Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XX1010(01)

Доклад за дейността на Надзорния съвет на OLAF — 2018 г.

OJ C 343, 10.10.2019, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 343/1


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА OLAF — 2018 г.

(2019/C 343/01)

Членове на Надзорния съвет на OLAF

 

Г-н Jan MULDER

председател на Надзорния съвет на OLAF

член на Надзорния съвет от 23 януари 2017 г., председател от 1 март 2017 г.

Бивш член на Европейския парламент, Нидерландия.

 

Г-жа Maria Helena FAZENDA

член на Надзорния съвет от 23 януари 2017 г.

Генерален секретар на Системата за вътрешна сигурност, Португалия

Прокурор.

 

Г-н Petr KLEMENT

член на Надзорния съвет от 23 януари 2017 г.

Главна прокуратура, Чешка република.

Прокурор.

 

Г-жа Grażyna STRONIKOWSKA

член на Надзорния съвет от 13 юли 2016 г.

Национална прокуратура, Варшава, Полша.

Прокурор.

 

Г-н Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA

член на Надзорния съвет от 1 декември 2017 г.

Началник на Обслужващото звено на Главния държавен контролно-ревизорен орган към Специализираната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност, Испания

Одитор, адвокат, икономист.

ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА OLAF

2018 г. беше година на големи промени за OLAF; назначен беше нов генерален директор. В процедурата за назначаване Надзорният съвет на OLAF действаше като наблюдател и в крайна сметка одобри прилаганата процедура. Надзорният съвет очаква ползотворно сътрудничество и е напълно ангажиран да подпомогне OLAF в ключовата ѝ роля в борбата с измамите, корупцията и незаконните дейности, които са в ущърб на финансовите интереси на ЕС. Надзорният съвет благодари за доброто сътрудничество на г-н Nick Ilett, изпълняващ длъжността генерален директор през голяма част от годината.

Бяха направени и някои значителни промени в Секретариата на Надзорния съвет. В момента длъжността ръководител на Секретариата е свободна. Функционирането на Секретариата не бе допълнително подобрено поради продължителните отсъствия на служители. Нямаше възможност да бъдат намерени временни заместници. Всичко това доведе до по-слаби резултати от предвидените в началото на годината.

Надзорният съвет провежда ежемесечни заседания, както се изисква от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), като приоритет е поддържането на редовни контакти с институциите на ЕС и партньорите на OLAF и заинтересованите страни. На всяко заседание бяха канени служители на OLAF, както и генералния директор, и бяха разменяни мнения по актуални въпроси. Надзорният съвет прояви също така голям интерес към създаването на Европейска прокуратура (EPPO). Надзорният съвет беше информиран от OLAF относно развитието на този въпрос на всяко заседание.

Надзорният съвет обърна сериозно внимание на предложението на Европейската комисия за преразглеждане на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, на който се основава функционирането на OLAF. Експертите от Надзорния съвет направиха редица предложения за това как работата на OLAF може да бъде подобрена. Повече информация относно подобренията, предложени от Надзорния съвет, може да бъде намерена в настоящия годишен доклад.

Надзорният съвет обърна специално внимание също така на официалното оформяне на новите споразумения с OLAF относно начина на докладване на OLAF пред Надзорния съвет по два въпроса съгласно изискванията на Регламента. Това са: докладване относно спазването на процесуалните гаранции и докладване пред Надзорния съвет, когато разследванията продължават повече от 12 месеца. Впоследствие тези доклади ще бъдат анализирани и ще се прецени дали са задоволителни.

Посетена бе Европейската сметна палата с цел запознаване с нейните дейности за контрол върху измамите. Тези посещения бяха плодотворни. Проучваме възможностите за по-тясно сътрудничество, което може да доведе до временно командироване на член на персонала на Сметната палата в Секретариата на Надзорния съвет.

Надяваме се, че до изготвянето на следващия годишен доклад Секретариатът ще разполага с персонал в пълен състав и че амбицията на Надзорния съвет да публикува редица становища, които позволяват да се постигне по-добър контрол върху измамите в Европейския съюз, ще се докаже като реалистична. Както и преди, Надзорният съвет се стреми да постигне ползотворно сътрудничество с OLAF чрез критично, но конструктивно отношение.

Бих искал специално да благодаря на Секретариата на Надзорния съвет за неговата работа през периода въпреки неблагоприятните обстоятелства.

Jan MULDER

Председател на Надзорния съвет на OLAF

СЪДЪРЖАНИЕ

МИСИЯ 4
ПРАВНА РАМКА, В КОЯТО ФУНКЦИОНИРА OLAF: ПРИНОС КЪМ ОБСЪЖДАНИЯТА НА РЕФОРМАТА НА OLAF 4
МОНИТОРИНГ НА РЕСУРСИТЕ НА OLAF 6
МОНИТОРИНГ ПО ИНИЦИАТИВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ФУНКЦИИ 9
МОНИТОРИНГ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА OLAF 10

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

11

АНАЛИЗ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА 484 ДОКЛАДА ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОДЪЛЖИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 12 МЕСЕЦА

11

ОКОНЧАТЕЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

13
СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДЕБНИ ОРГАНИ 14
СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ПРЕПОРЪКИТЕ НА OLAF НЕ СА БИЛИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ 14
МОНИТОРИНГ НА РАЗВИТИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ГАРАНЦИИ 16
ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА OLAF И НА НАСОКИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ 16
ОТНОШЕНИЯ С OLAF, ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС, ПАРТНЬОРИТЕ НА OLAF И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 18

СРЕЩИ С ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ И ДРУГИ АГЕНЦИИ НА ЕС

18
УПРАВЛЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА OLAF 18

СЕКРЕТАРИАТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, МЕТОДИ НА РАБОТА И БЮДЖЕТНИ ВЪПРОСИ

18

МИСИЯ

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата с цел да се укрепи независимостта на Службата при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени с настоящия регламент.

Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи в контекста на информацията, предоставена от генералния директор съгласно член 7, параграф 8“.

1.

Надзорният съвет е създаден с цел да укрепи и гарантира независимостта на OLAF чрез осъществяване на редовен мониторинг върху разследващите функции на Службата, както и да подпомага генералния директор при изпълнението на задълженията му. Той е изцяло ангажиран с тази задача. Надзорният съвет също така счита, че ролята му се състои в това да подпомага генералния директор на OLAF по начин, който най-добре дава възможност на OLAF да подобри ефективността си като строг и безпристрастен разследващ орган на ЕС, изцяло независим от нерегламентиран външен натиск и намеса. Тази година се навършват също така двадесет години от създаването на OLAF, което е възможност за размисъл върху това как Службата е изпълнила ролята си и как възнамерява да продължава да я изпълнява в бъдеще, по-специално като се има предвид създаването на Европейската прокуратура с цел борба с измамите, корупцията и престъпните деяния, засягащи бюджета на ЕС. Надзорният съвет е готов да подкрепи OLAF в усилията на Службата да подобрява качеството на работата си и да играе ключова роля в новото европейско правосъдно пространство, в което помощта и подкрепата на OLAF за Европейската прокуратура, както и сътрудничеството ѝ с нея, ще бъдат от основно значение за защитата на финансовите интереси на ЕС.

2.

Надзорният съвет предоставя на генералния директор на OLAF и на институциите становища и доклади относно разследванията на OLAF, без да се намесва в провеждането на текущите разследвания. Редовният мониторинг на разследванията на OLAF е най-добрият метод за гарантиране на независимостта на Службата и Надзорният съвет участва много активно през този период в създаването на солидна основа за работа с новия генерален директор на OLAF и в подобряването на качеството на информацията, която OLAF редовно изпраща на Надзорния съвет. Това се отнася по-специално за информацията, съдържаща се в доклади за разследвания, продължаващи повече от дванадесет месеца, информацията за индивидуални жалби срещу разследвания на OLAF, както и информацията за онези препоръки на OLAF, които не са изпълнени от съответните органи. Надзорният съвет участва активно в годишния междуинституционален обмен на становища относно работата на OLAF, като постоянно поддържа позицията си приоритетите на политиката за разследване да бъдат определяни в съответствие с основните области на разходите на бюджета на ЕС.

3.

Надзорният съвет е отговорен пред институциите, които са назначили членовете му, и докладът за дейността му за последната година бе обсъден с г-н Oettinger, член на Европейската комисия, отговарящ за бюджета и човешките ресурси; генералния секретар на Комисията г-н Selmayr; комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (CONT); работната група на Съвета за борба с измамите по време на австрийското председателство; Сметната палата и Европейския омбудсман. Като осъзнават значението на измененията в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на OLAF за приспособяване на мандата на OLAF към нуждите на Европейската прокуратура, членовете на Надзорния съвет обсъдиха задълбочено този въпрос и дадоха своя принос в доклад с конкретни предложения за редица правни разпоредби, който бе изпратен до институциите през ноември 2018 г. Надзорният съвет е удовлетворен от положителните отзиви, получени от комисията CONT на Европейския парламент.

