EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0805

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Унгария

COM/2018/805 final

Брюксел, 21.11.2018

COM(2018) 805 final

Препоръка за

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

с оглед да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел

в Унгария

{SWD(2018) 504 final}


Препоръка за

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

с оглед да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел

в Унгария

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики 1 , и по-специално член 10, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)На 22 юни 2018 г. Съветът реши в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), че в Унгария съществува значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, и публикува препоръка към Унгария да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи 2 не надвишава 2,8 % през 2018 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 1,0 % от БВП.  3 Освен това той препоръча на Унгария да използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита и да предприеме мерки за бюджетна консолидация, които следва да гарантират трайно подобрение на структурното салдо по консолидирания държавен бюджет по начин, който благоприятства икономическия растеж. Съветът определи краен срок до 15 октомври 2018 г., в който Унгария да докладва относно действията, предприети в отговор на тази препоръка.

(2)На 13 юли 2018 г. Съветът препоръча на Унгария да гарантира, че през 2018 г. ще спази препоръката на Съвета от 22 юни 2018 г. с оглед да отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел 4 . За 2019 г. Съветът препоръча на Унгария да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи няма да надвиши 3,9 %, което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 0,75 % от БВП.

(3)На 18 и 19 септември 2018 г. Комисията проведе мисия за засилено наблюдение в Унгария с цел да извърши мониторинг на място съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. След като изпрати предварителните си заключения на унгарските органи за коментар, Комисията докладва констатациите си на Съвета на 21 ноември 2018 г. Впоследствие тези заключения бяха оповестени публично.

(4)На 15 октомври 2018 г. унгарските органи представиха доклада за ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 22 юни 2018 г. 5 Като се има предвид информацията, предоставена от органите в този доклад, и цялостната оценка въз основа на прогнозата на Комисията от есента на 2018 г., на 21 ноември 2018 г. Съветът стигна до заключението, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 22 юни 2018 г.

(5)С оглед на липсата на ефективни действия от страна на Унгария и натрупаното голямо отклонение на страната от подходящия план за корекции за постигане на нейната средносрочна бюджетна цел, е целесъобразно до тази държава членка да бъде отправена преразгледана препоръка съгласно член 121, параграф 4 от ДФЕС относно подходящите мерки, които трябва да бъдат предприети.

(6)Въз основа на прогнозата на Комисията от есента на 2018 г. структурният дефицит на Унгария през 2017 г. се е увеличил с 1,7 % от БВП и е достигнал 3,4 %, като се очаква през 2018 г. той допълнително да се влоши с 0,4 % от БВП, достигайки 3,8 %. В резултат на това се очаква структурният дефицит да бъде 2,3 % от БВП, което е далеч от средносрочната бюджетна цел от 1,5 % през 2018 г.

(7)С цел коригиране на натрупаните отклонения и връщане на Унгария към подходящ план за корекции след отклоненията в миналото, годишната корекция на структурното салдо от 0,75 % от БВП за 2019 г., съдържаща се в препоръката на Съвета към Унгария от 13 юли 2018 г., следва да бъде придружена от допълнителна и постоянна корекция. Допълнителна корекция от 0,25 % от БВП изглежда целесъобразна предвид мащаба на наблюдаваното значително отклонение от препоръчания план за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел. Тя ще ускори корекцията обратно в посока към постигане на средносрочната бюджетна цел.

(8)Изискваното подобрение на структурното салдо с 1,0 % от БВП през 2019 г. съответства на номинален темп на растеж на нетните първични държавни разходи, който не надвишава 3,3 % през 2019 г.

(9)Подобрението на структурното салдо от 1,0 % от БВП през 2019 г. съответства на необходимост да се предприемат мерки в общ размер от 0,5 % от БВП в структурно изражение в сравнение с настоящото базово равнище за 2019 г. в прогнозата на Комисията от есента на 2018 г., предвид на предвиждането за подобрение на структурното салдо през 2019 г.

(10)Изискванията за 2019 г., заложени в настоящата препоръка, отменят съответните изисквания във фискалната препоръка, съдържаща се в препоръката на Съвета към Унгария от 13 юли 2018 г.

(11)Унгария следва да докладва на Съвета за действията, предприети в отговор на настоящата препоръка, в срок до 15 април 2019 г., по възможност като част от програмата за конвергенция, която се представя съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1466/97.

(12)Целесъобразно е настоящата препоръка да се оповести публично,

ПРЕПОРЪЧВА НА УНГАРИЯ:

(1)да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 3,3 % през 2019 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 1,0 % от БВП, като по този начин държавата членка следва подходящ план на корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел;

(2)да използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита; мерките за бюджетна консолидация следва да гарантират трайно подобрение на структурното салдо по консолидирания държавен бюджет, като същевременно подкрепят растежа;

(3)да докладва на Съвета до 15 април 2019 г. за предприетите действия в отговор на настоящата препоръка. В доклада следва да се съдържат достатъчно конкретизирани и обявени по правдоподобен начин мерки, включително тяхното бюджетно въздействие, както и актуализирани и подробни бюджетни прогнози за 2019 г.

Адресат на настоящата препоръка е Унгария.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

(1)    ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.
(2)    Нетните първични държавни разходи включват общите държавни разходи без разходите за лихви, разходите по програми на Съюза, които изцяло се покриват от приходи от средства на Съюза, и недискреционни промени в разходите за обезщетения при безработица. Бруто образуването на основен капитал, финансирано от държавата, се изглажда за 4-годишен период. Дискреционните мерки по отношение на приходите и предвиденото по закон увеличаване на приходите са взети предвид. Еднократните мерки по отношение както на приходите, така и на разходите, са нетирани.
(3)    ОВ С 223, 27.6.2018 г., стр. 1.
(4)    Препоръка на Съвета от 13 юли 2018 г. относно Националната програма за реформи на Унгария за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Унгария за 2018 г. (OВ C 320, 10.9.2018 г., стр.72).
(5)    https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en
Top