EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AR5234

Становище на Европейския комитет на регионите — Осма програма за действие за околната среда

COR 2020/05234

OJ C 106, 26.3.2021, p. 44–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 106/44


Становище на Европейския комитет на регионите — Осма програма за действие за околната среда

(2021/C 106/09)

Главен докладчик:

Dimitros KARNAVOS (EL/EНП), кмет на Калитея

Отправен документ:

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година, Брюксел, 14.10.2020 г.

COM(2020) 652 final, 2020/0300 (COD)

I.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Съображение 9

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

8-ата ПДОС следва да ускори прехода към регенеративна икономика, чрез която на планетата се връща обратно повече, отколкото се взема. Моделът на растеж с възстановяване признава, че благоденствието и просперитетът на нашите общества зависят от стабилен климат, здрава околна среда и динамични екосистеми, които осигуряват на нашите икономики т. нар. „безопасен марж“. Тъй като световното население и нуждата от природни ресурси продължават да растат, стопанската дейност следва да се развива по начин, който не само не нанася вреди, но и противодейства на изменението на климата и влошаването на околната среда, намалява замърсяването, поддържа и обогатява природния капитал и съответно осигурява изобилие от възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. Чрез непрекъснати иновации, адаптиране към новите предизвикателства и съвместно създаване на блага регенеративната икономика укрепва устойчивостта и опазва благоденствието на сегашните и бъдещите поколения.

8-ата ПДОС следва да ускори прехода към икономика, чрез която на планетата се връща обратно повече, отколкото се взема. Моделът на устойчив растеж признава, че благоденствието и просперитетът на нашите общества зависят от стабилен климат, здрава околна среда и динамични екосистеми, които осигуряват на нашите икономики т. нар. „безопасен марж“. Тъй като световното население и нуждата от природни ресурси продължават да растат, стопанската дейност следва да се развива по устойчив начин, който не само не нанася вреди, но и противодейства на изменението на климата и влошаването на околната среда със смекчаващи или компенсаторни мерки и обезщетения, зависещи от вноски, за местната околна среда и общности, наблюдава постоянно последиците за околната среда , намалява замърсяването, поддържа и обогатява природния капитал и съответно осигурява изобилие от възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. Чрез непрекъснати иновации, адаптиране към новите предизвикателства и съвместно създаване на блага устойчивата икономика укрепва устойчивостта и опазва благоденствието на сегашните и бъдещите поколения.

Изложение на мотивите

i)

Икономическите дейности следва да бъдат устойчиви и да продължават да се разрастват, като се гарантира опазването на околната среда и устойчивият растеж на местната околна среда и общности, със специални мерки и механизъм или инструменти за наблюдение, като например планове за екологично и социално управление и др., ii) концепцията за „регенеративна икономика“ е свързана с опасността да бъде изтълкувана в смисъл, че природата и околната среда могат лесно да се регенерират. Като алтернатива се предлага терминът „модел на устойчив растеж“.

Изменение 2

Член 2, параграф 1

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Дългосрочната цел на 8-ата ПДОС за 2050 г. се състои в това гражданите да живеят добре в пределите на нашата планета, в регенеративна икономика, в която нищо не се пилее, няма нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси и влошаването на околната среда. Здравословната околна среда е в основата на благоденствието на гражданите, тя осигурява, че биологичното разнообразие процъфтява и природният капитал се опазва, цени и възстановява по начини, които повишават устойчивостта спрямо изменението на климата и други свързани с околната среда рискове. Съюзът определя темпото, с което се осигурява просперитетът на сегашните и бъдещите поколения в целия свят.

Дългосрочната цел на 8-ата ПДОС за 2050 г. се състои в това гражданите и техните местни общности да живеят добре в пределите на нашата планета, в устойчива икономика, в която нищо не се пилее, няма нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси и влошаването на околната среда. Здравословната околна среда е в основата на благоденствието и здравето на гражданите, тя подобрява екосистемните услуги, осигурява, че биологичното разнообразие процъфтява и природният капитал се опазва, цени и възстановява по начини, които повишават устойчивостта спрямо изменението на климата и други свързани с околната среда рискове. Целта на 8-ата ПДОС е да се укрепи връзката между политиката в областта на околната среда и здравето. Подходът за здравословен начин на живот трябва да бъде в основата на всички политики на ЕС за насърчаване на човешкото здраве, добро състояние на планетата, жизнеспособна икономика и здраво общество с възможности за всички. Съюзът определя темпото, с което се осигурява просперитетът на сегашните и бъдещите поколения в целия свят.

