EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Кодекс за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 89/2


Кодекс за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка

(2019/C 89/03)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като има предвид, че:

(1)

Като институция на Европейския съюз (ЕС) Европейската централна банка (ЕЦБ) е задължена да бъде в служба на обществения интерес и да гарантира поддържането на възможно най-високо равнище на почтеност. Ето защо ЕЦБ поставя в центъра на институционалното управление отчетността, прозрачността и най-високите етични стандарти. Спазването на тези принципи е ключов елемент от доверието в ЕЦБ и е от решаващо значение за осигуряването на доверието на европейските граждани.

(2)

Професионалната етика и високите стандарти на поведение, които трети лица имат право да очакват от ЕЦБ и от високопоставените ѝ служители, са признати още от създаването на ЕЦБ като основни предпоставки за запазване репутацията на ЕЦБ.

(3)

След приемането на първоначалния Кодекс за поведение на ЕЦБ през 2001 г. (1), през 2002 г. (2) бе приет, а през 2006 г. (3) бе преработен специален Кодекс за членовете на Управителния съвет. Той бе последван от Допълнителен кодекс за етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет, който бе приет през 2006 г. (4) и бе преработен през 2010 г. (5)

(4)

В контекста на установяването на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (6), с който на ЕЦБ бяха възложени конкретни задачи, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, през 2014 г. беше приет също така Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет (7).

(5)

Освен това от януари 2015 г. ЕЦБ въведе усъвършенствана Етична рамка, приложима за членовете на персонала (8), и създаде Службата за съответствие и управление и Комитета по етика на високо равнище (9), на който е възложено да консултира членовете на висши органи на ЕЦБ относно различните кодекси за поведение, приложими към тях по последователен начин.

(6)

По отношение на Евросистемата и ЕНМ бяха установени общи минимални етични стандарти в Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/11) (10) и Насоки (ЕС) 2015/856 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/12) (11).

(7)

ЕЦБ има действителен интерес по отношение на принципа, доколкото това е възможно и когато това е оправдано от съображения за пропорционалност, членовете на нейните висши органи да съблюдават и да се подчиняват на същите правила за професионално поведение. За тази цел Управителният съвет възложи на Комитета по етика да разгледа възможността за установяване на единен кодекс за поведение, вследствие на което Комитетът по етика изготви кодекса за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ, който Управителният съвет понастоящем иска да одобри (наричан „настоящият кодекс“).

(8)

Освен че се ръководи от разпоредбите и обосновката на усъвършенстваната етична рамка, приложима към членовете на персонала на ЕЦБ, настоящият кодекс отразява най-добрите практики от общностите на централното банкиране и надзора и от другите институции на ЕС, като същевременно признава специфичните институционални характеристики на ЕЦБ и нейната независимост.

(9)

С одобряването на настоящия кодекс Управителният съвет цели въвеждане на най-високите стандарти на професионална етика, гарантирайки по този начин, че членовете на висши органи на ЕЦБ служат за пример и насърчават служителите в Евросистемата, ЕСЦБ и ЕНМ също да поддържат тези стандарти при изпълнението на техните задължения.

ОДОБРИ НАСТОЯЩИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕЦБ:

ЧАСТ I

ОБХВАТ

Член 1

Приложно поле

1.1.

Кодексът се прилага по отношение на членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет, когато изпълняват техните функции като членове на висш орган на ЕЦБ, както и по отношение на членовете на Изпълнителния съвет. Кодексът също така обхваща членове на Управителния съвет и членове на Надзорния съвет, когато действат съответно като членове на Управителния комитет и Групата за посредничество, както и представители на национални централни банки, когато националният компетентен орган (наричан по-долу „НКО“) не е националната централна банка (наричана по-долу „НЦБ“), участващи в заседания на Надзорния съвет (наричани по-долу „членовете“).

1.2.

