EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3891

Становище на Европейския комитет на регионите — „Хоризонт Европа“: Девета рамкова програма за научни изследвания и иновации

COR 2018/03891

OJ C 461, 21.12.2018, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/79


Становище на Европейския комитет на регионите — „Хоризонт Европа“: Девета рамкова програма за научни изследвания и иновации

(2018/C 461/11)

Главен докладчик:

Christophe CLERGEAU (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи дьо ла Лоар

Отправни документи:

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

(COM(2018) 435 final — 2018/0224 (COD)

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

(COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD)

I.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

COM(2018) 435 final — 2018/0224 (COD)

Изменение 1

Съображение 2

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

За да може в стремежа към тази обща цел да се постига научно, икономическо и социално въздействие, е необходимо Съюзът да инвестира в научни изследвания и иновации посредством Рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“ (наричана по-долу за краткост „програмата“) и по този начин да се подпомогне създаването и разпространението на висококачествени знания и технологии, да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на неговите политики, и да се спомогне за възприемането на новаторски решения в промишлеността и обществото, чрез които да се атакуват глобалните предизвикателства, и да се стимулира промишлената конкурентоспособност; да се насърчат всички форми на иновации, включително водещите до пробив иновации, и да се ускори пазарното внедряване на новаторски решения; както и да се оптимизира реализацията на тези инвестиции за по-голямо въздействие в рамките на едно укрепнало европейско научноизследователско пространство.

За да може в стремежа към тази обща цел да се постига научно, икономическо , териториално и социално въздействие, е необходимо Съюзът да инвестира в научни изследвания и иновации посредством Рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“ (наричана по-долу за краткост „програмата“) и по този начин да се подпомогне създаването и разпространението на висококачествени знания и технологии, да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на неговите политики, и да се спомогне за възприемането на новаторски решения в промишлеността и обществото, чрез които да се атакуват глобалните предизвикателства, и да се стимулира промишлената конкурентоспособност; да се насърчат всички форми на иновации, включително водещите до пробив иновации, и да се ускори пазарното внедряване на новаторски решения; както и да се оптимизира реализацията на тези инвестиции за по-голямо въздействие в рамките на едно укрепнало европейско научноизследователско пространство.

Изменение 2

Съображение 9

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Научноизследователските дейности, които се провеждат в рамките на стълб „Отворена наука“, следва да се определят в зависимост от потребностите и възможностите на науката. Програмата за научни изследвания следва да се определя в тясно сътрудничество с научната общност. Изследванията следва да се финансират въз основа на високите научни постижения.

Научноизследователските дейности, които се провеждат в рамките на стълб „Отворена наука“, следва да се определят в зависимост от потребностите и възможностите на науката. Програмата за научни изследвания следва да се определя в тясно сътрудничество с научната общност. Изследванията следва да се финансират въз основа на високите научни постижения и очакваното въздействие .

Изменение 3

Съображение 13

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Програмата следва да подпомага научните изследвания и иновациите по интегрален начин, като се спазват всички относими разпоредби на Световната търговска организация. Понятието за научни изследвания, включително експериментално разработване, следва да се използва в съответствие с изготвения от ОИСР Наръчник на Фраскати, а понятието за иновации — в съответствие с изготвения от ОИСР и Евростат Наръчник от Осло, като се следва широк подход, който обхваща и социалните иновации.

Както и при предходната рамкова програма „Хоризонт 2020“, при класификацията на технологичните изследвания, разработването на продукти и демонстрационните дейности, както и при определянето на видовете действия в рамките на поканите за предложения, следва да продължат да се вземат предвид определенията на ОИСР по отношение на равнището на технологична готовност (TRL). По принцип, не следва да се отпускат безвъзмездни средства за действия, при които дейностите са на равнище над TRL 8. Работната програма по дадена покана в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ може да разрешава безвъзмездни средства за мащабно валидиране на продукти и въвеждането им на пазара.

Програмата следва да подпомага научните изследвания и всички форми на иновации по интегрален начин, като се спазват всички относими разпоредби на Световната търговска организация. Понятието за научни изследвания, включително експериментално разработване, следва да се използва в съответствие с изготвения от ОИСР Наръчник на Фраскати, а понятието за иновации — в съответствие с изготвения от ОИСР и Евростат Наръчник от Осло, като се следва широк подход, който обхваща и социалните иновации. Както и при предходната рамкова програма „Хоризонт 2020“, при класификацията на технологичните изследвания, разработването на продукти и демонстрационните дейности, както и при определянето на видовете действия в рамките на поканите за предложения, следва да продължат да се вземат предвид определенията на ОИСР по отношение на равнището на технологична готовност (TRL). Работната програма по дадена покана в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ може да разрешава безвъзмездни средства за мащабно валидиране на продукти и въвеждането им на пазара.

Изложение на мотивите

Не трябва да се отхвърля възможността за отпускане на безвъзмездни средства в най-близките до пускането на пазара фази.

Изменение 4

Съображение 15

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

При програмата следва да се търсят полезни взаимодействия с други програми на Съюза — от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от Съюза, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.

Поема се ангажимент при стратегическото планиране на програмата „Хоризонт Европа“ да се търсят полезни взаимодействия с други програми на Съюза — от разработването и стратегическото им планиране , като се отчитат националните стратегии и стратегиите за интелигентна специализация, през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от Съюза, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват комбиниране на регионални и национални публични средства, както и прехвърляния от други програми на Съюза , в съответствие с приложените стратегии за интелигентна специализация . В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.

Изменение 5

Съображение 16

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

За да се постигне възможно най-голямо въздействие от финансирането от Съюза и да се осигури възможно най-ефективен принос за целите на политиката на Съюза, програмата следва да встъпва в европейски партньорства с партньори от частния и/или публичния сектор. Тези партньори включват представители на промишлеността, научноизследователски организации, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище и организации на гражданското общество (например фондации), които подпомагат и/или извършват научни изследвания и иновации, при условие че желаното въздействие може да се постигне по-ефективно чрез партньорство, отколкото самостоятелно от Съюза.

За да се постигне възможно най-голямо въздействие от финансирането от Съюза и да се осигури възможно най-ефективен принос за целите на политиката на Съюза, програмата следва да встъпва в европейски партньорства с партньори от частния и/или публичния сектор. Тези партньори включват представители на промишлеността, научноизследователски организации, университети, региони и градове, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище и организации на гражданското общество (например фондации), които подпомагат и/или извършват научни изследвания и иновации, при условие че желаното въздействие може да се постигне по-ефективно чрез партньорство, отколкото самостоятелно от Съюза.

Изменение 6

Съображение 19

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

В рамките на стълб „Отворени иновации“ следва да се установи набор от мерки за интегрирано подпомагане с оглед на нуждите на предприемачите и предприемачеството, за да се създадат условия за осъществяване и ускоряване на водещи до пробив иновации за бърз пазарен растеж. По този начин следва да се привлекат иновативни дружества с потенциал за разрастване на съюзно и международно равнище и да се предложи бързо и гъвкаво финансиране чрез безвъзмездни средства и съвместни инвестиции, включително с частни инвеститори. Към тези цели е ориентирано създаването на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ). В рамките на този стълб ще се подпомагат също така Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и европейските иновационни екосистеми като цяло, по-специално чрез партньорства за съфинансиране с подпомагащи иновациите субекти на национално и регионално равнище.

В рамките на стълб „Отворени иновации“ следва да се установи набор от мерки за интегрирано подпомагане с оглед на нуждите на иноваторите, предприемачите и предприемачеството, за да се създадат условия за осъществяване и ускоряване на водещи до пробив иновации за бърз пазарен растеж. По този начин следва да се привлекат иновативни дружества с потенциал за разрастване на съюзно и международно равнище и да се предложи бързо и гъвкаво финансиране чрез безвъзмездни средства и съвместни инвестиции, включително с частни и публични инвеститори. Към тези цели е ориентирано създаването на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ). В рамките на този стълб ще се подпомагат също така Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и местните, регионалните, националните и европейските иновационни екосистеми, по-специално чрез партньорства за съфинансиране с подпомагащи иновациите субекти на национално и регионално равнище.

Изложение на мотивите

Целите на стълба „Отворени иновации“ следва да са насочени по-ясно към заинтересованите лица, които не се ограничават само с предприемачите, и ясно да посочват възможността за участие на публичните инвеститори при същите условия като частните инвеститори.

Изменение 7

Създава се нов параграф след (3).

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

 

„Регионалните екосистеми и хъбове за иновации“ обединяват участници от публичния и частния сектор от мрежи с четворна спирала (университети, промишленост, отговарящи за вземането на решения в публичния сектор, гражданско общество), структурирани на регионално и местно равнище. Тези участници координират дейностите в областта на научните изследвания, иновациите, обучението и ускоряват разпространението помежду си на резултатите, трансфера на знания, иновациите и развитието на нови икономически дейности и услуги, които създават устойчиви работни места. В същото време установяват близост с гражданите и техните потребности на местно равнище, като насочват резултатите от научните изследвания и иновациите възможно най-близо до обществото и пазара;

Изложение на мотивите

Необходимо е официално определение на „регионални екосистеми и хъбове за иновации“, което да обхваща реалностите на градовете и регионите, за да бъде реално отчетено и признато във всички части на програмата „Хоризонт Европа“.

Изменение 8

Член 2, точка 5

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

„мисия“ означава портфейл от действия, който е предназначен за постигането на измерима цел в определен срок и на въздействие върху науката, технологиите и/или върху обществото и гражданите, което не би могло да се постигне чрез отделни действия;

„мисия“ означава портфейл от действия, който е предназначен за постигането на измерима цел в определен срок и на въздействие върху науката, технологиите и/или върху обществото и гражданите и тяхната територия , което не би могло да се постигне чрез отделни действия;

Изменение 9

Член 3, параграф 1

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общата цел на програмата е да се постигне научно, икономическо и обществено въздействие на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации, така че да се укрепи научната и технологичната база на Съюза, да се насърчи неговата конкурентоспособност, включително конкурентоспособността на неговата промишленост, да се осъществят стратегическите приоритети на Съюза и да се допринесе за справянето с глобалните предизвикателства, включително целите за устойчиво развитие.

Общата цел на програмата е да се постигне научно, икономическо, териториално и обществено въздействие на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации, така че да се укрепи научната и технологичната база на Съюза, да се насърчи конкурентоспособността на всяка от неговите държави членки и на техните региони, включително конкурентоспособността на техните промишлени сектори, по-специално допринасяйки за изграждане на общество на знанието и на иновациите, да се осъществят стратегическите приоритети на Съюза и да се допринесе за справянето с глобалните предизвикателства, включително целите за устойчиво развитие.

Изменение 10

Член 3, параграф 2

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

б)

да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на политиките на Съюза и да се спомогне за възприемането на новаторски решения в промишлеността и обществото, чрез които да се атакуват глобалните предизвикателства;

б)

да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на политиките на Съюза, да се спомогне за възприемането на новаторски решения в промишлеността и обществото и за тяхното разпространение в Съюза, неговите държави членки и техните региони, чрез които да се атакуват местните и глобалните предизвикателства;

Изменение 11

Член 6, параграф 6

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Изпълнението на специфичната програма трябва да се основава на прозрачно и стратегическо многогодишно планиране на научноизследователските и иновационните дейности, по-специално при стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, след консултации със заинтересованите страни относно приоритетите и подходящите видове действия и форми на изпълнение, които да се използват. По този начин се осигурява съответствие с други относими програми на Съюза.

Изпълнението на специфичната програма трябва да се основава на прозрачно и стратегическо многогодишно планиране на научноизследователските и иновационните дейности, по-специално при стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, след консултации с държавите членки, Европейския парламент, местните и регионалните власти, заинтересованите страни и гражданското общество относно приоритетите и подходящите видове действия и форми на изпълнение, които да се използват. По този начин се осигурява съответствие с други относими програми на Съюза и се отчитат националните стратегически приоритети и тези за интелигентна специализация .

Изложение на мотивите

Стратегическото планиране ще бъде в основата на бъдещото управление на програмата, ето защо трябва да включва местните и регионалните власти и да отчита стратегиите за интелигентна специализация.

Изменение 12

Член 6, параграф 9

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

9.   Програмата трябва да гарантира ефективното поощряване на равенството между половете и свързаните с половете аспекти в съдържанието на научните изследвания и иновациите. Особено внимание трябва да се обръща на осигуряването на подходящ баланс между половете — в зависимост от ситуацията в областта на съответните научни изследвания и иновации — в комисиите за оценка и в органи като експертни групи.

9.   Програмата трябва да гарантира ефективното поощряване на равенството между половете и свързаните с половете аспекти в съдържанието на научните изследвания и иновациите. Особено внимание трябва да се обръща на осигуряването на подходящ баланс между половете — в зависимост от ситуацията в областта на съответните научни изследвания и иновации — в комисиите за оценка и в органи като експертни групи.

Съгласно член 349 от ДФЕС програмата следва да отчита специфичните особености на най-отдалечените региони в съответствие със съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, одобрено от Съвета на 12 април 2018 г.

Изложение на мотивите

В съображение 27 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, с което се създава програмата „Хоризонт Европа“, изрично се посочва основанието за специфични мерки за НОР и че програмата следва да отчита специфичните особености на тези региони. В разпоредителната част обаче те въобще не се споменават.

Изменение 13

Член 7, параграф 3

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

3.   Мисиите трябва:

3.   Мисиите трябва:

а)

да имат ясна добавена стойност от ЕС и да допринасят за осъществяването на приоритетите на Съюза;

а)

да имат ясна добавена стойност от ЕС и да допринасят за осъществяването на приоритетите на Съюза;

б)

да са амбициозни и вдъхновяващи и да имат широка обществена или икономическа значимост;

б)

да са амбициозни и вдъхновяващи и да имат широка обществена или икономическа значимост;

в)

да определят ясна посока и да са целенасочени, измерими и обвързани със срокове;

в)

да определят ясна посока и да са целенасочени, измерими и обвързани със срокове;

г)

да са съсредоточени върху амбициозни, но реалистични научноизследователски и иновационни дейности;

г)

да са съсредоточени върху амбициозни, но реалистични научноизследователски и иновационни дейности;

д)

да стимулират дейност в различни дисциплини и сектори, както и сред различни участници;

д)

да стимулират дейност в различни дисциплини и сектори, както и сред различни участници;

е)

да са отворени за различни решения по възходящ подход.

