Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0054

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните във връзка с измененията на приложение ІІІ към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

COM/2019/54 final

Брюксел, 6.2.2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните във връзка с измененията на приложение ІІІ към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.Предмет на предложението

Настоящото предложение се отнася до решението за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с предвиденото приемане на решения за включване на нови химични вещества в приложение ІІІ към Ротердамската конвенция.

2.Контекст на предложението

2.1.Ротердамска конвенция

Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди („Конвенцията“) има за цел да насърчи споделената отговорност и съвместните усилия на страните в международната търговия с опасни химични вещества, за да се опазват човешкото здраве и околната среда и за да се допринася за екологосъобразната употреба на тези химични вещества. С Конвенцията се създават правно обвързващи задължения за прилагане на процедурата за предварително обосновано съгласие (ПОС) и се защитават държавите, по-специално развиващите се държави, от нежелан внос на химични вещества, като на страните износители се налагат задължения за износ.

Споразумението влезе в сила на 24 февруари 2004 г.

Европейският съюз и всичките 28 държави членки от него са страна по Конвенцията 1 .

2.2.Конференция на страните по Ротердамската конвенция

Конференцията на страните, установена съгласно член 18 от Конвенцията, е управляващият орган по Ротердамската конвенция. Тя заседава обикновено на всеки две години, за да проследява изпълнението на Конвенцията. Освен това Конференцията на страните извършва преглед на химичните вещества, представени за разглеждане от Комитета за преглед на химичните вещества.

Всяка страна има право на един глас в съответствие с членове 44 и 45 от процедурния правилник на Конференцията на страните. Регионални организации за икономическа интеграция, както например ЕС, упражняват обаче своето право на глас с брой гласове, равен на броя на техните държави членки, които са страни по Конвенцията.

2.3.Предвиден акт на Конференцията на страните

На деветото редовно заседание, което ще се проведе от 29 април до 10 май 2019 г., Конференцията на страните ще разгледа въпроса за приемането на решения за включване на нови химични вещества в приложение ІІІ към Конвенцията.

Целта на предвидените актове е да се включат нови химични вещества в приложение ІІІ към Конвенцията, в резултат на което при международната търговия химичните вещества ще са предмет на процедурата за предварително обосновано съгласие съгласно Конвенцията.

Предвидените актове ще са обвързващи за страните в съответствие с член 22, параграф 5, буква в) от Конвенцията, в който се предвижда: „Решение за изменение и допълнение на приложение III се изпраща незабавно на страните от Депозитаря; изменението и допълнението влизат в сила за всички страни на датата, определена в решението.

3.Позиция, която трябва да се заеме от името на Съюза

Комисията предлага на Съвета решение, с което от името на Съюза да се подкрепят решенията за изменение на приложение ІІІ към Конвенцията на деветото заседание на Конференцията на страните. С тези решения ще се добавят нови химични вещества в приложение ІІІ, при което те ще са предмет на процедурата за предварително обосновано съгласие съгласно Конвенцията.

Решенията, които са представени на Конференцията на страните за приемане, се основават на препоръките на Комитета за преглед на химичните вещества — спомагателен орган под ръководството на Конференцията на страните. Беше установено, че химичните вещества, препоръчани от Комитета за преглед на химичните вещества за включване в приложение ІІІ, отговарят на критериите по приложение ІІ към Конвенцията.

Предвид водещата роля на Съюза по отношение на екологичната политика е от решаващо значение той да затвърди международния си ангажимент за насърчаване на по-добро изпълнение на многостранните екологични споразумения и стандарти. Това включва подкрепата и изпълнението на препоръките, приети от научните спомагателни органи по тези споразумения, и приемането на критериите по споразуменията, на които са основани тези препоръки.

Освен това инициативата е в съответствие с приоритета на Комисията „Юнкер“, съгласно който Съюзът трябва да стане по-силен участник на световната сцена с помощта на целите за устойчиво развитие, по-специално за добро здраве (3) и за отговорно потребление и производство (12), както и с помощта на 7-та програма за действие за околната среда.

Поради това Съюзът следва да подкрепи предложените решения за включване в приложение ІІІ на ацетохлор, карбосулфан, хризотилен азбест, фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество), хексабромоциклододекан, течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон, и форат. Тези химични вещества вече са предмет на ограничения при износа съгласно Регламент (ЕС) № 649/2012, които са сходни с тези по Конвенцията.

Необходимо е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Конференция на страните, тъй като измененията на приложение ІІІ ще са правно обвързващи за Съюза и ще трябва да бъдат отразени в Регламент (ЕС) № 649/2012, с който се прилага Ротердамската конвенция в Съюза.