Кодексът също така се прилага по отношение на лица, заместващи членовете на заседания на Управителния съвет или на Надзорния съвет (наричани по-долу „заместниците“) при изпълнението на техните задължения и отговорности, свързани с тези висши органи, когато това е изрично предвидено в настоящия кодекс. За целите на настоящия кодекс „висши органи на ЕЦБ“ означава Управителния съвет на ЕЦБ, Изпълнителния съвет на ЕЦБ и Надзорния съвет на ЕЦБ.

1.3.

Настоящият кодекс не са прилага по отношение на придружаващи лица, присъстващи на заседанията на Управителния съвет или на Надзорния съвет. Придружаващите лица обаче подписват декларация за етично поведение, обхващаща общия принцип на избягване на конфликт на интереси, забраната за използване на поверителна информация и правилата относно професионалната тайна, преди тяхното първо участие в някое от заседанията (наричана по-долу „декларация за етично поведение“) (12).

1.4.

Членовете на Генералния съвет се приканват да подпишат декларацията за етично поведение. Освен това членовете на Комитета за одит, Комитета по етика, Административния съвет за преглед (АСП) и техните заместници съответно са задължени да подпишат декларацията за етично поведение.

1.5.

Членовете на персонала на ЕЦБ, присъстващи на заседания на висши органи на ЕЦБ, са надлежно обхванати от Етичната рамка и следователно не са задължени да подписват декларацията за етично поведение.

1.6.

В случай на съмнение във връзка с разпоредбите в настоящия кодекс или с тяхното практическо приложение следва да се потърси становището на Комитета по етика, създаден с Решение (ЕС) 2015/433 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/59) (13).

Член 2

Противоречащи национални разпоредби и приложимост на различни етични рамки

2.1.

Членовете и заместниците уведомяват своевременно Комитета по етика за всяка пречка за изпълнението на настоящия кодекс, включително пречки, произтичащи от противоречащи разпоредби на националното право.

2.2.

Настоящият кодекс не засяга по-строгите етични правила, приложими по отношение на членовете и заместниците по силата на националното право.

ЧАСТ II

СТАНДАРТИ НА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Член 3

Основни принципи

3.1.

Членовете и заместниците изпълняват своите задължения и отговорности, като строго спазват Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз, Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, Процедурния правилник на Европейската централна банка (14) и Процедурния правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка (15) в зависимост от случая.

3.2.

При изпълнение на техните задължения и отговорности членовете и заместниците спазват най-високите стандарти за етично поведение. От тях се очаква да действат честно, независимо, безпристрастно, дискретно и без да се ръководят от собствените си интереси. От тях се очаква да съзнават важността на задълженията и отговорностите си, да отчитат публичния характер на функциите си и с поведението си да насърчават етично поведение в Евросистемата, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и ЕНМ, и да поддържат и стимулират общественото доверие в ЕЦБ.

Член 4

Професионална тайна

4.1.

Като имат предвид изискванията за професионална тайна, произтичащи от член 37 от Устава на ЕСЦБ и член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, членовете и заместниците нямат право да разкриват информация, която е обхваната от задължението за професионална тайна, поето при изпълнение на техните задължения и отговорности, която не е публично оповестена и не е публично достъпна (наричана по-долу „поверителната информация“), освен при обсъждания като част от съгласуваната комуникационна стратегия на ЕЦБ. По-специално те нямат право да разкриват никаква поверителна информация в публични речи или изявления, или пред медиите, като се задължават да третират такава информация в съответствие със съгласуваните вътрешни правила за третирането на чувствителна информация на ЕСЦБ и ЕНМ. Членовете и заместниците продължават да се подчиняват на тези изисквания за опазване на професионалната тайна в съответствие с правото на Съюза дори и след прекратяване на изпълнението на техните задължения и отговорности за ЕЦБ.

4.2.

Членовете и заместниците предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че на членовете на персонала на тяхната съответна НЦБ и/или НКО е предоставен достъп до поверителна информация само за изпълнението на задълженията на членовете на персонала и в съответствие с приложимите правила за поверителност, и че са запознати и спазват строго изискванията за професионална тайна, установени в член 4.1.

Член 5

Разделение между надзорната функция и функцията, свързана с паричната политика

5.1.

