EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДВАНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА

COM/2019/422 final

Брюксел, 25.9.2019

COM(2019) 422 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ДВАНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТАотносноЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА


Съдържание

1.Бюджетна процедура

1.1.Финансова рамка

1.2.Проектобюджет за 2018 г.

1.3.Приемане на бюджета за 2018 г.

1.4.Приемане на коригиращите бюджети

2.Управление на бюджетните кредити

2.1.Управление на бюджетните кредити за поети задължения

1.1.2.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

2.1.2.Техническа помощ

2.2.Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

2.2.2.Техническа помощ

3.Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2018 г.

3.1.Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

3.1.2.Техническа помощ

3.2.Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

3.2.2.Техническа помощ

3.3.Анализ на декларираните разходи по мерки

3.4.Изпълнение на програмите по ЕЗФРСР

3.4.1.Програмен период 2007—2013 г.

3.4.2.Програмен период 2014—2020 г.

1.    Бюджетна процедура

1.1.    Финансова рамка 

Разходите за развитие на селските райони през 2018 г. се финансират в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020 г. Финансовата рамка се съдържа в Регламент (ЕС) № 1311/2013 на Съвета. Разпределените средства за развитие на селските райони и разпределените средства за разходи, свързани с пазара, и за преки плащания след годишната техническа корекция на МФР са представени в таблица 1.

Таблица 1 — Финансова рамка за периода 2014—2020 г.

ФУНКЦИЯ 2.

в млн. евро текущи цени

Устойчив растеж: природни ресурси

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ОБЩО

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

от които:

— за развитие на селските райони а), б), в), г), д)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

— за разходи, свързани с пазара, и преки помощи а), б), в), г)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

а) след нетно прехвърляне на 351,9 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2014 година (вж. бележка е) за подробности)

б) след нетно прехвърляне на 51,6 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2015 година (вж. бележка е) за подробности)

в) след нетно прехвърляне на 28 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2014—2020 години (вж. бележка е) за подробности)

г) след нетно прехвърляне на 4 313,9 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2015—2020 години (вж. бележка е) за подробности)

д) след препрограмиране на разпределените средства по линия на ЕЗФРСР за 2014 година вследствие на прилагането на член 19 от Регламент (ЕС) № 1311/2013 за МФР, обща сума в размер на 8705 млн. евро — приспаднати поети задължения за 2014 г. — бе разпределена по равно към поетите задължения за 2015 и 2016 г.

е) прехвърлянията за развитие на селските райони (към ЕЗФРСР), посочени в бележки а) — г) по-горе, включват: 4 млн. евро, прехвърляни годишно за целия период 2014—2020 г. от сектора на памука (Гърция) въз основа на член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, 296,3 млн. евро за доброволната корекция, прехвърлени за финансовата 2014 година (UK) въз основа на член 10б и член 10в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, 51,6 млн. евро за неизползваните суми, прехвърляни всяка година за финансовите 2014 и 2015 години (SE и DE) въз основа на членове 136 и 136б от Регламент (ЕО) № 73/2009, и 4 313,9 млн. евро за намаляването на плащанията и гъвкавостта между стълбовете, въз основа на член 7, параграф 2 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

1.2.    Проектобюджет за 2018 г.

Проектобюджетът за 2018 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 29 юни 2017 г.

Проектобюджетът включваше 14 372 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 11 848 млн. евро бюджетни кредити за плащания за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за програмния период 2014—2020 г.

Съветът прие своята позиция относно проектобюджета за 2018 г. на 4 септември 2017 г., а Европейският парламент прие позицията си на 25 октомври 2017 г. Наложи се да бъде свикан Помирителният комитет, който постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от 21 дни. Съветът и Европейският парламент поотделно одобриха общия текст на 30 ноември 2017 г.

1.3.    Приемане на бюджета за 2018 г.

По отношение на ЕЗФРСР бюджетът за 2018 г., приет на 30 ноември 2017 г., беше равен на първоначалното предложение на Комисията.

Таблица 2

Приет бюджет за 2018 г.

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

(в евро)

(в евро)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Неоперативна техническа помощ)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Приемане на коригиращите бюджети

В коригиращите бюджети № 6 бюджетните кредити за поети задължения за техническа помощ по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. бяха намалени със 0,7 млн. евро.

