EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0036

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно Общата схема от преференции за периода 2016—2017 г.

COM/2018/36 final

Брюксел, 19.1.2018

COM(2018) 36 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Доклад относно Общата схема от преференции за периода 2016—2017 г.

{SWD(2018) 23 final}
{SWD(2018) 24 final}
{SWD(2018) 25 final}
{SWD(2018) 26 final}
{SWD(2018) 27 final}
{SWD(2018) 28 final}
{SWD(2018) 29 final}
{SWD(2018) 30 final}
{SWD(2018) 31 final}
{SWD(2018) 32 final}


1.Въведение

В настоящия доклад и придружаващия го работен документ 1 на службите на Комисията се оценява въздействието на Общата схема от преференции („ОСП“) през 2016—2017 г., като се обръща специално внимание на резултатите на бенефициерите по ОСП+. Съгласно Регламента за ОСП 2 настоящият доклад трябва да се представя на всеки две години на Европейския парламент и на Съвета.

Чрез ОСП ЕС продължава да има водеща роля в оказването на помощ на развиващи се държави за постигане на устойчиво развитие посредством използване на икономическите движещи сили на търговията. Търговските преференции като стимули за насърчаване на универсалните ценности — права на човека, социална справедливост и опазване на околната среда — са неразделна част от стратегията на Комисията „Търговията — за всички“ 3 . Широкият достъп до пазара на ЕС дава възможност на бенефициерите по ОСП да генерират допълнителни приходи чрез международната търговия и допринася за усилията им за намаляване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие, правата на човека и доброто управление.

1.1.Три режима в рамките на ОСП

ОСП има три различни режима на търговски преференции, които бяха изложени подробно в доклада относно ОСП от 2016 г. 4 и са обобщени по-долу:

Съгласно общия режим („стандартен режим на ОСП“) на държави с нисък доход или с по-нисък от средния доход 5 , които не се ползват от друг преференциален търговски достъп до пазара на ЕС, се предоставят намаления на мита за приблизително 66 % от всички тарифни линии на ЕС. През отчетния период 2016—2017 г. имаше 23 бенефициера по стандартния режим на ОСП (вж. Table 1 ).

Съгласно специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление („ОСП+“) на държавите с право на участие, които са уязвими от гледна точка на диверсификацията на икономиката и обема на износа, се предоставя цялостно суспендиране на мита, по същество за същите 66 % от тарифните линии както при стандартния режим на ОСП. В замяна на това държавите бенефициери трябва да ратифицират и ефективно да изпълняват 27 основни международни конвенции, посочени в Регламента за ОСП, които обхващат правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление. През отчетния период 2016—2017 г. имаше 10 бенефициера по ОСП+ (вж. таблица 2).

Съгласно специалния режим „Всичко освен оръжие“ („ВОО“) на държавите, класифицирани от ООН като най-слабо развити държави, се предоставя пълен достъп, освободен от мита и квоти, за всички продукти с изключение на оръжие и боеприпаси. За разлика от стандартния режим на ОСП и ОСП+, държавите не губят статута си по режима ВОО, когато сключват споразумение за свободна търговия (ССТ) с ЕС. През отчетния период 2016—2017 г. имаше 49 бенефициера по режима ВОО (вж. Table 3 ).

През 2016 г. от преференции по ОСП бе обхванат внос в ЕС на стойност 62,6 милиарда евро, разделен както следва: 31,6 милиарда евро от държавите по стандартния режим на ОСП, около 7,5 милиарда евро от бенефициери по ОСП+ и 23,5 милиарда евро от държавите по режима ВОО (подробности са дадени в таблици 4—7) 6 .

На фигури 1 и 2 по-долу е представен преглед на вноса по трите режима на ОСП.

Както е видно от фигура 3, двете държави, които формират най-голямата част от целия внос в ЕС от бенефициери по режима на ОСП (включително внос, различен от този по режима на ОСП), са Индия и Виетнам, като и двете държави са бенефициери по стандартния режим на ОСП. Третата държава с най-голям дял е Бангладеш — бенефициер по режима ВОО.

От фигура 4 е видно, че Индия, Бангладеш и Виетнам са също трите най-големи бенефициера въз основа само на преференциалния внос по ОСП.2.Стандартен режим на ОСП

Индия

От 2014 г. нататък няколко продуктови раздела, включително текстилните изделия, бяха извадени от ОСП, тъй като вече не отговаряха на изискванията за търговски преференции по ОСП. Въпреки отделянето Индия остава най-големият износител за ЕС в рамките на ОСП. През 2016 г. Индия е изнесла текстилни изделия и облекло на стойност 7,6 милиарда евро за ЕС, от които 5,7 милиарда евро са генерирани по стандартния режим на ОСП.

