EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG1015(02)

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/1693 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях2019/C 349/03

OJ C 349, 15.10.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 349/3


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/1693 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

(2019/C 349/03)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Правното основание за извършваното обработване на данни е Решение (ОВППС) 2016/1693 (2), изменено с Решение (ОВППС) 2019/1721 на Съвета (3), и Регламент(ЕС) 2016/1686 (4), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1717 на Съвета (5).

Контролиращият орган за тази операция по обработване на данни е отдел „RELEX.1.C“ в Генерална дирекция „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ (RELEX) на Генералния секретариат на Съвета (ГСС), с който можете да се свържете на адрес:

Съвет на Европейския съюз

Генерален секретариат

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

С длъжностното лице за защита на данните в ГСС можете да се свържете на:

Длъжностно лице за защита на данните

data.protection@consilium.europa.eu

Целта на обработването на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки съгласно Решение (ОВППС) 2016/1693, изменено с Решение (ОВППС) 2019/1721, и Регламент (ЕС) 2016/1686, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1717.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, определени в Решение (ОВППС) 2016/1693 и Регламент (ЕС) 2016/1686.

Събраните лични данни включват данни, необходими за правилното идентифициране на засегнатите лица, изложението на мотивите и всички други свързани с тях данни.

Събраните лични данни могат да бъдат използвани при необходимост от Европейската служба за външна дейност и Комисията.

Без да се засягат ограниченията съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, упражняването на правата на субектите на данни, като правото на достъп, както и правото на коригиране и на възражение, ще бъде осигурено в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни ще се пазят в продължение на 5 години от момента, в който субектът на данни е бил заличен от списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, или валидността на мярката е изтекла, или за цялата продължителност на съдебните производства в случай, че такива са били образувани.

Без да се засягат които и да било средства за съдебна, административна или извънсъдебна защита, субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OВ L 295, 21.11.2018 г., стp. 39.

(2)  OВ L 255, 21.9.2016 г., стp. 25.

(3)  OВ L 262, 15.10.2019 г., стp 64.

(4)  OВ L 255, 21.9.2016 г., стp. 1.

(5)  OВ L 262, 15.10.2019, стp. 11.


Top