Таблица 3

Бюджет за 2018 г. след измененията

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

(в евро)

(в евро)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Неоперативна техническа помощ)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

20 070 000

21 037 093

2.    Управление на бюджетните кредити

2.1.    Управление на бюджетните кредити за поети задължения

1.1.2.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

По отношение на бюджетните кредити за поети задължения за програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР одобреният бюджет за 2018 г. възлизаше на 14 347 млн. евро, като всички бюджетни кредити са свързани с програмите за периода 2014—2020 г.

Таблица 4

Управление на бюджетните кредити за поети задължения през 2018 г. — ЕЗФРСР

Бюджетна позиция

05.046001

(в евро)

Бюджетни кредити в началото на 2018 г.

14 346 899 509

Налични бюджетни кредити през 2018 г.

14 346 899 509

Усвоени бюджетни кредити през 2018 г.

14 346 899 509

2.1.2.    Техническа помощ

Съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25 % от годишните си средства за финансиране на действия за техническа помощ по инициатива на Комисията. Първоначалната сума, налична за тази цел в бюджета за 2018 г., беше 4,7 млн. евро за неоперативна техническа помощ и 20,8 млн. евро за оперативна техническа помощ. С коригиращ бюджет № 6 последната беше намалена с 0,7 млн. евро.

2.2.    Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

В одобрения бюджет за 2018 г. бюджетните кредити за плащания, предназначени за програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., възлизаха на 11 822 млн. евро. Освен това наличните целеви приходи, прехвърлени от предходната година, възлязоха на 18,1 млн. евро, а целевите приходи, събрани през годината, възлязоха на 12,4 млн. евро. Бюджетните кредити за плащания частично бяха подсигурени посредством прехвърляне на а) 4 млн. евро от бюджетния ред за техническа помощ, б) 150 млн. евро с глобалния трансфер и в) 64 млн. евро с прехвърлянето в края на годината. Освен това бе извършено прехвърлянето на 119,0 млн. евро целеви приходи от ЕЗФРСР за периода 2007—2013, за да бъдат покрити в пълен размер подадените от държавите членки декларации за разходи за третото тримесечие на 2018 г. Като се вземат предвид всички прехвърляния, общият размер на бюджетните кредити за плащания, налични през 2018 г., възлизаше на 12 189,5 млн. евро. Бяха усвоени общо 12 173,5 млн. евро бюджетни кредити за плащания, а 12,4 млн. евро целеви приходи бяха пренесени автоматично от 2018 г. към 2019 г.Таблица 5

Управление на бюджетните кредити за плащания през 2018 г.

(в евро)

 

ЕЗФРСР (2014—2020 г.)

Бюджетна позиция — 05.046001

Бюджетни кредити в началото на 2018 г.

11 822 000 000

Прехвърляне от бюджетния ред за техническа помощ по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

4 000 000

Глобален трансфер

150 000 000

Прехвърляне в края на годината

64 000 000

Целеви приходи, пренесени от 2017 г.

18 098 156

Целеви приходи, събрани през 2018 г.

12 400 084

Прехвърляне на целеви приходи от ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

119 046 270

Налични бюджетни кредити през 2018 г.

12 189 544 509

Усвоени бюджетни кредити през 2018 г.

12 173 540 691

2.2.2.    Техническа помощ

По отношение на техническата помощ по линия на ЕЗФРСР общият размер на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2018 г. възлизаше на 25,7 млн. евро. Към бюджетния ред за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. бяха прехвърлени 4,0 млн. евро, за да бъдат покрити в пълен размер подадените от държавите членки декларации за разходи за третото тримесечие на 2018 г. Окончателните бюджетни кредити за плащания бяха в размер на 21,7 млн. евро.

3.    Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2018 г.

3.1.    Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР    

Бяха поети задължения за общия размер на наличните в бюджета за 2018 г. бюджетни кредити за поети задължения, предназначени за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. (14 346,9 млн. евро).

Таблица 6 показва (по държави членки) разпределението на бюджетните кредити, установено с Регламент (ЕС) № 1305/2013, последно изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/71 на Комисията, и сумите, за които са поети задължения през 2018 г.