Членовете и заместниците зачитат разделението между конкретните задачи на ЕЦБ относно политиките, свързани с пруденциалния надзор, и нейните задачи, свързани с паричната политика, както и другите задачи. Когато е приложимо, те съблюдават Решение ЕЦБ/2014/39 на Европейската централна банка (16) и правилата, приети от ЕЦБ съгласно член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета.

5.2.

При изпълнение на техните задължения и отговорности членовете на Надзорния съвет и техните заместници вземат предвид целите на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета и не се намесват в задачите на ЕЦБ, които не са свързани с надзора, като същевременно зачитат специфичните задължения и отговорности на заместник-председателя на Надзорния съвет.

Независимост

Член 6

Принцип на независимост

Имайки предвид член 130 от Договора за функционирането на Европейския съюз член 7 от Устава на ЕСЦБ и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, членовете и заместниците при упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията и отговорностите, които са им възложени, действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, независимо от националния или личния интерес, и нямат право да искат или да приемат указания от институции, органи, служби или агенции на ЕС, от правителства на държави членки или от други органи.

Член 7

Частни дейности и дейности в служебно качество

7.1.

Членовете и заместниците осигуряват, че частните дейности, независимо дали са извършвани срещу заплащане или не, нямат отрицателно въздействие върху техните задължения и не накърняват репутацията на ЕЦБ. За целите на настоящия кодекс „частни дейности“ означава всяка друга дейност, извършвана от член или заместник не в служебно качество.

7.2.

Членовете и заместниците могат да извършват частни дейности в публични или международни организации, или в организации с нестопанска цел, както и преподавателска и академична дейност, при условие че тези дейности не пораждат конфликт на интереси, например дейности, свързани с поднадзорни лица или контрагенти на Евросистемата в паричната политика или валутните операции. В случай на частни дейности, посочени в член 11.1 от Устава на ЕСЦБ, членовете на Изпълнителния съвет изискват изричното одобрение на Управителния съвет.

7.3.

Членовете и заместниците могат да приемат възнаграждение и възстановяване на разходите за частни дейности, при условие че това възнаграждение и тези разходи съответстват на извършената работа и са в рамките на обичайното.

7.4.

Членовете и заместниците трябва да се въздържат от дейности в служебно качество, които могат да попречат на тяхната независимост, като следва да се откажат от такива дейности, извършвани от тях в служебно качество. За целите на настоящия кодекс „дейности в служебно качество“ означава външни дейности, извършвани от член или заместник в служебно качество, т.е. като част от техни задължения и отговорности.

7.5.

Членовете и заместниците се задължават да уведомят Комитета по етика писмено относно частните дейности, които възнамеряват да извършват. Те също така следва да му предоставят годишно актуализиране на техните текущи частни дейности и дейности в служебно качество.

Член 8

Отношенията с групи, представляващи определени интереси

Като поддържат отворен, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество, изискуем от Договора за Европейския съюз, членовете и заместниците се задължават винаги и особено при взаимодействието си с групи, представляващи определени интереси, да имат предвид своята независимост, своите задължения за пазене на професионална тайна и основните принципи, установени в настоящия кодекс. Членовете и заместниците също така следва да имат предвид Водещите принципи при връзките с обществеността за високопоставени служители на ЕЦБ (17), както и другите приложими правила и насоки. Те трябва да бъдат особено предпазливи и да прилагат подходящи предпазни мерки, когато участват в закрити събития или когато приемат индивидуални покани.

Член 9

Публичните изяви и публични изявления

9.1.

Членовете и заместниците изпълняват задълженията и отговорностите си като представители на високопоставен орган на ЕЦБ и се считат за такива при публични изяви.

9.2.

Когато правят публични изявления по въпроси, свързани с Евросистемата, ЕСЦБ или ЕНМ, членовете и заместниците са длъжни да се съобразяват с ролята си на представители на висш орган на ЕЦБ.

9.3.

В случай на научен или академичен принос членовете и заместниците са длъжни да посочат, че приносът е направен в лично качество и не представлява позицията на ЕЦБ.

Член 10

Декларация за интереси

10.1.