4.Правно основание

4.1.Процесуалноправно основание

4.1.1.Принципи

В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда приемането на решения за установяване на „позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението“.

Понятието „актове с правно действие“ включва актове с правно действие по силата на нормите на международното право, които уреждат съответния орган. То включва и инструменти, които нямат обвързващ характер съгласно международното право, но са „годни да окажат съществено въздействие върху съдържанието на приеманата от законодателя на Съюза нормативна уредба“ 2 .

4.1.2.Прилагане в конкретния случай

Конференцията на страните е орган, създаден със споразумение, а именно по силата на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди.

Актът, който Конференцията на страните има за задача да приеме, представлява акт с правно действие. Предвиденият акт ще е обвързващ съгласно международното право в съответствие с член 22, параграф 5 от Ротердамската конвенция и ще трябва да бъде отразен в Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали 3 . Това се дължи на разпоредбите, предвидени в член 23, параграф 1 от посочения регламент, които изискват преглед на списъка на химикалите в приложение І към него въз основа на промените в рамките на Конвенцията.

Предвиденият акт не допълва, нито изменя институционалната рамка на споразумението.

Поради това процесуалноправното основание за предложеното решение е член 218, параграф 9 от ДФЕС.

4.2.Материалноправно основание

4.2.1.Принципи

Материалноправното основание за дадено решение съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС зависи преди всичко от целта и съдържанието на предвидения акт, във връзка с който се заема позиция от името на Съюза. Ако предвиденият акт преследва две цели или се състои от две части и ако едната от целите или частите може да се определи като основна, докато другата е само акцесорна, решението съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС трябва да се основава на едно-единствено материалноправно основание, а именно на изискваното от основната или преобладаващата цел или част.

По отношение на предвиден акт, който преследва едновременно няколко цели или се състои от няколко части, които са неразривно свързани, без никоя от тях да е акцесорна по отношение на другите, материалноправното основание за решение съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС ще трябва, по изключение, да включва съответните различни правни основания.

4.2.2.Прилагане в конкретния случай

Предвиденият акт преследва цели и има части в сферата на околната среда и търговията. Тези елементи на предвидения акт са неразривно свързани, без никой от тях да е акцесорен по отношение на другия.

Поради това материалноправното основание за предложеното решение включва следните разпоредби: член 192, параграф 1 и член 207, параграф 3 и параграф 4, първа алинея.

4.3.Заключение

Правното основание за предложеното решение следва да бъде член 192, параграф 1 и член 207, параграф 3 и параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от ДФЕС.

2019/0026 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните във връзка с измененията на приложение ІІІ към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 и член 207, параграф 3 и параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди („Конвенцията“) влезе в сила на 24 февруари 2004 г. и беше сключена от името на Съюза с Решение 2006/730/ЕО на Съвета 4 .

(2)С Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. се прилага Ротердамската конвенция в Съюза 5 .

(3)Съгласно член 7 от Конвенцията Конференцията на страните може да приема изменения на приложение ІІІ.

(4)На деветото заседание на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция се очаква да се приемат решения за включване на нови химични вещества в приложение ІІІ.

(5)Тъй като измененията на приложение ІІІ ще бъдат обвързващи за Съюза, е целесъобразно да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Конференцията на страните.

(6)За да се гарантира, че държавите вносители получават защитата, предвидена в Ротердамската конвенция, и тъй като всички съответни критерии по нея са изпълнени, е необходимо и целесъобразно да се подкрепи препоръката на Комитета за преглед на химичните вещества, спомагателен орган по Ротердамската конвенция, по отношение на включването в приложение III към същата конвенция на ацетохлор, карбосулфан, хризотилен азбест, фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество), хексабромоциклододекан, форат и течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон. Тези вещества вече са забранени или строго ограничени в Съюза и следователно са предмет на изисквания към износа, които надхвърлят тези по Ротердамската конвенция съгласно Регламент (ЕС) № 649/2012,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция, е подкрепа от страна на Съюза на приемането на измененията в приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди във връзка с включването на ацетохлор, карбосулфан, хризотилен азбест, фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество), хексабромоциклододекан, форат и течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

(1)    Решение 2006/730/ЕО на Съвета от 25 септември 2006 г. за сключване, от името на Европейската общност, на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23 — 25).
(2)    Решение на Съда от 7 октомври 2014 г., Германия/Съвет, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, т. 61 — 64.
(3)    ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.
(4)    Решение 2006/730/ЕО на Съвета от 25 септември 2006 г. за сключване, от името на Европейската общност, на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23 — 25).
(5)    Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
Top