е)

да са отворени за различни решения по възходящ подход;

 

ж)

да допринасят за укрепването на европейското научноизследователско пространство и за изпълнението на стратегиите за интелигентна специализация.

Изменение 14

Член 8, параграф 1

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Части от „Хоризонт Европа“ може да се изпълняват посредством европейски партньорства. Участието на Съюза в европейски партньорства може да се осъществява в която и да е от следните форми:

Различните части от „Хоризонт Европа“ може да се изпълняват посредством европейски партньорства. Участието на Съюза в европейски партньорства може да се осъществява в която и да е от следните форми:

Изменение 15

Член 7, добавя се нов параграф 4

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

 

4.     Подготовката на мисиите трябва да бъде гарантирана посредством открит и приобщаващ процес, с участието на заинтересованите страни на местно, регионално, европейско и световно равнище.

Изменение 16

Член 9, параграф 2

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

в)

13 500 000 000 EUR за стълб III „Отворени иновации“ за периода 2021—2027 г., от които:

в)

13 500 000 000 EUR за стълб III „Отворени иновации“ за периода 2021—2027 г., от които:

 

(1)

10 500 000 000 EUR за Европейския съвет по иновациите, включително до 500 000 000 EUR за европейски иновационни екосистеми;

 

(1)

10 500 000 000 за Европейския съвет по иновациите, от които 500 000 000 EUR за европейски иновационни екосистеми , към които се добавят 1 500 000 000 EUR, прехвърлени от стълб 2 с цел да бъдат разпределени в неговите тематични области . Най-малко 1 000 000 000 EUR трябва да бъдат разпределени под формата на съфинансиране на съвместни програми за подкрепа на МСП, особено за поетапни иновационни дейности;

 

(2)

3 000 000 000 EUR за Европейския институт за иновации и технологии (EIT);

 

(2)

3 000 000 000 EUR за Европейския институт за иновации и технологии (EIT);

Изложение на мотивите

Подкрепата за европейските иновационни екосистеми ще засегне силно регионалните екосистеми и хъбовете за иновации. Предвидената сума е обвързана с условия, което е неприемливо, и е твърде малка, за да има значително въздействие в общ и териториален план. Увеличаването на бюджета за тези дейности може да позволи на регионите да намерят своето място в бъдещата рамкова програма — чрез разработване на структурни политики в краткосрочен и дългосрочен план, от съществено значение за укрепването на капацитета за иновации на Съюза.

Изменение 17

Член 9, параграф 8

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление и прехвърлими в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) хх/хх (…Регламент за общите разпоредби), могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

 

Изложение на мотивите

Текстът е преместен в член 11.

Изменение 18

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

1.     Програмата „Хоризонт Европа“ следва да се изпълнява в полезно взаимодействие с другите програми на Съюза. Допълнителното финансиране и комбинирано с финансирането на „Хоризонт Европа“ следва да се осъществява според същите правила, приложими за настоящата програма.

Когато е приложимо, могат да се отправят съвместни с други програми на ЕС покани за представяне на предложения, като в този случай ще се прилагат правилата за участие на само една от програмите. Ако тези действия са част от програмата „Хоризонт Европа“, към приносите, които ги финансират, ще се прилагат нейните правила.

Действията, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или които отговарят на следните кумулативни сравнителни условия:

2.    Действията, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или които отговарят на следните кумулативни сравнителни условия:

а)

били са подложени на оценка в рамките на покана за предложения по линия на програмата;

а)

били са подложени на оценка в рамките на покана за предложения по линия на програмата;

б)

отговарят на минималните изисквания за качество по посочената покана за предложения;

б)

отговарят на минималните изисквания за качество по посочената покана за предложения;

в)

не може да бъдат финансирани в рамките на посочената покана за предложения поради бюджетни ограничения,

в)

не може да бъдат финансирани в рамките на посочената покана за предложения поради бюджетни ограничения,

може да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) ХХ [Регламент за общите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) хх/хх (Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика), при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, който предоставя подпомагането.

може да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) хх/хх (Регламент за общите разпоредби) и член [8] от Регламент (ЕС) хх/хх (Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика), при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма.

 

3.     Действията, провеждани в рамките на посочените в член 8 европейски партньорства, могат да получават принос и от други програми на Съюза, неговите държави членки и техните местни и регионални власти, като в този случай могат да се прилагат правилата за участие в само една програма. Ако тези действия са част от програмата „Хоризонт Европа“, към приносите, които ги финансират, могат да се прилагат нейните правила, при условие че са спазени правилата относно рамката на Общността за държавните помощи.

 

4.     Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление и прехвърлими в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) хх/хх ( Регламент за общите разпоредби), могат по искане на управляващия орган,

а)

да бъдат прехвърлени на „Хоризонт Европа“. Комисията изразходва тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Тези ресурси се използват в полза на географската зона на съответния управляващ орган, съгласно член 18, параграф 7 и член 19, параграф 1, алинея втора;

б)

се считат за прехвърлени на „Хоризонт Европа“ когато са пряко предоставени от управляващия орган на съвместна програма съфинансирана по „Хоризонт Европа“. Субсидиите, изплащани на трети страни чрез финансирана съвместна програма, могат да бъдат съфинансирани съгласно правилата на програма „Хоризонт Европа“, при условие че са спазени правилата относно рамката на Общността за държавните помощи.

Изложение на мотивите

Старият дебат относно полезните взаимодействия трябва да приключи с установяването на ясна и цялостна система, която действително да даде възможност за комбинирано финансиране, освен предоставянето на „Печат за високи постижения“, и за пълна мобилизация на потенциала на европейските партньорства. Тази система, обаче, трябва също така да бъде гъвкава и да оставя на регионите възможност за бърза реакция и адаптация към инициативите и динамиката на европейската екосистема. Като се дава възможност на управляващите власти да прехвърлят виртуално чрез пряко предоставяне на средства на програма, съфинансирана от рамковата програма, в която те биха желали да участват, без предварително планиране и действително прехвърляне, това изменение постига тази цел. По този начин те ще решат да участват без предварително планиране и чрез реално прехвърляне.

Изменение 19

Член 20, параграф 5

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

В работната програма се посочват поканите, за които ще се присъжда знакът „Печат за високи постижения“. С предварително разрешение от заявителя информация относно заявлението и оценката може да се предоставя на заинтересованите финансиращи органи, при условие че се сключат споразумения за поверителност.

В работната програма се посочват поканите, за които ще се присъжда знакът „Печат за високи постижения“. За присъждането на „Печат за високи постижения“ се изисква съгласието на заявителя за предоставяне на достъп на заинтересованите финансиращи органи до информацията относно заявлението и оценката, при условие че се сключат споразумения за поверителност.

Изменение 20

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

За действие, за което е предоставен принос от друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносите не обхващат едни и същи разходи. Правилата на всяка предоставяща принос програма на Съюза се прилагат по отношение на нейния съответен принос към действието. Кумулативното финансиране не може да надвишава общите допустими разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да се изчислява на пропорционална основа в съответствие с документите, определящи условията за подпомагане.

За действие, за което е предоставен принос от друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносите не обхващат едни и същи разходи.

 

В случай че тези приноси се разпределят съвместно за покриване на същите дейности и съответните им разходи,

а)

Това действие следва да се изпълнява при същия набор от правила за изпълнение и допустимост.

Кумулативното финансиране не може да надвишава общите допустими разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да се изчислява на пропорционална основа в съответствие с документите, определящи условията за подпомагане;

б)

действието се изпълнява съгласно правилата на програмата, отпускаща основната вноска, при условие че се спазват правилата за общностната рамка за държавните помощи в случая, посочен в член 11, параграф 4, подточка (б).

Изменение 21

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   За всички дейности, които се финансират по дадено действие, се прилага единен процент на финансиране. Максималният процент се определя в работната програма.

1.   За всички дейности, които се финансират по дадено действие, се прилага единен процент на финансиране. Максималният процент се определя в работната програма.

2.   По програмата може да се възстановяват до 100 % от общите допустими разходи за дадено действие, с изключение на:

2.   По програмата може да се възстановяват до 100 % от общите допустими разходи за дадено действие, с изключение на:

а)

иновационни действия: до 70 % от общите допустими разходи, с изключение на правните субекти с нестопанска цел, където по програмата може да се възстановяват до 100 % от общите допустими разходи;

а)

иновационни действия: до 70 % от общите допустими разходи, с изключение на правните субекти с нестопанска цел, където по програмата може да се възстановяват до 100 % от общите допустими разходи;

б)

действия по съфинансиране на програми: най-малко 30 % от общите допустими разходи, а в определени и надлежно обосновани случаи — до 70 %.

б)

действия по съфинансиране на програми: най-малко 50 % от общите допустими разходи, а в определени и надлежно обосновани случаи — до 70 %.

3.   Процентите на финансиране, посочени в настоящия член, се прилагат и при действия, при които за цялото действие или за част от него е определено финансиране чрез единна ставка, единични разходи или еднократна сума.

3.   Процентите на финансиране, посочени в настоящия член, се прилагат и при действия, при които за цялото действие или за част от него е определено финансиране чрез единна ставка, единични разходи или еднократна сума.

Изложение на мотивите

В съответствие с принципа на съфинансиране.

Изменение 22

Член 43, параграф 4

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

1.   Бенефициерът по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ трябва да е правен субект, който отговаря на определението за новосъздадено предприятие, малко или средно предприятие или дружество със средна пазарна капитализация и е установен в държава членка или в асоциирана държава. Предложението може да се представи от бенефициера или от едно или повече физически лица или правни субекти, които възнамеряват да учредят бенефициера или да го подпомагат.

1.   Бенефициерът по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ трябва да е правен субект, който отговаря на определението за новосъздадено предприятие, малко или средно предприятие или дружество със средна пазарна капитализация и е установен в държава членка или в асоциирана държава. Предложението може да се представи от бенефициера или от едно или повече физически лица или правни субекти, които възнамеряват да учредят бенефициера или да го подпомагат.

2.   Всички форми на финансов принос на Съюза, предоставян в рамките на смесено финансиране по линия на ЕСИ, се обхващат и предоставят с едно решение за отпускане на средства.

2.   Всички форми на финансов принос на Съюза, предоставян в рамките на смесено финансиране по линия на ЕСИ, се обхващат и предоставят с едно решение за отпускане на средства.

3.   Предложенията се оценяват въз основа на индивидуалните им качества от независими експерти и се подбират в рамките на годишна открита покана с крайни срокове, въз основа на членове 24—26, при спазване на параграф 4.

3.   Предложенията се оценяват въз основа на индивидуалните им качества от независими експерти и се подбират в рамките на годишна открита покана с крайни срокове, въз основа на членове 24—26, при спазване на параграф 4.

4.   Критериите за отпускане са:

високи постижения,

въздействие,

равнище на риска при действието и необходимост от подпомагане от Съюза.

4.   Критериите за отпускане са:

високи постижения,

въздействие,

равнище на риска при действието , качество на подкрепата на национално, регионално и местно равнище и необходимост от подпомагане от Съюза.

Изложение на мотивите

Въпреки че предприятията бенефициери по линия на инструмента „Ускорител“ трябва да се стремят към широк пазар, техният успех зависи не само от финансовата им структура, но и от подкрепата, която им се оказва на европейско, национално и местно равнище в рамките на благоприятна екосистема.

Изменение 23

Приложение I „Общи рамки на дейностите“, част 3, буква б)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

б)

Европейски иновационни екосистеми

Области на интервенция: Свързване с регионални и национални участници в областта на иновациите и подкрепа за прилагането на съвместни трансгранични иновационни програми от държавите членки и асоциираните държави — от усъвършенстване на междуличностните умения в областта на иновациите до научноизследователски и иновационни действия — за да се повиши ефективността на европейската система за иновации. Това ще допълни подпомагането по линия на ЕФРР за иновационни екосистеми и междурегионални партньорства по теми, свързани с интелигентната специализация.

б)

Европейски иновационни екосистеми

Области на интервенция: Свързване с регионални и национални участници в областта на иновациите и подкрепа за прилагането на съвместни трансгранични иновационни програми от участниците в регионалните екосистеми и хъбове за иновации за трансрегионални иновационни програми, от държавите членки и асоциираните държави — програмите включват от усъвършенстване на междуличностните умения в областта на иновациите до научноизследователски и иновационни действия — за да се повиши ефективността на европейската система за иновации. Това ще допълни подпомагането по линия на ЕФРР за иновационни екосистеми и междурегионални партньорства по теми, свързани с интелигентната специализация.

Изложение на мотивите

Това изменение е необходимо, за да е възможно финансирането на трансрегионални проекти.

Изменение 24

Приложение II „Видове действия“, 6-о тире

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

действия по съфинансиране на програма: действия за осигуряване на съфинансиране на програма от дейности, която е създадена и/или се изпълнява от субекти, които управляват и/или финансират програми за научни изследвания и иновации и са различни от органите за финансиране на Съюза. Такава програма от дейности може да подпомага осъществяване на контакти, координация, научни изследвания, иновации, пилотни действия, действия за иновации и пазарно внедряване, действия, свързани с обучение и мобилност, повишаване на осведомеността, комуникация, разпространение и използване на резултати, или комбинация от изброените дейности, които се изпълняват пряко от тези субекти или от трети страни, на които те могат да предоставят съответното финансово подпомагане, например под формата на безвъзмездни средства, награди, поръчки, както и смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“;

действия по съфинансиране на програма: действия за осигуряване на съфинансиране на програма от дейности, която е създадена и/или се изпълнява от субекти, които управляват и/или финансират програми за научни изследвания и иновации и са различни от органите за финансиране на Съюза. Този вид действие ще може по-конкретно да подкрепи програмите за дейността на регионалните екосистеми и хъбовете за иновации и сътрудничеството помежду им. Такава програма от дейности може да подпомага осъществяване на контакти, координация, научни изследвания, иновации, пилотни действия, действия за иновации и пазарно внедряване, действия, свързани с обучение и мобилност, повишаване на осведомеността, комуникация, разпространение и използване на резултати, или комбинация от изброените дейности, които се изпълняват пряко от тези субекти или от трети страни, на които те могат да предоставят съответното финансово подпомагане, например под формата на безвъзмездни средства, награди, поръчки, както и смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“;

Изложение на мотивите

Това изменение е необходимо, за да е възможно финансирането на трансрегионални проекти.