23 държави са се ползвали от стандартния режим на ОСП през отчетния период 2016—2017 г. (таблица 1). През този период пет държави са излезли от стандартния режим на ОСП поради промени в достъпа им до пазара на ЕС (обхванати от ССТ) или в икономическия им статус (класифициране от Световната банка като държава с по-висок от средния доход или държава с доход над това равнище за три последователни години). На фигура 5 по-долу е представена разбивката на преференциалния внос 7 в ЕС по стандартния режим на ОСП през 2016 г.

Виетнам

През 2016 г. на Виетнам се падат 23 % от общия внос от всички бенефициери по стандартния режим на ОСП, взети заедно. Ако се разглежда само вносът от Виетнам по режима на ОСП, обувните изделия представляват близо 40 %.

Веднъж на всеки три години се извършва преглед на списъка на продуктовите раздели с произход от държави — бенефициери по стандартния режим на ОСП. Последният преглед се състоя през 2016 г., което доведе до преразглеждане на списъка с продуктови раздели, като преразгледаният списък влезе в сила на 1 януари 2017 г. 8 . Продуктите, за които вече не беше необходима подкрепа чрез преференциите по ОСП, бяха премахнати от продуктовия списък.

3.Режим ВОО

ВОО е водещият търговски инструмент на ЕС, предназначен да помогне на най-бедните и най-слабите държави в света — най-слабо развитите държави, да се възползват от възможностите за търговия. През отчетния период 2016—2017 г. имаше 49 бенефициера по режима ВОО (вж. таблица 3).

На фигура 6 е представена разбивка на стойността и процента на преференциалния внос от бенефициерите по режима ВОО през 2016 г. Бангладеш (66 %) има най-голям дял при вноса по режима ВОО, следван от Камбоджа (18 %).

3.1.Засилено сътрудничество с определени бенефициери по режима ВОО

Мианмар

Статутът на Мианмар като бенефициер на режима ВОО бе възстановен през 2013 г. като признание за усилията на държавата да стартира амбициозни политически, социални и трудови реформи. Настоящата хуманитарна ситуация и положението с правата на човека в щата Рахин са изключително сериозни.  ЕС призова правителството на Мианмар да предостави пълен хуманитарен достъп и да осигури възможност за безопасно, доброволно и достойно завръщане на всички бежанци. ЕС призова Мианмар да намери дългосрочно решение на структурните проблеми в щата Рахин в съответствие с международните си ангажименти и при спазване на изискванията на режима ВОО.

Както се посочва в стратегията на Комисията Търговията — за всички, ЕС може временно да оттегли преференциите по стандартния режим на ОСП или по режима ВОО при изключителни обстоятелства, по-специално в случаи на сериозно и системно нарушаване на принципите, залегнали в конвенциите за правата на човека и трудовите права, изброени в Регламента за ОСП.

Чрез засиленото сътрудничество ЕС ускори диалога с някои държави, включени в режима ВОО, за да настоява за конкретни действия и устойчиви решения на сериозни недостатъци в зачитането на основните права на човека и трудовите права. Ако диалогът не доведе до резултати, ЕС остава готов да започне, като крайна мярка, процедурата за оттегляне на преференциите по ОСП, като надлежно вземе предвид икономическото и социалното въздействие на това оттегляне.

Бангладеш

Режимът ВОО има принос за социално-икономическото развитие на Бангладеш, като генерира милиони възможности за заетост в промишлеността за готови облекла, в която по-голямата част от работниците са жени. Това трябва да се реализира обаче успоредно със зачитането на основните права на човека и трудовите права, по-специално синдикалната свобода, с оглед да се допринесе за повишаване на благосъстоянието и за достоен труд. ЕС трябва да стане свидетел на реални и устойчиви подобрения, за да бъдат избегнати по-нататъшни стъпки.

Що се отнася до Мианмар, ЕС, заедно със Съединените щати, Япония, Дания и Международна организация на труда (МОТ), е част от „Инициативата за подобряване на трудовите права и практики в Мианмар“, която е създадена с цел да се насърчава спазването на международните трудови стандарти на МОТ и отговорните бизнес практики. Този международен форум на заинтересованите страни спомага да се отдаде приоритет на процеса на реформа на трудовото законодателство в Мианмар и да се укрепят взаимоотношенията между социалните партньори.

След влошаването на положението в областта на правата на човека и трудовите права в Бангладеш и Камбоджа Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се ангажираха по-активно с тези две държави и включиха съответните заинтересовани страни, включително неправителствени организации (НПО), организации на гражданското общество (ОГО), международни организации, социални партньори и предприятия.

