EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0608(02)

Заключения на Съвета относно извеждането на преден план на културното наследство в политиките на ЕС

ST/9015/2018/INIT

OJ C 196, 8.6.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 196/20


Заключения на Съвета относно извеждането на преден план на културното наследство в политиките на ЕС

(2018/C 196/05)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ, ЧЕ:

1.

Ръководителите на държавите — членки на ЕС, и на институциите на ЕС провъзгласиха в Римската декларация от 25 март 2017 г. идеята за „Съюз, в който гражданите да имат нови възможности за културно и социално развитие“, който „съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие“ (1).

2.

В своите заключения от 14 декември 2017 г. (2) Европейският съвет призова държавите членки, Съвета и Комисията, в съответствие с областите им на компетентност, да продължат работата, с оглед да се възползват от предлаганата от Европейската година на културното наследство през 2018 г. (3) възможност за повишаване на осведомеността относно социалното и икономическото значение на културата и културното наследство.

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

3.

Днес върху културата се поставя акцент в политическия дневен ред на ЕС, което беше потвърдено в рамките на обсъждането на лидерите в Гьотеборг през ноември 2017 г., по време на което лидерите отчетоха значението на културата за изграждането на приобщаващи и сплотени общества и за поддържането на конкурентоспособността на Европа (4).

4.

Това развитие утвърждава стойността на доброто сътрудничество на равнище ЕС в областта на културното наследство и потвърждава значението на интегрирането на културното наследство в други секторни политики и действия за максимално увеличаване на социалните и икономическите ползи от него.

5.

Социалните и икономическите предизвикателства, с които се сблъсква в последно време Европейският съюз, пораждат необходимост от действия за укрепване на връзките в рамките на нашите общества и между тях. Културното наследство като източник на знания и взаимно разбирателство притежава потенциал да се превърне в една от движещите сили на този процес чрез стимулиране на чувството за принадлежност към общото европейско пространство. Освен това тези действия могат да залегнат в основата на поддържането на европейска солидарност и запазването на целостта на Европейския съюз, като същевременно способстват за насърчаването и опазването на културното многообразие.

6.

Културно наследство в цялото му разнообразие и форми — материални и нематериални, движими и недвижими, цифрови и цифровизирани (5) — е ценност само по себе си, наследство от нашето минало и стратегически ресурс за устойчивото бъдеще на Европа, което способства за посрещане на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства на различни нива — от местно, национално и регионално до европейско и даже световно.

7.

Културното наследство на Европа е с динамичен характер и допълнително се обогатява чрез изследване на общото минало на европейските народи и нации и чрез непрекъснато развиващи се инициативи и програми. Поради това то е също източник на вдъхновение за съвременното изкуство и творчество, което на свой ред може да се превърне в културното наследство на утрешния ден.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА ТЕХНИТЕ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

8.

Да изведат на преден план културното наследство в имащите отношение политики на ЕС и да повишат осведомеността сред заинтересованите страни относно взаимните ползи от интегрирането му в други секторни политики, както и относно възможностите за финансиране за културното наследство (6), включително чрез предоставяне на навременна информация на заинтересованите страни по отношение на наличните средства на ЕС, насочени към културното наследство.

9.

Без да се предрешават преговорите по следващата многогодишна финансова рамка, да проучат възможностите за поставяне, когато е целесъобразно, на по-ясен акцент върху опазването и утвърждаването на общото европейско културно наследство в имащите отношение програми на ЕС. Това може да се направи чрез вземане под внимание на културното наследство при изготвянето и изпълнението на програмите, но също и чрез включване на културното наследство като стратегическа цел сред основните им приоритети.

10.

Да стимулират иновациите, устойчивостта и социалното приобщаване чрез специфични ориентирани към културното наследство проекти с европейско измерение и социална добавена стойност и като се вземе предвид аспектът на равенството между половете.

11.

Да поощряват сътрудничеството между европейските изследователи, специалисти и институции за образование и обучение с оглед насърчаване на висококачествени умения, обучение и трансфер на знания в традиционните и новите професии, свързани с културното наследство.

12.

Да наложат в още по-голяма степен принципа на основано на участието управление на културното наследство чрез анализиране на текущите практики в управлението на културата, определяне на действия, по целесъобразност, за създаване на по-отворено, основано на участието, ефективно и последователно управление на културата, както и чрез обмен на най-добри практики.

13.