Всеки член представя ежегодно на Комитета по етика за оценка и последващо представяне на председателя подписана декларация за интереси, която включва информация относно предишна професионална дейност, частни дейности, дейности в служебно качество и финансови интереси, както и относно доходоносна професионална дейност на техния съпруг или партньор, която може да породи съмнения за конфликт на интереси (наричана по-долу „декларацията за интереси“). Декларацията за интереси (18), подадена от всеки член, се публикува на уебсайта на ЕЦБ и не засяга изискванията за представяне на имуществена декларация съгласно приложимите национални правила или договорни задължения.

10.2.

ЕЦБ обработва и съхранява личните данни, събрани в декларацията за интереси, в съответствие с приложимото за ЕЦБ законодателство за защита на данните.

Конфликт на интереси

Член 11

Общ принцип на конфликт на интереси

11.1.

Членовете и заместниците са длъжни да избягват ситуации, които биха могли да породят съмнения за конфликт на интереси. Съмнение за конфликт на интереси се поражда, когато член или заместник има лични интереси, които могат да повлияят или които изглежда, че влияят върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията и отговорностите му, и също така обхваща, но не се ограничава до техни членове на семейството по пряка линия (родители, деца, братя или сестри), съпрузи или партньори на член или заместник. По-специално членовете и заместниците не могат да използват своето участие в процес на вземане на решения или професионалната информация, с която разполагат, за да получат каквато и да е лична облага. Конфликт на интереси не е налице, когато член или заместник се засяга само поради принадлежността му към населението като цяло или към голяма категория лица.

11.2.

Членовете и заместниците разкриват писмено и своевременно пред председателя на ЕЦБ или председателя на съответния висш орган на ЕЦБ и пред Комитета по етика всяка ситуация, която може да породи съмнения за конфликт на интереси. По-специално те си подават отвод от участие в обсъждания, разисквания или гласуване по отношение на такива ситуации и не могат да получават свързаната с това документация.

Член 12

Доходоносна професионална дейност на съпруг или партньор

Членовете и заместниците отчитат незабавно пред председателя на ЕЦБ или председателя на съответния висш орган на ЕЦБ и пред Комитета по етика всяка доходоносна професионална или друга платена дейност на техните съпрузи или партньори, която може да породи съмнения за конфликт на интереси.

Член 13

Облаги (подаръци и актове на гостоприемство)

13.1.

Членовете и заместниците не могат да искат и трябва да бъдат предпазливи, когато им бъдат предлагани облаги, които са свързани по някакъв начин с възложените им задължения и отговорности. За целите на настоящата разпоредба „облаги“ означава подаръци, актове на гостоприемство или други ползи, финансови или предметни, които не представляват договорено възнаграждение за предоставени услуги и на които получателят няма право на друго основание.

13.2.

Облага, предложена или дадена на член или на заместник, или на член на семейството по пряка линия, съпруг или партньор, която е свързана по някакъв начин с изпълняваните задължения и отговорности на този член или заместник, може да бъде приета от него при следните обстоятелства:

а)

предложена е от организация от публичния сектор, включително друга централна банка, национален публичен орган, международна организация или академия, и е на стойност, която се счита за обичайна и уместна;

б)

предложена е от едно или повече частни юридически или физически лица и е на стойност не по-висока от 100 EUR, или ако е на по-висока стойност, i) е предадена на съответната институция, на която съответният член или заместник е представител, или ii) членът или заместникът плати сумата над 100 EUR на тази институция;

в)

приема формата на акт на гостоприемство, съобразена е със задълженията и отговорностите на члена или заместника и е в рамките на обичайното;

г)

не е предложена от поднадзорно лице;

д)

приемането ѝ не поражда по друг начин съмнения за конфликт на интереси.

13.3.

Приемането на облага в никакъв случай не може да води до накърняване или повлияване на обективността и свободата на действие на члена или на заместника, нито да породи неуместно задължение или очакване от страна на получаващия или на даващия облага.

13.4.

