Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019JC0011

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на плана за действие за военната мобилност

JOIN/2019/11 final

Брюксел, 3.6.2019

JOIN(2019) 11 final

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно изпълнението на плана за действие за военната мобилност


I.ВЪВЕДЕНИЕ

1.Подобряването на военната мобилност е ключова инициатива на ЕС, която стартира на 10 ноември 2017 година 1 . Тя ще спомогне за създаването на Европейски съюз за отбрана, за което призова и председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 2017 година 2 . Инициативата допринася за достигането на равнището на амбиция в областта на сигурността и отбраната, договорено от Съвета на 14 ноември 2016 г. 3 , след представянето на Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС 4 . Практическото осъществяване на военната мобилност е съгласувано в рамките на постоянното структурирано сътрудничество, включително на равнище проекти, както и при прилагането на конкретните мерки, предприети от държавите — членки на ЕС, на 25 юни 2018 година 5 . Освен това тя е ключов приоритет за сътрудничеството между ЕС и НАТО при прилагането на съвместните декларации 6 и установения структурен диалог относно военната мобилност на равнище служители.

2.Инициативата използва полезни взаимодействия между гражданската и военната сфера за подобряване на мобилността на военнослужещите в ЕС и извън него, материалните средства и оборудването за военни цели за извършване на рутинни дейности, както и по време на криза и конфликти, чрез всички видове транспорт и във всички стратегически направления. Тя ще позволи на държавите — членки на ЕС, да реагират по-бързо и по-ефективно в контекста на общата политика за сигурност и отбрана, националните и многонационалните дейности.

3.На 28 март 2018 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията представиха план за действие за военната мобилност (наричан по-долу „план за действие“) 7 . През юни 2018 г. Съветът приветства този план и призова за бързото му изпълнение в тясно сътрудничество с всички значими заинтересовани страни 8 . Също така, на 19 ноември 2018 г. Съветът приветства напредъка и предостави допълнителни насоки относно следващите стъпки 9 . На 13 май 2019 г. управителният съвет на Европейската агенция по отбрана приветства първия годишен доклад на агенцията за военната мобилност, който бе представен отделно от доклада за напредъка и го допълваше.

4.В плана за действие се посочват конкретни действия и срокове, като се поставя ударение върху предимствата на съюзното измерение при оказването на съдействие и подкрепа на усилията на държавите — членки на ЕС, в посока подобряване на военната мобилност. По-специално Съюзът може да допринесе чрез установяване на полезни взаимодействия между гражданската и военната сфера и чрез впрягането на вече съществуващи политики и инструменти в три основни области — транспортна инфраструктура, нормативни и процедурни въпроси и други междусекторни въпроси. Значителен напредък в изпълнението на плана за действие беше постигнат посредством тясното и продължително сътрудничество между службите на Комисията, Европейската служба за външна дейност, включително Военния секретариат на ЕС, Европейската агенция по отбрана и безрезервното участие на държавите — членки на ЕС, участващи на всички нива на управление, при зачитане на техния национален суверенитет и ред на вземане на решения.

5.Съгласно плана за действие първият доклад за напредъка трябва да бъде представен до лятото на 2019 година 10 . Настоящият доклад представя както постигнатия до момента значителен и осезаем напредък, така и предстоящите стъпки.

II.ВОЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВОЕННА МОБИЛНОСТ В ЕС И ИЗВЪН НЕГО

1.Определяне на военните изисквания

6.Отправна точка за изпълнението на плана за действие беше определянето на военните изисквания спрямо военната мобилност в ЕС и извън него (наричани по-долу „военни изисквания“). Военните изисквания бяха изготвени от Военния секретариат на ЕС в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, със службите на Комисията и съответните агенции и органи на Съюза, включително Европейската агенция по отбрана, с НАТО, когато това беше необходимо, както и с други значими заинтересовани страни. Освен това, придържайки се към подхода с участие на всички нива на управление, Съветът покани да участват в този процес не само министерствата на отбраната, но и съответните компетентни национални органи.

7.Военните изисквания бяха одобрени от Военния комитет на ЕС, а впоследствие и от Съвета: основната част на високо равнище беше одобрена на 25 юни 2018 г., а приложенията — на 19 ноември 2018 г. Впоследствие, на 28 ноември 2018 г., военните изисквания бяха консолидирани 11 .