4.

Надзорният съвет проведе 11 пленарни заседания (2) и продължи практиката да кани на своите заседания новоназначения генерален директор на OLAF и неговия персонал, за да обсъждат и да бъдат информирани по всеки въпрос, който е важен за работата на Надзорния съвет и OLAF. Надзорният съвет очакваше да работи по конструктивен начин с OLAF и да помага на Службата да подобрява своята работа и ефективност. През отчетния период Надзорният съвет назначи докладчици, които да работят и да следят работата в конкретни области от работния му план. Тези докладчици работиха в тясно сътрудничество със Секретариата, за да изготвят проекти на становища и доклади, които да бъдат приети от Надзорния съвет.

ПРАВНА РАМКА, В КОЯТО ФУНКЦИОНИРА OLAF: ПРИНОС КЪМ ОБСЪЖДАНИЯТА НА РЕФОРМАТА НА OLAF

5.

Реформата на правната основа на OLAF, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, беше обект на интензивен дебат през периода, обхванат от настоящия доклад. Предложението за изменение на Регламента за OLAF по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF завърши с одобрение на законодателната резолюцияна Европейския парламент от 16 април 2019 г. (3). Като осъзнава значението на тази реформа и след искане на Европейския парламент, Надзорният съвет се стремеше да играе активна и конструктивна роля в дебата, като докладва пред комисията CONT на Европейския парламент и представя писмени предложения пред Комисията, Съвета и Европейския парламент относно бъдещите отношения на OLAF с Европейската прокуратура, достъпа до информация и работните отношения на OLAF с Надзорния съвет съгласно новия регламент (4). Коментарите на Надзорния съвет по конкретни разпоредби от предложението за изменение се ръководеха от принципите на безпристрастно провеждане на разследванията, правна сигурност, прозрачност и отчетност, всеки от които трябва да бъде спазван от OLAF.

6.

В съответствие със съдържанието на своето Становище № 2/2017 относно прилагането на Регламента за OLAF (5) Надзорният съвет определи някои ключови етапи, за които са необходими разяснения при изпълнението на разследващите функции. Надзорният съвет подчерта, че редовният мониторинг на разследванията трябва да бъде запазен като най-добрия метод за гарантиране на независимостта на OLAF и че той трябва да има достъп до цялата информация, която е необходима, за да може да изпълнява своите функции. Надзорният съвет е уникален независим орган с много силен мандат, който се нуждае от подходящи средства за упражняване на своите правомощия. Надзорният съвет изразява задоволство, че законодателната резолюция на Европейския парламент създаде възможността Секретариатът на Надзорния съвет да бъде разположен на най-подходящото място, за да подпомага Надзорния съвет по ефективен начин при изпълнението на задълженията му за мониторинг (6).

7.

Надзорният съвет е насърчен от факта, че в законодателната резолюция на Европейския парламент са запазени много от предложенията на Надзорния съвет, включително предложенията за укрепване на независимостта на OLAF и правилното изпълнение на нейната разследваща функция (7). Те включват:

i)

Генералният директор на OLAF трябва периодично да информира Надзорния съвет за случаите, в които е решил да не започне разследване, като посочва причините за това решение – в интерес на прозрачността и безпристрастната оценка на твърденията, които OLAF е получила;

ii)

OLAF трябва да предоставя подробна информация в докладите, които изпраща на Надзорния съвет, относно разследванията, които са били в ход повече от 12 месеца – с цел засилване на независимостта на OLAF и зачитане на правото на добра администрация;

iii)

Надзорният съвет трябва да има достъп до цялата информация и документите, които счита за необходими за изпълнение на задачите си – за да се осигури надеждна система за мониторинг с цел укрепване на независимостта на OLAF;

iv)

задължение на OLAF е да изготвя препоръки, придружаващи доклада за разследване, изготвен от службата на генералния директор при приключване на разследванията – в интерес на правната сигурност, независимостта и безпристрастните констатации на разследването; както и

v)

Комисията е длъжна да се консултира с Надзорния съвет преди да наложи дисциплинарно наказание на генералния директор или да отнеме имунитета му – с цел да бъде защитена независимостта на генералния директор.

8.

Надзорният съвет обърна специално внимание на бъдещите отношения между OLAF и Европейската прокуратура, тъй като се намира в изключителна позиция да помогне за справяне със затрудненията, които е възможно да възникнат между тях при изграждането на работните им отношения. Надзорният съвет приветства включването на някои от правните му предложения в тази област в законодателната резолюция на Европейския парламент, по-специално:

i)

OLAF следва да информира съответните институции, органи, служби и агенции след предварителна оценка на твърденията, за които са били уведомени, освен ако това не е в ущърб на разследванията (8);

ii)

OLAF трябва да прекрати текущо разследване, ако Европейската прокуратура провежда разследване на същите факти, както и да се въздържа от извършване на определени действия или предприемане на мерки по искане от страна на Европейската прокуратура (9);

iii)

по искане от страна на Европейската прокуратура OLAF следва да прилага по-високи стандарти по отношение на основните права, процесуалните гаранции и защитата на данните, за да защити допустимостта на доказателства, когато предприема подкрепящи или допълващи мерки (10); както и

iv)

Надзорният съвет има нова отговорност: да издаде становище преди да бъдат приети работните договорености между OLAF и Европейската прокуратура (11).

МОНИТОРИНГ НА РЕСУРСИТЕ НА OLAF

Член 6, параграф 2 от Решение 1999/352/ЕО на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF), изменено с Решение 2013/478/ЕС на Комисията от 27 септември 2013 г.:

„2.   След провеждане на консултации с надзорния комитет генералният директор изпраща на генералния директор на ГД „Бюджет“ предварителен проектобюджет, който се вписва в приложението относно Службата към раздела за Комисията от общия бюджет на Европейския съюз“.

Член 15, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет изпраща на генералния директор становища, включително препоръки по целесъобразност, относно inter alia ресурсите, необходими за осъществяване на разследващите функции на Службата, […]“.

9.

Надзорният съвет счита за своя задача да гарантира, че бюджетът и политиката за човешки ресурси на OLAF позволяват на Службата да упражнява ефективно своите правомощия. Той е наясно, че бюджетната независимост на OLAF оказва пряко влияние върху разследванията и операциите. Поради това той счита, че подходящият бюджет и цялостната стратегия за човешките ресурси следва да бъдат сред първите приоритети на новия генерален директор.

10.

Надзорният съвет призна, че проектобюджетът на Комисията е обект на мерки за икономии, и отбеляза, че годишното увеличение на бюджета постоянно се намалява до точка, при която става почти нулево. Надзорният съвет изрази становището си, че това намаление не трябва да има пагубни последици за борбата с измамите или незаконните дейности, които са в ущърб на финансовите интереси на ЕС. По-скоро Надзорният съвет не само счита, че OLAF не следва да се подлага на най-рестриктивните мерки за икономии, прилагани към други генерални дирекции на Комисията, но и че Службата всъщност трябва да се възползва от стимули, които дават възможност за наемане на висококвалифициран и специализиран персонал в областта на разследванията и възстановяването на активи. Това е особено важно с оглед на бъдещите работни отношения на OLAF с Европейската прокуратура.

11.

През периода за докладване Надзорният съвет издаде две становища относно предварителния проектобюджет на OLAF за 2019 и 2020 г. (12) и анализира изпълнението на бюджета на OLAF, одобрен за 2018 г. Той разгледа предварителните проектобюджети на OLAF за 2019 и 2020 г., като насочи вниманието си по-специално върху три елемента:

i)

финансовото и оперативното въздействие на прилагането на системата за управление на съдържанието на OLAF (OCM) – системата от бази данни, съдържаща свързана със случаите информация, която замени предишната система за управление на случаите (CMS);

ii)

Стратегията на OLAF за човешките ресурси, за която Надзорният съвет имаше големи очаквания; както и

iii)

въздействието на създаването на Европейската прокуратура върху бюджета на OLAF.

i)   Финансовото и оперативното въздействие на прилагането на OCM

12.

Управлението на съдържанието на OLAF (OCM) е инструмент за управление на случаите и документите, използван при провеждането на разследвания и други дейности на OLAF с цел защита на финансовите интереси на ЕС в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. OCM замени старата система за управление на случаите (CMS). Надзорният съвет счита, че OCM следва да се използва не само като система за докладване относно управлението, но и като истински инструмент за оперативни и разследващи дейности.