Таблица 6

Регламент (ЕС) № 1305/2013 (с измененията) спрямо сумите, за които са поети задължения до края на 2018 г.

Бюджетна позиция: 05.046001

(в евро)

ДЧ

Регламент (ЕС) № 1305/2013

Суми, за които са поети задължения през 2018 г.

Разпределение за 2018 г.

 

а)

б)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Общо

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Техническа помощ

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за поети задължения за оперативна техническа помощ в бюджета за 2018 г. беше 20,8 млн. евро. В коригиращ бюджет № 6 този бюджетен ред беше намален с 0,7 млн. евро. В таблица 7 е показано усвояването на бюджетните кредити за поети задължения, налични за оперативна техническа помощ през 2018 г. Най-голямата част е за Европейската мрежа за развитие на селските райони, както и за Техническата експертна платформа за финансови инструменти.

Таблица 7

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Сума, за която са поети задължения

Европейска мрежа за развитие на селските райони

4 629 652

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

4 523 225

Информационни технологии*

2 979 178

Европейско партньорство за иновации

2 730 006

Институционална комуникация

2 140 000

Европейска мрежа за оценка

1 900 113

База данни за биологичното земеделие

432 796

Одит и контрол

249 774

Защита на логото

50 000

Общо

19 634 744

* Включително СШД (службите по широколентов достъп).

3.2.    Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

За програмния период 2014—2020 г. бяха използвани 12 173,5 млн. евро от наличните бюджетни кредити за плащания в размер на 12 189,5 млн. евро. В таблица 8 е показано разпределението на плащанията, извършени през 2018 г., по периоди на деклариране:


Таблица 8

Плащания за 2018 г. за програмите за развитие на селските райони по ЕЗФРСР (в млн. евро)

2007—2013 г.

2014—2020 г.

 

 

 

Предварително финансиране за периода 2014—2020 г.

-

19,5

Възстановяване на разходи по искания за плащане преди четвъртото тримесечие на 2017 г.

-

6,3

Възстановяване на разходи по искания за плащане за четвъртото тримесечие на 2017 г.

-

4 460,8

Възстановяване на разходи по искания за плащане за първото тримесечие на 2018 г.

-

2 616,1

Възстановяване на разходи по искания за плащане за второто тримесечие на 2018 г.

-

2 402,3

Възстановяване на разходи по искания за плащане за третото тримесечие на 2018 г.

-

2 668,6

Плащания по приключването и/или положителни плащания за периода 2007—2013 г.

271,9

-

Общо за 2018 г.

271,9

12 173,5

Месечното усвояване на бюджетните кредити за плащания през годината (от януари до декември 2018 г.) е показано в графиката по-долу.

Графика 1


В таблици 9а и 9б е показано разпределението по държави членки и по периоди на деклариране на сумите, изплатени от Комисията през бюджетната 2018 година.

Таблица 9а: ЕЗФРСР 2007—2013 г.

Реално извършени плащания между 1.1.2018 г. и 31.12.2018 г.

ЕЗФРСР 2007—2013 г. — бюджетна позиция 05.040501 (в евро)

ДЧ

Положителни плащания, главно вследствие на решенията на Съда на ЕС

Плащания за приключване

Общо

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Общо

47 161 052

224 768 001

271 929 053


Таблица 9б: ЕЗФРСР 2014—2020 г.

Реално извършени плащания между 1.1.2018 г. и 31.12.2018 г.

ЕЗФРСР 2014—2020 г. — бюджетна позиция 05.046001

(в евро)

ДЧ

Предварително финансиране

Преди четвъртото тримесечие на 2017 г.

Четвърто тримесечие 2017 г.

Първо тримесечие 2018 г.

Второ тримесечие 2018 г.

Трето тримесечие 2018 г.

Общо

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Общо

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


В таблица 10 е показано сравнение, по държави членки, между плащанията по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., извършени през 2018 г., и плащанията, извършени през 2017 г. Като цяло плащанията са се увеличили с 10 % в сравнение с 2017 г. (12,2 млрд. евро спрямо 11,1 млрд. евро).