Камбоджа

ЕС си сътрудничи с Камбоджа с цел да се обърне внимание на въпросите за правата на човека, свързани със спорове за земя, които произтичат от концесиите за захарна тръстика, както и въпросите за трудовите права, и по-специално синдикалната свобода. ЕС трябва да стане свидетел на реални и устойчиви подобрения, за да бъдат избегнати по-нататъшни стъпки.

Що се отнася до Бангладеш, Комисията изрази загриженост по отношение на трудовите права, по-специално за синдикалната свобода, както и по отношение на изпълнението на съвместната инициатива, наречена „Пакт за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш“. По-специално ЕС настоя хармонизирането на Закона за труда на Бангладеш (ЗТБ) и Закона за зоните за експортна преработка (ЗEП) с трудовите права от конвенциите на МОТ да бъде едно от приоритетните действия.

По отношение на Камбоджа ЕС призова правителството да създаде независим и прозрачен механизъм, чрез който да се разглеждат искания за обезщетение, произтичащи от предоставянето на концесии на земи за икономически цели (КЗИЦ) за насаждения със захарна тръстика.

Засиленото сътрудничество се основава главно на наличните препоръки и заключения на МОТ и други органи на ООН, които осъществяват мониторинг във връзка с конвенциите за правата на човека и трудовите права. Използването на тези препоръки и заключения позволява изпълнението на поетите международни ангажименти да бъде оценено по обективен и прозрачен начин.

Процесът спомогна да се окаже натиск върху правителствата с цел да бъдат решени пораждащите загриженост проблеми и вече са налице някои положителни развития. Успоредно с това въпросите бяха повдигнати по съгласуван и координиран начин посредством всички съответни канали (като например търговски комитети, политически диалози или диалози за правата на човека).

Напредъкът е окуражаващ. Независимо от това ЕС е готов да стартира процедурата за оттегляне на преференциите по ОСП, като крайна мярка, в случай че нашите конструктивни усилия в рамките на провеждания диалог не доведат до задоволителни резултати. В подобно решение дължимо внимание ще бъде обърнато на отрицателните икономически, социални и човешки последствия, свързани с потенциалното оттегляне на преференциите по ОСП.

4.Режим ОСП+

ОСП+ е един от основните инструменти на ЕС за насърчаване на устойчивото развитие в уязвимите развиващи се държави. Държавите, обхванати от режима ОСП+, извличат ползи от улеснената търговия с ЕС, при условие че изпълняват ефективно 27-те основни международни конвенции относно правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление.

4.1.Бенефициери по ОСП+

Отчетният период 2016—2017 г. включва 10 бенефициера по ОСП+: Армения, Боливия, Кабо Верде, Грузия, Киргизстан, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филипините и Шри Ланка (вж. таблица 2). 

Грузия престана да се ползва от ОСП+ на 1 януари 2017 г., тъй като получи преференциален достъп до пазара съгласно задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия с ЕС. Киргизстан стана бенефициер по режима на ОСП+ скоро след началото на отчетния период (януари 2016 г.). През май 2017 г. Шри Ланка отново се присъедини към режима ОСП+, след като през 2010 г. беше заличена от списъка на бенефициерите. Класирана за три последователни години от Световната банка като държава с по-висок от средния доход, Парагвай ще напусне ОСП+ на 1 януари 2019 г.

На фигура 7 по-долу е представена стойността на преференциалния внос 9  от държавите, обхванати от режима ОСП+ през 2016 г. Най-голям е делът на Пакистан, който представлява 74 % от целия внос по ОСП+.4.2.Наблюдение на ОСП+

Боливия

Боливия продължи да постига значителен напредък в ефективното изпълнение на ангажиментите в областта на правата на човека през 2016—2017 г. независимо от цялостната социално-икономическа ситуация. Боливия положи усилия по-специално за изкореняване на бедността, подобряване на достъпа до образование, здравеопазване, храна и жилищно настаняване, както и за решаване на проблеми, свързани с репродуктивното здраве. Тревога обаче продължава да буди минималната възраст за допускане до работа, която не е съвместима с Конвенция № 138 на МОТ.

Режимът ОСП+ се основава на концепцията за устойчиво развитие. При присъединяването си към режима ОСП+ бенефициерите се ангажират ефективно да изпълняват 27-те основни конвенции в замяна на по-добър достъп до пазара на ЕС.

Очаква се бенефициерите по режима ОСП+ да демонстрират съпричастност и политическа ангажираност и — най-важното — непрекъснато да подобряват спазването на ангажиментите си с течение на времето въпреки установените недостатъци.