Изложение на мотивите

i)

Голям брой политики в областта на околната среда се разглеждат не само от отделните граждани, но и от местните общности; ii) Като се има предвид ситуацията, породена от пандемията от COVID-19, следва допълнително да се подчертае здравният аспект. Освен това следва да се изтъкне и връзката между здравето и околната среда поради фундаменталното ѝ значение. Местните и регионалните власти могат да наблюдават в своите общности въздействието от политиките в областта на околната среда върху здравето и благосъстоянието. iii) Концепцията за екосистемни услуги е свързана и със здравословната околна среда.

Изменение 3

Член 2, параграф 2

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

8-ата ПДОС има следните шест тематични приоритетни цели:

8-ата ПДОС има следните шест тематични приоритетни цели:

а)

необратимо и постепенно намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на поглъщанията от естествени или други поглътители в Съюза , за да се постигне целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г., определени в Регламент (ЕС) …/… 32;

а)

непрекъснато и постепенно намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на поглъщанията от естествени или други поглътители или зелени инвестиции, които допринасят за намаляването на емисиите на CO2 на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище , за да се постигне целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г., определени в Регламент (ЕС) …/… 32;

б)

постоянен напредък в повишаването на капацитета за адаптиране, укрепването на устойчивостта и намаляването на уязвимостта към изменението на климата;

б)

постоянна необходимост от напредък , особено в уязвимите региони и местни райони, в повишаването на капацитета за адаптиране, укрепването на устойчивостта и намаляването на уязвимостта към изменението на климата;

в)

напредък към модел на растеж с възстановяване , чрез който на планетата се връща обратно повече, отколкото се взема, отделяне на икономическия растеж от използването на ресурси и влошаването на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика;

в)

напредък към модел на устойчив растеж, чрез който на планетата се връща обратно повече, отколкото се взема, отделяне на икономическия растеж от използването на ресурси и влошаването на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика;

г)

амбиция за нулево замърсяване за нетоксична околна среда, включително въздуха, водата и почвите, както и защита на здравето и благоденствието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия;

г)

амбиция за нулево замърсяване за нетоксична околна среда, включително въздуха, водата и почвите, както и защита на здравето и благоденствието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия;

д)

защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и увеличаване на природния капитал, по-специално по отношение на въздуха, водата, почвите и горите, прясната вода, влажните зони и морските екосистеми;

д)

защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в рамките на защитените райони и извън тях, и увеличаване на природния капитал, по-специално по отношение на въздуха, водата, почвите и горите, прясната вода, влажните зони и морските екосистеми;

е)

насърчаване на екологичната устойчивост и намаляване на основните видове натиск върху околната среда и климата, свързани с производството и потреблението, по-специално в областта на енергетиката, промишленото развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и продоволствената система.

е)

насърчаване на екологичната устойчивост и намаляване на основните видове натиск върху околната среда и климата, свързани с производството и потреблението, чрез използване на инструменти, като например оценки на въздействието върху околната среда и подходящи оценки, както и чрез разработване на методи и инструменти за непрекъснат мониторинг на въздействието и постоянно подобряване на екологичните характеристики, по-специално в областта на енергетиката, промишленото развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и продоволствената система.

Изложение на мотивите

i)

Намаляването на емисиите във въздуха би могло да се постигне не само чрез естествени и други поглътители, но и чрез зелени и устойчиви инвестиции, ii) повишаването на капацитета за адаптиране и укрепването на устойчивостта спрямо изменението на климата засягат по-уязвимите райони, като например крайбрежните райони и т.н. Поради това може да се каже, че това е предимно регионален и местен въпрос. iii) Повечето от областите (напр. енергетика, промишленост, инфраструктура и др.), посочени в буква е), изискват да се следва процесът на лицензиране за екологична съобразност. Този процес може до известна степен да гарантира, че те ще бъдат изградени и ще функционират по устойчив начин. Поради това е от решаващо значение да има механизъм за постоянно наблюдение и непрекъснато подобряване на техните екологични характеристики.

