EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0724(06)

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграф 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

OJ C 248, 24.7.2019, p. 32–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 248/32


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграф 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2019/C 248/08)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ

„Pineau des Charentes“

Референтен номер: PDO-FR-A0489-AM01

Дата на съобщението: 10.5.2019 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Допълнително наименование

Описание и основания

В глава I, раздел II параграфът „които поради възрастта си и особените условия на отлежаване, определени в настоящата продуктова спецификация, имат ароматен профил от „оксидантен“ вид, наситен, комплексен и характерен за стар коняк“ се заменя с параграфа „които изпълняват производствените условия, определени за тези наименования в настоящата продуктова спецификация“. Това дава възможност да се опрости текстът.

Това изменение не засяга единния документ.

2.   Видове продукти

Описание и основания

В глава I, точка III, параграфът „на белите ликьорени вина и на ликьорените вина „розе“ или червени.“ се заменя с „на белите, „розе“ и червени ликьорени вина.“ Предходният текст създаваше впечатление, че има само 2 категории продукти, а всъщност всеки цвят представлява отделна категория продукт.

Това изменение не засяга единния документ.

3.   Определяне на площите

Описание и основания

В глава I, точка IV:

В подточка 2, буква б) думите „в Националния институт за произхода и качеството (наричан по-нататък „НИПК“) преди 1-ви юли в годината, която предшества годината на подаване на първата декларация за реколта.“ се заменя с „най-късно до 10 декември в годината, която предшества годината на подаване на първата декларация за реколта в органа за защита и управление с цел предаването ѝ на службите на Националния институт за произхода и качеството (наричан по-нататък „НИПК“).“

В подточка 2, буква б) параграфите: „Всеки парцел, чиято мъст не се използва за производството на продукта с контролирано наименование за произход „Pineau des Charentes“ пет поредни години, се изключва от списъка на парцелите, които са определени от компетентния национален комитет от НИПК.

Мотивираното решение за изключване или отказ за включване на определени парцели, взето от компетентния национален комитет от НИПК, се нотифицира на заинтересованите страни, които разполагат със срок от един месец, считано от получаването на уведомлението, за да представят евентуални съображения пред службите на НИПК.

След получаване на становище от експертната комисия, тези жалби подлежат на ново разглеждане от компетентния национален комитет от НИПК.“ се заличават.

Изменението е направено поради несъответствие на разпоредбата с определянето на парцелите като инструмент за обособяване в рамките на географския район. Условията и реда за изключване на парцели след 5 години, които не се използват за производството на продукта с контролирано наименование за произход, са преразгледани от гледна точка на предназначението на площите, чието управление се осигурява от Организацията за защита и управление.

Това изменение не засяга единния документ.

4.   Сортове лози

Описание и основания

В глава I, точка V:

думите „или gros meslier B“ се добавят след „meslier Saint-François B“.

думите „trousseau gris G (или chauché gris G)“ се добавят след „sémillon B“.

изречението „Сортът trousseau gris G (или chauché gris G) не може да представлява повече от 10 % от сортовете лози, използвани за производството на „Pineau des Charentes“.“ се добавя.

думата „или“ между „розе“ и червени се замества с думата „и“;

думите „cot N (или“ се добавят преди malbec N

Това съответства на добавянето на синоними за сортовете meslier de Saint François B и malbec B.

Въвежда се и възможността да се засажда сортът trousseau gris G (или chauché gris G), който е стар сорт, засаждан някога в лозята. Тази възможност е ограничена до 10 % от сортовете лози, за да се ограничат рисковете от изменение на типичните характеристики.

Това изменение не засяга единния документ.

5.   Добив

Описание и основания

точка VIII, подточка 1 се заменя със следните разпоредби:

„Добивът, предвиден в член D. 645-7 от Кодекса за селското стопанство и морския риболов, е 68 хектолитра мъст от хектар.“

точка VIII, подточка 2 се заменя със следните разпоредби:

„2.   Горна граница на добива

Съгласно член D. 645-7 от Кодекса за селското стопанство и морския риболов, горната граница на добива на ликьорено вино е 45 хектолитра от хектар, а горната граница на добива на мъст е 85 хектолитра от хектар.“

в точка VIII се добавя подточка 3, която включва следните разпоредби:

