EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9131

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9131 — Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)

OB C 401, 7.11.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 401/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9131 — Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 401/11)

1.   

На 26 октомври 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Blackstone Group L.P. („Blackstone“, САЩ);

Tele-Finance Holdings Limited („Telereal Trillium“, Обединеното кралство); и

дейността за търговски имоти на Network Rail Infrastructure Limited („Real Estate JV“, Обединеното кралство).

Предприятия Blackstone и Telereal Trillium придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Real Estate JV. Концентрацията се извършва посредством договор.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Blackstone: дружество за управление на активи в световен мащаб със седалище в САЩ и офиси в Европа и Азия, което функционира като дружество за управление на инвестиции;

—   за предприятие Telereal Trillium: дружество за управление на недвижимо имущество с дейност в областта на партньорствата за недвижима собственост, инвестициите, развитието и стратегическите терени;

—   за Real Estate JV: дейността за търговски имоти на Network Rail Infrastructure Limited, което е публичен орган, управляващ британската железопътна инфраструктура в Англия, Уелс и Шотландия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9131 — Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top