EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

COM/2018/568 final

Брюксел, 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

В политиката за трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ-Т) се признава стратегическото значение за икономиката и обществото на Съюза на развитието на мрежа от транспортна инфраструктура в цяла Европа. Крайните срокове за основната мрежа (трябва да бъде завършена до 2030 г.) и за широкообхватната мрежа (до 2050 г.) са залегнали в правото на ЕС.

Коридорите на основната мрежа, както са определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 (наричан „регламент за Механизма за свързване на Европа“ или още „регламент за МСЕ“) 1 , са инструмент, с който се подпомага координирането на изпълнението на основната мрежа. Коридорите са насочени към интеграцията на различните видове транспорт, оперативната съвместимост и координираното развитие на инфраструктурата, по-специално в трансграничните участъци и в участъците със затруднения. От държавите членки се изисква да участват в коридорите на основната мрежа в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 2 .

Обединеното кралство е част от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа. Северноморско-Средиземноморският коридор включва връзки между Белфаст, Дъблин и Корк на остров Ирландия и връзки във Великобритания от Глазгоу и Единбург в северната част до Фолкстон и Дувър в южната част. Освен това участъците и възлите, попадащи в Обединеното кралство, са включени в таблицата с „предварително набелязани участъци, включително проекти“ за Северноморско-Средиземноморския коридор.

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство внесе нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че ако не бъде определена друга дата посредством ратифицирано споразумение за оттегляне 3 , цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага в Обединеното кралство от 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“) 4 . Обединеното кралство ще се превърне в трета държава, нечленуваща в Съюза.

Ако преходните договорености не са установени в споразумение за оттегляне, от 30 март 2019 г. Обединеното кралство повече няма да бъде член на Северноморско-Средиземноморския коридор. Органите и заинтересованите страни от Обединеното кралство повече няма да участват в заседанията и дейностите, свързани с коридора.

Като се има предвид степента на интеграция между икономиките на Ирландия и Обединеното кралство, както и местоположението на Ирландия на географските граници на Съюза, Ирландия ще бъде значително засегната от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Обединеното кралство е жизнено важна транспортна връзка между Ирландия и континента. Поради това е необходимо да се преразгледат направленията на Северноморско-Средиземноморския коридор, за да се предотврати разкъсването на коридора на две отделни части — без Ирландия повече да е свързана с континенталната част на ЕС.

В търговията с континентална Европа, Ирландия в голяма степен разчита на услуги за морски контейнерни превози на къси разстояния и на фериботни услуги. Услугите за морски контейнерни превози на къси разстояния са важно средство за водене на търговия с трети държави през транспортни възли, намиращи се в континентална Европа, докато фериботните услуги се използват също така за търговията с Обединеното кралство.

Ключово средство за посрещане на предизвикателствата, произтичащи от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, ще бъде подобряването на транспортните връзки в рамките на остров Ирландия, както и за да се отговори на нуждите на нарастващата търговия през пристанищата на Ирландия.

За разлика от много региони в коридора, Ирландия разчита по-скоро на фидерни услуги, отколкото на контейнерни услуги на далечни разстояния, за да свърже пристанищата си с глобалните контейнерни мрежи. Така че подобряването на достъпа по вътрешните водни пътища и по море (включително по „морски магистрали“) до основните пристанища представлява също така важна стъпка към постигането на по-голямо сближаване в рамките на коридора.

С предложения регламент ще се коригират направленията на Северноморско-Средиземноморския коридор, като се добавят нови морски връзки между ирландските основни пристанища Дъблин и Корк и пристанищата от Северноморско-Средиземноморския коридор, намиращи се в Белгия (Зеебрюге и Антверпен) и Нидерландия (Ротердам). Той ще влезе в сила на датата, от която регламентът за МСЕ повече няма да се прилага в Обединеното кралство, и поради това Обединеното кралство няма повече да бъде част от Северноморско-Средиземноморския коридор.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

Настоящото предложение изцяло съответства на съществуващото законодателство. Измененията на направленията на Северноморско-Средиземноморския коридор, предвидени в настоящото предложение, трябва също така да бъдат взети предвид в текущото предложение за нов регламент за МСЕ 5 .

Съгласуваност с други политики на Съюза

Настоящото предложение изцяло съответства на мандата на Съвета за преговорите с Обединеното кралство за неговото оттегляне от Съюза.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПРОЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на предложението е член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Тъй като предложеният законодателен акт ще променя съдържанието на съществуващ законодателен акт на Съюза, това може да се постигне само чрез действие на равнището на Съюза.

Пропорционалност

Предложението се счита за пропорционално, тъй като осигурява необходимата правна промяна и в същото време не надхвърля необходимото за постигане на поставените цели — да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

Избор на инструмент

Като се има предвид, че със законодателния акт се изменя регламент на Европейския парламент и на Съвета предложеното изменение е единствената подходяща форма.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на съществуващото законодателство

Не се прилага.

