EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0528(05)

Съобщение на Министерство на иновациите и технологиите на Унгария съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Публична покана за участие в тръжна процедура за концесия за търсене, проучване и добив на въглеводороди по силата на концесия в района на Zala-Kelet

OJ C 183, 28.5.2019, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/12


Съобщение на Министерство на иновациите и технологиите на Унгария съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

Публична покана за участие в тръжна процедура за концесия за търсене, проучване и добив на въглеводороди по силата на концесия в района на Zala-Kelet

(2019/C 183/06)

От името на унгарската държава, министърът на иновациите и технологиите („възлагащият орган“ или „министърът“), като министър, който отговаря за минното дело, отправя с настоящото публична покана за участие в тръжна процедура за търсене, проучване и добив на въглеводороди по силата на договор за концесия на основание на Закон CXCVI от 2011 г. относно националните активи („Закона за националните активи“), Закон XVI от 1991 г. относно концесиите („Закона за концесиите“) и Закон XLVIII от 1993 г. относно минното дело („Закона за минното дело“), при спазване на следните условия.

1.   Министърът публикува поканата за участие в тръжната процедура, определя печелившата оферта и сключва договора за концесия в сътрудничество с унгарската минногеоложка служба (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat — MBFSZ), в съответствие със Закона за концесиите и Закона за минното дело. Офертите, които отговарят на тръжните спецификации, ще се оценяват от оценителна комисия, която се определя от министъра.

По препоръка на оценителната комисия министърът ще издаде решението за възлагане на концесията в съответствие с раздел 5, точка 1 от Закона за концесиите (1), въз основа на което министърът може да сключи договора за концесия със спечелилия търга оферент.

Езикът на тръжната процедура е унгарски.

2.   Участието в тръжната процедура е открито за всяко дееспособно местно или чуждестранно физическо лице, както и за всяка прозрачна организация по смисъла на Закона за националните активи, при условие че отговарят на тръжните спецификации. В случай на съвместни оферти за тази концесионна дейност, кандидатите трябва да определят един от тях за представител, но носят солидарна отговорност за изпълнението на договора за концесия. В тръжната процедура националните и чуждестранните участници ще бъдат третирани еднакво.

За целите на извършване на дейността, обект на концесията, и като използва собствени ресурси, кандидатът, подписал договора за концесия („концесионерът“), трябва в срок от 90 дни от влизане в сила на договора за концесия, да учреди дружество със седалище в Унгария („концесионното дружество“); Концесионерът трябва да притежава мажоритарния дял от акциите, стопанските интереси и правото на глас в дружеството в момента на учредяването му и докато то функционира, и като собственик, се задължава да наложи в концесионното дружество изискванията, посочени в договора за концесия. Концесионното дружество, като оператор по минно дело, ще се ползва с правата и ще бъде обект на задълженията по договора за концесия.

3.   Срок на концесията: 20 години от датата на влизане в сила на договора за концесия; първоначалният срок може да бъде удължен веднъж без допълнителна покана за участие в тръжна процедура най-много с половината от първоначалния му срок, ако концесионерът и концесионното дружество са изпълнили всички свои задължения по договора и това е станало навреме.

4.   Данни за района, определен за концесия

Район, определен за концесия: районът се намира между населените места, посочени в таблицата по-долу, в окръг Zala.

Населено място

Окръг

Населено място

Окръг

Almásháza

Zala

Nemeshetés

Zala

Alsónemesapáti

Zala

Nemesrádó

Zala

Alsópáhok

Zala

Nemessándorháza

Zala

Alsórajk

Zala

Nemesszentandrás

Zala

Babosdöbréte

Zala

Óhíd

Zala

Bezeréd

Zala

Orbányosfa

Zala

Bókaháza

Zala

Orosztony

Zala

Búcsúszentlászló

Zala

Pacsa

Zala

Csatár

Zala

Padár

Zala

Dióskál

Zala

Pakod

Zala

Döbröce

Zala

Pethőhenye

Zala

Dötk

Zala

Pókaszepetk

Zala

Egeraracsa

Zala

Pölöske

Zala

Esztergályhorváti

Zala

Sármellék

Zala

Felsőpáhok

Zala

Sénye

Zala

Felsőrajk

Zala

Szentgyörgyvár

Zala

Garabonc

Zala

Szentpéterúr

Zala

Gelse

Zala

Teskánd

Zala

Gelsesziget

Zala

Tilaj

Zala

Gétye

Zala

Újudvar

Zala

Gyűrűs

Zala

Vindornyafok

Zala

Hévíz

Zala

Vindornyalak

Zala

Kacorlak

Zala

Vindornyaszőlős

Zala

Kallósd

Zala

Zalaapáti

Zala

Karmacs

Zala

Zalabér

Zala

Kehidakustány

Zala

Zalacsány

Zala

Kemendollár

Zala

Zalaegerszeg

Zala

Kerecseny

Zala

Zalaigrice

Zala

Kilimán

Zala

Zalaistvánd

Zala

Kisbucsa

Zala

Zalakaros

Zala

Kisgörbő

Zala

Zalaköveskút

Zala

Ligetfalva

Zala

Zalamerenye

Zala

Misefa

Zala

Zalaszabar

Zala

Nagybakónak

Zala

Zalaszentgrót

Zala

Nagygörbő

Zala

Zalaszentlászló

Zala

Nagykapornak

Zala

Zalaszentmárton

Zala

Nagyrada

Zala

Zalaszentmihály

Zala

Nemesapáti

Zala

Zalaújlak

Zala

Nemesbük

Zala

Zalavár

Zala

Горна граница на концесията: земната повърхност. Долна граница на концесията: 5 000 м под равнището на Балтийско море.

