EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0375

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD)

Страсбург, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

2018/0196(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 2 май 2018 г. Комисията прие предложение за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. 1 Административното опростяване беше определено като ключова цел в документа за размисъл относно финансите на ЕС, в последващата оценка и в обществената консултация. Опитът показва, че правилата са прекалено сложни и разпокъсани между отделните фондове и форми на финансиране, което води до ненужна тежест за ръководителите на програмите и крайните бенефициери.

С настоящото предложение за Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) ще бъдат определени общи разпоредби за седем фонда със споделено управление. Настоящото предложение няма да замени съществуващия Регламент (ЕС) № 1303/2013, който ще продължи да урежда програмите, приети през периода 2014—2020 г. Предложението води до намаляване на разпокъсаността на правилата, като определя общ набор от основни правила за седем фонда:

·КФ:        Кохезионен фонд

·ЕФМДР:    Европейски фонд за морско дело и рибарство

·ЕФРР:        Европейски фонд за регионално развитие

·ЕСФ+:        Европейски социален фонд+ 2

·ФУМИ:    Фонд „Убежище и миграция“ 3

·ИУГВ:        инструмент за управление на границите и визите 4

·ФВС:        Фонд „Вътрешна сигурност“

Тези предложения предвиждат дата на прилагане 1 януари 2021 г. и се представят за Съюз с 27 държави членки, съгласно уведомлението от страна на Обединеното кралство за намерението на държавата да се оттегли от Европейския съюз и от Евратом на основание член 50 от Договора за Европейския съюз, получено от Европейския съвет на 29 март 2017 г.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

В член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че Комисията изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и в съответствие с разпоредбите на регламентите, приети по силата на член 322 от ДФЕС. Член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС съдържа правното основание за приемане на регламенти, които определят финансови правила по-специално за процедурата, която се приема за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и одит на счетоводните отчети. Принципът на субсидиарност не се отнася до финансовите правила, при които е очевидно, че само Съюзът може или дори е длъжен да действа.

Действията на равнище ЕС за европейските структурни и инвестиционни фондове са оправдани предвид целите, определени в член 174 от ДФЕС. Правото на действие е залегнало в член 175 от ДФЕС, който изрично призовава Съюза да изпълни тази политика чрез структурните фондове, във връзка с член 177, в който се определя ролята на Кохезионния фонд. Целите на ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд са определени съответно в членове 162, 176 и 177 от ДФЕС. Действията, отнасящи се до рибарството, са мотивирани от член 39 от ДФЕС.

В член 174 от ДФЕС е посочено, че специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Последните включват най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

В член 349 от ДФЕС е посочено, че се приемат специфични мерки, които да отчетат структурното, икономическото и социалното състояние на най-отдалечените региони, което е утежнено от някои специфични особености, които се отразяват тежко на тяхното развитие.

Регламентът за създаване на фонд „Убежище и миграция“ се основава на член 78, параграф 2, и член 79, параграфи 2 и 4 от ДФЕС. Регламент за създаване на инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и визите в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите на основание член 77, параграф 2 от ДФЕС. Регламентът за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ се основава на член 82, параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2 от ДФЕС. Член 317 от ДФЕС осигурява правната основа за общия набор от правила относно изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите членки. Член 322 от ДФЕС определя обхвата и процедурите за установяването му.

Субсидиарността и пропорционалността на отделните фондове по-горе е описана в обяснителните меморандуми за всеки фонд. РОР обаче дава допълнителен принос:

·За субсидиарността — чрез насърчаване на споделеното управление: доколкото програмите не се управляват пряко от Европейската комисия, а вместо това се изпълняват в партньорство с държавите членки.

·За пропорционалността — чрез обединяване и консолидиране на правилата (и следователно намаляване на тежестта за заинтересованите страни).

С член 11 от ДФЕС се постановява, че изискванията за опазването на околната среда следва да бъдат интегрирани в определянето и изпълнението на политиките и дейностите на Съюза, особено с оглед насърчаване на устойчивото развитие, и това се разглежда в настоящия регламент.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Различните фондове имат свои собствени оценки и много от констатациите са най-уместни за техните специални регламенти. Следните основни констатации се отнасят за РОР.

1. Опростяване: нуждата да се намали административната тежест. Това беше основна и повтаряща се констатация в оценката на всички фондове:

·Последващите оценки на ЕФРР и Кохезионния фонд установиха, че системите за управление, контрол и одит са прекалено сложни. Това беше източник на административна несигурност и закъснения в изпълнението. Сложността е особено голям проблем в страните от ЕС-15, където финансирането беше сравнително малко, което предполага нужда от пропорционалност.

·Оценката на ЕСФ установи, че както средата на финансиране (т.е. обхватът и наборът от инструменти), така и процесът на изпълнение трябва да бъдат опростени.

·Оценката на ЕФМДР също така констатира, че административната тежест е твърде голяма. На етапа на кандидатстване тя е действала като възпиращ фактор за кандидатстването за подпомагане. Освен това сложността на някои проекти изглежда е създала пречки пред потенциалните бенефициери, по-специално в случаите, когато е участвала широка мрежа от партньори.

·Междинните оценки на съответните компоненти на ФУМИ, ИУГВ и ФВС също установиха нужда от опростяване. Особено бе препоръчано използването на опростени варианти за разходите.

Този въпрос се разглежда от РОР. Примери за това са дял V (например опростени варианти за разходите, плащания въз основа на условия, премахването на специалните правила за големи проекти и генериращи приходи инвестиции) и дял VI (опростен и по-пропорционален контрол и одит).

2. Необходимостта от гъвкавост в отговор на възникващи нужди:

·Последващата оценка на ЕФРР и на Кохезионния фонд установи, че адаптирането на програмите в икономическата криза е един от успешните примери за периода 2007—2013 г. и следва да се доразвие.

·Последващата оценка на ЕСФ посочи гъвкавостта като една от ключовите области, в които е необходимо подобрение.

·Междинните оценки на предшествениците на ФУМИ, ИУГВ и ФВС показват, че тези фондове са реагирали адекватно на кризите на миграцията и сигурността. Необходими са обаче по-гъвкави механизми за разпределяне на финансирането.

Този въпрос се разглежда в дял III (който дава възможност за сравнително малки прехвърляния без да е необходимо изменение на програмата) и дял II (отпуснатите средства по програмите са разпределени за първите 5 години, а за последните 2 се разпределят въз основа на преглед), докато допълващите правила за ФУМИ, ИУГВ и ФВС са определени в регламентите за отделните фондове. Освен това, възможността да се използва гаранционният механизъм InvestEU увеличава гъвкавостта за държавите членки.

3. Потенциалът на финансовите инструменти (ФИ):

·Последващата оценка на ЕФРР и на Кохезионния фонд установи, че финансовите инструменти имат потенциала да бъдат по-ефикасни средства за финансиране на инвестиции в някои области на политиката, но са налице закъснения в изпълнението и има затруднения при разпространението на тяхното използване.

·Междинната оценка на EaSI констатира, че различните правила затрудняват използването на взаимно допълващите се елементи между фондовете. В оценката се препоръча рационализиране и съгласуване на правилата за финансовите инструменти.

Този въпрос се разглежда в дял V, с който се опростява прилагането на финансовите инструменти и се съгласуват много от разпоредбите с тези за безвъзмездните средства.

Обществени консултации

Комисията проведе следните обществени консултации:

·Фондове на ЕС в областта на политиката на сближаване (10 януари 2018 г. — 9 март 2018 г.)

·Консултация със заинтересованите страни в рамките на последващата оценка на ЕФМДР (февруари — май 2016 г.).

·Фондове на ЕС в областта на миграцията (10 януари 2018 г. — 9 март 2018 г.)

·Фондове на ЕС в областта на сигурността (10 януари 2018 г. — 9 март 2018 г.)

Консултациите със заинтересованите страни достигнаха до сходни изводи като последващите оценки — основното заключение от значение за РОР е опростяването (особено по отношение на процедурите на одит и контрол), последвано от гъвкавостта:

·При консултацията относно политиката на сближаване заинтересованите страни посочиха сложните процедури като най-сериозното препятствие пред успеха, следвано от тежките изисквания за одит и контрол, липсата на гъвкавост, затрудненията в осигуряването на финансова устойчивост и закъсненията при плащанията.

·При ЕФМДР административната сложност се смята за най-голямата слабост и много заинтересовани страни призовават за радикално опростяване и гъвкавост. Интервенционната логика се счита за твърде строга, тъй като не позволява на държавите членки да се съобразят със собствените си особености.

·Консултациите в областта на миграцията и сигурността установиха, че участвалите енергично подкрепят опростяване на прилагането и по-голяма гъвкавост (особено по отношение на способността да се реагира на кризи, свързани с миграцията и сигурността).

Споделената от заинтересованите страни загриженост е отразена в различните мерки за опростяване в целия РОР (виж по-долу).

Експертен опит и административни разходи

С цел събиране на експертен опит беше свикана групата на високо равнище, която обсъди опростяването на политиката за сближаване. Тя достигна до следните заключения 5 :

·Хармонизиране на правилата между фондовете на ЕС. Този въпрос е частично разгледан в приложното поле на настоящия регламент.

·По-малко, по-ясни, по-кратки правила. Както е посочено по-горе, настоящият регламент предвижда редица опростявания.

·Реална субсидиарност и пропорционалност: по-широко използване на националните системи и процедури за управление и контрол. Това е разгледано в дял VI (вж по-долу).

·Стабилна, но гъвкава рамка: не се налага да се определят отново институции за следващия програмен период. Освен това програмите следва също така да бъдат променяни по-лесно. Това е разгледано съответно в дялове VI и III.

·Принцип на единен одит: разширяване на принципа на единния одит. Това е разгледано в дял VI.

Действително има данни за значителни административни разходи, свързани с ЕФРР и Кохезионния фонд, които в неотдавнашно проучване 6 бяха оценени на 3 % от средните програмни разходи за ЕФРР и 2,2 % за Кохезионния фонд. Административната тежест за бенефициерите (включително МСП) е по-голяма.

Много от мерките за опростяване в РОР трудно се поддават на предварително количествено финансово изражение, но проучването направи следната прогноза:

·По-широко използване на опростените варианти за разходите (или плащания въз основа на условия) за ЕФРР и Кохезионния фонд може съществено да намали общите административни разходи — с 20—25 %, ако тези варианти се прилагат повсеместно.

·По-пропорционалният подход към контрола и одитите би довел до значително намаляване на броя на проверките и одитната тежест за „нискорискови“ програми, като по този начин се намалят общите административни разходи на ЕФРР и Кохезионния фонд с 2—3 %, а разходите за съответните програми — с много повече.

Оценка на въздействието

РОР сам по себе си не е предмет на оценка на въздействието, тъй като той определя общи правила и механизъм за постигане на резултати за други политики. Всеки от свързаните фондове е придружен от собствени оценки на въздействието.

Електронно сближаване и обмен на данни

За програмите за периода 2014—2020 г., освен за предшествениците на ФУМИ, ИУГВ и ФВС, беше задължително въвеждането на система за електронен обмен на данни между бенефициерите и управляващите органи и между различните органи на системата за управление и контрол. Настоящият регламент надгражда върху тази основа и доразвива някои аспекти на събирането на данни. Всички данни, необходими за наблюдение на напредъка на изпълнението, включително резултатите и качеството на изпълнение на програмите ще бъдат изпращани по електронен път и на всеки два месеца до Комисията, което означава, че платформата за свободно достъпни данни ще бъде актуализирана в почти реално време.

Данните за бенефициерите и операциите също така ще бъдат оповестявани в електронен вид на специален уебсайт, поддържан от управляващия орган. Това ще направи успехите по-видими и ще подобри комуникацията.

Основни права

С въвеждането на благоприятстващо условие за гарантиране на зачитането на Хартата на основните права на ЕС, настоящият регламент ще окаже положително въздействие върху зачитането и защитата на всички основни права при управлението на всички седем фонда.

Зачитането на принципите на правовата държава е обхванато от самостоятелен регламент на основата на член 322 от ДФЕС.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението на Комисията за многогодишна финансова рамка определя сума в размер на 330 милиарда евро за икономическо, социално и териториално сближаване за периода 2021-2027 г.

Пакети на ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ+ за периода 2021—2027 г. в милиони евро

Общо за политиката на сближаване

330 624 

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

200 629

·„Инвестиции за растеж и работни места“

190 752

·Европейско териториално сътрудничество

8 430

·Най-отдалечени региони и слабо населени райони

1 447

Кохезионен фонд (КФ)

41 349

·от които принос за Механизма за свързване на Европа (МСЕ) - Транспорт

10 000

Европейски социален фонд+ (1)

88 646

1) Тази сума не включва сумата за здравеопазване, заетост и социални иновации (1042 милиона евро).

Това са най-големите финансови позиции, обхванати от РОР. Предложението на Комисията за финансирането на ЕФМДР, ФУМИ, ИУГВ и ФВС ще бъде включено в регламентите за отделните фондове.

5.ОБОБЩЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА

Основните цели на структурата и разпоредбите на предложения РОР са:

1.Да намали значително ненужната административна тежест за бенефициерите и управляващите органи, като в същото време поддържа високо ниво на увереност в законосъобразността и редовността. Това е основният ръководен принцип на реформата и включва голям брой опростявания и съгласуване на регламентите, особено от гледна точка на:

i.пренасянето на системите за управление и контрол от предходния период (и други мерки, които улесняват стартирането на програмите). По-широкото използване на „пропорционални механизми“, при които нискорисковите програми могат да използват повече националните системи.

ii.използването на опростени варианти за разходите и плащанията на основата на условия.

iii.финансовите инструменти.

2.Да увеличи гъвкавостта за коригиране на програмните цели и средства предвид променящите се обстоятелства, както и по отношение на доброволния принос към пряко управлявани на равнище ЕС инструменти.

3.Да съгласува по-добре програмите с приоритетите на ЕС и да повиши тяхната ефективност. Това включва:

i.съгласуване на интервенционната логика и докладването с функциите по МФР и увеличаване на изискванията за концентрация върху приоритетните области.

ii.изграждане на по-тясна връзка с процеса на европейския семестър.

iii.поставяне на по-значими благоприятстващи условия, които трябва да се поддържат през целия период на изпълнение.

Дял I: Цели и общо подпомагане

РОР обединява седем европейски фонда, прилагани чрез споделено управление. Целта е да се създаде общ набор от опростени и консолидирани правила, с което да се намали административната тежест за програмните органи и за бенефициерите.

Тук се поставя основата за силния акцент върху споделеното управление и партньорството, който присъства във всички регламенти. С член 5 се предоставя правното основание за споделено управление, а с член 6 — за партньорство с регионални, местни, градски и други публични органи, икономически и социални партньори, гражданското общество и организациите, насърчаващи социалното приобщаване, основните права, равенството между половете, недопускането на дискриминация и правата на хората с увреждания.

Предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. определя по-амбициозна цел за включване на целите във връзка с климата във всички програми на ЕС, като общата цел е 25 % от бюджетните разходи на ЕС да допринасят за цели във връзка с климата. Приносът на тази програма за постигане на общата цел ще бъде проследяван чрез система на ЕС от маркери за климата на подходящо ниво на разбивка, включително използване на по-точни методики, когато има такива. Комисията ще продължи да представя информацията ежегодно от гледна точка на бюджетните кредити за поети задължения в контекста на годишния проектобюджет.

За да се подкрепи пълното оползотворяване на потенциала на програмата да допринесе за целите във връзка с климата, Комисията ще работи за определянето на съответните действия още при изготвянето на програмата, както и в процеса на нейното изпълнение, преглед и оценка.

Дял II: Стратегически подход

Единадесетте тематични цели, използвани в периода 2014—2020 г., са опростени и сведени до пет ясни политически цели в настоящия регламент:

1.По-интелигентна Европа — иновативен и интелигентен икономически преход.

2.По-зелена, нисковъглеродна Европа.

3.По-добре свързана Европа — мобилност и регионална свързаност на ИКТ.

4.По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права.

5.Европа по-близо до гражданите — устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони чрез местни инициативи.

Освен това, целите на политиката на ФУМИ, ИУГВ и ФВС са определени в регламентите за отделните фондове.

Това опростяване дава възможност за полезни взаимодействия и гъвкавост между различните направления в рамките на дадена цел и премахва изкуствените разграничения между различните политики, които допринасят за една и съща цел. То също така полага основата за тематична концентрация за ЕФРР и ЕСФ.

„Предварителните условия“ от периода 2014—2020 г. са заменят с „благоприятстващи условия“. Те са по-малко, по-съсредоточени върху целите на съответния фонд, и — за разлика от периода 2014—2020 г., се наблюдават и прилагат през целия период. Принципът ще бъде затвърден: Държавите членки няма да могат да декларират разходи, свързани с конкретни цели, докато не бъде изпълнено благоприятстващото условие. Това ще гарантира, че съфинансираните операции са в съответствие с рамката на политиката на ЕС.

За да се доразвие добрата практика на насоченост към качество на изпълнението, предложението предвижда рамката за качество на изпълнението да се запази в оптимизиран и по-ясен вид. Условията, свързани с европейския семестър също се запазват, но се опростяват. По-специално, препоръките за отделната държава („ПОД“) ще бъдат взети под внимание най-малко два пъти при изготвянето на програмите: в началото на програмирането и по време на междинния преглед.

Мерките за насърчаване на доброто икономическо управление се запазват. Спиранията обаче ще бъдат обвързани само с бюджетните задължения, а не с плащанията, за да се избегне задълбочаването на икономически кризи.

РОР създава гъвкавост по отношение на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Първоначално ще бъдат програмирани само първите 5 години. Средствата за последните 2 години ще се разпределят на основата на съществен и задълбочен междинен преглед, водещ до съответното препрограмиране през 2025 г. Прегледът ще разгледа отново първоначалните приоритети и цели на програмите и ще вземе предвид: напредъка към постигането на целите до края на 2024 г., промените в социално-икономическото положение, новите предизвикателства, посочени в препоръките за отделните държави. С това се надгражда върху концепцията за рамката за качеството на изпълнението и резерва за изпълнение, и допълнително се подсилва аспектът на качеството на изпълнение на политиката, включително чрез препрограмиране. Резервът за изпълнение обаче се прекратява.

Полезните взаимодействия между различните инструменти на ЕС се стимулират чрез процеса на стратегическо планиране, който ще определи общи цели и общи области за дейност в различните програми, например с общата селскостопанска политика (ОСП), програмата „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), програмата „Цифрова Европа“, програмата „Еразъм+“, фонда InvestEU, програмата LIFE, „Еразъм+“ и външния инструмент.

Дял III: Програмиране

Съдържанието на програмите ще бъде по-оптимизирано и стратегическо. За да се хармонизира и ускори процесът на програмиране и изпълнение в началото на периода, към настоящия регламент е приложен общ образец за програмите на ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ+ и ЕФМДР, и отделен образец за ФУМИ, ИУГВ и ФВС. За да бъде по-гъвкаво програмирането, ще има праг от 5% на равнището на приоритетите, под който ще бъде възможно да се коригира разпределянето на средства в рамките на програмата без да е необходимо формално изменение на програмата.

За да се разгледат конкретни предизвикателства на подрегионално и местно равнище, РОР въвежда опростен подход за водено от общностите местно развитие (включително възможността за избор на водещ фонд, с което ще се намали административната тежест за бенефициерите). РОР също така хармонизира подхода към други териториални инструменти, включително съществуващите интегрирани териториални инвестиции.

РОР освен това включва разпоредби, даващи възможност за доброволно прехвърляне на ресурси към петте политически компонента на инструментите InvestEU, за да се извлече полза от механизъм за бюджетни гаранции на равнище ЕС. Освен това държавите членки биха могли да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмата от всеки от фондовете към всеки друг фонд със споделено управление или към инструмент с пряко или непряко управление. Това следва да улесни постигането на целите, определени за програмите по време на изпълнението им.

Подходът към техническата помощ на държавите членки беше опростен. Въвежда се механизъм с единна ставка, който дава възможност да се допълни всяко междинно плащане с между 2,5 % и 6 % и по този начин свързва плащанията от ЕС за техническа помощ с напредъка при изпълнението. Освен това, действията за изграждане на административен капацитет може да продължат под формата на плащания въз основа на условия.

Дял IV: Мониторинг, оценка, информация и комуникация

Електронните данни позволяват съчетаването на опростяване и прозрачност. През периода 2014—2020 г., освен за предшествениците на ФУМИ, ИУГВ и ФВС, беше задължително въвеждането на система за електронен обмен на данни между бенефициерите и управляващите органи, както и между различни органи на системата за управление и контрол. Настоящият регламент надгражда върху тази основа доразвива някои аспекти от гледна точка на събирането на данни. Всички данни, необходими за наблюдение на напредъка на изпълнението, включително резултатите и качеството на изпълнение на програмите ще бъдат изпращани по електронен път и на всеки два месеца, което означава, че платформата за свободно достъпни данни ще бъде актуализирана в почти реално време.

Предложението предвижда по-голяма роля на мониторинговите комитети при надзора на качеството на изпълнение на програмите и всички фактори, които оказват влияние върху него. В интерес на прозрачността ще се изисква документите, предадени на мониторинговите комитети, да бъдат публично достъпни.

За всички фондове годишният преглед ще бъде повод за политически диалог по ключови въпроси на изпълнението на програмите и неговото качество. Честото предаване на данни позволява опростяване на процеса на преглед на качеството на изпълнение. За фондовете на политиката на сближаване това позволява премахване на годишния доклад — годишната среща за преглед ще се провежда въз основа на последните резултати и ще се представя ограничен набор от информация за качеството.

Подсилени са отговорностите както на програмните органи, така и на бенефициерите във връзка с видимостта и комуникацията. Общите изисквания за видимост, прозрачност и комуникация гарантират по-съгласувани, ефективни и резултатни комуникационни дейности.

Оценките ще се извършват в съответствие с параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. 7 , в което трите институции потвърдиха, че оценките на действащото законодателство и политика следва да служат като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия. Оценките ще разгледат въздействията на място от програмата на основата на показателите и целевите стойности на програмата и подробен анализ на степента, в която програмата е меродавна, ефективна, ефикасна, осигурява добавена стойност на равнище ЕС и е съгласувана с други политики на ЕС. Те ще включат извлечените поуки, проблеми и възможности за допълнително подобряване на дейностите и тяхното въздействие.

Дял V: Финансово подпомагане

За да се намали административната тежест, РОР систематизира и засилва използването на опростени варианти за разходите, т.е. възстановяване на фиксирана сума, стандартни таблици за единични разходи или еднократни суми. За по-лесното прилагане на тези варианти в РОР се опростяват правилата и методите за изчисляване, като се предвиждат повече стандартни опции въз основа на предложението „Омнибус“ на Комисията 8 .

Вариантът за плащания въз основа на условия също ще допринесе за ориентирането към качество на изпълнението и ще позволи плащания въз основа на постигнатото и потвърдено качество.

Финансовите инструменти ще бъдат ключов механизъм за изпълнение за инвестициите в периода 2021—2027 г., които пораждат приходи или икономии на разходи; разпоредбите за използването им са опростени и актуализирани, за да се гарантира по-добро и по-лесно изпълнение и по-бързо стартиране:

·финансовите инструменти ще бъдат по-добре интегрирани в процеса на програмиране и изпълнение от самото начало и предварителната оценка ще бъде съответно опростена,

·управляващите органи ще имат едни и същи основни гъвкави варианти за изпълнение — управление на отговорността на управляващия орган или пряко управление от страна на управляващия орган, но свързаните с тях условия са опростени,

·комбинирането на средства от ЕС ще бъде възможно при единен набор от правила, няма да има повече умножаване на различни правила, прилагани към сходни ситуации,

·предлага се гъвкавост за съчетаване на безвъзмездни средства с финансови инструменти,

·правилата за допустимост са изяснени, а правилата за разходите и таксите за управление са опростени, като същевременно е запазена тяхната насоченост към качество на изпълнението, за да се насърчава ефективното управление,

·правилата за плащанията бяха значително опростени, като се запази важната връзка между плащанията към финансови инструменти и съответните изплащания към крайни получатели,

·обратните постъпления и рециклирането на фондове са просто кодифицирани, за да позволяват по-гладък преход от един период към следващия.

·Няма да има допълнителни отделни доклади за финансовите инструменти, тъй като те са включени в рамките на една и съща система за докладване като всички други форми на финансиране.

Допълнителното опростяване включва:

·комбинирането на различни фондове, както и на финансови инструменти и безвъзмездни средства, е кодифицирано в прости правила,

·премахване на специалните правила за генериращи приходи инвестиции,

·Няма да има основен процес на проекта (вместо това стратегическите проекти ще бъдат проследявани от мониторинговия комитет).

·Финансирането ще бъде опростено, например чрез подхода „Печат за високи постижения“.

За да се избегне разхищението, предизвиквано от надпреварата за предоставяне на субсидии, разпоредбите относно преместването на предприятия са подсилени.

Дял VI: Управление и контрол

Задачите и задълженията на различните организации в системата за управление и контрол са определени по-ясно. Няма изисквания за провеждане на процеса на определяне; разпоредбите насърчават пренасянето на съществуващите системи и по-прости правила за определяне на нови организации.

Изискванията за допустимост ще помогнат да се гарантира, че за подпомагане се приемат само качествени операции, които дават най-голям принос към договорените цели с най-добро съотношение между разходите и ползите. Предлага се също така системно да се проверява дали операцията е финансово устойчива и дали нейният екологичен преглед се основава на последните изисквания.

Броят на проверките и одитите ще бъде значително намален. Това ще намали административната тежест за програмните органи и бенефициерите. В допълнение към разпоредбите в предишни дялове, които намаляват тежестта на одита, настоящият дял я намалява допълнително чрез:

·разширяване на принципа на единния одит,

·по-малко проверки,

·За програми с нисък процент на грешка — подобрен пропорционален подход на основата на добре функционираща национална система с минимално одитно задание за целите на достоверността.

Предложения за проекти, получили „Печат за високи постижения“ по „Хоризонт Европа“ няма да се налага да преминават през друга процедура за кандидатстване и подбор, ако са в съответствие с програмата на стратегията за интелигентна специализация. Това намалява тежестта върху ръководителите и бенефициерите. Също така, този подход може да бъде приложен към други инструменти на ЕС, например „LIFE+“ или „Еразъм+“.

Дял VII — Финансово управление, представяне и проверка на отчетите и финансови корекции

Системата на годишните счетоводни отчети се запазва, включително задържане на 10 % от сумите, декларирани в междинни плащания. Представянето на искания за плащане ще следва редовен график и ще се извършва четири пъти годишно. Нулевите счетоводни отчети няма да изискват съответна процедура.

Разделът съдържа също така правила за отмяна на бюджетни задължения. Тъй като опростяването ще улесни програмите в намаляването на закъсненията и с цел да се насърчат доброто финансово управление и своевременното изпълнение, РОР съдържа правило „n + 2“. По същата причина равнището на съфинансиране е намалено до годишна вноска от 0,5 % на основата на общото подпомагане от фондовете. В този контекст, за да се осигурят достатъчно средства, може да се наложи преразглеждане на договореностите за годишно предварително финансиране за периода 2014—2020 г. за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд.

Дял VIII — Финансова рамка

С настоящия дял се определят отпуснатите финансови средства и съфинансирането на основата на категории региони; те се прилагат за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд.

С РОР ставките на съфинансиране за тези три фонда също така се връщат до равнищата от преди финансовата криза. Ставките на съфинансиране от ЕС за тези три фонда нараснаха в периода 2007—2013 г. Това стана в отговор на финансовата криза, за да се поддържат важните инвестиции във време на строги бюджетни ограничения в публичния сектор. Високите ставки на съфинансиране от ЕС вече не са необходими, а и по-ниските ставки насърчават ангажираността. По-ниските ставки на съфинансиране от ЕС също така ще повишат общия бюджет на политиката на сближаване, като се взема предвид националният принос. Това също така води до повече финансова гъвкавост за държавите членки, тъй като ставките на съфинансиране на равнище програма и приоритет могат да бъдат установени гъвкаво.

