аспекти, използването на ТДР и информацията, изисквана в параграф 3.

Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.

2.ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.

3.Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, включват на своя уебсайт предназначена за техните членове, участници, емитенти и клиенти ясна и недвусмислена информация за това как изпълняват своите функции, услуги и дейности, и как това изпълнение ги различава от традиционните МСТ или системи за сетълмент на ценни книжа. Тази информация включва вида на използваната ТДР.

4.Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, въвеждат във връзка с използването на своята ТДР адекватни на естеството, мащаба и сложността на стопанската им дейност процедури за информационните технологии и киберсигурността. С тези процедури се осигурява постоянна прозрачност, наличност, надеждност и сигурност на техните услуги и дейности, в т.ч. надеждност на използваните при ТДР „интелигентни“ договори. С тези процедури се осигурява и целостта, защитеността и поверителността, а така също наличието и достъпността, на всички съхранявани данни.

Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, разполагат със специална процедура за оперативните рискове, свързани с използването на ТДР и криптоактивите, в т.ч. за начина, по който тези рискове ще бъдат преодолени, ако се появят.

С цел да прецени надеждността на процедурите за информационните технологии и киберсигурността при дадена пазарна инфраструктура, основана на ТДР, компетентният орган може да изиска одит. Компетентният орган назначава независим одитор, който да извърши одита. Разходите за такъв одит се поемат от пазарната инфраструктура, основана на ТДР.

5.Когато оператор на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, съхранява наличните средства на участниците, членовете, емитентите или клиентите, обезпеченията и прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и средствата за достъп до такива прехвърлими ценни книжа, в т.ч. под формата на криптографски ключове, той разполага с подходящи механизми, които не му позволяват да използва въпросните средства, обезпечения и прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, за собствена сметка, освен с изричното писмено съгласие на съответния участник, член, емитент или клиент — което може да бъде направено по електронен път.

Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, поддържат защитени, точни, надеждни и с възможност да бъдат изтегляни данни за наличните средства, обезпеченията и прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, държани от тяхната пазарна инфраструктура, основана на ТДР, за членовете, участниците, емитентите или клиентите, както и данни за средствата за достъп до тези активи.

Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, отделят наличните средства, обезпеченията и прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и средствата за достъп до тези активи, на всеки член, участник, емитент или клиент, използващ тяхната пазарна инфраструктура, основана на ТДР, от собствените си активи, както и от същите активи на останалите членове, участници, емитенти или клиенти.

С процедурите за информационните технологии и киберсигурността по параграф 4 посочените налични средства, обезпечения и прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, както и средства за достъп до тези активи, биват защитени от рисковете от неразрешен достъп, хакерски атаки, увреждане, загуба, кибератака или кражба.

6.Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, изготвят ясна, подробна и обществено достъпна стратегия (наричана тук „стратегия за преход“) за напускането на дадена пазарна инфраструктура, основана на ТДР, или за нейното прекратяване; тази стратегия трябва да може да бъде приложена своевременно, ако разрешението или някое от освобождаванията, предоставени по силата на член 4 или 5, се наложи да бъдат отнети или прекратени по друг начин, или при доброволно или принудително прекратяване на стопанската дейност на МСТ-ТДР или на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР. В стратегията за преход се посочва третирането на членовете, участниците, емитентите и клиентите в случай на отнемане, прекратяване или преустановяване. Стратегията за преход се актуализира периодично с предварителното съгласие на компетентния орган, който по силата на членове 4 и 5 е издал разрешението за експлоатация и свързаните с него освобождавания.

Член 7

Специално разрешение за експлоатация на многостранна система за търговия, основана на ТДР

1.Юридическо лице, лицензирано по Директива 2014/65/ЕС като инвестиционен посредник или за да управлява регулиран пазар, може да подаде заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент.

2.Заявленията за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент се придружават от следната информация:

а)информацията, изисквана по член 7, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

б)бизнес плана, правилата на МСТ-ТДР и свързаните с тях правни условия по член 6, параграф 1, както и информацията по член 6, параграф 3 за функционирането, услугите и дейностите на МСТ-ТДР;

в)когато е приложимо — функционирането на собствената проектирана ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;

г)процедурите за информационните технологии и киберсигурността по член 6, параграф 4;

д)когато е приложимо — описание на механизмите във връзка със съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, на клиентите, както е посочено в член 6, параграф 5;

е)стратегията за преход по член 6, параграф 6; както и

ж)поисканите освобождавания по силата на член 4, обосновката за всяко поискано освобождаване, предложените насрещни мерки, както и предвидените механизми за съблюдаване на условията, с които са обвързани такива освобождавания по силата на член 4.