Изменение 25

Приложение III „Партньорства“, част 1, буква а)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

а)

Доказателства, че европейското партньорство е по- ефективно при постигане на съответните цели на програмата, по-специално в осигуряването на ясно въздействие за ЕС и неговите граждани, особено с оглед на отговаряне на глобалните предизвикателства и целите на научните изследвания и иновациите, осигуряване на конкурентоспособността на ЕС и на принос за укрепването на европейското научноизследователско и иновационно пространство и на международните ангажименти.

а)

Доказателства, че европейското партньорство е особено ефективно при постигане на съответните цели на програмата, по-специално в осигуряването на ясно въздействие за ЕС и неговите граждани, особено с оглед на отговаряне на глобалните предизвикателства и целите на научните изследвания и иновациите, осигуряване на конкурентоспособността на ЕС и на принос за укрепването на европейското научноизследователско и иновационно пространство и на международните ангажименти.

Изложение на мотивите

Настоящата формулировка е много рестриктивна и може да ограничи значително обхвата на европейските партньорства.

Изменение 26

Приложение IV „Полезни взаимодействия с други програми“, точка 4, буква а)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

4.

Полезните взаимодействия с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) ще гарантират, че:

а)

чрез национални или регионални програми ЕСФ+ може да включи и да разпространява за широко използване иновативни учебни планове, подкрепяни от програмата, за да се предоставят на хората умения и компетентности, необходими за работните места в бъдеще;

4.

Полезните взаимодействия с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) ще гарантират, че:

а)

чрез национални , трансрегионални или регионални програми ЕСФ+ може да включи и да разпространява за широко използване иновативни учебни планове, подкрепяни от програмата, за да се предоставят на хората умения и компетентности, необходими за работните места в бъдеще;

Изменение 27

Приложение IV „Полезни взаимодействия с други програми“, точка 6, буква б)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

6.

Полезните взаимодействия с Програмата за цифрови технологии в Европа ще гарантират, че:

6.

Полезните взаимодействия с Програмата за цифрови технологии в Европа ще гарантират, че:

 

а)

като се има предвид, че няколко тематични области, обхванати от програмата и от Програмата за цифрови технологии в Европа, се доближават, видът на действията, които ще бъдат подпомагани, очакваните от тях крайни продукти и тяхната логика на интервенция са различни и се допълват взаимно;

 

а)

като се има предвид, че няколко тематични области, обхванати от програмата и от Програмата за цифрови технологии в Европа, се доближават, видът на действията, които ще бъдат подпомагани, очакваните от тях крайни продукти и тяхната логика на интервенция са различни и се допълват взаимно;

 

б)

нуждите от научни изследвания и иновации, свързани с цифровите аспекти, се определят и отразяват в стратегическите планове за научни изследвания и иновации в рамките на програмата; това включва научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, съчетаването на цифровите технологии с други базови технологии и нетехнологични иновации; подкрепа за разрастването на дружествата, които въвеждат водещи до пробив иновации (много от които ще съчетават цифрови и физически технологии); интегриране на цифровите технологии във всички компоненти на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, както и подкрепа за цифровите научноизследователски инфраструктури;

 

б)

нуждите от научни изследвания и иновации, свързани с цифровите аспекти, се определят и отразяват в стратегическите планове за научни изследвания и иновации в рамките на програмата; това включва научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, съчетаването на цифровите технологии с други базови технологии и нетехнологични иновации; подкрепа за разрастването на дружествата, които въвеждат водещи до пробив иновации (много от които ще съчетават цифрови и физически технологии); интегриране на цифровите технологии във всички компоненти на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ , подкрепа за центровете за цифрови иновации , както и подкрепа за цифровите научноизследователски инфраструктури;

Изменение 28

Добавя се нова точка в края на Приложение V „Ключови показатели за пътищата на въздействие“, стр. 20

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

 

Ключови показатели за пътищата на териториално въздействие

Програмата следва да оказва въздействие върху развитието и икономическата промяна на местно, регионално и национално равнище, като допринася за укрепването на технологичната база на Съюза и неговата конкурентоспособност.

(вж. таблицата по-долу, която е неразделна част от настоящото изменение)


Към териториално въздействие

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

Принос за растежа и икономическата промяна на териториите

Полезни взаимодействие между финансиранията

Размер на публичните и частните съфинансирания, мобилизирани в контекста на проекти по РП, преди, по време и след изпълнението ѝ

Принос към стратегическите приоритети

Дял на проектите по РП, допринасящи за интелигентната специализация на регионално и национално равнище

Принос за растежа и икономическата промяна

Създаване на предприятия и ръст на пазарните дялове в секторите за интелигентна специализация на екосистемите

Разпространение и усвояване на научните изследвания и иновациите в и чрез териториите в полза на гражданите

Приемане

Дял на научните изследвания и иновациите по РП, приет от участниците от територията, по-специално в публичния сектор

Внедряване

Брой внедрени иновации, разпространени до всички партньори от съответните територии с подкрепата на публичния сектор

Възпроизвеждане

Усвояване и разпространение на иновациите към други територии

Подкрепа за развитието и инвестициите; мрежи за високи постижения и хъбове за иновации

Сътрудничество между регионалните екосистеми и хъбовете за иновации и ниши на високите научни постижения в целия Съюз

Брой проекти или дял на проекти, финансирани от РП, които са довели до последващи сътрудничества между различни субекти от териториите и участници от тези категории

Развитие на регионалните екосистеми и хъбовете за иновации

Оценка на ефектите от сътрудничествата, произлезли от резултатите, финансирани от РП, върху развитието на регионални екосистеми и хъбове за иновации

Принос за намаляване на различията в областта на иновациите

Оценка на кумулативните ефекти, произтичащи от резултатите, финансирани от РП, за намаляване на различията в областта на иновациите

Изложение на мотивите

Изрично упоменаване на показателите за териториално въздействие сред другите ключови показатели за пътищата на въздействие, предложени от Комисията. Настоящото предложение е съобразено (заглавие, обяснителен текст и таблица) с текста на Приложение V, в редакцията, предложена от Комисията.

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

(COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD)

Изменение 29

Съображение 7

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Отразявайки важния принос, който следва да имат научните изследвания и иновациите за справяне с предизвикателствата в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката, и с оглед възползване от съответстващите възможности за научни изследвания и иновации в тясно полезно взаимодействие с общата селскостопанска политика, относимите действия по специфичната програма ще бъдат подкрепени с 10 млрд. евро за клъстер „Храни и природни ресурси“ за периода 2021—2027 г.

Отразявайки важния принос, който следва да имат научните изследвания и иновациите за справяне с предизвикателствата в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони, морското дело, рибарството и биоикономиката, и с оглед възползване от съответстващите възможности за научни изследвания и иновации в тясно полезно взаимодействие с общата селскостопанска политика, интегрираната морска политика, общата политика в областта на рибарството, относимите действия по специфичната програма ще бъдат подкрепени с 10 млрд. евро за клъстер „Храни и природни ресурси“ за периода 2021—2027 г.

Изложение на мотивите

Морското дело и рибарството са ключови сектори за ЕС, поради което се счита за много важно да бъдат упоменати.

Изменение 30

Ново съображение 7а:

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

 

(7а)

Предвид големите предизвикателства, които морските въпроси поставят пред заетостта (синя икономика), качеството на околната среда и борбата с изменението на климата, тези предизвикателства ще бъдат хоризонтален приоритет на програмата, който ще бъде предмет на специален мониторинг и за който ще бъде определена цел за мобилизиране на програмата в рамките на стратегическото планиране.

Изменение 31

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Специфичната програма има следните оперативни цели:

Специфичната програма има следните оперативни цели:

а)

укрепване и разпространяване на върхови постижения;

а)

укрепване и разпространяване на върхови постижения;

б)

засилване на сътрудничеството между различните сектори и дисциплини;

б)

засилване на сътрудничеството между различните сектори и дисциплини;

в)

свързване и разработване на научноизследователски инфраструктури в рамките на европейското научноизследователско пространство;

в)

свързване и разработване на научноизследователски инфраструктури в рамките на европейското научноизследователско пространство;

г)

засилване на международното сътрудничество;

г)

засилване на международното сътрудничество;

д)

привличане, обучение и задържане на работа на изследователи и новатори в европейското научноизследователско пространство, включително чрез мобилност на изследователите;

д)

привличане, обучение и задържане на работа на изследователи и новатори в европейското научноизследователско пространство, включително чрез мобилност на изследователите;

е)

насърчаване на отворената наука и осигуряване на видимост за обществеността и открит достъп до резултати;

е)

насърчаване на отворената наука и осигуряване на видимост за обществеността и открит достъп до резултати;

ж)

активно разпространение и използване на резултати, по-специално за разработване на политики;

ж)

активно разпространение и използване на резултати, по-специално за разработване на политики;

з)

подкрепа за осъществяването на приоритетите на политиката на ЕС;

з)

подкрепа за осъществяването на приоритетите на политиката на ЕС;

 

за)

разширяване на изпълнението на стратегиите за интелигентна специализация и на конкурентоспособността на регионалните екосистеми и хъбовете за иновации;

и)

укрепване на връзката между научните изследвания и иновациите и други политики, в това число и Целите за устойчиво развитие;

и)

укрепване на връзката между научните изследвания и иновациите и други политики, в това число и Целите за устойчиво развитие;

й)

допринасяне, чрез мисии за научни изследвания и иновации („НИИ“), за постигането на амбициозни цели в рамките на определен срок;

й)

допринасяне, чрез мисии за научни изследвания и иновации („НИИ“), за постигането на амбициозни цели в рамките на определен срок;

к)

включване на гражданите и крайните потребители в съвместното проектиране и в процесите на съвместно създаване;

к)

включване на гражданите и крайните потребители в съвместното проектиране и в процесите на съвместно създаване;

л)

подобряване на научната комуникация.

л)

подобряване на научната комуникация.

м)

ускоряване на трансформацията на промишлеността;

м)

ускоряване на трансформацията на промишлеността и по-специално на цифровия и екологичния преход на промишлеността, развивайки същевременно устойчиви и качествени работни места;

Изложение на мотивите

Оперативните цели на Рамковата програма следва да допринасят за осъществяването на стратегиите за интелигентна специализация в държавите — членки на ЕС, и техните региони, които са основен елемент на подкрепата на Съюза за научните изследвания и иновациите (COM (2018) 306 final).

Изменение 32

Член 5, параграф 1

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

За всяка мисия може да бъде създаден комитет за мисията. Той се състои от около 15 високопоставени лица, включително относими представители на крайните потребители. Комитетът за мисията предоставя консултации по отношение на следното:

За всяка мисия може да бъде създаден комитет за мисията. Той се състои от около 15 високопоставени лица, включително относими представители на крайните потребители и участници от публичния и частния сектор . Комитетът за мисията предоставя консултации по отношение на следното:

а)

съдържанието на работните програми и тяхното преразглеждане, доколкото е необходимо за постигането на целите на мисията, разработени съвместно със заинтересованите страни и обществеността , когато е относимо ;

а)

съдържанието на работните програми и тяхното преразглеждане, доколкото е необходимо за постигането на целите на мисията, разработени съвместно с отговарящите за вземането на решения в публичния сектор на държавите членки, местните и регионалните власти, заинтересованите страни и обществеността;

Изменение 33

Член 10, параграф 2

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

При поискване комитетът на ЕСИ може да отправя препоръки към Комисията относно:

При поискване комитетът на ЕСИ може да отправя препоръки към Комисията относно:

а)

всеки въпрос, който от гледна точка на иновациите може да укрепи и насърчи иновационните екосистеми в цяла Европа, постиженията и въздействието на целите на компонента ЕСИ и на капацитета на новаторските предприятия да разгърнат решенията си;

а)

всеки въпрос, който от гледна точка на иновациите може да укрепи и насърчи иновационните екосистеми в цяла Европа , и по-специално сътрудничеството между регионалните екосистеми и хъбовете за иновации, постиженията и въздействието на целите на компонента ЕСИ и на капацитета на новаторските предприятия да разгърнат решенията си;

Изменение 34

Член 10, параграф 3

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Комитетът на ЕСИ се състои от 15 до 20 високопоставени лица от различни части на иновационната екосистема на Европа , включително предприемачи, корпоративни ръководители, инвеститори и изследователи. Той допринася за действията за популяризиране, като членовете на комитета на ЕСИ се стремят да повишат престижа на марката ЕСИ.

3.    Комитетът на ЕСИ се състои от 15 до 20 високопоставени лица от различни части на местната, регионалната, националната и европейската иновационна екосистема , включително предприемачи, корпоративни ръководители, инвеститори и изследователи. Той допринася за действията за популяризиране, като членовете на комитета на ЕСИ се стремят да повишат престижа на марката ЕСИ.

Изменение 35

Член 10, параграф 4

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Комитетът на ЕСИ има председател, който се назначава от Комисията след прозрачна процедура по подбор. Председателят е широкоизвестна публична личност, свързана със сферата на иновациите.

Комитетът на ЕСИ има председател, който се назначава от Комисията след прозрачна процедура по подбор. Председателят е широкоизвестна публична личност, свързана със сферата на иновациите.

Председателят се назначава за срок от четири години, който може да се подновява веднъж.

Председателят председателства комитета на ЕСИ, подготвя заседанията му, възлага задачи на членовете и може да създава специализирани подгрупи, по-специално за установяване на тенденции при нововъзникващи технологии от портфейла на ЕСИ. Той/тя популяризира ЕСИ, действа като участник в диалога с Комисията и представлява ЕСИ в сферата на иновациите. Комисията може да предвиди административна подкрепа за председателя на Европейския съвет с оглед поемането на неговите задължения.

Председателят се назначава за срок от четири години, който може да се подновява веднъж.

Председателят председателства комитета на ЕСИ, подготвя заседанията му, възлага задачи на членовете и може да създава специализирани подгрупи, по-специално за установяване на тенденции при нововъзникващи технологии от портфейла на ЕСИ , като привлича за тясно участие регионалните и националните агенции, отговарящи за иновациите . Той/тя популяризира ЕСИ, действа като участник в диалога с Комисията и представлява ЕСИ в сферата на иновациите. Комисията може да предвиди административна подкрепа за председателя на Европейския съвет с оглед поемането на неговите задължения.