Дял IX — Делегиране на правомощия, разпоредби за изпълнение, преходни и заключителни разпоредби

За да се гарантира ранно начало на изпълнението през следващия период, всички необходими законодателни разпоредби ще бъдат включени в законодателния пакет (или в РОР, или в регламентите за отделните фондове).

По-специално, броят на правомощията е значително намален и сведен до минимум. Това ще предотврати евентуалните закъснения в изготвянето и приемането на вторичното законодателство. То също така гарантира вътрешна съгласуваност на законодателните разпоредби и предсказуемост за заинтересованите страни, тъй като всички приложими правила на ЕС ще бъдат събрани на едно място.

Въведени са условия за операции, подлежащи на поетапно изпълнение, за да се осигурят яснота и правна сигурност относно обстоятелствата, при които се приема поетапно изпълнение.

2018/0196 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177, член 322, параграф 1, буква а) и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 9 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 10 ,

като взеха предвид становището на Сметната палата 11 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Член 175 от ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство — секция „Ориентиране“, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и други инструменти. Член 322 от ДФЕС съдържа правното основание за приемане на финансови норми, които определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите, както и за контрола върху отговорността на финансовите оператори.

(2)С цел подобряване на координацията и хармонизиране на изпълнението на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд, и на мерките, финансирани при споделено управление по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда за интегрирано управление на границите (ИУГВ), следва да бъдат определени финансови правила въз основа на член 322 от ДФЕС за всички тези фондове („фондовете“), които ясно да определят обхвата на прилагане на съответните разпоредби. Освен това следва да бъдат определени общоприложими разпоредби на основание член 177 от ДФЕС, които да обхванат специалните правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР.

(3)Поради спецификата на всеки фонд, специалните правила, приложими към всеки фонд и към цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) по ЕФРР, следва да бъдат определени в отделни регламенти („регламентите за отделните фондове“), които да допълват разпоредбите на настоящия регламент.

(4)Най-отдалечените региони и северните региони с много ниска гъстота на населението следва да се ползват от специални мерки и от допълнително финансиране съгласно член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.

(5)При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДФЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ на Съюза, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(6)Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета, на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(7)Когато е определен срок за предприемането от страна на Комисията на действия спрямо държавите членки, Комисията следва навременно и ефикасно да взема предвид всичката необходима информация и документи. Когато представените от държавите членки данни са непълни или които не съответстват на изискванията на настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, като по този начин не позволяват Комисията да предприеме информирани действия, срокът следва да бъде спрян, докато държавите членки не постигнат съответствие с нормативните изисквания.

(8)За да дадат принос за осъществяването на приоритетите на Съюза, фондове следва да съсредоточат подпомагането си върху ограничен брой цели на политиката в съответствие със специфичната мисия на всеки отделен фонд съгласно техните намиращи основание в Договорите цели. Целите за ФУМИ, ФВС и ИУГВ следва да бъдат определени в съответните регламенти за отделните фондове.

(9)Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата.

(10)Част от бюджета на Съюза, разпределена за фондовете, следва да се изпълнява от Комисията при споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [номерът на новия Финансов регламент] на Европейския парламент и на Съвета 12 („Финансовия регламент“). Поради това, когато изпълняват фондовете при споделено управление, Комисията и държавите членки следва да зачитат принципите, посочени във Финансовия регламент, като доброто финансово управление, прозрачността и недопускането на дискриминация.

(11)Принципът на партньорство е основна черта на изпълнението на фондовете, надгражда подхода на многостепенното управление и гарантира участието на гражданското общество и социалните партньори. За да се осигури приемственост в организирането на партньорства, Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията 13 следва да продължи да се прилага. 

(12)На равнището на Съюза рамката за определяне на националните приоритети за реформа и наблюдение на изпълнението им е европейският семестър за координация на икономическите политики. Държавите членки разработват собствени национални стратегии за многогодишни инвестиции в подкрепа на тези приоритети за реформа. Тези стратегии следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин за определяне и координиране на приоритетните инвестиционни проекти, които трябва да бъдат подпомогнати с финансиране от държавите членки и Съюза. Те следва също така да осигурят съгласуваното използване на финансирането от Съюза и да увеличат максимално добавената стойност на финансовото подпомагане, която получават по-специално фондовете, Европейския механизъм за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.

(13)Държавите членки следва да определят по какъв начин съответните препоръки за отделната държава („ПОД“), приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС и съответните препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, се вземат предвид при изготвянето на програмните документи. През програмния период 2021 — 2027 г. държавите членки следва редовно да представят на мониторинговия комитет и на Комисията напредъка в изпълнението на програмите в подкрепа на препоръките за отделните държави. В рамките на междинен преглед държавите членки следва, наред с други елементи, да обмислят необходимостта от промени в програмите с цел отчитане на съответните ПОД, приети или изменени от началото на програмния период.

(14)При изготвянето на програмите си и определянето на нуждите от финансови средства за инвестиции в нисковъглеродни технологии държавите членки следва да вземат предвид съдържанието на своите проекти за национални планове в областта на енергетиката и климата, които предстои да се разработят съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз 14 , както и резултата от процеса на даване на препоръките на Съюза по отношение на тези планове.

(15)Споразумението за партньорство, изготвено от всяка държава членка, следва да бъде стратегически документ, направляващ преговорите между Комисията и съответната държава членка относно изготвянето на програмите. С цел намаляване на административната тежест по време на програмния период следва да не е необходимо да се изменят споразуменията за партньорство. За да се улесни планирането и да се избягва припокриване на съдържанието в програмните документи, споразуменията за партньорство могат да бъдат включени като част от дадена програма.

(16)Всяка държава членка следва да разполага с гъвкавост да дава принос към InvestEU за осигуряване на бюджетни гаранции за инвестициите в тази държава членка.

(17)За да се осигурят необходимите предпоставки за ефективното и ефикасно използване на подпомагането от Съюза, предоставяно чрез фондовете, следва да се определи ограничен списък от благоприятстващи условия, както и кратък и изчерпателен набор от обективни критерии за тяхната оценка. Всяко благоприятстващо условие следва да бъде свързано с една специфична цел и следва да се прилага автоматично, когато специфичната цел бъде избрана за получаване на подпомагане. Когато тези условия не са изпълнени, разходите, свързани с операциите по съответните специфични цели следва да не се включват в заявленията за плащане. За да се поддържа благоприятна инвестиционна рамка, трайното изпълняване на благоприятстващите условия следва редовно да се наблюдава. Важно е също така да се гарантира, че подбраните за подпомагане операции се изпълняват в съответствие с действащите стратегии и документи за планиране в основата на изпълнените благоприятстващи условия, като така се осигурява съгласуваността на съфинансираните операции с политическата рамка на Съюза.

(18)Държавите членки следва да създадат рамка за качество на изпълнението за всяка програма, която да обхваща всички показатели, междинни цели и целеви стойности, по които се следи, отчита и оценява изпълнението на програмата.

(19)Държавата членка следва да проведе междинен преглед на всяка от програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този преглед следва да осигури пълноценно коригиране на програмите въз основа на качеството на изпълнението им, както и възможност да се отчетат новите предизвикателства и приложимите ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с това, наред с техническата корекция за 2025 г., през 2024 г. Комисията следва да направи преглед на общо разпределените за всички държави членки средства по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за годините 2025, 2026 и 2027, като приложи метода на разпределение, предвиден в съответния основен акт. Този преглед, заедно с резултатите от междинния преглед, следва да доведе до изменения в програмата, променящи разпределението на финансовите средства за 2025, 2026 и 2027 г.

(20)Механизмите, които гарантират връзката между политиките на ЕС за финансиране и икономическото управление на Съюза, следва допълнително да се усъвършенстват, като на Комисията се позволи да представи предложение на Съвета за спиране на всички или на част от бюджетните кредити за поети задължения за една или няколко програми на съответната държава членка, когато тази държава членка не предприема ефективни действия в контекста на процеса на икономическо управление. За да се осигури еднакво изпълнение и с оглед значимостта на финансовите въздействия на налаганите мерки, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия и той да действа въз основа на предложение на Комисията. За да се улесни приемането на решения, необходими за гарантирането на ефективни действия в контекста на процеса на икономическото управление, следва да се използва обратно квалифицирано мнозинство.

(21)Необходимо е да се определят общи изисквания по отношение на съдържанието на програмите, като се отчита специфичният характер на всеки фонд. Тези общи изисквания могат да бъдат допълнени с правила за отделните фондове. С Регламент (ЕС) [XXX] на Европейския парламент и на Съвета 15 („Регламентът за ЕТС“) следва да се определят специални разпоредби за съдържанието на програмите по целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg).

(22)За да се даде възможност за гъвкавост при изпълнението на програмите и за намаляване на административната тежест, следва да се допускат ограничени трансфери на финансови средства между приоритетите на една и съща програма, без да се изисква решение на Комисията за изменение на програмата. На Комисията следва да се представят преразгледаните финансови таблици с цел да се гарантира актуална информация за разпределените финансови средства за всеки приоритет.

(23)За да бъде укрепен подходът за интегрирано териториално развитие, инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР), както и всички останали териториални инструменти по цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“, предоставящи подпомагане на инициативи, разработени от държавата членка за инвестиции, програмирани за ЕФРР, следва да се основават на териториалните и местните стратегии за развитие. За целите на ИТИ и териториалните инструменти, разработени от държавите членки, следва да бъдат определени минимални изисквания по отношение на съдържанието на териториалните стратегии. Тези териториални стратегии следва да бъдат разработени и одобрени на отговорността на съответните органи или организации. За да се осигури участието на съответните органи или организации в изпълнението на териториалните стратегии, те следва да носят отговорността за подбора на операциите, които ще бъдат подпомогнати, или да вземат участие в него.

(24)За да бъде мобилизиран по-добре потенциалът на местно ниво, е необходимо да бъде подсилено и улеснено ВОМР. То следва да отчита местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики и следва да предвижда структурните промени, да изгражда капацитета на общността и да стимулира иновациите. Следва да се акцентира върху тясното сътрудничество и интегрираното използване на фондовете за изпълнение на стратегии за местно развитие. Местните групи за действие, представляващи интересите на общността, следва принципно да носят отговорността за изготвянето и изпълнението на стратегии за ВОМР. С цел да се улесни координираното подпомагане от различни фондове за стратегии за ВОМР и да се улесни тяхното изпълнение следва да се улесни използването на подход с „водещ фонд“.

(25)С цел намаляване на административната тежест техническата помощ по инициатива на държавата членка следва да се изпълнява чрез фиксирана ставка въз основа на напредъка при изпълнението на програмата. Техническата помощ може да бъде допълнена от целеви мерки за изграждане на административен капацитет, при които се използват методи за възстановяване, които не са свързани с разходи. Действията и планираните престации, както и съответните плащания от Съюза могат да бъдат договорени в пътна карта и могат да водят до плащания за резултати по места.

(26)Целесъобразно е да се поясни, че когато дадена държава членка предлага на Комисията приоритет на дадена програма или част от него да се подпомага чрез схема за финансиране, което не е свързано с разходи, договорените действия, планирани престации и условия следва да са свързани с конкретни направени инвестиции по програмите със споделено управление в тази държава членка или регион.

(27)С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите държавите членки следва да създадат мониторингови комитети. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните доклади за изпълнението следва да се заменят с годишен структуриран политически диалог на базата на последната информация и последните данни относно изпълнението на програмите, предоставени от държавата членка.

(28)Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 16 , налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

(29)За да се гарантира наличието на подробна актуална информация относно изпълнението на програмите, следва да се изисква по-често докладване по електронен път на количествени данни.

(30)С цел да се окаже подкрепа за изготвянето на свързани програми и дейности от следващия програмен цикъл Комисията следва да направи междинна оценка на фондовете. В края на програмния период Комисията следва да извърши ретроспективни оценки на фондовете, които да се съсредоточат върху тяхното въздействие.

(31)Програмните органи, бенефициерите и заинтересованите страни в държавите членки следва да повишават осведомеността за това какво е постигнато с финансирането от Съюза и да информират съответно широката общественост. Дейностите за прозрачност, комуникацията и видимост са от основно значение, за да се осигури видимост на дейността на Съюза, и следва да почиват на вярна, точна и актуална информация. За да може тези изисквания да бъдат наложени, програмните органи и Комисията следва да могат да прилага корективни мерки в случай на неспазване.

(32)Управляващите органи следва да публикуват структурирана информация относно избраните операции и бенефициери на уебсайта на програмата, предоставяща подпомагане за операцията, като отчитат изискванията за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 17 .

(33)С оглед опростяване използването на фондовете и намаляване на риска от грешки е целесъобразно да бъдат определени и формите на финансовия принос на Съюза, и формите на подпомагане, предоставяни от държавите членки на бенефициерите.

(34)Що се отнася до безвъзмездните средства, предоставяни на бенефициерите, държавите членки следва във все по-голяма степен да използват опростени варианти за разходите. Прагът по отношение на задължителното използване на опростени варианти за разходите следва да бъде свързан с общите разходи на операцията, за да се гарантира еднакво третиране на всички операции под прага, независимо от това дали подпомагането е публично или частно.

(35)За да се даде възможност за незабавното прилагане на единни ставки, всички единни ставки, определени от държавите членки през периода 2014—2020 г. на основата на справедлив, равнопоставен и проверим метод на изчисление, следва да продължат да се прилагат за подобни операции, без да се изисква нов метод на изчисление.

(36)За да се оптимизира навлизането на съфинансирани инвестиции в опазването на околната среда, следва да бъдат гарантирани взаимодействия с програмата LIFE за действия в областта на околната среда и климата, по-специално чрез стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природата по LIFE.

(37)За да се осигури правна яснота, е целесъобразно да се определи периодът на допустимост за разходите, свързани с операции, подпомагани от фондовете по настоящия регламент и да се ограничи подпомагането за приключените операции. Датата, от която разходите стават допустими за подпомагане от фондовете в случай на приемане на нови програми или на промени в програмите следва също да бъде уточнена, включително предоставяната по изключение възможност за удължаване на периода на допустимост до началото на настъпване на природно бедствие в случай на спешна нужда от мобилизиране на средства за отговор на такова бедствие.

(38)За да се гарантира ефективност, справедливост и устойчиво въздействие на фондовете, следва да се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите в инфраструктура или производствени дейности и да предотвратят използването на фондовете за неправомерни облаги. При подбора на операции управляващите органи следва специално да следят за това да не се подпомага преместване и да третират сумите, неправомерно изплатени на операции, които не отговарят на изискването за дълготрайност, като нередности.

(39)С оглед на по-доброто взаимно допълване и опростяване на изпълнението следва да бъде възможно да се комбинира подпомагането от Кохезионния фонд и ЕФРР с подпомагането от ЕСФ+ в съвместни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“.

(40)С цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят синергии, по-специално между фондове и пряко управляваните инструменти, включително инструмента за осъществяване на реформи. Тези синергии следва да се постигнат чрез основните механизми, а именно признаването на единни ставки за допустимите разходи по програма „Хоризонт Европа“ за подобна операция и възможността за една и съща операция да се съчетава финансиране от различни инструменти на Съюза, стига да се избягва двойното финансиране. Поради това настоящият регламент следва да установи правила за допълващо финансиране от фондовете.

(41)Финансовите инструменти не следва да се използват за подпомагане на дейности за рефинансиране, например замяна на съществуващи кредитни споразумения или други форми за финансиране на инвестиции, които вече са били физически завършени или изцяло изпълнени към датата на решението за инвестиция, а по-скоро да подпомагат всички видове нови инвестиции в съответствие с основните цели на политиката.

(42)Решението за финансиране на мерки за подпомагане чрез финансови инструменти следва да се взема въз основа на предварителна оценка. Настоящият регламент следва да определи минимални задължителни елементи на предварителната оценка и следва да позволи на държавите членки да използват предварителната оценка за периода 2014—2020 г. и да я актуализират при нужда, за да се избегнат административната тежест и закъсненията при създаването на финансови инструменти.

(43)За да се улесни изпълнението на определени видове финансови инструменти, по които се предвижда подпомагане чрез допълнителни безвъзмездни средства, възможно е правилата за финансовите инструменти да се прилагат към такава комбинация в една операция за финансов инструмент. В подобни случаи следва да се определят конкретни условия за избягване на двойното финансиране.

(44)Като спазват изцяло приложимите правила за държавните помощи и правилата за обществените поръчки, изяснени още по време на програмния период 2014—2020 г., управляващите органи следва да имат възможност да решават кои са най-подходящите варианти за изпълнение на финансови инструменти в отговор на специфичните потребности на целевите региони.

(45)Съгласно принципа и правилата на споделеното управление, държавите членки и Комисията следва да отговарят за управлението и контрола на програмите и да дават гаранции за законосъобразното и редовно използване на фондовете. Тъй като държавите членки следва да носят основната отговорност за подобно управление и контрол и да гарантират, че операциите, подпомагани от фондовете са съобразени с приложимото законодателство, задълженията им в това отношение следва да бъдат уточнени. Следва също да се определят правомощията и отговорностите на Комисията в този контекст.

(46)За да се ускори началото на изпълнението на програмите, следва да се улеснят разпоредбите за пренасяне на механизмите за изпълнението от предишния програмен период. Следва да се запази използването на компютризираната система, създадена за предходния програмен период, която да се адаптира при нужда, освен ако не е необходимо използването на нова технология.

(47)С цел рационализиране на функциите за управлението на програмите следва да се запази интегрирането на счетоводните функции с тези на управляващия орган за програмите, подпомагани по ФУМИ, ФВС и ИУГВ, а за другите фондове то следва да се предлага като вариант.

(48)Тъй като управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и следователно изпълнява значителен брой функции, неговите функции във връзка с подбора на проекти, управлението на програмите и подпомагането на мониторинговия комитет следва да бъдат подробно определени. Подбраните операции следва да бъдат в съответствие с хоризонталните принципи.

(49)За да се оптимизират полезните взаимодействия между фондовете и пряко управляваните инструменти, следва да се улесни осигуряването на подпомагане за операции, които вече са получили сертификата „Печат за високи постижения“.

(50) За да се осигури подходящ баланс между ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и свързаните с него административни разходи и тежести, честотата, обхватът и приложното поле на проверките на управлението следва да се основават на оценка на риска, която взема предвид фактори като типа на изпълняваните операции, бенефициерите, както и на равнището на риска, установено при предишни проверки на управлението и одити.

(51)Одитният орган следва да извършва одити и да гарантира, че представеното на Комисията одитно становище е надеждно. Това одитно становище следва да предостави увереност на Комисията по три въпроса, а имено законосъобразността и редовността на декларираните разходи, ефективното функциониране на системите за управление и контрол, точността и достоверността на счетоводните отчети.

(52)Следва да е възможно намаляване на изискванията за проверки и одит, когато е налице увереност, че програмата е функционирала ефективно за последните две последователни години, тъй като това показва, че фондовете се изпълняват ефективно и ефикасно за дълъг период от време.

(53)За да се намали административната тежест за бенефициерите, както и административните разходи, конкретното прилагане на принципа на единния одит следва да се уточни за фондовете.

(54)За да се подобри финансовото управление, следва да се предвиди опростена схема за предварително финансиране. Схемата за предварително финансиране следва да гарантира, че дадена държава членка разполага със средствата да подпомага бенефициерите от самото начало на изпълнението на програмата.

(55)За да се намали административната тежест за държавите членки, както и за Комисията, следва да се установи задължителен график на тримесечни заявления за плащане. Плащанията от Комисията следва да продължат да бъдат обект на задържане от 10 % до изплащането на годишното салдо по сметките, когато Комисията е в състояние да заключи, че отчетите са пълни, точни и достоверни.

(56)За да се намали административната тежест, процедурата за годишното приемане на отчетите следва да се опрости, като се предвидят по-прости условия за плащанията и събиранията, когато между Комисията и държавата членка няма несъгласия.

(57)За да бъдат защитени финансовите интереси и бюджетът на Съюза, следва да се определят и приложат пропорционални мерки на равнището на държавите членки и на Комисията. Комисията следва да бъде в състояние да прекъсва сроковете за плащане, да спира междинните плащания и да прилага финансови корекции, когато са изпълнени съответните условия. Комисията следва да зачита принципа на пропорционалност, като взема предвид естеството, тежестта и честотата на нередностите и финансовите им последици за бюджета на Съюза.

(58)Държавите членки следва също да предотвратяват, откриват и отстраняват ефективно с всякакви нередности, включително измами от страна на бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 18 и регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/95 19 и № 2185/96 20 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 21 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва наказателно измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 22 относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, така че всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза сътрудничат напълно за защитата на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, ангажирани с изпълнението на средства на Съюза, предоставят същите права. Държавите членки следва да докладват на Комисията за открити нередности, включително измами, за своите последващи действия, както и за последващи действия по разследванията на OLAF.

(59)За да се насърчи финансовата дисциплина е целесъобразно да се определи уредбата за отмяна на бюджетните задължения на равнището на програмата.

(60)За да бъдат утвърдени целите на ДФЕС за икономическо, социално и териториално сближаване, по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се подпомагат всички региони. За да се осигури балансирано и постепенно подпомагане и да се отчете равнището на икономическо и социално развитие, средствата по тази цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ+ въз основа на коефициент за разпределяне, който е основан предимно на БВП на глава от населението. Държавите членки, чийто брутен национален доход (БНД) е под 90 % от средния за Съюза, следва да се ползват от Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“.

(61)Следва да бъдат установени обективни критерии за определяне на допустими региони и области, които да получат подпомагане от фондовете. За тази цел определянето на регионите и районите на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета 23 , изменен с Регламент (ЕС) №  868/2014 на Комисията 24 .

(62)За да бъде установена подходяща финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства на държава членка по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ заедно със списък на допустимите региони, както и средствата за целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). Предвид факта, че националните средства на държавите членки следва да се установят въз основа на статистическите данни и прогнозите, налични през 2018 г. и предвид несигурността на прогнозите, Комисията следва да направи преглед на общите отпуснати средства на всички държави членки през 2024 г. въз основа на наличните тогава последни статистически данни, и когато има кумулативно отклонение от повече от ± 5 % — да коригира тези отпуснати средства за периода 2025—2027 г., за да може резултатите от междинния преглед и техническата корекция да бъдат отразени в измененията на програмите по едно и също време.

(63)Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) [новият Регламент за МСЕ] 25 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В продължение на успешния подход от програмния период 2014—2020 г., 10 000 000 000 EUR от Кохезионния фонд следва да бъдат прехвърлени към Механизма за свързване на Европа.

(64)Известна част от средствата от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд следва да бъдат разпределени на Европейската инициатива за градовете, която следва да се изпълнява чрез пряко или непряко управление от Комисията.

(65)С оглед да се гарантира целесъобразно разпределение на средствата за категориите региони, по принцип общият размер на разпределените на държавите членки средства за по-слабо развитите региони, регионите в преход и по-силно развитите региони не следва да се прехвърля между категориите. Въпреки това, за да се отговори на нуждите на държавите членки да се справят с конкретни предизвикателства, те следва да могат да поискат прехвърляне от своите разпределени средства за по-силно развитите региони към по-слабо развитите региони или регионите в преход и следва да обосноват този избор. За да се осигурят достатъчно финансови средства за по-слабо развитите региони, следва да се въведе таван за прехвърляния към по-силно развитите региони или регионите в преход. Не следва да е възможно прехвърляне на средства между целите.

(66)В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък, новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ следва да продължи и доразвие работата на предходните програми PEACE и INTERREG между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Предвид нейната практическа важност, тази програма следва да бъде подкрепена със специално разпределени средства, за да продължи да подпомага действията за постигане на мир и помирение, и следва също така да ѝ бъде отпуснат подходящ дял от разпределените за Ирландия средства по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(67)Необходимо е да се установят максимални ставки на съфинансиране в областта на политиката за сближаване по категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публично или частно национално подпомагане. Тези ставки следва да отразяват равнището на икономическо развитие на регионите от гледна точка на БВП на глава от населението спрямо средната стойност за ЕС-27.

(68)С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на изменението на елементите в някои приложения към настоящия регламент, например за измеренията и кодовете за видовете интервенция, образците на споразуменията за партньорство и програмите, образците за предаването на данни, използването на емблемата на Съюза, елементите на споразуменията финансиране и стратегическите документи, одитната следа, системите за електронен обмен на данни, образците за описанието на системата за управление и контрол, за декларацията за управлението, за одитното становище, за годишния доклад за контрола, за одитната стратегия, за заявленията за плащане, за счетоводните отчети, както и за определяне на равнището на финансовите корекции.

(69)Освен това правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с установяването на критериите за определяне на случаите на нередности, които трябва да бъдат докладвани, определянето на единичната цена, еднократните суми и единните ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходи, приложимо за всички държави членки, а също и определяне на стандартизирани готови методики за изготвяне на извадки. 

(70)От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(71)За да се гарантират еднакви условия за приемането на споразумения за партньорство, приемането и изменението на програмите, както и прилагането на финансови корекции, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани с формата за докладване на нередности, с подлежащите на запис и съхранение електронни данни и с образеца за окончателен доклад за качество на изпълнението следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 26 . Макар че тези актове са от общ характер, следва да се използва процедурата по консултиране предвид факта, че те определят само техническите аспекти, формуляри и образци. Изпълнителните правомощия във връзка с определянето на разбивката на разпределените финансови средства за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд следва да бъдат приети без процедури по комитология поради факта, че те отразяват единствено прилагането на предварително определена методика на изчисляване.

(72)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 27 и всеки друг законодателен акт, приложим към програмния период 2014—2020 г. следва да продължат да се прилагат за програмите и операциите, подпомагани от фондовете в програмния период 2014—2020 г. Тъй като периодът на изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 се очаква да продължи в програмния период, обхванат от настоящия регламент, и с цел да се осигури непрекъснатост на изпълнението на някои операции, одобрени съгласно посочения регламент, следва да се установят разпоредби за поетапно изпълнение. Всеки отделен етап на поетапно изпълняваната операция, който служи на същата обща цел, следва да се изпълнява в съответствие с правилата за програмния период, по който получава финансиране.

(73)Целите на настоящия регламент, а именно да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и да определи общи финансови правила за част от бюджета на Съюза, изпълняван в споделено управление, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, от една страна поради степента на разминаване в развитието на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и регионите, а от друга страна поради необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на ЕС със споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(74)Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Дял I
Цели и общи правила за подпомагането

ГЛАВА I
Предмет и определения

Член 1
Предмет и обхват

1.С настоящия регламент се определят:

а)финансовите правила за Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), Европейският социален фонд+ („ЕСФ+“), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство („ЕФМДР“), фонд „Убежище и миграция“ („ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност „(„ФВС“) и инструмента за управление на границите и визите („ИУГВ“) (наричани по-нататък заедно „фондовете“),

б)общи разпоредби, приложими за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР.

2.Настоящият регламент не се прилага за направленията за заетост и социални иновации и за здравеопазване в ЕСФ+, нито по отношение на компонентите под пряко или непряко управление на ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, с изключение на техническата помощ по инициатива на Комисията.

3.Членове 4 и 10, глава III от дял II, глава II от дял III и дял VIII не се прилагат за ФУМИ, ФВС и ИУГВ.

4.Дял VIII не се прилага за ЕФМДР.

5.За програмите по Interreg не се прилагат дял II, глава II, член 11 и глава III, член 15; дял III, глава I; дял IV, глава I, членове 33—36 и член 38, параграфи 1—4, глава II, член 39 и глава III, член 45; дял VI, глава II, членове 67, 71, 73 и 74 и глава III.