13.

Надзорният съвет беше обезпокоен от размера на бюджета, необходим за прилагането на системата от бази данни OCM, и от въздействието на системата върху разследващата функция на OLAF и инструментите за мониторинг. Разходите за собственост върху системата през 2012—2018 г. бяха 15,3 милиона евро. OLAF информира Надзорния съвет, че се очаква от 2021 г. повечето разходи, които ще бъдат начислени, да представляват разходи за поддръжка и да има ограничено развитие, ако има промени в бизнес процесите или текущите нужди на OLAF (например Европейската прокуратура). Общите разходи за собственост на OCM, планирани за предстоящия период 2019—2021 г., възлизат на 10,2 милиона евро. В предишни становища Надзорният съвет е подчертал, че добре организираните и актуализирани информационни и комуникационни технологии (ИКТ) представляват необходима подкрепа за ефективно от гледна точка на разходите разследване на измамите.

14.

В своето Становище № 1/2018 Надзорният съвет препоръчва Службата на Комисията за вътрешен одит (IAS) да извърши одит на проблемите, срещнати при въвеждането на OCM, включително на годишните разходи, направени от 2012 г. при въвеждането на проекта. На 24 януари 2019 г. докладчикът на Надзорния съвет, който отговаря за мониторинга на ресурсите на OLAF, поиска от OLAF пълен доклад относно разбивката на разходите по проекта за OCM от самото му начало. Очаква се докладът да бъде получен в близкото бъдеще.

15.

В предишни годишни доклади Надзорният съвет описа своя опит и опита на персонала на OLAF, свързан с недостатъците на OCM, и подчерта като спешен проблем ограничения си достъп до информацията, свързана със случаи на OLAF (13). Той обърна внимание на проблемите с миграцията на документите от предишната система (CMS) и на факта, че базата данни на OCM няма функция, адаптирана към нуждите му да осъществява мониторинг по отношение на случаите и системните модели в оперативните данни на OLAF. Надзорният съвет изрази загриженост относно адаптирането на OCM към нуждите на OLAF, свързани с разследванията, което би могло да има неблагоприятно въздействие върху ежедневната работа на разследващите служители на OLAF. Липсата на достъп и сривовете на системата се отразиха неблагоприятно на надзора от страна на Надзорния съвет върху начина, по който OLAF изпълнява своите разследващи функции.

16.

Надзорният съвет приветства получената от OLAF информация, изготвена по искане на Надзорния съвет, относно произхода на проекта OCM и новите елементи, въведени в системата с цел подобряването ѝ. Въпреки че функционалностите на системата и обменът на информация с OLAF се подобриха след назначаването на новия генерален директор, Надзорният съвет счита, че е необходимо да се приложи модул за добавяне, за да може по-лесно да получава и използва оперативни данни за целите на мониторинга. Според OLAF анализът на нуждите на Надзорния съвет е планиран да започне през април 2019 г., като се очаква докладите и напомнянията за Надзорния съвет да бъдат включени в изданието на OCM през декември 2019 г. Таблото за Надзорния съвет трябва да бъде разработено в друга версия на OCM през 2020 г. Липсата на достъп до случаите на OLAF, по които е необходима свързана със случаите информация относно етапите на разследването, възпрепятстваше значително Надзорния съвет при изпълнението на задълженията му.

17.

Що се отнася до прилагането на системата OCM, Надзорният съвет беше информиран, че през юни 2012 г. директорите и генералният директор на OLAF са одобрили развитието на управлението на съдържанието в организацията с интегрирани функционалности, но това управление е необходимо да бъде допълнително адаптирано, за да отговаря на специфичните нужди на OLAF. Това решение беше взето след проучване, проведено от вътрешна работна група на OLAF, създадена през 2011 г., която разгледа различни варианти за създаване на нова система за управление на случите.

18.

Освен това OLAF обясни, че решението от 2016 г. за стартиране на OCM е взето главно поради недостатъците на наследената система (CMS). Въпреки това OCM показа различни недостатъци, често срещани в ИТ системите при първото им пускане в експлоатация. Едва по-късно беше доказано, че решението за стартиране на системата би трябвало да се отложи, докато тя не бъде по-задълбочено тествана и не стане по-стабилна от техническа гледна точка. Според OLAF първоначалните проблеми при OCM са сравними с тези, открити в други ИТ системи със същия размер. Например честите заявки за промяна, правени от потребителите на много ранен етап от производствения процес; намирането на подходящи ИТ експерти беше затруднено, като се има предвид спецификата на използваната технология; потребителите не бяха склонни да променят работните си навици и да следват строг работен процес, наложен от системата; както и срокът беше твърде кратък за задълбочено тестване преди пускането в експлоатация.

19.

OLAF провежда ежегодно проучване на удовлетвореността на своите служители от информационните технологии. През 2015 г. оценките за удовлетвореност от CMS и THOR бяха съответно 51 % и 66 %. Проблемите при работата с новата система и стабилността и скоростта на OCM бяха отразени в този резултат, който спадна до около 6,58 % през 2016 г., но се подобри през 2017 и 2018 г., когато достигна до 14 %. Надзорният съвет проявява голям интерес към тези стойности, които са важни показатели.

20.

По искане на генералния директор на OLAF функцията по вътрешен одит на OLAF (OLAF–IAF) внимателно оцени и наблюдава проекта за OCM през 2015 и 2017 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) извърши одит на информационната сигурност през 2017 г. Надзорният съвет беше препоръчал също така на генералния директор IAS да извърши одит на проекта. Тъй като работата все още не е приключила, след като проектите на заключенията бъдат на разположение, те ще бъдат изпратени на OLAF за коментар. Последният одит на IAS на управлението на проекта, посочен в одитния план на IAS, все още не е финализиран. Надзорният съвет поиска от OLAF обсъждане на констатациите на IAS веднага щом бъдат достъпни. Информацията, която OLAF предаде на Надзорния съвет, е описана подробно в следващите три точки.

21.

Одитът на OLAF–IAF бе съсредоточен върху управлението и организацията на проекта, а одитът на IAS през 2017 г. – върху контрола за логическа сигурност на ИТ. При одита на IAS през 2017 г. бяха издадени четири препоръки към генералния директор на OLAF, всички от които бяха приети. OLAF взе предвид тези препоръки чрез план за действие, включващ 31 конкретни мерки. IAS преразглежда напредъка, за да оцени доколко тези мерки са изпълнени правилно.

22.

През 2018 г. имаше прекъсване в разработването на нови функционалности и беше отдаден приоритет на отстраняването на програмни грешки, но от декември 2018 г. бе въведена нова формална структура за управление на OCM. Работният процес е следният: Управителният комитет (председателстван от генералния директор) вече отдаде приоритет на изискванията към OCM на високо ниво. Въз основа на това бе договорен план за издаване на версия на OCM до края на 2019 г. Групата за бизнес прилагане ще реши как ще бъдат разработени изискванията на високо ниво в системата. Работният процес за вземане на решения е ясно определен и доказа, че работи на практика.

23.

Към момента много от закупените модули не могат да функционират в системата. Продължаващият диалог между ИТ експертите и потребителите доведе до толкова много предложения за опростявания и подобрения, че работещите по системата експерти нямат възможност да ги въведат бързо. От друга страна, наемането на други експерти, които не са служители на Комисията, би увеличило драстично разходите. Понастоящем усилията са насочени към подобряване на резултатите и завършване на развитието до края на 2020 г.

24.

Надзорният съвет бе особено загрижен относно предвидения обширен обмен на информация онлайн между OLAF и Европейската прокуратура и въздействието на тази допълнителна функционалност върху оперативния капацитет на OCM. Въпреки че Надзорният съвет получи уверения, че връзката между OCM и системата за управление на случаи на Европейската прокуратура (понастоящем обозначена от Европейската прокуратура като „CMS“ и която следва да бъде готова до 2021 г.) не следва да влияе на работата на OCM, той установи, че досега не е направен подробен анализ на вида интерфейс, който да бъде използван, като същевременно все още не е взето решение коя система CMS ще бъде използвана от Европейската прокуратура. Следователно опасенията относно по-нататъшните предизвикателства, пред които е изправена системата OCM, не могат да бъдат напълно разсеяни.

25.

Въпреки че OCM влияе върху ежедневната му работа, капацитетът на Надзорния съвет да оценява работата на системата е ограничен от факта, че служителите на Секретариата и някои членове на Надзорния съвет имат достъп до системата като потребители само за конкретни случаи Надзорният съвет желае да анализира заключенията на органите, извършващи одита, както и оценката им на разходите, сигурността и работата на системата. Той приветства решението на генералния директор да поеме отговорност за развитието и подобряването на системата и за диалога между OLAF и Надзорния съвет. Този диалог следва да доведе до активното включване на Надзорния съвет и Секретариата му в ИТ инструментите, нужни за тяхната работа, а това е необходимо условие за изпълнението на мандата на Надзорния съвет.

ii)   Стратегия на OLAF за човешките ресурси

26.