„3.   Включване в производството на млади лози

Контролираното наименование за произход „Pineau des Charentes“ може да бъде предоставено на ликьорените вина, чиято мъст е с произход от:

парцели с млади лозя едва след 2-та година след тази, през която е извършено засаждане на място преди 31 юли;

парцели с лозя, които са били обект на присаждане на място или на повторното присаждане най-рано през 1-та година след тази, през която са извършени присъждането или повторното присаждане преди 31 юли, и само когато парцелите включват само сортове, които са допустими за наименованието.“

Тези изменения са в съответствие с добавянето на добив мъст 68 хектолитра от хектар. Горната граница на добива на ликьорено вино се увеличава от 42 на 45 хектолитра от хектар. Определянето на горната граница на добива на продукта с наименование „Cognac“ (16 хектолитра чист алкохол от хектар) доведе до необходимостта от увеличение на горната граница на добив на продукта с наименование „Pineau de Charentes“.

Заличаването на параграфа „парцели с млади лозя едва след 1-та година след тази, през която е извършено присаждане на място преди 31 юли;“ е вследствие на включването му в следващия параграф.

Вследствие на това изменение се изменя точка 5 от единния документ.

6.   Обработване

Описание и основания

В глава I, точка IX:

в подточка 2, буква а) думите „при прекратяването на ферментацията“ се премахват, за да се избегне повторението.

В подточка 3:

се добавя б) „Ликьорените вина „розе“ съзряват най-малко осем месеца, от които най-малко шест месеца в дъбови съдове.“ По този начин могат да се разграничат вината „розе“ от червените вина „Pineau des Charentes“, които не се обработват съгласно едни и същи правила.

Това води до изменение на номерацията, като б), в), г), д) стават съответно в), г), д) и е).

в буква д) числото 5 се заменя със 7. Това съответства на увеличаване на годините на отлежаване за получаване на наименованието „отлежало“, за да се постигне по-качествен продукт.

в буква е) числото 10 се замества с 12. Това съответства на увеличаване на годините на отлежаване за получаване на наименованието „супер отлежало“, за да се постигне по-качествен продукт.

В подточка 5:

в буква а) думите „и розе“ се заличават

в буква а) се добавя един ред:

Ликьорени вина „розе“ След периода на зреене, считано от 1-ви юни в годината, която следва тази на реколтата.

в буква а) числото 5 се заменя със 7

в буква а) числото 10 се заменя със 12

в буква б) думите „1-ви октомври в годината, която следва тази на производството му.“ се заменят с:

„и най-рано:

Ликьорени вина „розе“ на 1 юни в годината, която следва тази на обработването.

Червени ликьорени вина на 1 октомври в годината, която следва тази на обработването.

Бели ликьорени вина на 1 април във 2-та годината, която следва тази на обработването.“

в буква в) думите „гаранционна капсула“ и „поставена в най-малко два екземпляра“ се заличават

в буква в) се добавя следният параграф:

„При съдовете с вместимост 0,50 литра и повече печатът се поставя в най-малко в два екземпляра, като всеки е с минимален диаметър 20 mm. При съдовете с вместимост под 0,50 литра марката се поставя в най-малко един екземпляр по видим и четлив начин.“

Тези изменения са в съответствие с разграничението на ликьорените вина „розе“ от червените ликьорени вина, на изменението на отлежаването при наименованията „отлежало“ и „супер отлежало“, на заместването на гаранционната капсула с гаранционен печат.

Вследствие на това изменение се изменя единният документ.

7.   Връзка с географския район

Описание и основания

в точка X:

в подточка 2:

в първия параграф думите „може да бъде“ се заменят с „е“

в първия параграф думата „и“ се заменя с „наименованието може“

в първия параграф думите „или „екстра отлежало“ се добавят след „супер отлежало“

в първия параграф думите „съответно 5 и 10 години минимум“ се заменят с „вж. глава I, точка IX, подточка 3“

в първия параграф изречението „консумира се основно като аперитив.“ се заличава

във втория параграф се добавя изречението: „Виното „Pineau des Charentes“ се консумира основно като аперитив.“

в третия параграф се добавя думата „лек“ след думата „златист“

четвъртият параграф се заменя със следните разпоредби:

„Червеното вино „Pineau des Charentes“ е с изискан цвят и често развива наситени аромати на прясно набрани червени и черни плодове, съчетани с меки нотки на подправки.