6.Регламентите за отделните фондове, изброени по-долу, могат да определят допълнителни правила към настоящия регламент, които не могат да са в противоречие с него. В случай на съмнение относно прилагането между настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, предимство има настоящият регламент:

а)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ЕФРР и КФ“) 28  ;

б)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ЕСФ+“) 29   ;

в)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ЕТС“) 30   ;

г)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ЕФМДР“) 31   ;

д)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ФУМИ“) 32   ;

е)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ФВС“) 33   ;

ж)Регламент (ЕС) […] („Регламент за ИУГВ“) 34   ;

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„съответни препоръки за отделните държави“, означава препоръки на Съвета, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани със структурните предизвикателства, за чието преодоляване е уместно да се използват многогодишни инвестиции, попадащи в обхвата на фондовете, както е посочено в регламентите за отделните фондове, и съответните препоръки, приети в съответствие с член [XX] от Регламент (ЕС) [номер на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз] на Европейския парламент и на Съвета;

(2)„приложимо право“ означава правото на Съюза и националното право, отнасящо се до прилагането му;

(3)„операция“ означава:

а)проект, договор, действие или група проекти, избрани по съответните програми;

б)в контекста на финансови инструменти — финансов принос от програма за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставено на крайните получатели от съответния финансов инструмент;

(4)„операция от стратегическо значение“ означава операция, която има ключов принос за постигането на целите на дадена програма и която следва да бъде обект на специални мерки за мониторинг и комуникация;

(5)„приоритет“ в контекста на ФУМИ, ФВС и ИУГВ означава специфична цел; в контекста на ЕФМДР това означава вид области на подпомагане, съгласно посоченото в номенклатурата, определена в приложение ІІІ към Регламента за ЕФМДР;

(6)„специфична цел“ в контекста на ЕФМДР се разбира като „райони на подпомагане“, както е посочено в приложение III към Регламента за ЕФМДР;

(7)„междинно звено“ означава всяка публично- или частноправна организация, която действа на отговорността на управляващ орган или която изпълнява функции или задачи от името на такъв орган;

(8)„бенефициер“ означава:

а)публично- или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящи за започването на операциите или за започването и изпълнението им;

б)в контекста на публично-частните партньорства („ПЧП“) — публичноправната организация, започваща операция за ПЧП, или частният партньор, избран за нейното изпълнение;

в)в контекста на схемите за държавни помощи — предприятието, което получава помощта;

г)в контекста на финансовите инструменти — организацията, която изпълнява холдинговия фонд или, там където няма структура с холдингов фонд, организацията, която изпълнява специфичния фонд, или, там където управляващият орган управлява финансовия инструмент, управляващият орган;

(9)„фонд за малки проекти“ означава операция по програма от Interreg, насочена към подбора и изпълнението на проекти с ограничен финансов обем;

(10)„целева стойност“ означава предварително договорена стойност, която да бъде постигната в края на програмния период спрямо показател, включен по дадена специфична цел;

(11)„междинна цел“ означава етапна целева стойност, която да бъде постигната към даден момент от време от програмния период спрямо показател, включен по дадена специфична цел;

(12)„показател за крайния продукт“ означава показател за измерване на конкретните предвидени престации по интервенцията;

(13)„показател за резултата“ означава показател за измерване на краткосрочните последствия от подпомогнатите интервенции, с оглед по-специално на преките адресати, целевата група от населението или ползвателите на инфраструктурата;

(14)„операция за ПЧП“ означава операция, която се изпълнява в партньорство между публични органи и частния сектор в съответствие със споразумение за ПЧП и има за цел предоставянето на публични услуги чрез поделяне на рисковете, обединяване на опит от частния сектор или на допълнителни източници на капитал;

(15)„финансов инструмент“ означава структура, чрез която се предоставят финансови продукти;

(16)„финансов продукт“ означава капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми и гаранции, съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) [...] („Финансовия регламент“);

(17)„краен получател“ означава юридическо или физическо лице, получаващо подпомагане от фондовете чрез бенефициер на фонд за малки проекти или от финансов инструмент;

(18)„принос от програма“ означава подпомагането от фондовете и националното публично и частно, ако има такова, съфинансиране за финансов инструмент;

(19)„организация, изпълняваща финансов инструмент“ означава публичноправна или частноправна организация, извършваща задачи на холдингов фонд или на специален фонд;

(20)„холдингов фонд“ означава фонд, създаден от управляващ орган по една или повече програми с цел да изпълнява финансови инструменти чрез един или повече специални фондове;

(21)„специален фонд“ означава фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд с цел да предоставя финансови продукти на крайните получатели;

(22)„ефект на ливъридж“ означава размера на възстановимото финансиране, предоставено на отговарящите на критериите крайни получатели, разделен на размера на финансовия принос от фондовете;

(23)„коефициент на мултиплициране“ в контекста на гаранционни инструменти означава съотношение между стойността на съответно отпуснатите нови заеми, направени капиталови или квазикапиталови инвестиции и размера на приноса от програмата, който е заделен в съответствие с договорите за гаранции за покриване на очаквани и неочаквани загуби от новите заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции;

(24)„разходи за управление“ означава преки или непреки разходи, възстановявани при представяне на доказателства и направени в процеса на изпълнение на финансови инструменти;

(25)„такси за управление“ означава цена за предоставени услуги, определена в споразумението за финансиране между управляващия орган и организацията, изпълняваща холдингов фонд или специален фонд; и, където е приложимо, между организацията, изпълняваща холдингов фонд, и организацията, изпълняваща специален фонд;

(26)„преместване“ означава прехвърляне на същата или подобна дейност или част от нея по смисъла на член 2, точка 61а от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията 35 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС;

(27)„публичен принос“ означава всеки принос за финансирането на операции, който произхожда от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган или на европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета   36 , от предоставения на фондовете бюджет на Съюза, от бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи или публичноправни организации, като за целите на определянето на ставката на съфинансиране за програмите или приоритети по ЕСФ+ може да включва финансови средства, набрани съвместно от работодатели и работници;

(28)„счетоводна година“ означава периодът от 1 юли до 30 юни на следващата година, с изключение на първата счетоводна година от програмния период, по отношение на която означава периодът от началната дата за допустимостта на разходите до 30 юни 2022 г.; за последната счетоводна година означава периодът от 1 юли 2029 г до 30 юни 2030 г.;

(29)„нередност“ означава всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в изпълнението на фондовете, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в този бюджет;

(30)„сериозен недостатък“ означава недостатък в ефективното функциониране на системата за управление и контрол на дадена програма, по отношение на който са необходими значителни подобрения в системите за управление и контрол и ключови изисквания 2, 4, 5, 9, 12, 13 и 15, посочени в приложение Х, или две или повече от другите ключови изисквания са оценени в категории 3 и 4 от посоченото приложение;

(31)„общ процент на грешка“ означава сборът от прогнозираните стохастични грешки и, ако е приложимо, системните грешки и некоригираните аномални грешки, разделен на обема на съвкупността;

(32)„процент на остатъчна грешка“ означава общият процент на грешка минус финансовите корекции, приложени от държавата членка, които имат за цел да намалят рисковете, идентифицирани от одитния орган в неговите одити на операциите;

(33)„приключила операция“ означава операция, която е физически завършена или изцяло изпълнена и по отношение на която всички свързани с нея плащания са направени от бенефициерите, а съответстващият им публичен принос е платен на бенефициерите;

(34)„извадкова единица“ означава една от единиците, на които се разделя за целите на изготвяне на извадка съвкупността и която може да бъде операция, проект в рамките на операция или искане за плащане от бенефициер;

(35)„доверителна сметка“ означава — в случая на операция за ПЧП — банкова сметка, обхваната от писмено споразумение между публичен орган бенефициер и частния партньор, одобрена от управляващия орган или от междинно звено и използвана за плащания по време на и/или след периода на допустимост;

(36)„участник“ означава физическо лице, което получава ползи от дадена операция, но не получава финансово подпомагане от фондовете;

(37)„устойчивост на климата“ означава процес, който гарантира, че инфраструктурата е устойчива на отрицателните въздействия от изменението на климата в съответствие с националните правила и насоки, където са налични, или с международно признатите стандарти.

Член 3
Изчисляване на сроковете за действията на Комисията

Когато за действие от страна на Комисията е определен срок, този срок започва да тече, когато държавата членка подаде цялата информация съгласно изискванията, определени в настоящия регламент или в регламентите за отделните фондове.

Този срок спира да тече от деня след датата, на която Комисията изпраща коментарите си или искането си за коригирани документи до държавата членка, до деня, в който държавата членка отговори на Комисията.

ГЛАВА II
Цели на политиката и принципи за подпомагане от фондовете

Член 4
Цели на политиката

1.ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният фонд и ЕФМДР подпомагат следните цели на политиката:

а)по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;

б)по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска,

в)по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;

г)по-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права,

д)Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.

2.ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд допринасят за действията на Съюза, водещи до увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза в съответствие с член 174 от ДФЕС, като преследват следните цели:

а)„Инвестиции за растеж и работни места в държавите членки и в регионите“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд; и

б)„Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, подпомагана от ЕФРР.

3.Държавите членки предоставят информация относно подпомагането за цели във връзка с околната среда и климата, като използват методология, основана на видовете интервенции за всеки от фондовете. Тази методология се състои от приписването на конкретен коефициент на подпомагането, предоставяно на дадено равнище, който отразява степента, в която това подпомагане допринася към целите във връзка с околната среда и климата. В случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд коефициентите са обвързани с кодовете и измеренията за видовете интервенции, определени в приложение І.

4Държавите членки и Комисията гарантират координацията, допълняемостта и съгласуваността между фондовете и други инструменти на Съюза, например програмата за подкрепа на структурните реформи, включително инструмента за осъществяване на реформи и инструмента за техническа подкрепа. Те оптимизират механизмите за координиране между отговорните субекти, за да се избегне дублиране по време на планирането и на изпълнението.

Член 5
Споделено управление

1.Държавите членки и Комисията изпълняват бюджета на Съюза, разпределен за фондовете, под споделено управление в съответствие с член [63] от Регламент (ЕС, Евратом) [номер на новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“).

2.Комисията обаче изпълнява размера на подпомагането от Кохезионния фонд, прехвърлено към МСЕ, Европейската инициатива за градовете, междурегионалните иновативни инвестиции, размера на подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ към транснационалното сътрудничество, размера на приноса към InvestEU 37 и техническата помощ по инициатива на Комисията при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.

3.Комисията може да изпълнява сътрудничеството между най-отдалечените региони по цел „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“ при непряко управление.

Член 6
Партньорство и многостепенно управление

1.Всяка държава членка организира партньорство с компетентните регионални и местни органи. В това партньорство се включват поне следните партньори:

а)градски и други публични органи;

б)икономически и социални партньори;

в)съответните организации, представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията.

2.Съгласно принципа на многостепенното управление държавата членка ангажира тези партньори в изготвянето на споразумението за партньорство и в целия процес на подготовка и изпълнение на програмите, включително чрез участие в мониторингови комитети по член 34.

3.Организацията и изпълнението на партньорството трябва да бъдат в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията 38 .

4.Поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, представляващи партньорите на равнището на Съюза, по изпълнението на програмите.

Дял II
Стратегически подход

ГЛАВА I
Споразумение за партньорство

Член 7
Изготвяне и подаване на споразумението за партньорство

1.Всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство, в което определя целите и договореностите за ефективното и ефикасно използване на фондовете през периода 1 януари 2021 г. — 31 декември 2027 г.

2.Държавата членка представя споразумението за партньорство на Комисията преди или едновременно с подаването на първата програма.

3.Споразумението за партньорство може да се представи заедно със съответната годишна национална програма за реформи.

4.Държавата членка съставя споразумението за партньорство съгласно образеца в приложение II. Тя може да включи споразумението за партньорство в една от програмите си.

5.Програмите по Interreg могат да бъдат представени пред Комисията преди представянето на споразумението за партньорство.

Член 8
Съдържание на споразумението за партньорство

Споразумението за партньорство съдържа следните елементи:

a)избраните цели на политиката, с указание от кои фондове и програми ще бъдат следвани и обосновка за това, а където е целесъобразно — и обосновка за използването на модела за постигане на резултати на InvestEU, като се вземат предвид препоръките за отделните държави;

б)за всяка избрана цел на политиката, посочена в буква а):

i) резюме на вариантите на политика и на основните резултати, очаквани от всеки от фондовете, включително — където е приложимо — от използването на InvestEU;

ii) координация, разграничение и допълняемост между фондовете и, където е приложимо, координация между националните и регионалните програми;;

iii) допълвания между фондовете и други инструменти на Съюза, включително стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата по програма LIFE;

в)неокончателно предвиждано финансиране от всеки от фондовете по цели на политиката на национално равнище, като се спазват правилата за отделните фондове относно тематичната концентрация;

г)където е приложимо, разбивка на финансовите ресурси по категории региони в съответствие с член 102, параграф 2 и размера на разпределените средства, предлагани за прехвърляне между категориите региони в съответствие с член 105;

д)сумите, които ще бъдат предоставени като принос за InvestEU по фондове и категории региони;

е)списъка на планираните програми по фондовете със съответното неокончателно предвиждано финансиране по фондове и съответстващия на него национален принос по категории региони;

ж)резюме на действията, които съответната държава членка ще предприеме, за да увеличи своя административен капацитет за изпълнение на фондовете.

Що се отнася до целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg), в споразумението за партньорство се включва само списък на планираните програми.

Член 9
Одобряване на споразумението за партньорство

1.Комисията прави оценка на споразумението за партньорство и на съответствието му с настоящия регламент и с правилата за отделните фондове. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави.

2.Комисията може да прави коментари до три месеца след датата на представяне на споразумението за партньорство от държавата членка.

3.Държавата членка прави преглед на споразумението за партньорство, като отчита коментарите на Комисията.

4.Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се одобрява споразумението за партньорство, не по-късно от четири месеца след датата на подаването на това споразумение от съответната държава членка. Споразумението за партньорство не може да се изменя.

5.Ако споразумението за партньорство е включено в програма съгласно член 7, параграф 4, Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се одобрява тази програма, не по-късно от шест месеца след датата на подаването на програмата от съответната държава членка.

Член 10
Използване на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР чрез InvestEU

1.В споразумението за партньорство или в искането за изменение на програмата държавите членки могат да разпределят размера на приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, който да бъде прехвърлен към InvestEU и изпълнен под формата на бюджетни гаранции. Размерът на приноса към InvestEU не може да надвишава 5 % от общия размер на отпуснатите средства по всеки един от фондовете, освен в надлежно обосновани случаи. Този принос не представлява прехвърляне на средства по смисъла на член 21.

2.За споразумението за партньорство може да бъдат разпределяни само средства от настоящата и бъдещите календарни години. За исканията за изменение на програма могат да бъдат разпределяни само средства от бъдещи календарни години.

3.Посочената в параграф 1 сума се използва за обезпечаване на частта от гаранцията на ЕС по подразделението на държавата членка.

4.Когато до 31 декември 2021 г. не бъде сключено споразумение за принос, както е определено в член [9] от [Регламента за InvestEU], за сума, посочена в параграф 1, отпусната по споразумението за партньорство, държавата членка внася искане за изменение на програма или програми, за да използва съответната сума.

Споразумението за принос за сума, посочена в параграф 1, отпусната в искането за изменение на дадена програма, се сключва едновременно с приемането на решението за изменение на програмата.

5.Ако споразумението за гаранция, предвидено в член [9] от [Регламента за InvestEU], не бъде сключено в срок от девет месеца след одобрението на споразумението за принос, съответните суми, внесени в общия обезпечителен фонд като обезпечение, се прехвърлят обратно към програмата или програмите, а държавата членка внася съответното искане за изменение на програмата.

6.Когато дадено споразумение за гаранция, посочено в член [9] от [Регламента за InvestEU] не е било изцяло изпълнено в срок от четири години от подписването му, държавата членка може да поиска размерът на поетите задължения по това споразумение за гаранция, който не обхваща съответните заеми или други инструменти за рискови инвестиции, да бъде третиран в съответствие с параграф 5.

7.Средствата, генерирани от или относими към приноса за InvestEU, изпълнени чрез бюджетни гаранции, се предоставят на държавите членки и се използват за подпомагане по същата цел или цели под формата на финансови инструменти.

8.Комисията вписва повторно в бюджета средствата от приноса, които не за използвани за InvestEU за годината, в която е одобрено съответното изменение на програмата. Подобно повторно вписване не може да бъде осъществявано след 2027 г.

В съответствие с член 99 срокът за отмяна на повторно вписаната в бюджета сума започва да тече от годината, в която приносът е бил повторно вписан в бюджета.

ГЛАВА II
Благоприятстващи условия и рамка за качество на изпълнението

Член 11
Благоприятстващи условия

1.В настоящия регламент се определят предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение („благоприятстващи условия“) за всяка специфична цел.

В приложение III се определят хоризонталните благоприятстващи условия, приложими към всички специфични цели, и необходимите за оценката на тяхното изпълнение критерии.

В приложение IV се определят тематичните благоприятстващи условия за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ+, и необходимите за оценката на тяхното изпълнение критерии.

2.Когато изготвя програма или въвежда нова специфична цел като част от изменението на дадена програма, държавата членка прави оценка изпълнени ли са благоприятстващите условия, свързани с избраната специфична цел. Благоприятстващо условие се счита за изпълнено, когато са удовлетворени свързаните с него критерии. Държавата членка посочва във всяка програма или в изменението на програмата кои от благоприятстващите условия са изпълнени и кои — не, и включва обосновка защо счита дадено благоприятстващо условие за изпълнено.

3.Когато дадено благоприятстващо условие не е изпълнено към момента на одобряване на програмата или на нейното изменение, държавата членка докладва на Комисията възможно най-скоро след като счете благоприятстващото условие за изпълнено, като се обосновава.

4.В срок от три месеца от получаването на информацията по параграф 3, Комисията извършва оценка и информира държавата членка дали е съгласна, че условието е изпълнено.

Когато Комисията не е съгласна с оценката на държавата членка, тя уведомява съответно държавата членка и ѝ дава възможност да представи коментари в срок от един месец.

5.Разходите, свързани с операции по съответната специфична цел не могат да бъдат включвани в заявления за плащане, докато Комисията не информира държавата членка, че счита благоприятстващото условие за изпълнено съгласно параграф 4.

Първа алинея не се прилага за операции, които допринасят за изпълнението на съответното благоприятстващо условие.

6.Държавата членка гарантира, че благоприятстващите условия са изпълнени и че се прилагат по време на целия програмен период. Тя информира Комисията за всяко изменение, което има последици за изпълнението на благоприятстващите условия.

Когато Комисията счита, че благоприятстващото условие вече не е изпълнено, тя уведомява държавата членка и ѝ дава възможност да представи коментари в срок от един месец. Когато Комисията стигне до заключението, че благоприятстващото условие продължава да не е изпълнено, считано от датата, на която Комисията уведоми държавата членка за това, в заявленията за плащане не могат да се включват разходи, свързани със съответната специфична цел.

7.Приложение IV не се прилага по отношение на програми, подпомагани от ЕФРР.

Член 12
Рамка за качество на изпълнението

1.Държавите членки определят рамка за качество на изпълнението, която дава възможност за мониторинг, отчитане и оценка на изпълнението на програмата по времето на нейното изпълнение и допринася за измерването на общите резултати на фондовете.

Рамката за качество на изпълнението се състои от:

а)показатели за крайния продукт и показатели за резултата, свързани със специфични цели, определени в регламентите за отделните фондове;

междинни цели, които да бъдат постигнати до края на 2024 г. спрямо показателите за крайния продукт; и

целеви стойности, които да бъдат постигнати до края на 2029 г. спрямо показателите за крайния продукт и показателите за резултата.

2.Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма, с изключение на техническата помощ и на специфичната цел, насочена към материалните лишения, определена в член [4, буква в), подточка vii)] от Регламента за ЕСФ+.

3.Междинните цели и целевите стойности дават възможност на Комисията и на държавата членка да измерват напредъка в постигането на специфичните цели. Те трябва да отговарят на изискванията, определени в член [33, параграф 3] от Финансовия регламент.

Член 13
Методологии за определяне на рамката за качество на изпълнението

1.Методологиите за определяне на рамката за качество на изпълнението включват:

а)критериите, прилагани от държавата членка за подбора на показатели;

б)използваните данни или доказателства, осигуряването на качеството на данните и метода на изчисление;

в)факторите, които могат да повлияят на постигането на междинните цели и целевите стойности, и начина, по който тези фактори са взети под внимание.

2.Държавата членка предоставя тези методологии при поискване от Комисията.

Член 14
Междинен преглед

1.За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, държавата членка прави преглед на всяка програма, като взема предвид следните елементи:

а)предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети през 2024 г.;

б)социално-икономическото положение на съответната държава членка или на съответния регион;

в)напредъка в постигането на междинните цели;

г)резултата от техническата корекция, както е посочено в член 104, параграф 2, когато е приложимо.

2.Държавата членка представя на Комисията до 31 март 2025 г. искане за изменение на всяка програма в съответствие с член 19, параграф 1. Държавата членка обосновава изменението въз основа на елементите, посочени в параграф 1.

Преразгледаната програма включва:

а)разпределението на финансовите ресурси по приоритети, включително суми за годините 2026 и 2027;

б)преразгледани или нови целеви стойности;

в)преразгледани разпределения на финансовите средства в резултат на техническата корекция, предвидена в член 104, параграф 2, включително сумите за 2025, 2026 и 2027 г., където е приложимо.

3.Когато прегледът доведе до представянето на нова програма, планът за финансиране по член 17, параграф 3, буква е), подточка ii) обхваща общия финансов бюджетен кредит за всеки от фондовете, считано от годината на одобряване на програмата.

ГЛАВА III
Мерки, свързани с доброто икономическо управление

Член 15
Мерки за обвързване на ефективността на фондовете с доброто икономическо управление

1.Комисията може да поиска от дадена държава членка да направи преглед и предложи изменения на съответните програми, където е необходимо, за да подкрепи изпълнението на съответните препоръки на Съвета.

Подобно искане може да бъде отправено от следните съображения:

а)с цел подкрепа за изпълнението на съответна препоръка на Съвета за отделна държава, приета в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС или на съответна препоръка на Съвета за отделна държава, приета в съответствие с член 148, параграф 4 от ДФЕС, отправена към засегнатата държава-членка;

б)с цел подкрепа за изпълнението на съответните препоръки на Съвета, насочени към съответната държава членка и приети съгласно член 7, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета 39 , при условие че тези изменения се считат за необходими с цел спомагане за коригирането на макроикономическите дисбаланси.

2.Искането от Комисията към държава членка съгласно параграф 1 трябва да е обосновано предвид нуждата от подпомагане на изпълнението на съответните препоръки и посочва програмите или приоритетите, които Комисията смята за засегнати, както и характера на очакваните изменения.

3.Държавата членка представя отговора си на искането, посочено в параграф 1, в срок от два месеца след получаването му, като указва измененията в съответните програми, които счита за необходими, както и причините за тях, определя засегнатите програми и очертава характера на предлаганите изменения и очакваното им въздействие върху изпълнението на препоръките и върху изпълнението на фондовете. Ако е необходимо, Комисията изготвя коментари в срок от един месец от получаването на отговора.

4.Държавата членка внася предложение за изменение на съответните програми в срок от два месеца от датата на внасяне на посочения в параграф 3 отговор.

5.Когато Комисията не е изготвила коментари, или когато е удовлетворена, че нейните коментари са надлежно взети предвид, тя приема решение за одобрение на измененията на съответните програми съгласно срока, определен в член [19, параграф 4].

6.Когато държавата членка не предприеме ефективни действия в отговор на искането, отправено съгласно параграф 1 в сроковете, определени в параграфи 3 и 4, Комисията може да спре изцяло или частично плащанията за засегнатите програми и приоритети съгласно член 91.

7.Комисията отправя предложение до Съвета за спиране на всички или на част от бюджетните кредити за поети задължения за една или повече от програмите на дадена държава членка в следните случаи:

а)когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 8 или член 126, параграф 11 от ДФЕС, че съответната държава членка не е предприела ефективни действия да коригира прекомерния си дефицит;

б)когато Съветът приеме две последователни препоръки в същата процедура при дисбаланс в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета  40 на основание, че дадена държава членка е представила неудовлетворителен план за корективни действия;

в)когато Съветът приеме две последователни решения в същата процедура при дисбаланс в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, с които се установява неспазване от страна на държава членка на основание, че последната не е предприела препоръчаните корективни действия;

г)когато Комисията заключи, че дадена държава членка не е предприела мерки, както е посочено в Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 41 , и вследствие на това реши да не разрешава отпускането на финансовата помощ, предоставена на тази държава членка;

д)когато Съветът реши, че дадена държава членка не спазва програмата за макроикономически корекции, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета 42 , или мерките, поискани с решение на Съвета, прието в съответствие с член 136, параграф 1 от ДФЕС.

Отдава се приоритет на спирането на бюджетни задължения; плащания се спират само когато са нужни незабавни действия и в случаи на значително неспазване. Спирането на плащанията се прилага към заявления за плащане, подадени за засегнатите програми след датата на решението за спиране.

На основание на извънредни икономически обстоятелства или след обосновано искане от съответната държава членка, отправено до Комисията в срок до 10 дни от приемането на решението или препоръката, посочени в предходната алинея, Комисията може да препоръча на Съвета да отмени спирането, предвидено в същата алинея.

8.Предложение от страна на Комисията за спирането на бюджетни кредити за поети задължения се счита за прието от Съвета, освен ако Съветът вземе решение посредством акт за изпълнение да отхвърли това предложение с квалифицирано мнозинство в срок от един месец от представянето на предложението на Комисията.

Спирането на бюджетни кредити за поети задължения се прилага по отношение на бюджетни кредити за поети задължения от фондовете за съответната държава членка, считано от 1 януари на годината, следваща решението за спиране.

Съветът приема решение посредством акт за изпълнение по предложение на Комисията, както е посочено в параграф 7, във връзка със спирането на плащанията.

9.Обхватът и равнището на налаганото спиране на бюджетни кредити за поети задължения или плащания трябва да бъдат пропорционални, да зачитат равноправното третиране на държавите членки и да вземат предвид икономическите и социалните условия в съответната държава членка, по-специално равнището на безработицата, равнището на бедност или социално изключване в съответната държава членка спрямо средното за Съюза равнище и въздействието на спирането върху икономиката на съответната държава членка. Въздействието на спирането върху програми, които са от решаващо значение за справяне с неблагоприятни икономически или социални условия, е специфичен фактор, който следва да се вземе предвид.

10.По отношение на спирането на бюджетни кредити за поети задължения се прилага максимален размер от 25 % от бюджетните кредити за поети задължения, отнасящи се за следващата календарна година за фондовете, или 0,25 % от номиналния БВП, като се взема по-ниската от двете стойности, при всеки от следните случаи:

а)при първи случай на неспазване на процедура при прекомерен дефицит, както е посочено в параграф 7, буква а);

б)при първи случай на неспазване на план за корективни действия в рамките на процедура при прекомерен дисбаланс, както е посочено в параграф 7, буква б);

в)при случай на неспазване на препоръчаните корективни действия в съответствие с процедура при прекомерен дисбаланс, както е посочено в параграф 7, буква в);

г)при първи случай на неспазване, както е посочено в параграф 7, букви г) и д).

В случай на трайно неспазване спирането на бюджетни кредити за поети задължения може да надхвърля максималните проценти, определени в първа алинея.

11.Съветът отменя спирането на бюджетни кредити за поети задължения по предложение на Комисията в съответствие с процедурата, посочена в параграф 8, в следните случаи:

а)когато процедурата при прекомерен дефицит се провежда при спиране в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета 43 или Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 12 от ДФЕС да отмени решението относно съществуването на прекомерен дефицит;

б)когато Съветът е одобрил плана за корективни действия, подаден от съответната държава членка в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, или процедурата при прекомерен дисбаланс е поставена в положение на спиране в съответствие с член 10, параграф 5 от посочения регламент, или Съветът приключи процедурата при прекомерен дисбаланс в съответствие с член 11 от посочения регламент;

в)когато Комисията заключи, че дадена държава членка е предприела подходящи мерки, както е посочено в Регламент (ЕО) № 332,2002;

г)когато Комисията заключи, че съответната държава членка е предприела подходящи мерки за изпълнението на програмата за макроикономически корекции, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) № 472/2013, или мерките, поискани с решение на Съвета в съответствие с член 136, параграф 1 от ДФЕС.