Изменение 4

Член 3, параграф 1, буква б)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

1.   За постигането на приоритетните цели на 8-ата ПДОС е необходимо следното:

1.   За постигането на приоритетните цели на 8-ата ПДОС е необходимо следното:

а)

… …

а)

… …

б)

засилване на интегрирания подход към разработването и изпълнението на политиките, по-специално чрез:

б)

засилване на интегрирания подход към разработването и изпълнението на политиките, по-специално чрез:

 

интегриране на определените в член 2 приоритетни цели във всички съответни стратегии, законодателни и незаконодателни инициативи, програми, инвестиции и проекти на равнището на Съюза, както и на национално, регионално и местно равнище така, че те и тяхното осъществяване да не вредят на нито една от приоритетните цели, определени в член 2;

 

интегриране на определените в член 2 приоритетни цели във всички съответни стратегии, законодателни и незаконодателни инициативи, програми, инвестиции и проекти на равнището на Съюза, както и на национално, регионално и местно равнище така, че те и тяхното осъществяване да не вредят на нито една от приоритетните цели, определени в член 2;

 

 

разработване на практики и извършване на дейности в подкрепа на местните и регионалните власти за постигането на техните цели;

 

 

укрепване на сътрудничеството между Европейската комисия и Комитета на регионите в рамките на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда и проучване на начините за подобряване на диалога и обединяване на информацията;

 

увеличаване в максимална степен на ползите от изпълнението на директиви 2014/52/ЕС и 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

 

увеличаване в максимална степен на ползите от изпълнението на директиви 2014/52/ЕС и 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

 

специално внимание за синергичните ефекти и потенциалните компромиси между икономическите, екологичните и социалните цели, за да се гарантира, че нуждите на гражданите от храна, жилища и мобилност се удовлетворяват по устойчив начин, като никой да не бъде изоставен;

 

специално внимание за синергичните ефекти и потенциалните компромиси между икономическите, екологичните и социалните цели, за да се гарантира, че нуждите на гражданите от храна, жилища и мобилност се удовлетворяват по устойчив начин, като никой да не бъде изоставен;

 

 

гарантиране, че постигането на дългосрочната приоритетна цел за 2050 г., определена в член 2, параграф 1, няма да бъде за сметка на по-високи данъци, по-високи цени на енергията и/или повишена регулаторна тежест за европейските потребители и предприятия;

 

редовно оценяване на съществуващите политики и изготвяне на оценки на въздействието за нови инициативи, които се основават на широки консултации, които се провеждат след отговорни, приобщаващи, информирани и лесни за прилагане процедури и надлежно отчита прогнозираното въздействие върху околната среда и климата;

 

редовно оценяване на съществуващите политики и изготвяне на оценки на въздействието за нови инициативи, които се основават на широки консултации, които се провеждат след отговорни, приобщаващи, информирани и лесни за прилагане процедури и надлежно отчита прогнозираното въздействие върху околната среда и климата;

 

 

насърчаване на комуникационни дейности на европейско, национално, регионално и местно равнище, насочени към повишаване на осведомеността, особено сред младите хора, относно значението и ползите от доброто изпълнение на политиката в областта на околната среда, както и относно нейната добавена стойност за гражданите, предприятията и планетата, за да се повиши чувството за ангажираност и участието на всички заинтересовани страни в усилията за изпълнение;

Изложение на мотивите

i)

Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда беше създадена през 2012 г. и впоследствие включена в 7-ата ПДОС. Както се посочва на уебстраницата на платформата, включването ѝ в 7-ата ПДОС ѝ придава стабилен и дългосрочен характер. Като се има предвид положителният опит от сътрудничеството, включването в 8-ата ПДОС би било естествена стъпка, която би гарантирала непрекъсната подкрепа за този форум; ii) комуникацията се нуждае от допълнително подобрение и МРВ могат да играят важна роля в това отношение.