Да определят добрите национални и международни практики и да улеснят обмена им чрез насърчаване на мобилността на специалистите от сектора на културата в Европа (7).

14.

Да задълбочат и разширят диалога с организациите на гражданското общество, европейските граждани, и по-специално с европейската младеж с цел постигане на по-задълбочено разбиране на приноса на европейското културно наследство към утвърждаването на общата европейска идентичност в цялото ѝ многообразие от култури, езици и наследства.

15.

Да продължат да подкрепят културното наследство като важен елемент на стратегическия подход на ЕС към международните културни отношения, както и при насърчаването на междукултурния диалог.

16.

Да прилагат съвместно с международни организации общи и координирани транснационални действия (8) с цел съхраняване и опазване на културното наследство по устойчив начин и в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие (9).

17.

Да насърчават подпомагането на цифровизацията на културното наследство като инструмент за отворен достъп до културата и знанията, като по този начин се стимулират иновациите, творчеството и основаното на участието управление на културното наследство.

18.

Да предоставят онлайн резултатите, докладите и оценките на финансирани от ЕС инициативи и проекти в областта на културното наследство по по-систематичен и лесен за намиране начин.

19.

Да използват възможността, осигурена от Европейската година на културното наследство през 2018 г., за изграждане на обща и цялостна стратегическа визия за културното наследство и да гарантират неговото запазване чрез разработване на конкретни действия. Когато е възможно, следва да се търсят полезни взаимодействия с Европейската стратегия за културното наследство за ХХI век на Съвета на Европа.

20.

Да оказват подкрепа за разработването на основани на факти политики, като продължават да работят с Евростат и националните статистически служби по събирането на надеждни данни относно социалния и икономическия принос на културното наследство и да допринасят към подобни усилия на международно равнище на организации като ЮНЕСКО и Съвета на Европа (10).

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

21.

Да признаят ролята на културното наследство в имащите отношение национални секторни програми, съфинансирани от ЕС, с оглед на запазването на стойността и значението на културното наследство за местните хора и бъдещите поколения и пълно разгръщане на потенциала на културното наследство като ресурс за икономическо развитие, социално сближаване и културна идентичност.

22.

Да продължат сътрудничеството си, като отчитат приоритетите и дейностите в новия Работен план за културата за периода след 2019 г., свързани с интегрирането на културното наследство в други политики на ЕС.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

23.

При планирането, изпълнението и оценката на политиките на ЕС да продължи да взема под внимание оказваното от тях пряко и непряко въздействие върху развитието, съхраняването и опазването на културното наследство на Европа, и по-специално необходимостта от качествени насоки, които да гарантират, че инвестициите на ЕС не увреждат или понижават стойността на културното наследство.

24.

Да продължи текущия диалог и сътрудничество със съществуващите мрежи в областта на културното наследство, които са натрупали ценен опит и са доказали своята компетентност в тази област (11).

25.

Да продължи да развива сътрудничеството с ЮНЕСКО и Съвета на Европа по въпроси от общ интерес в политиките и практиките, свързани с културното наследство, включително относно борбата с незаконния трафик на обекти на културата, особено в зоните на конфликт.

26.

Да търси полезни взаимодействия с Конвенциите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа, в които са определени международните принципи за съхраняване, опазване и управление на културното наследство, например Рамковата конвенция на Съвета на Европа за стойностите на културното наследство за обществото (Фаро 2005 г.).

(1)  https://europa.eu/european-union/eu60_bg

(2)  Док. EUCO 19/1/17 REV 1

(3)  Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно Европейска година на културното наследство (2018 г.) (ОВ L 131, 20.5.2017 г., стр. 1).

(4)  EUCO 19/1/17 REV 1 и приносът на Европейската комисия към срещата на лидерите в Гьотеборг, 17 ноември 2017 г. (Съобщение относно укрепването на европейската идентичност чрез образование и култура), док. 14436/17.

(5)  Заключения на Съвета от 21 май 2014 г. относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 36).

(6)  Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities („Изготвяне на карта на дейностите в областта на културното наследство в политиките и програмите на ЕС“) — http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf

(7)  Док. EUCO 19/1/17 REV 1.

(8)  http://undocs.org/S/RES/2347(2017)

(9)  В съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

(10)  Напр. Компендиума на културните политики и тенденции.

(11)  Такива са например Европейският форум на ръководителите на културното наследство, Правният форум за европейското културно наследство и групата за размисъл „ЕС и културното наследство“.


Top