Членовете на Изпълнителния съвет, председателят на Надзорния съвет и представителите на ЕЦБ в Надзорния съвет се задължават да декларират своевременно при секретаря на Комитета по етика всеки получен подарък или получено предложение за подарък, независимо от неговата стойност. Другите членове и заместници се подчиняват на приложимите национални процедурни правила за деклариране на подаръци.

Член 14

Награди, титли и отличия

14.1.

Членовете и заместниците следва да осигуряват, че наградите, титлите и отличията са съвместими с тяхното обществено положение, като не накърняват независимостта и не пораждат съмнения за конфликт на интереси.

14.2.

Членовете и заместниците предават на съответната институция, на която са представители, или даряват за благотворителност паричните суми или ценностите, с които е съпроводена наградата и които получават във връзка с техните задължения и отговорности като член или заместник на висш орган на ЕЦБ.

Член 15

Покани за събития

15.1.

Членовете и заместниците, имайки предвид своите задължения да зачитат принципа на независимост и да избягват конфликт на интереси, могат да приемат покани за събития с голяма посещаемост като конференции, приеми или културни събития, ако тяхното участие не противоречи на интересите на ЕЦБ, като следва да бъдат особено предпазливи по отношение на индивидуални покани. Членовете и заместниците не могат да приемат покани или плащания в нарушение на настоящите правила, като информират за това своите партньори.

15.2.

Членовете и заместниците не могат да приемат заплащане на разходи за път и/или настаняване от организаторите на събития, посочени в член 15.1. Възнагражденията, които могат да бъдат приети от членове и заместници за лекции и речи, изнесени в официалното им качество, се използват от ЕЦБ или от съответната НЦБ или съответния НКО за благотворителни цели.

15.3.

Ако е съвместимо с международно признат обичай, членове 15.1 и 15.2 се прилагат също и спрямо придружаващите съпрузи или партньори на членове и заместници по отношение на покани, отправени и до тях.

Член 16

Правила относно частните финансови сделки

16.1.

Членовете и заместниците не могат да използват поверителната информация в своя полза или в полза на трето лице, включително при извършване на частни финансови сделки и независимо от това, дали сделките се извършват пряко или чрез трето лице, на техен риск и за тяхна сметка или на риск и за сметка на трето лице.

16.2.

Препоръчва се членовете и заместниците да извършват своите инвестиции под контрола на един или повече признати мениджъри на портфейли, които разполагат с пълна свобода по отношение на активи, които надхвърлят необходимото за обикновено, лично или семейно ползване.

16.3.

Членовете и заместниците спазват материалноправните разпоредби относно частните финансови сделки, установени в Етичната рамка на ЕЦБ (19), приложима към дадения момент.

16.4.

Членовете на Изпълнителния съвет, председателят на Надзорния съвет и представителите на ЕЦБ в Надзорния съвет също така се подчиняват на процедурите за докладване и за наблюдение за спазване на правилата във връзка с техните частни финансови сделки, установени в Етичната рамка на ЕЦБ.

16.5.

Членовете и заместниците, по отношение на които не се прилага член 16.4, се подчиняват на процедурите за докладване и за наблюдение за спазване на правилата във връзка с техните частни финансови сделки, установени в приложимите национални процедурни правила, и представят на Комитета по етика ежегодно подписано потвърждение, че са спазили приложимите национални процедурни правила относно частните финансови сделки и че във връзка с техните частни финансови сделки е извършено докладване и наблюдение за спазване на правилата в съответствие с приложимите национални процедурни правила (20).

Член 17

Правила след освобождаване на длъжността

17.1.

Членовете уведомяват писмено председателя на ЕЦБ или председателя на съответния висш орган на ЕЦБ и Комитета по етика относно намерението си да извършват доходоносна професионална дейност в рамките на двугодишния период след края на техния мандат или след датата на прекратяване на тяхната функция като член на висш орган на ЕЦБ.

