EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Становище на Европейската централна банка от 13 февруари 2019 година относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 февруари 2019 година

относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Въведение и правно основание

На 19 декември 2018 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (наричано по-долу „предложеното решение“) (1).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеното решение се отнася до ЕЦБ и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

ЕЦБ взема под внимание предложеното решение, с което се одобрява Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (наричано по-долу „Споразумението за оттегляне“) от името на Съюза и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). По-специално ЕЦБ взема под внимание разпоредбите на Споразумението за оттегляне относно възстановяването на внесения капитал, предоставен от Bank of England на ЕЦБ (2), и участието на Bank of England в институционалната уредба, предвидена в членове 282 и 283 от ДФЕС и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), по време на преходния период (3). ЕЦБ също така взема под внимание разпоредбите на Споразумението за оттегляне относно прилагането на разпоредби от правото на Съюза относно достъпа до документи на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в Обединеното кралство (4); прилагането на определени членове от Устава на ЕСЦБ по отношение на ЕЦБ в Обединеното кралство (5); и прилагането на определени привилегии и имунитети по отношение на ЕЦБ, членовете на нейните органи, служителите ѝ и представителите на националните централни банки (НЦБ) в ЕСЦБ в Обединеното кралство (6).

2.

В съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз със Споразумението за оттегляне се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, като се вземат предвид рамките на бъдещите им отношения. Сключването на споразумението относно бъдещите отношения между Съюза и Обединеното кралство ще се извърши след като Обединеното кралство стане трета страна. В съответствие с член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от ДФЕС и съответното право на Съюза (7), с ЕЦБ следва да се проведе консултация по споразумението относно бъдещите отношения между Съюза и Обединеното кралство, доколкото то попада в областите на нейната компетентност.

3.

Със Споразумението за оттегляне се създава Съвместен комитет, който ще отговаря за изпълнението и прилагането на Споразумението за оттегляне. Предложеното решение пояснява, че Комисията ще представлява Съюза в Съвместния комитет и неговите специализирани комитети (8). В различните случаи, посочени в Споразумението за оттегляне, Съвместният комитет ще има правомощието да приема решения, които са задължителни за Съюза и Обединеното кралство, като Съюзът и Обединеното кралство трябва да изпълняват тези решения (9). В съответствие с член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от ДФЕС и принципа на лоялното сътрудничество съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз с ЕЦБ следва да се провеждат консултации по решения на Съвместния комитет, които попадат в областите на нейната компетентност.

4.

Споразумението за оттегляне установява, че определени привилегии и имунитети, приложими към Съюза, ще се прилагат по отношение на ЕЦБ, членовете на нейните органи, служителите ѝ и представителите на НЦБ в ЕСЦБ, които участват в дейностите на ЕЦБ (10). Споразумението за оттегляне налага различни изисквания към Съюза да информира или уведомява Обединеното кралство по отношение на въпроси, свързани с тези привилегии и имунитети (11). В обяснителния меморандум към предложеното решение Комисията е пояснила, че предоставянето на такава информация следва по принцип да се извършва от Комисията от името на Съюза, ако е необходимо, въз основа на информация, предоставена от държавите членки или от други институции или съответни органи или субекти на Съюза (12). ЕЦБ взема предвид това поясняване и изразява готовността си да предоставя на Комисията съответната информация, която следва да бъде предадена на Обединеното кралство, когато е уместно.

Настоящото становище ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 февруари 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Вж. член 149 от Споразумението за оттегляне.

(3)  Вж. член 128, параграф 4 от Споразумението за оттегляне.

(4)  Вж. член 122 от Споразумението за оттегляне.

(5)  Вж. член 123 от Споразумението за оттегляне.

(6)  Вж. член 117 от Споразумението за оттегляне.

(7)  Вж. например решение на Съда от 30 април 1974 г., R. & V. Haegeman/Белгия, (C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, точка 5), решение на Съда от 9 август 1994 г., Франция/Комисия (C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, точки 15—17). Вж. също Становище CON/2005/7 на ЕЦБ. Всички становища на ЕЦБ се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

(8)  Вж. член 2 от предложеното решение.

(9)  Вж. членове 164 и 166 от Споразумението за оттегляне.

(10)  Вж. член 117 от Споразумението за оттегляне.

(11)  Вж. например член 102, член 103 и член 116, параграф 3 от Споразумението за оттегляне.

(12)  Вж. стр. 4 от Обяснителния меморандум.


Top