Изменение 36

1.4.4 — Законодателна финансова обосновка

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Част I — точка 1.4.4. Законодателна финансова обосновка (стр. 22 от COM (2018) 436)

Програмата „Хоризонт Европа“ е замислена да се осъществява така, че да позволява полезно взаимодействие с други програми за финансиране от Съюза, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на ЕС, когато условията за управление позволяват това; или последователно, чрез редуване, или чрез комбиниране на средства, включително за съвместното финансиране на действия.

Част I — точка 1.4.4. Законодателна финансова обосновка (стр. 22 от COM (2018) 436)

Програмата „Хоризонт Европа“ е замислена да се осъществява така, че да позволява полезно взаимодействие с други програми за финансиране от Съюза, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на ЕС, когато условията за управление позволяват това; или последователно, чрез редуване, или чрез комбиниране на средства, включително за съвместното финансиране на действия.

Неизчерпателен списък на такива договорености и на програми за финансиране включва полезни взаимодействия със следните програми:

Неизчерпателен списък на такива договорености и на програми за финансиране включва полезни взаимодействия със следните програми:

Обща селскостопанска политика (ОСП)

Обща селскостопанска политика (ОСП)

Интегрирана морска политика

Обща политика в областта на рибарството

Европейски фонд за морски дейности и рибарство

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейски социален фонд (ЕСФ)

Европейски социален фонд (ЕСФ)

Програма за единния пазар

Програма за единния пазар

Европейска космическа програма

Европейска космическа програма

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Програма „Цифрова Европа“

Програма „Цифрова Европа“

Програма „Еразъм“

Програма „Еразъм“

Инструмент за външно финансиране

Инструмент за външно финансиране

Фонд InvestEU

Фонд InvestEU

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия.

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия.

Изменение 37

Приложение I „Дейности по програмата“, първа част „Стратегическо планиране“, алинеи трета и четвърта (стр. 2)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

В неговите рамки ще се състоят широкообхватни консултации и комуникации с държавите членки, с Европейския парламент, когато е целесъобразно, а също и с различните заинтересовани страни относно приоритетите, включително мисии, по стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ и подходящите видове действия, по-специално европейски партньорства.

В неговите рамки ще се състоят широкообхватни консултации и комуникации с държавите членки , с техните региони, в т.ч. с най-отдалечените региони , с Европейския парламент, когато е целесъобразно, а също и с различните заинтересовани страни относно приоритетите, включително мисии, по стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ и подходящите видове действия, по-специално европейски партньорства.

Въз основа на тези широкообхватни консултации стратегическото планиране ще определи общите цели и общите области за дейност, като например областите на партньорство (предлаганото правно основание съдържа само инструменти и критерии, които насочват използването им) и областите на мисиите.

Въз основа на тези широкообхватни консултации стратегическото планиране ще определи общите цели и общите области за дейност, като например областите на партньорство (предлаганото правно основание съдържа само инструменти и критерии, които насочват използването им) и областите на мисиите.

Стратегическото планиране ще спомага за разработване и изпълнение на политиката за съответните обхванати области на равнището на ЕС и ще допълва политиките и политическите подходи в държавите членки. По време на процеса на стратегическо планиране ще бъдат взети предвид приоритетите на политиката на ЕС, за да се увеличи приносът на научните изследвания и иновациите към изпълнението на политиката. Ще бъдат взети предвид и прогнозните дейности, проучванията и други научни доказателства, както и съответните съществуващи инициативи на равнището на ЕС и на национално равнище.

Стратегическото планиране ще спомага за разработване и изпълнение на политиката за съответните обхванати области на равнището на ЕС и ще допълва политиките и политическите подходи в държавите членки и техните региони, в т.ч. най-отдалечените региони . По време на процеса на стратегическо планиране ще бъдат взети предвид приоритетите на политиката на ЕС, за да се увеличи приносът на научните изследвания и иновациите към изпълнението на политиката. Ще бъдат взети предвид и прогнозните дейности, проучванията и други научни доказателства, както и съответните съществуващи инициативи на равнището на ЕС, на национално и регионално равнище.

Изменение 38

Приложение I „Дейности по програмата“, първа част „Стратегическо планиране“, алинеи 11 и 12 (стр. 4)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Подкрепата за „Водещи инициативи в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии“ („водещи инициативи FET“) от програма „Хоризонт 2020“ ще продължи и по настоящата програма. Тъй като приликите с мисиите са значителни, други водещи инициативи FET, ако има такива, ще бъдат подпомагани по настоящата Рамкова програма като мисии, насочени към бъдещи и нововъзникващи технологии.

Подкрепата за „Водещи инициативи в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии“ („водещи инициативи FET“) от програма „Хоризонт 2020“ ще продължи и по настоящата програма. Тъй като приликите с мисиите са значителни, други водещи инициативи FET, ако има такива, ще бъдат подпомагани по настоящата Рамкова програма като мисии, насочени към бъдещи и нововъзникващи технологии.

 

Новата Рамкова програма ще бъде насочена към по-добро признаване и мобилизиране на високите постижения, разпределяни във всички държави членки и региони на Европа, ще насърчава по-специално инициативите, позволяващи изграждане на транснационални и трансрегионални сътрудничества между регионалните екосистеми и хъбовете за иновации.

Диалозите в областта на научното и техническото сътрудничество с международните партньори на ЕС, както и в областта на политиките с основните световни региони, ще допринесат значително за систематичното идентифициране на възможности за сътрудничество, които ще подпомагат определянето на приоритетите, съчетани с диференциран подход по държава/регион.

Диалозите в областта на научното и техническото сътрудничество с международните партньори на ЕС, както и в областта на политиките с основните световни региони, ще допринесат значително за систематичното идентифициране на възможности за сътрудничество, които ще подпомагат определянето на приоритетите, съчетани с диференциран подход по държава/регион.

Изменение 39

Приложение I „Дейности по програмата“, първа част „Стратегическо планиране“, алинеи първа и втора (стр. 4)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

„Хоризонт Европа“ ще предоставя специална подкрепа за свободен достъп до научни публикации, хранилища за знания и други източници на данни. Ще бъдат подпомагани действия за разпространение на знания, също и произтичащи от сътрудничеството с други програми на ЕС, в т.ч. клъстеризация и пакетиране на резултати и данни, на езици и във формати, предназначени за целевата аудитория и мрежите за граждани, промишлеността, публичните администрации, академичните среди, организациите на гражданското общество и създателите на политики. За тази цел „Хоризонт Европа“ може да използва авангардни технологии и средства за събиране на данни.

„Хоризонт Европа“ ще предоставя специална подкрепа за свободен достъп до научни публикации, хранилища за знания и други източници на данни. Ще бъдат подпомагани действия за разпространение на знания, също и произтичащи от сътрудничеството с други програми на ЕС, в т.ч. клъстеризация и пакетиране на резултати и данни, на езици и във формати, предназначени за целевата аудитория и мрежите за граждани, промишлеността, публичните администрации, академичните среди, организациите на гражданското общество и създателите на политики. За тази цел „Хоризонт Европа“ може да използва авангардни технологии и средства за събиране на данни.

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за механизмите за комуникация на програмата до потенциални кандидати (напр. национални звена за контакт).

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за механизмите за комуникация на програмата до потенциални кандидати (напр. национални и регионални звена за контакт) , по-специално от държавите членки и регионите с най-слабо участие в програма „Хоризонт 2020“ .

Изменение 40

Приложение I

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Обосновка

Обосновка

стр. 18 от COM (2018) 436 final (Приложение I)

стр. 18 от COM (2018) 436 final (Приложение I)

Дейностите ще допринасят за различни цели за устойчиво развитие (ЦУР), като например: ЦУР 3 — Добро здраве и благосъстояние на хората; ЦУР 7 — Финансово достъпна и чиста енергия; ЦУР 9 — Промишленост, иновации и инфраструктура; ЦУР 13 — Действия по климата.

Дейностите ще допринасят за различни цели за устойчиво развитие (ЦУР), като например: ЦУР 3 — Добро здраве и благосъстояние на хората; ЦУР 7 — Финансово достъпна и чиста енергия; ЦУР 9 — Промишленост, иновации и инфраструктура; ЦУР 13 — Действия по климата ; ЦУР 14 — Живот в моретата и океаните; ЦУР 17 — Партньорства за целите .

Изложение на мотивите

Няколко инфраструктури, част от Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури, се отнасят за морската среда, което е основание за включването на ЦУР 14. Предложението за включване на ЦУР 17 произтича от самото понятие за споделени инфраструктури в целия ЕС и последващото партньорство за постигането на целите.

Изменение 41

Приложение 1, стълб II

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общи рамки

Общи рамки

Реформи в системите и политиките на общественото здравеопазване в Европа и извън нея;

Реформи в системите и политиките на общественото здравеопазване в Европа и извън нея;

Нови модели и подходи към здравеопазването и тяхната преносимост или адаптация от една държава/регион към друг/а;

Нови модели и подходи към здравеопазването и тяхната преносимост или адаптация от една държава/регион към друг/а , принос на доброволческия и нестопанския сектор ;

Подобряване на оценката на здравните технологии,

Подобряване на оценката на здравните технологии,

Развитие на неравенството в областта на здравето и ефективен политически отговор;

Развитие на неравенството в областта на здравето и ефективен политически отговор;

Бъдеща работна сила в областта на здравеопазването и нейните нужди;

Бъдеща работна сила в областта на здравеопазването и нейните нужди;

Подобряване на своевременната здравна информация и използването на здравни данни, включително електронни здравни досиета, с надлежно внимание към сигурността, неприкосновеността, оперативната съвместимост, стандартите, съпоставимостта и интегритета;

Подобряване на своевременната здравна информация и използването на здравни данни, включително електронни здравни досиета, с надлежно внимание към сигурността, неприкосновеността, оперативната съвместимост, стандартите, съпоставимостта и интегритета;

Адаптивност на системите за здравни грижи при поемане на удара при кризи и възприемане на дисруптивните иновации;

Адаптивност на системите за здравни грижи при поемане на удара при кризи и възприемане на дисруптивните иновации;

Решения за разширяване на правата на гражданите и пациентите, самонаблюдение и взаимодействие със специалисти в областта на здравеопазването и социалните грижи за по-интегрирани грижи и насочен към потребителя подход;

Решения за разширяване на правата на гражданите и пациентите, самонаблюдение и взаимодействие със специалисти в областта на здравеопазването и социалните грижи за по-интегрирани грижи и насочен към потребителя подход;

Данни, информация, знания и най-добри практики от научните изследвания в областта на системите за здравни грижи на равнището на ЕС и в глобален мащаб.

Данни, информация, знания и най-добри практики от научните изследвания в областта на системите за здравни грижи на равнището на ЕС и в глобален мащаб.

Изменение 42

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб II — Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“, параграф 2.1, алинея втора (стр. 30)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

ЕС трябва да насърчава модел за приобщаващ и устойчив растеж, като същевременно се възползва от предимствата на технологичния напредък, като повишава доверието в демократичното управление и насърчава иновациите в него, води борба с неравенството, безработицата, маргинализацията, дискриминацията и радикализацията, гарантира човешките права, насърчава културното многообразие и европейското културно наследство и овластява гражданите чрез социални иновации. Управлението на миграцията и интеграцията на мигрантите също ще продължат да бъдат приоритетни въпроси. Основополагаща е ролята на научните изследвания и иновациите в социалните и хуманитарните науки за преодоляването на тези предизвикателства и постигането на целите на ЕС.

ЕС трябва да насърчава модел за приобщаващ и устойчив растеж, като същевременно се възползва от предимствата на технологичния напредък, като повишава доверието в демократичното управление и насърчава иновациите в него, води борба с неравенството, безработицата, маргинализацията, дискриминацията и радикализацията, защитава и насърчава човешките права, културното многообразие и европейското културно наследство , развива достъпа до културата и образованието за всички и овластява гражданите чрез социални иновации и развитие на социалната икономика . Управлението на миграцията , приемът и интеграцията на мигрантите също ще продължат да бъдат приоритетни въпроси. Основополагаща е ролята на научните изследвания и иновациите в социалните и хуманитарните науки за преодоляването на тези предизвикателства и постигането на целите на ЕС.

 

Целта за социално приобщаване трябва по-специално да се опира на изтъкването на културното наследство, материално или нематериално, което, в настоящия контекст на глобализацията, вече играе централна роля в чувството за принадлежност на населението, особено що се отнася до неговото регионално и езиково измерение. Европа — която всъщност е изградена с течение на вековете чрез съжителство на силно различаващи се общности, оставили огромно наследство — трябва да отговори на това предизвикателство и да подкрепи опазването и изтъкването на културното наследство, заедно с териториите и държавите. Това е още по-уместно, тъй като става дума за голямо експериментално и приложно поле за множество технологични иновации. Тяхното прилагане в областта на наследството представлява мощен икономически лост, тъй като дава отражение върху туризма и така носи печалба на териториите.

Изменение 43

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб II — Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“, параграф 2.1, алинея шеста (стр. 31)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Научноизследователските и иновационни дейности по това глобално предизвикателство ще бъдат цялостно съгласувани с приоритетите на Комисията за Демократична промяна; Заетост, растеж и инвестиции Правосъдие и основни права; Миграция; По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз; Цифров единен пазар. Това ще бъде част от ангажимента на Римската програма за работа по: „социална Европа“ и „Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие“. Така ще се оказва подкрепа и на Европейския стълб на социалните права и Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция.

Научноизследователските и иновационни дейности по това глобално предизвикателство ще бъдат цялостно съгласувани с приоритетите на Комисията за Демократична промяна; Заетост, растеж и инвестиции; Образование; Правосъдие и основни права; Миграция; По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз; Цифров единен пазар. Това ще бъде част от ангажимента на Римската програма за работа по: „социална Европа“ и „Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие“. Така ще се оказва подкрепа и на Европейския стълб на социалните права , целта за общество на знанието и Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция.