Освен това те могат да извършват доходоносна професионална дейност единствено във:

а)

значима или по-малко значима кредитна институция след изтичането на период от една година след края на техния мандат или след датата на прекратяване на тяхната функция като член на висш орган на ЕЦБ;

б)

друга финансова институция, която не е посочена в буква а) по-горе, след изтичането на период от шест месеца след края на техния мандат или след датата на прекратяване на тяхната функция като член на висш орган на ЕЦБ;

в)

лице, което осъществява лобиране по отношение на ЕЦБ или консултантски дейности и/или застъпничество за ЕЦБ или за институции, посочени в буква а) или б) по-горе, след изтичането на период от шест месеца след края на техния мандат или след датата на прекратяване на тяхната функция като член на висш орган на ЕЦБ.

Освен това членовете на Изпълнителния съвет и на Управителния съвет могат да извършват доходоносна професионална дейност единствено във:

г)

контрагент на Евросистемата в паричната политика или валутни операции след изтичането на период от една година след края на техния мандат или след датата на прекратяване на тяхното членство съответно в Изпълнителния съвет или в Управителния съвет;

д)

оператор на платежна система или на система за сетълмент, централен контрагент или доставчик на платежни инструменти под надзора на ЕЦБ след изтичането на период от шест месеца след края на техния мандат или след датата на прекратяване на тяхното членство съответно в Изпълнителния съвет или в Управителния съвет.

17.2.

Заместниците уведомяват писмено председателя на ЕЦБ или председателя на съответния висш орган на ЕЦБ и Комитета по етика относно намерението си да извършват доходоносна професионална дейност в рамките на едногодишния период след датата на прекратяване на тяхната дейност в това качество.

Освен това те могат да извършват доходоносна професионална дейност единствено във:

а)

значима или по-малко значима кредитна институция след изтичането на период от шест месеца след датата, на която се прекратява участието в свързани задължения и отговорности;

б)

друга финансова институция, която не е посочена в буква а) по-горе, след изтичането на период от три месеца след датата, на която се прекратява участието в свързани задължения и отговорности;

в)

лице, което осъществява лобиране по отношение на ЕЦБ или консултантски дейности и/или застъпничество за ЕЦБ или за институции, посочени в буква а) или б) по-горе, след изтичането на период от три месеца след датата, на която се прекратява участието в свързани задължения и отговорности;

Освен това заместниците на заседания на Управителния съвет могат да извършват доходоносна професионална дейност единствено във:

г)

контрагент на Евросистемата в паричната политика или валутни операции след изтичането на период от шест месеца след датата, на която се прекратява участието в свързани задължения и отговорности;

д)

оператор на платежна система или на система за сетълмент, централен контрагент или доставчик на платежни инструменти под надзора на ЕЦБ след изтичането на три месеца от датата, на която се прекратява участието в свързани задължения и отговорности.

17.3.

Членовете и заместниците са длъжни да поискат становище от Комитета по етика относно приложимите спрямо тях периоди на изчакване съгласно настоящия член преди започването на определена предстояща доходоносна професионална дейност. В становището си Комитетът по етика на ЕЦБ може да отправи препоръка:

а)

за освобождаване от уредените в настоящия член периоди на изчакване или за съкращаването им при наличието на обстоятелства, при които вероятността от възникването на конфликт на интереси, породен от последваща доходоносна професионална дейност, позволява това; или

б)

за удължаване на периодите на изчакване съгласно член 17.1, буква а) и член 17.2, буква а) за последващи относими доходоносни професионални дейности в значими и по-малко значими кредитни институции, в надзора над които членът или заместникът са участвали пряко, най-много до две години за членове и най-много до една година за заместници, когато вероятността от възникването на конфликт на интереси, породен от такава последваща доходоносна професионална дейност, налага това.

17.4.

Без да се засягат приложимите национални правила за периода на изчакване членовете и заместниците получават подходящо обезщетение от съответните институции, които се явяват техни работодатели, от края на техния мандат в тяхната институция до края на приложимия период на изчакване. Обезщетението следва да бъде изплатено, независимо от това дали е получено предложение за извършване на доходоносна професионална дейност. В съответствие с това членовете и заместниците могат да поискат становище от Комитета по етика относно подходящия размер на обезщетението за периодите на изчакване.

17.5.

