EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0494

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 г. относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него

COM/2018/494 final

Брюксел, 19.6.2018

COM(2018) 494 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 г. относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него


ВЪВЕДЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета („Регламентът“) има за цел да осигури защита срещу извънтериториалното прилагане на законите, посочени в приложението към този регламент, включително подзаконовите актове и другите правни инструменти, и срещу действията, които са предприети на основание тези актове или произтичат от тях, както и да противодейства на техните последици, когато прилагането на посочените актове засяга интересите на лицата, посочени в член 11 от Регламента, които извършват международни търговски операции и/или движения на капитал и съпътстваща търговска дейност между ЕС и трети страни.

Член 1 от Регламента оправомощава Комисията да приема делегирани актове, за да добавя в приложението към този регламент закони, подзаконови актове или други правни инструменти на трети държави, които имат извънтериториално прилагане и оказват неблагоприятно въздействие върху интересите на Съюза и интересите на физически и юридически лица, упражняващи права съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, както и за да заличава закони, подзаконови актове или други правни инструменти, когато те вече не оказват такова въздействие.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Настоящият доклад се изисква съгласно член 11а от Регламента. Съгласно тази разпоредба правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години от 20 февруари 2014 г., като Комисията се задължава да изготви доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНОТО ПРАВОМОЩИЕ

След влизането в сила на Регламента Комисията се е възползвала от правомощието еднократно. На 8 май 2018 г. Съединените щати съобщиха, че ще започнат отново да прилагат националните си ограничителни мерки по отношение на Иран, след като се оттеглиха от Съвместния всеобхватен план за действие. Някои от тези мерки са с извънтериториално прилагане и могат да окажат неблагоприятно въздействие върху интересите на Съюза и интересите на физически и юридически лица, упражняващи права съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.

В отговор на гореизложеното на 6 юни 2018 г. Комисията прие делегиран акт за изменение на приложението към Регламента с цел включване на ограничителните мерки на Съединените щати, което след като бъдат наложени, биха оказали отрицателно въздействие върху операторите от ЕС, участващи в законна стопанска дейност с Иран. От тази дата Европейският парламент и Съветът имат двумесечен срок, за да изразят възражения.

Причините, довели до това съзаконодателите да делегират на Комисията правомощието за приемане на делегирани актове, продължават да бъдат валидни и на Комисията наистина може да ѝ се наложи да използва правомощието в бъдеще.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните пет години Комисията е упражнила делегираните правомощия, предоставени ѝ по силата на Регламента, само веднъж. Комисията смята, че правомощието следва да бъде продължено, като се има предвид, че причините, довели до това съзаконодателите да делегират на Комисията правомощието за приемане на делегирани актове, продължават да бъдат валидни. С настоящия доклад Комисията изпълнява задължението за докладване съгласно член 11а от Регламента и приканва Европейския парламент и Съвета да вземат под внимание настоящия доклад.

Top