А виното „розе“ с наименование „Pineau des Charentes“ е с блед цвят и придобива често аромати на червени меки горски плодове.“

в петия параграф думите „и сухите плодове с черупки (орехи, печени бадеми),“ се добавят след „сухи плодове“.

в петия параграф думите „отлежали коняци“ се заменят с „отлежали напитки с контролирано наименование за произход „Cognac“.“

шестият параграф се заменя със следните разпоредби:

„Червеното вино и виното „розе“ с наименованието „Pineau des Charentes“, които използват с наименованията „отлежало“ или „супер отлежало“, са с керемиден цвят. Те са много елегантни и понякога развиват нотки на шоколад или плодов ликьор, които придобиват също така оксидантни аромати, характерни за отлежалите спиртни напитки с контролирано наименование за произход „Cognac“.“

Това са редакционни промени.

Вследствие на това изменение се изменя единният документ.

8.   Преходна мярка

Описание и основания

Заличава се мярката, свързана с липсващите стебла на лози, тъй като вече не е валидна

Добавя се една подточка:

„2.   Зреене

Ликьорените вина, които са съзрявали най-малко 5 години в дървени съдове, могат да претендират за наименованието „отлежало“ до 1 октомври 2023 г. Ликьорените вина, които са съзрявали най-малко 10 години в дървени съдове, могат да претендират за наименованието „супер отлежало“ или „екстра отлежало“ до 1 октомври 2023 г.“

Това е преходна мярка, която съпътства изменението на отлежаването относно наименованията „отлежало“ и „супер отлежало“

Това изменение не засяга единния документ.

Представяне на вината

В точка XII, подточка 9 се добавят следните параграфи:

„Разрешено е обозначаването на възрастта при вината с наименование „Pineau des Charentes“, които са отлежавали в дървени съдове 3 пълни години. Обозначената възраст не може да надвишава продължителността на отлежаване в дървен съд на съответния продукт. При купажните вина се възприема продължителността на партидата, чийто период на отлежаване в дървени съдове е най-кратък.

Разпоредбите, свързани с обозначаването на възрастта, се прилагат считано от 1 април 2020 г.“

Изменението позволява да се обозначи възрастта на вината с наименование „Pineau Charentes“ след известен период на отлежаване с цел предоставяне на по-пълна информация на потребителя.

Това изменение не засяга единния документ.

9.   Предназначение на парцелите

Описание и основания

В глава II, точка I от продуктовата спецификация на контролираното наименование за произход „Pineau des Charentes“:

точка I се заменя със следните разпоредби:

„I.   Задължения за деклариране

1.   Декларация за предназначението на района

Декларация за предназначението на района се подава преди 1 юли всяка година за реколтата през следващата година във Федерацията на междупрофесионалните органи в района Charentes-Cognac, която предоставя на органа за защита и управление и на контролния орган свързаната с тях информация.

В тази декларация се посочва максималната площ, от която ще се събира реколта за производството на мъст.

2.   Декларация за предназначението на парцелите

Считано от реколта 2019 г. нататък ликьорените вина се произвеждат от мъст от определени парцели, включени в декларация за предназначението на парцелите.

Декларацията за предназначението на парцелите се подава най-късно до 10 декември всяка година за реколтата през следващата година в органа за защита и управление.

В декларацията се посочва за всеки парцел:

кадастрален номер; община, сектор, номер;

сорт;

площ с лозя, използвана в производството;

име на производител.

3.   Декларация за производство

След прекратяването на последната ферментация се изготвя декларация за производство, в която се обобщават:

използваните общи количества мъст;

използваните общи количества спиртна напитка „Cognac“;

произведените общи количества ликьорени вина по цвят;

референтните номера на парцелите и на площите, от които е набрано гроздето за производството на мъст.

Тази декларация се изготвя в съответствие с производствения регистър.

Декларацията се изпраща преди 10 декември в годината на реколтата до местните служби на Генерална дирекция „Митници и косвени данъци“.

Един екземпляр от декларацията се предоставя на органа за защита и управление, както и на службите на НИПК.

