EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0054

Становище на Европейската централна банка от 20 ноември 2018 година относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54)

OJ C 444, 10.12.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 444/15


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 ноември 2018 година

относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Въведение и правно основание

На 14 март 2018 г. Европейската комисия прие предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (наричана по-нататък „предложената директива“) (1). Европейската централна банка (ЕЦБ) счита, че предложената директива попада в обхвата на компетентността ѝ, и поради това реши да упражни правото си да представи становище, предвидено в член 127, параграф 4, второ изречение и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 25 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, съгласно който ЕЦБ може да дава становища на Съвета и Комисията във връзка с обхвата и прилагането на законодателството на Съюза, отнасящо се до стабилността на финансовата система и задачите, възложени на ЕЦБ съгласно член 127, параграф 6 от Договора, относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ е силен поддръжник на създаването на вторични пазари за банкови активи, особено за необслужваните кредити, както е отразено в плана за действие на Съвета на Европейския съюз за справяне с необслужваните кредити в Европа (2). Предвид голямото количество необслужвани кредити, които продължават да стоят в балансите на някои европейски кредитни институции, и като част от общото решение на проблема с тези кредити (3) създаването на вторични пазари може да допринесе за намаляването им. Функциониращите вторични пазари могат да предотвратят и натрупването на необслужвани кредити в бъдеще (4).

1.2.

Функциониращият вторичен пазар може да се отрази положително и на финансовата стабилност, тъй като може да улесни прехвърлянето на рисковете от необслужваните кредити извън балансите на кредитните институции. Наличието на значително количество необслужвани кредити в балансите на кредитните институции намалява способността им да изпълняват функцията си на доставчици на кредити на реалната икономика и затруднява оперативната гъвкавост и общата доходност на банковия сектор, които са от основно значение за функционирането му. Важно е правната уредба на вторичните пазари да дава възможност необслужваните кредити да се прехвърлят по ефективен начин извън баланса на кредитните институции (5).

2.   Специфични забележки

2.1.   Изисквания за отчетност

С предложената директива се въвеждат изисквания за отчетност за лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и кредитните институции. Например купувачът на кредити или съответно неговият представител е длъжен да уведомява компетентните органи на държавата членка, в която той пребивава или е установен, за намерението си пряко да изпълнява договор за кредит (6). Освен това купувачът на кредити или съответно неговият представител, прехвърлящ договор за кредит на друг купувач на кредити, е длъжен да уведоми компетентните органи за прехвърлянето, както и за самоличността и адреса на новия купувач, съответно на представителя му (7). Законодателите на Съюза следва внимателно да обмислят дали тези изисквания за отчетност няма да попречат на ефективното функциониране на вторичния пазар на необслужвани кредити, тъй като значителната тежест на отчетността би могла да възпре новите пазарни участници или да доведе до дублиране на данните за компетентните органи.

2.2.   Технически стандарти за данните за необслужвани кредити

С предложената директива на Европейския банков орган (ЕБО) се възлага да разработи проекти на технически стандарти за изпълнение, установяващи форматите, които кредиторите – кредитни институции ще използват, за да предоставят на купувачите на кредити подробна информация за кредитните си експозиции в банковия портфейл с оглед на анализа, надлежната финансова проверка и оценката на договора за кредит (8).

Във връзка с това ЕЦБ отбелязва, че Регламент (ЕС) 2016/867 (9) предвижда нов набор от данни с подробна информация за индивидуалните банкови заеми в еврозоната. Целта на този набор е да предостави подробни данни с високо равнище на детайлност за всички държави членки от еврозоната, които са изцяло съпоставими, защото се основават на хармонизирани понятия и определения. Предвид посочените нови регулаторни промени е важно разработените от ЕБО образци за данни да отчетат събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск или други подобни инициативи, за да се гарантира, че няма да се дублират усилията, и за да се сведат до минимум изискванията за отчетност за кредитните институции.

2.3.   Събиране на данни от компетентните органи в контекста на механизма за ускорено извънсъдебнo изпълнение по обезпеченията

Съгласно предложената директива компетентните органи, които упражняват надзор върху кредитните институции, са длъжни ежегодно да събират информация от кредиторите за броя на договорите за обезпечен кредит, по отношение на които е приложен механизмът за ускорено изпълнение по обезпеченията, и за сроковете за това изпълнение, включително за: а) броя на образуваните, висящи и приключени производства, включително във връзка с движими и недвижими активи; б) продължителността на производствата — от уведомлението до приключването им, според вида на реализирането (публична продажба, частна продажба или усвояване); в) средните разходи за всяко производство, в евро; г) процента приключили производства. Държавите членки са длъжни да обобщават данните и въз основа на тях да изготвят статистически данни, които да съобщават на Комисията (10). Когато органът, компетентен да осъществява надзор върху кредитните институции, е ЕЦБ, правното основание за задачите ѝ във връзка с пруденциалния надзор се съдържа в член 127, параграф 6 от Договора, съгласно който Съветът може да ѝ възложи конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. Тъй като събирането на тази информация касае ефикасността на механизма за ускорено извънсъдебнo изпълнение по обезпеченията, а не пруденциалния надзор върху кредитните институции, законодателите на Съюза трябва да уточнят, че задачата да се събира тази информация не следва да се възлага на ЕЦБ.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложената директива, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 ноември 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 135 final.

(2)  Вж. прессъобщението на Съвета от 11 юли 2017 г. във връзка със Заключенията на Съвета относно план за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа, достъпно на уебсайта на Съвета http://www.consilium.europa.eu.

(3)  Вж. например раздел Б от доклада на ЕЦБ „Преглед на финансовата стабилност“ (Financial Stability Review) от ноември 2016 г., достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(4)  Вж. параграф 2.2.1 от Становище CON/2018/31. Всички становища на ЕЦБ се публикуват в уебсайта ѝ.

(5)  Вж. параграф 2.2.2 от Становище CON/2018/31.

(6)  Виж член 18, параграф 1 от предложената директива

(7)  Виж член 19, параграф 1 от предложената директива

(8)  Виж член 14, параграф 1 от предложената директива

(9)  Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка от 18 май 2016 г. относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13) (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44).

(10)  Вж. член 33 от предложената директива.


Top