EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Становище на Европейската централна банка от 31 август 2018 година относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/7


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 31 август 2018 година

относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Въведение и правно основание

На 27 юни 2018 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 924/2009 във връзка с определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския Съюз във връзка с член 127, параграф 2, четвърто тире от Договора и член 3.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, отнасящи се до нормалното функциониране на платежните системи. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

С предложения регламент се цели да се въведат ниските равнища на таксите, които понастоящем се прилагат за националните плащания в официалната парична единица на държава членка, за всички граждани и дружества в Съюза, които извършват презгранични преводи в евро независимо от това дали тези преводи се са между държава членка от еврозоната и държава членка извън еврозоната или между държави членки извън еврозоната. По този начин с предложения регламент ще се подобрят прозрачността и защитата на потребителите, както и вътрешният пазар за платежни услуги в евро, и се засилва ролята на еврото като валутата, която лицата избират за плащанията си в рамките на Съюза, докато се изчаква приемането на еврото за парична единица във всички държави — членки на Съюза.

Специфични забележки

1.   Обхват на разпоредбите относно таксите за превалутиране

Съгласно предложения регламент разпоредбите относно таксите за превалутиране се прилагат спрямо всички презгранични плащания независимо от това дали те са деноминирани в евро или в националната валута на държава членка, различна от еврото. Технически погледнато обаче, не би следвало да се превалутират презграничните плащания в евро от платежни сметки в евро, при които доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането се намират в държава членка от еврозоната. Поради това тези разпоредби следва да се прилагат спрямо презграничните плащания в евро само когато валутата на платежните сметки не е евро или доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането, или само доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането, се намират извън еврозоната. ЕЦБ предлага този въпрос да се изясни в предложения регламент.

Тъй като урежда единствено плащанията чрез доставчик на платежни услуги, предложеният регламент не предвижда възможността търговец да извършва услуги по превалутиране независимо от доставчика на платежни услуги. ЕЦБ предлага този въпрос да се изясни в предложения регламент.

2.   Други възможни услуги по превалутиране и други възможности за превалутиране

В предложения регламент липсват определения, макар че в Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета се въвеждат нови важни понятия (2). Например понятията за „други възможни услуги по превалутиране“ и „други възможности за превалутиране“ могат да бъдат обединени в един термин, който би било добре да се дефинира. По-конкретно, би могло да се изясни дали тези услуги са услугите, предлагани от доставчика на платежни услуги и неговите филиали, и ако е така, да се изясни и обхватът на задължението му да търси услуги, предлагани от преките му конкуренти, и да ги рекламира. Би следвало да се поясни, че услугите по превалутиране могат да се предлагат и от нерегулирани доставчици.

3.   Приложим режим за таксите за превалутиране и преходен период

3.1.

Съгласно предложения регламент на Европейския банков орган се възлага задачата да състави регулаторни технически стандарти за осигуряване на прозрачност и съпоставимост на цените на възможните услуги по превалутиране.

3.2.

От гледна точка на защитата на потребителите се предлага преходният период за спазване на задълженията за прозрачност, свързани с оповестяването на пълните разходи за услугите по превалутиране, да се намали на 12 месеца, считано от влизането в сила на предложения регламент.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 август 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).


Top