EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG1209(02)

СЪВЕТ Заключения на Съвета относно Евроюст: звеното за съдебно сътрудничество на ЕС в цифровата ера2019/C 412/04

ST/12285/2019/INIT

OJ C 412, 9.12.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 412/16


СЪВЕТ Заключения на Съвета относно Евроюст: звеното за съдебно сътрудничество на ЕС в цифровата ера

(2019/C 412/04)

СЪВЕТЪТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

1.

Съветът се позовава на новата Стратегическа програма за периода 2019—2024 г., приета от Европейския съвет на 20 юни 2019 г., в която като ключов приоритет за следващия институционален цикъл се набелязва защитата на гражданите и свободите. В съответствие със Стратегическата програма Съюзът е решен да надгражда върху постигнатото и да укрепва борбата с тероризма и трансграничната престъпност, като подобрява сътрудничеството и обмена на информация и продължи да развива общите инструменти на Съюза.

2.

Съветът приветства годишния доклад на Евроюст за 2018 г. (док. 7944/19) и постигнатия от Евроюст допълнителен напредък при изпълнението на мисията му на ключов фактор за улесняването и укрепването на съдебната координация и съдебното сътрудничество между националните органи при разследването и наказателното преследване на най-тежките форми на трансгранична престъпност, по-специално тероризъм, трафик на хора, контрабанда на мигранти, киберпрестъпност и корупция. Както и през предишни години, през 2018 г. броят на новите случаи, с които бе сезиран Евроюст, продължи постоянно да нараства.

3.

Съветът е удовлетворен от факта, че Евроюст сключи нови споразумения за сътрудничество с Албания и Грузия и приключи преговорите по споразумение за сътрудничество със Сърбия, както и че в Евроюст бяха командировани нови прокурори за връзка. Тези споразумения за сътрудничество, както и прокурорите за връзка, имат значителен принос за улесняването на съдебното сътрудничество с въпросните трети държави. Това може да бъде от полза и за други участници, по-специално Европейската прокуратура, създадена с Регламент (ЕС) 2017/1939 (1). Евроюст се насърчава да направи необходимото новите споразумения за сътрудничество да влязат в сила възможно най-скоро, и във всички случаи преди 12 декември 2019 г., когато ще започне да се прилага Регламент (ЕС) 2018/1727 (2). Евроюст се приканва да разгледа необходимостта от сключване на споразумения за сътрудничество с други трети държави в контекста на изготвянето на стратегия за сътрудничество въз основа на член 52, параграф 1 от този регламент. Освен това Съветът приканва Комисията да изготви препоръка за започване на преговори по международни споразумения, възможно най-бързо след датата на прилагане на този регламент.

4.

Съветът приветства факта, че през септември 2019 г. започна да функционира съдебният регистър в областта на борбата с тероризма в рамките на Евроюст, който включва съдебна информация относно производства в областта на борбата с тероризма във всички държави членки. Регистърът, който съдържа информация, предавана от държавите членки в съответствие с Решение 2005/671/ПВР на Съвета (3), ще направи по-ефективни усилията на ЕС и неговите държави членки в борбата с тероризма. Като се има предвид, че предаването на информация от компетентните органи на държавите членки на Евроюст е предпоставка за това съдебният регистър в областта на борбата с тероризма да функционира ефективно и да внася добавена стойност в разследванията на органите на държавите членки, Съветът изтъква отново задълженията на държавите членки да предават такава информация в съответствие с разпоредбите на Решение 2005/671/ПВР на Съвета.

Ролята на Евроюст

5.

Съветът подчертава, че Евроюст е ключов фактор в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Той играе специална и проактивна роля при координирането на случаи в областта на съдебното сътрудничество в Съюза. Евроюст е единствената агенция на ЕС, която координира съдебните органи във всеки сегмент от веригата на сигурността. Евроюст изпълнява уникална и жизненоважна роля в координирането между националните следствени органи и прокуратури на трансгранични разследвания и наказателни преследвания на тежки престъпления на всеки етап от наказателното производство — от началото на разследването на престъпление до постановяването на окончателна присъда.

6.

Докато Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) отговаря за подпомагането на правоприлагащите органи на държавите членки в предотвратяването и борбата с тежки трансгранични престъпления, мисията на Евроюст е да подкрепя и укрепва координацията и сътрудничеството между националните следствени органи и прокуратури както на етапа на разследването, така и на етапа на наказателното преследване на тежката трансгранична престъпност. Евроюст и Европол взаимно се допълват в дейностите си и следва да продължат усилията си, като работят в тясно сътрудничество и без припокриване на дейности. Съветът е твърдо убеден, че както Европол, така и Евроюст имат интерес и двете агенции да работят добре и ефективно, тъй като в рамките на съответните си мандати те преследват една и съща цел: по-ефективна борба с тежката трансгранична престъпност в ЕС, за да се създаде една по-сигурна Европа.