Консултации със заинтересованите страни

Предизвикателствата, възникнали пред транспортните потоци по Северноморско-Средиземноморския коридор поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, бяха обсъдени с държавите членки и заинтересованите страни от държавите от коридора на срещата за този коридор на основната мрежа, проведена на 25 април 2018 г. по време на Дните на ТЕМ-Т.

На заинтересованите страни също така беше предоставена възможност да предоставят обратна информация относно инициативата посредством портала на Европейската комисия за по-добро регулиране („Кажете си думата“).

В периода за обратна връзка от 28 юни 2018 г. до 12 юли 2018 г. бяха получени коментари от няколко заинтересовани страни, сред които предприятия, стопански асоциации и публични органи. Намерението да се преразгледат направленията на Северноморско-Средиземноморския коридор беше възприето напълно положително. Коментарите засягаха най-вече избора на пристанища на континента, с които Ирландия следва да бъде свързана. Тези отзиви бяха взети под внимание при изготвянето на предложението.

Събиране и използване на експертни становища

Не се прилага.

Оценка на въздействието

Поради естеството на предложената мярка, не е планирана оценка на въздействието, което е в съответствие с насоките за по-добро регулиране. Няма други налични съществено отличаващи се варианти на политиката. Предвидената мярка представлява единственият възможен вариант на политиката, за да се гарантира непрекъсната връзка на всички части от Северноморско-Средиземноморския коридор в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

Мярката ще отговори на продължаващата необходимост да се запази целостта на транспортния коридор и да се създадат наистина ефикасни и устойчиви транспортни връзки между Ирландия и континентална Европа. Мярката подчертава значението на морските връзки като цел за посрещане на предизвикателствата, произтичащи от оттеглянето на Обединеното кралство, което също така ще повлияе отрицателно на всички други държави, участващи в Северноморско-Средиземноморския коридор по отношение на планирането и инвестирането в инфраструктура.

Основни права

Това предложение не оказва въздействие върху защитата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Не се прилага.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Не се прилага.

2018/0299 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 6 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 7 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че ако не бъде определена друга дата посредством ратифицирано споразумение за оттегляне или ако Европейският съвет, в споразумение с Обединеното кралство, не определи с единодушие друга дата, правото на Съюза ще престане да се прилага в Обединеното кралство от 30 март 2019 г. Тогава Обединеното кралство ще се превърне в трета държава.

(2)Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета 8 . Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

(3)В част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 се съдържа списък на деветте коридора на основната мрежа. Тези коридори представляват инструмент, който улеснява координираното реализиране на основната мрежа. Те следва да допринасят за кохезията на основната мрежа чрез по-добро териториално сътрудничество, да отговарят на по-широки цели на транспортната политика и да улесняват оперативната съвместимост, интегрирането на различните видове транспорт и мултимодалните операции.

(4)Обединеното кралство е част от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа, който включва връзки между Белфаст, Дъблин и Корк на остров Ирландия и връзки във Великобритания от Глазгоу и Единбург в северната част до Фолкстон и Дувър в южната част. Участъците и възлите в Обединеното кралство са включени в таблицата с „предварително набелязани участъци, включително проекти“ за коридорите на основната мрежа, включена в част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(5)С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, частите от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа, свързани с Обединеното кралство, и участъците и възлите в Обединеното кралство, включени в таблицата с „предварително набелязани участъци, включително проекти“, ще се окажат остарели и няма повече да имат правно действие от деня, непосредствено след този, на който Регламент (ЕС) № 1316/2013 престава да се прилага в Обединеното кралство.

(6)С цел да се избегне разделянето на две отделни и несвързани части на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа, Северноморско-Средиземноморският коридор от основната мрежа следва да включва връзки между ирландските основни пристанища и основните пристанища на Белгия и Нидерландия.

(7)Осигуряването на връзка между Ирландия и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура.

(8)Настоящият регламент следва да се прилага от деня, непосредствено след този, на който Регламент (ЕС) № 1316/2013 престава да се прилага в Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, непосредствено след този, на който Регламент (ЕС) № 1316/2013 престава да се прилага в Обединеното кралство.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010.
(2)    Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС.
(3)    Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори с цел постигане на споразумение за оттегляне.
(4)    Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
(5)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европаи за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 (COM/2018/438 final)
(6)    ОВ C , г., стр. .
(7)    ОВ C , г., стр. .
(8)    Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
Top

Брюксел,1.8.2018

COM(2018) 568 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета

за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I, част I, точка 2 („Коридори на основната мрежа“), в раздел „Северноморски-Средиземноморски“, след реда „Белфаст – Дъблин – Корк“ се добавя следният ред:

„Дъблин/Корк – Зеебрюге/Антверпен/Ротердам“.

Top