Зоните, които са разчистени с цел да се осигури място за миннодобивен обект, установен за добива на въглеводороди, не са включени в района, определен за концесия.

Координатите на ъгловите точки на района, определен за концесия, могат да се видят в единната национална координационна система, докато данните за зоните, които са разчистени с цел да се осигури място за миннодобивен обект, установен за добива на въглеводороди, и които не са включени в района, определен за концесия, могат да се видят на уебсайта на Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu, като посочите върху менюто „Koncesszió“) и на уебсайта на Министерството на иновациите и технологиите (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium).

Площ на района, определен за концесия: 692,1 km2.

Части от миннодобивния обект, чиято горна граница е разположена над горната граница на района, определен за концесия, а долната граница съответства или се простира под долната граница на района, определен за концесия, не са включени в района, определен за концесия,.

5.   Минимална нетна концесионна такса: 157 500 000 HUF (сто петдесет и седем милиона и петстотин хиляди форинта) плюс ДДС, като за тръжната процедура може да бъде подадена оферта за по-голяма фиксирана сума. След публикуването на резултата, спечелилият кандидат трябва да заплати концесионната такса в размера, по начина и в срока, посочени в договора за концесия.

6.   Участието в тръжната процедура за концесия е предмет на заплащане на такса за участие в размер на 10 000 000 HUF (десет милиона форинта) плюс ДДС. Тази сума се заплаща по начина, посочен в тръжната документация. Таксата за участие в тръжната процедура трябва да е получена по сметката, посочена в тръжната документация, до 24:00 ч. на деня, предхождащ деня на крайния срок за подаване тръжни оферти.

7.   В допълнение на таксата за участие, за да бъде офертата им валидна, участниците трябва да заплатят гаранция в размер на 50 000 000 HUF (петдесет милиона форинта) до 24:00 ч. на деня, предхождащ деня на крайния срок за подаване на тръжни оферти, като гаранция за това, че офертата им е обвързваща. Тръжната гаранция се предоставя на възлагащия орган, ако участникът в тръжната процедура се оттегли или ако спечели, но след това не сключи договор или не плати концесионната такса в размера, по начина и в рамките на срока, посочени в договора. Тръжната гаранция се плаща по начина, определен в тръжната документация.

8.   Минималният размер на миннодобивната такса, дължима въз основа на договора за концесия при добив на конвенционални въглеводороди е 16 % в съответствие с решението на министъра, а в случаите, посочени в раздел 20, точка 3, букви д) и и) и раздел 20, точка 5 от Закона за минното дело се прилага актуалната в деня на подаване на офертата миннодобивна такса, определена в Закона за минното дело. В тръжната процедура може да бъде подадена оферта с по-висока еднаква миннодобивна такса от определената минимална миннодобивна такса, и тази такса се вписва в договора за концесия, за всички посочени по-горе случаи, и се заплаща през целия срок на концесията.

9.   Правните, финансовите, техническите и другите условия и информация, свързани с тръжната процедура, могат да бъдат видяни в тръжната документация.

10.   Тръжната документация може да се получи в службата за обслужване на клиенти на Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Hungary; тел. +36 13012900) в работни дни между 8 ч. и 14 ч. до деня преди крайния срок за подаване на оферти, при представяне на съответни документи, доказващ, че цената за закупуването на тръжната документация е била платена. Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ издава на купувача удостоверение на негово име, което потвърждава, че той е получил тръжната документация.

При закупуването на тръжната документация, за целите на установяване на връзка и получаване на съобщения, купувачът трябва също така да предостави попълнен идентификационен формуляр на кандидата за концесия, който може да бъде изтеглен от уебсайта на Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu) от менюто „Koncesszió“.

11.   Цената за закупуване на тръжната документация е 100 000 HUF (сто хиляди форинта) плюс ДДС, като се заплаща с банков превод по сметката на Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ, сметка № 10032000-01417179-00000000. В полето за съобщение на банковият превод трябва да се посочи кодът ZKCHDV и името на страната, която закупува тръжната документация. Цената за закупуване на тръжната документация не може да се плаща в брой и не подлежи на възстановяване, частично или изцяло. Ако тръжната документация не бъде получена, покупната цена за тръжната документация ще бъде възстановена на платеца в срок от пет дни след крайния срок за подаване.

12.   Офертите могат да бъдат подавани само от лица, които са закупили тръжната документация и които са заплатили таксата за участие и тръжната гаранция. Ако се подава съвместна оферта, е достатъчно един от участниците да закупи тръжната документация.