3.Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобождаванията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

4.Без да се засяга член 7, нито член 44 от Директива 2014/65/ЕС, компетентният орган отказва да предостави на заявителя разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, ако има обективни основания да смята, че е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:

а)заявителят не е подходящо проучил и редуцирал съществени рискове пред защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност; или

б)специалното разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент и поисканите освобождавания са с цел заобикаляне на законовите и/или регулаторните изисквания.

5.Даденото на инвестиционен посредник или пазарен оператор специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР е валидно в целия Съюз за срок до шест години, считано от неговата дата. В него се посочват предоставените по силата на член 4 освобождавания.

ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на МСТ-ТДР, началната и крайната дата на техните специални разрешения и списък на предоставените на всяка от тях освобождавания.

6.Без да се засяга член 8, нито член 44 от Директива 2014/65/ЕС, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган отнема, след консултация с ЕОЦКП — както е предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:

а)във функционирането на ТДР или в услугите и дейностите, предоставяни от оператора на МСТ-ТДР, е разкрит недостатък, който представлява риск за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност, като този риск е по-голям от ползата от експерименталните услуги и дейности;

б)инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР, е нарушил условията, с които са обвързани освобождаванията, предоставени от компетентния орган;

в)инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР, е допуснал за търгуване финансови инструменти, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2;

г)поискалият освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, е регистрирал прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2;

д)поискалият специално разрешение за освобождаване от прилагането на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, е превишил праговете по член 3, параграф 3 или параграф 5, трета алинея; или

е)компетентният орган установи, че инвестиционният посредник или пазарният оператор, подал заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР, е получил такова разрешение или съответните освобождавания въз основа на подвеждаща информация, в т.ч. съществен пропуск.

7.Ако в хода на дейността си инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, предложи съществено да промени функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 4. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Ако в хода на дейността си инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, поиска ново разрешение или освобождаване, той прави това в съответствие с член 4. Такова разрешение или освобождаване се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Член 8

Специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР

1.Юридическо лице, лицензирано по Регламент (ЕС) № 909/2014 като ЦДЦК, може да подаде заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент.

2.Заявленията за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент се придружават от следната информация:

а)информацията, изисквана по член 7, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

б)бизнес плана, правилата на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и свързаните с тези правила правни условия по член 6, параграф 1, както и информацията по член 6, параграф 3 за функционирането, услугите и дейностите на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР;

в)функционирането на собствената проектирана ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;

г)процедурите за информационните технологии и киберсигурността по член 6, параграф 4;

д)предпазните механизми по член 6, параграф 5;

е)стратегията за преход по член 6, параграф 6;

ж)поисканите освобождавания съгласно член 5, обосновката за всяко поискано освобождаване, предложените насрещни мерки, както и предвидените мерки за съблюдаване на условията, с които са обвързани такива освобождавания по силата на член 5.

3.Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобождаванията, които компетентните органи предоставят на ЦДЦК, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

4.Без да се засяга член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган отказва да предостави разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ако има обективни основания да смята, че е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:

а)заявителят не е подходящо проучил и редуцирал съществени рискове пред защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност; или

б)специалното разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и поисканите освобождавания се търсят с цел заобикаляне на законовите и/или регулаторните изисквания.

5.Специалното разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е валидно в целия Съюз за срок до шест години, считано от неговата дата. В него се посочват предоставените по силата на член 5 освобождавания.

ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на системите за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, началната и крайната дата на техните специални разрешения и предоставените на всяка от тях освобождавания.

6.Без да се засяга прилагането на член 20 от Регламент (ЕС) № 909/2014, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган отнема, след консултация с ЕОЦКП — както е предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:

а)във функционирането на ТДР или в услугите и дейностите, предоставяни от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е разкрит недостатък, който представлява риск за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност, като този риск е по-голям от ползата от експерименталните услуги и дейности; или

б)ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е нарушил условията, с които са обвързани освобождаванията, предоставени от компетентния орган; или

в)ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е регистрирал финансови инструменти, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и 2; или

г)ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е превишил праговете по член 3, параграф 3 и 5, трета алинея; или

д)компетентният орган установи, че ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа и подал заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е получил такова разрешение или съответните освобождавания въз основа на подвеждаща информация, в т.ч. съществен пропуск.

7.Ако в хода на дейността си ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, предложи съществено да промени функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 5. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Ако в хода на дейността си ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, поиска ново разрешение или освобождаване, той прави това в съответствие с член  5. Такова разрешение или освобождаване се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Член 9

Сътрудничество между операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, компетентните органи и ЕОЦКП

1.Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент, и с ЕОЦКП.