Таблица 10

Плащания, извършени към държавите членки — сравнение между 2018 г. и 2017 г. — по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

(в евро)

 

ДЧ

2017

2018

Разлика между 2018 г. и 2017 г.

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

(в евро)

(в %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Общо

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Техническа помощ 

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за плащания за оперативната техническа помощ беше 21,0 млн. евро. Част от тези бюджетни кредити (4,0 млн. евро) бяха прехвърлени за покриване на нуждите от плащания във връзка с програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

В следващата таблица 11 са представени плащанията, групирани по основни дейности. Най-голямата част се отнася до Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Таблица 11

 

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за плащания

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Изплатена сума

Европейска мрежа за развитие на селските райони

3 914 519

Информационни технологии*

2 822 364

Европейско партньорство за иновации

2 468 602

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

1 800 000

Европейска мрежа за оценка

1 589 121

Одит и контрол

410 785

База данни за биологичното земеделие

135 317

Защита на логото

40 000

Общо

13 180 708

    * Включително службите по широколентов достъп

3.3.    Анализ на декларираните разходи по мерки

В таблица 12 са показани декларираните искания за плащане, по държави членки и по мерки, за развитието на селските райони през 2018 г. (от 4-ото тримесечие на 2017 г. до 3-ото тримесечие на 2018 г.), кумулативните декларирани разходи от началото на програмния период, както и финансовият план на програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

Разходите през 2018 г. по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. са били насочени основно по мярка 13 (Плащания за райони с природни или други специфични ограничения), мярка 04 (Инвестиции в материални активи) и мярка 10 (Агроекология и климат).


Таблица 12

Декларирани разходи за ЕЗФРСР за 2018 г. (от четвъртото тримесечие на 2017 г. до третото тримесечие на 2018 г.) и общи кумулативни разходи (от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2018 г.)

в сравнение с финансовите планове — ЕЗФРСР 2014—2020 г.

 

Декларирани разходи за 2018 г. (от четвъртото тримесечие на 2017 г. до третото тримесечие на 2018 г.)

Декларирани кумулативни разходи (от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2018 г.)

Финансови планове за 2014—2020 г.

Мерки по ЕЗФРСР

(млн. евро)

(%)

(млн. евро)

(%)

(млн. евро)

(%)

Мярка 01

Трансфер на знания и действия за осведомяване

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Мярка 02

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Мярка 03

Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Мярка 04

Инвестиции в материални активи

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Мярка 05

Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Мярка 06

Развитие на стопанствата и предприятията

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Мярка 07

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Мярка 08

Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Мярка 09

Учредяване на групи и организации на производителите

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Мярка 10

Агроекология и климат

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Мярка 11

Биологично земеделие

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Мярка 12

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Мярка 13

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Мярка 14

Хуманно отношение към животните

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Мярка 15

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Мярка 16

Сътрудничество

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Мярка 17

Управление на риска

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Мярка 18

Финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Мярка 19

Подпомагане на местното развитие в рамките на LEADER – водено от общностите местно развитие (ВОМР)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Мярка 20

Техническа помощ на държавите членки

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Мярка 113

Ранно пенсиониране

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Мярка 131

Спазване на стандартите въз основа на законодателството на Общността

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Мярка 341

Придобиване на умения и прилагането им на практика

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Общо всичко

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Държавите членки декларират разходите си на тримесечие. Декларациите за четвъртото тримесечие на година n обаче се подават през януари на година n+1. Следователно съответните възстановявания от Комисията към държавите членки в година n покриват периода от четвъртото тримесечие на година n-1 до третото тримесечие на година n.3.4.    Изпълнение на програмите по ЕЗФРСР

3.4.1.    Програмен период 2007—2013 г.

Графика 2 показва процента на усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период до 31 декември 2018 г., включително плащания по приключването на програмите, които вече са били приключени към посочената дата, спрямо общия размер на разпределените средства за периода 2007—2013 г.

До края на 2018 г. са отменени общо 1 974 млн. евро.

3.4.2.    Програмен период 2014—2020 г.

Графика 3 показва процента на усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период, включително извършените плащания за 4-ото тримесечие на 2018 г., разходите за които се възстановяват през финансовата 2019 година, спрямо общия размер на разпределените средства за периода 2014—2020 г.

 

Top