Пакистан

Налице е положително развитие при укрепването на рамката за правата на човека и законодателните действия в областта на правата на жените, децата, малцинствата и трудовите права, като, наред с другото, се разработва законодателство по отношение на изтезанията, правораздаването за непълнолетните лица и правата на транссексуалните лица. Тези области обаче, както и използването на изтезания, прилагането на смъртно наказание, голямото разпространение на детския труд и свободата на изразяване, пораждат сериозни опасения. Ето защо общата картина при правата на човека е смесена и Пакистан трябва да увеличи усилията си за гарантиране на прилагането и изпълнението на законодателството.

При наблюдението на ОСП+ ЕС си сътрудничи с държавата бенефициер във всички области, в които изпълнението е незадоволително.

Шри Ланка

Шри Ланка предприе важни стъпки за подобряване на управлението и зачитането на правата на човека. Шри Ланка поддържа добро взаимодействие със системата на ООН. Правителството обаче все още не е изпълнило някои важни реформи, които са пряко свързани с ефективното прилагане на конвенциите за правата на човека в рамките на ОСП+, по-специално отмяната на Закона за предотвратяване на тероризма, осигуряването на основни правни гаранции и справянето с използването на мъчения.

4.2.1.Сътрудничество със заинтересованите страни

Тежестта на доказване на спазването на обвързващите ангажименти по ОСП+ е за държавата бенефициер 10 . Държавите бенефициери следва да предоставят цялата необходима информация, за да може ЕС да оцени спазването на ангажиментите по ОСП+ от тяхна страна. Оценката на ЕС се основава главно на най-новите доклади и препоръки от международни наблюдаващи органи, като например МОТ и ООН. ЕС активно си сътрудничи с тези международни организации, по-специално тъй като докладите на ООН се изготвят на всеки 4—5 години, което е по-дълъг интервал от двегодишния цикъл на докладване по ОСП+. Срещи с наблюдаващите органи на ООН и МОТ и техните местни представители се провеждат преди и по време на мисиите на ЕС за наблюдение на ОСП+.

ЕС използва също така широк набор от допълнителна информация и провежда срещи с организации на гражданското общество (ОГО), сред които синдикални организации, защитници на правата на човека, предприятия и работодатели преди и по време на мисиите за наблюдение както в ЕС, така и в държавата бенефициер. През юни 2017 г. бе проведен диалог с гражданското общество с цел консултиране с организациите на гражданското общество и получаване на техните коментари и мнения 11 .

Европейският парламент (ЕП) и Съветът участват активно в прилагането на ОСП+ и наблюдението на спазването на ангажиментите от страна на бенефициерите. С държавите членки се организират редовни срещи под формата на експертна група по ОСП и работна група по ОСП към Съвета. Въпросите, обсъждани с експертите на държавите членки, включваха отговорите от таблиците с показатели за оценка, получени от бенефициерите по ОСП+, и отчетните срещи относно мисиите за наблюдение на ОСП+.

Монголия

Диалогът по линия на ОСП+ и подкрепата, предоставена чрез проект на МОТ, финансиран от ЕС, насърчи Монголия да преразгледа своето трудово право. Монголия одобри Национална програма за равнопоставеност на половете с цел разработване до 2021 г. на политики, отчитащи особеностите на пола. В новоприетия Наказателен кодекс се дава определение на думата „изтезание“ в съответствие с Конвенцията против изтезанията. Сериозна загриженост поражда възможното повторно въвеждане на смъртното наказание и разпространението на корупцията, които имат повсеместно въздействие върху положението в областта на правата на човека.

Филипини

Напредък беше отбелязан в области като равенството между половете, трафика на хора, трудовите права, здравеопазването, образованието, социално-икономическите права, борбата с корупцията и опазването на околната среда. Президентът Дутерте подписа Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините, след като то беше одобрено и от Сената. Извънсъдебните екзекуции обаче, по-специално при борбата с незаконните наркотици и свързаната с тях безнаказаност, продължават да пораждат сериозна загриженост, както и евентуалното повторно въвеждане на смъртното наказание и намаляването на възрастта за наказателна отговорност.

През периода 2016—2017 г. Комисията по международна търговия на ЕП (INTA) организира няколко обмена на мнения относно ОСП, включително относно напредъка на бенефициерите по ОСП+, посещенията за наблюдение и ролята на ОГО в заявленията за включване в ОСП+. Комисията и ЕСВД също така извлякоха ползи от включването на мисии на делегациите на ЕП за определени държави, обхванати от режима ОСП+.

4.2.2.Мисии за наблюдение на ОСП+

При наблюдението по ОСП+ се използват два взаимосвързани инструмента. Първият е „таблица с показатели за оценка“, която представлява списък на най-явните недостатъци, установени от съответните международни наблюдаващи органи (или друг точен и надежден източник) по отношение на всяка конвенция. Всички бенефициери по ОСП+ получават ежегодно такава таблица с показатели за оценка и от тях се изисква да представят отговор за посочените недостатъци.