Изменение 44

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб II — Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“, параграф 2.2.1, (стр. 32)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общи рамки

Общи рамки

Историята, промените и ефикасността на демокрациите, на различни нива и под различни форми; аспекти на цифровизацията и ефектите от комуникацията в социалните мрежи, както и ролята на политиките за образованието и младежта като крайъгълни камъни на демократичното гражданство;

Историята, промените и ефикасността на демокрациите, на различни нива и под различни форми; аспекти на цифровизацията и ефектите от комуникацията в социалните мрежи, както и ролята на политиките за образованието и младежта като крайъгълни камъни на демократичното гражданство;

Иновативни подходи, които ще подкрепят прозрачността, способността за реагиране, отговорността, ефективността и легитимността на демократичното управление с пълно зачитане на основните права и върховенството на закона;

Иновативни подходи, които ще подкрепят прозрачността, способността за реагиране, отговорността, ефективността и легитимността на демократичното управление с пълно зачитане на основните права и върховенството на закона;

Стратегии за справяне с популизма, екстремизма, радикализацията, тероризма и приобщаване и ангажиране на разочарованите и маргинализираните граждани;

Стратегии за справяне с популизма, екстремизма, радикализацията, тероризма и приобщаване и ангажиране на разочарованите и маргинализираните граждани;

По-добро разбиране на ролята на журналистическите стандарти и създаденото от потребителите съдържание в хиперсвързаното общество и разработване на инструменти за борба с дезинформацията;

По-добро разбиране на ролята на журналистическите стандарти и създаденото от потребителите съдържание в хиперсвързаното общество и разработване на инструменти за борба с дезинформацията;

Ролята на мултикултурното общество и идентичностите във връзка с демократичното гражданство и политическата ангажираност;

Ролята на мултикултурното общество и идентичностите във връзка с демократичното гражданство и политическата ангажираност;

Влиянието върху демокрацията на технологичния и научния напредък, включително големите информационни масиви, социалните мрежи в интернет и изкуствения интелект;

Влиянието върху демокрацията на технологичния и научния напредък, включително големите информационни масиви, социалните мрежи в интернет и изкуствения интелект;

Съвещателна демокрация и демокрация на участието, както и активно и приобщаващо гражданство, което включва и цифровото измерение;

Съвещателна демокрация и демокрация на участието, както и активно и приобщаващо гражданство, което включва и цифровото измерение;

 

Ролята на градовете и регионите като място за изграждане на гражданско съзнание, социална и културна връзка, екологичен и енергиен преход, и икономическо развитие и иновации; техният принос за развитието на социалните иновации, демократичните практики, местното, националното и европейското гражданство;

Влиянието на икономическото и социалното неравенство върху политическото участие и демокрациите, което показва как премахването на неравенството и борбата с всички форми на дискриминация, включително по полов признак, може да работи за демокрацията.

Влиянието на икономическото и социалното неравенство върху политическото участие и демокрациите, което показва как премахването на неравенството и борбата с всички форми на дискриминация, включително по полов признак, може да работи за демокрацията.

Изложение на мотивите

Градовете и регионите също са инструмент в подкрепа на по-сигурно и приобщаващо общество и тяхната роля трябва да бъде предмет на научни изследвания.

Изменение 45

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб II — Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“, параграф 2.2.3, (стр. 33 и 34)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

2.2.3.

Социални и икономически трансформации

2.2.3.

Образование, заетост, социални и икономически трансформации

Европейските общества претърпяват дълбоки социално-икономически трансформации, особено в резултат на глобализацията и технологичните иновации. Същевременно в повечето европейски държави се наблюдава нарастване на неравенството в доходите. Необходими са ориентирани към бъдещето политики с оглед насърчаване на приобщаващия растеж и премахване на неравенството, увеличаване на производителността (включително напредък в измерването ѝ) и на човешкия капитал, справяне с предизвикателствата на миграцията и интеграцията и подпомагане на солидарността между поколенията и социалната мобилност. Системите за образование и обучение са важни за по-равнопоставено и процъфтяващо бъдеще.

Европейските общества претърпяват дълбоки социално-икономически трансформации, особено в резултат на глобализацията и технологичните иновации. Същевременно в повечето европейски държави се наблюдава нарастване на неравенството в доходите. Необходими са ориентирани към бъдещето политики с оглед насърчаване на приобщаващия растеж и премахване на неравенството, увеличаване на производителността (включително напредък в измерването ѝ) и на човешкия капитал, справяне с предизвикателствата на миграцията и интеграцията и подпомагане на солидарността между поколенията и социалната мобилност. Системите за образование и обучение са важни за по-равнопоставено и процъфтяващо бъдеще.

Общи рамки

Общи рамки

База от знания за консултации относно инвестициите и политиките, особено в областта на образованието и обучението, за развиване на умения с висока добавена стойност, производителност, социална мобилност, растеж, социални иновации и създаване на работни места. Ролята на образованието и обучението за преодоляване на неравенството;

Ролята на образованието и обучението за преодоляване на неравенството; организация на системата на образование и обучение; педагогически и новаторски практики; дейности, насърчаващи реализацията, творческите способности, самостоятелността и развитието на критично мислене; адаптирана подкрепа за всеки младеж, която допринася за успеха на всички в училище и по време на професионалното обучение;

Социална устойчивост, надхвърляща показатели, основани единствено на БВП, особено нови икономически и бизнес модели и нови финансови технологии;

Социална устойчивост, надхвърляща показатели, основани единствено на БВП, особено нови икономически и бизнес модели и нови финансови технологии; многообразие на икономическите, социалните и екологичните цели и на моделите на предприятията;

Статистически и други икономически инструменти за по-добро разбиране на растежа и иновациите в контекста на забавеното повишаване на производителността.

Статистически и други икономически инструменти за по-добро разбиране на растежа и иновациите в контекста на забавеното повишаване на производителността.

Нови видове труд, роля на труда, тенденции и промени в пазарите на труда и доходите в съвременните общества и въздействието им върху разпределението на доходите, както и недискриминация, включително равенство между половете и социално приобщаване;

Нови видове труд, роля на труда, място на работниците в предприятието, тенденции и промени в пазарите на труда и доходите в съвременните общества и въздействието им върху разпределението на доходите, както и недискриминация, включително равенство между половете и социално приобщаване;

Данъчни системи, системи за социална сигурност и политики за социална сигурност и социални инвестиции с оглед премахването на неравенството и преодоляване на негативните влияния на технологията, демографията и многообразието;

Данъчни системи, системи за социална сигурност и политики за социална сигурност и социални инвестиции с оглед премахването на неравенството и преодоляване на негативните влияния на технологията, демографията и многообразието;

Мобилност на хората в глобален и локален мащаб за по-добро управление на миграцията, интеграция на мигрантите, включително бежанците; зачитане на международните ангажименти и правата на човека; по-добър достъп до качествено образование, обучение, помощни услуги, активно и приобщаващо гражданство, особено за уязвимите групи;

Мобилност на хората в глобален и локален мащаб за по-добро управление на миграцията, интеграция на мигрантите, включително бежанците; зачитане на международните ангажименти и правата на човека; по-добър достъп до качествено образование, обучение, помощни услуги, активно и приобщаващо гражданство, особено за уязвимите групи;

Системи за образование и обучение, които насърчават и се възползват максимално от цифровата трансформация на ЕС и управляват рисковете от глобалната взаимосвързаност и технологичните иновации, особено нововъзникващите онлайн рискове, опасенията относно етиката, социално-икономическото неравенство и радикалните промени на пазарите;

Системи за образование и обучение, които насърчават и се възползват максимално от цифровата трансформация на ЕС и управляват рисковете от глобалната взаимосвързаност и технологичните иновации, особено нововъзникващите онлайн рискове, опасенията относно етиката, социално-икономическото неравенство и радикалните промени на пазарите;

Модернизация на публичните органи с цел да отговарят на очакванията на гражданите за предоставяне на услуги, прозрачност, достъпност, откритост, отчетност и насоченост към ползвателите.

Модернизация на публичните органи с цел да отговарят на очакванията на гражданите за предоставяне на услуги, прозрачност, достъпност, откритост, отчетност и насоченост към ползвателите.

Ефикасност на системите за правосъдие и подобрен достъп до правосъдие, основан на принципите на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона посредством справедливи, ефективни и прозрачни процедурни методи в гражданските и наказателните дела.

Ефикасност на системите за правосъдие и подобрен достъп до правосъдие, основан на принципите на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона посредством справедливи, ефективни и прозрачни процедурни методи в гражданските и наказателните дела.

Изменение 46

Приложение I — стълб II (стр. 37)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

3.2

Области на интервенция

3.2

Области на интервенция

3.2.1

Производствени технологии

3.2.1

Хоризонтални лостове за преобразуване и резултат

Производството е основна движеща сила за заетостта и просперитета в ЕС, съставлява над три четвърти от общия износ на ЕС и осигурява над 100 млн. преки и непреки работни места. Основното предизвикателство за производството в ЕС е да остане конкурентоспособно на глобално равнище с по-интелигентни и по-индивидуализирани продукти с висока добавена стойност, произведени с много по-ниски разходи за енергия. Творческите и културните приноси ще са от съществено значение за генерирането на добавена стойност.

Бъдещето на промишлеността зависи от технологичните, но и от социалните и организационните предизвикателства, които са от решаващо значение за нейната конкурентоспособност, често не са много познати и изискват ново развитие на знание, разпространение и възприемане.

 

Общи рамки

създаване на вериги на стойност и сътрудничество в техните рамки; разпределяне на добавената стойност, механизми за преговори и ценообразуване; инструменти за обмен на информация и за съвместна работа, процедури за съвместно проектиране; използване на виртуалната и разширена реалност в проектирането, подготовката за индустриалицзация и обучението на операторите;

клъстеризация, локализирани мрежи за сътрудничество, развитие на териториални екосистеми и хъбове за иновации; развитие на външни дейности от териториите, оказващи положително влияние върху тяхната привлекателност и конкурентоспособността на промишлеността;

ергономия и подобряване на условията на труд; достъп до обучение през целия живот и приспособяване на уменията към преобразяването на професиите; мобилизация на опита и способността за творчество на работниците;

отключване на цифровото преобразуване на предприятията: достъп до финансиране, иновация и умения; създаване и управление на стратегии за преобразуване и подпомагане на промяната; развитие на представянето на промишлеността и нейните професии.

 

3.2.2

Производствени технологии

Производството е основна движеща сила за заетостта и просперитета в ЕС, съставлява над три четвърти от общия износ на ЕС и осигурява над 100 млн. преки и непреки работни места. Основното предизвикателство за производството в ЕС е да остане конкурентоспособно на глобално равнище с по-интелигентни и по-индивидуализирани продукти с висока добавена стойност, произведени с много по-ниски разходи за енергия. Творческите и културните приноси ще са от съществено значение за генерирането на добавена стойност.

Изложение на мотивите

На този етап програмата „Хоризонт Европа“ не познава или омаловажава хоризонталните и организационните аспекти, които обаче допринасят значително за преобразуването и конкурентоспособността на промишлеността и за които Европа се нуждае от повече научни знания и повече иновации.

Изменение 47

Приложение I — стълб II (стр. 47)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Част II — Приложение I

Част II — Приложение I

Точка 4 КЛЪСТЕР „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И МОБИЛНОСТ“

Точка 4 КЛЪСТЕР „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И МОБИЛНОСТ“

4.1.

Обосновка

4.1.

Обосновка

[…]

[…]

Дейностите по този клъстер допринасят по-специално за целите на енергийния съюз, както и към тези на цифровия единен пазар, програмата „Работни места, растеж и инвестиции“, засилването на ролята на ЕС като глобален участник, новата стратегия за промишлената политика на ЕС, кръговата икономика, инициативата за суровините, съюза на сигурност и програмата за градовете, общата селскостопанска политика на ЕС, както и законовите разпоредби на ЕС за намаляване на шума и замърсяването на въздуха.

Дейностите по този клъстер допринасят по-специално за целите на енергийния съюз, както и към тези на цифровия единен пазар, програмата „Работни места, растеж и инвестиции“, засилването на ролята на ЕС като глобален участник, новата стратегия за промишлената политика на ЕС, кръговата икономика, синия растеж , инициативата за суровините, съюза на сигурност и програмата за градовете, общата селскостопанска политика , интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството на ЕС, както и законовите разпоредби на ЕС за намаляване на шума и замърсяването на въздуха.

[…]

[…]

Изложение на мотивите

Морското дело и рибарството са ключови сектори за ЕС, поради което се счита за много важно да бъдат упоменати.

Изменение 48

Приложение I — стълб II — 4.2.5. Общности и градове (стр. 50)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общи рамки

Общи рамки

[…]

[…]

Качество на живот за гражданите, безопасна мобилност, градски социални иновации, кръгова и възстановителна способност на градовете, намален отпечатък върху околната среда и замърсяване;

Качество на живот за гражданите, безопасна мобилност, градски социални иновации, кръгова и възстановителна способност на градовете, намален отпечатък върху околната среда и замърсяване;

 

Гражданска мобилизация в градовете и регионите, демократични предизвикателства на екологичния и енергиен преход; приемане от обществото и присъединяване към промените, свързани с прехода; намаляване на неравенствата, свързани с адаптирането към изменението на климата и екологичните и енергийни преходи;

[…]

[…]

Изменение 49

Приложение I — стълб II — 5.2.4. Морета и океани (стр. 61)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общи рамки

Общи рамки

[…]

[…]

Сини вериги за създаване на стойност, многократно използване на морското пространство и растеж на сектора за възобновяема енергия от моретата и океаните, включително устойчиви микро- и макроводорасли;

Сини вериги за създаване на стойност, многократно използване на морското пространство и растеж на морските индустрии, сред които и сектора за възобновяема енергия от моретата и океаните, включително устойчиви микро- и макроводорасли;

 

интерфейс между земята и морето в крайбрежните зони, устойчивост на различните сектори на синята икономика, включително рибарството и морските култури, както и крайбрежния туризъм; системни подходи към устойчивото развитие на пристанищните и крайбрежните територии; предизвикателства, свързани с урбанизацията и застаряването на населението в крайбрежните райони;

Природосъобразните решения, основани на динамиката на морските и крайбрежните екосистеми

Природосъобразните решения, основани на динамиката на морските и крайбрежните екосистеми

[…]

[…]

Изменение 50

Приложение I — стълб II — 6.2.2. Глобални предизвикателства (страница 67)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

2.

Приобщаващо и сигурно общество

2.

Приобщаващо и сигурно общество

Научни изследвания в областта на неравенството, бедността и изключването, социалната мобилност, културното многообразие и уменията; оценка на социалните, демографските и технологичните трансформации на икономиката и обществото;

Научни изследвания в областта на неравенството, бедността и изключването, социалната мобилност, културното многообразие и уменията; оценка на социалните, демографските и технологичните трансформации на икономиката и обществото;

 

Научни изследвания относно появата на неравенства в училище и относно образователна и обучителна система, която да създава благоприятни условия за успех и развиване на способностите на всички, и то през целия живот;

Подкрепа за опазването на културното наследство;

Подкрепа за опазването на културното наследство;

[…]

[…]

Изменение 51

Приложение I — стълб II (стр. 69)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

5.