8.Целта на военните изисквания е подобряване на придвижването на военните сили (личен състав, материални средства и активи) в рамките на ЕС и извън него. Те са стратегически и оперативен катализатор за военната дейност, подкрепят стратегическата автономност на ЕС и улесняват разполагането, преразполагането и поддържането на силите на държавите — членки на ЕС, и представляват отговор на съответните елементи в равнището на амбиция на ЕС, както и на националните изисквания на държавите — членки на ЕС.

9.Военните изисквания установяват необходимите принципи и ключови аспекти за придвижването на военните сили и разглеждат подробно всички фактори, обуславящи това придвижване. Те обхващат няколко основни области: подкрепа за планиране и провеждане, транспортна инфраструктура, правни и регулаторни нужди, достъп до транспортни ресурси и съдействие, както и координация и обмен на информация, сигурност, обучение и грижа за околната среда. Съществена част от документа е определянето на географския обхват на цялата транспортна инфраструктура в целия Съюз, която държавите — членки на ЕС, са посочили като необходима за придвижването на военни части. Освен това във военните изисквания са отразени общите параметри на инфраструктурата на НАТО, предадени от генералния секретар на НАТО през май 2018 г., което допринася за осигуряване на съгласуваност между съответните набори военни изисквания, залегнали в работата на двете организации в тази област.

2.Частично актуализиране на военните изисквания

10.Одобряването на военните изисквания доведе до приключването на анализа на несъответствията между изискванията към транспортната инфраструктура за военни и за граждански цели 12 (виж точки 17—21). След представянето на анализа на несъответствията пред Комитета по политика и сигурност на 8 май 2019 г. същият прикани Европейската служба за външна дейност/Военния секретариат на ЕС да представят актуализация на параметрите за транспортната инфраструктура и географските данни, съобразена с военните изисквания, отчитайки при това анализа на несъответствията. С оглед на заплануваното за лятото на 2019 г. одобряване на военните изисквания от страна на Съвета Военният секретариат на ЕС изготви проекта на актуализациите в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, службите на Комисията и Европейската агенция по отбрана и ги съгласува с НАТО, когато това беше необходимо, на равнище служители. След обсъждане със служители на НАТО в рамките на структурния диалог, на 22 март 2019 г. НАТО предаде на ЕС своята актуализирана версия на параметрите на общата инфраструктура.

III.ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

11.Премахването на инфраструктурните пречки цели да подобри мобилността на частите в ЕС и извън него. В такъв случай засилването на полезните взаимодействия между потребностите в областта на отбраната и трансевропейската транспортна мрежа се явява основен стълб на плана за действие.

12.След приемането на плана за действие беше постигнат значителен напредък в тази област, като всички предвидени до момента действия бяха изпълнени.

1.Финансиране на транспортна инфраструктура с двойно предназначение

13.На 2 май 2018 г. Комисията предложи, като част от Механизма за свързване на Европа 2021—2027 г., пакет за военна мобилност на стойност 6,5 милиарда евро за финансиране на проекти с двойно предназначение за граждански и военни цели. В предложението за регламент бяха включени специални разпоредби, свързани с финансирането на транспортна инфраструктура с двойно предназначение 13 . На 7 март 2019 г. съзаконодателите постигнаха общо разбиране по текста на предложението за регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа 2021—2027 г. с въведените в него необходими разпоредби за финансиране на проекти с двойно предназначение 14 , след което текстът на предложението за регламент бе приет от Съвета и Европейския парламент. Разпределението на финансовите средства за Механизма за свързване на Европа 2021—2027 г. ще завърши в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

14.Според предложението Механизмът за свързване на Европа ще участва и във финансирането на проекти за транспортна инфраструктура, които отговарят в по-голяма степен на военните изисквания. Следователно това участие на ЕС следва да позволи на държавите членки да разработят инфраструктурни участъци, които ще служат както за превоз за военни цели, така и за превоз за граждански цели.

Военни изисквания

15.Одобрените от Съвета военни изисквания залегнаха в основата на работата по свързаните с транспортната инфраструктура аспекти на военната мобилност (виж точки 6 и 9 по-горе).

Анализ на несъответствията

16.Следващото действие в посока финансиране на проекти с двойно предназначение бе установяването на несъответствията между изискванията към инфраструктурата за военни и за граждански цели. Анализът на несъответствията представлява сравнение между военните стандарти за инфраструктура и географския обхват на военната мрежа, както са описани във военните изисквания, от една страна, и съществуващите понастоящем технически изисквания и географски обхват на инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа, от друга страна. Анализът включва също така практически мерки за преодоляване на несъответствията, където бяха открити такива.