Вторият инструмент е „диалогът по ОСП+“, включващ мисиите за наблюдение на ОСП+, чрез които ЕС обсъжда с органите по честен и открит начин установените недостатъци и корективните действия. През отчетния период 2016—2017 г. Комисията и ЕСВД проведоха мисии за наблюдение в Армения, Боливия, Кабо Верде, Киргизстан, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филипините и Шри Ланка.

Мисиите за наблюдение на ОСП+ позволяват осъществяване на пряк контакт на високо равнище с правителства, министерства и агенции, както и с предприятия, местни НПО и ОГО. Бяха проведени координационни срещи с международни организации на ООН и МОТ, представени в държавите, като например Службата на Върховния комисар по правата на човека (СВКПЧ) на ООН, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН). Това подобри цялостното разбиране сред заинтересованите страни на системата за ОСП+ и конкретния ангажимент на всеки бенефициер по ОСП+, като също така улесни събирането на информация от местни ключови заинтересовани страни.

Местните заинтересовани страни играят важна роля в упражняването на натиск върху регионалните и централните органи да спазват своите ангажименти по ОСП+. По-специално като преки бенефициери на тарифни преференции от предприятията се очаква да подкрепят органите при изпълнението на 27-те конвенции.

Мисия по ОСП+ в Киргизстан (юни 2016 г.)

Тъй като Киргизстан се присъедини към ОСП+ едва през януари 2016 г., мисията бе посветена на въвеждането на ОСП+ и предварителното наблюдение. Последователните срещи за наблюдение на ОСП+ и диалог за правата на човека се оказаха много ефективни, тъй като при последния бе обърнато внимание и на въпроси, свързани с ОСП+, като например предотвратяване на изтезанията и малтретирането в местата за задържане, както и на работата за подобряване на междуетническите отношения, борбата с дискриминацията, намаляването на практиките на отвличане на младоженки и подобряване на правата на децата. Предприятията показаха силен интерес към научаването на повече за икономическите предимства на ОСП+.

Мисия по ОСП+ в Боливия (юни 2016 г.)

Детският труд беше обсъден като въпрос с висок приоритет, като беше поставен специален акцент върху намаляването на трудоспособната възраст по отношение на децата. Тъй като Боливия е държавата с най-голям дял на коренното население в Южна Америка (около 66 % от общото население), бе подчертано и правото на коренното население на предварителна консултация и информирано съгласие по отношение на достъпа до земя.

Мисия по ОСП+ в Кабо Верде (юли 2017 г.)

Общите постижения на Кабо Верде в областта на правата на човека продължават да бъде положителни. Продължаващите проблеми включват насилието, основано на пола, правата на детето и забавянията в докладването. Що се отнася до последния въпрос, Кабо Верде полага значителни усилия за намиране на решение в тясно сътрудничество с МОТ по проект за изграждане на капацитет, финансиран от ЕС.

Мисия по ОСП+ в Парагвай (юни 2016 г.)

Положителните инициативи в областта на правата на човека включват създаването на Системата за наблюдение на международните препоръки в областта на правата на човека (SIMORE) с подкрепата на СВКПЧ. Детският труд, по-специално трудът, свързан с практиката „criadazgo“ (домашен труд), бе обсъден по време на мисията като един от основните поводи за безпокойство.

Мисия по ОСП+ в Пакистан (юни 2016 г.)

При втората мисия по ОСП+ бяха отбелязани положителни институционални (например създаването на Националната комисия по правата на човека и Националния план за действие в областта на правата на човека) и законодателни (например приемането на закони против изнасилванията и против убийствата на честта) развития. Същевременно продължават да съществуват сериозни предизвикателства, включително по отношение на правата на жените, децата и малцинствата, свободата на изразяване, прилагането на смъртното наказание, изтезанията и капацитета за изпълнение и прилагане на законодателството.

Мисия по ОСП+ във Филипините (януари — февруари 2017 г.)

Отбелязано бе положително развитие в области като равенството между половете, трафика на хора, трудовите права, репродуктивното здраве и опазването на околната среда. Напредъкът по ключови въпроси зависи от законодателството, което все още предстои да бъде разгледано в Конгреса. Съществува сериозна загриженост относно начина, по който се провежда кампанията срещу незаконните наркотици, по-специално по отношение на правото на живот, правните гаранции, ефективното разследване и наказателното преследване, относно сътрудничеството с механизмите на ООН, както и възможното повторно въвеждане на смъртното наказание и възможното намаляване на възрастта за наказателна отговорност.

Мисия по ОСП+ в Монголия (март 2017 г.)

