Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9149

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)

OJ C 437, 4.12.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/37


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 437/09)

1.   

На 26 ноември 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Apollo Management L.P. („Apollo“, САЩ);

Aspen Insurance Holdings Limited („Aspen“, Бермудски острови).

Предприятие Apollo придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Aspen.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Apollo е глобален инвестиционен фонд с дялови участия в дружества от различни сектори;

Aspen е световен доставчик на застрахователни и презастрахователни услуги.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top