Надзорният съвет счита, че собствените човешки ресурси и финансовите възможности, които са независими от Комисията, допринасят за независимостта на OLAF. Това е особено важно за набирането, обучението и способността на персонала да реагира на нови и сложни модели на измами, поради което Надзорният съвет препоръча в своето становище № 1/2018 генералният директор на OLAF да поиска от Европейската комисия да създаде отдел за човешки ресурси в рамките на OLAF, за да се поддържа ефективността и независимостта на Службата при процедурите за набиране на персонал.

27.

Надзорният съвет следи отблизо стратегията на OLAF за човешките ресурси и годишния план за управление за 2019 г., като солидната политика и стратегия за човешките ресурси са ключов фактор за успеха на разследванията. Той отбеляза, че има затруднения при въвеждането в практиката на ефективна политика за персонала, която би позволила на OLAF да изпълнява основната си мисия за независимо разследване.

28.

Генералният директор на OLAF не е напълно независим по отношение на бюджетните и административните договорености, тъй като от него се изисква да спазва новата централизирана политика на Комисията в областта на човешките ресурси. Въпреки това Надзорният съвет счита, че OLAF следва да се възползва от децентрализацията в тази ключова област, като OLAF и администрацията на Комисията следва да положат всички усилия за постигане на съгласие по административните договорености, които ще позволят на OLAF да прилага собствена политика по отношение на персонала. От съществено значение е генералният директор на OLAF да запази своя статут на независимост в тази област, както се изисква съгласно неговите междуинституционални и наднационални задължения.

29.

Надзорният съвет подчертава значението на създаването на цялостна специализирана програма за непрекъснато обучение с цел подобряване на знанията и уменията на разследващите служители, особено що се отнася до финансовото прилагане на правилата на ЕС и националните правила. Независимостта на разследващите служители на OLAF е жизненоважна за изпълнението на функциите на Службата. Надзорният съвет отново подчертава, че стратегията на OLAF за човешките ресурси следва да бъде насочена към основните оперативни задачи на Службата и да засили капацитета ѝ за разследване. Той подкрепи искането на OLAF за шест допълнителни административни длъжности, за да може OLAF да изпълнява основната си разследваща функция, като същевременно признава важността на предотвратяването на измами и законодателните дейности.

30.

Надзорният съвет е запознат с дейностите за оценка на работната сила, които OLAF ще предприеме през настоящата година. Целта е да се направи карта на длъжностите, задачите и резултатите, така че да се определи разпределението на персонала в ключовите области на разследванията и политиката. Необходимо е да бъдат определени целите и задачите, както и разпределението на ресурсите между дирекциите (три от които се занимават с разследвания, а останалите – с области на политиката). Надзорният съвет отбелязва, че политиката на OLAF да разследва вече извършени престъпления затруднява оценката на бъдещото работно натоварване и разпределението на ресурсите.

31.

Той настоятелно препоръчва да се разработи цялостна стратегия за човешките ресурси след задълбочен анализ на приоритетите и методите на работа на OLAF. Тази стратегия следва да дава възможност за: i) по-добро разпределение на ресурсите в рамките на OLAF, така че тя да може да се съсредоточи в по-голяма степен върху основните си разследващи задачи; ii) по-добро използване на полезните взаимодействия в рамките на OLAF, по-специално чрез надграждане на разнообразните умения и областите на експертни знания на служителите на OLAF; iii) подходяща административна подкрепа за следствените дейности; iv) по-голяма мобилност в рамките на OLAF и Комисията; v) по-добро развитие на политиката за обучение с оглед улесняване на мобилността, без да се подкопава качеството на разследванията.

iii)   Въздействие на създаването на Европейската прокуратура върху бюджета на OLAF

32.

Надзорният съвет повтори в своето становище № 1/2018 (14) относно предварителния проектобюджет на OLAF (ППБ), че прехвърлянето на бюджетни длъжности от OLAF към Европейската прокуратура следва да се обмисля внимателно и да се управлява по начин, който защитава способността на OLAF да продължи да изпълнява своите функции, и по-специално капацитета на Службата за разследване. Като се има предвид текущата численост на персонала на OLAF, е трудно да се прецени как Службата може да се справи с по-нататъшно намаляване на щата, освен ако няма ясна връзка между прехвърлянето на длъжности и прехвърлянето на функции.

33.

Надзорният съвет разгледа анализа на OLAF за въздействието на Европейската прокуратура върху стратегическия план на OLAF за човешките ресурси и ще следи внимателно последиците от това въздействие върху операциите и методите на работа на OLAF. Както заяви Надзорният съвет в годишния междуинституционален обмен на становища, капацитетът на OLAF за разследване, който ще бъде използван по отношение на бъдещите искания на Европейската прокуратура за помощ, не трябва да бъде подкопан чрез намаляване на ресурсите на Службата. Надзорният съвет препоръчва генералният директор на OLAF да извърши оценка на въздействието върху бюджета, за да бъде измерено въздействието върху ефективността и оперативния капацитет на OLAF за прехвърляне на длъжности към Европейската прокуратура. Ще бъде необходимо известно време преди структурите и отговорностите на Европейската прокуратура да бъдат напълно установени. Успехът на Европейската прокуратура в борбата с престъпните деяния, засягащи финансовия интерес на ЕС, ще зависи и от ключовата помощ на OLAF. От съществено значение е OLAF, която има 20-годишен опит в разследванията, да поддържа пълния състав от висококачествен персонал, за да може да отговаря на най-високите стандарти за сътрудничество и подпомагане на Европейската прокуратура.

МОНИТОРИНГ ПО ИНИЦИАТИВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ФУНКЦИИ

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

Член 15, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата […].

Член 4 от Решение на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF):

[…] Този [Надзорен] комитет отговаря за редовен надзор върху изпълнението на функцията по разследване от страна на Службата.

Съвместно становище на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 5 септември 2016 г.

В Съвместното становище се подчертава, че в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Надзорния съвет се предоставят правомощия да получава информация от генералния директор на OLAF:

за случаи, при които информацията е предадена на националните съдебни органи, дори когато OLAF не е провеждала разследване;

за допълнителна информация, свързана с всички случаи, включително текущи разследвания, а не само информация за приключени случаи;

по отношение на задълженията за докладване на генералния директор на OLAF, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 предвижда задължение за активно информиране на OLAF. В тази връзка предоставянето на изцяло пасивен електронен достъп до базите данни на OLAF не би било достатъчно за изпълнението на задълженията на генералния директор на OLAF, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

34.

Надзорният съвет активно и редовно следи начина, по който OLAF провежда разследвания, за да засили независимостта на OLAF и да подпомага генералния-директор при изпълнение на задълженията му. Той назначи докладчици, които да работят както по чувствителни вътрешни разследвания, така и по преписки по случаи, за които генералният-директор, след оценка на входящата информация, е решил да не бъде образувано дело – така наречените „прекратени случаи“.

35.

В предишния си доклад за дейността Надзорният съвет подчерта, че има ограничен достъп до информация, свързана със случаите на OLAF, и че е налице спешна необходимост от разрешаване на този проблем. През периода на докладване беше отделено значително време за извличане на съответната информация от няколко електронни системи (OCM, THOR и CMS), в които се съхраняват данните. Ситуацията се подобри в задоволителна степен след назначаването през август 2018 г. на новия генерален директор на OLAF г-н Itälä. Накрая решение беше намерено през ноември 2018 г. и докладчиците на Надзорния съвет и членовете на Секретариата му получиха пълен достъп до свързаната със случаите информация по 64 досиета на OLAF, наблюдавани от Надзорния съвет през периода на докладване: 60 случая, за които генералният-директор на OLAF е взел решение да не се започва разследване (наричани „прекратени случаи“) и 4 вътрешни разследвания, проведени и приключени от OLAF. Този достъп в крайна сметка даде възможност на Надзорния съвет да продължи с работата си и да постигне напредък в организирането на обмен на становища със служителите на OLAF относно начина, по който са проведени разследванията.

36.

Между януари и март 2019 г. докладчиците на Надзорния съвет провеждаха ежемесечни срещи с ръководството на OLAF, включително с директорите на дирекция A („Разследвания I“) и дирекция C („Подпомагане на разследванията“); ръководителите на отдели от отдел 0.1 („Разследване, подбор и преглед“), отдел A.1 (Персонал на ЕС), отдел C.3 („Оперативен анализ и цифрова криминалистика“) и отдел C.4 („Правни съвети“). В заседанията взеха участие и служители по подбора, лица, извършващи прегледа, следователи, анализатори от звената за оперативна подкрепа и членове на звената за правни съвети и на звената за последващите действия. Тази поредица от заседания приключи през март 2019 г., след което Надзорният съвет започна да изготвя своите становища.

