EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DP0008

Решение на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка (N9-0023/2019 — C9-0048/2019 — 2019/0810(NLE))

OB C 171, 6.5.2021, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 171/34


P9_TA(2019)0008

Назначаване на председателя на Европейската централна банка — кандидат: г-жа Кристин Лагард

Решение на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка (N9-0023/2019 — C9-0048/2019 — 2019/0810(NLE))

(Консултация)

(2021/C 171/08)

Европейският парламент,

като взе предвид препоръката на Съвета от 9 юли 2019 г. (1),

като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9-0048/2019),

като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0008/2019),

А.

като има предвид, че с писмо от 16 юли 2019 г. Европейският съвет се консултира с Парламента относно назначаването на Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 1 ноември 2019 г.;

Б.

като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че в рамките на тази оценка кандидатът предостави на комисията автобиография, както и своите отговори на отправения му писмен въпросник;

В.

като има предвид, че впоследствие, на 4 септември 2019 г., комисията проведе изслушване на кандидата, продължило два часа и половина, по време на което кандидатът направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.

изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка;

2.

възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет, на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1)  ОВ C 235, 12.7.2019 г., стр. 1.


Top