Храни и природни ресурси

5.

Храни и природни ресурси

[…]

[…]

Референтни лаборатории на ЕС относно добавките в храните, генетично модифицираните организми и материалите, предназначени за контакт с храни;

Референтни лаборатории на ЕС относно добавките в храните, генетично модифицираните организми и материалите, предназначени за контакт с храни;

 

Център на знанието относно местните продоволствени системи;

Център на знанието относно измамите с храните и качеството им;

Център на знанието относно измамите с храните и качеството им;

Център на знанието относно биоикономиката.

Център на знанието относно биоикономиката.

Изменение 52

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, алинея седма (стр. 73)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

За да може Европа да е начело на тази нова вълна от водещи до пробив иновации, трябва да се преодолеят следните основни предизвикателства:

За да може Европа да е начело на тази нова вълна от водещи до пробив иновации, трябва да се преодолеят следните основни предизвикателства:

Да се подобри превръщането на науката в иновации, за да се ускори трансферът на идеи, технологии и таланти от научноизследователската база към новосъздадените предприятия и промишлеността;

Да се подобри превръщането на науката в иновации, за да се ускори трансферът на идеи, технологии и таланти от научноизследователската база към новосъздадените предприятия и промишлеността;

Да се ускори трансформацията на промишлеността: европейската промишленост изостава в прилагането на новите технологии и разширяването на мащаба; 77 % от новите и големи предприятия в НИРД се намират в САЩ или Азия, а само 16 % се намират в Европа;

Да се ускори трансформацията на промишлеността: европейската промишленост изостава в прилагането на новите технологии и разширяването на мащаба; 77 % от новите и големи предприятия в НИРД се намират в САЩ или Азия, а само 16 % се намират в Европа;

Да се увеличи рисковото финансиране с цел преодоляване на недостига от финансиране: иноваторите в Европа са изправени пред слабо предлагане на рисково финансиране; Рисковият капитал е главен фактор в превръщането на водещите до пробив иновации в предприятия от световна класа, но в Европа той възлиза на по-малко от една четвърт от сумите, инвестирани в САЩ и Азия. Европа трябва да преодолее т.нар. „долина на смъртта“, където идеите и иновациите не успяват да стигнат до пазара поради разминаване между публичното подпомагане и частните инвестиции, по-специално по отношение на високорисковите водещите до пробив иновации и дългосрочните инвестиции;

Да се увеличи рисковото финансиране с цел преодоляване на недостига от финансиране: иноваторите в Европа са изправени пред слабо предлагане на рисково финансиране; Рисковият капитал е главен фактор в превръщането на водещите до пробив иновации в предприятия от световна класа, но в Европа той възлиза на по-малко от една четвърт от сумите, инвестирани в САЩ и Азия. Европа трябва да преодолее т.нар. „долина на смъртта“, където идеите и иновациите не успяват да стигнат до пазара поради разминаване между публичното подпомагане и частните инвестиции, по-специално по отношение на високорисковите водещите до пробив иновации и дългосрочните инвестиции;

Подобряване и опростяване на европейската среда за финансиране и подпомагане на научните изследвания и иновациите: големият брой източници на финансиране представлява сложна среда за иноваторите. Дейността на ЕС трябва да се извършва в сътрудничество и координация с други инициативи на европейско, национално и регионално равнище, както публични, така и частни, за да укрепва и съгласува капацитета за подпомагане и да създаде лесна за ориентиране среда за всеки европейски иноватор;

Подобряване и опростяване на европейската среда за финансиране и подпомагане на научните изследвания и иновациите: големият брой източници на финансиране представлява сложна среда за иноваторите. Дейността на ЕС трябва да се извършва в сътрудничество и координация с други инициативи на европейско, национално и регионално равнище, както публични, така и частни, за да укрепва и съгласува капацитета за подпомагане и да създаде лесна за ориентиране среда за всеки европейски иноватор;

преодоляване на фрагментирането в иновационната екосистема; Макар че Европа разполага с нарастващ брой „горещи точки“, те не са добре свързани помежду си. Предприятията с потенциал за международен растеж трябва да се справят с фрагментирането на националните пазари с техните различни езици, бизнес култура и правила.

преодоляване на фрагментирането в иновационната екосистема; Макар че Европа разполага с нарастващ брой „горещи точки“, те не са добре свързани помежду си. Предприятията с потенциал за международен растеж трябва да се справят с фрагментирането на националните пазари с техните различни езици, бизнес култура и правила.

 

признание, че науката и иновациите са свързани с територията и че регионалните екосистеми и хъбове за иновации имат значителен принос, способни са да реагират бързо и са носители на водещи до пробив иновации, както и че са в състояние да осигурят непрекъснатост на подкрепата за преобразуването на веригите на създаване на стойност в Европа, както и за мобилизацията за развитието на уменията и човешките ресурси. За тази цел трябва по-добре да се отчитат интелигентните специализации и свързването им в мрежа.

Изменение 53

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, алинея 11 (стр. 74)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

ЕСИ ще подпомага пряко водещите до пробив иновации, но общата среда, в която се развиват и появяват европейските иновации трябва да бъде допълнително развивана и насърчавана: трябва да е налице общоевропейско усилие за подкрепа на иновациите в цяла Европа и във всички измерения и форми, включително, когато е възможно, чрез допълващи се европейски и национални политики и ресурси. Затова стълбът предвижда също и:

ЕСИ ще подпомага пряко водещите до пробив иновации, но общата среда, в която се развиват и появяват европейските иновации трябва да бъде допълнително развивана и насърчавана: трябва да е налице общоевропейско усилие за подкрепа на иновациите в цяла Европа, в нейните държави членки и в техните региони и във всички измерения и форми, включително, когато е възможно, чрез допълващи се местни, регионални, европейски и национални политики и ресурси. Затова стълбът предвижда също и:

Подновени и засилени механизми за координация и сътрудничество с държавите членки и асоциираните държави, но и с частни инициативи, за да се подпомагат всички видове европейски иновационни екосистеми и участниците в тях;

Подновени и засилени механизми за координация и сътрудничество с местните и регионалните власти, държавите членки и асоциираните държави, но и с частни инициативи, за да се подпомагат всички видове европейски иновационни екосистеми и участниците в тях;

Подпомагане на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и общностите на знание и иновации (ОЗИ).

Подпомагане на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и общностите на знание и иновации (ОЗИ).

Изменение 54

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, част 1 „Европейски съвет за иновации (ЕСИ)“, параграф 1.1 (стр. 76)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Ще бъде обърнато специално внимание на правилното и ефикасно допълване с индивидуални или мрежови инициативи в държавите членки, включително под формата на европейско партньорство.

Ще бъде обърнато специално внимание на правилното и ефикасно допълване с индивидуални или мрежови инициативи в държавите членки , регионалните екосистеми и хъбове за иновации , включително под формата на европейско партньорство. В интерес на подкрепяните проекти „Изследвач“ и „Ускорител“ ще се стремят да включат участието си в рамките на непрекъсната верига за подкрепа на проектите. ЕСИ ще поддържа непрекъснат диалог с националните, регионалните и местните власти, които отговарят за иновациите, за да гарантира добрата допълняемост на интервенциите и постигане на максимално въздействие от връзките и сътрудничествата, в т.ч. чрез съфинансирани програми. Този диалог е предпоставка за връчването на „Печат за високи постижения“ от ЕСИ.

Изменение 55

Приложение I — стълб II (стр. 79)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

1.1.3.

Допълнителни дейности на ЕСИ

1.1.3.

Допълнителни дейности на ЕСИ

Освен това ЕСИ ще изпълнява:

Освен това ЕСИ ще изпълнява:

Услуги на ЕСИ за ускоряване на бизнеса в подкрепа на дейности и действия по Изследвач и Ускорител. Целта е да се установи връзка между общността на финансирани от ЕСИ иноватори, включително такива с „Печат за високи постижения“, с инвеститори, партньори и публични купувачи. Той ще предоставя на действията по ЕСИ широк набор от услуги, свързани с напътствия и наставничество. Ще предоставя на иноваторите достъп до международни мрежи от потенциални партньори, включително промишлени, за да се допълни веригата за създаване на стойност или да се развият пазарни възможности, както и да се открият инвеститори и други източници на частно или корпоративно финансиране. Дейностите ще включват мероприятия на живо (напр. събития за посредничество, сесии за привличане на вниманието), но също така и разработване на платформи за намиране на партньори или използване на съществуващи такива, в тясна връзка с подпомаганите от InvestEU финансови посредници и с Групата на ЕИБ. Тези дейности ще насърчават обмена между колеги като източник на обучение в иновационната екосистема, като се възползват максимално от членове на Консултативния съвет на високо равнище на ЕСИ и стипендианти на ЕСИ.

Услуги на ЕСИ за ускоряване на бизнеса в подкрепа на дейности и действия по Изследвач и Ускорител. Целта е да се установи връзка между общността на финансирани от ЕСИ иноватори, включително такива с „Печат за високи постижения“, с инвеститори, партньори и публични купувачи , но и национални и местни участници, които подкрепят иновациите и могат да допълнят подкрепата на ЕСИ и трайно да подкрепят иноваторите . Той ще предоставя на действията по ЕСИ широк набор от услуги, свързани с напътствия и наставничество. Ще предоставя на иноваторите достъп до международни мрежи от потенциални партньори, включително промишлени, за да се допълни веригата за създаване на стойност или да се развият пазарни възможности, както и да се открият инвеститори и други източници на частно или корпоративно финансиране. Дейностите ще включват мероприятия на живо (напр. събития за посредничество, сесии за привличане на вниманието), но също така и разработване на платформи за намиране на партньори или използване на съществуващи такива, в тясна връзка с подпомаганите от InvestEU финансови посредници и с Групата на ЕИБ. Тези дейности ще насърчават обмена между колеги като източник на обучение в иновационната екосистема, като се възползват максимално от членове на Консултативния съвет на високо равнище на ЕСИ и стипендианти на ЕСИ.

Изменение 56

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, част 1 „Европейски съвет за иновации (ЕСИ)“, параграф 1.2.2 (стр. 80)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

1.2.2.

Отговорници за управлението на програмите на ЕСИ

Комисията ще възприеме проактивен подход към управлението на високорискови проекти чрез осигуряване на достъп до необходимите експертни познания.

1.2.2.

Отговорници за управлението на програмите на ЕСИ

Комисията ще възприеме проактивен подход към управлението на високорискови проекти чрез осигуряване на достъп до необходимите експертни познания.

Комисията ще назначи временно известен брой отговорници за управлението на програмите на ЕСИ, които ще съдействат с технологична визия и оперативни насоки.

Комисията ще назначи временно известен брой отговорници за управлението на програмите на ЕСИ, които ще съдействат с технологична визия и оперативни насоки.

Отговорниците за управлението на програмите ще са от най-различни сфери, в т.ч. предприятия, университети, национални лаборатории и научноизследователски центрове. Те ще допринесат със задълбочени експертни познания от личния си опит и години работа в съответната област. Те ще бъдат признати лидери, които или са управлявали мултидисциплинарни научноизследователски екипи, или са ръководили големи институционални програми и ще разбират значението на неуморната, творческа и обобщена комуникация на своята визия. На последно място, те ще имат опит в надзора на големи бюджети, което изисква чувство за отговорност.

Отговорниците за управлението на програмите ще са от най-различни сфери, в т.ч. публични субекти с опит в иновациите, предприятия, университети, национални лаборатории и научноизследователски центрове. Те ще допринесат със задълбочени експертни познания от личния си опит и години работа в съответната област. Те ще бъдат признати лидери, които или са управлявали мултидисциплинарни научноизследователски екипи, или са ръководили големи институционални програми и ще разбират значението на неуморната, творческа и обобщена комуникация на своята визия. На последно място, те ще имат опит в надзора на големи бюджети, което изисква чувство за отговорност.

Изменение 57

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски иновационни екосистеми“, параграф 2.1 (стр. 83)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

2.1.

Обосновка

2.1.

Обосновка

За пълно оползотворяване на потенциала на иновациите, в които участват изследователи, предприемачи, промишлени предприятия и обществото като цяло, ЕС трябва да подобри средата, в която иновациите да могат да процъфтяват на всички нива. За тази цел ще е необходим принос към създаването на ефективна иновационна екосистема на равнището на ЕС и насърчаване на сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на идеи, финансиране и умения между националните и местните иновационни екосистеми.

За пълно оползотворяване на потенциала на иновациите, в които участват изследователи, предприемачи, промишлени предприятия и обществото като цяло, ЕС трябва да подобри средата, в която иновациите да могат да процъфтяват на всички нива. За тази цел ще е необходим принос към създаването на ефективна иновационна екосистема на равнището на ЕС и насърчаване на сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на идеи, финансиране и умения между националните и местните иновационни екосистеми.

ЕС трябва също така да се стреми да създава екосистеми, които подкрепят социалните иновации и иновациите в публичния сектор, в допълнение към иновациите в частните предприятия. Секторът на държавното управление трябва да прави иновации и да се обновява, за да може да осъществява промени в регулирането и управлението, необходими за мащабното внедряване на нови технологии, както и за удовлетворяването на все по-нарастващото публично търсене на по-ефективни и ефикасни услуги. Социалните иновации са от съществено значение за повишаване на благосъстоянието на нашето общество.

ЕС трябва също така да се стреми да създава екосистеми, които подкрепят социалните иновации и иновациите в доброволческия, нестопанския и публичния сектор, в допълнение към иновациите в частните предприятия. Тези сектори трябва да правят иновации и да се обновяват, за да може да осъществяват промени в регулирането и управлението, необходими за мащабното внедряване на нови технологии, както и за удовлетворяването на все по-нарастващото публично търсене на по-ефективни и ефикасни услуги. Социалните иновации са от съществено значение за повишаване на благосъстоянието на нашето общество.

Изменение 58

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски иновационни екосистеми“, параграф 2.2 (стр. 83 и 84)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

2.2.