7.

Европейската прокуратура и Евроюст следва да установят и поддържат тесни отношения, основани на взаимно сътрудничество, в рамките на съответните им правомощия, и на развиване на оперативните, административните и управленските връзки помежду им, както е определено в член 100 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за Европейската прокуратура и в член 50 от Регламент (ЕС) 2018/1727 относно Евроюст. Евроюст вероятно ще играе важна роля в работата на Европейската прокуратура, по-специално на ранните етапи от нейното функциониране. Освен това той има съществена роля в случаите, които засягат както участващи, така и неучастващи държави членки, както и в случаите на измами, попадащи извън обхвата на компетентността на Европейската прокуратура. И двете структури имат уникална роля и място в пространството на свобода, сигурност и правосъдие на ЕС. Съветът призовава Евроюст да установи тесни отношения с Европейската прокуратура веднага щом тя започне оперативната си дейност. Евроюст следва да се стреми да подпомага Европейската прокуратура, по-специално когато тя започне да функционира, включително като споделя с Европейската прокуратура своя експертен опит, натрупан в период от почти 20 години, в координация и подкрепа на сложни трансгранични разследвания и в отношенията с държавите извън ЕС. Между Европейската прокуратура и Евроюст следва възможно най-бързо да се установи работна договореност.

8.

Освен това Съветът подчертава колко е важно сътрудничеството между Евроюст и другите органи, служби и агенции на ЕС, като OLAF и Frontex. В рамките на съответните си мандати всички тези участници от ЕС следва да работят заедно, за да набележат допълнителни полезни взаимодействия и да използват пълноценно своите силни страни по съгласуван начин, за да подпомагат държавите членки в усилията им за създаване на една по-сигурна среда за гражданите на ЕС.

9.

Съветът насърчава Евроюст да продължи да използва пълноценно уникалната си позиция и да играе все по-активна роля като предоставя наблюдения относно развитието и тенденциите в сферата на престъпността и престъпните явления на равнище ЕС и извън него, и като повишава познанията и подготвеността на националните органи посредством обмен на информация с тях.

Цифрово наказателно правосъдие и система за управление на делата

10.

Съветът подчертава, че полицейското и съдебното сътрудничество на ЕС изискват по-добър обмен на информация и осигуряване на оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС при пълно спазване на изискванията за защита на данните, тъй като това ще укрепи бързия, надежден и сигурен обмен на информация и доказателства между агенциите и органите като Европол, OLAF, Frontex, Европейската прокуратура и Евроюст. Евроюст трябва да играе решаваща роля за осигуряването на препратки към националните данни, така че да може да се направи връзка между различните наказателни разследвания. За тази цел следва да се направи необходимото националните членове на Евроюст да разполагат с достъп до цифровата система за обмен на електронни доказателства, създадена от Комисията и експлоатирана от държавите членки.

11.

Съветът насърчава Комисията и Евроюст да продължат инициативата си в областта на цифровото наказателно правосъдие, представена на заседанието на Съвета (Правосъдие и вътрешни работи) от 6 декември 2018 г., чиято цел е да се позволи на съдебните органи в Съюза да се свързват помежду си по сигурен начин, за да изпращат и получават (чувствителна) информация по наказателни дела. В този контекст следва да бъдат взети предвид съществуващите ИТ решения, като цифровата система за обмен на електронни доказателства и приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA).

12.

От решаващо значение е ИТ инфраструктурата и системата за управление на делата на Евроюст да работят ефективно и правилно, като се спазват изцяло изискванията за защита на данните, така че Евроюст да може да подкрепя националните съдебни органи при разглеждането на случаи на тежки трансгранични престъпления. Това е от изключително значение, за да се даде възможност на Евроюст да предостави на компетентните национални органи информация и обратна връзка относно резултатите от обработването на информацията, които могат да се очакват от тези органи в съответствие с правната рамка на Евроюст. Действащата система за управление на делата е доста стара и не подпомага в необходимата степен обмена на информация. Следователно Евроюст следва да търси начини за подобряване и модернизиране на своята система за управление на делата, като се отчита оперативната съвместимост със съществуващи решения или решения, които се разработват (например цифровата система за обмен на електронни доказателства).

Нов регламент за Евроюст

13.

Регламент (ЕС) 2018/1727 относно Евроюст ще се прилага от 12 декември 2019 г. Новата правна рамка ще позволи на Евроюст да обработва по-ефективно постоянно нарастващия брой на искания от националните органи, по-специално в приоритетните области на престъпност като тероризъм, трафик на хора, контрабанда на мигранти, киберпрестъпност и корупция.