Когато по време на период на изчакване член или заместник започне доходоносна професионална дейност, която не е обхваната от членове 17.1 и 17.2 по-горе, и сумата на нетното месечно възнаграждение, получено от доходоносната професионална дейност, заедно с обезщетението, предоставено за периода на изчакване, надхвърли нетното месечно възнаграждение, което членът или заместникът е получил през последната година от службата му, превишението се удържа от изплатеното обезщетение. Настоящата разпоредба не се прилага по отношение на възнаграждение за дейности, които са извършвани преди това и декларирани преди това от член или заместник.

17.6.

Становищата на Комитета по етика съгласно членове 17.3 и 17.4 по-горе се отправят до Управителния съвет. Впоследствие Управителният съвет отправя препоръка до съответния национален компетентен орган или до съответната национална централна банка, които уведомяват Управителния съвет за наличието на пречки за изпълнението на препоръката.

17.7.

Членовете и заместниците представят на Комитета по етика ежегодно подписана клетвена декларация (21) по време на двугодишния или едногодишния период за уведомяване от края на техния мандат, в която потвърждават своите доходоносни професионални дейности и съответното възнаграждение, отчет за което се представя на председателя.

Член 18

Неизпълнение

Без да се засягат приложимите национални правила, в случай на неизпълнение от страна на член или заместник на разпоредбите на настоящия кодекс Комитетът по етика първо обръща внимание на съответното лице. Ако не може да бъде постигнато изпълнение на разпоредбите чрез морално въздействие, Комитетът по етика отнася въпроса до Управителния съвет. Като вземе предвид становището на Комитета по етика и след изслушване на засегнатото лице, Управителният съвет може да реши да издаде порицание и ако е целесъобразно, да го оповести публично.

ЧАСТ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Публикуване

Настоящият кодекс се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Високопоставените служители на ЕЦБ, по отношение на които се прилага настоящият кодекс, подписват индивидуални декларации за спазване, когато е уместно.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият кодекс влиза в сила на 1 януари 2019 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 декември 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Кодекс за поведение на Европейската централна банка (ОВ C 76, 8.3.2001 г., стр. 12).

(2)  Кодекс за поведение на членовете на Управителния съвет (ОВ C 123, 24.5.2002 г., стр. 9).

(3)  Меморандум за разбирателство за изменение на Меморандума за разбирателство относно Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет (ОВ C 10, 16.1.2007 г., стр. 6).

(4)  Допълнителен кодекс за етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ОВ C 230, 23.9.2006 г., стр. 46).

(5)  Допълнителен кодекс за етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ОВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 8).

(6)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(7)  Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ОВ C 93, 20.3.2015 г., стр. 2).

(8)  Етична рамка на ЕЦБ (ОВ C 204, 20.6.2015 г., стр. 3).

(9)  Решение (ЕС) 2015/433 на Европейската централна банка от 17 декември 2014 г. относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник (ЕЦБ/2014/59) (ОВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 58).

(10)  Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка от 12 март 2015 г. за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (EЦБ/2015/11) (ОВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 23).

(11)  Насоки (ЕС) 2015/856 на Европейската централна банка от 12 март 2015 г. за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм (EЦБ/2015/12) (ОВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 29).

(12)  Вж. образеца на декларация за етично поведение.

(13)  Вж. бележка под линия 9.

(14)  Вж. Решение ЕЦБ/2004/2 на Европейската централна банка от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(15)  Процедурен правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ОВ L 182, 21.6.2014 г., стр. 56).

(16)  Решение ЕЦБ/2014/39 на Европейската централна банка от 17 септември 2014 г. относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на Европейската централна банка (ОВ L 300, 18.10.2014 г., стр. 57).

(17)  Вж. Водещи принципи при връзките с обществеността за високопоставени служители на ЕЦБ.

(18)  Вж. образеца на декларация за интереси.

(19)  Вж. Етичната рамка на ЕЦБ.

(20)  Вж. образеца на декларация за спазване на правилата за частни финансови сделки.

(21)  Вж. образеца на клетвена декларация.


Top