4.   Декларация за използване на контролирано наименование за произход

За да се използва за ликьорените вина контролираното наименование за произход „Pineau des Charentes“, евентуално допълнено с наименованията „отлежало“, „супер отлежало“, (или неговия еквивалент „екстра отлежало“), всеки оператор изпраща на органа за защита и управление декларация за използване най-малко 30 дни преди пускане в обращение и/или в търговската мрежа на партидата.

В тази декларация се уточнява по-специално:

името или предмета на дейност на оператора;

адреса на оператора;

заявеното количество по цвят, евентуално допълнено с някое от цитираните по-горе наименования;

условията и реда на складиране: място, вид съд, идентифицирането му в избата (номер, вместимост).

5.   Декларация за изключване

Всеки оператор, който изключва партиди с контролирано наименование за произход „Pineau des Charentes“, следва в изпълнение на Регламент ЕС № 1308/2013 да подаде декларация в органа за защита и управление най-късно до 10-то число на месеца след изключването.“

Това изменение е в съответствие с новата процедура за деклариране на предназначението.

Това изменение не засяга единния документ.

10.   Основни контролни точки

Описание и основания

Глава III от продуктовата спецификация на контролираното наименование за произход „Pineau des Charentes“ се изменя, както следва:

точка I, подточка 1

в буква Г думите „и поставянето на гаранционната капсула или на гаранционен печат.“ се заличават.

точка II, подточка 2

числото „45011“ се заменя с „NF EN ISO/CEI 17065“

Това изменение не засяга единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование на продукта

„Pineau des Charentes“

2.   Вид географско означение

ЗНП — Защитеното наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

3.

Ликьорено вино

4.   Описание на виното или вината

Вината са ликьорени вина, бели, червени или „розе“, произведени чрез прекратяване на ферментацията на гроздето с престояла (спиртна напитка от предходна дестилационна кампания) спиртна напитка с контролирано наименование за произход „Cognac“, произведена от същото стопанство. Може да се допълни с наименованията „отлежало“ или „супер отлежало“ в зависимост от продължителността на отлежаването в дъбов съд (съответно 7 или 12 години най-малко). Консумира се основно като аперитив.

В устата „Pineau des Charentes“ оставя свежия и цялостен завършек на мъстта от прясно грозде. Спиртната напитка с наименованието „Cognac“, която допринася за плътността и за общата балансираност на продукта, е ненатрапчив благодарение на продължителното зреене в дървен съд.

Бялото вино „Pineau des Charentes“ е с цвят от сламено жълт до златист и развива често наситени плодови аромати (на пресни или захаросани плодове) с флорални нюанси (бели цветя) и медени нотки.

Вино „Pineau des Charentes“, червено или розе, е с цвят от бледо розово до плътно червено. Червеното вино „Pineau des Charentes“ развива често наситени аромати на прясно набрани черни плодове, съчетани с меки нотки на подправки. А „Pineau des Charentes“ развива често аромати на горски плодове, дори на костилкови плодове, когато зреенето е по-продължително.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в % об.)

22

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

16

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (в милиеквиваленти на литър)

10

Максимално общо съдържание на серен диоксид (в милиграми на литър)

75

5.   Лозаро-винарски практики

а.   Основни енологични практики

Агротехническа практика

Лозята са с минимална гъстотата на насажденията от 2 200 растения на хектар, като междуредието не може да превишава 3 метра.

Резитбата на лозите става съобразно следните техники, при максимум 50 000 пъпки на хектар:

единичен или двоен Гюйо, като всяко стебло е с една или две плодни пръчки и с един или два плодни чепа;

кордон Роая с плодни чепове с максимум три пъпки.

Напояването е забранено.

б.   Максимални добиви

Ликьорено вино

45 хектолитра от хектар

Мъст

85 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Беритбата на гроздето, производството на мъст, обработването, съзряването и опаковането на ликьорените вина се извършват на територията на следните общини:

Департамент Charente-Maritime:

Район Rochefort: всички общини

Район Saintes: всички общини

Район Saint-Jean-d’Angély: всички общини

Район Jonzac: всички общини

Район La Rochelle:

Кантон Ars-en-Ré: всички общини.

Кантон Aytré: общини Angoulins и Aytré.

Кантон La Jarrie: всички общини.

Кантони La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: община La Rochelle.

Кантон La Rochelle 5: общини Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.

Кантон La Rochelle 8: общини Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

Кантон La Rochelle 9: общини L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.