37.

По време на изготвянето на настоящия доклад Надзорният съвет финализира редица становища: относно случаите, по които не са били започнати разследвания от генералния директор на OLAF („прекратени случаи“), относно вътрешни разследвания, които са приключени и изпратени на националните съдебни органи, както и относно вътрешни разследвания, които са приключени без последващи действия. Надзорният съвет като независим орган разполага с уникална възможност за изпълнение на тази задача. При проучването на случаите той взе предвид, наред с другото, следните елементи: потенциални рискове за независимото провеждане на разследвания; спазване на процесуалните гаранции и основните права: спазване на общите принципи и правила на разследванията; проверка на законността на разследванията; цялостна оценка на качеството на досиетата и съгласуваността на информацията, съдържаща се в OCM, и предприетите дейности; както и спазване на правилата, определени в „Насоки относно процедурите на разследване, прилагани от персонала на OLAF“.

МОНИТОРИНГ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА OLAF

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата с цел да се укрепи независимостта на Службата при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени с настоящия регламент.

Член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи в контекста на информацията, предоставена от генералния директор съгласно член 7, параграф 8.

Член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Разследванията се извършват без прекъсване за период, който трябва да е пропорционален на обстоятелствата и сложността на случая.

Член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва причините и корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.

Общи бележки

38.

Мониторинг на продължителността на разследванията на OLAF е едно от основните задължения на Надзорния съвет с цел укрепване на независимостта на OLAF. Надзорният съвет извършва този преглед, за да се гарантира, че разследванията се провеждат без прекъсване в срок, пропорционален на обстоятелствата и сложността на случая, както и за да не се допуска намеса в безпристрастното им провеждане.

39.

Продължителността на разследванията на OLAF е важен показател, използван за оценка на ефективността на разследванията и за мониторинг на спазването на процесуалните гаранции и правото на добра администрация, посочени в член 41 от Хартата на основните права на ЕС. Мониторингът на продължителността на разследванията на OLAF се използва също така, за да се гарантира, че:

i)

забавянията не възпрепятстват планирания резултат от разследването по причини, включващи изтичане на давността;

ii)

по разследванията на OLAF ще бъдат предприети последващи действия от съответните органи; както и

iii)

че OLAF в действителност е независима при провеждането на своите разследвания, както и ефективно използва човешките и финансовите си ресурси.

Обективните причини за продължителността на разследванията могат също така да окажат влияние върху приемането на приоритетите на политиката на OLAF за разследване.

40.

Надзорният съвет отбеляза, че в годишните планове на OLAF за управлението се поставя обща цел за средната продължителност на разследванията. Както през 2018, така и през 2019 г. тя не трябва да надвишава 20 месеца (15). Въпреки това предназначението на този показател изглежда играе роля на статистически инструмент. Надзорният съвет отбелязва, че процедурата на OLAF за разследване не включва система, която да изисква официално разрешение за увеличаване на продължителността на дадено разследване след издаването на решението за откриване. Вследствие на това всяко разследване е открито по принцип за неопределен срок от време. Единственият механизъм, предвиден в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, който наподобява система за контрол на продължителността на разследванията, е задължението на генералния директор на OLAF да докладва на Надзорния съвет в края на 12-месечен период и на всеки 6 месеца след това. Това задължение се основава на самооценката на OLAF на причините за неприключване на случая и предвидените корективни мерки за ускоряване на разследването. Надзорният съвет отбеляза, че в системата на OLAF преобладава също статистическият подход за докладване пред него относно продължителността на разследванията.

41.

Надзорният съвет счита, че следователите и ръководителите на OLAF следва да поддържат стабилен контрол върху жизнения цикъл на разследването от неговото започване в съответствие с изискванията, определени в Регламента за OLAF относно продължителността на дадено разследване, което се провежда без прекъсване в срок, който е пропорционален на обстоятелствата и сложността на случая. Съдържанието и качеството на „12-месечните доклади“ на OLAF и на последващите доклади са ключови елементи, които позволяват на Надзорния съвет да наблюдава напредъка на разследванията на редовни интервали. Статистическият подход, който преобладава в настоящата система на OLAF за докладване относно продължителността на разследванията, при който се поставя акцент върху броя на месеците, вместо върху качеството на предоставената информация, не е подходящ с оглед на установените в законодателството задължения за мониторинг от страна на Надзорния съвет.

Анализ на Надзорния съвет на 484 доклада за разследвания, продължили повече от 12 месеца

i)   Статистически анализ на докладите, получени през 2018 г.

42.

Надзорният съвет анализира 484 доклада (16) на OLAF относно 343 разследвания, продължили повече от 12 месеца (наричани по-долу „12-месечни доклади“), както и доклади за разследвания, продължили над 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60 месеца: над 18 месеца (243 доклада), над 24 месеца (141 доклада), над 30 месеца (68 доклада), над 36 месеца (31 доклада), над 42 месеца (11 доклада), над 48месеца (3 доклада), над 54 месеца (2 доклада), и над 60 месеца (1 доклад).

Целта на Надзорния съвет беше да проучи съдържанието на докладите в съответствие с правните изисквания, установени в член 7, параграф 5 и член 7, параграф 8 във връзка с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Надзорният съвет съсредоточи своя анализ върху оценката на:

i)

броя на „12-месечните доклади“, в които OLAF посочва причините, поради които разследванията не са приключили, и категорията на причините, посочени от OLAF за неприключване на разследванията.

ii)

броя на „12-месечните доклади“, в които OLAF включва корективни мерки за ускоряване на разследванията;

43.

Надзорният съвет установи, че в много случаи – 49 %, OLAF посочва „сложността на въпроса“, който се разследва, като основна причина за неприключване на разследването. Липса на съществени причини за неприключване на разследване се установява при 18 % от случаите. Докладите на OLAF включват допълнителни причини за неприключване на разследванията (17):

i)

приоритет, даден на други разследвания (6 %);

ii)

участие на държава членка в случая (4 %);

iii)

участие на трета държава (3,5 %);

iv)

липса на ресурси на OLAF (4 %).

Другите посочени причини са следните:

v)

липса на сътрудничество от страна на държава членка (3 %);

vi)

липса на сътрудничество от страна на институция на ЕС (3 %);

vii)

липса на сътрудничество от страна на трета държава (2,5 %);

viii)

разширяване на обхвата на разследването (2 %);

ix)

вътрешна реорганизация на OLAF (1 %).

484 доклада — 508 причини за неприключване

Image 1

44.

Корективни мерки са посочени от OLAF само в 31 % от докладите.

Посочени корективни мерки

Image 2

ii)   Заключения

45.

Надзорният съвет отбеляза, че съдържанието и качеството на представените от OLAF доклади през 2018 г. относно случаите, продължаващи повече от 12 месеца, не включваха информация, подходяща за ефективен мониторинг на продължителността на разследванията. По-специално, независимо от нарастващата продължителност на разследванията от 12 на 18, 24, 30 или повече месеца, по-голямата част от докладите не съдържат съществена информация в описанието на случая, която да даде възможност на Надзорния съвет да прецени дали причините, посочени от OLAF като обосновка за продължителността на разследванията, са точни, както и дали корективните мерки за ускоряването им са подходящи.

46.

Въз основа на сравнителния си анализ Надзорният съвет заключава, че качеството на информацията, предоставена от OLAF в съответствие с член 7, параграф 8 и параграф 5 във връзка с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, не се е подобрило през 2018 г. в сравнение с предишните години, както и за същия случай в течение на времето. Ето защо той потвърждава констатацията, която направи в докладите за дейността за миналата година: OLAF не е постигнала напредък през 2018 г. по отношение на изпълнението на правните задължения на неговия генерален директор съгласно член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

Окончателни заключения

47.

Надзорният съвет поддържа становището си, че висококачествените доклади за разследванията, продължаващи повече от 12 месеца, представляват полезни и ефективни инструменти за мониторинг на продължителността на разследванията, и че прекомерната продължителност на разследванията може да повлияе неблагоприятно върху независимостта на OLAF. Това също е причина за безпокойство, тъй като излага на риск основните права на лицата, засегнати от разследванията, докато законовите ограничения (т.е. рискът от изтичане на давността) излагат на риск възможностите на юридическите, административните, дисциплинарните и/или финансовите органи да предприемат по-нататъшни действия. Независимостта на OLAF следва да бъде от първостепенно значение и следва да се гарантира равно третиране. Това е от съществено значение за Надзорния съвет.