Изменение 5

Член 3, параграф 1, буква г)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

мобилизиране на устойчиви инвестиции от публични и частни източници, включително средства и инструменти от бюджета на ЕС, по линия на Европейската инвестиционна банка и на национално равнище;

мобилизиране на устойчиви инвестиции от публични и частни източници, включително средства и инструменти от бюджета на ЕС, по линия на Европейската инвестиционна банка и на национално равнище , гарантиране на подходящите полезни взаимодействия, като същевременно се осигурява възможност за предоставяне на достатъчни инвестиции на равнището, което има най-голяма нужда от тях и което може да ги използва най-ефективно, като се гарантира, че местните и регионалните общности разполагат с подходящи ресурси за изпълнението по места ;

Изложение на мотивите

В много случаи политиките в областта на околната среда се изпълняват с активното участие на местните и регионалните власти. От съществено значение е да се гарантира, че местните и регионалните общности разполагат с достатъчно ресурси. Дори когато за изпълнението на политиките отговорността се носи от националните власти, често преките и косвените последици от политиките по места се управляват на местно и регионално равнище.

Изменение 6

Член 3,1, буква д)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии на равнището и Съюза и национално равнище, оптимално използване на пазарните инструменти и инструментите за екологосъобразно бюджетиране , включително необходимите за гарантиране на социално справедлив преход, и съдействие на предприятията и другите заинтересовани страни за изготвянето на стандартизирани счетоводни практики за отчитане на природния капитал;

постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии на равнището и Съюза и национално равнище, оптимално използване на пазарните инструменти и инструментите за екологосъобразно бюджетиране и съдействие на предприятията и другите заинтересовани страни за изготвянето на стандартизирани счетоводни практики за отчитане на природния капитал , като същевременно се гарантира социално справедлив преход за всички региони, градове и общини ;

Изложение на мотивите

Социално справедливият преход би трябвало да се прилага за всички инструменти, а не само за инструментите за екологосъобразно бюджетиране, и засяга всички региони, градове и общини в целия ЕС.

Изменение 7

Член 3, параграф 1, буква е)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

гарантиране, че политиките и действията за околната среда се основават на най-добрите налични научни познания, и укрепване на базата от знания за околната среда и на нейното възприемане, включително чрез научни изследвания, иновации, насърчаване на „зелените“ умения и по-нататъшното изграждане на зеленото и екосистемното счетоводство;

гарантиране, че политиките и действията за околната среда на равнището на ЕС и на национално, регионално и местно равнище се основават на най-добрите налични научни познания, и укрепване на базата от знания за околната среда и на нейното възприемане, включително чрез научни изследвания, иновации, насърчаване на „зелените“ умения и по-нататъшното изграждане на зеленото и екосистемното счетоводство , както и насърчаване на непрекъснатото подобряване на научните знания въз основа на сравними показатели и на регионално равнище за информирано вземане на решения ;

Изложение на мотивите

С предложеното изменение се изтъква решаващата роля на всички равнища, то има за цел да укрепи капацитета за оценка на напредъка към постигането на общите цели на 8-ата ПДОС на всички равнища, включително на показателите на регионално равнище.

Изменение 8

Член 3, параграф 1 — след буква ж) се добавя нова буква з), както следва:

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

з)

гарантиране на пълноценното участие на местните и регионалните власти и сътрудничеството с тях във всички измерения на изготвянето на политики в областта на околната среда чрез подход на сътрудничество и многостепенно управление;

Изложение на мотивите

Очаква се предложеното изменение да допринесе за укрепване на разработването и прилагането на политиките.

Изменение 9

В член 3, параграф 1 след буква и) се добавя нова буква й), както следва:

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

й)

да насърчават ползите от Осмата програма за действие за околната среда на местно и регионално равнище като съществена част от ефективното и ефикасно изпълнение на политиката на ЕС в областта на околната среда, както е посочено в инструмента за преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда (EIR);

Изложение на мотивите

Важно е да се представят и популяризират ползите от 8-ата ПДОС, за да се повиши степента на изпълнение на политиките в областта на околната среда.

Изменение 10

Член 3, параграф 2

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

За постигането на приоритетните цели на 8-ата ПДОС ще бъде необходимо да се мобилизира широко съдействие, като се включват гражданите, социалните партньори и други заинтересовани страни, и да се насърчава сътрудничеството между националните, регионалните и местните органи в градските и селските райони при разработването и прилагането на стратегии, политики или законодателство, свързани с 8-ата ПДОС.