17.Анализът на несъответствията беше предаден на Съвета на 3 май 2019 г. под формата на съвместен работен документ на службите на Комисията 15 .

18.Като цяло оценката е положителна: що се отнася до изискванията към инфраструктурата, голяма част от военните стандарти се разглеждат по принцип като съвместими с изискванията към трансевропейската транспортна мрежа, а относно географските данни (военната мрежа), 94 % от инфраструктурата, която представлява интерес от военна гледна точка, съвпада с географския обхват на трансевропейската транспортна мрежа. Освен това в случаите, в които бяха забелязани значителни несъответствия между военните изисквания и изискванията към трансевропейската транспортна мрежа, бяха установени практически мерки за тяхното преодоляване.

19.От резултата на анализа на несъответствията произтичат два важни извода. Първо, мащабът на припокриването между мрежата за военна мобилност и географския обхват на трансевропейската транспортна мрежа ще определи географското покритие на проектите с двойно предназначение от пакета за военна мобилност, който е част от Механизма за свързване на Европа, тъй като ще бъдат допуснати само проекти, които са част както от географската мрежа за военна мобилност, така и от трансевропейската транспортна мрежа. Припокриването от 94 % между транспортната инфраструктура, определена от държавите — членки на ЕС, като представляваща интерес за военната мобилност, и трансевропейската транспортна мрежа доказва, че съществуват полезни взаимодействия между транспортното осигуряване за военни и граждански цели.

20.Второ, както беше посочено по-горе, Комитетът по политика и сигурност, като взе предвид резултатите от анализа на несъответствията, прикани Европейската служба за външна дейност/Военния секретариат на ЕС да актуализират военните изисквания с оглед на тяхното одобряване от Съвета до лятото на 2019 г. Очаква се актуализацията да намали допълнително несъответствието между изискванията към транспортната инфраструктура за военни и за граждански цели, както и евентуалното несъответствие между военните изисквания и изискванията при двойно предназначение (виж по-долу). След като бъдат актуализирани военните изисквания, ще бъде преразгледан и анализът на несъответствията.

Изисквания при двойно предназначение

21.В предложението за регламент за Механизма за свързване на Европа 2021—2027 г. се посочва, че Комисията ще приеме акт за изпълнение, в който при необходимост ще се определят по-специално изискванията към инфраструктурата, приложими към някои категории действия в областта на инфраструктурата с двойно предназначение. Комисията ще включи в процеса Европейската служба за външна дейност, държавите — членки на ЕС, и съответните заинтересовани страни. Консултациите със заинтересованите страни започнаха в средата на април 2019 г.

22.Анализът на несъответствията служи като основа за определяне на изискванията при двойното предназначение и се очаква тези изисквания да бъдат изготвени до края на 2019 г., за да бъдат готови за приемане към момента на приемане на регламента за Механизма за свързване на Европа 2021—2027 г.

Поредица от проекти с двойно предназначение

23.След като държавите — членки на ЕС, набележат необходимите актуализации на съществуващата инфраструктура и възможните нови инфраструктурни проекти и след като бъдат определени изискванията при двойно предназначение, Комисията и Европейската служба за външна дейност ще работят с държавите — членки на ЕС, и всички значими заинтересовани страни по приблизителна последователност от проекти с двойно предназначение. Това ще бъде изпълнено до 2020 г.

2.Преразглеждане на регламента относно трансевропейската транспортна мрежа

24.Комисията очаква преразглеждането на регламента за трансевропейската транспортна мрежа 16 , което следва да приключи през първата половина на 2020 г. Тя ще включи в процеса на преразглеждане някои военни изисквания и/или изисквания при двойно предназначение.

3.Информационната система TENtec

25.TENtec е информационната система на Комисията за координиране и подкрепа на политиката за трансевропейската транспортна мрежа.

26.Системата вече се доказа като много полезна за целите на военната мобилност, тъй като позволява определените във военните изисквания географски данни да бъдат преобразувани във визуален формат и да се създаде интерактивна програма TENtec за преглед на карти за военна мобилност 17 . Тази програма позволява анализът на мрежата за военна мобилност да се извършва визуално, да се извършват различни изчисления по отношение на дължината на мрежата за военна мобилност и нейното припокриване с трансевропейската транспортна мрежа, както и да се улесняват трансграничните връзки.