При първото посещение за наблюдение на ОСП+ бяха отбелязани положителни промени в законодателството, като например влизането в сила на новия Наказателен кодекс, преразгледания Закон срещу домашното насилие, както и Закона за закрила на детето и Закона за правата на децата. Монголия постигна добър напредък при докладването пред МОТ с помощта на проект, финансиран от ЕС. Монголия има за цел да подобри капацитета си да се възползва от пълните търговски предимства на ОСП+.

Мисия по ОСП+ в Армения (юни 2017 г.)

Най-важните въпроси, които Армения трябваше да реши, бяха подробно обсъдени, включително ефективното изпълнение на плановете за действие в областта на правата на човека за периодите 2014—2016 г. и 2017—2019 г., внасянето в парламента на новия Кодекс за съдебната власт, Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, самостоятелен закон срещу домашното насилие и всеобхватен закон срещу дискриминацията в съответствие с международните стандарти, необходимостта от (повторно) създаване на система за инспекция по труда и постигане на напредък към статут на категория 1 по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Мисия по ОСП+ в Шри Ланка (септември 2017 г.)

При първата мисия за наблюдение, след като Шри Ланка бе включена в режима ОСП+ през май 2017 г., която включваше и посещение в Джафна, бе отбелязано, че Шри Ланка постига като цяло напредък в изпълнението на 27-те конвенции. Необходими са обаче повече усилия за отмяна на Закона за предотвратяване на тероризма, за справяне с преобладаващото използване на изтезания, за поемане на отговорност за насилствени изчезвания, за връщане на земя в бивши конфликтни зони и за борба с дискриминацията на синдикални организации и нелоялните трудови практики.

4.3.Проекти за техническа помощ и развитие

През отчетния период Комисията и МОТ реализираха конкретни проекти по ОСП+ 12 , за да подкрепят спазването на изискванията на МОТ за докладване и изпълнение в следните държави, обхванати от режима ОСП+: Армения, Кабо Верде, Монголия, Пакистан, Парагвай и Филипините. Тези проекти ще продължат през следващите две години.

В Армения, Парагвай и Филипините беше поставен акцент върху укрепването на капацитета на публичните администрации да прилагат по ефективен начин основните конвенции на МОТ. В Кабо Верде МОТ подкрепи местната администрация, за да представи просрочените доклади на МОТ. В Пакистан основната цел бе да се подпомогне изготвянето на законодателство и свързаните с него инициативи за изпълнение относно премахването на детския труд и принудителния труд. В Монголия, в допълнение към изграждането на капацитет за своевременно докладване, МОТ спомогна за привеждането на законодателството в съответствие с Конвенцията на МОТ за правото на организиране и на колективно договаряне.

Акценти на проектите на ЕС—МОТ в държавите по ОСП+

Кабо Верде

В Кабо Верде с действията на ЕС по ОСП+ беше подобрена информираността за основните конвенции на МОТ сред трите страни (правителство, работодатели и работници). Така бяха насърчени и тристранните обсъждания на законодателството с оглед на коментарите, направени от надзорните органи на МОТ. Освен това понастоящем Кабо Верде редовно изпраща докладите си относно конвенции № 87 и 98 относно синдикалната свобода и правото на организиране и на колективно договаряне. Социалните партньори са осъзнали по-добре ролята си и са по-добре подготвени да отговорят на коментарите на надзорните органи на МОТ.

Монголия

Проектът на ЕС—МОТ спомогна Монголия да подобри спазването на и докладването във връзка с международните трудови норми (ILS). В рамките на проекта бе преразгледан монголският превод на основните конвенции на МОТ и бе оказана помощ на Монголия, за да разбере по-добре ангажиментите си. Проектът също така доведе до тристранни консултации относно преразглеждането на трудовото законодателство, което понастоящем е по-добре съгласувано с основните принципи и права в областта на труда. Чрез обзор на политиките относно ILS и търговията на английски и на монголски език, както и чрез диалог и семинари на високо равнище правителството, профсъюзните организации и организациите на работодателите подобриха познанията си за основните принципи и права в областта на труда. Благодарение на техническата помощ Монголия вече редовно изпраща своите доклади във връзка с ILS.

Пакистан

Чрез инициативата за изграждане на капацитет, финансирана от ЕС, федералните и провинциалните служби по труда получиха възможност да подобрят докладването си относно ратифицираните конвенции на МОТ. Семинарите на МОТ, проведени през януари, февруари и април 2017 г., допринесоха за укрепване на социалния диалог във федералните и провинциалните тристранни консултативни комитети. На семинарите службите по труда се срещнаха с работодателски и работнически организации с цел да се подобрят познанията им за основните трудови стандарти.