За постигането на приоритетните цели на 8-ата ПДОС ще бъде необходимо да се мобилизира широко съдействие, като се включват гражданите, социалните партньори и други заинтересовани страни, и да се насърчава сътрудничеството между националните, регионалните и местните органи при разработването и прилагането на стратегии, политики или законодателство, свързани с 8-ата ПДОС. ЕС ще насърчава цялостен, ориентиран към местните или регионалните условия подход, който отчита специфичните предизвикателства и предимства на всички видове общности като градските и селските, но също така и крайбрежните, планинските, островните, архипелажните и най-отдалечените райони. При този подход ще се отчитат взаимодействията между общностите и заобикалящите ги райони, по-специално хинтерланда на градските райони.

Изложение на мотивите

Местните и регионалните власти в ЕС са с различни типологии, като всяка е със своите собствени предизвикателства и силни страни. В политиките в областта на околната среда често присъства силен териториален компонент, който трябва да бъде адаптиран към конкретната ситуация по места. 7-ата ПДОС е съсредоточена предимно върху градското измерение. В предложението за 8-та ПДОС се посочват само градските и селските райони. Богатото разнообразие на общностите в ЕС трябва да бъде от основно значение за ефективното прилагане на политиките на ЕС в областта на околната среда.

Изменение 11

Член 4

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

1.   С подкрепата на Европейската агенция за околна среда и Европейската агенция по химикали Комисията оценява и докладва редовно за напредъка на Съюза и държавите членки по отношение на определените в член 2 приоритетни цели, като взема предвид благоприятстващите условия, определени в член 3.

1.   С подкрепата на Европейската агенция за околна среда и Европейската агенция по химикали Комисията оценява и докладва редовно за напредъка на Съюза и държавите членки по отношение на определените в член 2 приоритетни цели, като взема предвид благоприятстващите условия, определени в член 3.

2.   При оценката, посочена в параграф 1, се отчитат последните промени в наличността и значимостта на данните и показателите, основавайки се върху данните, налични в държавите членки и на равнището на ЕС, в частност на данните от Европейската агенция за околна среда и Европейската статистическа система. Оценката не засяга съществуващите рамки и дейности за мониторинг, докладване и управление, свързани с политиката в областта на околната среда и климата.

2.   При оценката, посочена в параграф 1, се отчитат последните промени в наличността и значимостта на данните и показателите, основавайки се върху данните, налични в държавите членки и на равнището на ЕС, в частност на данните от Европейската агенция за околна среда и Европейската статистическа система. Оценката не засяга съществуващите рамки и дейности за мониторинг, докладване и управление, свързани с политиката в областта на околната среда и климата.

3.   Европейската агенция за околна среда и Европейската агенция по химикали съдействат на Комисията при подобряването на наличността и значимостта на данните и познанията, по-специално като:

3.   Европейската агенция за околна среда и Европейската агенция по химикали съдействат на Комисията при подобряването на наличността и значимостта на данните и познанията, по-специално като:

а)

събират, обработват и отчитат информацията и данните с помощта на съвременни цифрови инструменти;

а)

събират, обработват и отчитат информацията и данните с помощта на съвременни цифрови инструменти;

б)

работят за отстраняване на съответните пропуски в данните от мониторинга;

б)

работят за отстраняване на съответните пропуски в данните от мониторинга;

в)

провеждат системни анализи от значение за политиката и допринасят за изпълнението на целите на политиката на равнището на Съюза и на национално равнище;

в)

провеждат системни анализи от значение за политиката и допринасят за изпълнението на целите на политиката на равнището на Съюза, на национално , регионално и местно равнище;

г)

включват данните за екологичното, социалното и икономическото въздействие и използват всички други налични данни, например от „Коперник“;

г)

включват данните за екологичното, социалното и икономическото въздействие и използват всички други налични данни, например от „Коперник“;

д)

подобряват допълнително достъпа до данни чрез програми на Съюза;

д)

подобряват допълнително достъпа до данни чрез програми на Съюза;

е)

гарантират прозрачност и отчетност;

е)

подобряват наличността и оперативната съвместимост на данните на местно и регионално равнище;

ж)

помагат на гражданското общество, публичните органи, гражданите, социалните партньори и частния сектор при идентифицирането на рискове, свързани с климата и околната среда, и при предприемането на мерки за предотвратяване и намаляване на тези рискове и адаптиране към тях и насърчават тяхната ангажираност за преодоляване на недостига на информация.