48.

През втората част на периода на докладване, след назначаването на новия генерален директор, Надзорният съвет работеше с OLAF за създаването на нова система за докладване, чрез която Надзорният съвет да изпълнява задачата за мониторинг. През февруари 2019 г. Надзорният съвет изпрати на генералния директор на OLAF два нови „примерни доклада“ въз основа на образец, предложен от самата OLAF. Първият от тях е предназначен за разследване, което продължава повече от 12 месеца, докато с втория, предназначен за разследване, което продължава 18 или повече месеца, се предвижда извършване на проверка на въздействието на всички корективни мерки, предприети от OLAF за ускоряване на разследването.

Примерните доклади включваха списък с категории информация, по-специално: i) подробно описание на случая, включително очакваното икономическо въздействие; ii) законодателството, за чието нарушаване има съмнения; iii) потенциални санкции и съображения, свързани с давността; iv) предприетите оперативни действия и резултатите от тях; v) оперативните действия, които трябва да бъдат извършени; vi) причини за това случаят да не е приключен; както и vii) корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.

49.

Надзорният съвет беше изненадан и силно притеснен от отговора на генералния директор на OLAF през май, с който бе информиран за приемането на различен образец на доклада, който не съдържа основна информация за случаите и възпрепятства Надзорния съвет да изпълнява своите функции. Според генералния директор е невъзможно да се направи оценка на икономическото въздействие, предварителна правна оценка или да се докладва за потенциални санкции и съображения, свързани с давността, преди приключването на разследването. Според опита на Надзорния съвет анализът на тези елементи е задължителен за всеки разследващ орган преди решението за започване на разследване. Надзорният съвет поиска от генералния директор на OLAF да преразгледа позицията си и да гарантира, че Надзорният съвет получава информацията, необходима за изпълнение на неговите функции, като се имат предвид задълженията му за докладване относно работата на OLAF пред трите назначаващи институции.

Надзорният съвет е готов да помогне на генералния директор на OLAF в усилията му да потърси подходяща форма за докладване пред него на разследвания, продължили повече от 12 месеца, и оценява инициативата му за конструктивен диалог със служителите на OLAF по този въпрос.

СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДЕБНИ ОРГАНИ

50.

OLAF предоставя на Надзорния съвет списък на случаите, изпратени до националните съдебни органи (НСО). Тази чисто статистическа информация е с малка практическа полза за Надзорния съвет, който счита, че OLAF следва да му изпраща окончателния доклад, изпратен до НСО, както е посочено по-рано в Становище № 2/2017, придружаващо доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (член 19). В ход са дискусии за решаването на проблема.

СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ПРЕПОРЪКИТЕ НА OLAF НЕ СА БИЛИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ

51.

Надзорният съвет получи от OLAF доклад за 22 случая заедно със списък на отговорите от съответните органи на препоръките на OLAF, издадени от 1 октомври 2013 г. нататък, които отговори бяха получени от OLAF между 1 март 2017 г. и 28 февруари 2018 г. Настоящият период на докладване следваше предишния период от 1 март 2016 г. до 28 февруари 2017 г. (18).

52.

Надзорният съвет вече изрази загриженост относно сроковете на системата за докладване в предишните си доклади и становища. Настоящата система не обхваща конвенционалната календарна година, не показва броя на висящите случаи или отговорите, които не са получени, и е уязвима спрямо грешки (19) Ето защо той счита, че настоящата система за докладване не е всеобхватна, и препоръчва OLAF да намери по-добър начин да извършва прегледи и да разглежда въздействието на своите разследвания като цяло. Този въпрос може да бъде решен по-специално чрез електронна система, работеща безпроблемно, която да направи системата за докладване по-всеобхватно и по-точна. Освен това възможността за въвеждане на междусекторни заявки следва да представлява основна част от всяка електронна информационна система, свързана с управление на случаи (OCM).

53.

Информацията за последващите действия по препоръките на OLAF беше предоставена от OLAF на Надзорния съвет под формата на графика, която включва следните елементи: номер на случай на OLAF; датата, на която е отправена препоръката, идентификационни данни на получателя, кратко резюме на препоръката, датата на отговора, в който се посочва, че по препоръката няма да бъдат предприети последващи действия, причините, представени от съответния орган, както и, в някои случаи, коментарите на OLAF, предоставящи допълнителни разяснения.

54.

Въз основа на горната информация за 22-та случая Надзорният съвет установи, че броят на случаите, които са прекратени или по които не е предприето наказателно преследване поради липса на доказателства, се е увеличил драстично в сравнение с последния период на докладване. В 11 от 22-та случая националните органи или оценяват доказателствата и фактите по различен начин, или не успяват да докажат фактите въз основа на доказателства, получени от OLAF и събрани в последващи национални разследвания.

55.

Въпреки че получената от Надзорния съвет информация беше ограничена, е възможно да се заключи, че процесуалните различия между административното разследване на OLAF и наказателните производства са били основната причина за прекратяването на националното производство. Националните органи често основават решенията си да не провеждат наказателно преследване или да прекратят случая на невъзможността да се докаже намерение за извършване на престъпление. Надзорният съвет счита, че по-нататъшната работа е от съществено значение за подобряване на възможностите за приемане на препоръките на OLAF. Той възнамерява да отделя повече време за тази тема в бъдеще и прие решение да проследи този въпрос в работния си план за 2019 г.

56.

Надзорният съвет продължава да бъде убеден, че успехът на правосъдието не може да се измерва с броя на издадените присъди. При все това редица пречки биха могли да бъдат преодолени чрез по-добро сътрудничество и консултации относно фактите, допустимостта на доказателствата и тактиката на разследване с националната полиция и съдебните органи. Особено по отношение на случаите, които националните органи са прекратили или са решили да не разследват поради изтичане на давността (четири от общо 22-та случая). Надзорният съвет не намира разумен аргумент за допускането на подобно процесуално положение. Въпреки че е възможно да има случаи, в които е променена например правната квалификация, което води до съкращаване на законния давностен срок и изтичането му по-рано, Надзорният съвет счита, че броят на разследванията, при които давността е изтекла (около 18 % от докладваните 22 случая), е твърде висок. Отговорност за това положение носят както OLAF, така и националните органи, които следва да сътрудничат и предприемат действия от най-ранните етапи на разследването. Надзорният съвет оценява инициативата на OLAF за провеждане на конференция за сътрудничество между OLAF, съдебните органи и правоприлагащите служби (20), която ще допринесе за обмена на мнения и вероятно също така ще направи по-ефективна променящата се в момента институционална система за защита на финансовите интереси на ЕС.

57.

След като Европейската прокуратура започне да функционира напълно, позицията на OLAF ще бъде още по-сложна. От следователите на OLAF ще се изисква да обръщат голямо внимание на събирането на доказателства в различни нови процесуални положения. OLAF ще продължи разследванията в държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество, но Европейската прокуратура може също така да поиска от нея да провежда разследване в същите държави и да събира доказателства за целите на наказателно разследване. Надзорният съвет е обезпокоен от новата ситуация – реакциите на държавите – членки на ЕС, които решиха да не участват в засиленото сътрудничество (свързано с Европейската прокуратура), и последиците, които новата среда може да предизвика под формата на възможности за оспорване на събраните доказателства в съдебни производства.

58.

Следователите на OLAF ще трябва да оценяват доказателствата и фактите по бърз, целенасочен и гъвкав начин, за да установят дали за даден случай е компетентна OLAF или Европейската прокуратура, и ще трябва да спазват инструкции относно прилагането на определени процесуални гаранции, предоставени от Европейската прокуратура, които се различават в различните юрисдикции. OLAF, Европейската прокуратура и националните органи ще трябва да създадат система, която да работи безпроблемно, за да се предотвратява забавяне при определяне на компетентността и недопустимостта на доказателства в резултат на различни процесуални изисквания в правилата на държавите членки относно наказателните производства. Надзорният съвет се съсредоточава върху работата на OLAF. Новите правни предизвикателства обаче ще изискват изключително добро познаване на националното и международното право, опит с промяната на компетентността по време на разследването, способност за разглеждане на възраженията по отношение на търсенето на най-благоприятна юрисдикция и най-вече всеобхватен и гъвкав обмен на информация между Европейската прокуратура, OLAF и националните органи.

59.

Надзорният съвет вече отбеляза, че възнамерява да проучи по-задълбочено този въпрос. За тази цел той поиска достъп до редица случаи, при които във връзка с препоръките на OLAF не са предприети последващи действия от националните съдебни органи. Анализът ще започне през втората половина на 2019 г., като съответното становище ще се основава освен на разглеждането на конкретни случаи и на дискусии с представители на националните органи, с OLAF и евентуално с представители на Европейската прокуратура.