Кантон Saint-Martin-de-Ré: всички общини.

Кантон Courçon: общини Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis.

Кантон Marans: общини Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Департамент Charente:

Район Cognac: всички общини

Район Angoulême

Кантон Angoulême Est: всички общини.

Кантон Angoulême Nord: всички общини.

Кантон Angoulême Ouest: всички общини.

Кантон Blanzac: всички общини.

Кантон Hiersac: всички общини.

Кантон Saint-Amant-de-Boixe: всички общини.

Кантон Villebois-la-Valette: всички общини.

Кантон La Rochefoucauld: общини Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.

Кантон Montbron: общини Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Район Confolens

Кантон Aigre: всички общини.

Кантон Ruffec: общини Villegats и Verteuil-surCharente.

Кантон Mansle: общини Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, SaintCiers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

Кантон Villefagnan: общини Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Департамент Dordogne:

Район Périgueux:

Кантон Saint-Aulaye: общини Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Департамент Deux-Sèvres:

Район Niort:

Кантон Mauzé sur le Mignon: общини Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

Кантон Beauvoir-sur-Niort: общини Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, SaintEtienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon.

Кантон Brioux-sur-Boutonne: община Le Vert.

7.   Основни винени сортове грозде

 

Cot N - Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Описание на връзката или връзките

Географският район, който е същият като този на контролираното наименование за произход „Cognac“, съвпада със северния край на Аквитанския басейн. По-конкретно на запад граничи с Атлантическия океан, на юг — с околностите на устието на реката Жиронд, на север — с островите Ре и Олерон, а на изток към град Ангулем с първите предпланини на Централния масив. Простира се на територията на четири департамента.

Географският район е изграден от големи седиментни ансамбли основно от периода на Горна Юра (варовикови блокове, образували се в резултата на утаяване в морския басейн) на север от линията Рошфор-Коняк, и от периода на Креда (изменение на юрските варовици, които образуват глина в резултат на декалцификация и отлагания от глина, пясъци и креда) — на юг.

Климатът се определя като умерен океански. Средната годишна температура е около 13 °C, а слънцегреенето, което е близо 2 100 часа годишно, е значително. Този климат е хомогенен на територията на географския район с изключение все пак на крайбрежните области, които са по-слънчеви и с най-малка топлинна амплитуда.

Зимата е мека и влажна с ограничен брой мразовити дни. Рисковете от пролетни слани са редки, но могат да продължат до края на месец май. Лятото е горещо, но не прекалено, въпреки че може да има периоди на суша.

Средното годишно количество на валежите от 800 mm до 1 000 mm се разпределя в рамките на 130 до 150 дни през цялата година.

Най-често срещаните почви са от глинесто-варовиков тип върху варовик, въпреки че в тази група се наблюдава голямо разнообразие от почви. Почвите, които се срещат по крайбрежните зони, и по-специално на островите Ре и Олерон, са песъчливи. Площите в зони, които могат да бъдат обект на наводнения, не могат да се използват за контролираното наименование за произход.

Описание на човешките фактори, които допринасят за връзката

Лозарството в региона датира от римската епоха. След като първоначално се установява още от III-ти век в областта Сентонж (Saintonge), лозовият масив се разпростира на юг и към вътрешността в района на Онис (Aunis) и Огумоа (Augoumois) (XIII-и век).

Според легендата за произхода на „Pineau des Charentes“ когато през 1589 г. Анри IV идва на власт, един непохватен лозар излива прясна мъст от грозде в бъчва, която вече съдържа спиртна напитка „Cognac“. Ядосан от непохватността си, той изоставя бъчвата в най-тъмния ъгъл на избата си. Няколко години по-късно когато отново иска да използва изоставения си съд, той открива в него прозрачна течност със златист цвят и напълно оригинален, опияняващ, плодов вкус.

И така ликьорените вина дължат съществуването си на спиртната напитка „Cognac“, с която споделят историята си.

Дълго време ликьорените вина остават продукт за собствена консумация. Тази традиция е в основата на идентичността му, тъй като и днес гроздето, използвано за производството на „Pineau des Charentes“ (използвано за производството на мъстили на спиртната напитка „Cognac“), трябва да произхожда от едно и също стопанство.