ж)

гарантират прозрачност и отчетност;

 

з)

помагат на гражданското общество, публичните органи на национално, регионално и местно равнище , гражданите, социалните партньори и частния сектор при идентифицирането на рискове, свързани с климата и околната среда, и при предприемането на мерки за предотвратяване и намаляване на тези рискове и адаптиране към тях и насърчават тяхната ангажираност за преодоляване на недостига на информация.

и)

насърчават положителните екологични връзки между градските, крайградските и селските райони в съответствие с ЦУР 11 „Устойчиви градове и общности“.

4.   Комисията редовно проучва нуждите от данни и знания на равнището на Съюза и на национално равнище, включително капацитета на Европейската агенция за околна среда и Европейската агенция по химикали да изпълняват посочените в параграф 3 задачи.

4.   Комисията редовно проучва нуждите от данни и знания на равнището на Съюза и на национално равнище и ако е необходимо — на регионално и местно равнище , включително капацитета на Европейската агенция за околна среда и Европейската агенция по химикали да изпълняват посочените в параграф 3 задачи.

Изложение на мотивите

Местните и регионалните власти играят важна роля за изпълнението на политиките в областта на околната среда по места. При създаването на новата рамка за мониторинг тези равнища следва да се вземат предвид и също така да се предоставят данни с цел подпомагане на изпълнението в местните и регионалните общности.

II.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

1.

приветства 8-ата ПДОС, в която се определя стратегически подход за политиките в областта на околната среда и климата до 2030 г. и се запазва дългосрочната визия за 2050 г. за осигуряване на добър живот в рамките на възможностите на планетата с акцент върху по-доброто изпълнение и мониторинг;

2.

призовава за това 8-ата ПДОС да бъде със силна допълваща роля по отношение на Европейския зелен пакт, както и да подкрепя екологосъобразното възстановяване на ЕС чрез дългосрочната си ориентация и приоритетни цели в областта на околната среда;

3.

настоятелно призовава да не се използва като прецедент за бъдещите ПДОС фактът, че за разлика от своите предшественици, 8-ата ПДОС не съдържа никакви мерки; подчертава, че Зеленият пакт предвижда мерките във връзка с приоритетните цели на 8-ата ПДОС да се прилагат само до 2024 г., а 8-ата ПДОС е в сила до 2030 г.; във връзка с това призовава в 8-ата ПДОС да се поясни по какъв начин в контекста на нейния средносрочен преглед трябва да се въведат мерки за постигане на нейните приоритетни цели;

4.

приветства факта, че в 8-ата ПДОС като основен приоритет се определя по-ефективното и ефикасно изпълнение, поради което призовава за подходящи инструменти и ресурси, както и за новаторски подходи, които ще дадат възможност на МРВ да предоставят съобразени с конкретните условия решения за подобряване на изпълнението на политиките в областта на околната среда по места;

5.

Подчертава, че проблемите с прилагането не могат да бъдат разрешени единствено с увеличаване на броя законодателни актове. Необходими са и механизми за подкрепа, нови подходи и иновации, за да се постигнат целевите стойности и стандарти.

6.

подчертава положителната роля, която играе Техническата платформа на Европейската комисия и Европейския комитет на регионите за сътрудничество в областта на околната среда, и факта, че включването ѝ в 7-ата ПДОС я поставя на солидна дългосрочна основа; призовава 8-ата ПДОС да продължи да укрепва Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда, създадена от комисия ENVE и ГД „Околна среда“, с цел насърчаване на диалога и събиране на информация относно местните и регионалните предизвикателства и решения при прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

7.

призовава за укрепване на базата от знания в областта на околната среда, като се оползотворява потенциалът на цифровите технологии и технологиите за данни, и за увеличаване на използването на природосъобразни решения и социални иновации за подобряване на изпълнението;

8.