14.

Веднага щом този регламент започне да се прилага, колегията на Евроюст може официално да представи проект за нов процедурен правилник в съответствие с член 5, параграф 5 от регламента. След като този процедурен правилник бъде одобрен от Съвета, колегията на Евроюст може да го приеме. Съответните участници се насърчават да извършат необходимото, за да се насърчи бързото приемане на този правилник, което следва да позволи на Евроюст да осъществява функциите си по-ефективно.

15.

Съветът счита, че е изключително важно Евроюст да може да се концентрира върху оперативната си работа, особено като се има предвид, че броят на случаите постоянно нараства. За тази цел Евроюст се насърчава да продължи да въвежда промени, които ще доведат до по-ефективно и модерно управление като агенция на ЕС. Като се има предвид и уникалната роля на Евроюст на равнището на ЕС за координиране на разследването и наказателното преследване на тежки трансгранични престъпления, включително значителната му подкрепа за съвместните екипи за разследване, следва да се направи необходимото Евроюст да може да съсредоточи усилията си върху случаите, изискващи координация. Други случаи, чието разглеждане би могло да се улесни чрез обмен на информация и/или предаване на съдебни документи, следва да се разглеждат по други канали, като Eвропейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси (EJN).

16.

Съветът приветства сключването на споразумението между Евроюст и Дания, с което се гарантира, че прилагането на Регламента за Евроюст няма да доведе до празноти в рамката на ЕС за съдебно сътрудничество.

Подобряване на сътрудничеството и координацията с мрежите

17.

Съветът изтъква заключенията си от 6 юни 2019 г. относно полезните взаимодействия между Евроюст и мрежите, създадени от Съвета в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ C 207, 18.6.2019 г., стр. 1). Съветът насърчава Евроюст, в сътрудничество с EJN, Мрежата по въпросите на геноцида, Мрежата на съвместните екипи за разследване (СЕР) и Европейската съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността (EJCN), да прилага заключенията, поместени в този документ, и да ги разглежда заедно с предложенията и препоръките, съдържащи се в съвместния документ, приложен към тези заключения.

Ресурси

18.

Съветът изтъква заключенията на Европейския съвет от 18 октомври 2018 г., в които се призовава за мерки, които да позволят на Евроюст, наред с Европол, да разполага с подходящи ресурси, за да отговори на новите предизвикателства, породени от развитието на технологиите и променящата се обстановка във връзка със сигурността и заплахите, включително чрез междуведомствено сътрудничество и по-добър достъп до данни. Настоящите заплахи за сигурността на ЕС и неговите държави членки, произтичащи от тероризма, контрабандата на мигранти, киберпрестъпността, трафика на хора и наркотици, продължават да изискват ефективен отговор от полицията и съдебната система. Във връзка с това Съветът подчертава, че веригата на сигурността и наказателното правосъдие следва да се разглежда като едно цяло, за да се гарантира цялостната сигурност в Съюза. Ето защо следва да се признае важността и ролята на всички участници в тази верига, за да се предотвратят пречки в някоя част от нея и, още по-лошо, безнаказаност в края ѝ.

19.

Съветът признава, че обемът на работа в Евроюст нараства постоянно, включително новите задачи на агенцията като задачите, свързани със съдебния регистър в областта на борбата с тероризма, увеличаващото се сътрудничество с трети държави и практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1727. Въпреки че оперативният обем на работа и задачите на Евроюст нараснаха значително, бюджетът на агенцията не се е променил. Нещо повече, Съветът изтъква, че предложеното увеличаване на финансовите ресурси за правоприлагащите агенции в контекста на следващата многогодишна финансова рамка, което потенциално води до нарастване на броя на разглежданите случаи, може да окаже допълнително въздействие върху обема на работа в Евроюст. Съветът изтъква отново колко е важно наличието на ефикасна, модерна и добре функционираща ИТ инфраструктура и система за управление на делата, за да може Евроюст ефективно да изпълнява задачите си. Съветът признава, че въвеждането на такива подобрения изисква подходящи човешки и финансови ресурси.

20.

С оглед на посоченото по-горе Съветът счита, че на Евроюст следва да се предоставят подходящи ресурси, включително в полза на мрежите, които зависят от бюджета на Евроюст, за да се гарантира правилното му функциониране на жизненоважен фактор в рамките на веригата на сигурността и наказателното правосъдие в ЕС, както и за да продължи да се развива неговата важна стратегическа и оперативна работа.

(1)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура

(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138).

(3)  Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления (ОВ L 253, 29.9.2005 г., стр. 22).


Top