След като Съветът отмени спирането на бюджетните кредити за поети задължения, Комисията повторно вписва в бюджета спрените бюджетни кредити за поети задължения в съответствие с член [8] от Регламент (ЕС, Евратом) […] на Съвета (Регламента за МФР).

Спрените бюджетни кредити за поети задължения не могат да бъдат повторно вписвани в бюджета след 2027 г.

В съответствие с член 99 срокът за отмяна на повторно вписаната в бюджета сума започва да тече от годината, в която спрените бюджетни кредити за поети задължения са били повторно вписани в бюджета.

По предложение на Комисията Съветът приема решение за отмяна на спирането на плащанията, когато бъдат изпълнени приложимите условия, посочени в първа алинея.

12.Комисията информира Европейския парламент за прилагането на настоящия член. По-специално, когато едно от условията, определени в параграф 7, е изпълнено за дадена държава членка, Комисията незабавно информира Европейския парламент и представя подробни данни относно фондовете и програмите, които могат да бъдат обект на спиране на бюджетни кредити за поети задължения.

Европейският парламент може да покани Комисията на структуриран диалог относно прилагането на настоящия член, като взема предвид предаването на информацията, посочена в първата алинея.

Комисията предава предложението за спиране на бюджетни кредити за поети задължения или предложението за отмяна на такова спиране на Европейския парламент и на Съвета.

13.Параграфи 1—12 не се прилагат за приоритети или програми по член [4, буква в), точка v), подточка ii)] от Регламента за ЕСФ+.

Дял ІІІ
Програмиране

ГЛАВА I
Общи разпоредби относно фондовете

Член 16
Изготвяне и представяне на програмите

1.Държавите членки изготвят програми за изпълнение на фондовете за периода 1 януари 2021 г. — 31 декември 2027 г.

2.Държавите членки представят програмите на Комисията не по-късно от 3 месеца след подаването на споразумението за партньорство.

3.Държавите членки изготвят програмите в съответствие с образеца за програми в приложение V.

За ФУМИ, ФВС и ИУГВ държавата членка изготвя програмите в съответствие с образеца, определен в приложение VI.

Член 17
Съдържание на програмите

1.Във всяка програма се определя стратегия за приноса ѝ към целите на политиката и за съобщаване на нейните резултати.

2.Програмата се състои от приоритети. Всеки приоритет съответства на една цел на политиката или на техническата помощ. Приоритет, който съответства на една цел на политиката, се състои от една или няколко специфични цели. На една и съща цел на политиката може да съответства повече от един приоритет.

При програмите, подпомагани от ЕФМДР, всеки приоритет може да съответства на повече от една цел на политиката. Специфичните цели съответстват на областите на подпомагане, определени в приложение [III] към Регламента за ЕФМДР.

При програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, програмата се състои от специфични цели.

3.Във всяка програма се предвижда:

а)резюме на основните предизвикателства, като се вземат предвид:

i) икономическите, социалните и териториалните различия, освен за програмите, подпомагани от ЕФМДР;

ii)пазарната неефективност, инвестиционните потребности и допълняемостта с други форми на подпомагане;

iii)предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави и в други приложими препоръки на Съюза, адресирани до държавите членки;

iv)предизвикателствата в административния капацитет и управлението;

v)изводи от минал опит;

vi)макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, в случаите когато държавите членки и регионите участват в такива стратегии;

vii)при програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, напредъка в прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие;

б)обосновка на избраните цели на политиката, съответстващите им приоритети, специфични цели и форми на подпомагане;

в)за всеки приоритет, с изключение на техническата помощ, специфичните цели;

г)за всяка специфична цел:

i)свързаните видове действия, включително списък на планираните операции от стратегическо значение и на техния очакван принос за постигането на тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, където е целесъобразно;

ii)показателите за крайния продукт и показателите за резултата със съответните междинни цели и целеви стойности;

iii)основните целеви групи;

iv)специфични целеви територии, включително планирано използване на интегрирани териториални инвестиции, водено от общностите местно развитие или други териториални инструменти;

v)междурегионални и транснационални действия, при които бенефициерите се намират поне в още една друга държава членка;

vi)планирано използване на финансови инструменти;

vii)видове интервенции и примерна разбивка на програмираните средства в зависимост от вида интервенция или област на подпомагане;

д)планирано използване на техническа помощ в съответствие с членове 30—32 и съответните видове интервенции;

е)план за финансиране, съдържащ:

i)таблица, в която са посочени общите разпределени финансови средства за всеки от фондовете и за всяка категория регион за целия програмен период и по години, включително сумите, прехвърлени съгласно член 21;

ii)таблица, в която са посочени общите финансови средства за всеки приоритет по фондове и по категории региони и националният принос, както и дали той се състои от публичен и частен принос;

iii)за програмите, подпомагани от ЕФМДР, таблица, в която се посочва за всяка област на подпомагане размерът на общите разпределени финансови средства за подпомагането от фонда, както и националният принос;

iv)за програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, таблица, в която се посочва за всяка специфична цел размерът на общите разпределени финансови средства по вид действие, както и националният принос и дали той се състои от публичен и частен принос;

ж)предприетите действия за привличане на съответните партньори, съгласно посоченото в член 6 във връзка с подготовката на програмата, и ролята на тези партньори в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата;

з)за всяко благоприятстващо условие, определено в съответствие с член 11, приложение III и приложение IV, оценка дали благоприятстващото условие е изпълнено към датата на представяне на програмата;

и)предвидения подход към комуникацията и видимостта за програмата чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, отразяване в социалните медии, планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка;

й)управляващия орган, одитния орган и организацията, която получава плащания от Комисията.

Букви в) и г) от настоящия параграф не се прилагат за специфичната цел, определена в член [4, буква в) подточка vii)] от настоящия параграф

4.Чрез дерогация от параграф 3, буква г) за всяка специфична цел на програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ се представя следното:

а)описание на първоначалното състояние, предизвикателствата и отговора, подпомагани от фонда;

б)посочване на оперативните цели;

в)индикативен списък на действията и на техния очакван принос към специфичните и оперативните цели;

г)където е приложимо, обосновка за оперативното подпомагане, специфичните действия, спешната помощ и действията, посочени в членове [16 и 17] от Регламента за ФУМИ;

д)показатели за крайния продукт и показатели за резултата със съответните междинни цели и целеви стойности;

е)индикативна разбивка на програмираните ресурси по видове интервенции.

5.Видовете интервенции са на базата на номенклатурата, посочена в приложение I. За програми, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, видовете интервенции са на базата на номенклатурата, съдържаща се в регламентите за отделните фондове. 

6.За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд програмите, представени в съответствие с член 16, в таблицата, посочена в параграф 3, буква е), подточка ii), се дават сумите само за годините 2021 — 2025 г.

7.Държавата членка съобщава на Комисията всички промени в информацията, посочена в параграф 3, буква й), без да иска за това изменение на програмата.

Член 18
Одобряване на програмите

1.Комисията прави оценка на програмата и на съответствието ѝ с настоящия регламент и с регламентите за отделните фондове, както и на съответствие ѝ със споразумението за партньорство. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави.

2.Комисията може да направи коментари в срок от три месеца от датата на подаване на програмата от държавата членка.

3.Държавата членка прави преглед на програмата, като отчита коментарите на Комисията.

4.Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с което одобрява програмата не по-късно от шест месеца след датата на представяне на програмата от държавата членка.

Член 19
Изменение на програмите

1.Държавата членка може да представи мотивирано искане за изменение на програмата заедно с изменената програма, в която се определя очакваното въздействие на това изменение върху целите.

2.Комисията прави оценка на изменението и на неговото съответствие с настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, включително изисквания на национално равнище, и може да направи коментари в срок от три месеца от представянето на изменената програма.

3.Държавата членка прави преглед на изменената програма, като отчита коментарите на Комисията.

4.Комисията одобрява изменението на дадена програма не по-късно от 6 месеца след представянето ѝ от държавата членка.

5.Държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер на до 5 % от първоначално разпределените средства за даден приоритет и не повече от 3 % от бюджета на програмата към друг приоритет на един и същ фонд и на същата програма. За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлянето се отнася единствено до отпуснатите средства за същата категория региони.

Такива прехвърляния не засягат предходни години. Те се разглеждат като несъществени и не изискват решение на Комисията за изменение на програмата. Те обаче спазват всички регулаторни изисквания. Държавата членка представя на Комисията преразгледаната таблица, посочена в член 17, параграф 3, буква е), подточки ii), iii) или iv), според случая.

6.За поправка на грешки от чисто техническо или редакционно естество, които не засягат изпълнението на програмата, не се изисква одобрението на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за такива поправки.

7.За програмите, подпомагани по ЕФМДР, свързаните с въвеждането на показатели изменения не изискват одобрението на Комисията.

Член 20
Съвместно подпомагане от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд

1.ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд могат съвместно да предоставят подпомагане за програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“.

2.ЕФРР и ЕФС+ могат да финансират — като се допълват и при спазване на граница от 10 % подпомагане от тези фондове за всеки приоритет на една програма — цялата или част от операция, разходите по която са допустими за подпомагане от другия фонд, въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие че тези разходи са необходими за изпълнението.

Член 21
Прехвърляне на средства

1. Държавите членки могат да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмата от всеки от фондовете към всеки друг фонд със споделено управление или към инструмент с пряко или непряко управление.

2. Прехвърлените средства се изпълняват в съответствие с правилата на фонда или инструмента, към който се прехвърлят, а в случай на прехвърляне към инструменти при пряко или непряко управление, в полза на съответната държава членка.

3.Исканията съгласно параграф 1 определят общата прехвърлена сума за всяка година по фонд и по категория регион, където е от значение, обосновани са надлежно и са придружени от преразгледаната програма или програми, от които средствата трябва да бъдат прехвърлени в съответствие с член 19, като указват към кой друг фонд или инструмент се прехвърлят сумите.

4. Комисията може да възрази срещу искане за прехвърляне в свързаното изменение на програмата, когато това би застрашило постигането на целите на програмата, от която ще се прехвърлят средства.

5. Могат да бъдат прехвърляни само средства от бъдещи календарни години.

ГЛАВА II
Териториално развитие

Член 22
Интегрирано териториално развитие

Държавите членки подпомагат интегрираното териториално развитие чрез стратегии за териториално и местно развитие в рамките на всяка от следните форми:

а)интегрирани териториални инвестиции;

б)водено от общностите местно развитие;

в)друг териториален инструмент, разработен от държавите членки с оглед на инвестиции, програмирани по ЕФРР по целта на политиката, посочена в член 4, параграф 1, буква д).

Член 23
Териториални стратегии

1.Териториалните стратегии, изпълнявани съгласно член 22, буква а) или буква в), съдържат следните елементи:

а)географския район, обхванат от стратегията;

б)анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;

в)описание на интегриран подход, който дава отговор на набелязаните нужди и потенциал за развитие;

г)описание на участието на партньори в подготовката и изпълнението на стратегията в съответствие с член 6.

Териториалните стратегии могат да съдържат и списък на операциите, които ще бъдат подпомагани.

2.Териториалните стратегии се изготвят на отговорността на съответните градски, местни или други териториални органи или организации.

3.Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните градски, местни или други териториални органи или организации подбират или участват в подбора на операциите.

Избраните операции трябва да съответстват на териториалната стратегия.

4.Когато градски, местен или друг териториален орган или организация изпълнява задачи, които са отговорност на управляващия орган и които са различни от подбор на операции, управляващият орган го определя за междинен орган.

5.За изготвянето и разработката на териториални стратегии може да се предоставя подпомагане.

Член 24
Интегрирани териториални инвестиции

1.Когато стратегия, изпълнявана в съответствие с член 23, съдържа инвестиции, по които се предоставя подпомагане от един или няколко фонда, от една или няколко програми или от един или няколко приоритета на същата програма, действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция („ИТИ“).

2.Управляващият орган гарантира, че електронната система на програмата или програмите дава възможност за идентифициране на операциите и на крайните продукти и резултати, допринасящи за дадена ИТИ.

Член 25
Водено от общностите местно развитие

1.ЕФРР, ЕСФ+ и ЕФМДР могат да подпомагат воденото от общностите местно развитие.

2.Държавите членки гарантират, че воденото от общностите местно развитие е:

а)насочено към подрегионални райони;

б)водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни;

в)се осъществява чрез интегрирани стратегии в съответствие с член 26;

г)подпомага изграждането на мрежи, иновативните характеристики в местния контекст и — където е целесъобразно — сътрудничеството с други териториални участници.

3.Когато за стратегиите, посочени в параграф 2, буква в), се предоставя подпомагане от повече от един фонд, съответните управляващи органи организират съвместна покана за подбор на стратегиите и сформират съвместен комитет за всички съответни фондове, за да следят изпълнението на стратегиите. Съответните управляващи органи могат да изберат един от съответните фондове като източник на подпомагане за всички подготвителни и управленски разходи и разходи за популяризиране, посочени в член 28, параграф 1, букви а) и в), във връзка със стратегиите.

4.Когато за изпълнението на такава стратегия се предоставя подпомагане от повече от един фонд, съответните управляващи органи могат да изберат един от фондовете за водещ фонд.

5.За съответната стратегия се прилагат правилата на водещия фонд. Органите на другите фондове разчитат на решенията и проверките на управлението, извършени от компетентния орган на водещия фонд.

6.Органите на водещия фонд предоставят на органите на другите фондове необходимата информация за извършване на мониторинг и плащания в съответствие с правилата, определени в регламента за отделния фонд.

Член 26
Стратегии за водено от общностите местно развитие

1.Съответните управляващи органи гарантират, че във всяка стратегия, посочена в член 25, параграф 2, буква в), са включени следните елементи:

а)географският район и населението, обхванати от стратегията;

б)процесът на участие на общността в разработването на стратегията;

в)анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;

г)целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и свързаните планирани действия;

д)уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията;

е)финансов план, включително планираните средствата от всеки от съответните фондове и всяка от съответните програми.

2.Съответните управляващи органи определят критерии за подбора на стратегиите, създават комитет за извършването на подбора и одобряват стратегиите, подбрани от него.

3.Съответните управляващи органи завършват първия кръг за подбор на стратегии и гарантират, че избраните местни групи за действие могат да изпълнят задачите, поставени им в член 27, параграф 3, в срок от 12 месеца от датата на одобряване на съответната програма или — при стратегии, одобрявани по повече от един фонд — в срок от 12 месеца от датата на одобряване на последната програма.

4.В решението за одобряване на стратегия се определя размерът на средствата от всеки фонд и от всяка програма и отговорностите за управленските и контролните задачи по програмата или програмите.

Член 27
Местни групи за действие

1.Местните групи за действие разработват и изпълняват стратегиите, посочени в член 25, параграф 2, буква в).

2.Управляващите органи гарантират, че местните групи за действие избират или един партньор в рамките на групата като административен и финансов водещ партньор, или образуват законно учредена обща структура.

3.Следните задачи се изпълняват единствено и само от местните групи за действие:

а)изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции;

б)определяне на недискриминационни и прозрачни процедура и критерии за подбор, които не допускат конфликт на интереси и гарантират, че нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не контролира решенията за подбор;

в)изготвяне и публикуване на покани за предложения;

г)подбор на операции, определяне на размера на подпомагането и представяне на предложенията на отговорния орган за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;

д)следене на напредъка в постигането на целите на стратегията;

е)оценка на изпълнението на стратегията.

4.Когато местните групи за действие изпълняват задачи, които не са обхванати от параграф 3 и които попадат в рамките на отговорността на управляващия орган или на разплащателната агенция, тези местни групи за действие се определят от управляващия орган като междинни звена в съответствие с правилата за отделния фонд.

5.Местната група за действие може да бъде бенефициер и да изпълнява операции съгласно стратегията.

Член 28
Подпомагане от фондовете за воденото от общностите местно развитие

1.Държавата членка гарантира, че подпомагането от фондовете за воденото от общностите местно развитие обхваща:

а)изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите;

б)изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие;

в)управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

2.Подпомагането, посочено в параграф 1, буква а), е допустимо, независимо дали стратегията бъде впоследствие избрана за финансиране.

Подпомагането, посочено в параграф 1, буква в), не може да надвишава 25 % от общия размер на публичния принос по стратегията.

ГЛАВА III
Техническа помощ

Член 29
Техническа помощ по инициатива на Комисията

1.По инициатива на Комисията фондовете могат да подпомагат действия за подготовка, мониторинг, контрол, одит, оценка, комуникация, включително корпоративната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, видимост, както и всички действия за административна и техническа помощ, необходими за изпълнението на настоящия регламент и, където е уместно, заедно с трети държави.

2.Тези действия могат да обхващат бъдещи и предишни програмни периоди.

3.Комисията представя плановете си, когато се предвижда принос от фондовете в съответствие с член [110] от Финансовия регламент.

4.В зависимост от целта действията, посочени в настоящия член, могат да бъдат финансирани или като оперативни, или като административни разходи.

Член 30
Техническа помощ за държавите членки

1.По инициатива на дадена държава членка фондовете могат да подпомагат действия, които засягат предходни или следващи програмни периоди, стига те да са необходими за ефективното администриране и използване на тези фондове.

2.Всеки фонд може да подпомага действия за техническа помощ, които са допустими по някой от другите фондове.

3.В рамките на всяка програма техническата помощ е под формата на приоритет, отнасящ се до един-единствен фонд.

Член 31
Финансиране с единна ставка на техническа помощ за държавите членки

1.Техническата помощ за всяка програма се възстановява като единна ставка; прилагат се процентите, определени в параграф 2, към допустимите разходи, включени във всяко заявление за плащане в съответствие с член 85, параграф 3, буква а) или в), според случая.

2.Процентът по фондовете, възстановяван за техническа помощ, е следният:

а)за подпомагане от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за подпомагане от Кохезионния фонд: 2,5 %;

б)за подпомагане от ЕСФ+: 4 % и за програмите по член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+: 5 %;

в)за подпомагане от ЕФМДР: 6 %;

г)за подпомагане от ФУМИ, ФВС и ИУГВ: 6 %.

3.Специалните правила за техническа помощ за програмите по Interreg се определят в регламента за ЕТС.

Член 32
Финансиране, което не е свързано с разходи за техническа помощ за държавите членки

В допълнение към член 29 държавите членки могат да предлагат да предприемат допълнителна техническа помощ за укрепване на капацитета на органите на държавата членка, на бенефициерите и на съответните партньори, необходима за ефективното администриране и използване на фондовете.

Подпомагането за такива действия се изпълнява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 89.

Дял ІV
Мониторинг, оценка, комуникация и видимост

ГЛАВА I
Мониторинг

Член 33
Мониторингов комитет

1.Държавата членка сформира комитет, който да следи изпълнението на програмата („мониторингов комитет“), в срок от три месеца след датата, на която одобрението на програмата е нотифицирано на заинтересованата държава членка.

Държавата членка може да създаде един-единствен мониторингов комитет, който да обхване повече от една програма.

2.Мониторинговият комитет приема свой процедурен правилник.

3.Мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно и прави преглед на всички въпроси, които засягат напредъка на програмата в постигането на нейните цели.

4.Държавата членка публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет и всички данни и информация, предоставени на мониторинговия комитет, на уебсайта, посочен в член 44, параграф 1.

5.Параграфи 1—4 не се прилагат за програми по член [4, буква в), точка vi)] от Регламента за ЕСФ+ и свързаната техническа помощ.

Член 34
Състав на мониторинговия комитет

1.Държавата членка определя състава на мониторинговия комитет и осигурява балансирано представителство на съответните органи на държавата членка, на междинните звена и на представителите на партньорите, посочени в член 6.

Всеки член на мониторинговия комитет има един глас.

Държавата членка публикува списъка на членовете на мониторинговия комитет на уебсайта, посочен в член 44, параграф 1.

2.В работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция участват представители на Комисията.

Член 35
Функции на мониторинговия комитет

1.Мониторинговият комитет разглежда:

а)напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и на целевите стойности;

б)всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и мерките за тяхното разрешаване;

в)приноса на програмата за преодоляване на предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделната държава;

г)елементите на ex ante оценката, посочена в член 52, параграф 3, и стратегическия документ, посочен в член 53, параграф 2;

д)напредъка в извършването на оценките, обобщенията на оценките и евентуалните последващи действия по констатациите от тях;

е)изпълнението на действията за комуникация и видимост;

ж)напредъка в изпълнението на операциите от стратегическо значение, където това е приложимо;

з)изпълнението на благоприятстващите условия и тяхното прилагане за целия програмен период;

и)напредъка при изграждането на административен капацитет за публичните институции и бенефициерите, където това е приложимо.

2.Мониторинговият комитет одобрява:

а)методологията и критериите, използвани за подбор на операции, включително измененията в тях, след консултация с Комисията съгласно член 67, параграф 2, без да се засяга член 27, параграф 3, букви б), в) и г);

б)годишните доклади за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ и окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд;

в)плана за оценка и неговите изменения;

г)евентуалните предложения от управляващия орган за изменение на програма, включително прехвърляне съгласно член 19, параграф 5 и член 21.

Член 36
Годишен преглед на качеството на изпълнението 

1.Между Комисията и всяка една от държавите членки се организира годишна среща за преглед с цел да бъде разгледано качеството на изпълнението на всяка програма.

Годишната среща за преглед се председателства от Комисията или, ако държавата членка поиска това, се съпредседателства от държавата членка и от Комисията.

2.За програми, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ срещата за преглед се организира поне два пъти в рамките на програмния период.

3.За програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд държавата членка не по-късно от един месец преди годишната среща за преглед предоставя на Комисията информацията за елементите, посочени в член 35, параграф 1.

За програмите по член [4, параграф 1, буква в), подточка vii)] от Регламента за ЕСФ+, информацията, която се предоставя, е ограничена до посочената в член 35, параграф 1, букви а), б), д) е) и з).

4.Резултатите от годишната среща за преглед се отразяват в съгласуван протокол.

5.Държавата членка извършва последващи действия по въпросите, повдигнати от Комисията, и информира Комисията в тримесечен срок за предприетите мерки.

6.За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, държавата членка представя годишен доклад за качеството на изпълнението в съответствие с регламентите за отделния фонд.

Член 37
Предаване на данни

1.Управляващият орган изпраща по електронен път на Комисията кумулативни данни за всяка програма до 31 януари, 31 март, 31 май, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година в съответствие с образеца, съдържащ се в приложение VI.

Първото предаване на данни се извършва до 31 януари 2022 г., а последното — до 31 януари 2030 г.

За програмите по член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+ данните се предават ежегодно до 30 ноември.

2.Данните се разбиват за всеки приоритет по специфични цели и по категории региони и се отнасят до:

а)брой на подбраните операции, общите допустими разходи по тях, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички разбити по видове интервенции;

б)стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.

3.За финансовите инструменти се предоставят и данни за следното:

а)допустимите разходи по вид финансов продукт;

б)размера на управленските разходи и такси, декларирани като допустими разходи;

в)размера — по видове финансови продукти — на публичните и частните ресурси, мобилизирани в допълнение към фондове;

г)лихви и други приходи, генерирани от подпомагането от фондовете за финансови инструменти, посочени в член 54, и върнати средства, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете, както е посочено в член 56.

4.Данните, предоставени в съответствие с настоящия член, са надеждни и актуални към края на месеца, предхождащ месеца на подаването.

5.Управляващият орган публикува всички данни, предадени на Комисията, на уебсайта, посочен в член 44, параграф 1.

6.За програмите, подпомагани от ЕФМДР, Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да определи образеца, който трябва да се използва за изпълнението на настоящия член.

Член 38
Окончателен доклад за качеството на изпълнението

1.За програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, всеки управляващ орган представя на Комисията окончателен доклад за качеството на изпълнението на програмата до 15 февруари 2031 г.

2.В окончателния доклад за качеството на изпълнението се прави оценка постигнати ли са целите на програмата на базата на елементите, посочени в член 35, параграф 1, с изключение на информацията, предвидена в член 35, параграф 1, буква г).

3.Комисията разглежда окончателния доклад за качеството на изпълнението и информира управляващия орган за евентуалните си коментари в срок от пет месеца от датата на получаването на окончателния доклад за качеството на изпълнението. В случаите, в които са отправени коментари, управляващият орган представя цялата необходима информация във връзка с коментарите и, когато е целесъобразно, информира Комисията в срок от три месеца за предприетите мерки. Комисията информира държавите членки за приемането на доклада.

4.Управляващият орган публикува окончателните доклади за качеството на изпълнението на уебсайта, посочен в член 44, параграф 1.

5.За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение за установяване на образците на годишния доклад за качеството на изпълнението. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 108.

ГЛАВА II
Оценка

Член 39
Оценки от държавите членки

1.Управляващият орган извършва оценки на програмата. Всяка оценка разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на програмите.

2. Освен това до 30 юни 2029 г. управляващият орган прави оценка на всяка от програмите с цел преценяване на нейното въздействие.

3.Управляващият орган поверява оценките на функционално независими експерти.

4.Управляващият орган или държавата членка осигуряват необходимите процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.

5.Управляващият орган или държавата членка изготвя план за оценките. Планът за оценките може да обхваща повече от една програма. За ФУМИ, ФВС и ИУГВ посоченият план включва междинна оценка, която трябва да бъде завършена до 31 март 2024 г.

6.Управляващият орган представя плана за оценките на мониторинговия комитет не по-късно от една година след одобряването на програмата.

7.Управляващият орган публикува всички оценки на уебсайта, посочен в член 44, параграф 1.

Член 40
Оценка от Комисията

1.До края на 2024 г. Комисията извършва междинна оценка, с която разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавената стойност на всеки от фондовете. Комисията може да използва всичката приложима информация, която вече е на разположение в съответствие с член [128] от Финансовия регламент.

2.До 31 декември 2031 г. Комисията извършва ретроспективна оценка, с която разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавената стойност на всеки от фондовете.

ГЛАВА III
Видимост, прозрачност и комуникация

Раздел I
Видимост на подпомагането от фондовете

Член 41
Видимост

Всяка държава членка гарантира:

а)видимостта на подпомагането при всички дейности, отнасящи се до операции, подпомагани от фондовете, със специално внимание към операциите от стратегическо значение;

б)комуникирането на гражданите на Съюза на ролята и постиженията на фондовете чрез единен уебпортал, предоставящ достъп до всички програми с участието на съответната държава членка.

Член 42
Емблема на Съюза

При осъществяване на дейности за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация държавите членки, управляващите органи и бенефициерите използват емблемата на Европейския съюз в съответствие с приложение VIII.

Член 43
Длъжностни лица за комуникацията и мрежи на тези длъжностни лица

1.Всяка държава членка определя координатор за комуникацията за дейностите за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация във връзка с подпомагането от фондовете, включително за програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, в случаите когато държавата членка е домакин на управляващия орган. Координаторът за комуникацията координира мерките за комуникация и видимост във всички програми.

Координаторът за комуникацията привлича в дейностите за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация следните организации:

а)представителствата на Комисията и информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки; информационните центрове Europe Direct и други мрежи; образователни и научноизследователски институции;

б)други имащи отношение партньори и органи.

2.Всеки управляващ орган определя координатор за комуникацията за всяка програма („длъжностно лице за комуникацията на програмата“)

3.Комисията поддържа мрежа, включваща координаторите за комуникацията, длъжностните лица за комуникацията на програмите и представителите на Комисията, в рамките на която се обменя информация относно видимостта, прозрачността и комуникационните дейности.

Раздел II
Прозрачност на изпълнението на фондовете и комуникация на програмите

Член 44
Отговорности на управляващия орган

1.Управляващият орган гарантира, че не в срок от 6 месеца след одобряването на програмата е налице уебсайт, на който е на разположение информация за програмите, за които той отговаря, като тя обхваща целите на програмите, дейностите, наличните възможности за финансиране и постиженията.

