Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(02)

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40049 — Mastercard II

C/2018/8195

OJ C 438, 5.12.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 438/11


Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40049 — Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Въведение

1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1), когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат да поемат ангажименти за преодоляване на опасенията, изразени по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да бъде прието за определен срок и съдържа заключението, че повече не са налице основания за действие от страна на Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко резюме на делото и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в рамките на срока, определен от Комисията.

2.   Резюме на делото

2)

На 9 юли 2015 г. Комисията прие изложение на възраженията (ИВ) срещу MasterCard Europe S.A., MasterCard Incorporated и MasterCard International Incorporated (наричани заедно „Mastercard“).

3)

В ИВ се излага предварителното становище на Комисията, че правилата на Mastercard относно многостранните такси за обмен (МТО (2), които се прилагат при междурегионални трансакции с потребителски дебитни и кредитни карти, издадени от издаваща банка (банката на притежателя на картата), намираща се извън ЕИП, при употреба в търговски обекти, намиращи се в ЕИП, нарушават член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП. Те включват трансакции при наличието на карта (когато притежателят на картата присъства лично, например в магазин) и трансакции при липсата на карта (когато притежателят на картата не присъства лично, например когато номерът на картата и удостоверяването на данните се предават по интернет, електронна поща или телефон).

4)

ИВ отбелязва, че правилата на Mastercard задължават акцептиращата банка (банката на търговеца) да плаща междурегионални МТО на издаващата банка (банката на притежателя на картата) за всяка междурегионална трансакция в търговски обекти в ЕИП и също, че междурегионалните МТО на Mastercard се равняват на решения на сдружение на предприятия по смисъла на член 101, параграф 1 от ДФЕС/член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

5)

Както се посочва в ИВ, когато притежателят на карта използва разплащателна карта при покупка на стоки или услуги от търговец, търговецът плаща такса за обслужване на своята акцептираща банка. Акцептиращата банка задържа част от тази такса (марж на акцептиращата банка), друга част се предоставя на издаващата банка (МТО) и част се изплаща на оператора на схемата (в този случай — Mastercard). Освен това в ИВ се посочва, че голяма част от таксата за обслужване на търговец се определя от МТО. В предходни случаи обаче Комисията е приела МТО, които отговарят на т.нар. „методика на безразличието на търговеца“ (МБТ) (3). Съгласно тази методика обменната такса следва да не надвишава средните ползи от съответната трансакция, които търговците извличат от приемането на разплащателни карти. Такива МТО гарантират, че средно за търговците е безразлично дали ще приемат плащания с карти или други платежни средства, с което се създадат равни условия за конкуренция между алтернативни платежни инструменти.

3.   Основно съдържание на предложените ангажименти

6)

MasterCard Europe S.A.; MasterCard incorporated и MasterCard International Incorporated, в качеството им на страни, които са предмет на производството, не са съгласни с предварителната оценка на Комисията. За да отговорят на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията, те все пак поеха ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Ангажиментите са накратко обобщени по-долу, а пълният им текст е публикуван на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на адрес:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

7)

Шест месеца след датата, на която Mastercard получи официална нотификация на Решението на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Mastercard се ангажира да сложи горна граница:

а)

от 0,2 % на своите дебитни МРТО за междурегионални трансакции при наличието на карта (НК); и

б)

от 0,3 % на своите кредитни МРТО за междурегионални трансакции при наличието на карта (НК); и

в)

от 1,15 % на своите дебитни МРТО за междурегионални трансакции при липсата на карта (ЛК); и

г)

от 1,50 % на своите кредитни МРТО за междурегионални трансакции при липсата на карта (ЛК).

8)

Тези ангажименти ще останат в сила в продължение на пет години и шест месеца, след като Mastercard бъде уведомено за решението относно ангажиментите.

9)

В срок от 12 работни дни най-късно след уведомлението за решението относно ангажиментите Mastercard ще уведоми всяка акцептираща банка на своите междурегионални трансакции, а в замяна ще поиска от всички акцептиращи банки да уведомят незабавно съответните си клиенти търговци, че: i) ангажиментите са били приети и че ii) ще бъде сложена горна граница на МРТО за всички бъдещи Междурегионални Трансакции с Потребителски дебитни и кредитни карти за продължителността на ангажиментите. Освен това, в срок от 12 работни дни най-късно след уведомлението за решението относно ангажиментите, Mastercard също ще публикува по ясно видим и лесно достъпен начин на европейския уебсайт на Mastercard всички Дебитни и Кредитни МРТО приложими към Междурегионални ЛК и НК трансакции.

10)

Mastercard няма да заобикаля или да се опитва да заобикаля тези задължения пряко или косвено чрез никакво действие или бездействие. По-специално, считано от уведомлението за решението относно ангажиментите, Mastercard ще се въздържа от всякакви практики, имащи предмет или ефект, еквивалентен на МРТО. Това включва по-специално, но не само, изпълнението на програми или нови правила, чрез които MasterCard прехвърля схема или други такси, начислявани на акцептиращите банки в рамките на ЕИП, на издаващи банки извън ЕИП.

11)

При спазване на ангажимента си да не заобикаля Mastercard може да приеме подходящи мерки за защита на потребителите, за да гарантира, че потребителите няма да бъдат неблагоприятно засегнати от промените в неговите МРТО, по-специално що се отнася до въпроси като измами, обмен на валута, възстановявания и отмяна на плащания.

12)

Mastercard ще назначи контролиращо доверено лице, което да контролира спазването на ангажиментите от страна на Mastercard. Комисията ще разполага с правомощия да одобри или отхвърли предложеното контролиращо доверено лице преди неговото назначаване.

13)

Текущото антитръстово разследване (вж. точка 2 по-горе) ще продължи за Mastercard до извършването на допълнителна оценка от Комисията, в която евентуално ще се включат всички изказани мнения относно настоящото известие.

4.   Покана за представяне на мнения

14)

След допитване до участниците на пазара Комисията възнамерява да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни ангажиментите, обобщени по-горе и публикувани в интернет на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“.

15)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно предложените ангажименти. Тези мнения трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от един месец след датата на публикуване на настоящото съобщение. Заинтересованите трети страни се приканват да изпратят също неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна или друга поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“.

16)

Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат факти от значение за делото. Ако установите проблем по отношение на някоя част от предложените ангажименти, моля, посочете възможно решение.

17)

Мненията могат да се изпращат на Комисията с посочване на референтен номер AT.40049 — Mastercard II по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), по факс (+32 22950128) или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото известие препращанията към членове 101 и 102 от ДФЕС следва да се разбират като препращания към членове 81 и 82 от Договора за ЕО, когато това е приложимо.

(2)  Mastercard дефинира междурегионалните МТО като такси за обмен определени от Mastercard, които се прилагат, по подразбиране, спрямо междурегионални трансакции с потребителски кредитни и дебитни карти („МРТО“).

(3)  За повече информация относно т:нар, „методология на безразличието на търговеца“ вижте резюмето на Проучването на Комисията от 2015 г. за разходите, свързани с държането на пари в брой и обработката на карти, стр. 3, достъпно на адрес http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


Top