Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0112(01)

Резюме на решение на Комисията от 27 юни 2017 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39740 — Google Search (Пазаруване) (нотифицирано под номер C(2017) 4444)

OJ C 9, 12.1.2018, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/11


Резюме на решение на Комисията

от 27 юни 2017 година

относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП

(Дело AT.39740 — Google Search (Пазаруване)

(нотифицирано под номер C(2017) 4444)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2018/C 9/08)

На 27 юни 2017 г. Комисията прие решение относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003  (1) на Съвета с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, като взема предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

С решението се установява, че по-благоприятното позициониране и показване от страна на Google Inc. („Google“) на собствената му услуга за сравняване на условията за пазаруване при показване на резултати от обикновено търсене в интернет спрямо конкурентните услуги за сравняване на условията за пазаруване нарушава член 102 от ДФЕС и член 54 от Споразумението за ЕИП. С решението на Google и на дружеството майка Alphabet Inc. („Alphabet“) се разпорежда незабавно да сложат край на нарушението, и на Alphabet Inc. и Google Inc. се налага глоба за представляващо злоупотреба поведение в периода от 1 януари 2008 г. до днешна дата.

(2)

На 20 юни 2017 г. и 26 юни 2017 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение издаде положителни становища относно решението съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 и относно наложената на Alphabet и Google глоба.

2.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРА И ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

(3)

В решението се стига до заключението, че съответните продуктови пазари за целите на настоящия случай са пазарът на услуги за обикновено търсене в интернет и пазарът на услуги за сравняване на условията за пазаруване.

(4)

Осигуряването на услуги за обикновено търсене представлява отделен продуктов пазар, тъй като: i) това е икономическа дейност, ii) съществува ограничена взаимозаменяемост при търсенето и ограничена взаимозаменяемост при предлагането между услугите за обикновено търсене и другите онлайн услуги, и iii) това заключение не се променя, ако се имат предвид услугите за обикновено търсене със статични устройства спрямо мобилни устройства.

(5)

Осигуряването на услуги за сравняване на условията за пазаруване представлява отделен продуктов пазар. Това е така, защото услугите за сравняване на условията за пазаруване не са взаимозаменяеми с услугите, предлагани от: i) услуги за търсене, специализирани по различни теми (като например полети, хотели, ресторанти или новини); ii) рекламни платформи в интернет търсачки; iii) търговци на дребно в интернет; iv) търговски платформи; и v) офлайн инструменти за сравняване на условията за пазаруване.

(6)

В решението се заключава, че съответните географски пазари за услуги за обикновено търсене в интернет и услуги за сравняване на условията за пазаруване са национални по обхват.

Господстващото положение на Google при обикновеното търсене в интернет

(7)

В решението се заключава, че от 2007 г. насам Google се намира в господстващо положение на всеки национален пазар за обикновено търсене в интернет в ЕИП, освен в Чешката република, където Google има господстващо положение от 2011 г. насам.

(8)

Това заключение се основава на пазарните дялове на Google, наличието на бариери пред разширяването и навлизането, редките случаи на множествена адресация на потребителите и наличието на маркови ефекти и липсата на уравновесяваща покупателна сила. До този извод се стига независимо от факта, че услугите за обикновено търсене в интернет се предлагат безплатно и независимо дали обикновеното търсене в интернет със статични устройства представлява отделен пазар от обикновеното търсене в интернет със мобилни устройства.

3.   ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

(9)

В решението се заключава, че Google извършва злоупотреба на съответните пазари за услуги за обикновено търсене в интернет в ЕИП, като позиционира и показва на своите страници с резултати от обикновено търсене собствената си услуга за сравняване на условията за пазаруване по-благоприятно в сравнение с конкурентните услуги за сравняване на условията за пазаруване.

(10)

Поведението на Google представлява злоупотреба, тъй като: i) пренасочва трафика от конкурентните услуги за сравняване на условията за пазаруване към собствената си услуга за сравняване на условията за пазаруване, в смисъл че намалява трафика към конкурентните услуги за сравняване на условията за пазаруване от страниците с резултати от обикновено търсене в Google и увеличава трафика към услугите на Google за сравняване на условията за пазаруване от страниците с резултати от обикновено търсене в Google; и ii) може да има, или е вероятно да има, антиконкурентни ефекти на националните пазари за услуги за сравняване на условията за пазаруване и за обикновено търсене в интернет.

Поведението на Google: по-благоприятно позициониране и показване на собствената му услуга за сравняване на условията за пазаруване на неговите страници с резултати от обикновено търсене

(11)

В решението се обяснява по-благоприятният начин, по който Google позиционира и показва на своите страници с резултати от обикновено търсене собствената си услуга за сравняване на условията за пазаруване спрямо конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване.

(12)

Първо, в него се обяснява как конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване се позиционират и показват на страниците на Google с резултати от обикновено търсене. Във връзка с тяхното позициониране в решението се обяснява как някои специални алгоритми правят така, че да има склонност конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване да бъдат класирани по-назад на страниците на Google с резултати от обикновено търсене, като се показва как това е повлияло на тяхната видимост на тези страници. Що се отнася до показването им, в решението се обяснява форматът, в който конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване могат да се показват в резултатите на Google от обикновено търсене.

