Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1204(02)

Известие за започване на частичен междинен преглед на изравнителните мерки, приложими към вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия

C/2018/7950

OJ C 437, 4.12.2018, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/32


Известие за започване на частичен междинен преглед на изравнителните мерки, приложими към вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия

(2018/C 437/08)

В Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за частичен междинен преглед в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането за преглед е подадено от Electrosteel Castings Ltd („заявителя“), производител износител от Индия („засегнатата държава“).

Обхватът на прегледа е ограничен до разглеждането на субсидирането, доколкото заявителят е засегнат от него.

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на прегледа, са тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун), с изключение на тръбите от пластичен чугун без вътрешно и външно покритие („непокрити тръби“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 7303 00 10 и ex 7303 00 90 (кодове по ТАРИК 7303001010, 7303009010), с произход от Индия („продуктът, предмет на прегледа“).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/387 на Комисията от 17 март 2016 г. (2) върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия.

Продуктът, предмет на прегледа, подлежи и на окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388 на Комисията от 17 март 2016 г. (3) върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия, както е изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1369 на Комисията (4). На 4 май 2018 г. Комисията започна частичен междинен преглед, чийто обхват беше ограничен до разглеждането на дъмпинга, що се отнася до Electrosteel Castings Ltd (5).

4.   Основания за прегледа

Заявителят предостави достатъчно доказателства, че — доколкото самият той е засегнат — обстоятелствата относно субсидирането, въз основа на които са наложени мерките, са се променили съществено и че тези промени са с дълготраен характер.

Заявителят твърди, че запазването на мярката по отношение на вноса на продукта, предмет на прегледа, в настоящия ѝ размер вече не е необходимо за компенсиране на подлежащото на изравняване субсидиране. Заявителят предостави достатъчно доказателства, че размерът на неговата субсидия е намалял до стойности, далеч по-ниски от митническата ставка, приложима понастоящем по отношение на него.

Това намаление на общото равнище на субсидиране се дължи на преустановяването на схемата за фокусиране върху продукта, която е била интегрирана в нова схема, наречена „схема за стоков износ от Индия“, съгласно която се предвижда по-нисък размер на субсидиите, както и намаляване на сумите, от които се е възползвал заявителят във връзка с други схеми, по-специално схемата за възстановяване на митата и доставките на желязна руда на занижени цени. Във връзка с тези две програми за субсидиране следва да се отбележи, че заявителят не твърди, че те са преустановени, а само че размерът на субсидиите е бил намален или сведен до нула.

С оглед на гореизложеното Комисията смята, че са налице достатъчно доказателства, че обстоятелствата във връзка със субсидирането на Electrosteel Castings Ltd са се променили съществено, като тези промени са с дълготраен характер, и поради това мерките следва да бъдат подложени на преглед.

Комисията си запазва правото да разследва и други практики на субсидиране, които може да бъдат установени в хода на разследването.

5.   Процедура

След като установи, и след като уведоми държавите членки, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на частичен междинен преглед, ограничен до разглеждането на субсидирането, доколкото е засегнат заявителят, Комисията започва преглед в съответствие с член 19 от основния регламент. Целта на прегледа е да се определи нивото на субсидирането, което преобладава за заявителя в резултат на практиките на субсидиране, за които е установено, че са ползвани от него.

Възможно е вследствие на прегледа да се наложи да бъде изменена ставката на митото, наложено върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия, осъществяван от „Всички други дружества“ в Индия, тъй като ставката на изравнителното мито за тези дружества е определена въз основа на размера на субсидията, установен за заявителя.

Правителството на Индия беше поканено за консултации в съответствие с член 10, параграф 7 от основния регламент.

С Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета (6), който влезе в сила на 8 юни 2018 г. (пакета от документи за модернизиране на ИТЗ), бяха въведени значителни промени в графиците и сроковете, които по-рано бяха приложими при антисубсидийните процедури (7). По-специално сроковете, в които заинтересованите страни трябва да заявят своя интерес, особено в началния етап на разследванията, са съкратени. Поради това Комисията приканва заинтересованите страни да спазват процедурните стъпки и сроковете, предвидени в настоящото известие, както и в последващите комуникации от страна на Комисията.

5.1.   Въпросници

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на заявителя и на съответните органи в засегнатата държава износител. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Копие от горепосочения въпросник за заявителя е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“.

5.2.   Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.3.   Заинтересовани страни

За да могат да участват в разследването, заинтересованите страни, като например производители износители, производители от Съюза, вносители и техните представителни сдружения, ползватели и техните представителни сдружения, както и синдикати и представителни организации на потребителите, трябва да докажат съществуването на обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Признаването на дадена страна за заинтересована страна не засяга прилагането на член 28 от основния регламент.