13.   Офертите трябва да бъдат подадени лично на 26 септември 2019 г. между 10:00 ч. и 12:00 ч. в службата за обслужване на клиенти на Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ (адрес: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Hungary) на унгарски език, както е указано в тръжната документация.

14.   От момента, в който е подадена, офертата става обвързваща за участника в търга и остава обвързваща до приключването на тръжната процедура. Участниците в търга не могат да изключат отговорността при неизпълнение на своята оферта. Кандидатите не могат да отхвърлят отговорността при неспазване на офертата си.

15.   Министърът си запазва правото да обяви тръжната процедура за концесията за неуспешна. Вследствие на обявяването на тръжната процедура за неуспешна не могат да се подават жалби срещу министъра, унгарската държава, представлявана от министъра, или Министерството на иновациите и технологиите като работно място на министъра.

16.   За срока на концесията, посредством концесионното дружество, задължително създадено за тази цел, победителят придобива изключителни права за проучване, изследване и добив на въглеводороди в района, определен за концесия. След като решението за създаване на миннодобивния обект стане окончателно, правото на концесия за проучвания район ще е ограничено до територията на миннодобивния обект.

17.   Всеки кандидат може да представи само една оферта.

18.   Краен срок за оценяване на офертите: 90 дни след крайния срок за подаване на оферти.

19.   Възлагащият орган осигурява равни условия на участие и не прилага преференциални критерии.

20.   Критерии за определяне на победителя:

I)

Критерии за оценка, свързани със съдържанието на програмата за търсене и проучване, обект на концесията:

професионални достойнства на програмата за търсене и проучване (структура на програмата с оглед постигане на максимално търсене на въглеводороди);

планирана продължителност на търсенето и проучването;

финансови ангажименти, поети за изпълнение на програмата за търсене и проучване;

доколко съвременни са предвидените технически решения;

предвидени мерки за опазване на околната среда и предотвратяване и намаляване на вредите при извършване на работата, обект на концесията;

колко скоро се предвижда да започне добива (по закон, не по-късно от пет години).

II)

Критерии за оценка, свързани със способността на кандидата да изпълни договора за концесия:

финансовото състояние на участника в търга, наличието на ресурсите, необходими за финансиране на работата, която трябва да бъде извършена в рамките на концесията, и дела на собствените ресурси;

общата стойност на извършената работа във връзка с проучването и добива на въглеводороди през трите години, предшестващи настоящата покана за участие в тръжна процедура.

III)

Критерии за оценка, свързани с финансовите задължения, поети в договора за концесия:

предложена нетна концесионна такса в сравнение с минималната концесионна такса, определена от министъра;

предложен размер на по-високата еднаква миннодобивна такса в сравнение с минималната миннодобивна такса, определена от министъра.

Подробните критерии за оценка и законодателството, което урежда процедурата за предоставяне на разрешение за работа по концесията и по какъв начин тя ще бъде изпълнена и приключена, са описани в тръжната документация.

21.   Договор за концесия

Договорът за концесия се сключва в срок от 90 дни след обявяването на резултата. Този срок може да бъде удължен от министъра само веднъж, най-много с 60 дни.

Кандидатът, спечелил тръжната процедура, има право да извършва контролирана от държавата изключителна икономическа дейност (търсене, проучване и добив на въглеводороди в определен район), разрешена по силата на концесията, за срока на концесията, в съответствие със съответното законодателство и договора за концесия.

При подаването на офертите кандидатите трябва да вземат предвид раздел 22/A, точка 13 от Закона за минното дело, който гласи, че в случая на въглеводороди, правото на проучване или разрешителното за проучване на минния оператор може да покрива общо не повече от 20 000 км2 от изследваната територия. При установяването на територията на търсене също трябва да се вземе предвид територията на търсене на минния оператор, който контролира — по смисъла на Закон V от 2013 г. относно Гражданския кодекс — минния оператор, който желае да получи право на търсене или разрешително за търсене. В случай на съвместна оферта, всеки от участниците трябва да отговаря на този критерий.

Проект на концесионния договор е приложен към тръжната документация.

22.   Информация, свързана с тръжната процедура, може да бъде поискана единствено на унгарски, писмено, след закупуването на тръжната документация, по начина, посочен в тръжната документация. Унгарската минногеоложка служба — MBFSZ ще предостави отговорите на всички страни, като използва адреса за е-поща, посочен в идентификационния лист на кандидата, подаден при закупуването на тръжната документация.

Будапеща, март 2019 година.

Проф. д-р László PALKOVICS

Министър


(1)  Към датата на публикуване на настоящата покана за представяне на оферти членът на правителството, отговарящ за минното дело, е министърът на иновациите и технологиите, а членът на правителството, който отговаря за надзора на държавните активи, е министърът без портфейл, отговарящ за управлението на националните активи, в съответствие с раздел 116, точка 3 и раздел 144, точка 1 на Правителствен указ № 94/2018 от 22 май 2018 г. относно задълженията и правомощията на членовете на правителството.


Top