27.Освен това TENtec се подобрява непрекъснато: така например до лятото на 2019 г. се очаква актуализация на TENtec по отношение на техническите параметри, които ще включват основни съображения за военната мобилност.

И на последно място, в плана за действие се разглежда възможното взаимодействие между военни и граждански бази данни. Консултациите със съответните страни по отношение на приложимостта на това действие ще започнат през 2020 г.

IV.ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

28.Превозът на опасни товари за военни цели е друга област, при която действията на съюзно ниво носят предимства. Европейската агенция по отбрана, в тясно сътрудничество със службите на Комисията, приключи проучване относно съществуващите правила за превоза на опасни товари във военния сектор. Констатациите бяха представени през април 2019 г. на държавите — членки на ЕС, участващи в Европейската агенция по отбрана, и ще бъдат допълнително анализирани.

29.Проучването направи обзор на националните законодателни рамки и постави ударение върху пречките и ограниченията по отношение на движението на опасни товари. Описани бяха националните процедури относно превоза на опасни товари във военния сектор и на 8 октомври 2018 г. бе изготвен въпросник, който впоследствие беше изпратен на държавите — членки на ЕС.

30.Освен това в рамките на структурния диалог между ЕС и НАТО относно военната мобилност двете страни анализираха възможните полезни взаимодействия в своите дейности, свързани с превоза на опасни товари. В тази връзка споделянето с ЕС на съответното споразумение за стандартизация на НАТО, както и други отправни документи, ще улесни съгласуването на съвместните усилия както при превоза на опасни товари, така и в други области, свързани с военната мобилност.

31.Службите на Комисията обсъждат различни варианти, които могат да улеснят превоза на опасни товари и съответно да подобрят военната мобилност. Резултатите от този анализ ще бъдат взети предвид при по-нататъшното разработване на съответните програми и инициативи на ЕС, включително в контекста на Европейската агенция по отбрана. Освен това резултатът от проучването на Европейската агенция по отбрана, който се очаква до лятото на 2019 г., ще спомогне за изготвянето на оценката за осъществимостта и необходимостта от допълнителни действия на равнище ЕС в съответствие с плана за действия.

32.Действията, свързани с превоза на опасни товари, се разработват в тясно сътрудничество между Европейската агенция по отбрана, службите на Комисията и Европейската служба за външна дейност/Военния секретариат на ЕС. Редовно се уведомява и Комисията по превоз на опасни товари, която включва граждански експерти 18 .

V.МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ И ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

1.Митници

33.В плана за действие се определят и специфични действия с цел оптимизиране и опростяване на митническите формалности във връзка с трансграничното придвижване на военни части, като същевременно се гарантират полезни взаимодействия с НАТО. В настоящото митническо законодателство в ЕС, което е в сила от май 2016 г., се предвижда възможността за използване на формуляр 302 — изготвен от НАТО специален митнически формуляр — като митническа декларация само за транзитни режими. Това законодателство може да бъде изменено с цел формуляр 302 да обхваща и някои митнически процедури, различни от транзитното преминаване, като например внос и износ (второто с временен характер).

34.Успоредно с това изготвянето на формуляр 302 на ЕС ще оптимизира трансграничното придвижване на военни части извън рамките на НАТО. Този формуляр може да бъде използван и от държави — членки на ЕС, които не членуват в НАТО. Чрез максималното съгласуване на формуляр 302 на НАТО и формуляр 302 на ЕС — с цел използване на еднакви формуляри — свързаните с тях митнически процеси ще бъдат оптимизирани в целия ЕС, което ще гарантира и еднакво третиране на придвижването на военни части от страна на митниците във всички държави — членки на ЕС.

35.Държавите — членки на ЕС, оказаха сериозна подкрепа на техническо равнище при изготвянето на проекта за законодателни изменения, необходими за опростяването на митническите формуляри, свързани с трансграничното придвижване на военни части, както и за въвеждането на формуляр 302 на ЕС. Европейската агенция по отбрана съдейства при разработването на образеца на формуляр 302 на ЕС в рамките на своята специална програма относно митниците и го предостави на НАТО. Пълното уеднаквяване на двата формуляра 302 зависи от оценката на НАТО за преработения формуляр 302 на ЕС. Правното основание за използването на формуляр 302 на ЕС ще бъде създадено чрез включването на образеца за този формуляр в митническото законодателство на ЕС.