По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни органи и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:

а)предложена съществена промяна на техния бизнес план, в т.ч. на възловия персонал, както и на правилата на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, и на свързаните с тях правни условия — най-малко четири месеца преди планираното ефективно въвеждане на предложената съществена промяна, независимо дали тя налага да се промени специалното разрешение или свързаните с него освобождавания или съответни условия — според предвиденото в член 7 или член 8;

б)доказателство за неразрешен достъп, съществена неизправност, загуба, кибератака или друга кибернетична заплаха, измама, кражба или друго сериозно нарушение, нанесено на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;

в)съществена промяна в информацията, предоставена на издалия специалното разрешение компетентен орган;

г)технически или оперативни трудности при предоставянето на обхванатите от разрешението дейности или услуги, в т.ч. трудности във връзка с разработването или използването на ТДР и на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР; или

д)възникнал риск за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност, който не е бил предвиден в заявлението за специално разрешение, нито към момента на предоставяне на специалното разрешение.

Когато получи такава информация, компетентният орган може да поиска от пазарната инфраструктура, основана на ТДР, да подаде заявление съгласно член 7, параграф 7 или член 8, параграф 7 и/или да предприеме необходимите корективни мерки, както е посочено в параграф 3.

2.Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, предоставят на издалия специалното разрешение компетентен орган и на ЕОЦКП всички съответни сведения, които те биха могли да изискат.

3.Издалият специалното разрешение компетентен орган може с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност да изиска всякакви корективни мерки по отношение на бизнес плана, правилата на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, и на свързаните с тях правни условия. Преди да изиска корективни мерки, компетентният орган се консултира с ЕОЦКП в изпълнение на член 7, параграф 3 или на член 8, параграф 3. В докладите си по параграф 4 пазарната инфраструктура, основана на ТДР, посочва предприетите действия за прилагането на изисканите от компетентния орган корективни мерки.

4.Всеки шест месеца, считано от датата на специалното разрешение, операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, представя доклад на компетентния орган и на ЕОЦКП. Сред елементите на този доклад са:

а)обобщение на дадено сведение, посочено в параграф 1, втора алинея;

б)броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, допуснати за търгуване на МСТ-ТДР, броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР;

в)броят и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или, когато е приложимо, от инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР;

г)обоснована оценка на евентуалните трудности при прилагането на финансовото законодателство на Съюза или на националното законодателство; както и

д)предприетите мерки за прилагане на евентуалните изискани от компетентния орган насрещни или корективни мерки или наложени от него условия.

5.ЕОЦКП изпълнява координираща роля между компетентните органи, за да се изгради общо разбиране за технологията на децентрализирания регистър и за пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както и обща надзорна култура и сближаване на надзорните практики посредством съгласувани подходи и сближаване на резултатите от надзора.

ЕОЦКП редовно информира всички компетентни органи относно:

а)докладите, подавани по силата на параграф 4;

б)специалните разрешения и освобождавания, предоставени по силата на членове 7 и 8, както и свързаните с тях условия;

в)евентуалните откази на компетентните органи да предоставят специални разрешения или освобождавания по силата на членове 7 и 8, отнемания на такива специални разрешения или освобождавания, както и прекратявания на дейността от пазарни инфраструктури, основани на ТДР.

6.ЕОЦКП следи прилагането на предоставените по силата на членове 7 и 8 специални разрешения и свързаните с тях освобождавания и условия, както и евентуалните необходими насрещни или корективни мерки, и представя на Комисията годишен доклад за начина, по който те се прилагат на практика.

Член 10

Докладване и преглед

1.Най-късно пет години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на Комисията доклад за:

а)функционирането в Съюза на пазарните инфраструктури, основани на ТДР;

б)броя на МСТ-ТДР и ЦДЦК, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и получили специално разрешение съгласно настоящия регламент;

в)вида на освобождаванията, съответно поискани от пазарните инфраструктури, основани на ТДР, и предоставени от компетентните органи;

г)броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, търгувани на МСТ-ТДР, броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — и броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от МСТ-ТДР;

д)броя и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ЦДЦК, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — от МСТ-ТДР;

е)вида на използваната ТДР и техническите въпроси, свързани с това нейно използване, в т.ч. посочените в член 9, параграф 1, втора алинея, буква б);

ж)въведените от МСТ-ТДР процедури в изпълнение на член 4, параграф 3, буква ж);

з)евентуалните рискове, свързани с използването на ТДР;

и)всякакви въпроси, свързани с оперативната съвместимост между пазарните инфраструктури, основани на ТДР, и останалите инфраструктури, при които се използват традиционните системи;

й)предимствата от използването на ТДР за повишаване на ефективността и редуциране на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките, корпоративните действия, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;

к)евентуалните откази на компетентните органи да предоставят специални разрешения или освобождавания по силата на членове 7 и 8, промени или отнемания на такива специални разрешения или освобождавания, както и насрещни или корективни мерки; както и

л)всяко прекратяване на стопанската дейност от пазарна инфраструктура, основана на ТДР, и причините за такова прекратяване.

