EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC1227(02)

Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/20122019/C 434/11

C/2019/9386

OB C 434, 27.12.2019, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 434/22


Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

(2019/C 434/11)

Европейската комисия одобри това несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (1).

Заявлението за одобрение на това несъществено изменение е публикувано в базата данни DOOR на Комисията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ

ЕС №: PDO-FR-0065-AM04 – 4.6.2019

ЗНП (X) ЗГУ ( )

1.   Наименование/наименования

„Pomme de terre de l’île de Ré“

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Pomme de terre de l’île de Ré“ са ранен сорт картофи с размер, по-малък от 70 mm.

Картофите, имащи право на защитеното наименование за произход „Pomme de terre de l’île de Ré“, произхождат от сортовете картофи за консумация (Alcmaria, Starlette, Carrera и Primabelle) и от сортовете картофи за консумация с плътна консистенция на месестата част (Amandine, Charlotte, Celtiane и Léontine).

Те се характеризират с това, че месестата част има топяща се в устата консистенция и специфичен мирис с евентуални растителни нотки. Съдържанието на сухо вещество в картофите, измерено в деня на изваждането им от почвата, е между 15 и 20,5 % при сортовете Alcmaria, Starlette, Carrera и Primabellea и между 16 и 21 % при сортовете Amandine, Charlotte, Celtiane и Léontine.

Картофите се прибират преди достигането на пълна зрялост и имат фина кожица, която лесно се отделя само с търкане.

Това е сезонна продукция, която може да се предлага за продажба само до 31 юли, включително, в годината на прибиране на реколтата и не е подходяща за продължително съхранение.

Картофите „Pomme de terre de l’île de Ré“ са пресен зеленчук, който трябва да се предлага на пазара в кратък срок след изваждането му от почвата.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производството, от покълването на картофите до прибирането на реколтата, протичат в определения географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Опаковането се извършва в рамките на географския район. То се извършва в предназначени за дистрибуция опаковки, които не може да надвишават 25 kg. Начините на опаковане осигуряват идентификацията на партидите и на техния произход, като по този начин допринасят за гарантиране на проследимостта на картофите.

Тъй като картофите „Pomme de terre de l’île de Ré“ се предлагат на пазара само в прясно състояние, те трябва да се опаковат в кратък срок след изваждането им от почвата.

Освен това те се прибират преди достигането на пълна зрялост и поради това са продукт, който лесно се поврежда. Затова е необходимо да се предпазват от удари, които могат да доведат до изменения на епидермиса, като например наранявания и потъмняване. Ето защо производителите полагат особени грижи по време на прибирането на реколтата, сортирането и опаковането, за да запазят характеристиките на картофите.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Освен информацията, предвидена в нормативната уредба за пазарното предлагане на картофи, върху етикета на картофите със защитено наименование за произход „Pomme de terre de l’île de Ré“ се изписват името на наименованието за произход „Pomme de terre de l’île de Ré“ и думите „Защитено наименование за произход“ или съкращението „ЗНП“. Тези означения се групират в едно и също зрително поле и върху един и същи етикет.

4.   Кратко определение на географския район

Географският район, обхващащ територията на остров Ре, включва следните общини: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clémentdes-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

5.   Връзка с географския район

„Pomme de terre de l’île de Ré“ е картоф, чийто ранен характер, дребен размер и специфични органолептични характеристики се дължат на местния климат на острова – умерен, слънчев и ветровит.

Местните практики за производство (избор на парцели с леки и пропускливи почви, ранно засаждане, значителна гъстота на засаждането и т.н.) имат за цел засилване на ранното узряване на реколтата, което е допринесло за полученото признание от потребителите още от началото на XX век.

Специфична характеристика на географския район

Географският район на наименованието за произход „Pomme de terre de l’île de Ré“ включва десетте общини на департамент Charente-Maritime, които се намират на остров Ре. Остров Ре е разположен в Атлантическия океан, на 3 km от френския бряг, срещу община La Rochelle.

Остров Ре се вписва в геоложката история на северния бряг на Аквитанския басейн. Той се е образувал от седиментни наслагвания от вида на коралови рифове, а впоследствие – варовиково-глинести от юрския период. Тази седиментация от мезозойската ера е в основата на варовиковата плоча, над която се издига остров Ре, която се е покрила с глинести и вятърни наслагвания по време на кватернера.