Области на интервенция

2.2

Области на интервенция

Като първа стъпка Комисията ще организира форум на ЕСИ за публичните органи, които отговарят за националните политики в областта на иновациите в държавите членки и асоциираните държави, с цел да насърчи координацията и диалога относно развитието на иновационната екосистема на ЕС. В рамките на този форум на ЕСИ Комисията:

Като първа стъпка Комисията ще организира форум на ЕСИ за публичните органи, които отговарят за националните политики в областта на иновациите в държавите членки , градовете и регионите , и асоциираните държави, с цел да насърчи координацията и диалога относно развитието на иновационната екосистема на ЕС. В рамките на този форум на ЕСИ Комисията:

ще обсъди разработването на законодателство, което благоприятства иновациите, чрез непрекъснато прилагане на принципа на иновациите и разработване на иновативни подходи към обществените поръчки, включително развитие и укрепване на инструмента Обществени поръчки за новаторски решения (ОПНР), който ще тласка напред иновациите. Обсерваторията за иновации в публичния сектор ще продължи да подкрепя усилията за иновация на държавното управление, редом с преработения механизъм за подкрепа в областта на политиките;

ще обсъди разработването на законодателство, което благоприятства иновациите, чрез непрекъснато прилагане на принципа на иновациите и разработване на иновативни подходи към обществените поръчки, включително развитие и укрепване на инструмента Обществени поръчки за новаторски решения (ОПНР), който ще тласка напред иновациите. Обсерваторията за иновации в публичния сектор ще продължи да подкрепя усилията за иновация на държавното управление, редом с преработения механизъм за подкрепа в областта на политиките;

ще насърчава съгласуването на научноизследователските и иновационни програми с усилията на ЕС за консолидиране на отворения пазар за капиталови потоци и инвестиции, като например за разработване на основни рамкови условия в полза на иновациите в Съюза на капиталовите пазари;

ще насърчава съгласуването на научноизследователските и иновационни програми с усилията на ЕС за консолидиране на отворения пазар за капиталови потоци и инвестиции, като например за разработване на основни рамкови условия в полза на иновациите в Съюза на капиталовите пазари;

ще засилва координацията между националните програми за иновации и ЕСИ, така че да стимулира полезните оперативни взаимодействия и да избягва припокриването, като споделя данни за програмите и тяхното изпълнение, ресурси и експертни познания, анализ и наблюдение на тенденциите в технологиите и иновациите и осъществява връзка между съответните общности на иноватори;

ще засилва координацията между националните , регионалните и местните програми за иновации и ЕСИ, така че да стимулира полезните оперативни взаимодействия и да избягва припокриването, като споделя данни за програмите и тяхното изпълнение, ресурси и експертни познания, анализ и наблюдение на тенденциите в технологиите и иновациите и осъществява връзка между съответните общности на иноватори;

 

ще насърчава идентифицирането, характеризирането, признаването и популяризирането на регионалните екосистеми и хъбове за иновации, тяхната свързаност с интелигентната специализация и сближаването им в рамките на консорциуми, които могат да допринесат значително за осъществяването на целите на Програмата и по-специално на нейния стълб „Отворени иновации“;

ще изготви съвместна стратегия за комуникация относно иновациите в ЕС. Тя ще се стреми да стимулира най-талантливите иноватори, предприемачи, особено млади такива, МСП и новосъздадени предприятия в ЕС, особено от неучаствали досега краища на ЕС. Ще подчертае добавената стойност от ЕС, която техническите, нетехническите и социалните иноватори могат да допринесат за гражданите на ЕС, като превръщат своята идея/визия в процъфтяващо предприятие (социална стойност/въздействие, работни места и растеж, обществен напредък).

ще изготви съвместна стратегия за комуникация относно иновациите в ЕС. Тя ще се стреми да стимулира най-талантливите иноватори, предприемачи, особено млади такива, МСП и новосъздадени предприятия в ЕС, особено от неучаствали досега краища на ЕС. Ще подчертае добавената стойност от ЕС, която техническите, нетехническите и социалните иноватори могат да допринесат за гражданите на ЕС, като превръщат своята идея/визия в процъфтяващо предприятие (социална стойност/въздействие, работни места и растеж, обществен напредък).

Ще бъдат изпълнявани дейности, които гарантират ефективна степен на допълване между видовете действия на ЕСИ и техния конкретен акцент върху водещите до пробив иновации, и дейностите, изпълнявани от държавите членки и асоциираните държави, но също и от частни инициативи, за да се подпомагат всички видове иновации, да се комуникира с всички иноватори в целия ЕС и да им се предостави силна и достатъчна подкрепа.

Ще бъдат изпълнявани дейности, които гарантират ефективна степен на допълване между видовете действия на ЕСИ и техния конкретен акцент върху водещите до пробив иновации, и дейностите, изпълнявани от държавите членки , регионите и градовете и асоциираните държави, но също и от частни инициативи, за да се подпомагат всички видове иновации, да се комуникира с всички иноватори в целия ЕС и да им се предостави силна и достатъчна подкрепа.

Изложение на мотивите

Градовете, регионите и техните иновационни екосистеми трябва да бъдат поставени в центъра на ЕСИ.

Изменение 59

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски иновационни екосистеми“, параграф 2.2 (стр. 83)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

За тази цел ЕС:

За тази цел ЕС:

ще насърчава и ще съфинансира съвместни иновационни програми, управлявани от органите, отговарящи за публичните национални, регионални или местни политики и програми в областта на иновациите, с които могат да бъдат асоциирани частноправни субекти, които подпомагат иновациите и иноваторите. Тези основани на търсенето съвместни програми, могат да са насочени, наред с другото, към подпомагане на ранните етапи и проучванията на осъществимостта, сътрудничество между академичните среди и предприятията, подкрепа за съвместните изследвания, трансфера на знания и технологии при високотехнологичните МСП, интернационализация на МСП, анализ и развитие на пазара, цифровизация на нискотехнологичните МСП, финансови инструменти за близки до пазара иновационни дейности или внедряване на пазара, социалните иновации. Сред тях могат да бъдат и съвместни инициативи за обществени поръчки, които дават възможност за пазарна реализация на иновациите в публичния сектор, по-специално в подкрепа на разработването на нова политика. Това може да е особено ефективно при стимулирането на иновациите в области на публичните услуги и при предоставянето на пазарни възможности на европейските иноватори.

ще насърчава и ще съфинансира съвместни иновационни програми, управлявани от органите, отговарящи за публичните национални, регионални или местни политики и програми в областта на иновациите, с които могат да бъдат асоциирани частноправни субекти, които подпомагат иновациите и иноваторите. Тези съвместни програми могат да бъдат под формата на консорциуми, обединяващи регионални екосистеми и хъбове за иновации . Тези основани на търсенето съвместни програми, могат да са насочени, наред с другото, към подпомагане на ранните етапи и проучванията на осъществимостта (в т.ч. допълнителна научноизследователска работа, позволяваща доказване на концепцията, демонстрационните системи и пилотните линии за производство) , сътрудничество между академичните среди и предприятията, подкрепа за съвместните изследвания, трансфера на знания и технологии при високотехнологичните МСП, интернационализация на МСП, анализ и развитие на пазара, цифровизация на нискотехнологичните МСП, финансови инструменти за близки до пазара иновационни дейности или внедряване на пазара, социалните иновации. Сред тях могат да бъдат и съвместни инициативи за обществени поръчки, които дават възможност за пазарна реализация на иновациите в публичния сектор, по-специално в подкрепа на разработването на нова политика. Това може да е особено ефективно при стимулирането на иновациите в области на публичните услуги и при предоставянето на пазарни възможности на европейските иноватори.

ще подпомага и съвместни програми за наставничество, напътствия, техническа помощ и други услуги, които се предоставят в близост до иноваторите от мрежи като „Enterprise Europe Network“, клъстери, паневропейски платформи като „Startup Europe“, местни участници в иновациите, както публични, така и частни, по-специално инкубатори и центрове за иновации, които освен това могат да бъдат взаимно свързани, за да благоприятстват партньорството между иноваторите. Подпомагането може да се предоставя и с цел насърчаване на меки умения за иновации, включително на мрежи от организации за професионално обучение и в близко сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии;

ще подпомага и съвместни програми за наставничество, напътствия, техническа помощ и други услуги, които се предоставят в близост до иноваторите от мрежи като „Enterprise Europe Network“, клъстери, паневропейски платформи като „Startup Europe“, регионални и местни участници в иновациите, както публични, така и частни, по-специално инкубатори и центрове за иновации, които освен това могат да бъдат взаимно свързани, за да благоприятстват партньорството между иноваторите. Подпомагането може да се предоставя и с цел насърчаване на меки умения за иновации, включително на мрежи от организации за професионално обучение и в близко сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии;

Изменение 60

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски иновационни екосистеми“, параграф 2.2 (стр. 83)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

ЕС ще реализира и действия, необходими за по-нататъшно наблюдение и подобряване на общата иновационна среда и капацитета за управление на иновациите в Европа.

ЕС ще реализира и действия, необходими за по-нататъшно наблюдение и подобряване на общата иновационна среда и капацитета за управление на иновациите в Европа.

 

Комисията ще организира съвместно с градовете и регионите форум на регионалните екосистеми и хъбове за иновации, за да повиши осведомеността за техните условия за създаване и успеваемост, за приноса им за европейските високи научни постижения и динамичното развитие на иновациите, както и за да улесни и укрепи техния принос за изпълнението на програмата и за постигането на нейните цели.

Дейностите за подпомагане на екосистемата ще се изпълняват от Комисията с помощта на Изпълнителна агенция за процеса на оценяване.

Дейностите за подпомагане на екосистемата ще се изпълняват от Комисията с помощта на Изпълнителна агенция за процеса на оценяване.

Изменение 61

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски институт за иновации и технологии“, параграф 3.1, алинея втора (стр. 86)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Все още са нужни усилия за развиването на екосистеми, в които лесно да си взаимодействат изследователи, иноватори, промишлени сектори и държавни администрации.

Все още са нужни усилия за развиването на екосистеми, в които лесно да си взаимодействат изследователи, иноватори, промишлени сектори и държавни администрации , както и местните и регионалните власти .

Изменение 62

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски институт за иновации и технологии“, параграф 3.1, алинея четвърта, първо изречение (стр. 86)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Характерът и мащабът на свързаните с иновациите предизвикателства изискват свързване и мобилизиране на действащите лица и ресурсите в европейски мащаб, като се поощрява трансграничното сътрудничество;

Характерът и мащабът на свързаните с иновациите предизвикателства изискват свързване и мобилизиране на действащите лица и ресурсите в европейски мащаб, като се поощрява трансрегионалното и трансграничното сътрудничество;

Изменение 63

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски институт за иновации и технологии“, параграф 3.2.1 (стр. 87)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

3.2.

Области на интервенция

3.2.

Области на интервенция

3.2.1.

Устойчиви иновационни екосистеми в цяла Европа

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще изпълнява все по-важна роля за укрепването на устойчивите иновационни екосистеми в цяла Европа. По-специално, EIT ще продължи да действа най-вече чрез своите общности на знание и иновации (ОЗИ), широкомащабните европейски партньорства, които работят по конкретни обществени предизвикателства. Той ще продължи да усъвършенства иновационните екосистеми около тях, като насърчава интеграцията на научни изследвания, иновации и образование. Освен това EIT ще допринася за премахването на съществуващите разлики в резултатите от иновациите в Европа, като разширява своята Регионална иновационна схема (EIT-RIS). EIT ще работи с иновационни екосистеми, които демонстрират висок потенциал за иновация, на базата на стратегия, тематична съгласуваност и въздействие, в близко взаимодействие със стратегиите и платформите за интелигентна специализация.

3.2.1.

Устойчиви иновационни екосистеми в цяла Европа

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще изпълнява все по-важна роля за укрепването на устойчивите иновационни екосистеми в цяла Европа. По-специално, EIT ще продължи да действа най-вече чрез своите общности на знание и иновации (ОЗИ), широкомащабните европейски партньорства, които работят по конкретни обществени предизвикателства. Той ще продължи да усъвършенства иновационните екосистеми около тях, като насърчава интеграцията на научни изследвания, иновации и образование. Освен това EIT ще допринася за премахването на съществуващите разлики в резултатите от иновациите в Европа, като разширява своята Регионална иновационна схема (EIT-RIS). EIT ще работи с иновационни екосистеми , и по-специално с регионалните екосистеми и хъбове за иновации , които демонстрират висок потенциал за иновация, на базата на стратегия, тематична съгласуваност и въздействие, в близко взаимодействие със стратегиите и платформите за интелигентна специализация.

Изменение 64

Приложение I „Дейности по програмата“, „Стълб III — Отворени иновации“, „Европейски институт за иновации и технологии“, параграф 3.2.4 (стр. 88 и 89)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общи рамки

Общи рамки

Сътрудничество с EIT при рационализирането на подпомагането (финансиране и услуги), която се предлага на иновативните предприятия на етапите на създаване и на разрастване на предприятието, особено чрез ОЗИ;

Сътрудничество с EIT при рационализирането на подпомагането (финансиране и услуги), която се предлага на иновативните предприятия на етапите на създаване и на разрастване на предприятието, особено чрез ОЗИ;

Планиране и изпълнение на дейностите на EIT с цел максимално оползотворяване на полезните взаимодействия и взаимното допълване между действията по стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“;

Планиране и изпълнение на дейностите на EIT с цел максимално оползотворяване на полезните взаимодействия и взаимното допълване между действията по стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“;

Ангажиране с държавите — членки на ЕС, както на национално, така и на регионално равнище, започване на структуриран диалог и координиране на усилията за използване на полезните взаимодействия със съществуващите национални инициативи с цел определяне, споделяне и разпространение на добрите практики и поуките;

Ангажиране с държавите — членки на ЕС, както на национално, така и на регионално равнище и с местните и регионалните власти , започване на структуриран диалог и координиране на усилията за използване на полезните взаимодействия със съществуващите национални , регионални и местни инициативи с цел определяне, споделяне и разпространение на добрите практики и поуките;

Изменение 65

Приложение I „Дейности по програмата“, „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“, алинея четвърта (стр. 90)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Освен това някои смятат научните изследвания и иновациите за далечна и елитарна област без ясни ползи за гражданите, което наслагва мнения, които препятстват създаването и навлизането на иновативни решения, както и скептицизъм по отношение на основаните на доказателства публични политики. Поради това са необходими засилени връзки между учените, гражданите и създателите на политики, както и по-всеобхватни подходи за обединяване на самите научни доказателства.