2.Управляващият орган публикува на уебсайта, посочен в параграф 1, най-късно един месец преди откриване на покана за представяне на предложения кратко резюме на планираните и публикувани покани за предложения, съдържащо следните данни:

а)географски район, обхванат от поканата за предложения;

б)съответна цел на политиката или специфична цел;

в)видове допустими заявители;

г)обща размер на подпомагането по поканата;

д)начална и крайна дата на поканата.

3.Управляващият орган предоставя на уебсайта достъп на обществеността до списъка на операциите, избрани за подпомагане от фондовете, поне на един от официалните езици на Съюза и го актуализира поне веднъж на тримесечие. Всяка операция получава уникален код. Списъкът съдържа следните данни:

а)за юридически лица — име на бенефициера;

б)когато бенефициерът е физическо лице — име и фамилно име;

в)за операции по ЕФМДР, свързани с риболовни кораби, идентификационния номер на кораба по регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията 44 ;

г)наименование на операцията;

д)цел на операцията и постижения;

е)начална дата на операцията;

ж)очаквана или действителна дата на приключване на операцията;

з)общите разходи на операцията;

и)съответен фонд;

й)съответна специфична цел;

к)процент на съфинансиране от Съюза;

л)показател за местоположението или геолокация на съответната операция и държава;

м)за мобилни операции или за операции, обхващащи няколко местоположения — мястото, в което бенефициерът е регистриран като юридическо лице; или региона по NUTS 2, когато бенефициерът е физическо лице;

н)вид на интервенцията за тази операция в съответствие с член 67, параграф 3, буква ж);

За данните, посочени в първа алинея, букви б), в) и к), данните се премахват две години след датата на първоначалното им публикуване на уебсайта.

За програмите, подпомагани от ЕФМДР, посочените в букви б) и в) от първа алинея данни се публикуват само когато това е в съответствие с националното законодателство за защита на личните данни.

4.Данните, посочени в параграфи 2 и 3, се публикуват на уебсайта в отворени, машинночетими формати, както е определено в член 5, параграф 1 от Директива № 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 45 , което позволява данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и повторно използвани.

5.Управляващият орган информира бенефициерите, че данните ще бъдат направени достъпни за обществеността преди публикуването в съответствие с настоящия член.

6.Управляващият орган гарантира, че всички материали за осигуряване на комуникация и видимост, включително на ниво бенефициери, се предоставят при поискване на институциите, органите и агенциите на Съюза, и че на Съюза се предоставя безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използването на такъв материал и всички вече съществуващи права, свързани с него съгласно приложение VIII.

Член 45
Отговорности на бенефициерите

1.Бенефициерите и организациите, изпълняващи финансови инструменти, обявяват подпомагането от фондовете за операцията, включително използвани повторно средства в съответствие с членове 55 и 56, като:

а)включват на професионалния уебсайт на бенефициера или сайтове в социални медии — когато такива съществуват — кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подпомагането, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовото подпомагане от Съюза;

б)включват по ясно откроим начин изявление, подчертаващо подпомагането от фондовете, в документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на операцията и използвани за обществеността или за участниците;

в)поставят на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операциите, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, в следните случаи:

i)операциите, подпомагани от ЕФРР и Кохезионния фонд, чиито общи разходи надвишават 500 000 EUR;

ii)операциите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФМДР, ФВС, ФУМИ и ИУГВ, чиито общи разходи надвишават 100 000 EUR.

а)за операции, които не попадат в обхвата на буква в), поставят на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията, подчертаващ подпомагането от фондовете,

б)за операции от стратегическо значение, чиито общи разходи надвишават 10 000 000 EUR, организират комуникационна проява и ангажират своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.

Това изискване не се отнася за операциите, подпомагани по специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+.

2.За фондовете за малки проекти бенефициерът гарантира, че крайните получатели изпълняват изискванията, посочени в параграф 1.

За финансови инструменти бенефициерът гарантира, че крайните получатели изпълняват изискванията, посочени в параграф 1, буква в).

3.Когато бенефициерът не изпълни задълженията си по член 42 или параграфи 1 и 2 от настоящия член, Комисията прилага финансова корекция, като анулира до 5 % от подпомагането от фондовете за съответната операция.

Дял V
Финансово подпомагане от фондовете

ГЛАВА I
Форма на финансовия принос на Съюза

Член 46
Форма на финансовия принос на Съюза за програми

Финансовият принос на Съюза може да бъде под формата на:

а)финансиране, което не е свързано с разходи на съответните операции в съответствие с член 89 и въз основа на някое от следните:

i)изпълнение на условията;

ii)постигане на резултатите;

б)възстановяване на допустимите разходи, реално направени от бенефициерите или от частния партньор на операции за ПЧП и платени при изпълнението на операциите;

в)единични разходи в съответствие с член 88, които обхващат всички или няколко специфични категории допустими разходи, предварително ясно определени, спрямо определена сума за единица;

г)еднократни суми в съответствие с член 88, които обхващат като цяло всички или няколко специфични категории допустими разходи, предварително ясно определени;

д)финансиране с единна ставка в съответствие с член 88, което обхваща специфични категории допустими разходи, предварително ясно определени, като се прилага процентна ставка;

е)комбинация от формите, посочени в букви а)—д).

ГЛАВА II
Форми на подпомагане от държавите членки

Член 47
Форми на подпомагане

Държавите членки използват приноса от фондовете, за да предоставят подпомагане на бенефициерите под формата на безвъзмездни средства, финансови инструменти или награди или като комбинация от тях.

Раздел I
Форми на безвъзмездните средства

Член 48
Форми на безвъзмездните средства

1.Безвъзмездните средства, предоставяни от държавите членки на бенефициерите, могат да бъдат под всяка от следните форми:

а)възстановяване на допустими разходи, реално направени от бенефициер или от частния партньор на операции за ПЧП и платени при изпълнението на операциите, включително принос в натура и амортизация;

б)единични разходи;

в)еднократни суми;

г)финансиране с единна ставка;

д)комбинация от формите, посочени в букви а) — г), при условие че всяка от тях обхваща различна категория разходи или те се използват за различни проекти, които са част от една операция или за последващи етапи на операция.

Когато общите разходи за дадена операция не надвишават 200 000 EUR, приносът, предоставен на бенефициера от ЕФРР, ЕСФ+, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки, с изключение на операциите, подпомагането за които представлява държавна помощ. Когато се използва финансиране с единни ставки, само категориите разходи, към които се прилага единната ставка, могат да бъдат възстановявани в съответствие с първа алинея, буква а).

В допълнение надбавките и заплатите, изплащани на участниците, могат да се възстановяват в съответствие с първа алинея, буква а).

2.Размерите за видовете безвъзмездни средства, посочени в параграф 1, букви б), в) и г), се определят по един от следните начини:

а)коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на:

i) статистически данни, друга обективна информация или експертна оценка;

ii) проверени данни за минали периоди за отделните бенефициери;

iii) прилагането на обичайните практики за осчетоводяване на разходите на отделните бенефициери;

а)проектобюджет, съставен за всеки отделен случай и одобрен предварително от органа, извършващ подбора на операцията, когато общите разходи на операцията не надвишават 200 000 EUR;

б)в съответствие с правилата за прилагането на съответните единични разходи, еднократни суми и единни ставки, прилагани в други политики на Съюза за подобен тип операция;

в)в съответствие с правилата за прилагането на съответните единични разходи, еднократни суми и единни ставки, прилагани в рамките на схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, финансирани изцяло от държавата членка за подобен тип операция;

г)единни ставки и специални методи, установени с настоящия регламент или с регламентите за отделните фондове.

Член 49
Финансиране с единна ставка на непреки разходи във връзка с безвъзмездни средства

Когато за покриване на непреките разходи за дадена операция се използва единна ставка, тя се основава на едно от следните:

а)единна ставка в размер до 7 % от допустимите преки разходи, като в този случай от държавата членка не се изисква да извършва изчисления за определянето на приложимата ставка;

б)единна ставка в размер до 15 % от допустимите преки разходи за персонал, като в този случай от държавата членка не се изисква да извършва изчисления за определянето на приложимата ставка;

в)единна ставка в размер до 25 % от допустимите преки разходи, при условие че ставката е изчислена в съответствие с член 48, параграф 2, буква а).

В допълнение, когато дадена държава членка е изчислила единна ставка в съответствие с член 67, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тази единна ставка може да се използва за подобна операция за целите на буква в).

Член 50
Преки разходи за персонал във връзка с безвъзмездни средства

1.Преките разходи за персонал по дадена операция могат да се изчисляват с единна ставка в размер до 20 % от преките разходи, различни от преките разходи за персонал за тази операция, без да се изисква от държавата членка да прави изчисления за определянето на приложимата ставка, при условие че преките разходи за операцията не включват обществени поръчки за строителство или поръчки за доставки или услуги, надвишаващи стойността на праговете, определена в член 4 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  46 или в член 15 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  47 .

За ФУМИ, ФВС и ИУГВ всички разходи във връзка с обществени поръчки, както и преките разходи за персонал, се изключват от основата за изчисляване на единната ставка.

2.За целите на определянето на преките разходи за персонал може да се изчислява почасова ставка по следните начини:

а)като последните документирани годишни брутни разходи за труд се разделят на 1720 часа за лицата на пълно работно време или на съответна пропорционална част от 1720 часа за лицата на непълно работно време;

б)като последните документирани месечни брутни разходи за труд се разделят на месечното работно време на съответното лице съгласно приложимото национално законодателство, посочено в трудовия договор.

3.Когато се прилага почасовата ставка, изчислена съгласно параграф 2, общият брой декларирани часове на човек за дадена година или месец не може да надхвърля броя на часовете, използвани за изчисляване на почасовата ставка.

4.Когато годишни брутни разходи за труд не са налични, те могат да бъдат извлечени от наличните документирани брутни разходи за заетост или от трудовия договор, надлежно коригирани за период от 12 месеца.

5.Разходите за персонал, свързани с лица, които работят на непълно работно време по операцията, могат да бъда изчислени като фиксиран процент от брутните разходи за труд в съответствие с фиксиран процент часове работа по операцията на месец, без задължение за създаване на отделна система за отчитане на работното време. Работодателят издава документ за служителите, в който посочва този фиксиран процент.

Член 51
Финансиране с единна ставка за допустими разходи, различни от преки разходи за персонал във връзка с безвъзмездни средства

1.Единна ставка в размер до 40 % от допустимите преки разходи за персонал може да се използва за покриване на останалите допустими разходи по дадена операция От държавата членка не се изисква да извършва изчисления за определянето на приложимата ставка.

2.За операциите, подпомагани от ФУМИ, ФВС, ИУГВ, ЕСФ+ и ЕФРР, заплатите и надбавките, изплащани на участниците, се считат за допълнителни допустими разходи, които не са включени в единната ставка.

3.Единната ставка, посочена в параграф 1 от настоящия член, не се прилага за разходи за персонал, изчислени въз основа на единна ставка, както е посочено в член 50, параграф 1.

Раздел II
Финансови инструменти

Член 52
Финансови инструменти

1.Управляващите органи могат да осигуряват принос по една или повече програми, по финансови инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично ниво и управлявани от или на отговорността на управляващия орган, които допринасят за постигането на специфични цели.

2.Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните получатели само за нови инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници.

3.Подпомагането от фондовете чрез финансови инструменти е на база ex ante оценка, изготвена на отговорността на управляващия орган. Оценката ex ante трябва да бъде завършена, преди управляващите органи да вземат решение за предоставяне на финансов принос за финансови инструменти.

Оценката ex ante включва минимум следните елементи:

а)предложения размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на ливъридж;

б)предлаганите финансови продукти, които ще се предлагат, включително евентуалната необходимост от диференцирано третиране на инвеститорите;

в)предлаганата целева група крайни получатели;

г)очаквания принос на финансовите инструменти за постигането на специфичните цели;

Оценката ex ante може да бъде преразглежда или актуализирана и може да обхваща част или цялата територия на държавата членка, като може да се основава на съществуващи или актуализирани оценки.

4.Подпомагането за крайните получатели може да се комбинира с която и да е форма на финансовия принос на Съюза, включително от един и същ фонд, и може да обхваща едни и същи разходни позиции. В такъв случай подпомагането от фондовете за финансовия инструмент, което е част от операция за финансов инструмент, не се декларира пред Комисията като подпомагане под друга форма, друг фонд или друг инструмент на Съюза.

5.Финансовите инструменти могат да се комбинират с допълнително подпомагане за програмата под формата на безвъзмездни средства като единична операция за финансов инструмент, в рамките на едно споразумение за финансиране, като и двата отделни вида подпомагане се предоставят от организацията, изпълняваща финансовия инструмент. В такъв случай правилата, приложими за финансови инструменти, се прилагат и за тази единична операция за финансов инструмент.

6.В случай на комбинирано подпомагане по параграфи 4 и 5 за всеки източник на подпомагане се води отделна документация.

7.Сборът от всички форми на комбинирано подпомагане не може да надхвърля общия размер на съответната разходна позиция. Безвъзмездните средства не могат да се използват за възстановяване на подпомагане, получено от финансови инструменти. Финансовите инструменти не могат да се използват за предварително финансиране на безвъзмездни средства.

Член 53
Изпълнение на финансови инструменти

1.Финансовите инструменти, управлявани от управляващия орган, могат да предоставят само заеми или гаранции. Управляващият орган определя реда и условията за приноса на програмата за финансовия инструмент в стратегически документ, включващ всички елементи, определени в приложение IX.

2.Финансовите инструменти, управлявани на отговорността на управляващия орган, могат да бъдат създадени като едно от следните:

а)инвестиране на средства от програмата в капитала на юридическо лице;

б)отделни финансови блокове или доверителни сметки в рамките на дадена институция.

Управляващият орган избира организацията, която изпълнява финансовия инструмент.

Когато организацията, избрана от управляващия орган, изпълнява холдингов фонд, тя може да избере от своя страна други организации, които да изпълняват конкретен фонд.

3.Редът и условията за принос от програма за финансови инструменти, изпълнявани в съответствие с параграф 2, се определят в споразуменията за финансиране между:

а) надлежно упълномощени представители на управляващия орган и на организацията, изпълняваща холдингов фонд, където е приложимо;

б)надлежно упълномощени представители на управляващия орган или, където е приложимо, организацията, изпълняваща холдингов фонд, и организацията, изпълняваща конкретен фонд.

Тези споразумения за финансиране включват всички елементи, изложени в приложение IX.

4.Финансовата отговорност на управляващия орган не може да надвишава сумата, за която управляващият орган е поел задължение към финансовия инструмент в съответствие с приложимото финансово споразумение.

5.Организациите, изпълняващи съответните финансови инструменти, или — в контекста на гаранции — организациите, предоставящи съответните заеми, подбират крайните получатели, като надлежно отчитат целите на програмата и потенциала за финансова жизнеспособност на инвестицията, обоснован в бизнес плана или друг равностоен документ. Процеса на подбор на крайните получатели трябва да бъде прозрачен, обоснован от естеството на действието и да не води до конфликт на интереси.

6.Националното съфинансиране за дадена програма може да се предоставя или от управляващия орган, или на равнището на холдинговия фонд, или на равнището на конкретните фондове, или на равнището на инвестициите в крайни получатели в съответствие с правилата за отделния фонд. Когато националното съфинансиране се предоставя на равнището на инвестициите в крайни получатели, организацията, изпълняваща финансовите инструменти, поддържа документални доказателства относно допустимостта на съответните разходи.

7.Когато управляващият орган управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 2, или когато организацията, изпълняваща финансовия инструмент, управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 3, те водят отделни сметки или поддържат счетоводни кодове по приоритети и по категории региони за всеки принос за всяка програма и отделно за средствата, посочени съответно в членове 54 и 56.

Член 54
Лихви и други печалби, генерирани от подпомагането от фондовете за финансови инструменти

1.Подпомагането от фондовете, изплатено на финансови инструменти, се внася в носещи лихви сметки във финансови институции със седалище в държавите членки и се управлява в съответствие с активното управление на касовите наличности и доброто финансово управление.

2.Лихвите и другите печалби, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете, изплатено на финансови инструменти, се използват по същата цел или цели като първоначалното подпомагане от фондовете или в рамките на същия финансов инструмент или — след приключването на финансовия инструмент — в други финансови инструменти или форми на подпомагане до края на периода на допустимост.

3.Лихвите и другите печалби, посочени в параграф 2, които не са използвани в съответствие с посочената разпоредба, се приспадат от допустимите разходи.

Член 55
Диференцирано третиране на инвеститорите

1.Подпомагането от фондовете за финансови инструменти, които инвестират в крайни получатели, както и всеки вид доход, генериран от тези инвестиции и който може да бъде отнесен към подпомагането от фондовете, може да се използва за диференцирано третиране на инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, чрез подходящо поделяне на рисковете и печалбата. 

2.Равнището на такова диференцирано третиране не може да надхвърля необходимото за създаването на стимули за привличане на частни средства, установено с конкурсна процедура или независима оценка. 

Член 56
Повторно използване на средства, относими към подпомагането от фондовете

1. Средствата, изплатени обратно преди изтичане на периода на допустимост на финансови инструменти от инвестиции в крайни получатели или от освобождаването на ресурси, заделени съгласно договореното по договори за гаранции, включително изплащане на главници и всякакъв вид генериран доход, който е относим към подпомагането от фондовете, се използват повторно в същите или други финансови инструменти за допълнителни инвестиции в крайни получатели по същата специфична цел или цели, както и за евентуални разходи и такси за управление, свързани с тези допълнителни инвестиции.

2. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че средствата, посочени в параграф 1 и изплатени обратно на финансови инструменти през период от поне осем години след края на периода на допустимост, се използват повторно в съответствие с целите на политиката на програмата или програмите, по които те са получени, било то в рамките на същия финансов инструмент или — след като тези ресурси напуснат финансовия инструмент — в други финансови инструменти или форми на подпомагане.

ГЛАВА III
Правила за допустимост

Член 57
Допустимост

1.Допустимостта на разходите се определя въз основа на националните правила, освен в случаите, в които са определени специални правила във или въз основа на настоящия регламент или в регламентите за отделните фондове.

2.Разходите са допустими за подпомагане от фондовете, ако те са направени от бенефициер или от частния партньор на операция за ПЧП и са изплатени за изпълнение на операции между датата на подаване на програмата в Комисията или 1 януари 2021 г. — като се взема по-ранната от двете дати — и 31 декември 2029 г.

За разходи, възстановени съгласно член 48, параграф 1, букви б) и в), действията, представляващи основание за възстановяване, трябва да бъдат извършени между датата на подаване на програмата в Комисията или 1 януари 2021 г. — като се взема по-ранната от двете дати — и 31 декември 2029 г.

3.За ЕФРР разходите, свързани с операции, обхващащи повече от една категория региони, посочени в член 102, параграф 2, в рамките на дадена държава членка, се разпределят между съответните категории региони на пропорционална основа в съответствие с обективни критерии.

За ЕСФ+, разходите, свързани с операции, допринасят за постигането на специфичните цели на програмата.

4.Цяла операция или част от операция може да се изпълнява извън държава членка, включително и извън територията на Съюза, при условие че операцията допринася за целите на програмата.

5.За безвъзмездни средства под формите, посочени в член 48, параграф 1, букви б), в) и г), разходите, които са допустими за получаване на принос от фондовете, трябва да бъдат равни на сумите, изчислени в съответствие с член 48, параграф 2. 

6.Не се избират за финансиране от фондовете операции, които са били физически завършени или изцяло изпълнени преди подаването на заявлението за финансиране по програмата до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са направени или не.

7.Разходи, които станат допустими вследствие на изменение на програмата, са допустими от датата на подаване на съответното искане до Комисията.

За ЕФРР и Кохезионния фонд това е така, когато към програмата се добави нов вид интервенция, както е посочено в таблица 1 в приложение І, а за ФУМИ, ФВС и ИУГВ — когато се добави нов вид интервенция, както е посочено в регламентите за отделните фондове.

Когато дадена програма се изменя с цел отговор на природни бедствия, в програмата може да се предвиди, че допустимостта на разходите във връзка с това изменение започва от датата на настъпване на природното бедствие.

8.Когато в контекста на междинния преглед в съответствие с член 14 бъде одобрена нова програма, разходите са допустими от датата на подаване на съответното искане до Комисията.

9.Една операция може да получава подпомагане от един или няколко фонда или от една или няколко програми и от други инструменти на Съюза. В такива случаи разходите, декларирани в заявление за плащане за един от фондовете, не се декларират за никое от следните:

а)подпомагане от друг фонд или инструмент на Съюза;

б)подпомагане от същия фонд по друга програма.

Размерът на разходите, които се вписват в заявлението за плащане на един фонд, може да се изчисли за всеки от фондовете и за съответната програма или програми на пропорционална база в съответствие с документа, в който са определени условията за предоставяне на подпомагане.

Член 58
Недопустими разходи

1.Следните разходи не са допустими за подпомагане от фондовете:

а)лихви по дългове, освен във връзка с безвъзмездни средства, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

б)покупка на земя на цена над 10 % от общите допустими разходи за съответната операция; за изоставени земи и за такива, използвани преди това за промишлени цели, които включват сгради, това ограничение се увеличава на 15 %; за гаранции тези проценти се прилагат към размера на съответния заем;

в)данъка върху добавената стойност (ДДС), освен за операциите, чиято обща стойност е по-малка от 5 000 000 EUR.

За буква б) границите не се прилагат по отношение на операции, свързани с опазването на околната среда.

2.В регламентите за отделните фондове могат да се определят допълнителни разходи, които не са допустими за подпомагане от всеки от фондовете.

Член 59
Дълготрайност на операциите

1.Държавата членка изплаща обратно приноса от фондовете за операция, включваща инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, ако в срок от пет години от крайното плащане към бенефициера или в рамките на периода от време, определен в правилата за държавните помощи — когато е приложимо — по отношение на операцията настъпи едно от следните:

а)спиране или прехвърляне на производствена дейност;

б)промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на дадено търговско дружество или публичноправна организация неправомерно преимущество;

в)значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на първоначалните цели.

Държавата членка може да съкрати сроковете, посочени в първа алинея, на три години, когато става въпрос за поддържане на инвестиции или за работни места, създадени от МСП.

2.Операциите, подпомагани от ЕСФ+, изплащат обратно приноса от ЕСФ+ само когато имат задължението да поддържат инвестицията съгласно правилата за държавните помощи.

3.Параграфи 1 и 2 не се прилагат към операциите, при които настъпи спиране на производствена дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.

Член 60
Преместване

1.Разходите за преместване, както е посочено в член 2, точка 26, не са допустими за принос от фондовете.

2.Когато приносът от фондовете представлява държавна помощ, управляващият орган трябва да се увери, че приносът не се използва за преместване в съответствие с член 14, параграф 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията.

Член 61
Специални правила за допустимост за безвъзмездни средства

1.Приносът в натура под формата на предоставяне на строителни работи, стоки, услуги, земя и недвижимо имущество, за които няма плащане, подкрепено с фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност, могат да бъдат допустими, при условие че са изпълнени следните условия:

а)публичното подпомагане, изплатено на операцията, което включва принос в натура, не надвишава общата стойност на допустимите разходи, с изключение на приноса в натура, към момента на приключване на операцията;

б)стойността, приписана на приноса в натура, не надхвърля разходите, които обикновено се приемат на съответния пазар;

в)стойността и предоставянето на приноса в натура могат да бъдат независимо оценени и проверени;

г)в случай на предоставяне на земя или недвижимо имущество може да бъде направено плащане за целите на договор за наем с номинална годишна стойност, не по-голяма от една единица от валутата на държавата членка;

д)в случай на принос в натура под формата на безплатен труд стойността на този труд се определя, като се вземе предвид провереното отработено време и ставката на заплащане на еквивалентен труд.

Стойността на земята или недвижимото имущество, посочени в първа алинея, буква г) от настоящия член, се удостоверява от независим квалифициран експерт или надлежно оправомощена официална структура и не може да надвишава границата, определена в член 58, параграф 1, буква б)

2.Разходите за амортизация, за които няма плащане, подкрепено с фактури, могат да се считат за допустими, при условие че са изпълнени следните условия:

а)правилата за допустимост на програмата позволяват това;

б)размерът на разходите е надлежно удостоверен с разходооправдателни документи, имащи същата доказателствена стойност като фактурите за допустими разходи, в случаите, в които разходите се възстановяват по начина, посочен в член 48, параграф 1, буква а);

в)разходите се отнасят изключително за периода на подпомагане на операцията;

г)за придобиването на амортизираните активи не са допринесли публични безвъзмездни средства.

Член 62
Специфични правила за допустимост по финансовите инструменти

1.Допустимите разходи по даден финансов инструмент представляват общата сума на приноса от програмата, изплатен или — в случай на гаранции, заделен съгласно договори за гаранция от финансовия инструмент в рамките на периода на допустимост, когато тази сума съответства на:

а)плащания към крайни получатели в случаите на заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции,

б)средства, заделени съгласно договори за гаранции, независимо дали са непогасени или вече са достигнали своя падеж, за да се отговори на евентуални покани за осигуряване на гаранции за загуби, изчислени въз основа на коефициент на мултиплициране, който обхваща множество съответни изплатени нови заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции в крайни получатели,

в)плащания към или в полза на крайни получатели, когато финансовите инструменти се съчетават с друг принос на Съюза в рамките на една операция на даден финансов инструмент съгласно член 52, параграф 5,

г)плащания на такси за управление и възстановяване на разходите за управление, направени от организациите, които изпълняват финансовия инструмент.

2.Коефициентът на мултиплициране по параграф 1, буква б) се определя въз основа на предпазлива предварителна оценка на риска и се договаря в съответното споразумение за финансиране. Коефициентът на мултиплициране може да се преразгледа, когато това е оправдано от настъпили промени в пазарните условия. Такова преразглеждане не може да има обратно действие.

3.Таксите за управление, посочени в параграф 1, буква г), се определят въз основа на качеството на изпълнение. Когато организациите, изпълняващи холдингов фонд и/или специални фондове съгласно член 53, параграф 3, се избират чрез пряко възлагане на обществена поръчка, за сумата на разходите и таксите за управление, изплатени на тези организации, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи, се определя праг в размер до 5 % от общия размер на приноса от програмата, изплатен на крайните получатели под формата на заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции или заделен съгласно договори за гаранция. 

Този праг не се прилага, когато подборът на организациите, изпълняващи финансови инструменти, се осъществява чрез конкурентна тръжна процедура в съответствие с приложимото законодателство и с тази процедура се определи необходимостта от по-високо равнище на разходите и таксите за управление.

4.Когато таксите за предоставяне на кредит или част от тях се начисляват на краен потребител, те не се декларират като допустими разходи.

5.Допустимите разходи, декларирани в съответствие с параграф 1, не надвишават сбора от общия размер на подпомагането от фондовете, изплатено за целите на посочения параграф и съответстващото им национално съфинансиране.

Дял VI
Управление и контрол

ГЛАВА I
Общи правила за управление и контрол

Член 63
Отговорности на държавите членки

1.Държавите членки разполагат със системи за управление и контрол за програмите си съгласно настоящия дял и гарантират тяхното функциониране в съответствие с принципите на доброто финансово управление и ключовите изисквания, изброени в приложение X.

2.Държавите членки гарантират законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, които се представят на Комисията и предприемат всички необходими действия, за да предотвратят, открият, коригират и докладват нередности, включително измами.

3.По искане на Комисията държавите членки предприемат необходимите действия с оглед осигуряване на ефективното функциониране на системите си за управление и контрол и законосъобразността и редовността на разходите, представени на Комисията. Когато това действие е одит, служителите на Комисията или техни упълномощени представители могат да участват в него.

4.Държавите членки гарантират качеството и надеждността на системата за мониторинг и на данните за показателите.

5.Държавите членки разполагат със системи и процедури, с които да гарантира, че всички нужни за одитната следа документи, определени в приложение XI, се съхраняват в съответствие с изискванията, посочени в член 76.

6.Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете. По искане на Комисията те разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на програмите им, и при поискване я информират за резултатите от разглеждането.

