EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0569

Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна

COM/2019/569 final

Брюксел, 5.11.2019

COM(2019) 569 final

2012/0324(NLE)

Изменено предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно сключването на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна бе договорено от Комисията, упълномощена за целта от Съвета през април 2008 г.

Споразумението бе подписано на 10 юни 2013 г. при условие за сключването му на по-късна дата в съответствие с Решение 2013/398/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета 1 . Що се отнася до ЕС, страни по споразумението са както Съюзът, така и неговите държави членки.

Процесът на ратификация е завършен от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия. Република Хърватия се присъединява към споразумението в съответствие с процедурата, предвидена в Акта за присъединяване, приложен към Договора за присъединяване от 5 декември 2011 г., а съответният протокол за присъединяване на Република Хърватия към това споразумение бе подписан на 19 февруари 2015 г. 2  

С оглед по-специално да бъде взето предвид влизането в сила на Лисабонския договор, както и след решението на Съда на Европейския съюз от 28 април 2015 г. по дело С-28/12, с настоящото предложение се изменя първоначалното предложение на Комисията (с номер COM(2012) 689 final 3 ), което бе прието на 22 ноември 2012 г. и впоследствие представено на Съвета. За да се улесни разглеждането на измененото предложение от страна на Съвета, то е представено в пълен текст.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правното основание за предложението е член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не се прилага.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Обобщение на предложеното споразумение

Споразумението се състои от основна част, съдържаща основните принципи, и шест приложения: приложение I относно договорените услуги и уточнените маршрути; приложение II относно преходните разпоредби; приложение III със списък на държавите, посочени в членове 3, 4 и 8 на споразумението и в приложение I; приложение IV относно правилата, приложими към гражданското въздухоплаване; приложение V относно договорените основни честоти по някои маршрути; и приложение VI относно нормативните изисквания и стандартите. 

2012/0324 (NLE)

Изменено предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно сключването на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент 4 ,

като има предвид, че:

(1)Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна бе подписано на 10 юни 2013 г. при условие за сключването му на по-късна дата в съответствие с Решение 2013/398/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета 5 .

(2)Споразумението е ратифицирано от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия. Република Хърватия се присъединява към споразумението в съответствие с процедурата, предвидена в Акта за присъединяване, приложен към Договора за присъединяване от 5 декември 2011 г., а съответният протокол за присъединяване на Република Хърватия към това споразумение бе подписан на 19 февруари 2015 г. 6

(3)Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза.

(4)Споразумението следва да се прилага в съответствие с позицията на Съюза, че териториите, попаднали под израелско управление през юни 1967 г., не са част от територията на Държавата Израел.

(5)В членове 4 и 5 от Решение 2013/398/ЕС се съдържат разпоредби относно вземането на решения и представителството във връзка с различни уредени в Споразумението въпроси. Предвид решението на Съда на Европейския съюз от 28 април 2015 г. по дело C-28/12 прилагането на тези разпоредби следва да бъде преустановено. Като се имат предвид Договорите, не са необходими нови разпоредби по тези въпроси, нито разпоредби относно задълженията на държавите членки за информиране, съдържащи се в член 6 от решението. Следователно членове 4, 5 и 6 от Решение 2013/398/ЕС следва да престанат да бъдат прилагани от датата на влизане в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна се одобрява от името на Съюза 7 .

Член 2

Позицията, която трябва да се заеме от Съюза по отношение на решенията на Съвместния комитет по член 22 от Споразумението, отнасящи се само до включването на законодателство на Съюза в приложение IV към Споразумението (Правила, приложими към гражданското въздухоплаване), при условие за извършване на всички необходими технически корекции, се приема от Комисията след консултация със специален комитет, назначен от Съвета.

Член 3

Членове 4, 5 и 6 от Решение 2013/398/ЕС престават да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

   [...]

(1)    Решение 2013/398/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 декември 2012 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 1—2).
(2)    Решение на Съвета (ЕС) 2015/372 от 8 октомври 2014 г. за подписването, от името на Съюза и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 64, 7.3.2015 г., стр. 1—5).
(3)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52012PC0689  
(4)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(5)    Решение 2013/398/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 декември 2012 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 1—2).
(6)    Решение на Съвета (ЕС) 2015/372 от 8 октомври 2014 г. за подписването, от името на Съюза и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 64, 7.3.2015 г., стр. 1—5).
(7)    Споразумението е публикувано в ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 3, заедно с решението за подписването му.
Top