подчертава, че традиционната секторна политика в областта на околната среда е до голяма степен неефективна, поради което чрез 8-ата ПДОС, с цел укрепване на политиката в областта на околната среда, следва да се установи интегриран подход, да се разгледа многообразното естество на екологичните предизвикателства и да се създадат полезни взаимодействия и да се избягват несъответствия между:

а)

амбицията, сроковете, процедурите за изпълнение и инструментите за различните политики в областта на околната среда, енергетиката и климата;

б)

амбицията и сроковете за пределно допустимите стойности на законодателството на ЕС в областта на околната среда и тези на политиките за намаляване на замърсяването при източника;

9.

посочва несъответствието между приемането на Осмата програма за действие за околната среда и многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. и отново заявява, че процесът на вземане на решения във връзка с бъдещите ПДОС би трябвало да бъде приведен в съответствие с времевата рамка на МФР;

10.

отбелязва, че ефективното събиране, обработване и използване на данни за състоянието на околната среда е от съществено значение за постигането на поставените цели. Практиките обаче все още се различават значително и често са елементарни, като твърде голяма част от работата се извършва от хора, особено на местно и регионално равнище. Поради това КР подчертава необходимостта от дейности за развитие и инвестиции в целия ЕС, чрез които необходимото обработване на данни да може да се извършва по еднакъв начин, като се подчертава съвместимостта и се използват автоматизирани потоци от данни и отворени интерфейси;

11.

счита, че принципът за ненанасяне на вреда, освен че представлява подход за здравословен начин на живот, следва да направлява плановете за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира интеграция и съгласуваност на политиките;

12.

призовава за цялостно интегриране на Политика политиките в областта на околната среда и климата и политиките, даващи възможност за изграждане на кръгова икономика в действията на ЕС във връзка с бюджета, икономиката и социалната сфера, и припомня, че усилията за екологосъобразно възстановяване следва да отчитат териториалните различия и предизвикателства и да гарантират, че никоя общност няма да бъде изоставена.

13.

повтаря призива си за цялостен, ориентиран към местните или регионалните условия подход като най-добрия начин за превръщане на здравословния начин на живот за всички в реалност в съответствие със специфичните характеристики на въпросното място или район, включително биологичното многообразие;

14.

приветства ангажимента за стратегия за възстановяване въз основа на Европейския зелен пакт и отново заявява позицията си, че предизвикателствата в областта на околната среда, климата и прехода изискват значителни зелени и сини инвестиции и иновации на всички равнища на управление;

15.

призовава за амбициозни инвестиции в основни „зелени“ сектори (напр. проекти за енергия от възобновяеми източници, кръгова икономика, преминаване към екологични видове транспорт), необходими за изграждане на устойчивост и създаване на растеж и работни места в справедливо, приобщаващо и устойчиво общество, основано на солидарност, и подчертава разнообразните ползи, които те създават за икономиката, здравето и благосъстоянието на хората. МРВ могат да играят важна роля във връзка с възстановяването и следва да участват в планирането и осъществяването на тези инвестиции, когато това е целесъобразно;

16.

посочва, че местните и регионалните власти играят решаваща роля за ангажирането на гражданите, предприятията, научноизследователските центрове, академичните среди и местните заинтересовани страни в разработването и изпълнението на политиките в областта на околната среда;

17.

призовава за добре функционираща рамка за многостепенно управление и приканва всички равнища на управление да насърчават междуадминистративното, междурегионалното, междуобщинското и трансграничното сътрудничество за изпълнение на 8-ата ПДОС;

18.

посочва, че са необходими повече научни изследвания, данни и знания, за да се отговори на специфичните предизвикателства в областта на околната среда и да се използват възможностите в различните видове местни и регионални общности, като се вземат предвид обезлюдяването на селските райони, застаряването на населението и регионалните различия, и подчертава необходимостта от публичен и улеснен достъп до тези данни и знания;

19.

изтъква необходимостта от повече местни данни, включително пряко събирани от граждани или частни организации, които разработват екологосъобразни проекти (напр. почва, вода, наблюдение на птици, местообитания и др.), и призовава за сътрудничество между Европейската комисия и МРВ за получаване на местни данни, които са необходими за по-доброто изпълнение на ПДОС;

20.