(13)

Второ, в него се обяснява как собствените услуги на Google за сравняване на условията на пазаруване се позиционират и показват на страниците на Google с резултати от обикновено търсене. Що се отнася до тяхното позициониране в решението се обяснява, че услугата на Google е позиционирана на видно място и не е подложена на специалните алгоритми, които правят така, че да има склонност конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване да бъдат класирани по-назад на страниците на Google с резултати от обикновено търсене. Що се отнася до показването им, в решението се обяснява, че собствената услуга на Google за сравняване на условията на пазаруване се показва с подобрени характеристики във или близо до горната част на първата страница за обикновено търсене, докато тези характеристики са недостъпни за конкурентната услуга.

По-благоприятното позициониране и показване на собствената услуга на Google за сравняване на условията на пазаруване отклонява трафик от конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване

(14)

В решението първо се анализира влиянието на позиционирането и показването на резултатите от обикновеното търсене в интернет върху поведението на потребителите. Анализът показва, че потребителите са склонни да щракват по-често върху връзки, които са по-видими на страницата с резултатите от обикновеното търсене.

(15)

След това в решението се анализира действителното развитие на трафика към конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване, което потвърждава констатациите относно поведението на потребителите.

(16)

Първо, налице са доказателства, които показват непосредственото влияние на класирането на резултатите от обикновеното търсене в Google Search върху процентите на щраквания върху тези резултати от търсенето.

(17)

Второ, Комисията сравнява развитието на видимостта на важни конкурентни услуги за сравняване на условията на пазаруване чрез изчисленията, направени от независимото дружество Sistrix, както и развитието на общия трафик на търсене от Google към тези услуги.

(18)

Трето, доказателствата в преписката на Комисията показват, че по-благоприятното позициониране и показване на услугата на Google за сравняване на условията за пазаруване на страниците на Google с резултати от обикновено търсене е довело до увеличаване на трафика към тази услуга.

(19)

Четвърто, доказателствата в преписката относно действителното развитие на трафика към услугата на Google за сравняване на условията за пазаруване потвърждават, че на колкото по-видно място е позиционирана и показана на страниците на Google с резултати от обикновено търсене, толкова по-голям е трафикът към тази услуга.

Общият трафик на търсене от страниците на Google с резултати от обикновено търсене представлява голям процент от трафика на конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване и не може да бъде лесно заменен

(20)

В решението се стига до заключението, че общият трафик на търсене от страниците на Google с резултати от обикновено търсене, т.е. източникът на трафик, отклонен от конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване, представлява голям процент от трафика към тези услуги.

(21)

Заключава се също, че нито един от наличните алтернативни източници на трафик, достъпни понастоящем за конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване, включително трафик от AdWords, мобилни приложения и пряк трафик, не може ефективно да замени базовия трафик на търсене от страниците на Google с резултати от обикновено търсене.

Поведението на Google има потенциални антиконкурентни ефекти

(22)

В решението се заключава, че поведението на Google води до редица потенциални антиконкурентни ефекти.

(23)

Първо, поведението на Google може да ограничи конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване, което може да доведе до по-високи такси за търговците, по-високи цени за потребителите и по-малко иновации.

(24)

Второ, има вероятност поведението на Google да ограничи възможностите на потребителите да получават достъп до най-подходящите конкурентни услуги за сравняване на условията на пазаруване.

(25)

Трето, поведението на Google би имало също така потенциални антиконкурентни ефекти дори ако услугите за сравняване на условията на пазаруване не представляваха отделен съответен продуктов пазар, а по-скоро сегмент от възможен по-широк съответен продуктов пазар, който обхваща както услугите за сравняване на условията на пазаруване, така и търговските платформи.

Обективна обосновка или ефективност

(26)

В решението се заключава, че Google не е предоставил проверими доказателства, за да докаже, че неговото поведение е необходимо за постигането на ефективност и че няма по-малко антиконкурентни алтернативи, които могат да доведат до същата ефективност. Google също така не предоставя аргументи или доказателства, за да покаже, че вероятната ефективност, породена от поведението, превишава евентуалните отрицателни ефекти върху конкуренцията и благосъстоянието на потребителите на засегнатите пазари.

Въздействие върху търговията

(27)

В решението се заключава, че поведението на Google оказва значителен ефект върху търговията между държавите членки и между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП.

Продължителност

(28)

В решението се заключава, че нарушението е извършено на всеки един от съответните национални пазари в ЕИП, откакто Google за пръв път е започнал да облагодетелства услугата си за сравняване на условията на пазаруване на този пазар, а именно:

от януари 2008 г. в Германия и Обединеното кралство;

от октомври 2010 г. във Франция;

от май 2011 г. в Италия, Нидерландия и Испания;

от февруари 2013 г. в Чешката република; както и

от ноември 2013 г. в Австрия, Белгия, Дания, Норвегия, Полша и Швеция.

Корективни мерки

(29)

В решението се заключава, че Google трябва да сложи край на злоупотребата и да се въздържа от всякакво действие или поведение, което би имало същия или подобен предмет или ефект.

(30)

Google разполага с 90 дни от датата на уведомяване за решението да изпълни корективни мерки, които ефективно да сложат край на злоупотребата.

4.   ГЛОБА

(31)

Глобата, наложена на Alphabet Inc. и Google Inc. за представляващо злоупотреба поведение, се изчислява въз основа на принципите, определени в Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003. В решението се заключава, че окончателният размер на глобата, наложена на Alphabet Inc. и Google Inc., е 2 424 495 000 EUR.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).


Top