За целите на настоящия член жалбите обхващат всеки спор между потенциалните и избраните бенефициери по отношение на предложената или избраната операция, както и всички спорове с трети страни относно изпълнението на програмата или операциите по нея, независимо от квалификацията на средствата за правна защита, установени в националното право.

7.Държавите членки гарантират, че всеки обмен на информация между бенефициерите и органите по програмите се осъществява чрез системи за електронен обмен на данни съгласно приложение XII.

За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се прилага от 1 януари 2023 г.

Първа алинея не се прилага за програми по член [4, параграф 1, буква в), точка vii)] от Регламента за ЕСФ+.

8.Държавите членки гарантират, че всеки официален обмен на информация между тях и Комисията се осъществява чрез система за електронен обмен на данни съгласно приложение XIII.

9.След одобрението на програмата и не по-късно от времето на подаване на заявлението за окончателно плащане за първата счетоводна година и не по-късно от 30 юни 2023 г., всяка държава членка съставя описание на системата за управление и контрол съгласно образеца в приложение XIV. Тя поддържа това описание актуално, за да отразява всички последващи изменения.

10.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 107 за допълване на параграф 2 от настоящия член, като посочва критериите за определяне на случаите на нередност, които трябва да бъдат докладвани, както и данните, които трябва да бъдат предоставени.

11.Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който да се използва за докладване на нередности в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.

Член 64
Правомощия и отговорности на Комисията

1.Комисията се уверява, че държавите членки разполагат с необходимите системи за управление и контрол, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, и че тези системи функционират ефективно по време на изпълнението на програмите. Комисията изготвя одитна стратегия и план за одит, които се основават на принципа на оценка на риска.

Комисията и одитните органи координират своите планове за одит.

2.Одитите на Комисията се извършват до три календарни години след приемане на отчетите, в които са включени съответните разходи. Този срок не се прилага за операции, при които са възникнали съмнения за измама.

3.За целите на одитите си служителите на Комисията или упълномощени техни представители получават достъп до всички необходими досиета, документи и метаданни — независимо от носителя, на който се съхраняват — свързани с операциите, подпомагани от фондовете, или до системите за управление и контрол, и получават копия в посочен от тях формат.

4.По отношение на одитите на място се прилага също следното:

а)Комисията дава поне 12 работни дни предизвестие за одита на компетентния програмен орган, освен в спешни случаи. В такива одити могат да участват длъжностни лица или упълномощени представители на държавата членка.

б)Когато прилагането на националните разпоредби предвижда извършването на някои действия единствено от специално определени от националното законодателство служители, служителите на Комисията и техните упълномощени представители имат достъп до така получената информация, без да се накърнява компетентността на националните съдилища и при пълно зачитане на основните права на засегнатите правни субекти.

в)Комисията предава предварителните констатации от одита на компетентния орган на държавата членка на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 3 месеца след последния ден на одита.

г)Комисията предава доклада от одита на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 3 месеца след като е получила пълния отговор от компетентния орган на държавата членка по предварителните констатации от одита.

Комисията може да удължи сроковете, посочени в букви в) и г), с още три месеца. 

Член 65
Програмни органи

1.За целите на член [63, параграф 3] от Финансовия регламент държавата членка посочва за всяка програма управляващ орган и одитен орган. Когато държава членка се възползва от възможността, посочена в член 66, параграф 2, съответната организация се определя като програмен орган. Един и същ орган може да отговаря за повече от една програма.

2.Одитният орган е публичен орган, функционално независим от одитираните субекти.

3.Управляващият орган може да определи едно или няколко междинни звена, които да изпълняват определени задачи на негова отговорност. Договореностите между управляващия орган и междинните звена се изготвят в писмена форма.

4.Държавите членки гарантират спазването на принципа на разделение на функциите между и в рамките на програмните органи.

5.Организацията, изпълняваща съфинансирането на програмата, както е посочено в член [11] от Регламент (ЕС) … [Правила за участие в „Хоризонт Европа“] се определя като междинно звено от управляващия орган на съответната програма съгласно параграф 3.

ГЛАВА II
Стандартни системи за управление и контрол

Член 66
Функции на управляващия орган

1.Управляващият орган отговаря за управлението на програмата с оглед изпълнението на нейните цели. По-специално, той изпълнява следните функции:

а)подбира операции съгласно член 67,

б)изпълнява задачи по управлението на програмите съгласно член 68,

в)подпомага работата на мониторинговия комитет съгласно член 69,

г)упражнява надзор над междинните звена,

д)записва и съхранява в електронна система данните за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверките и одитите, и гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните и самоличността на потребителите.

2.Държавата членка може да възложи счетоводната функция, посочена в член 70, на управляващия орган или на друга организация.

3.За програми, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ счетоводните функции се изпълняват от управляващия орган или на негова отговорност.

4.Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за събираните и съхранявани електронни данни, посочени в параграф 1, буква д). Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2.

Член 67
Подбор на операции от управляващия орган

1.Управляващият орган определя и прилага критерии и процедури за подбор на операции, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират равенство между половете и вземат предвид разпоредбите на Хартата за основните права на Европейския съюз и принципа на устойчивото развитие и на политиката на Съюза в областта на околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Критериите и процедурите гарантират даването на приоритет на операции, които се подбират с оглед максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата.

2.По искане на Комисията управляващият орган се консултира с нея и взема предвид забележките ѝ преди първоначалното представяне на критериите за подбор пред мониторинговия комитет и преди евентуални последващи промени в тези критерии.

3.При подбора на операциите управляващият орган:

а)гарантира, че подбраните операции отговарят на програмата и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните конкретни цели,

б)гарантира, че подбраните операции са съгласувани със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на благоприятстващи условия,

в)гарантира, че подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подпомагане, предприетите дейности и постигането на поставените цели,

г)се уверява, че бенефициерът разполага с необходимите финансови средства и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка,

д)гарантира, че подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  48 , подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване въз основа на изискванията на посочената директива, изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  49 ,
 

е)се уверява, че когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено,

ж)гарантира, че подбраните операции попадат в обхвата на съответния фонд и са отнесени към даден вид интервенция или област на подпомагане от ЕФМДР,

з)гарантира, че операциите не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на прехвърляне съгласно член 60 или такава, която би представлявала прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 59, параграф 1, буква а),

и)гарантира, че подбраните операции не са засегнати от мотивирано становище на Комисията по отношение на нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на операциите,

й)гарантира устойчивостта на климата на инфраструктурни инвестиции с очаквана продължителност от най-малко пет години.

4.Управляващият орган гарантира, че на бенефициера се осигурява документ, в който се посочват условията за подпомагане за всяка операция, включително специфичните изисквания относно продуктите или услугите, плана за финансиране, сроковете за изпълнението му и, където е приложимо, метода, прилаган за определянето на разходите за операцията и условията за изплащане на безвъзмездните средства.

5.За операции, получили сертификата „Печат за високи постижения“ или избрани за съфинансиране по „Хоризонт Европа“, управляващият орган може да реши да предостави пряко подпомагане от ЕФРР или ЕСФ+, ако тези операции са съвместими с целите на програмата.

Прилага се ставката на съфинансиране на инструмента, предоставящ сертификата „Печат за високи постижения“, или ставката на съфинансиране на програмата, като тя се определя в документа, посочен в параграф 4.

6.Когато управляващият орган избере дадена операция от стратегическо значение, той незабавно уведомява Комисията за това и ѝ предоставя цялата информация от значение за тази операция.

Член 68
Управление на програмата от управляващия орган

1.Управляващият орган:

а)провежда проверки на управлението, за да установи дали съфинансираните продукти и услуги са доставени и дали операцията съответства на приложимото законодателство, на програмата и на условията за подпомагане на операцията и:

i)когато разходите се възстановяват по реда на член 48, параграф 1, буква а) — дали размерът на разноските, декларирани от бенефициерите във връзка с тези разходи, е бил изплатен и дали бенефициерите поддържат отделна счетоводна отчетност за всички сделки, свързани с операцията,

ii)когато разходите се възстановяват по реда на член 48, параграф 1, букви б), в) и г) — дали са изпълнени условията за възстановяване на разходите на бенефициера,

а)гарантира, в зависимост от наличието на финансиране, че даден бенефициер получава пълния дължим размер не по-късно от 90 дни от датата на подаване на искането за плащане от бенефициера,

б)въвежда ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, като взема предвид установените рискове,

в)предотвратява, открива и коригира нередности,

г)потвърждава, че вписаните в отчетите разходи са законосъобразни и редовни,

д)съставя декларацията за управлението съгласно образеца, посочен в приложение XV,

е)представя прогнози за сумата по заявления за плащане, които се подават през текущата и следващите календарни години до 31 януари и до 31 юли, съгласно приложение VІІ.

В случая на първа алинея, буква б) не се приспада или удържа каквато и да е сума и не се начислява специална такса или друга такса с равностоен ефект, която би намалила суми, дължими на бенефициерите.

За операции на ПЧП, управляващият орган извършва плащания по доверителна сметка, създадена за целта на името на бенефициера в съответствие със споразумението за ПЧП.

2.Проверките на управлението, посочени в параграф 1, буква а), се основават на риска и са пропорционални на установените рискове, както е определено в стратегията за управление на риска.

Проверките на управлението включват административни проверки по отношение на искания за плащане от бенефициерите и проверки на място на операциите. Те се провеждат най-късно преди изготвянето на финансовите отчети в съответствие с член 92.

3.Когато управляващият орган е също бенефициер по програмата, разпоредбите за проверките на управлението гарантират разделяне на функциите.

4.Чрез дерогация от параграф 2 в Регламента за ЕТС може да се определят специални правила за проверките на управлението, които се прилагат към програмите по Interreg.

Член 69
Подпомагане на работата на мониторинговия комитет от управляващия орган

Управляващият орган:

а)осигурява на мониторинговия комитет своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задачи,

б)осигурява последващи действия по решенията и препоръките на мониторинговия комитет.

Член 70Счетоводна функция

1.Счетоводната функция се състои от следните задачи:

а)изготвяне и изпращане до Комисията на заявления за плащане съгласно членове 85 и 86,

б)изготвяне на счетоводните отчети в съответствие с член 92 и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна система,

в)конвертиране на сумите на направените в друга валута разходи в евро, като се използва месечният счетоводен обменен курс на Комисията в месеца на регистриране на разхода в счетоводните системи на организацията, отговаряща за изпълнението на посочените в настоящия член задачи.

2.Счетоводната функция не включва проверки на равнище бенефициери.

3.Чрез дерогация от параграф 1, буква в) с Регламента за ETC може да се установи различен метод за конвертиране в евро на сумата на разходите, направени в друга валута.

Член 71
Функции на одитния орган

1.Одитният орган отговаря за провеждането на одити на системите, на операциите и на счетоводните отчети, за да се осигури независима увереност за Комисията във връзка с ефективното функциониране на системите за управление и контрол и законосъобразността и редовността на разходите, включени в представените на Комисията отчети.

2.Одитните дейности се извършват в съответствие с международно приетите стандарти за одит.

3.Одитният орган изготвя и подава до Комисията:

а)годишно одитно становище в съответствие с член [63, параграф 7] от Финансовия регламент и с образеца, съдържащ се в приложение XVI, и въз основа на извършената одитна работа, която обхващаща следните отделни елементи:

i)пълнотата, достоверността и точността на отчетите,

ii)законосъобразността и редовността на разходите, включени в представените на Комисията отчети,

iii)ефективното функциониране на системата за управление и контрол.

б)годишен контролен доклад, който изпълнява изискванията на член [63, параграф 5, буква б)] от Финансовия регламент съгласно образеца, посочен в приложение XVII, подкрепя одитното становище, посочено в буква а), и представя обобщение на констатациите, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и нередностите в системите, както и предложените и изпълнени корективни действия, общия процент на грешка и остатъчния процент на грешка за разходите, вписани в представените на Комисията отчети.

4. Когато програмите са групирани за целите на одитите на операциите съгласно член 73, параграф 2, информацията, изисквана по параграф 3, буква б), може да бъде групирана в единен доклад.

Когато одитният орган използва тази възможност за програмите, подпомагани по ФУМИ, ФВС и ИУГВ, информацията, изисквана по параграф 3, буква б), се докладва по фондове.

5.Одитният орган представя на Комисията доклади от одита на системата веднага щом приключи процесът на изразяване на възражения със съответните одитирани субекти.

6.Комисията и одитните органи заседават редовно поне веднъж годишно, освен ако не е договорено друго, за да разгледат одитната стратегия, годишния контролен доклад и одитното становище, да координират одитните си планове и методи и да обменят мнения по въпроси, свързани с подобряването на системите за управление и контрол.

Член 72
Одитна стратегия

1.Одитният орган изготвя одитна стратегия на основата на оценка на риска, като взема предвид описанието на системите за управление и контрол, предвидено в член 63, параграф 9, обхващащо одитите на системите и операциите. Одитната стратегия включва одити на системите на новоизбрани управляващи органи и органи, натоварени със счетоводната функция в срок от девет месеца след навършване на първата година от тяхната работа. Одитната стратегия се изготвя в съответствие с образеца, посочен в приложение XVIII и се актуализира ежегодно след първия годишен контролен доклад и одитното становище, представени на Комисията. Тя може да обхваща една или повече програми.

2.Одитната стратегия се представя на Комисията при поискване.

Член 73
Одити на операциите

1.Одитите на операциите се отнасят за разходите, декларирани пред Комисията през счетоводната година на основата на извадка. Тази извадка е представителна и се основава на статистически извадкови методи.

2.Когато съвкупността се състои от по-малко от 300 извадкови единици, може да се използва нестатистически извадков метод по професионална преценка на одитния орган. В такива случаи размерът на извадката е достатъчен, за да позволи на одитния орган да изготви валидно одитно становище. Нестатистическият извадков метод обхваща минимум 10 % от извадковите единици в съвкупността от счетоводната година, избрани на случаен принцип.

Статистическата извадка може да се отнася до една или повече програми, които получават подпомагане от ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ+ и — след райониране, където е целесъобразно, един или повече програмни периоди според професионалната преценка на одитния орган.

Извадката на операциите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ и от ЕФМДР обхваща операциите, подпомагани от всеки фонд поотделно.

3.Одитите на операциите включват проверка на място на физическото изпълнение на операцията само ако съответният тип операция го изисква.

В Регламента за ЕСФ+ може да бъдат определи специални разпоредби за програми по член [4, параграф 1, буква в), подточка vii)] от Регламента за ЕСФ+.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт съгласно член 107 за допълнение на настоящия член чрез определяне на стандартизирани методики за изготвяне на извадки и условия, които да обхващат един или повече програмни периоди.

Член 74
Механизми за единен одит

1.При провеждането на одити Комисията и одитните органи отчитат надлежно принципите на единния одит и пропорционалността във връзка със степента на риск за бюджета на Съюза. Те избягват дублирането на одити на едни и същи разходи, декларирани пред Комисията, с цел свеждане до минимум на разходите за проверки на управлението и одити и административната тежест за бенефициерите.

Комисията и одитните органи първо използват цялата информация и документация, налична в електронната система, посочена в член 66, параграф 1, буква д), включително резултатите от проверките на управлението, и изискват и получават допълнителни документи и одитни доказателства от засегнатите бенефициери само когато въз основа на тяхната професионална преценка това е необходимо за достигането на достоверни одитни заключения.

2.За програмите, за които Комисията достигне до заключението, че може да разчита на становището на одитния орган, а засегнатата държава членка участва в засиленото сътрудничество на Европейската прокуратура, собствените одити на Комисията се ограничават до одита на работата на одитния орган.

3.Операциите, за които общите допустими разходи не превишават 400 000 EUR за ЕФРР и Кохезионния фонд, 300 000 EUR за ЕСФ+ или 200 000 EUR за ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, не подлежат на повече от един одит от одитния орган или от Комисията преди подаването на отчетите за счетоводната година, в която е приключена операцията.

Останалите операции не подлежат на повече от един одит на счетоводна година от одитния орган или от Комисията преди подаването на отчетите за счетоводната година, в която е приключила операцията. Операциите не подлежат на одит от страна на Комисията или одитния орган през година, през която вече е извършен одит от Сметната палата, при условие че резултатите от одита на Сметната палата за тези операции могат да бъдат използвани от одитния орган или от Комисията за целите на изпълнението на съответните им задачи.

4.Независимо от разпоредбите на параграф 3, всяка операция може да бъде подлагана на повече от един одит, ако одитният орган заключи въз основа на своята професионална преценка, че не е възможно да се стигне до валидно одитно становище.

5.Параграфи 2 и 3 не се прилагат, когато:

а)са налице конкретен риск от нередност или показания за измама,

б)е необходимо да се извърши повторно работата на одитния орган за получаване на увереност за ефективното му функциониране,

в)са налице данни за значителни недостатъци в работата на одитния орган.

Член 75
Проверки на управлението и одити на финансовите инструменти

1.Управляващият орган извършва проверки на управлението на място съгласно член 68, параграф 1 само на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове — на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми.

2.Управляващият орган не провежда проверки на място на равнище на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) или други международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер.

ЕИБ или други международни финансови институции в които някоя от държавите членки е акционер обаче предоставят на управляващия орган доклади за контрола в подкрепа на заявленията за плащане.

3.Одитният орган извършва одити на системата и на операциите съгласно членове 71, 73 или 77 на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове — на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми.

4.Одитният орган не провежда одити на равнище ЕИБ или други международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер, за финансови инструменти, изпълнявани от тях.

ЕИБ или други международни финансови институции обаче, в които някоя от държавите членки е акционер, предоставят на Комисията и на одитния орган годишен одитен доклад, съставен от техни външни одитори, в края на всяка календарна година. Този доклад обхваща елементите, включени в приложение XVII.

5.ЕИБ или другите международни финансови институции предоставят на програмните органи всички необходими документи с цел да им дадат възможност да изпълнят задълженията си.

Член 76
Наличност на документи

1.Без да се засягат правилата, уреждащи държавните помощи, управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи, свързани с операциите, подпомагани от фондовете, се съхраняват на подходящото равнище за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от управляващия орган към бенефициера.

2.Този срок се прекъсва в случай на съдебно производство или по искане на Комисията.

ГЛАВА III
Използване на националните системи за управление

Член 77
Подобрени пропорционални механизми

Държавите членки могат да прилагат следните подобрени пропорционални механизми за системата за управление и контрол на дадена програма, когато са изпълнени условията, определени в член 78:

а)чрез дерогация от член 68, параграф 1, буква а) и член 68, параграф 2, управляващият орган може да приложи само националните процедури за извършване на проверки на управлението,

б)чрез дерогация от член 73, параграфи 1 и 3, одитният орган може да ограничи своята одитна дейност до статистическа извадка от 30 статистически единици за засегнатата програма или група от програми,

в)Комисията ограничава собствените си одити до преглед на работата на одитния орган чрез повторно провеждане само на неговото ниво, освен ако наличната информация показва сериозни недостатъци в работата на одитния орган.

За буква б), ако съвкупността се състои от по-малко от 300 единици, одитният орган може да приложи нестатистически извадков метод в съответствие с член 73, параграф 2.

Член 78
Условия за прилагането на подобрени пропорционални механизми

1.Държавата членка може да приложи посочените в член 77 подобрени пропорционални механизми по всяко време през програмния период, ако Комисията е потвърдила в своите публикувани годишни доклади за дейността за последните две години преди държавата членка да реши да приложи настоящия член, че системата за управление и контрол по програмата функционира ефективно и че общият процент на грешка за всяка година е под 2 %. При оценката на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на програмата Комисията взема под внимание участието на съответната държава членка в засиленото сътрудничество на Европейската прокуратура.

Когато държава членка реши да използва тази възможност, тя съобщава на Комисията за прилагането на пропорционалните механизми, посочени в член 77, и те се прилагат от началото на следващата счетоводна година.

2.В началото на програмния период държавата членка може да приложи механизмите, посочени в член 77, ако са спазени условията по параграф 1 от настоящия член по отношение на подобна програма, изпълнявана в периода 2014—2020 г., и ако механизмите за управление и контрол, определени за програмата за периода 2021—2027 г., са до голяма степен основани на тези от предишната програма. В такива случаи подобрените пропорционални механизми се прилагат от началото на програмата.

3.Държавата членка установява или актуализира съответно описанието на системата за управление и контрол и одитната стратегия, описани в член 63, параграф 9, и член 72.

Член 79
Корекция през програмния период

1.Когато Комисията или одитният орган заключат на основание на проведените одити и годишния контролен доклад, че определените в член 78 условия вече не се изпълняват, Комисията отправя искане към одитния орган да извърши допълнителна одитна работа съгласно член 63, параграф 3, и да предприеме корективни действия.

2.Когато в следващия годишен контролен доклад се потвърди, че условията продължават да не бъдат изпълнявани, което ограничава увереността, осигурена на Комисията относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол и на законосъобразността и редовността на разходите, Комисията изисква от одитния орган да извърши одити на системите.

3.След като предостави на държавата членка възможност да представи своите коментари, Комисията може да я информира, че подобрените пропорционални механизми, посочени в член 77, вече не се прилагат.

Дял VII:
Финансово управление, представяне и проверка на отчетите и финансови корекции

ГЛАВА I
Финансово управление

Раздел I
Общи счетоводни правила

Член 80
Бюджетни задължения

1.Решението за одобряване на програмата в съответствие с член 18 представлява решение за финансиране по смисъла на [член 110, параграф 3] от Финансовия регламент и неговото нотифициране на съответната държава членка представлява правно задължение.

В това решение се определя приносът на Съюза по фондове и по години.

2.Поемането на бюджетни задължения от страна на Съюза по отношение на всяка програма се извършва от Комисията на годишни вноски за всеки от фондовете в периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2027 г.

3.Чрез дерогация от член 111, параграф 2 от Финансовия регламент бюджетните задължения за първата вноска се поемат след приемането на програмата от Комисията.

Член 81
Използване на еврото

Всички суми, определени по програмите, докладвани или декларирани пред Комисията от държавите членки, се посочват в евро.

Член 82
Възстановяване

1.Възстановяването на суми в бюджета на Съюза се извършва преди крайната дата, посочена в нареждането за събиране, изготвено в съответствие с [член 98 от Финансовия регламент]. Датата на падежа е последният ден от втория месец след издаването на нареждането.

2.Всяко забавяне на възстановяването поражда лихва за просрочено плащане, която започва да тече на датата, на която то е дължимо, и приключва на датата на действителното плащане. Ставката на тази лихва е процент и половина над ставката, прилагана от Европейската централна банка в основните ѝ дейности за рефинансиране на първия работен ден от месеца, в който се пада датата, на която е дължимо плащането.

Раздел II
Правила за плащанията към държавите членки

Член 83
Видове плащания

Плащанията се извършват под формата на предварително финансиране, междинни плащания и плащания на салдото по отчетите за счетоводната година.

Член 84
Предварително финансиране

1.Комисията плаща предварително финансиране въз основа на общото подпомагане от фондовете, както е посочено в решението за одобряване на програмата съгласно член 17, параграф 3, буква е), подточка i).

2.Предварителното финансиране за всеки фонд се изплаща, в зависимост от наличието на средства, под формата на годишни вноски, както следва и преди 1 юли всяка година:

а)2021 г.: 0,5 %;

б)2022 г.: 0,5 %;

в)2023 г.: 0,5 %;

г)2024 г.: 0,5 %;

д)2025 г.: 0,5 %;

е)2026 г.: 0,5 %

Когато дадена програма бъде приета след 1 юли 2021 г., по-ранните вноски се изплащат през годината на приемане.

3.Чрез дерогация от параграф 2 в Регламента за ЕТС се установяват специални правила за предварителното финансиране за програмите по Interreg.

4.Платената като предварително финансиране сума се уравнява в сметките на Комисията не по-късно от последната счетоводна година.

5.Всички лихви, генерирани с предварителното финансиране, се използват за съответната програма по същия начин като средствата от фондовете и се включват в отчетите за последната счетоводна година.

Член 85
Заявления за плащане

1.Държавата членка представя най-много четири заявления за плащане на програма, на фонд и на счетоводна година. Всяка година крайният срок за всяко заявление за плащане е 30 април, 31 юли, 31 октомври и 26 декември.

Последното заявление за плащане, подадено до 31 юли, се счита за заявление за окончателно плащане за счетоводната година, която е приключила на 30 юни.

2.Заявленията за плащане са допустими само ако е представен най-новият пакет от документи за получаване на увереност.

3.Заявленията за плащане се представят на Комисията в съответствие с образеца, определен в приложение XIX, и включват, за всеки приоритет и по категории региони:

а)общата сума на допустимите разходи, направени от бенефициерите и платени за изпълнение на операции, както е вписана в системата на организацията, изпълняваща счетоводната функция,

б)сумата за техническа помощ, изчислена в съответствие с член 31, параграф 2,

в)общата сума на публичния принос, изплатен или предвиден за изплащане, както е вписана в счетоводните системи на организацията, изпълняваща счетоводната функция.

4.Чрез дерогация от параграф 3, буква а) се прилагат следните разпоредби:

а)когато приносът на Съюза се предоставя както е посочено в член 46, буква а), сумите, включени в заявление за плащане, са тези, обосновани с напредъка в изпълнението на условия или постигането на резултати, съгласно решението, посочено в член 89, параграф 2,

б)когато приносът на Съюза се предоставя както е посочено в член 46, букви в), г) и д), сумите, включени в заявление за плащане, са тези, определени съгласно решението, посочено в член 88, параграф 3,

в) за формите на безвъзмездни средства, изброени в член 48, параграф 1, букви б), в) и г), сумите, включени в заявление за плащане, са разходите, изчислени въз основа на приложимата база.

5.Чрез дерогация от параграф 3, буква в) в случаите на схемите за помощ по член 107 от ДФЕС публичният принос, съответстващ на разходите, включени в заявление за плащане, се изплаща на бенефициерите от организацията, която предоставя помощта.

Член 86
Специфични елементи за финансовите инструменти в заявленията за плащане

1.Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 2, заявленията за плащане, подадени съгласно приложение XIX, включват общите изплатени суми, а в случаите на гаранция — сумите, заделени според договори за гаранция, от управляващия орган на крайните получатели, както е посочено в член 62, параграф 1, букви а), б) и в).

2.Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 3, заявленията за плащане, включващи разходи за финансови инструменти, се представят в съответствие със следните условия:

а)сумата, включена в първото заявление за плащане, е изплатена на финансовите инструменти и може да достигне 25 % от общия размер на приноса от програмата, за който са поети задължения за финансовите инструменти съгласно съответното споразумение за финансиране, съгласно съответния приоритет и категория регион, ако е приложимо,

б)сумата, включена в следващите заявления за плащане, подадени в периода на допустимост, включва допустимите разходи, посочени в член 62, параграф 1.

3.Сумата, включена в първото заявление за плащане, посочено в параграф 2, буква а), се уравнява в сметките на Комисията не по-късно от последната счетоводна година.

Тя се оповестява отделно в заявленията за плащане.

Член 87
Общи правила за плащанията

1.В зависимост от наличието на средства Комисията извършва междинните плащания не по-късно от 60 дни след датата, на която заявлението за плащане е получено от Комисията.

2.Всяко плащане се вписва в най-рано откритото бюджетно задължение на съответния фонд и съответната категория регион. Комисията възстановява като междинни плащания 90 % от сумите, включени в заявлението за плащане и получени като резултат от прилагането на ставката на съфинансиране за всеки отделен приоритет към общите допустими разходи или към публичния принос, според случая. Комисията определя оставащите суми за възстановяване или събиране при изчисляване на салдото по отчетите в съответствие с член 94.

3.Подпомагането от фондовете в междинните плащания за даден приоритет не надвишава сумата на подпомагането от фондовете за този приоритет, определена в решението на Комисията за одобряване на програмата.

4.Когато приносът на Съюза е под формата, посочена в член 46, буква а) или когато безвъзмездните средства приемат формата, посочена в член 48, параграф 1, букви б), в) и г), Комисията не изплаща повече от сумата, поискана от държавата членка.