Тези разлики и неравенства в достъпа до научните изследвания и иновациите доведоха до загуба на доверие сред гражданите, но някои смятат също научните изследвания и иновациите за далечна и елитарна област без ясни ползи за гражданите, което наслагва мнения, които препятстват създаването и навлизането на иновативни решения, както и скептицизъм по отношение на основаните на доказателства публични политики. Поради това са необходими действия за борба с установените разлики и засилени връзки между учените, гражданите и създателите на политики, както и по-всеобхватни подходи за обединяване на самите научни доказателства.

Изменение 66

Приложение I „Дейности по програмата“, „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“, алинея четвърта (стр. 90)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Сега ЕС има нужда да вдигне летвата за качеството и въздействието на своята система за научни изследвания и иновации, като се стреми към обновено Европейско научноизследователско пространство (ЕНС), което се подпомага в по-голяма степен от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. По-специално е необходим добре интегриран, но и специално разработен набор от мерки на ЕС, комбиниран с реформи и подобряване на резултатите на национално ниво (за което могат да допринесат стратегиите за интелигентна специализация, разработени по Европейския фонд за регионално развитие) и съответни институционални промени в организациите за извършване и финансиране на научни изследвания, включително университети. С обединяване на усилията на равнището на ЕС могат да се използват полезните взаимодействия и да се намери необходимият мащаб, който ще направи подпомагането на реформите на националните политики по-ефективно и въздействащо.

Сега ЕС има нужда да вдигне летвата за качеството и въздействието на своята система за научни изследвания и иновации, като се стреми към обновено Европейско научноизследователско пространство (ЕНС), което се подпомага в по-голяма степен от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. По-специално е необходим добре интегриран, но и специално разработен набор от мерки на ЕС, комбиниран с реформи и подобряване на резултатите на национално , регионално и местно ниво (за което могат да допринесат стратегиите за интелигентна специализация, разработени по Европейския фонд за регионално развитие) и съответни институционални промени в организациите за извършване и финансиране на научни изследвания, включително университети. С обединяване на усилията на равнището на ЕС могат да се използват полезните взаимодействия и да се намери необходимият мащаб, който ще направи подпомагането на реформите на националните , регионалните и местните политики по-ефективно и въздействащо.

Изменение 67

Приложение I „Дейности по програмата“, „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“, алинея шеста (стр. 91)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Подпомаганите дейности по тази част са ориентирани към политическите приоритети на ЕНП, като същевременно са залегнали във всички части от „Хоризонт Европа“. Могат да бъдат създадени дейности, които насърчават „движението на мозъци“ в ЕНП чрез мобилност на изследователите и иноваторите.

Подпомаганите дейности по тази част са ориентирани към политическите приоритети на ЕНП, като същевременно са залегнали във всички части от „Хоризонт Европа“. Могат да бъдат създадени дейности, които насърчават „движението на мозъци“ в ЕНП чрез мобилност на изследователите и иноваторите. Други дейности могат да бъдат насочени към подкрепа на създаването, структурирането и високите постижения на нови регионални системи и хъбове за иновации в държавите членки и регионите, които изостават в развитието на научните изследвания и иновациите.

Изменение 68

Приложение I „Дейности по програмата“, „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“, „Обмен на високи постижения“ (стр. 92)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Общи рамки

Общи рамки

Работа в екип за създаване на нови центрове за високи постижения или осъвременяване на вече съществуващите в допустимите държави, като се използват партньорствата между водещите научни институции и партньорските им институции;

Работа в екип за създаване на нови регионални екосистеми и хъбове за иновации и нови центрове за високи постижения или осъвременяване на вече съществуващите в допустимите държави, като се използват партньорствата между водещите научни институции и партньорските им институции;

Изграждане на връзки (туининг) за значително укрепване на даден университет или научноизследователска организация от допустима държава в определена област, чрез свързването им с водещи научноизследователски институции на световно равнище от други държави членки или асоциирани държави.

Изграждане на връзки (туининг) за значително укрепване на даден университет или научноизследователска организация от допустима държава в определена област, чрез свързването им с водещи научноизследователски институции на световно равнище от други държави членки или асоциирани държави.

Катедри на ЕНС, подпомагащи университетите или научноизследователски организации да привличат и запазват висококвалифицирани човешки ресурси под ръководството на забележителен изследовател и ръководител изследвания (председател на катедра на ЕНП) и да осъществяват структурни промени с цел трайни високи постижения.

Катедри на ЕНС, подпомагащи университетите или научноизследователски организации да привличат и запазват висококвалифицирани човешки ресурси под ръководството на забележителен изследовател и ръководител изследвания (председател на катедра на ЕНП) и да осъществяват структурни промени с цел трайни високи постижения.

Европейско сътрудничество в областта на науките и технологиите (COST), съдържащо амбициозни условия за включване на допустимите държави и други мерки за осигуряване на научна работа в мрежи, изграждане на капацитет и подкрепа на кариерното развитие за изследователи от тези целеви държави. 80 % от общия бюджет на COST ще бъдат заделени за действия, напълно съгласувани с целите на тази област на интервенция.

Европейско сътрудничество в областта на науките и технологиите (COST), съдържащо амбициозни условия за включване на допустимите държави и други мерки за осигуряване на научна работа в мрежи, изграждане на капацитет и подкрепа на кариерното развитие за изследователи от тези целеви държави. 80 % от общия бюджет на COST ще бъдат заделени за действия, напълно съгласувани с целите на тази област на интервенция.

 

Трансрегионално сътрудничество в областта на споделените интелигентни специализации и между регионални екосистеми и хъбове за иновации, подкрепяйки и улеснявайки участието на нововъзникващи и развиващи се екосистеми.

Изменение 69

Приложение I „Дейности по програмата“, „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“, „Реформиране и укрепване на системата на ЕС за научни изследвания и иновации“ (стр. 94)

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменение на КР

Реформите на политиките на национално равнище ще се подсилват взаимно чрез разработване на равнището на ЕС на политически инициативи, научни изследвания, работа в мрежа, партниране, координиране, събиране на данни и наблюдение и оценка.

Реформите на политиките на национално , регионално и местно равнище ще се подсилват взаимно чрез разработване на равнището на ЕС на политически инициативи, научни изследвания, работа в мрежа, партниране, координиране, събиране на данни и наблюдение и оценка.

Общи рамки

Общи рамки

Укрепване на доказателствената база за научноизследователската и иновационната политика с цел по-добро разбиране на различните измерения и компоненти на националните научноизследователски и иновационни системи, включително движещи сили, въздействия, асоциирани политики;

Укрепване на доказателствената база за научноизследователската и иновационната политика с цел по-добро разбиране на различните измерения и компоненти на националните , регионалните и местните научноизследователски и иновационни системи, включително движещи сили, въздействия, асоциирани политики;

Прогнозни дейности, които предвиждат нововъзникващи потребности, в сътрудничество и съвместно проектиране с националните агенции и ориентираните към бъдещето заинтересовани лица, с насърчаване на участието, възползване от напредъка на прогнозната методология, по-голяма степен на свързаност на резултатите с политиката, оползотворяване на полезните взаимодействия в рамките на програмата и извън нея;

Прогнозни дейности, които предвиждат нововъзникващи потребности, в сътрудничество и съвместно проектиране с националните агенции , местните и регионалните власти и ориентираните към бъдещето заинтересовани лица, с насърчаване на участието, възползване от напредъка на прогнозната методология, по-голяма степен на свързаност на резултатите с политиката, оползотворяване на полезните взаимодействия в рамките на програмата и извън нея;

Ускоряването на прехода към отворена наука чрез наблюдение, анализ и подпомагане на създаването и възприемането на политики и практики за отворена наука на равнището на държавите членки, регионите, институциите и изследователите по начин, по който се осигурява максимално оползотворяване на полезните взаимодействия и съгласуваността на равнището на ЕС.

Ускоряването на прехода към отворена наука чрез наблюдение, анализ и подпомагане на създаването и възприемането на политики и практики за отворена наука на равнището на държавите членки, регионите, градовете, институциите и изследователите по начин, по който се осигурява максимално оползотворяване на полезните взаимодействия и съгласуваността на равнището на ЕС.

Подкрепа за реформите в националните научни изследвания и иновации, включително чрез усъвършенстван набор от услуги в механизма за подкрепа в областта на политиките (вкл. партньорски оценки, специфични подпомагащи дейности, дейности за взаимно обучение и центрове на знанието) за държавите членки и асоциираните държави, работеща съвместно с Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за подкрепа на структурните реформи и инструмента за осъществяване на реформи.

Подкрепа за реформите в националните, регионалните и местните научни изследвания и иновации, включително чрез усъвършенстван набор от услуги в механизма за подкрепа в областта на политиките (вкл. партньорски оценки, специфични подпомагащи дейности, дейности за взаимно обучение и центрове на знанието) за държавите членки , регионите и градовете и асоциираните държави, работеща съвместно с Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за подкрепа на структурните реформи и инструмента за осъществяване на реформи;

 

Подкрепа за създаването, структурирането и развитието на регионални екосистеми и хъбове за иновации. В случай на съвместно искане от държавата членка и местните и регионалните власти може да бъде създадено конкретно действие за сътрудничество между Комисията и тези национални, регионални и местни участници с цел повишаване на целесъобразността на използването на ЕФРР и на ЕСФ+ в областта на научните изследвания и иновациите, улесняване на достъпа до програмата „Хоризонт Европа“ и укрепване на полезните взаимодействия между различните фондове и рамковата програма, например в рамките на нови европейски партньорства и съфинансирани програми. Службите и агенциите на Комисията, отговарящи за изпълнението на „Хоризонт Европа“, ще участват пряко в този механизъм;

II.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

1.

отново отправя призив за цялостен подход към финансирането на научни изследвания, обучение и иновации от страна на Съюза, какъвто понастоящем отсъства в изготвянето на бюджета;

2.

счита, че в настоящия бюджетен контекст равнището на ресурсите, отпуснати за „Хоризонт Европа“, е удовлетворително, и че единствено голямо увеличение на бюджета на Съюза би могло да оправдае повторна оценка, която в такъв случай би трябвало да се съсредоточи върху стълб III и частта „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“;

3.

изразява загриженост поради риска от увеличаване на неравенствата между градовете и регионите, които се ползват в голяма степен от Рамковата програма за научни изследвания и иновации, чийто бюджет ще нарасне, и други, които ще понесат последиците от намаляването на бюджета за политиката на сближаване; отново изтъква, че съгласно член 174 от ДФЕС Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. Предупреждава, че предприетите действия за намаляване на различията между регионите, за преодоляване на предизвикателствата, сред които и демографското предизвикателство и за насърчаване на всеобщ достъп до програмата „Хоризонт Европа“ са недостатъчни;

4.

призовава да се отчете реално разпределението на високите постижения във всички държави членки и в регионите на ЕС с оглед на подобряване на нивото на високите научни постижения на Европа като цяло, а не само на няколко големи градове и региони;

5.

подчертава напредъка в отчитането, в рамките на „Хоризонт Европа“, на местните и регионалните реалности по отношение на иновациите, но изразява силно съжаление поради факта, че все още не се вземат под внимание местното измерение на високите научни постижения, приносът на регионалните екосистеми и хъбове за иновации към динамиката на Съюза и ролята на изпълнението на политиките за научни изследвания и иновации; счита, че въвеждането на официално определение на регионалните екосистеми и хъбове за иновации е условието за ефективното им отчитане;

6.

призовава настоятелно за пълноценното участие на местните и регионалните власти в стратегическото планиране, което ще ръководи изпълнението на „Хоризонт Европа“ и отчитането на стратегиите за интелигентна специализация в рамките на програмата;

7.

счита, че е необходимо при оценката на програмите и проектите да се отчита териториалното въздействие като съставен елемент на понятието за оценка на въздействието;

8.

счита, че е необходимо ясно да се посочи как се съотнасят европейските, националните, регионалните и местните политики в областта на иновациите и местните и регионалните власти да участват във форума на Европейския съвет по иновациите;

9.

подкрепя напълно новите европейски партньорства и съфинансираните действия, които могат да се превърнат в предпочитани инструменти за финансиране на трансрегионалното сътрудничество и програмите, изпълнявани от консорциуми от регионални екосистеми и хъбове за иновации (подход за свързване на териториите); отправя искане значителна част от програмата „Хоризонт Европа“ да се изпълнява при такива условия, по-специално що се отнася до стълбове II и III;

10.

призовава всички мобилизирани средства за съфинансиране на действие или програма за действие въз основа на „Хоризонт Европа“ да бъдат обвързани с правните норми, които се прилагат към тази програма, по-специално тези, свързани с държавните помощи;

11.

счита за безусловно необходимо да се установи точна рамка на полезните взаимодействия между различните фондове и рамковата програма в съответствие с „петорен“ принцип (съгласуваност, допълняемост, съвместимост, съвместно изграждане, признаване на колективи от местни участници). Подчертава решаващото значение на подхода на съвместно изграждане, по-специално при въвеждането на сертификата „Печат за високи постижения“;

12.

се противопоставя категорично на възможността държавите членки да вземат систематично решения за прехвърляне на част от средствата на политиката на сближаване към програмата „Хоризонт Европа“; настоява категорично тази възможност да се използва от съответния управителен орган, както и условията за мобилизиране на тези средства да бъдат определени по общо съгласие между управителния орган и Комисията и да гарантират връщането на тези средства в съответния географски регион;

13.

подчертава значението на подкрепата на компонента „европейските екосистеми за иновации“ в рамките на стълб III и ползата от него. Призовава за значително увеличение на неговия бюджет и за целево насочване на този подход към регионалните екосистеми и хъбове за иновации;

14.

изразява безпокойство във връзка с рисковете от банализиране на „мисиите“ (стълб II) и отправя искане за възстановяване на оперативния подход за съвместно изграждане, предложен в доклада Лами. Изразява безпокойство и поради малкото внимание, което се отделя на хуманитарните и социалните науки. Отправя искане да се разширят темите, обхванати в клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“;

15.

призовава в областта на селското стопанство в рамките на клъстер „Храни и природни ресурси“ да се даде приоритет на научните изследвания относно агроекологичните и агролесовъдните методи на производство, както и за развитието на местните продоволствени системи;

16.

отбелязва, че предложенията на Комисията са в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност; подчертава значението на вземането под внимание на предложенията, включени в този доклад, с цел практическото прилагане на заключенията от работата на работната група относно субсидиарността.

Брюксел, 9 октомври 2018 г.

Председател на Европейския комитет на регионите

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top