60.

Надзорният съвет изрази интерес да осъществява мониторинг върху и да анализира резултатите и въздействието на работата на OLAF по-задълбочено и като обръща по-малко внимание на статистическите данни. За тази цел той приветства автоматичното получаване на всички доклади за разследвания, изпратени на съответните органи, както и техните отговори. Провеждането на непрекъснат анализ и изискването на обяснения както от съответните органи, така и от OLAF би позволило на Надзорния съвет да спомогне за подобряване на въздействието на разследванията на OLAF и осигуряване на допустимостта на доказателствата.

МОНИТОРИНГ НА РАЗВИТИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ГАРАНЦИИ

Член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции (…) елементи (…).

Член 17, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица (…).

61.

В регламента, в който се установяват дейностите на OLAF, се посочва конкретно, че Надзорният съвет трябва да гарантира наличието на достатъчно процесуални гаранции, когато OLAF разследва определени случаи. По тази причина Надзорният съвет обърна голямо внимание на този аспект от своята работа през изминалата година.

62.

Генералният директор на OLAF предприе действия, за да се гарантира, че докладите относно индивидуалните жалби се изпращат на Надзорния съвет. Такива доклади бяха счетени за информативни и полезни, но недостатъчни за извършване на мониторингови дейности по отношение на развитието на процесуалните гаранции и основните права.

63.

Броят на жалбите, които OLAF получава, е повод за безпокойство за Надзорния съвет и на тях се обръща специално внимание. Надзорният съвет възнамерява да обменя информацията със службата на Европейския омбудсман, като вече са установени контакти за тази цел. Надзорният съвет ще продължи да следи внимателно тази тема.

64.

Поне на всеки шест месеца точка „процесуални гаранции“ ще присъства в дневния ред на срещите, провеждани между Надзорния съвет и генералния директор на OLAF. Забавянето на отговорите на получените жалби ще бъде проучено, дадените отговори ще бъдат анализирани и всички последващи действия от страна на лицето, подало жалбата, ще бъдат обсъдени, когато е необходимо.

65.

Всички жалби, регистрирани от OLAF, или жалбите, подадени пред други органи срещу OLAF, за които генералният директор на OLAF или неговият персонал имат информация, ще бъдат автоматично споделяни с Надзорния съвет. Случаите, довели до подаването на тези жалби, ще бъдат представени в тяхната цялост, а на пленарните заседания ще бъдат предоставени устни обяснения относно обработването им. OLAF ще предостави на Надзорния съвет цялата свързана кореспонденция.

66.

Тази процедура, договорена между Надзорния съвет и генералния директор на OLAF, се очаква да представлява подобрение на предишната процедура.

ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА OLAF И НА НАСОКИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Член 17, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 гласи, че:

Всяка година, в контекста на годишния план за управлението, генералният директор определя приоритетите на политиката на Службата относно разследванията и преди публикуването на плана ги изпраща на Надзорния съвет.

Член 5, параграф 1: При вземане на решението дали да се започне разследване или не генералният директор взема под внимание приоритетите на политиката за разследване и годишния план за управление на Службата.

Член 16, параграф 2 Обмен на мнения с институциите

„2.   Обменът на гледни точки може да се отнася до:

а) стратегическите приоритети за политиките на Службата относно разследването“;

67.

Надзорният съвет разгледа проекта на OLAF за приоритетите на политиката за разследване (ППР) за 2019 г. и отбеляза, че OLAF поддържа подхода на политиката от предишните години да се разследват вече извършени престъпления. Той проведе няколко срещи с новия генерален директор по тази тема и изрази становището си в хода на междуинституционалния обмен на становища през септември.

68.

Надзорният съвет подчерта значението на предприемането на инициативи от страна на OLAF за откриване и анализ на рисковете в борбата срещу измамите въз основа на редовен обмен на информация с други генерални дирекции на Комисията. Тази работна практика ще даде възможност на OLAF да прилага проактивна политика за разследване и да се съсредоточи върху най-сериозните и сложни случаи. Разузнавателният сектор на OLAF също така трябва да извършва оценки на риска като редовна инициатива. Надзорният съвет призова тези механизми да бъдат разработени възможно най-скоро от OLAF с оглед създаването на Европейската прокуратура.

69.

В ППР на OLAF за 2019 г. се поддържа подход, който е много сходен с този от предишните години и е съсредоточен върху следните области:

i)

случаи, отнасящи се до проекти за транспортни и инфраструктурни мрежи, по-специално процедури за възлагане на обществени поръчки;

ii)

случаи, свързани с проекти, финансирани или съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (21), Европейския фонд за гарантиране на земеделието и предприсъединителните фондове, при които действията на държавите членки или държавите кандидатки може да не са достатъчни, или с проекти с трансгранични елементи;

iii)

случаи с признаци за възможни злоупотреби на правилата за произход, тарифното класиране както при преференциалните, така и при непреференциалните търговски режими, и измами, свързани с оценки, за да се избегне плащането на конвенционални мита, включително тарифни мерки, които са част от политиката на ЕС за защита на търговията;

iv)

случаи на контрабанда на цигари, алкохол, лекарствени продукти с подправен етикет и други опасни за здравето и сигурността стоки, при които може да се подозира, че има нарушение на правата на интелектуална собственост в ЕС; незаконно производство на тютюн;

v)

случаи, свързани с хуманитарна помощ и помощ за развитие, предоставяни на мигранти, бежанци и вътрешно разселени лица; както и друга подкрепа, предоставяна на тези целеви групи.

70.

Генералният директор на OLAF информира Надзорния съвет, че ППР на OLAF са изготвени въз основа на принос от заинтересованите страни, включително от мрежата на Комисията за предотвратяване и разкриване на измами, доклади от Европейската сметна палата, резолюции на Европейския парламент и доклади на Комисията относно защитата на финансовите интереси.

71.

При все това OLAF предостави на Надзорния съвет преглед относно изпълнението на приоритетите на политиката за разследване за 2018 г., които са приети с много подобен подход. Общо 219 разследвания и 30 случая на координация бяха започнати през 2018 г. въз основа на информация, получена от OLAF. От тях 56 разследвания и 19 случая на координация попаднаха в обхвата на ППР за 2018 г. (това представлява 25,6 % от започнатите разследвания и 63 % от случаите на координация). Тъй като тази информация е много ограничена, тя не позволява на Надзорния съвет да прецени какъв е броят на започнатите случаи по сектори и дирекции. OLAF все още не е обяснила на Надзорния съвет защо процентът на разследванията, проведени в съответствие с ППР (25 %), е толкова нисък.

72.

В резултат на това около 75 % от разследванията на OLAF не попадат в обхвата на собствените ѝ ППР, което е по-висок процент в сравнение с предходната година. Надзорният съвет поиска от OLAF повече информация относно разследванията, които представляват тези 75 %, както и относно причините за вземане на тези решения. Надзорният съвет поставя под въпрос подхода на OLAF, който не позволява на Службата да определя приоритетите при разследванията.

73.

Надзорният съвет заключава, че са необходими радикални промени в подхода на OLAF към собствените ѝ приоритети на политиката за разследване, за да се гарантира ефикасността и ефективността на разследванията на OLAF, както и на разпределението на ресурсите, които са от съществено значение за ефективното функциониране на Службата.

ОТНОШЕНИЯ С OLAF, ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС, ПАРТНЬОРИТЕ НА OLAF И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Срещи с институции, органи и други агенции на ЕС

74.

В качеството си на междуинституционален орган Надзорният съвет определи като приоритет поддържането на редовна комуникация с институциите на ЕС и партньорите на OLAF, както и със заинтересованите страни. Особено значение бе отдадено на подобряването на информационния поток между институциите. За постигането на тези цели и за получаването на обратна информация относно резултатите от работата на OLAF Надзорният съвет провеждаше редовни срещи с члена на Комисията, отговорен за OLAF, както и с генералния секретар на Комисията, Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент и работната група за борба с измамите към Съвета. Надзорният съвет посети Европейската сметна палата и покани Европейския омбудсман на пленарното си заседание. Тези срещи бяха повод за полезен обмен на становища и изграждане на конструктивни отношения. През периода на докладване Надзорният съвет редовно канеше генералния директор и ръководителите на OLAF на пленарните си заседания. Надзорният съвет очаква да поддържа по-тясна връзка с разследващите и оперативните екипи на OLAF.

75.