5.Освен това, подпомагането от фондовете за даден приоритет при изплащане на салдото от последната счетоводна година не надвишава следните суми:

а)публичния принос, деклариран в заявленията за плащане,

б)подпомагането от фондовете, изплатено на бенефициерите,

в)сумата, поискана от държавата членка.

6. По искане на държава членка междинните плащания могат да бъдат увеличени с 10 % над ставката на съфинансиране, приложима за всеки приоритет за фондовете, ако държавата членка отговаря на някое от следните условия след [датата на приемане на настоящия регламент]:

а)държавата членка получава заем от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета;

б)държавата членка получава средносрочна финансова помощ по линия на ЕМС, както е установено в Договора за създаване на ЕМС от 2 февруари 2012 г., или съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 50 , обвързана с изпълнението на програма за макроикономически корекции;

в)на държавата членка се предоставя финансова помощ, обвързана с изпълнението на програма за макроикономически корекции, както е посочено в Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета 51 .

Увеличената ставка, която не може да надвишава 100 %, се прилага към заявленията за плащане до края на календарната година, в която спира съответната финансова помощ.

7. Параграф 6 не се прилага за програми по Interreg.

Член 88
Възстановяване на допустими разходи на основата на единични разходи, еднократни суми и единни ставки

1.Комисията може да възстанови приноса на Съюза към дадена програма на основа на единични разходи, еднократни суми и единни ставки за възстановяване на приноса на Съюза към дадена програма.

2.За да използват принос от Съюза за програма въз основа на единични разходи, еднократни суми и единни ставки, както е посочено в член 46, държавите членки представят предложение до Комисията в съответствие с образците, определени в приложения V и VI, като част от програмата или като искане за нейното изменение.

Сумите и ставките, предложени от държавата членка, се определят въз основа на делегирания акт, посочен в параграф 4, или въз основа на следното:

(a)коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на някое от следните:

i) статистически данни, друга обективна информация или експертна оценка;

ii) проверени данни за минали периоди,

iii) прилагане на обичайни практики за осчетоводяване на разходите,

б)проектобюджети,

в)правилата за съответните единични разходи и еднократни суми, приложими в други политики на Съюза за подобен тип операция,

г)правилата за съответните единични разходи и еднократни суми, прилагани по схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, финансирани изцяло от държавата членка за подобен тип операция.

3.Решението на Комисията за одобряване на програмата или изменението ѝ определя типовете операции, обхванати от възстановяването въз основа на единични разходи, еднократни суми и единни ставки, определението и сумите, обхванати от единичните разходи, еднократните суми и единните ставки, и методите за корекция на сумите.

Държавите членки използват една от формите на безвъзмездни средства, посочени в член 48, параграф 1, за подпомагане на операции, разходите за които се възстановяват от Комисията въз основа на настоящия член.

Одитите на Комисията или държавите членки са насочени изключително към проверка дали са изпълнени условията за възстановяване от Комисията.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 107, за да допълни настоящия член чрез определяне на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки, техния размер и методи за корекция по начините, посочени в параграф 2, втора алинея.

Член 89
Финансиране, което не е свързано с разходи

1.За да използват принос от Съюза за програми по даден приоритет или части от него, въз основа на финансиране, което не е свързано с разходи, държавите членки представят предложение до Комисията в съответствие с образците, определени в приложения V и VI, като част от програмата или като искане за нейното изменение. Предложението съдържа следната информация:

а)определяне на съответния приоритет и общата сума, обхваната от финансиране, което не е свързано с разходи, описание на частта от програмата и типа на операциите, обхванати от финансиране, което не е свързано с разходи,

б)описание на условията, които трябва да бъдат изпълнени или на резултатите, които трябва да бъдат постигнати, и график,

в)междинни предвидени престации, които пораждат възстановяване от Комисията,

г)мерни единици,

д)график за възстановяване от Комисията и съответните суми, свързани с напредъка в изпълнението на условията или постигането на резултатите,

е)механизмите за проверка на междинните предвидени престации и на изпълнението на условията или постигането на резултатите,

ж)методи за коригиране на сумите, когато е приложимо,

з)механизми за осигуряване на одитната следа съгласно приложение XI, които показват изпълнението на условията или постигането на резултатите.

2.В решението на Комисията за одобряване на програмата или на искането за изменение се съдържат всички изброени в параграф 1 елементи.

3.Държавите членки използват една от формите на безвъзмездни средства, посочени в член 48, параграф 1, за подпомагане на операции, разходите за които се възстановяват от Комисията въз основа на настоящия член.

Одитите на Комисията или държавите членки са насочени изключително към проверка дали са изпълнени условията за възстановяване от Комисията, или дали са постигнати резултатите.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 107, за да допълни настоящия член чрез определяне на размерите на финансирането, което не е свързано с разходи, по тип операции, методите за коригиране на размерите и условията, които трябва да бъдат изпълнени или резултатите, които трябва да бъдат постигнати.

Раздел III
Прекъсване и спиране

Член 90
Прекъсване на срока за плащанe

1.Комисията може да прекъсне срока за плащане с изключение на предварителното финансиране, за максимален срок от шест месеца, ако е налице едно от следните условия:

а)са налице данни за сериозен недостатък, за който не са предприети корективни мерки,

б)Комисията трябва да извърши допълнителни проверки след получаване на информация, че разходите в дадено заявление за плащане е възможно да са свързани с нередност.

2.Държавата членка може да приеме удължаване на срока за прекъсване с още три месеца.

3.Комисията ограничава прекъсването само до частта от разходите, показваща белезите, посочени в параграф 1, освен при невъзможност да се установи засегнатата част от разходите. Комисията информира писмено държавата членка за причината за прекъсването и я приканва да поправи възникналото положение. Комисията прекратява прекъсването веднага след като бъдат взети мерките, поправящи посочените в член 1 белези.

4.В специфичните правила за ЕФМДР могат да бъдат предвидени конкретни основания за прекъсване на плащания във връзка с неспазване на правилата, приложими в рамките на общата политика в областта на рибарството.

Член 91
Спиране на плащанията

1.Комисията може да спре всички или част от плащанията, след като е дала на държавата членка възможност да представи своите коментари, ако е налице което и да е от следните условия:

а)държавата членка не е успяла да предприеме необходимите действия за коригиране на положението, довело до прекъсването по член 90,

б)налице е сериозен недостатък,

в)разходите в заявленията за плащане са свързани с нередност, която не е била отстранена,

г)налице е мотивирано становище на Комисията по отношение на нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите,

д)държавата членка не е предприела необходимото действие съгласно член 15, параграф 6.

2.Комисията отменя спирането на плащанията изцяло или частично, когато държавата членка е взела мерки за коригиране на посочените в параграф 1 белези.

3.В специалните правила за ЕФМДР могат да бъдат предвидени конкретни основания за спиране на плащания във връзка с неспазване на правилата, приложими в рамките на общата политика в областта на рибарството.

ГЛАВА II
Представяне и проверка на отчетите

Член 92
Съдържание и представяне на отчетите

1.За всяка счетоводна година, за която са подадени заявления за плащания, държавата членка представя на Комисията до 15 февруари следните документи („пакета за получаване на увереност“), които отразяват предходната отчетна година, както е определено в член 2, параграф 28:

а)счетоводните отчети в съответствие с образеца, определен в приложение XX,

б)декларацията за управлението, посочена в член 68, параграф 1, буква е) в съответствие с образеца, определен в приложение XV,

в)oдитното становище, посочено в член 71, параграф 3, буква е) в съответствие с образеца, определен в приложение XVI,

г)годишния контролен доклад, посочен в член 71, параграф 3, буква б) в съответствие с образеца, определен в приложение XVII.

2.По искане на съответната държава членка Комисията може по изключение да удължи крайния срок, посочен в параграф 1, до 1 март.

3.Счетоводните отчети съдържат, на равнището на всеки приоритет и, където е приложимо, на всеки фонд и категория регион:

а)общия размер на допустимите разходи, вписани в счетоводните системи на организацията, изпълняваща счетоводната функция, който е бил включен в окончателното заявление за плащане за счетоводната година, и общия размер на съответстващия публичен принос, изплатен или предвиден за изплащане,

б)оттеглени през счетоводната година суми,

в)сумите на публичния принос, изплатени на всеки финансов инструмент,

г)за всеки приоритет — разяснение на евентуални разлики между сумите, декларирани по буква а) и сумите, декларирани в заявленията за плащане за една и съща счетоводна година.

4.Счетоводните отчети не са допустими, ако държавите членки не са предприели необходимите поправки за намаляване на остатъчния риск за законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, до под 2 %.

5.По-специално, държавите членки приспадат от отчетите:

а)неправомерните разходи, които са били обект на финансови корекции в съответствие с член 97,

б)разходите, които са обект на текуща оценка за законосъобразност и редовност,

в)други суми, необходими за намаляването на остатъчния процент на грешка на декларирани в отчетите разходи до 2 %.

Държавата членка може да включва разходи по първа алинея, буква б) в заявление за плащане за следващи счетоводни години, след като е потвърдена тяхната законосъобразност и редовност.

6.Държавата членка може да замени неправомерните суми, разкрити след предаването на отчетите, като извърши съответните корекции в отчетите за счетоводната година, в която е установена нередността, без с това да се засяга член 98.

7.Като част от пакета за получаване на увереност държавата членка представя през последната счетоводна година окончателния доклад за качество на изпълнението, посочен в член 38, или последния годишен доклад за изпълнението за ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ.

Член 93
Проверка на отчетите

Комисията се уверява, че счетоводните отчети са пълни, точни и достоверни, до 31 май на годината, следваща края на счетоводната година, освен в случаите, когато се прилага член 96.

Член 94
Изчисляване на салдото

1.Когато определя сумата, изискуема от фондовете за счетоводната година, и последващите корекции по отношение на плащанията за държавата членка, Комисията взема предвид:

а)сумите в отчетите, посочени в член 95, параграф 2, буква а), към които се прилага ставката на съфинансиране за всеки приоритет,

б)общия размер на междинните плащания, направени от Комисията през съответната счетоводна година.

2.В случай на сума, подлежаща на събиране от държавата членка, Комисията издава нареждане за събирането ѝ, което се изпълнява по възможност чрез прихващане от суми, дължими на държавата членка по следващи плащания по същата програма. Такова събиране не представлява финансова корекция и не намалява подпомагането от фондовете за програмата. Събраните суми представляват целеви приходи по член [177, параграф 3] от Финансовия регламент.

Член 95
Процедура за проверка на отчетите

1.Определената в член 96 процедура се прилага във всеки от следните случаи:

а)одитният орган е представил одитно становище с резерви или отрицателно одитно становище по причини, свързани с пълнотата, точността и достоверността на отчетите,

б)Комисията разполага с данни, които поставят под съмнение надеждността на дадено одитно становище без резерви.

2.Във всички останали случаи Комисията изчислява изискуемите от фондовете суми съгласно член 94 и извършва съответните плащания или събирания преди 1 юли. Плащането или събирането представлява приемане на отчетите.

Член 96
Процедура за възражения при проверката на отчетите

1.Ако одитният орган даде одитно становище с резерви по причини, свързани с пълнотата, точността и достоверността на отчетите, Комисията отправя искане към държавата членка да ревизира отчетите и да представи отново документите, посочени в член 92, параграф 1 в срок от един месец.

Когато в срока, посочен в първа алинея:

а)одитното становище е без резерви, се прилага член 94 и Комисията изплаща всяка допълнителна дължима сума или пристъпва към събиране в срок от два месеца,

б)одитното становище все още е с резерви или документите не са били представени отново от държавата членка, се прилагат параграфи 2, 3 и 4.

2.Ако одитното становище остава с резерви поради причини, свързани с пълнотата, точността и достоверността на отчетите, или ако то остава ненадеждно, Комисията уведомява държавата членка за сумата, изискуема от фондовете за счетоводната година.

3.Когато държавата членка се съгласи с тази сума в срок от един месец, Комисията изплаща всяка допълнителна дължима сума или пристъпва към събиране съгласно член 94 в срок от два месеца.

4.Когато държавата членка не е съгласна със сумата, посочена в параграф 2, Комисията определя каква е сумата, изискуема от фондовете за счетоводната година. Такова действие не представлява финансова корекция и не намалява подпомагането от фондовете за програмата. Комисията изплаща всяка допълнителна дължима сума или пристъпва към събиране съгласно член 94 в срок от два месеца.

5.По отношение на последната счетоводна година Комисията изплаща или събира годишното салдо по сметките на програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд не по-късно от два месеца след датата на приемане на окончателния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 38.

ГЛАВА III
Финансови корекции

Член 97
Финансови корекции от страна на държавите членки

1.Държавите членки защитават бюджета на Съюза и прилагат финансови корекции чрез анулиране изцяло или частично на подпомагането от фондовете за дадена операция или програма, когато бъде установено, че декларираните пред Комисията разходи са нередовни.

2.Финансовите корекции се вписват в счетоводните отчети за счетоводната година, през която е взето решението за анулиране.

3.Анулираното подпомагане от фондовете може да бъде използвано от държавата членка в рамките на съответната програма, но не и за операция, която е била предмет на тази корекция или, когато финансовата корекция се извършва за системна нередност — за всяка операция, засегната от системната нередност.

4.В специалните правила за ЕФМДР могат да бъдат предвидени конкретни основи за изчисляване на финансови корекции от държавите членки във връзка с неспазване на правилата, приложими в рамките на общата политика в областта на рибарството.

5.Чрез дерогация от параграфи 1—3 при операции, обхващащи финансови инструменти, анулираният принос съгласно настоящия член в резултат на единична нередност може да бъде използван повторно в рамките на същата операция при следните условия:

а)когато нередността, предизвикала анулирането на приноса, бъде установена на равнището на крайния получател: само за други крайни получатели в рамките на същия финансов инструмент,

б)когато нередността, предизвикала анулирането на приноса, бъде установена на равнището на организацията, изпълняваща специалния фонд, в случай че финансов инструмент се изпълнява чрез структура с холдингов фонд — само за други организации, изпълняващи специални фондове.

Когато нередността, предизвикала анулирането на приноса, е установена на равнището на организацията, изпълняваща холдинговия фонд, или на равнището на организацията, изпълняваща специалния фонд, когато финансовият инструмент се изпълнява чрез структура без холдингов фонд, анулираният принос не може да се използва повторно в рамките на същата операция.

Когато се извършва финансова корекция за системна нередност, отмененият принос не може да се използва повторно за никоя операция, засегната от системната нередност.

6.Организациите, изпълняващи финансови инструменти, възстановяват на държавите членки приноса от програми, засегнати от нередности, заедно с лихвите и всякакви други приходи, генерирани от този принос.

Организациите, изпълняващи финансови инструменти, не възстановяват на държавите членки сумите по първа алинея, ако докажат, че във връзка с дадена нередност са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)нередността е възникнала на равнището на крайните получатели, или, в случай на холдингов фонд — на равнището на организациите, изпълняващи специални фондове или крайните получатели,

б)организациите, изпълняващи финансови инструменти, са изпълнили задълженията си във връзка с приноса по програмите, засегнати от нередността, съгласно приложимото право и действат с дължимата професионална грижа, прозрачност и старание, очаквани от професионална организация с опит в изпълнението на финансови инструменти,

в)не е било възможно да бъдат събрани средствата, във връзка с които е установена тази нередност, независимо че организациите, изпълняващи финансови инструменти, са предприели всички предвидени по договора и по закон мерки с дължимата грижа.

Член 98
Финансови корекции от страна на Комисията

1.Комисията прави финансови корекции, като намалява подпомагането от фондовете за програма, когато стигне до заключението, че:

а)е налице сериозен недостатък, който е изложил на риск подпомагането от фондовете, което вече е изплатено по програмата,

б)разходите, съдържащи се в приетите отчети, са нередовни и това не е установено и докладвано от държавата членка,

в)държавата членка не е спазила своите задължения съгласно член 91 преди откриването на процедурата за финансова корекция от страна на Комисията.

Когато Комисията прилага единни ставки или екстраполирани финансови корекции, това се извършва в съответствие с приложение XXI. 

2.Преди да вземе решение за финансова корекция, Комисията информира държавата членка за своите заключения и ѝ дава възможност да представи своите коментари в срок от два месеца.

3.В случай че държавата членка не приеме заключенията на Комисията, тя бива поканена на изслушване от Комисията с цел да се гарантира, че цялата информация, която е от значение, както и всички коментари, са налице като основа за заключенията на Комисията относно прилагането на финансовата корекция.

4.Комисията взема решението за финансова корекция посредством акт за изпълнение в срок от 12 месеца от изслушването или представянето на допълнителната информация, изискана от Комисията.

Когато взема решение относно финансова корекция, Комисията взема предвид цялата информация и представените коментари.

Когато дадена държава членка е съгласна с финансовата корекция в случаите, посочени в параграф 1, букви а) и в) преди приемането на решението, посочено в параграф 1, държавата членка може отново да използва съответните суми. Тази възможност не се отнася за финансова корекция в случаите, посочени в параграф 1, буква б).

5.В специалните правила за ЕФМДР могат да бъдат предвидени конкретни основания за финансови корекции от Комисията във връзка с неспазване на правилата, приложими в рамките на общата политика в областта на рибарството.

ГЛАВА IV
Отмяна на бюджетни задължения

Член 99
Принципи и правила за отмяна

1.Комисията отменя всяка сума в дадена програма, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 84 или за която не е било подадено заявление за плащане в съответствие с членове 85 и 86 до 26 декември на втората календарна година след годината на бюджетните задължения за периода 2021—2026 г.

2.Сумата, която трябва да бъде покрита от предварително финансиране или заявления за плащане до крайния срок, установен в параграф 1 относно бюджетното задължение за 2021 г. възлиза на 60 % от това задължение. 10 % от бюджетното задължение за 2021 г. се добавят към всяко бюджетно задължение за 2022—2025 г. за целите на изчисляване на сумите, които трябва да бъдат покрити.

3.Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2029 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния фонд, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 38, параграф 1.

Член 100
Изключения от правилата за отмяна

1.Засегнатата от отмяната сума се намалява със суми, равни на тази част от бюджетното задължение, за която:

а)операциите са спрени поради съдебно производство или обжалване по административен ред, което има суспензивно действие, или

б)е било невъзможно да се внесе заявление за плащане поради причини, дължащи се на форсмажорни обстоятелства, които сериозно засягат изпълнението на цялата или на част от програмата.

Националните органи, които твърдят, че са били налице форсмажорни обстоятелства, трябва да докажат преките последствия от форсмажорните обстоятелства върху изпълнението на цялата или на част от програмата.

2.До 31 януари държавата членка изпраща на Комисията информация относно посочените в параграф 1, букви а) и б) изключения за сумата, която е трябвало да бъде декларирана до 26 декември.

Член 101
Процедура за отмяна

1.Въз основа на информацията, която е получила към 31 януари, Комисията уведомява държавата членка за подлежащата на отмяна сума в резултат на тази информация.

2.Държавата членка разполага с два месеца, за да се съгласи със сумата, която трябва да бъде отменена, или да представи коментари.

3.До 30 юни държавите членки представят на Комисията преразгледан план за финансиране, отразяващ за съответната календарна година намаления размер на подкрепата по един или повече приоритетa на програмата. За програмите, подпомагани от повече от един фонд, сумата на подпомагането се намалява по фондове пропорционално на сумите, засегнати от отмяната, които не са били използвани през съответната календарна година.

Ако не бъде представен план, Комисията преразглежда плана за финансиране, като намалява приноса на фондовете за съответната календарна година. Това намаление се разпределя за всеки приоритет пропорционално на сумите, засегнати от отмяната, които не са били използвани през съответната календарна година.

4.Комисията изменя решението за одобряване на програмата не по-късно от 31 октомври.

Дял VIII
Финансова рамка

Член 102
Географско покритие на подпомагането по цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд подпомагат целта „Инвестиции за растеж и работни места“ във всички региони, съответстващи на ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистиката („региони от ниво 2 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията.

2.Средствата от ЕФРР и ЕСФ+ за целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се разпределят между следните три категории региони от ниво 2 по NUTS:

а)по-слабо развити региони, чийто БВП на глава от населението е по-малък от 75 % от средния БВП на ЕС—27 („по-слабо развити региони“),

б)региони в преход, чийто БВП на глава от населението е между 75 % и 100 % от средния БВП на ЕС—27 („региони в преход“),

в)по-силно развити региони, чийто БВП на глава от населението е над 100 % от средния БВП на ЕС—27 („по-силно развити региони“).

Класифицирането на регионите по една от трите категории региони се определя въз основа на съотношението между БВП на глава от населението, измерен по стандарт на покупателна способност (СПС) и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода 2014—2016 г., и средния БВП за ЕС—27 през същия референтен период.

3.Кохезионният фонд подпомага държавите членки, чийто БНД на глава от населението, измерен по стандарт на покупателна способност (СПС) и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода 2014—2016 г., е по-нисък от 90 % от средния БНД на глава от населението за ЕС—27 през същия референтен период.

4.Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с което определя списъка на регионите, които отговарят на критериите на една от трите категории региони, и на държавите членки, които отговарят на критериите по параграф 3. Този списък е валиден от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Член 103
Средства за икономическо, социално и териториално сближаване

1.Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., възлизат на 330 624 388 630 EUR по цени от 2018 г. 

За целите на програмирането и последващото включване в бюджета на Съюза този размер се индексира с 2 % годишно.

2.Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишната разбивка на глобалните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, по категории региони, заедно със списъка на допустимите региони в съответствие с методиката, определена в приложение XXII.

С решението се определя също и годишната разбивка на глобалните средства по държави членки по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

3.0,35 % от глобалните средства се разпределят за техническа помощ, предоставяна по инициатива на Комисията, след приспадане на подкрепата по МСЕ, както е посочено в член 104, параграф 4.

Член 104
Средства за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

1.Средствата за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлизат на 97,5 % от глобалните средства (т.е. общо 322 194 388 630 EUR) и се разпределят, както следва:

а)61,6 % (т.е. общо 198 621 593 157 EUR) за по-слабо развитите региони,

б)14,3 % (т.е. общо 45 934 516 595 EUR) за регионите в преход,

в)10,8 % (т.е. общо 34 842 689 000 EUR) за по-силно развитите региони,

г)12,8 % (т.е. общо 41 348 556 877 EUR) за държавите членки, подпомагани от Кохезионния фонд,

д)0,4 % (т.е. общо 1 447 034 001 EUR) като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.

2.През 2024 г., в своите технически корекции за 2025 г. в съответствие с член [6] от Регламент (ЕС, Евратом) […] (Регламента за МФР) , Комисията преразглежда общия размер на разпределените средства по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ на всяка държава членка за периода 2025–2027 г.

При това преразглеждане Комисията прилага метода на разпределяне, определен в приложение XXII, въз основа на наличните тогава най-актуални статистически данни.

След техническата корекция Комисията изменя акта за изпълнение за определяне на преразгледана годишна разбивка, посочен в член 103, параграф 2.

3.Размерът на наличните средства за ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 88 646 194 590 EUR.

Размерът на допълнителното финансиране за най-отдалечените региони, посочен в параграф 1, буква д), разпределен за ЕСФ+, е 376 928 934 EUR.

4.Размерът на подпомагането, което ще се прехвърля от Кохезионния фонд към МСЕ, възлиза на 10 000 000 000 EUR. Той се изразходва за проекти за транспортна инфраструктура чрез обявяване на специфични покани в съответствие с Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] изключително в държави членки, които са допустими за финансиране от Кохезионния фонд.

Комисията приема акт за изпълнение, с който определя размера на средствата, които да се прехвърлят от разпределените на всяка държава членка финансови средства по Кохезионния фонд към МСЕ; този размер се определя пропорционално за целия период.

Разпределените на всяка държава членка финансови средства по Кохезионния фонд съответно се намаляват.

Годишните бюджетни кредити, съответстващи на подпомагането от Кохезионния фонд, посочено в първа алинея, се вписват в съответните бюджетни редове на МСЕ, считано от бюджета за 2021 г.

30 % от средствата, прехвърлени към МСЕ, се предоставят незабавно след прехвърлянето им на разположение на всички държави членки, допустими за финансиране от Кохезионния фонд за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ].

Правилата, приложими за сектора на транспорта съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] се прилагат за специфичните покани, посочени в първа алинея. До 31 декември 2023 г. подборът на проекти, допустими за финансиране, се съобразява с националните средства по Кохезионния фонд по отношение на 70 % от средствата, прехвърлени към МСЕ.

Считано от 1 януари 2024 г. средствата, прехвърлени към МСЕ, за които не са били поети задължения във връзка с проекти за транспортна инфраструктура, се предоставят на разположение на всички държави членки, допустими за финансиране от Кохезионния фонд за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ].

5.500 000 000 EUR от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за Европейската инициатива за градовете под пряко или непряко управление от Комисията.

6.175 000 000 EUR от средствата на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за транснационално сътрудничество, подпомагащо новаторски решения под пряко или непряко управление.

7.Средствата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 2,5 % от глобалните средства, налични за поемане на бюджетни задължения от фондовете в периода 2021—2027 г. (т.е. общо 8 430 000 000 EUR).

Член 105
Прехвърляемост на средствата

1.Комисията може при подаването на споразумението за партньорство или в контекста на междинния преглед да приеме предложение от държава членка за прехвърляне на:

а) не повече от 15 % от общите разпределени средства за по-слабо развитите региони към региони в преход или по-силно развити региони, или от регионите в преход към по-силно развитите региони,

б)разпределени средства от по-силно развитите региони или регионите в преход към по-слабо развитите региони.

2.Общите средства, отпуснати на всяка държава членка за целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), не могат да се прехвърлят между тези цели.

Член 106
Определяне на ставките на съфинансиране

1.В решението на Комисията за приемане на дадена програма се определят ставката на съфинансиране и максималният размер на подпомагането от фондовете за всеки приоритет.

2.За всеки приоритет в решението на Комисията се посочва дали ставката на съфинансиране за него ще се прилага към едно от следните:

а)общия принос, включително публичен и частен,

б)публичния принос.

3.Ставката на съфинансиране за целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на равнището на всеки приоритет е не повече от:

а)70 % за по-слабо развитите региони,

б)55 % за регионите в преход,

в)40 % за по-силно развитите региони.

Ставките на съфинансиране, определени по буква а), се прилагат и за най-отдалечените региони.

Ставката на съфинансиране за целта Кохезионния фонд на равнището на всеки приоритет е не повече от 70 %:

Регламентът за ЕСФ+ може да установи по-високи ставки на съфинансиране за приоритети, подкрепящи иновативни действия съгласно член [14] от същия регламент.

4.Ставката на съфинансиране на програмите по Interreg не надвишава 70 %.

В Регламента за ЕТС може да бъдат определени по-високи ставки за съфинансиране за външни програми за трансгранично сътрудничество в рамките на целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg).

5.Осъществените по инициатива или от името на Комисията мерки за техническа помощ могат да бъдат финансирани на 100 %.

Дял IX
Делегиране на правомощия, разпоредби за изпълнение, преходни и заключителни разпоредби

ГЛАВА I
Делегиране на правомощия и разпоредби за изпълнение

Член 107
Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 108 за изменение на приложенията към настоящия регламент с цел адаптиране към промените през програмния период за несъществени елементи на настоящия регламент, с изключение на приложения III, IV, X и XXII.

Член 108
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4 и член 89, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 109
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА II
Преходни и заключителни разпоредби

Член 110
Преходни разпоредби

Регламент (ЕС) № 1303/2013 или всеки друг законодателен акт, приложим за програмния период 2014—2020 г. продължава да се прилага за програмите и операциите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР през този период.

Член 111
Условия за операциите, подлежащи на поетапно изпълнение

1.Управляващият орган може да пристъпи към подбора на операция, представляваща втори етап на операция, подбрана за подпомагане и започнала съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013, ако са налице всички посочени по-долу условия:

а)операцията, избрана за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013, има два етапа, установими от финансова гледна точка, с отделни одитни следи,

б)общите разходи за операцията надхвърлят 10 милиона евро,

в)разходите, включени в заявление за плащане по отношение на първия етап, не са включени в никое друго заявление за плащане по отношение на втория етап,

г)вторият етап на операцията съответства на приложимото законодателство и е допустим за подпомагане от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд съгласно разпоредбите на настоящия регламент или на регламентите за отделните фондове,

д)в окончателния доклад за изпълнението, подаден съгласно член 141 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 държавата членка поема ангажимента вторият и окончателен етап да бъде приключен по време на програмния период и да функционира.