2.Въз основа на доклада по параграф 1 Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад с анализ на разходите и ползите за това дали уредбата на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, съгласно настоящия регламент следва:

а)да бъде продължена за друг период;

б)да обхване други видове финансови инструменти, които могат да се емитират, регистрират, прехвърлят или съхраняват в децентрализиран регистър;

в)да бъде изменена;

г)да ѝ се придаде постоянен характер — със или без изменения; или

д)да бъде прекратена.

В доклада си Комисията може да предложи подходящи изменения на финансовото законодателство на Съюза или хармонизиране на националните правни норми с цел да се улесни използването на технологията на децентрализирания регистър във финансовия сектор, а така също и всякакви мерки, необходими за прехода на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, извън пилотната уредба.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от … [да се въведе дата: 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

В рамките на три месеца от влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват ЕОЦКП и Комисията за евентуално посочените от тях компетентни органи, както те са определени в член 2, точка 21, буква в). ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на тези компетентни органи.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегия за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС, COM(2020)591.
(2)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, COM(2020)593.
(3)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната устойчивост на цифровите услуги във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014, COM(2020)595.
(4)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
(5)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за действие в областта на финансовите технологии“, COM/2018/109 final, 8.3.2018 г.
(6)    Advice on ‘Initial Coin Offerings and Crypto-Assets’, ESMA, 2019; EBA report with advice on crypto-assets, 2019.
(7)    Възложително писмо на новоизбрания председател Урсула фон дер Лайен до заместник-председателя Домбровскис, 10 септември 2019 г.
(8)    Съвместно изявление на Европейската комисия и на Съвета относно стабилните криптопари, 5 декември 2019 г.
(9)    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0161_BG.html
(10)    Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС.
(11)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
(12)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, COM(2020)593.
(13)    Съобщение на Европейската комисия „План за действие в областта на финансовите технологии“, COM/2018/109 final.
(14)    ESMA, Advice on ‘Initial Coin Offerings and Crypto-Assets’ [становище на ЕОЦКП относно първичното предлагане на криптопари и относно криптоактивите], 2019 г.; доклад на ЕБО със становище относно криптоактивите, 2019 г.
(15)    Политически насоки за следващата Европейска комисия (2019—2024 г.) на нейния председател Урсула фон дер Лайен.
(16)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, COM(2020)67 final.
(17)    Препоръка 7 от окончателния доклад на Форума на високо равнище по въпросите на съюза на капиталовите пазари. ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf ). 
(18)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, COM(2020)605 final, 24.7.2020 г.
(19)    Оценка на въздействието, придружаваща Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, SWD(2020)380.
(20)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
(21)    Оценка на въздействието, придружаваща Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, SWD(2020)380.
(22)    https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en
(23)    ESMA, Advice on ‘Initial Coin Offerings and Crypto-Assets’ [становище на ЕОЦКП относно първичното предлагане на криптопари и относно криптоактивите], 2019 г.; доклад на ЕБО със становище относно криптоактивите, 2019 г.
(24)    Оценка на въздействието, придружаваща Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, SWD(2020)380.
(25)    Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС.
(26)    Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.
(27)    Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО.
(28)    Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.
(29)    Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа.
(30)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(31)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(32)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегия за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС, COM(2020)591.
(33)    Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(34)    Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(35)    Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО (ОВ 294, 6.11.2013 г., стр. 13).
(36)    Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).
(37)    Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение (ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1).
(38)    Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).
(39)    Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).
(40)    European Securities and Markets Authority’s, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets [доклад на Европейския орган за ценни книжа и пазари със становище относно първичното предлагане на криптопари и относно криптоактивите] (ESMA 50-157-1391).
(41)    Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(42)    Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
(43)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, COM(2020)593.
(44)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
(45)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, COM(2020)593.
(46)    European Securities and Markets Authority’s, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets [доклад на Европейския орган за ценни книжа и пазари със становище относно първичното предлагане на криптопари и относно криптоактивите] (ESMA 50-157-1391).
(47)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
(48)    Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(49)    Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(50)    Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE)    (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1–21).
(51)    Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).
(52)    Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, COM(2020)593.
(53)    Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
(54)    Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341, COM(2020)596.
Top