Тези различни периоди на наслагване са довели до равнинен пейзаж и релеф почти без вариации, чиято най-висока точка не надминава 20 m.

Най-често срещаните на острова почви са от типа кафяви варовикови почви (calcosols) или същите такива върху варовикова скелетна скала.

Определените за производството на картофи участъци обикновено са крайбрежни почви от типа на кафявите варовикови или калциеви почви с пясъчно покритие, както и песъчливи почви, образувани от вятърни наслагвания. Тези почви са леки, сухи и пропускливи. Те са богати на поташ и фосфорна киселина и обикновено са бедни на хумус.

Освен това остров Ре се характеризира с това, че предоставя на производителите източник на естествен тор под формата на келп. Този органичен тор от морски водорасли, събирани по крайбрежието на острова, който дълго време е бил единственият органичен подобрител на острова, и до днес се използва от някои производители. Келпът има предимството, че се разлага по-бързо от говеждия тор например.

Климатът на острова е умерен океански. Умереният му характер е още по-изявен, отколкото на континенталното крайбрежие, тъй като степента на слънцегреене е по-висока, количеството на валежите е по-малко и температурите са по-меки. Тези разлики се обясняват с по-подчертаното влияние на океана върху острова, отколкото върху континента.

Климатът се характеризира със значителна степен на слънцегреене – около 2 300 часа на година, съчетана с голямо количество светлина, слабо количество валежи (по-малко от 700 милиметра годишно) и средна годишна температура около 13 °C. Дъждовните дни се наблюдават основно през есента и през зимата, а преваляванията от сняг и премръзванията са рядкост. Освен това остров Ре е изложен на топли и бурни ветрове.

Извършваните земеделски практики са насочени към укрепване на ранния характер на сорта „Рomme de terre de l’île de Ré“. По-конкретно те включват:

определянето на крайна дата на засаждане, което позволява да се гарантира ранна реколта на „Рomme de terre de l’île de Ré“, тъй като тези картофи не бива да се събират след 31 юли,

голяма гъстота на засаждане и засаждане в гъсти редове,

когато се прибягва до отстраняване на стъблата и листата, то се извършва изцяло механично, за да не се поврежда почвата, като това допринася за органолептичните характеристики на продукта.

Специфични характеристики на продукта

„Pomme de terre de l’île de Ré“ са ранен сорт картофи.

Тяхното ранно зреене, както и малкият им или среден размер, по-малък от 70 mm, им придава оригинални органолептични качества: топяща се в устата месеста част, мирис, който при готвене се променя в зависимост от сезона – от растителен до аромат на сухи плодове, – и вкус почти винаги сладък, понякога с леки солени нотки.

Причинно-следствена връзка

Комбинацията между почвено-климатичните фактори на остров Ре и земеделските практики на производителите е в основата на оригиналните органолептични характеристики и качества на „Рomme de terre de l’île de Ré“.

Този вид картофи са с ранно зреене поради спецификата на местността и на местните умения. В действителност леката, суха и пропусклива почва, меките температури и значителното слънцегреене, допълнени от покриването на повърхността с брезент, позволяват бързото затопляне на почвата. Ползата от ранното зреене се вижда в шкафовете за кълнене, от покълването на растенията до събирането на картофите.

Качеството на „Рomme de terre de l’île de Ré“ се дължи също и на факта, че максималният му размер е 70 mm, което допринася за органолептичните му качества. Този размер се обяснява с комбинацията на един естествено регулиран дъждовен режим с високата гъстота на засаждане, практикувана на острова. Добрата пропускателна способност на почвата, меките температури, топлината и бурността на ветровете, които благоприятстват евапотранспирацията, също допринасят за ограничаването на размера на картофите. Високата гъстота на засаждане позволява на посевите да устоят на бурните ветрове на острова.

По такъв начин идеалните почвено-климатични условия, оползотворени чрез подходящите земеделски практики и подходящия избор на сортове, са причината за типичните характеристики на „Рomme de terre de l’île de Ré“.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d


(1)  OВ L 179, 19.6.2014 г., стp. 17.


Top