Надзорният съвет активно допринесе за обмена на становища с институциите, както е посочено в член 16 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, по-специално в областта на ППР, продължителността на разследванията, зачитането на основните права и процесуалните гаранции, бъдещите отношения между OLAF и Европейската прокуратура и управлението на ресурсите на OLAF с оглед на създаването на Европейската прокуратура.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА OLAF

Секретариат на Надзорния съвет, методи на работа и бюджетни въпроси

76.

Секретариатът играе ключова роля, като улеснява и допринася за изпълнението на всички задачи, възложени на Надзорния съвет, и за гарантиране на възможността на Надзорния съвет да изпълнява своя законен мандат при пълна независимост. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Секретариатът работи под прякото ръководство на Надзорния съвет и независимо от Комисията. Осигуряването на достатъчен брой служители с подходящи умения и компетенции е от съществено значение за изпълнението на функциите на Надзорния съвет.

77.

Секретариатът на Надзорния съвет се състои от служители на ЕС, юристи и асистенти, които ежедневно осъществяват мониторинг върху дейностите на OLAF и помагат на членовете на Надзорния съвет да изпълняват ефективно задълженията си с цел укрепване на независимостта на OLAF.

78.

След изменението на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (22) Секретариатът на Надзорния съвет се предоставя пряко от Комисията, независимо от OLAF и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет. През февруари 2017 г. Секретариатът беше административно присъединен към Службата за управление и плащане по индивидуални права на Европейската комисия (PMO) и изглежда не е свързан с Надзорния съвет в организационната схема. Сега, две години след преместването в Службата за управление, е видно, че тази промяна се отрази неблагоприятно върху начина, по който работи Секретариатът.

79.

Надзорният съвет също така изрази своята загриженост по отношение на разположението на Секретариата извън защитената зона на OLAF и повтори позицията си, че Секретариатът ще има най-добра възможност да изпълнява ефективно своите функции, ако му бъде осигурено подходящо място в защитената зона на OLAF.

80.

От февруари 2017 г. Секретариатът не разполага с достатъчно персонал и ситуацията не се подобри през периода на докладване. Надзорният съвет беше сериозно загрижен относно този недостиг на персонал. Това неминуемо се отрази на работния му план и беше причината той да обсъди сериозно този въпрос няколко пъти с г-н Oettinger, член на Европейската комисия, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, и с г-жа Souka, генерален директор на ГД „Човешки ресурси и сигурност“.

81.

В края на 2018 г. Секретариатът на Надзорния съвет назначи нов администратор, който встъпи в длъжност през април 2019 г., а понастоящем друга длъжност остава свободна и трябва да бъде попълнена възможно най-скоро. Той също така поиска от Комисията да публикува длъжността на ръководителя на Секретариата, която остана свободна през ноември 2018 г. Длъжността беше оповестена на висше ръководно ниво и процесът на подбор е в ход. Комисията се нуждае от съгласието на Надзорния съвет за назначаването на членове на Секретариата. За него е важно да участва в процеса на набиране на персонал, за да се гарантира, че изборът на членовете на Секретариата е действително независим. Длъжностните лица, назначени в Секретариата, нямат право да искат или приемат указания от правителство или институция, орган, служба или агенция, свързани с упражняването на мониторинговите функции на Надзорния съвет.

82.

Надзорният съвет информира OLAF, Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейската сметна палата, че трябва да се намери по-подходящо място за неговия Секретариат, като реформата на Регламента за OLAF е възможност за повторно разглеждане на този въпрос. С предложението на Европейския парламент Надзорният съвет се насърчава да измени настоящата разпоредба относно Секретариата в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (23). Тази промяна ще даде възможност на трите назначаващи институции на ЕС и на Надзорния съвет да разгледат всички възможни варианти за най-доброто място за разполагане на неговия Секретариат, включително първоначалната възможност за интегрирането му отново в OLAF под ръководството на Надзорния съвет и със сходни текущи разпоредби относно независимостта на функционирането му.

83.

През 2018 г. Надзорният съвет проведе 11 пленарни заседания. Председателят, докладчиците и членовете на Секретариата на Съвета също редовно провеждаха работни срещи по конкретни въпроси. По всеки разгледан основен въпрос Надзорният съвет беше назначил докладчик. Докладчиците работеха с техния секретариат по изготвянето на проектодоклади, проектостановища или други документи, които да бъдат разисквани по време на пленарните заседания. Те провеждаха срещи и с ръководството и служителите на OLAF като част от изготвянето на становищата и докладите на Надзорния съвет. Надзорният съвет обсъжда становищата си с OLAF преди тяхното приемане.

84.

Бюджетът на Надзорния съвет за годината, обхваната от настоящия доклад, беше 200 000 EUR, а степента на изпълнение на бюджета беше 93,4 %. Вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити, който отговаря за разходите, е директорът на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).

85.

За да осигури максимална прозрачност на работата си, Надзорният съвет публикува документи от обществен интерес на своя междуинституционален уебсайт (http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/).

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(2)  От юли 2018 до юни 2019 г.

(3)  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 – C8–0214/2018 – 2018/0170(COD) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0383_BG.html

(4)  Писмо на Надзорния съвет до председателя на комисията CONT на Европейския парламент от 20 ноември 2018 г.

(5)  Вж. Становище № 2/2017 на Надзорния съвет, придружаващо доклада на Европейската комисия за оценка относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (член 19).

(6)  Вж. член 15, параграф 8 – „Надзорен съвет“, от който думите „независимо от Службата [OLAF]“ са заличени. Секретариатът му се осигурява от Комисията и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет.

(7)  Вж. законодателна резолюция на Европейския парламент: Член 5, параграф 6а (нов) – „започване на разследвания“; Член 7 – параграф 8 и параграф 8а (нов) – „процедури по разследване“; Член 15 – параграф 1, алинея 5 – „Надзорен съвет“; Член 11 – параграф 1, алинея 2 – „доклад за разследването и действия, които да бъдат предприети след разследването“; Член 17 – параграф 9, алинея 1 –„генерален директор“.

(8)  Вж. член 12в, параграф 5 – „Докладване на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което тя би могла да упражни своята компетентност“.

(9)  Вж. член 12г – параграф 1 – алинея 1 „Избягване на дублирането на разследвания“ и член 12 г., параграф 1а (нов), предложен от Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

(10)  Вж. член 12д, параграф 2 „подкрепа на Службата за Европейската прокуратура“ – новата структура и допълнението се основават на предложение на Надзорния съвет, съдържащо се в писмото му от 20 ноември 2018 г., като член 12д, параграф 2а (нов) включва предложения на Надзорния съвет, съдържащи се в писмото му от 20 ноември 2018 г.

(11)  Вж. член 12ж, параграф 1 – „Работни договорености и обмен на информация с Европейската прокуратура“.

(12)  Вж. становища № 1/2018 и № 1/2019 на Надзорния съвет: Уебсайт на Надзорния съвет на OLAF: http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/opinions-and-reports

(13)  Вж. доклада за дейността на Надзорния съвет за 2017 г., точки 24–29: Уебсайт на Надзорния съвет на OLAF: http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/opinions-and-reports

(14)  Вж. Становище № 1/2017 на Надзорния съвет „Предварителен проектобюджет на OLAF за 2018 г.“ и Становище № 2/2017 на Надзорния съвет, придружаващо доклада на Европейската комисия за оценка относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (член 19), http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/opinions-and-reports.

(15)  Вж. планове за управление на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за 2018 и 2019 г., стр. 5: целта за процента на текущите разследвания, продължаващи повече от 20 месеца, за 2018 г. беше определена на 30 %.

(16)  Доклади, предоставени от OLAF на Надзорния съвет през 2018 г.

(17)  В 4 % от случаите OLAF посочва следните причини за неприключване (в допълнение към други причини): липса на сътрудничество от страна на международни организации, причини, свързани с процедурата за разследване на OLAF, липса на сътрудничество от страна на икономически оператор или ликвидатор на дружество, както и отнемащ време анализ.

(18)  Генералният-директор информира Надзорния съвет за случаите, в които препоръките му не са спазени (задължението е определено в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013).

(19)  Докладът до Надзорния съвет обхвана четири случая, попадащи в предишния период на докладване, които по грешка не са били включени в предишния доклад. Общият брой на случаите (22) включва тези четири случая.

(20)  Конференция на тема „Защитата на финансовите интереси в ЕС: Сътрудничество между OLAF, съдебните органи и службата за правоприлагане“, проведена в Брюксел на 20–21 юни 2019 г.

(21)  Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

(22)  Регламент (ЕС, Евратом) 2016/2030 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 1). Регламентът влезе в сила на 1 януари 2017 г.

(23)  Вж. бележка под линия 6 от настоящия доклад за дейността; Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.: член 15, параграф 8 – „Надзорен съвет“, в който думите „независимо от Службата [OLAF]“ са заличени.


Top