Като част от действията на ЕС в рамките на ОСП+ и в отговор на новите делегирани законодателни отговорности МОТ предложи също така специална техническа подкрепа на правителството на Белуджистан при изготвянето на набор от преразгледани закони в областта на трудовото право. Бяха проведени консултации със социалните партньори, за да се гарантира, че при законите е налице по-добра съгласуваност с принципите на МОТ.

Филипини

Действията на ЕС по ОСП+ във Филипините бяха насочени към създаване на среда, благоприятстваща синдикалната свобода и колективното договаряне, в резултат на препоръките на Мисията за преки контакти на МОТ през февруари 2017 г. Действията на ЕС по ОСП+ позволиха провеждането на обсъждания между службата по труда и социалните партньори, които доведоха до тристранен манифест, включващ ангажимент за ефективно прилагане на принципите на синдикална свобода и колективно договаряне, както и за създаване на национален план за действие в тази насока.

Освен това през 2017 г. бяха стартирани проекти, целящи подпомагане на участието на местните ОГО 13 и социалните партньори в ОСП+ във всички държави, обхванати от режима ОСП+. През 2017 г. екипите по проекта проведоха проучвателни мисии за набелязване на ключовите въпроси за своите проекти, които ще бъдат осъществени с местните ОГО. През следващия отчетен период Комисията ще продължи да обмисля варианти за подпомагане на бенефициерите чрез експертен опит, техническа помощ и специфични проекти за изграждане на капацитет.

4.4.Придружаващи документи към настоящия доклад: работен документ на службите на Комисията относно ОСП+

Както при доклада относно ОСП от 2016 г., настоящият втори двугодишен доклад относно ОСП е придружен от работен документ на службите на Комисията относно ОСП+. В работния документ на службите на Комисията се представя цялостна оценка на спазването от страна на отделните бенефициери на задълженията им по режима ОСП+ за всяка тематична група: права на човека, трудови права, околна среда и добро управление. В него се оценява напредъкът, недостатъците, бъдещите действия и приоритетите за постигане на ефективно изпълнение на 27-те основни конвенции.

4.5.Междинен доклад за оценка

В съответствие с Регламента за ОСП 14 Комисията е длъжна да представи на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за оценка относно прилагането на Регламента за ОСП пет години след влизането му в сила. В този междинен доклад за оценка ще бъде оценено дали се постигат целите на Регламента за ОСП. Заключенията от доклада ще бъдат взети предвид при разработването на следващата ОСП. Очаква се докладът да бъде приет през първата половина на 2018 г.

5.Заключения

В двугодишния доклад относно ОСП се проследява изпълнението на настоящата схема на ОСП от началото на прилагането на включените в нея тарифни преференции през януари 2014 г. В съпътстващия работен документ на службите на Комисията се определя положението с правата на човека, както и социалното и екологичното положение в държавите — бенефициери по ОСП+, и се осигурява платформа за сътрудничество на гражданското общество с правителствата на държавите бенефициери.

По време на настоящия цикъл на наблюдение бенефициерите по ОСП+ бяха призовани все по-често да се ангажират с изпълнението на 27-те конвенции и да бъдат по-активни по отношение на въпросите, изброени в таблиците с показатели за оценка и повдигнати по време на мисиите за наблюдение на ОСП+.

Киргизстан, който се присъедини към ОСП+ през януари 2016 г., е включен за първи път в настоящия доклад. Шри Ланка се присъедини повторно към ОСП+ през май 2017 г., поради което периодът на наблюдение обхваща по-малко от 6 месеца. В Армения мисията за наблюдение се оказа ценен инструмент за включване на местното гражданско общество. При отсъствието на скорошни доклади до ООН и МОТ мисията за наблюдение в Кабо Верде беше от решаващо значение за събирането на информацията, необходима за оценката от страна на ЕС. Мисията за наблюдение във Филипините представляваше възможност за ЕС да изрази своята загриженост относно неотдавнашните развития в областта на правата на човека, като същевременно призна напредъка в областта на трудовите права и социално-икономическите политики. В Парагвай и Боливия въпросът за детския труд бе открито обсъден с участието на всички заинтересовани страни, включително МОТ и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). Грузия присъства за последен път, тъй като постепенно излезе от ОСП+ в резултат на своето задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия с ЕС.

Като цяло наблюдението на ОСП+ осигури структуриран подход и солидна основа за оценката на всеки бенефициер по режима ОСП+ на базата на констатациите на наблюдаващите органи на ООН и МОТ и на информацията, предоставена от трети страни, включително гражданското общество, социалните партньори, Европейския парламент и Съвета. Наблюдението на ОСП+ е напълно интегрирано в двустранната рамка и двустранните диалози на ЕС, включително в диалозите за правата на човека. По-специално чрез ОСП+ бяха подкрепени държави като Пакистан, Шри Ланка, Монголия и Боливия с цел да бъде засилено участието им в диалозите на ЕС за правата на човека. В същото време в диалозите за правата на човека се предоставя платформа за обсъждане на въпроси за правата на човека, свързани с ОСП+. ОСП+ подобри полезните взаимодействия и доведе до взаимно усилване на ефекта от двата инструмента.