подкрепя създаването на нова рамка за мониторинг при надлежно отчитане на съществуващите рамки, като прегледа на изпълнението на политиките в областта на околната среда. Пледира за участието на КР и МРВ в процеса на консултации за определяне на основните показатели, за да се гарантира, че се отчита по подходящ начин местното и регионалното измерение;

21.

призовава за непрекъснати усилия за засилване на мониторинга на околната среда (напр. биологичното разнообразие, нулевото замърсяване, отсъствие на токсични вещества, преразгледана кръгова икономика), като той се свърже с междусекторни инструменти за мониторинг (напр. ЦУР, информационно табло за издръжливостта и др.) и създаване на водещи показатели (напр. кръгова икономика, климат и енергетика, отсъствие на токсични вещества, биологично разнообразие, нулево замърсяване, натоварване, преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда — показатели за изпълнението и др.) въз основа на общи принципи като гарантиране на качеството, баланс, приложимост, определяне на приоритети, гъвкавост, срокове и периодичност;

22.

призовава новата рамка за мониторинг да се основава във възможно най-голяма степен на съществуващите инструменти и показатели за мониторинг в областта на политиката по отношение на околната среда и управлението на Енергийния съюз и действията за опазване на климата, както и да обедини техническите изисквания за докладване, за да се избегне дублиране на работата и да се ограничи административната тежест;

23.

посочва, че изпълнението на 8-ата ПДОС може да бъде ускорено чрез инициативи като Споразумението за зелен град или Европейската година за „по-зелени“ градове 2022 г., Програмата на ЕС за градовете, както и чрез доброволни действия като Конвента на кметовете за климата и енергетиката и обсерваторията за градска мобилност, както и че поради това те следва да бъдат допълнително насърчавани;

24.

подкрепя полагането на по-големи усилия в областта на екологичното образование и младежките проекти за повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда;

25.

признава, че пълното изпълнение на много политики в областта на околната среда може да бъде постигнато единствено чрез пълно ангажиране на гражданите в ежедневните действия;

26.

признава, че следва да се обърне повече внимание на взаимовръзките между действащите лица в градските и в селските райони, както и на факта, че географските типологии като планинските райони, островите, крайбрежните зони, най-отдалечените региони и т.н. имат изключителен потенциал за развитие на зелени инвестиции (напр. проекти за енергия от възобновяеми източници);

27.

посочва ангажиментите, поети от уязвимите региони, включително регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии, както и най-отдалечените региони, които имат за цел да постигнат декарбонизация до 2040 г., поради което призовава за подкрепа на усилията на тези региони за ускоряване на техните стратегии за глобална промяна, като им се даде възможност да се превърнат в лаборатории и изпитателни центрове за трудностите, които трябва да бъдат преодолени, за да бъдат постигнати целите в тази област;

28.

изразява съгласие с твърдението в съображение 19 от предложението за ПДОС, според което целите на програмата не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. В настоящия си вид предложението изглежда не повдига въпроси относно съответствието му с принципа на субсидиарност. Освен това то не повдига въпроси и относно съответствието с принципа на пропорционалност;

29.

подкрепя укрепването на системата на ЕС за достъп до правосъдие и приветства предложените промени в Конвенцията от Орхус (1); подчертава необходимостта от укрепване на системата на ЕС за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по свързани с околната среда въпроси; призовава Комисията да насърчава диалог с КР и МРВ, за да се гарантира, че местните общности разполагат с подходящи канали за достъп до правосъдие и могат да допринесат в пълна степен за подобряване на изпълнението на политиката на ЕС в областта на околната среда.

30.

предлага да се оцени възможността за създаване на мрежа от „посланици“ в рамките на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда с цел насърчаване на прилагането на законодателството в областта на околната среда на всички равнища на управление под форма, която би била съвместима и допълваща се със съществуващите усилия, като партньорския инструмент за помощ и обмен на информация (TAIEX), прегледа на изпълнението на политиките в областта на околната среда (EIR), Споразумението за зелени градове и биогеографския процес по „Натура 2000“.

Брюксел, 5 февруари 2021 г.

Председател на Европейския комитет на регионите

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Текстове и допълнителна информация могат да бъдат намерени в следното съобщението за медиите: https://ec.europa.eu/environment/news/commission-proposes-improve-public-scrutiny-eu-acts-related-environment-2020-10-14_bg


Top