С времето лозарите са развили постепенно практиките си за усъвършенстване на оригинално ноу-хау, което обхваща: производството на спиртната напитка „Cognac“, подбора на най-узрялото грозде, прекратяването на ферментацията, което дава възможност за получаване на стабилен и балансиран продукт в органолептичен план и изкуството да се съчетават допълващи се партиди и години на реколта с наименование „Pineau des Charentes“.

През двадесетте години на XX век отрасълът се организира, като се създава „Синдикат на производителите на Pineau des Charentes“, който през 1943 г. се превръща в „Синдикат на производителите за насърчаване и ррекламиране на Pineau des Charentes“.

На 5 юли 1935 г. се обнародва закон за прилагане на член 12 от закона от 6 май 1919 г. за защита на наименованията за произход към ликьорените вина с наименованието „Pineau des Charentes“.

Контролираното наименование за произход „Pineau des Charentes“ се признава с декрет от 12 октомври 1945 г. Така наименованието „Pineau des Charentes“ присъства сред първите ликьорени вина, които се ползват с това признание във Франция.

Производството на „Pineau des Charentes“ средно изисква използването на равностойността на два парцела, необходими за производството на спиртната напитка „Cognac“, и на един парцел за производството на мъст от грозде. Така в съответствие с ноу-хауто, произхождащо от историческите практики, всеки производител избира от парцелите в стопанството си най-подходящите за производството на най-богата на захар мъст и оставя останалите от тях за производството на кисели вина със слабо съдържание на алкохол, подходящи за производството на спиртната напитка „Cognac“.

В съответствие с обичаите и ноу-хауто, свързани с производството на спиртната напитка „Cognac“, умението да се постигне съзряване на виното в дървени съдове подобрява качеството на „Pineau des Charentes“ и му позволява да придобие ароматни и вкусови особености.

Ограничаването на опаковането в географския район произтича от производствени обичаи и от семейната употреба на „Pineau des Charentes“. Целта му е да се запазят характеристиките и спецификата на продукта, произведен по специален метод с дълго отлежаване, като същевременно се даде възможност за по-ефективни операции за контрол по отношение на продукта.

9.   Основни допълнителни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Опаковане

Правна уредба:

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

Опаковане в определения район

Описание на условието:

Белите ликьорени вина съзряват най-малко 18 месеца, от които най-малко 12 месеца в дъбови съдове. Червените и „розе“ ликьорени вина съзряват съответно най-малко 8 и 12 месеца, от които най-малко 6 и 8 месеца в дъбови съдове.

Вината с наименование „отлежало“ съзряват най-малко 7 години в дъбови съдове, а вината с наименование „супер отлежало“ (или с неговия еквивалент „екстра отлежало“) съзряват най-малко 12 години в дъбови съдове.

Задължението за опаковане в географския район произтича от производствените обичаи и от първоначалната му семейна употреба и има за цел да се запазят характеристиките и спецификата на „Pineau des Charentes“.

Производството на този продукт изисква всъщност ноу-хау, свързано, от една страна, с купажите, а от друга страна — със зреенето в дървени съдове в оксидантна среда. Поради това следва да се избягва всякакво транспортиране на продукта и да се ограничи всякаква манипулация след съзряването, за да не се влошат получените качества в резултат на прилагането на технически овладян метод на производство. Освен това ограничението на опаковането в рамките на географския район позволява по-добра проследимост и улеснява операциите по контрола на продукта.

Предназначените за потребителите вина се пускат на пазара в стъклени бутилки с гаранционна капсула или с гаранционен печат.

Етикетиране

Правна уредба:

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Разрешено е обозначаването на годината на реколтата за ликьорено вино, което произхожда 100 % от една и съща година на производство на „Pineau des Charentes“.

Наименованието може да бъде допълнено с наименованията „отлежало“ и „супер отлежало“ (или с неговия еквивалент „екстра отлежало“) при ликьорените вина, които изпълняват производствените условия, определени за тези наименования в настоящата продуктова спецификация.

Разрешено е обозначаването на възрастта при вината с наименование „Pineau des Charentes“, които са отлежавали в дървени съдове най-малко 3 години. Обозначената възраст не може да надвишава продължителността на отлежаване в дървен съд на съответния продукт. При купажните вина се възприема продължителността на партидата, чийто период на отлежаване в дървени съдове е най-кратък.

Линк към продуктовата спецификация

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.


Top