36.Законодателните промени налагат редица изменения на два регламента на Комисията: делегирания акт 19 и акта за изпълнение 20 на Митническия кодекс на Съюза 21 . Проектът за изменения на делегирания акт 22 следва да бъде приет от Комисията през есента на 2019 г., а проектът за изменение на акта за изпълнение 23 — най-рано в началото на 2020 г.

2.Данък върху добавената стойност

37.Комисията постигна и друг значим резултат, когато на 24 април 2019 г. беше прието нейното предложение за изменение на облагането с данък върху добавената стойност и акциз на отбранителните дейности в рамките на Съюза 24 . Като се има предвид, че доставките за въоръжените сили, участващи в отбранителни дейности на НАТО извън своята държава, вече могат да ползват такива освобождавания, предложението има за цел да гарантира равно третиране на отбранителните дейности в рамките на НАТО и ЕС, като доставките за въоръжените сили се освободят от данък върху добавената стойност и акцизи, когато тези сили се разполагат извън собствената си държава членка и участват в отбранителни дейности съгласно общата политика за сигурност и отбрана. Чрез уеднаквяване на непрякото данъчно облагане на двете отбранителни дейности инициативата признава нарастващото значение на общата политика за сигурност и отбрана и военната мобилност.

38.На 16 май 2019 г. предложението бе представено на работната група „Данъчни въпроси“ на Съвета. Обсъжданията ще продължат в рамките на финландското председателство на ЕС. Комисията приветства приемането на предложението на Съвета във възможно най-кратки срокове.

VI.Разрешаване на трансграничното придвижване

39.Дейностите в тази област бяха разработени допълнително в рамките на Европейската агенция по отбрана, по-специално в рамките на програмата „Оптимизиране на процедурите за разрешаване на трансграничното придвижване в Европа“, мултимодалния транспортен център на ЕС и техническата договореност за предоставяне на дипломатически разрешения за въздушен превоз. 23 държави — членки на ЕС, се присъединиха към програмната договореност на Европейската агенция по отбрана „Оптимизиране на процедурите за разрешаване на трансграничното придвижване в Европа“, подписана успоредно на заседанието на управителния съвет на Европейската агенция по отбрана на 14 май 2019 г. Чрез хармонизиране и опростяване на трансграничните процедури с ударение върху наземното и въздушното придвижване, в съчетание с процедури за предоставяне на дипломатически разрешения, програмата ще подобри и улесни придвижването на военни части на държавите — членки на ЕС, при операции, учения и ежедневни дейности.

40.В допълнение към тези дейности, създаденият през 2013 г. проект за мултимодален транспортен център на ЕС допринесе за изграждането на географска мрежа, улесняваща придвижването на военни части. Към момента в този проект участват 14 държави членки. Понастоящем в рамките на този проект предстои подписването на техническа договореност за трансгранично и транспортно наземно придвижване. Що се отнася до техническата договореност за предоставяне на дипломатически разрешения, в нея се предвижда предварително одобрение на дипломатическите разрешения за въздушен превоз. От въвеждането ѝ през 2012 г. договореността е подписана от 20 държави членки. Резултатите от проекта за мултимодален транспортен център на ЕС и от предоставянето на дипломатически разрешения ще допринесат допълнителни ползи за дейностите, които се изпълняват в контекста на програмата за разрешаване на трансграничното придвижване.

VII.Други въпроси

41.Планът за действие се позовава освен това на някои правни аспекти, като например възможното отражение, което може да окаже споразумението относно статута на силите на ЕС върху военната мобилност. Споразумението относно статута на силите на ЕС бе подписано през 2003 г. и влезе в сила на 1 април 2019 г. 25 след приключване на процеса по неговата ратификация в Ирландия. Споразумението обхваща статута на военния и цивилен персонал, командирован в институциите на ЕС, на военните щабове и военните сили, предоставени на ЕС в рамките на подготовката и изпълнението на мисии по член 42 от ДЕС, включително за учения.

42.Европейската агенция по отбрана извърши проучване, за да определи националните законодателни рамки, като постави ударение върху ограниченията на придвижването и националното тълкуване на международните инструменти и процедури. Резултатите от това проучване ще осигурят информация за бъдещата работа на службите на Комисията и на Европейската агенция по отбрана.