Въпреки че ОСП е важен инструмент, създаващ възможности за справяне с проблемите в областта на правата на човека и трудовите права в държавите бенефициери, ЕС е поел ангажимент да използва всички приложими политики и инструменти, за да подкрепя тези държави при постигането на целите им за устойчиво развитие и добро управление. Предвид естеството на тези проблеми и необходимостта от структурни и трайни решения сътрудничеството по ОСП изисква постоянен дългосрочен ангажимент както от страна на ЕС, така и от държавите бенефициери.

Следващият период за докладване, обхващащ 2018 и 2019 г., ще стартира с нов двугодишен цикъл от таблици с показатели за оценка и мисии за наблюдение през първата половина на 2018 г. До края на 2019 г. Комисията ще представи на Европейския парламент и Съвета третия си двугодишен доклад относно ОСП, който ще е със специален акцент върху оценката на тенденциите при всички бенефициери по ОСП+.

6.Бенефициери по стандартния режим на ОСП и режима ВОО

Таблица 1 — бенефициери по стандартния режим на ОСП за периода 2016—2017 г.

Бенефициери по стандартния режим на ОСП през отчетния период 2016—2017 г.

Промени в статута на бенефициерите през периода 2016—2017 г.

1.

Камерун

Напусна схемата на 1 януари 2017 г.

2.

Острови Кук

3.

Кот д'Ивоар

4.

Фиджи

Напусна схемата на 1 януари 2017 г.

5.

Гана

6.

Индия

7.

Индонезия

8.

Ирак

Напусна схемата на 1 януари 2017 г.

9.

Кения

10.

Маршалови острови

Напусна схемата на 1 януари 2017 г.

11.

Микронезия (Федеративни щати)

12.

Науру

13.

Нигерия

14.

Ниуе

15.

Република Конго

16.

Шри Ланка

Напусна схемата на 18 май 2017 г. след включване в ОСП+

17.

Свазиленд

18.

Сирия

19.

Таджикистан

20.

Тонга

21.

Украйна

Ще напусне схемата на 1 януари 2018 г.

22.

Узбекистан

23.

Виетнам

 

Таблица 2 — бенефициери по режима ОСП+ за периода 2016—2017 г.

Бенефициери по ОСП+ през отчетния период 2016—2017 г.

Промени в статута на бенефициерите по ОСП+ през периода 2016—2017 г.

1.

Армения

2.

Боливия

3.

Кабо Верде

4.

Грузия

Напусна схемата на 1 януари 2017 г.

5.

Киргизстан

Присъедини се към схемата на 27 януари 2016 г.

6.

Монголия

7.

Пакистан

8.

Парагвай

9.

Филипини

10.

Шри Ланка

Присъедини се към схемата на 18 май 2017 г.

Таблица 3 — бенефициери по режима ВОО за периода 2016—2017 г.

Бенефициери по режима ВОО през отчетния период 2016—2017 г.

1.

Афганистан

27.

Мавритания

2.

Ангола

28.

Малави

3.

Бангладеш

29.

Мианмар/Бирма

4.

Бутан

30.

Мозамбик

5.

Буркина Фасо

31.

Непал

6.

Бурунди

32.

Нигер

7.

Бенин

33.

Руанда

8.

Камбоджа

34.

Самоа

9.

Чад

35.

Сиера Леоне

10.

Демократична република Конго

36.

Сенегал

11.

Централноафриканска република

37.

Соломонови острови

12.

Коморски острови

38.

Сомалия

13.

Джибути

39.

Южен Судан

14.

Еритрея

40.

Судан

15.

Етиопия

41.

Сао Томе и Принсипи

16.

Гамбия

42.

Танзания

17.

Гвинея

43.

Източен Тимор

18.

Екваториална Гвинея

44.

Того

19.

Гвинея Бисау

45.

Тувалу

20.

Хаити

46.

Уганда

21.

Кирибати

47.

Вануату

22.

Лаоска народнодемократична република

48.

Йемен

23.

Либерия

49.

Замбия

24.

Лесото

25.

Мадагаскар

26.

Мали

7.Таблици със статистическа информация относно държавите, които са се ползвали от ОСП към 1 декември 2016 г.

Таблица 4 — Стойност на преференциалния внос за всички държави по ОСП (хил. евро)

Таблица 5 — Стойност на преференциалния внос в ЕС по държави, обхванати от стандартния режим на ОСП (хил. евро)