2.Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат към втория етап на операцията.

Член 112
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

Сближаване и ценности

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

   ново действие 

   ново действие след пилотен проект/подготвително действие 52  

Х    продължаване на съществуващо действие 

   сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.4.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

През 2019 г. — приемане на регламента

През 2020 г. — договаряне на програмите

1 януари 2021 г. — начало на новите програми

1.4.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище (ex-ante)

Действия от страна на ЕС за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ са оправдана с оглед на целите, определени в член 174 от ДФЕС. Правото на действие е залегнало в член 175 от ДФЕС, който изрично призовава Съюза да изпълни тази политика чрез структурните фондове, във връзка с член 177, в който се определя ролята на Кохезионния фонд. Целите на ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд са определени съответно в членове 162, 176 и 177 от ДФЕС. Действията, отнасящи се до рибарството, са мотивирани от член 39 от ДФЕС.

В член 174 от ДФЕС е посочено, че специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Последните включват най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

В член 349 от ДФЕС е посочено, че се приемат специфични мерки, които да отчетат структурното, икономическото и социалното състояние на най-отдалечените региони, което е утежнено от някои специфични особености, които се отразяват тежко на тяхното развитие.

Очаквана генерирана добавена стойност от ЕС (ex-post)

Ефективност и ефикасност: когато действията на ЕС постигат повече резултати. Например в много държави членки политиката на сближаване представлява около 50 % (или повече) от публичните инвестиции и тези държави членки няма да имат финансовия капацитет да осъществят подобни инвестиции по друг начин. Освен това, без ЕФРР стратегиите за интелигентна специализация (RIS3) нямаше да съществуват в повечето региони, независимо дали по-силно или по-слабо развити, нито пък щяха да бъдат поддържани.

Принос към целите, които са от значение за гражданите на ЕС. Насърчаването на растежа и създаването на работни места, екологичния и нисковъглероден растеж, социално приобщаване и интеграцията на мигрантите и доброто поддържане на границите — всички тези въпроси са важни за гражданите. Освен това благоприятстващите условия насърчават структурните реформи и модернизацията на администрацията.

1.4.3.Изводи от подобен опит в миналото

1) Опростяване: нуждата да се намали административната тежест. Това беше основна и повтаряща се констатация. Прекалено сложните системи за управление, контрол и одит са източник на административна несигурност и забавяне на изпълнението и възпиращ фактор при кандидатстването за подпомагане. Особено бе препоръчано използването на опростени варианти за разходите.

2) Гъвкавост в отговор на възникващи нужди. Например, последващата оценка на ЕФРР и на Кохезионния фонд установи, че адаптирането на програмите по време на икономическата криза е един от успешните примери за периода 2007—2013 г. и следва да се доразвие.

3) Потенциалът на финансовите инструменти (ФИ): Оценките установиха, че финансовите инструменти имат потенциала да бъдат по-ефикасни средства за финансиране на инвестиции в някои области на политиката, но са налице закъснения в изпълнението и има затруднения при разпространението на тяхното използване.

1.4.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Предвид естеството на подпомагането, най-значителни синергии има с програмата „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа:

„Хоризонт Европа“ ще се съсредоточи върху високите европейски постижения (създаването и използването на нови знания и водещи научни изследвания), ЕФРР — върху „регионалното значение“ (разпространяването на наличните знания и технологии на местата, където има нужда от тях, внедряването им на местно равнище чрез стратегии за интелигентна специализация, изграждането на местни иновационни системи).

За да е възможна съгласуваност с Механизма за свързване на Европа (МСЕ), налице са подобрена синергия и допълване, при които МСЕ ще се съсредоточи по-специално върху „основната мрежа“, докато ЕФРР и Кохезионният фонд ще предоставят подпомагане и за „широкообхватната мрежа“, включително осигуряване на регионален и местен достъп до тях, както и транспортни връзки в градските райони.

1.5.Срок на действие и финансово отражение

   ограничен срок на действие

   в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

X    Финансово отражение от 2021 г. до 2027 г. за бюджетните кредити за поети задължения и от 2021 г. до 2029 г. за бюджетните кредити за плащания.

   неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.6.Планирани методи на управление 53  

   Пряко управление от Комисията

   от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

X Споделено управление с държавите членки

   Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

   трети държави или определените от тях органи;

   международни организации и техните агенции (да се уточни);

   ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

   органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

   публичноправни органи;

   частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

   органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

   лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Системата за мониторинг се основава на най-добрите практики от бюджетния период 2014—2020 г. и ще продължи да се основава на система на споделено управление. За всяка програма се създава мониторингов комитет, на който ще бъде поверена по-голяма роля в надзора на качеството на изпълнение на програмата и всички фактори, които оказват влияние върху него. В интерес на прозрачността ще се изисква документите, предадени на мониторинговите комитети, да бъдат публично достъпни. Системата се допълва от срещи за годишен преглед на качеството на изпълнение между Комисията и държавите членки. Изискването за годишни доклади за изпълнението ще бъде премахнато и заменено с по-често и по-актуално предаване на данни. Ще се запази изискването за окончателния доклад за качеството на изпълнението.

Определянето на общоприложими показатели ще допринесе за наличието на информация за мониторинга, която може да бъде обобщавана на равнището на Съюза.

Електронните данни позволяват съчетаването на опростяване и прозрачност. През периода 2014—2020 г. беше задължително въвеждането на система за електронен обмен на данни между бенефициерите и управляващите органи, както и между различни органи на системата за управление и контрол. Настоящият регламент надгражда върху тази основа и доразвива някои аспекти от гледна точка на събирането на данни. Всички данни, необходими за мониторинг на напредъка в изпълнението, включително резултатите и качеството на изпълнение на програмите вече ще бъдат предавани по електронен път. На всеки два месеца платформата за свободно достъпни данни ще бъде актуализирана, което означава, че тя ще отразява качеството на изпълнението почти в реално време.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Предвид положителните резултати от намаляването на процента на грешки, докладвано от Европейската сметна палата (и несигурността, произтичаща от това, че то не е било въведено през пълния цикъл на изпълнение на програмите, поради което не може да се направят категорични изводи за всички негови аспекти), е необходимо да се запазят съществуващите основни принципи на системата за управление и контрол и правилата за финансово управление, въведени за периода 2014—2020 г.

Необходимо е обаче да се отчете забавянето на стартирането на изпълнението през периода 2014—2020 г. и ненужната понякога административна тежест, породена от някои от изискванията. Поради това се предлага задачите и отговорностите на различните организации в системата за управление и контрол да се определят по-ясно, по-специално по отношение на подбора на операциите и изискванията за осигуряване на съответствие с принципите на доброто финансово управление.

Всички подробности и вторичните правила, които преди това се определяха във вторичното законодателство, вече са включени в законодателния текст, за да се осигури предвидимост. Няма изисквания за провеждане на процеса на определяне; разпоредбите насърчават пренасянето на съществуващите системи. Предлага се повече опростяване за програмите с добре функционираща система за управление и контрол и добри резултати в миналото. Изяснени са и изискванията по отношение на основаните на риска проверки на управлението, механизма за единен одит, както и в областта на минималните изисквания за по-малки програми, където може да се наложи да бъдат използвани нестатистически методи за формиране на извадки.

.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Промените и вариантите за опростяване, разгледани от Комисията след 2020 г., вземат предвид различните препоръки на Сметната палата за изготвяне на законодателството след 2020 г., по-специално тези, които призовават за преразглеждане на структурата на механизма за изпълнение на фондовете (Препоръка 1 от одит 2015/AUD/0195), като се съобразяват с предложенията на Групата на високо равнище.

Високият процент на грешка в миналото често беше свързан с липса на правна сигурност и различни тълкувания на едни и същи ръководни правила, например в областта на обществените поръчки. Комисията въвежда няколко аспекта в новото предложение за РОР, например проверки на управлението на базата на риска, одитна стратегия на базата на риска, правила за пропорционална нужда от статистически извадки и специални разпоредби относно пропорционалността на контрола и използването на националните системи и др.

Подробните приложения относно съответните аспекти на системите за управление и контрол имат за цел да предоставят правна сигурност без необходимост от последващи актове на вторичното законодателство или дълги документи с указания, които обикновено следват приемането на РОР.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Актуалният механизъм за изпълнение при споделено управление често е обект на критики, включително от Сметната палата, за прекалената си сложност и податливост на грешки, както и за високите разходи на всички нива на контрол. Комисията разгледа внимателно всички тези критични забележки с оглед постигането на правилния баланс между отчетност, опростяване и качество на изпълнението.

Опростяването беше въведено с цел да се избегне рискът от припокриване на контрола, упражняван върху бенефициерите на различни равнища, както и припокриването между различните функции на изграденото управление и контрол. Например, след 2020 г. сертифициращите органи (понастоящем над 210 на брой) се заменят от счетоводна функция, която няма да може да дублира проверките в бъдеще. Освен това се предлага рационализиране на одитните дейности и намаляване на одитите за операции, осъществявани на равнище бенефициери. Предвидени са също така специални разпоредби относно подобрените пропорционални механизми, които вземат предвид ефективното функциониране на системата за управление и контрол на дадена програма през изминали периоди.

Що се отнася до целевото ниво на увереност, на етапа на законодателните предложения целта е да се поддържа процентът на грешка под прага на същественост от 2 %. Различен праг на същественост може да се обсъжда само на индивидуална основа в светлината на законодателния дебат, по-специално ако законодателният орган не одобри (изцяло) предложените опростявания на програмите и/или определи тавани за контрола, които биха имали последици за очаквания процент на грешка.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Комисията продължава да разглежда възможности за допълнително подсилване на всички мерки, въведени от управляващите органи с цел предотвратяване на измами и нередности след 2020 г.

Управляващите органи ще трябва да поддържат ефективни и пропорционални мерки и процедури за борба с измамите, по-специално като вземат под внимание установените рискове от измами.

Електронното сближаване и интерактивните информационно-технологични системи ще продължават да бъдат основни изисквания и занапред. Управляващите органи могат да пренесат в новия период процесите и системите за предотвратяване на измами и нередности, които вече са създали.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на разхода

Финансов принос

Номер

Многогод./едногод. 54

от държави от ЕАСТ 55

от държави кандидатки 56

от трети държави

по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент

02. Сближаване и ценности

05.02: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

05.03: Кохезионен фонд (КФ)

05.03.YY Принос за Механизма за свързване на Европа (МСЕ)

07.02: Европейски социален фонд (ЕСФ)

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

В млн. евро по текущи цени (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка

02.

Сближаване и ценности

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

05.02: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Поети задължения

29 440,110

30 327,771

31 279,590

35 259,611

33 267,540

34 307,819

35 425,598

226 308,000

Плащания

1164,755

1341,699

12 834,033

16 236,551

29 081,391

38 297,376

38 210,997

89 204,236

226 308,000

05.03: Кохезионен фонд (КФ)

Поети задължения

4522,388

4684,978

4862,038

5044,652

5232,977

5428,152

5631,603

35 407,000

Плащания

175,643

200,023

3490,734

3019,315

4914,058

5243,048

4989,748

13 374,217

35 407,000

05.03.YY Принос за Механизма за свързване на Европа (МСЕ)

Поети задължения

1441,457

1493,281

1549,717

1607,923

1667,949

1730,159

1795,007

11 285,000

Плащания

83,293

504,603

528,852

548,807

569,400

590,655

612,703

7847,181

11 285,000

07.02: Европейски социален фонд (ЕСФ)

Поети задължения

12 983,946

13 384,351

13 814,025

14 256,194

14 711,141

15 181,257

15 669,085

100 000,000 57

Плащания

511,825

592,614

5940,557

7241,014

12,930766

16 995,138

16 806,577

38 981,508

100 000,000

От които бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета на програмата 58  

Поети задължения = Плащания

40,300

40,600

35,900

36,200

36,500

36,800

37,100

263,400

ОБЩО 59 бюджетни кредити за финансовия пакет на програмата

Поети задължения

48 388,000

49 891,000

51 506,000

53 169,000

54 880,000

56 648,000

58 522,000

373 000,000

Плащания

1935,516

2638,939

22 794,176

27 045,687

47 432,616

61 126,217

60 620,025

149 407,142

373 000,000Функция от многогодишната финансова рамка

7

„Административни разходи“

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

2021

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Човешки ресурси 60  

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Други административни разходи 61  

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 — ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

(Общо поети задължения = Общо плащания)

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД „Регионална и селищна политика“

2021

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Човешки ресурси

80,506

82,116

83,758

85,433

87,141

88,883

90,660

598,497

Други административни разходи

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 — ГД „Регионална и селищна политика“

(Общо поети задължения = Общо плащания)

82,876

84,533

86,223

87,947

89,705

91,498

93,327

616,019

В млн. евро по текущи цени (до третия знак след десетичната запетая)

ОБЩО ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Териториална и селищна политика“

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Човешки ресурси

166,163

167,773

169,415

171,090

172,798

174,540

176,317

1 198,006

Други административни разходи

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

168,533

170,190

171,880

173,604

175,362

177,155

178,984

1 215,618

В млн. евро по текущи цени (до третия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за всички ФУНКЦИИ
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

48 556,533

50 061,190

51 677,880

53 332,604

55 055,362

56 825,155

58 700,984

374 215,618

Плащания

2 104,049

2 809,129

22 966,056

27 219,291

47 607,978

61 303,372

60 799,009

149 407,142

374 215,618

3.2.2.Резюме на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

X    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

В млн. евро по текущи цени (до третия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси 62  

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Други административни разходи 63

Междинен сбор по ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

ГД „Регионална и селищна политика“

ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

80,506

82,116

83,758

85,433

87,141

88,883

90,660

598,497

Други административни разходи

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

Междинен сбор по ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

82,876

84,533

86,223

87,947

89,705

91,498

93,327

616,019

ОБЩО ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Териториална и селищна политика“

ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

166,163

167,773

169,415

171,090

172,798

174,540

176,317

1 198,006

Други административни разходи

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

Междинен сбор по ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

168,533

170,190

171,880

173,604

175,362

177,155

178,984

1.215.618

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Извън ФУНКЦИЯ 7 64 от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

35,000

Други разходи от административен характер

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

115,000

Междинен сборизвън ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

25,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

150,000

ГД „Регионална и селищна политика“

Извън ФУНКЦИЯ 7 65 от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

32,900

Други разходи от административен характер

10,900

11,100

11,300

11,500

11,700

11,900

12,100

80,600

Междинен сборизвън ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

15,300

15,600

15,900

16,200

16,500

16,800

17,100

113,400

ОБЩО ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Териториална и селищна политика“

Извън ФУНКЦИЯ 7 66 от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

9,400

9,500

9,600

9,700

9,800

9,900

10,000

67,900

Други разходи от административен характер

30,900

31,100

26,300

26,500

26,700

26,900

27,100

195,500

Междинен сборизвън ФУНКЦИЯ 7от многогодишната финансова рамка

40,300

40,600

35,900

36,200

36,500

36,800

37,100

263,400

ОБЩО

208,833

210,790

207,780

209,804

211,862

213,955

216,084

1.479.108

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.2.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

X    Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

   Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

Централа и представителства на Комисията 67  

599

599

599

599

599

599

599

Делегации

Научни изследвания

   Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) — ДНП , МП, КНЕ, ПНА, МЕД 68

Функция 7

Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка 

- в централата

- в делегациите

Финансирани от финансовия пакет на програмата 69

- в централата

99

99

99

99

99

99

99

- в делегациите

Научни изследвания

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

698

698

698

698

698

698

698

„Регионална и селищна политика“

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

   Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

Централа и представителства на Комисията 70  

542

542

542

542

542

542

542

Делегации

Научни изследвания

   Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) — ДНП , МП, КНЕ, ПНА, МЕД 71

Функция 7

Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка 

- в централата

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

- в делегациите

Финансирани от финансовия пакет на програмата 72

- в централата

71

71

71

71

71

71

71

- в делегациите

Научни изследвания

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Териториална и селищна политика“

ОБЩО Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

Централа и представителства на Комисията

1141

1141

1141

1141

1141

1141

1141

Делегации

0

0

0

0

0

0

0

Научни изследвания

0

0

0

0

0

0

0

ОБЩО Външен персонал (ЕПРВ)

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

ОБЩО

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

·Да допринасят за анализа, договарянето, изменението и/или изготвянето на предложения за одобряване на програми и/или проекти в държавите членки.

·Да допринасят за управлението, мониторинга и оценката на изпълнението на одобрените програми/проекти.

·Да осигуряват спазването на правилата, управляващи програмите.

Външен персонал

·Както по-горе, и/или административна помощ

3.2.3.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

X    не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите

X Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове    

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Отражение на предложението/инициативата 73

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Член .........

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

(1)    COM(2018) 322 final, 2.5.2018 г.
(2)    с изключение на Програмата за заетост и социални иновации и въпросите на здравеопазването.
(3)    Само компонентите със споделено управление.
(4)    Фондът за интегрирано управление на границите е съставен от инструмента за управление на границите и визите и инструмента за оборудване за митнически контрол.
(5)    Пълният текст на препоръките на групата на високо равнище:     http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
(6)    Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds („Нова оценка на административните разходи и тежестта при ЕСИ фондовете“), предварителни резултати.
(7)    Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(8)    http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
(9)    ОВ C […], […], стр. […].
(10)    ОВ C […], […], стр. […].
(11)    ОВ C […], […], стр. […].
(12)    ОВ L […], […], стр. […]
(13)    Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
(14)    [Регламент относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
(15)    Регламент (ЕС) […] относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (ОВ L […], […], стр. […]).
(16)    OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
(17)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(18)    Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(19)    Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(20)    Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(21)    Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).
(22)    Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(23)    Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
(24)    Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията от 8 август 2014 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 13.8.2014 г., стр. 1).
(25)    Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно [МСЕ] (ОВ L […], […] г., стр. […])
(26)    Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 298, 28.2.2011 г., стр. 13).
(27)    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(28)    ОВ L, стр.
(29)    ОВ L, стр.
(30)    ОВ L, стр.
(31)    ОВ L, стр.
(32)    ОВ L, стр.
(33)    ОВ L, стр.
(34)    ОВ L, стр.
(35)    Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).
(36)    Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).
(37)    [Регламент (ЕС) № […] от […] (ОВ L […], […], стр. […])].
(38)    Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
(39)    Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
(OB L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).
(40)    Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
(OB L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).

(41)    Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочно финансово подпомагане за платежния баланс на държавите членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г.).
(42)    Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013, стр. 1).
(43)    Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).
(44)    Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (ОВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9).
(45)    Директива 2003/98/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).
(46)    Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(47)    Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).
(48)    Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
(49)    Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).
(50)    Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочно финансово подпомагане за платежния баланс на държавите членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).
(51)    Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013, стр. 1).
(52)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(53)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(55)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(56)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(57)    Тази сума не включва сумата за здравеопазване, заетост и социални иновации (1 174 милиона евро).
(58)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания. Тази сума е включена в горепосочените суми по фондове; тя включва само техническа помощ от ГД „Регионална и селищна политика“. Що се отнася до ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, вж подробностите в отделното предложение COM(2018) 382 final. Техническа помощ за МСЕ не е включена в настоящата финансова обосновка.
(59)    Сборовете не съвпадат напълно с отделните суми поради закръгляне.
(60)    В отделното предложение COM(2018) 382 final са посочени същите цифри.
(61)    Вж отделно предложение COM(2018) 382 final.
(62)    В отделното предложение COM(2018) 382 final са посочени същите цифри.
(63)    Вж отделно предложение COM(2018) 382 final.
(64)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(65)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(66)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(67)    Цифрите се основават на разпределението, одобрено в 2018 (SEC(2017) 528), от което е приспаднат персоналът, разпределен в ЕФПГ, който е предмет на отделно предложение (COM (2018) 382 final).
(68)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(69)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(70)    Цифрите са на основа на разпределението, предоставено в 2018 (SEC(2017) 528). Що се отнася до персонала на ИПП III, вж отделно предложение COM(2018) 382 final.
(71)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(72)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(73)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.
Top

Страсбург, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Измерения и кодове за видовете интервенции за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд — член 17, параграф 5

ТАБЛИЦА 1: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Коефициент за изчисляване на подпомагането за целите във връзка с изменението на климата

Коефициент за изчисляване на подпомагането за целите във връзка с околната среда

Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

001

Инвестиции в дълготрайни активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

0 %

002

Инвестиции в дълготрайни активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

0 %

003

Инвестиции в дълготрайни активи на публични изследователски центрове и висши учебни заведения, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

0 %

004

Инвестиции в нематериални активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

0 %

005

Инвестиции в нематериални активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

0 %

006

Инвестиции в нематериални активи на публични изследователски центрове и висши учебни заведения, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

0 %

007

Научни изследвания и иновационни дейности в микропредприятия, включително изграждане на мрежи (индустриални научни изследвания, експериментално развитие, проучвания за установяване на осъществимостта)

0 %

0 %

008

Научноизследователски и иновационни дейности в малки и средни предприятия, включително изграждане на мрежи

0 %

0 %

009

Научноизследователски и иновационни дейности в публични научноизследователски центрове, висши учебни заведения и специализирани експертни центрове, включително изграждане на мрежи (индустриални научни изследвания, експериментално развитие, проучвания за установяване на осъществимост)

0 %

0 %

010

Цифровизация на МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа, центрове за цифрови иновации, „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия, B2B)

0 %

0 %

011

ИКТ решения за държавното управление, приложения, електронни услуги

0 %

0 %

012

Услуги в областта на информационните технологии и приложения за цифровите умения и цифровото приобщаване

0 %

0 %

013

Услуги и приложения за електронно здравеопазване (включително e-Care, интернет на нещата за физическа активност и интелигентна заобикаляща среда)

0 %

0 %

014

Стопанска инфраструктура за МСП (включително промишлени паркове и обекти)

0 %

0 %

015

Стопанско развитие и интернационализация на МСП

0 %

0 %

016

Развитие на умения за интелигентно специализиране, промишлен преход и предприемачеството

0 %

0 %

017

Специализирани услуги за подпомагане на МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)

0 %

0 %

018

Инкубация, подпомагане на отделяне и разделяне на предприятия и новосъздадени фирми

0 %

0 %

019

Подпомагане за иновационни клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП

0 %

0 %

020

Иновационните процеси в МСП (технологични, организационни, маркетингови, съвместно създаване и иновации, ориентирани към търсенето и потребителите)

0 %

0 %

021

Трансфер на технологии и сътрудничество между предприятията, изследователските центрове и висшето образование

0 %

0 %

022

Научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятия с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта към изменението на климата

100 %

40 %

023

Научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятия с акцент върху кръговата икономика

40 %

100 %

Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

024

Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки

100 %

40 %

025

Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и спомагателни мерки

100 %

40 %

026

Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

100 %

40 %

027

Подпомагане за предприятията, които предоставят услуги, допринасящи за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата

100 %

40 %

028

Енергия от възобновяеми източници: вятърна

100 %

40 %

029

Енергия от възобновяеми източници: слънчева

100 %

40 %

030

Енергия от възобновяеми източници: биомаса

100 %

40 %

031

Енергия от възобновяеми източници: морска:

100 %

40 %

032

Други видове енергия от възобновяеми източници (включително геотермална енергия)

100 %

40 %

033

Интелигентни системи за разпределение на електроенергия със средно и ниско напрежение (включително интелигентни мрежи и ИКТ системи) и свързаното с тях съхранение

100 %

40 %

034

Високоефективно комбинирано производство на енергия, районни отоплителни и охладителни системи

100 %

40 %

035

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: наводнения (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100 %

100 %

036

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: пожари (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100 %

100 %

037

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: Други, напр. бури и суша (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)

100 %

100 %

038

Превенция и управление на природни рискове, които не са свързани с климата (напр. земетресения), и рискове, свързани с човешки дейности (напр. технологични аварии), включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

0 %

100 %

039

Осигуряване на вода за консумация от човека (извличане, обработване, съхранение и разпределение, мерки за енергийна ефективност, инфраструктура, снабдяване с питейна вода)

0 %

100 %

040

Управление на водите и опазване на водните ресурси (включително управление на речните басейни, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, повторна употреба, намаляване на течовете)

40 %

100 %

041

Събиране и пречистване на отпадъчни води

0 %

100 %

042

Управление на битови отпадъци превантивни мерки, мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране

0 %

100 %

043

Управление на битови отпадъци механично-биологична обработка, термична обработка

0 %

100 %

044

Управление на търговски, промишлени и опасни отпадъци

0 %

100 %

045

Насърчаване на използването на рециклирани материали като суровини

0 %

100 %

046

Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени

0 %

100 %

047

Подпомагане за екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП

40 %

40 %

048

Мерки за намаляване на шума и за качеството на въздуха

40 %

100 %

049

Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“

40 %

100 %

050

Опазване на природата и биологичното разнообразие, екологосъобразна инфраструктура

40 %

100 %

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

051

ИКТ: Широколентова мрежа с много висок капацитет (основна/преносна мрежа)

0 %

0 %

052

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация от оптични влакна до разпределителната точка в обслужвания район за многофамилни жилищни помещения)

0 %

0 %

053

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация от оптични влакна до разпределителната точка в обслужвания район за жилищни и офисни помещения)

0 %

0 %

054

ИКТ: Широколентовата мрежа с много висок капацитет (абонатен достъп/абонатна линия с ефективност, еквивалентна на инсталация от оптични влакна до основната станция за по-усъвършенствани устройства за безжична връзка)

0 %

0 %

055

ИКТ: Други видове ИКТ инфраструктура (включително мащабни компютърни ресурси и оборудване, центрове за данни, датчици и друго безжично оборудване)

0 %

0 %

056

Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T — основна мрежа

0 %

0 %

057

Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T — всеобхватна мрежа

0 %

0 %

058

Новопостроени второстепенни пътни връзки към пътната мрежа и възли на TEN-T

0 %

0 %

059

Новопостроени други национални, регионални и местни пътища за достъп

0 %

0 %

060

Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на TEN-T — основна мрежа

0 %

0 %

061

Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на TEN-T — всеобхватна мрежа

0 %

0 %

062

Други реконструирани или ремонтирани пътища (магистрала, национален, регионален или местен път)

0 %

0 %

063

Цифровизация на транспорта път

40 %

0 %

064

Новопостроени железопътни линии на TEN-T — основна мрежа

100 %

40 %

065

Новопостроени железопътни линии на TEN-T — всеобхватна мрежа

100 %

40 %

066

Други новопостроени железопътни линии

100 %

40 %

067

Реконструирани или ремонтирани железопътни линии на TEN-T — основна мрежа

0 %

40 %

068

Реконструирани или ремонтирани железопътни линии на TEN-T — всеобхватна мрежа

0 %

40 %

069

Други реконструирани или ремонтирани железопътни линии

0 %

40 %

070

Цифровизация на транспорта железници

40 %

0 %

071

Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)

0 %

40 %

072

Мобилни железопътни активи

40 %

40 %

073

Инфраструктура за чист градски транспорт

100 %

40 %

074

Подвижен състав за чист градски транспорт

100 %

40 %

075

Велосипедна инфраструктура

100 %

100 %

076

Цифровизация на градския транспорт

40 %

0 %

077

Инфраструктура за алтернативни горива

100 %

40 %

078

Мултимодален транспорт (TEN-T)

40 %

40 %

079

Мултимодален транспорт (извънградски)

40 %

40 %

080

Морски пристанища (TEN-T)

40 %

0 %

081

Други морски пристанища

40 %

0 %

082

Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T)

40 %

0 %

083

Вътрешни водни пътища и пристанища (регионални и местни)

40 %

0 %

084

Цифровизация на транспорта: други видове транспорт

40 %

0 %

Цел на политиката 4: по-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права

085

Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

0 %

0 %

086

Инфраструктура за начално и средно образование