43.Освен това в плана за действие се признава, че е необходимо да бъде отразено значението на военната мобилност в контекста на други трансгранични въпроси, като например борбата с хибридните заплахи. При изпълнението на 22-те действия от съвместната рамка за борба с хибридните заплахи 26 за две от тях бе прието, че имат отношение към военната мобилност: действие 3 (Стратегически комуникации) и действие 7 (Защита на критичната транспортна инфраструктура). Изпълнението на двете действия продължава и едно пряко позоваване на военната мобилност може да се въведе при евентуално бъдещо преразглеждане на съвместната рамка, за да се уточнят потенциалните заплахи в тези две области.

VIII.ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ

44.От стартирането на плана за действие бе постигнат съществен и осезаем напредък във всички области и бяха представени ключови документи, а именно военните изисквания, анализът на несъответствията и предложението за изменения при облагането с данък върху добавената стойност. Осезаемо постижение е и подписването от страна на 23 държави — членки на ЕС, на програмната договореност на Европейската агенция по отбрана относно процедурите за разрешаване на трансграничното придвижване. Съществен напредък беше постигнат и в области като превоза на опасни товари и митническите такси.

45.Този напредък не би бил възможен без участието на всички нива на управление в държавите — членки на ЕС, при зачитане на техния национален суверенитет и ред на вземане на решения, както и без тясното и продължително сътрудничество между службите на Комисията, Европейската служба за външна дейност, включително Военния секретариат на ЕС, и Европейската агенция по отбрана. Структурираният диалог между ЕС и НАТО ще задълбочи още повече сътрудничеството в областта на военната мобилност. Комисията и върховният представител приветстват този подход и са готови да продължат да работят по същия начин и със същото темпо.

46.Следващият доклад за напредъка ще бъде представен до края на лятото на 2020 г.

(1)

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета — Подобряване на военната мобилност в Европейския съюз, (JOIN(2017) 41 final).

(2)

Председателят Юнкер, Реч за състоянието на Съюза, 13 септември 2017 г., http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_bg.htm  

(3)

Заключения на Съвета относно прилагането на Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС, 14 ноември 2016 г., https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf  

(4)

Обща визия, общи действия: по-силна Европа. Глобална стратегия за външната политика и

политиката на сигурност на Европейския съюз, юни 2016 г., http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf  

(5)

 Заключения на Съвета относно сигурността и отбраната в контекста на Глобалната стратегия на ЕС, 25 юни 2018 г., точка 18, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/bg/pdf  

(6)

Съвместна декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО на председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и генералния секретар на Организацията на Северноатлантическия договор,  https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf  

(7)

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета относно план за действие за военната мобилност, (JOIN(2018)05 final), стр. 10.

(8)

Заседание на Европейския съвет (28 юни 2018 г.) — Заключения, 28 юни 2018 г.,

https://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf  

(9)

Заключения на Съвета относно сигурността и отбраната в контекста на Глобалната стратегия на ЕС (13978/18), 19 ноември 2018 г., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/bg/pdf  

(10)

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета относно план за действие за военната мобилност, (JOIN(2018)05 final), стр. 10.

(11)

Военни изисквания за военна мобилност в ЕС и извън него (ST 14770/18), 28 ноември 2018 г.

(12)

Съвместен работен документ на службите на Комисията, Военни изисквания и трансевропейска транспортна мрежа: анализ на несъответствията, (SWD(2019) 175 final).

(13)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014, 6 юни 2018 г.

(14)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 — Доклад за напредъка, Съвет на Европейския съюз, 2018/0228(COD), 13 март 2019 г. https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf  

(15)

Виж бележка под линия 11 по-горе.

(16)

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

(17)

Достъп до интерактивната програма за преглед се предоставя на принципа „необходимост да се знае“. За контакти: move-tentec@ec.europa.eu

(18)

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).

(19)

Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343 29.12.2015 г., стр. 1).

(20)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343 29.12.2015 г., стр. 558).

(21)

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) (ОВ L 269 10.10.2013 г., стр. 1).

(22)

Виж бележка под линия 18 по-горе.

(23)

Виж бележка под линия 19 по-горе.

(24)

COM(2019)192/F1 — Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

(25)

Споразумение между държавите — членки на Европейския съюз, относно статута на военния и цивилен персонал, командирован в институциите на Европейския съюз, на военните щабове и военните сили, предоставени на Европейския съюз в рамките на подготовката и изпълнението на мисии по член 17, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, включително за учения, както и на военния и цивилен персонал на държавите членки, предоставен на Европейския съюз в този контекст (SOFA EC) (ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 6).

(26)

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи — ответни действия на Европейския съюз, (JOIN/2016/018 final).

Top