Достъпът до досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, е осигурен чрез електронната платформа TRON.tdi на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Моля, следвайте инструкциите на тази страница, за да получите достъп.

5.4.   Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването.

Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано, както и да съдържа обобщение на това, което заинтересованата страна желае да обсъди по време на изслушването. Изслушването ще бъде ограничено до въпросите, които заинтересованите страни са изложили предварително в писмен вид.

Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Изложените срокове не засягат правото на Комисията да приема в надлежно обосновани случаи искания за изслушване извън сроковете, нито правото на Комисията да откаже искания за изслушване в надлежно обосновани случаи. Когато службите на Комисията отказват искане за изслушване, засегнатата страна ще бъде уведомена за причините за този отказ.

По принцип изслушванията няма да бъдат използвани за представяне на фактологична информация, която все още не е в досието. Независимо от това, в интерес на доброто администриране и за да се даде възможност на службите на Комисията да отбележат напредък в разследването, от заинтересованите страни може да бъде поискано да предоставят нова фактологична информация след изслушване.

5.5.   Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, следва да се обозначат с „Limited“ (8). Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за поверително разглеждане.

В съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент от страните, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация.

Ако страна, която предоставя поверителна информация, не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“ (9). Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu

6.   График на разследването

В съответствие с член 22, параграф 1 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Възможност за представяне на коментари във връзка с изявления на други страни

С цел да се гарантират правата на защита, заинтересованите страни следва да имат възможност да представят коментари във връзка с информацията, предоставена от други заинтересовани страни. При това заинтересованите страни могат да разглеждат само въпроси, повдигнати в изявленията на другите заинтересовани страни, и не могат да повдигат нови въпроси.

Коментарите във връзка с информацията, представена от други заинтересовани страни в отговор на разгласяването на окончателните заключения, следва да бъдат представени в срок от 5 дни от срока за представяне на коментари във връзка с окончателните заключения, освен ако е посочено друго. Ако е извършено допълнително окончателно разгласяване, коментарите във връзка с информацията, предоставена от други заинтересовани страни в отговор на това допълнително разгласяване, следва да бъдат представени в срок от 1 ден от срока за представяне на коментари във връзка с това допълнително разгласяване, освен ако е посочено друго.

С цел да приключи разследването в рамките на задължителните срокове, Комисията няма да приема изявления от заинтересованите страни след срока за представяне на коментари във връзка с окончателното разгласяване или, ако е приложимо, след срока за представяне на коментари във връзка с допълнителното окончателно разгласяване.

8.   Удължаване на определените в настоящото известие срокове

Искане за каквото и да било удължаване на предвидените в настоящото известие срокове може да бъде отправено само при изключителни обстоятелства и само ако е надлежно обосновано.

Удължавания на срока за отговор на въпросника може да бъдат предоставени, ако са надлежно обосновани, и обикновено се ограничават до 3 допълнителни дни. По правило тези удължавания на срока не трябва да надвишават 7 дни. По отношение на сроковете за предоставяне на друга информация, определена в настоящото известие, удължаванията на срока ще бъдат ограничени по принцип до 3 дни, освен ако е доказано наличието на изключителни обстоятелства.

9.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-неблагоприятен за тази страна, отколкото ако тя е съдействала.

Ако отговорът не бъде предоставен на електронен носител, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би представлявало неоправдана допълнителна тежест или неоправдани допълнителни разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

10.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и всякакви други искания относно правата на защита на заинтересованите страни и трети страни, които могат да възникнат по време на процедурата.

Служителят по изслушванията може да организира изслушвания и да действа като медиатор между заинтересованите страни и службите на Комисията, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита. Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията. Тези изслушвания следва да се провеждат само ако въпросите не са своевременно уредени със службите на Комисията.

Всяко искане трябва да се представи навреме и експедитивно, за да не се застраши правилното протичане на процедурите. За тази цел заинтересованите страни следва да поискат намесата на служителя по изслушванията във възможно най-кратък срок след настъпването на събитието, което оправдава тази намеса. По принцип посочените в раздел 5.3 срокове за искане на изслушване от службите на Комисията се прилагат mutatis mutandis за исканията на изслушване от служителя по изслушванията. При подаване на искания за изслушване извън определените срокове служителят по изслушванията ще разгледа също така причините за закъснението, естеството на повдигнатите въпроси, както и въздействието на тези въпроси върху правото на защита, като надлежно вземе предвид интересите за добро администриране и за своевременно приключване на разследването.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

11.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (10).


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 73, 18.3.2016 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 73, 18.3.2016 г., стр. 53.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1369 на Комисията от 11 август 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ L 217, 12.8.2016 г., стр. 4).

(5)  Известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ C 157, 4.5.2018 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 143, 7.6.2018 г., стр. 1).

(7)  Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process (Кратък преглед на сроковете и графиците при разследванията) — документ, публикуван на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(8)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55) и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(10)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top